Inrichtingsplan Veiligheidshuis West-Friesland. iedere casus leidt tot een positief resultaat. 30 november 2011 versie 0.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inrichtingsplan Veiligheidshuis West-Friesland. iedere casus leidt tot een positief resultaat. 30 november 2011 versie 0."

Transcriptie

1 Inrichtingsplan Veiligheidshuis West-Friesland iedere casus leidt tot een positief resultaat 30 november 2011 versie 0.6 (definitief) 1

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Missie Uitgangspunten Richtinggevende keuzes Doelstellingen Gelaagde start Werkwijze Veiligheidshuis West-Friesland Benutten van het bestaande informatievoorziening In kaart brengen van de bestaande hoofdstructuur op uitvoerend niveau Vanuit de inhoud naar de structuur, van structuur naar mens Minder efficiënte huidige aanpak inwisselen voor de Veiligheidshuis- aanpak Centra voor Jeugd en Gezin Huisvesting Financiering Kosten Financiering 2011 door partners variant 1: Kosten per gemeente per jaar zonder regionale bijdrage variant 2: Kosten per gemeente bij gelijkwaardige bijdrage variant 3: Kosten per gemeente naar inwoneraantal variant 4: Bijdrage per gemeente vrij Sturings- en inrichtingsmodel Wat doet de ketenregisseur en wie is hij/zij? De rollen en taken ketenregisseur Vaardigheden van de ketenregisseur Functieprofiel Aanstelling ketenregisseur Formatie Veiligheidshuis West-Friesland Benodigde capaciteit Bijlage 1: Beslispunten organisatieplan...19 Bijlage 2: Functieprofiel projectmanager A

3 Samenvatting Het inrichtingsplan is het vervolg op het visiedocument Veiligheidshuis West-Friesland (VHH WF) In het visiedocument is de richting beschreven die het Veiligheidshuis op zal gaan. In dit document wordt de inrichting verder vormgegeven, om zo op 1 januari tot verrichting te kunnen komen. Het inrichtingsplan zal op 14 december 2011 in de gezamenlijke driehoek van de Koggen en Hoorn worden vastgesteld. Het betreft hier een bijzondere wijze van besluitvorming, aangezien het Veiligheidshuis West-Friesland niet in een reeds bestaande structuur past. Het Veiligheidshuis is geen gemeenschappelijke regeling of uitvoeringsdienst maar een samenwerkingsverband. De inrichting gaat uit van een aantal uitgangspunten waardoor het adagium iedere casus leidt tot een positief resultaat kan worden bereikt. De mens wordt centraal gesteld. We willen er met al onze kracht voor gaan. Omdat het Veiligheidshuis geen instituut is dat boven of naast een ander instituut staat kent het geen eigen organisatie. Het Veiligheidshuis creëert een netwerkstructuur waarin thematisch casussen worden behandeld en kent daardoor geen standaard organisatiebenadering. Dit inrichtingsplan beperkt zich tot de inrichting. De deelnemende gemeente hebben hier invloed op. Voor de verrichting is het noodzakelijk dat de deelnemende partijen zich committeren, al dan niet via de stuurgroep (beslispunt 5). De beslissingen die deze partijen moeten nemen worden kort uitgewerkt in dit plan om duidelijkheid te maken welke vervolgstappen er moeten worden gemaakt. In dit inrichtingsplan worden achtereenvolgens de volgende besluiten nader uitgewerkt: Doelen Veiligheidshuis (beslispunt 1); Start Veiligheidshuis met Justitieel Casus Overleg-Jeugd (JCO-J) (beslispunt 1a) Huisvesting (beslispunt 2); Financiën (beslispunt 3); Organisatiemodel Beslispunt 4); Aansturingsmodel (beslispunt 5); Formatie (beslispunt 6). Doel van dit plan is om in grote lijnen aan te geven hoe het Veiligheidshuis eruit gaat zien ; wat de netwerkpartners kunnen verwachten en welke (financiële) bijdragen van partners verwacht worden. NB: in het Visiedocument wordt gesproken over ketenregisseur. In deze benaming komt tot uitdrukking dat het veiligheidshuis naast ondersteuner en verbinder ook nadrukkelijk de rol van criticus heeft, dat wil zeggen: problemen zichtbaar maken, opschalen en doorzettingsmacht creëren. 3

4 1. Inleiding Het College en de gemeenteraad van Hoorn hebben in juni 2011 besloten tot het oprichten van een Veiligheidshuis in Hoorn per 1 januari Voor de oprichting van het veiligheidshuis is een visiedocument gemaakt. Dit visiedocument is in de driehoek van de Koggen op 16 september 2011 geaccordeerd. Hiermee is de start gegeven voor de uitrol van het Veiligheidshuis West-Friesland. Het visiedocument wordt ter kennisname aangeboden aan het Regionaal College en de stuurgroep voor de Veiligheidshuizen in Noord Holland-Noord. 1.1 Missie In het visiedocument is de volgende missie voor het veiligheidshuis opgenomen: Het leveren van een merkbare bijdrage aan het terugdringen van overlast en criminaliteit in West-Friesland In het Veiligheidshuis West-Friesland wordt alles in het werk gesteld om hieraan bij te dragen. Iedere casus die wordt behandeld in het Veiligheidshuis moet een positief resultaat hebben. Een nogal boute uitspraak maar deze bevat wel de kern van het Veiligheidshuis West- Friesland. De aanpak vindt plaats op de Westfriese manier. Pragmatisch. Zo snel mogelijk beginnen en de opgedane ervaring leidt na twee jaar tot een definitief organisatieplan en een gezamenlijke begroting voor de veiligheidshuizen Noord-Holland Noord. 1.2 Uitgangspunten Van Structuur naar Mens Het algemene uitgangspunt (vanuit de missie) voor het Veiligheidshuis is van structuur naar mens. Dit wil zeggen dat niet de bestaande structuren bepalend zijn, maar de inhoud van de casus is leidend, de structuur is volgend. Casussen worden behandeld op grond van de problematiek en niet of voor de casus een bepaalde structuur al dan niet bestaat. De opstart gaat vanuit de structuur zoals deze ook wordt gebruikt in andere veiligheidshuizen. Dit vanuit het uitgangspunt benutten van het bestaande. Het komende half jaar wordt gebruikt om hier verder vorm aan te geven. Er worden netwerkkaarten gemaakt van de personen in de casusoverleggen. Wie wordt waar besproken? Welke gezinsleden worden waar besproken? Wat zijn de sociale contacten? Vervolgens wordt vanuit het individu een sociale/omgevingsnetwerkkaart gemaakt. Op basis van deze informatie wordt gekeken welke werkstructuur het beste aansluit bij de individuele problematiek. Dit vanuit het uitgangspunt oud voor nieuw. Iedere casus leidt tot een positief resultaat Onder de paraplu van het Veiligheidshuis worden in themaoverleggen (jeugd, nazorg etc) casussen besproken. Binnen deze casussen wordt gekeken naar de casussen waar de 20/80 regel op van toepassing is. Dit houdt in dat 20%van de personen zorgt voor 80% van de overlast. Deze 20% wordt door het Veiligheidshuis actief integraal benaderd. Het 4

5 uitgangspunt is dat iedere casus op deze wijze behandeld leidt tot een positief resultaat, niet alleen voor het individu maar ook voor de samenleving. In het Veiligheidshuis zit doorzettingskracht Partijen die betrokken zijn bij het veiligheidshuis zitten daar omdat ze kwalitatief de juiste bijdrage kunnen leveren vanuit de eigen organisatie. Kwalitatief wil zeggen dat ze zich kwetsbaar durven opstellen, door willen pakken, beslissingen durven nemen en out of the box kunnen denken. Degene die er zit heeft mandaat van zijn eigen organisatie. Dit geeft voldoende kracht om de problemen adequaat aan te pakken en op te lossen. De deelnemers hebben de juiste intrinsieke motivatie. Randvoorwaarden worden gerealiseerd door management en bestuur Om goed te kunnen functioneren, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, zoals ketenregisseur, werkplekken, ICT voorzieningen. Voor een deel zijn deze ingevuld (zie 5.2: financiën), De deelnemende partij financiert zelf de invulling van de aanvullende voorzieningen zoals bijvoorbeeld een beveiligde ICT lijn. Het Veiligheidshuis West-Friesland daar moet je niet zijn, daar wil je zijn Doordat in het Veiligheidshuis iedereen wordt gemotiveerd zijn kennis, kunde, creativiteit en motivatie in te zetten voor het oplossen van de problemen van mensen, zullen ze hier graag willen werken. In dit Veiligheidshuis wordt iets gedaan aan de problemen, waarbij het belang van de ketenpartner en de samenwerking met elkaar het uitgangspunt is. De som (om te komen tot een sluitend plan van aanpak) is hierbij meer dan het geheel van de delen. Ketensamenwerking betekent een stukje autonomie opgeven Wat niemand meer wil is problemen alleen te moeten oplossen. In toenemende mate wordt de samenwerking gezocht. Het Veiligheidshuis is de plaats om alle instanties samen te laten werken. De mensen in de uitvoering weten dit al. Deze werkwijze zorgt voor kortere lijnen, meer inzicht in elkaars mogelijkheden en een betere informatie-uitwisseling. Op managementniveau houdt dit wel in dat de resultaatverantwoordelijkheid meer op uitvoerend niveau komt te liggen. Het opgeven van een stukje autonomie is een realiteit die hierbij gepaard gaat. Er zal op managementniveau regulier overleg plaatsvinden tussen ketenregisseur en management om de samenwerking blijvend te bevorderen. Het integrale interventietype III 1 zorgt voor het terugdringen van overlast en criminaliteit in West-Friesland. Strafrechtketen Interventiekeuze Zorgketen OOV-keten 1 Uit: Visiedocument Veiligheidshuizen OM Het doel is te ontwikkelen van sectorale naar integrale aanpak. 5

6 Essentie van deze aanpak is betrokkene(n) in staat te stellen herhaling en/of afglijden te laten voorkomen. 1.3 Richtinggevende keuzes Bovenstaande uitgangspunten zijn ingegeven door de richting die in het visiedocument is aangegeven. Deze richting is door het College van Hoorn en in de driehoek van de Koggen onderschreven. 6

7 2. Doelstellingen De doelstellingen van het veiligheidshuis op de vastgestelde thema s uit het visiedocument zijn in overleg met de deelnemende gemeenten vastgesteld. De uitgangspunten zijn effectdoelen (outcome). De hiervoor benodigde input (hoeveel van wat) en output (uitkomst) zijn hierbij eveneens benoemd in onderstaande tabel. Jeugd(overlast) Nazorg exgedetineerden Veelplegers Huiselijk geweld Multiprobleem gevallen Input Output Outcome indicatoren Alle jeugdigen Voor elke Minder overlast -aantal geverbaliseerde van het JCO jongere is een door jeugd. De jeugdigen worden strafafdoening jeugd recidiveert -aantal meldingen ingebracht in of een minder jeugdoverlast het VH WF verwijzing naar -aantal jeugdoverlast een locaties Alle exgedetineerden worden in het VH WF ingebracht Alle bekende veelplegers worden in het VH WF ingebracht Alle meldingen van huiselijk geweld worden in het VH WF ingebracht Complexe gevallen waarvoor geen oplossing is, worden in het VH WF ingebracht ketenpartner Voor elke exgedetineerde is een nazorgplan Op elke veelpleger is een ketenregie georganiseerd Elke dader heeft een strafafdoening en een nazorgplan en voor elk slachtoffer is een begeleiding Op elk geval is effectieve ketenregie Op een normale wijze deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Exgedetineerden recidiveren minder Minder overlast door veelplegers. Minder recidiverende veelpleger Terugdringen huiselijk geweld. De daders recidiveren minder De gevallen veroorzaken geen onaanvaardbare overlast meer. -aantal ex-gedetineerden -aantal nazorg trajecten -aantal recidiverende ex -gedetineerden -aantal veelplegers -politiecijfers veelplegers -aantal recidiverende veelplegers -aantal meldingen huiselijk geweld -aantal huisverboden -aantal stafrechtelijke afhandelingen -aantal recidiverende verdachten -aantal ingebrachte casussen 7

8 2.1 Gelaagde start Met het Veiligheidshuis West-Friesland starten we pragmatisch. Dat wil ook zeggen dat niet alles direct kan worden opgepakt. Het advies van andere Veiligheidshuizen en het openbaar Ministerie is om te starten met het reeds bestaande Justitieel Casusoverleg Jeugd JCO-J). Van daaruit zullen de overige thema s geleidelijk in het Veiligheidshuis instromen. Volgens onderstaande tabel zal de uitrol worden gedaan. JCO-J Januari 2012 Casusoverleg februari 2012 Nazorg exgedetineerden Casusoverleg maart 2012 veelplegers Casusoverleg April 2012 huiselijk geweld Multi Januari 2012 probleemgevallen Tussentijdse weergave tussenstand aan de West-Friese gemeenten per Juli 2012 BESLISPUNT 1: DOELEN VEILIGHEIDSHUIS: A: Minder overlast door jeugd. De jeugd recidiveert minder B: Op een normale wijze deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Exgedetineerden recidiveren minder C: Minder overlast door veelplegers. Minder recidiverende veelpleger D: Terugdringen huiselijk geweld. De daders recidiveren minder E: De gevallen veroorzaken geen onaanvaardbare overlast meer. BESLISPUNT 1A: START Gestart wordt met het JCO-J alsmede met incidentele dringende casussen. Deze worden experimenteel opgepakt. Als dat goed verloopt, wordt er per thema uitgebreid volgens genoemd schema. 8

9 3. Werkwijze Veiligheidshuis West-Friesland 3.1 Benutten van het bestaande Bij de start van het project veiligheidshuis is vastgesteld we niet vanaf nul iets tot stand moeten brengen. Er ligt namelijk al een fundament. In Alkmaar vindt het JCO Jeugd plaats, nazorg ex gedetineerden wordt door alle gemeenten al opgepakt en er zijn al overleggen inzake veelplegers en Huiselijk Geweld. Dit verdient echter wel een opbouw met meer verbanden en stroomlijning van de informatie. Kortom voldoende reden om op het fundament een stevig veiligheidshuis te zetten! Bij het Veiligheidshuis West-Friesland draait het vooral om de wijze van werken: verbetering van de persoonsgebonden aanpak en terugdringen van criminaliteit en overlast binnen de gehele regio. Het Veiligheidshuis is geen instituut dat naast, onder of boven de ketenpartners staat informatievoorziening Het Veiligheidshuis West-Friesland is de breng- en vindplaats van informatie voor verbetering van de persoonsgebonden aanpak. Een goede informatie-uitwisseling tussen betrokken ketenpartners is van belang voor een effectieve aanpak van de doelgroep(en). Kennis delen begint met kennis maken. Elkaar kennen en vertrouwen is een belangrijke voorwaarde om te komen tot gezamenlijke doelen. Het streven is om alle informatie samen te laten komen in het Veiligheidshuis, bij voorkeur in één systeem. 3.2 In kaart brengen van de bestaande hoofdstructuur op uitvoerend niveau Partners Verantwoordelijkheid Bevoegdheid Jeugd(overlast) 2 Politie aanleveren informatie agendering zaken OM Aanbrengen zaak afdoening Raad vd Kinderbescherming aanleveren informatie nader onderzoek Bureau Jeugdzorg Aanleveren informatie begeleiding Inbreng in casusoverleg Nazorg Reclassering Doormelding DPAN aan politie, UWV en Vangnet & Advies. Inbreng in casusoverleg Politie Aanleveren informatie DJI Aanleveren DPAN PBG Aanleveren informatie/opvang Behandeling DNO opvang GGZ Aanleveren informatie/opvang Behandeling Veelplegers Politie Aanleveren informatie Agendering zaken OM Aanbrengen zaak Afdoening 2 Voor het proces jeugd is door de Veiligheidshuizen Alkmaar en Den Helder een (concept) procesbeschrijving Jeugd gemaakt. Het lijkt logisch dat het Veiligheidshuis Hoorn deze procesbeschrijving gaat overnemen. 9

10 PBG Aanleveren informatie Opvang Nazorg Huiselijk geweld BJZ NH Aanleveren informatie behandeling AMW Aanleveren informatie Behandeling OM Aanbrengen zaak afdoening Politie Aanleveren aangifte/melding Nader onderzoek Reclassering Aanleveren informatie Behandeling PBG Aanleveren informatie behandeling Multiprobleemgevallen Een ieder Aanleveren casus en informatie De casusoverleggen dienen in bovenstaande hoofdstructuur (verder) te worden ingevuld. Het is de basis om te komen tot de kanteling van structuur naar mens. In eerste instantie zal echter goed moeten worden gekeken naar de structuur en de werking van het gestructureerde overleg. Succesformules moeten worden behouden. 3.3 Vanuit de inhoud naar de structuur, van structuur naar mens De insteek vanuit het visiedocument is om te komen vanuit de inhoud naar de structuur. De inhoud is bepalend voor de vorming van de structuur. Zoals hierboven is aangegeven zijn er reeds bestaande structuren. Deze zullen worden geïnventariseerd en beoordeeld worden op hun effectiviteit vanuit de uitgangspunten van het Veiligheidshuis. Succesformules zullen worden behouden en ingepast. Een voorbeeld hierbij is de nazorg exgedetineerden, een werkwijze die als best practice voor Nederland geldt. Uiteindelijk zal de mens centraal staan bij de aanpak. De structuur is volgend. 3.4 Minder efficiënte huidige aanpak inwisselen voor de Veiligheidshuisaanpak Bestuurlijk uitgangspunt is dat het Veiligheidshuis West-Friesland meer efficiëntie en effectiviteit brengt in de huidige aanpak van veiligheidsproblematiek. Een deel van de bestaande overleggen, werkzaamheden, maatregelen en (financiële) middelen kan daardoor worden ingewisseld voor de werkwijze van het Veiligheidshuis ( oud voor nieuw ). Het is één van de verantwoordelijkheden van de ketenregisseur om het bestuur (de stuurgroep Veiligheidshuis Noord-Holland Noord) te adviseren over de mogelijkheden hiertoe. Voorwaarde is uiteraard dat de kosten en opbrengsten goed in kaart zijn te brengen en partijen dit binnen hun eigen organisatie omzetten in een (financiële) taakstelling. 3.5 Centra voor Jeugd en Gezin Vanuit de gedachte van het vlinderstrik model, zal de gemeentelijke coördinator CJG (per gemeente), de sleutelpersoon zijn die de informatie vanuit de CJG s aanlevert aan de ketenregisseur en vice versa. Ook hier geldt dat bestaande overleggen, indien noodzakelijk, in het Veiligheidshuis worden integraal worden belegd. De noodzaak wordt gevonden in de doelstellingen van zowel CJG als het Veiligheidshuis. Het veranderd in aanvang niets aan de bestaande structuren. Wel zal op termijn worden gekeken naar de effectiviteit (zie 3.3). De ketenregisseur heeft regulier overleg met de coördinatoren CJG in verband met de continue verbetering van de samenwerking. 10

11 4. Huisvesting In het Visiedocument Veiligheidshuis West-Friesland wordt uitgegaan van een regionaal Veiligheidshuis in het gemeentehuis van Hoorn. Hieraan gekoppeld een beperkt aantal (flex)werkplekken voor partners. In het gemeentehuis worden drie kamers ter beschikking gesteld voor 16 uur per week. Eén grote ruimte, waar momenteel de reclassering reeds gehuisvest is. Hier worden nog zes (flex)werkplekken gerealiseerd. Naast deze kamer is één spreekkamer beschikbaar. De reclassering maakt eveneens gebruik van deze spreekkamers. Verder is er nog één kleine ruimte beschikbaar met twee (flex)werkplekken. De casusoverleggen kunnen worden gevoerd in één van de 12 beschikbare vergaderruimtes. Deze ruimtes variëren in capaciteit van 4 tot 15 personen. De kantine kan eventueel ook nog gebruikt worden voor informele bijeenkomsten of om te werken. Het hele gebouw is voorzien van wifi. De werkplekken zijn voorzien van een telefoon en een computer met internetaansluiting. BESLISPUNT 2: HUISVESTING HET VEILIGHEIDSHUIS WEST- FRIESLAND VOOR 2 JAAR HUISVESTEN IN HET GEMEENTEHUIS HOORN 11

12 5. Financiering Er wordt op vele plaatsen binnen de regio al multidisciplinair samengewerkt (casusoverleg). Deze samenwerking en afstemming behoort reeds tot het reguliere werk van de organisaties. Vanuit het Veiligheidshuis West-Friesland krijgt deze samenwerking een extra impuls. Iedere organisatie doet er als het ware een schepje bovenop om de afstemming van de persoonsgebonden aanpak te verbeteren. Hierover zullen met de partners nadere afspraken gemaakt moeten worden. Naast deze intensivering vanuit de verschillende organisaties versterken we de persoonsgebonden aanpak met de inzet van de ketenregisseur. Deze intensivering van de aanpak is een gezamenlijke investering van openbaar ministerie en deelnemende gemeenten. Tot 1 juli 2013 is het Veiligheidshuis West-Friesland gefinancierd. Voor de periode daarna is er een gezamenlijke begroting vanuit het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord Kosten De kosten van de gezamenlijke intensivering van de persoonsgebonden aanpak van het Veiligheidshuis bestaan uit de kosten voor de ketenregisseur en de kosten voor ruimtes voor 16 uur per week ten behoeve van casusoverleg en 1 permanente flexplek (prijspeil 2011) Begroting Veiligheidshuis West-Friesland 3 juli juli 2012 Ketenregisseur Huisvesting Totaal juli 2012 juli 2013 Ketenregisseur Huisvesting Totaal Financiering 2011 door partners De gemeente Hoorn draagt van 1 juli 2011 tot en met juli 2013 in totaal bij. Voor de overige gemeenten geldt deelname in het Veiligheidshuis niet afhankelijk is van hun financiële. Iedere deelnemende gemeente kan kiezen uit één van de onderstaande financieringsmodellen. 3 In de begroting zijn de kosten opgenomen van de ketenregisseur en huisvesting binnen het gemeentehuis Hoorn. 4 Incl. koffieautomaten, vergadercentrum, kantoorartikelen op de etages, restaurant, se servicedesk FZ en automatisering, schoonmaak, energie, 8 werkplekken (4 met PC), etc. Exl. Mobiele telefonie, drukwerk (zoals briefpapier en visitekaartjes), grotere repro-opdrachten voor bv mailingen, werkplekonderzoek, BHV opleiding, gemeentelijke ID kaarten, laptop, lunches in het vergadercentrum, overige catering. 12

13 5.2.1 variant 1: Kosten per gemeente per jaar zonder regionale bijdrage Opmeer 0 Enkhuizen 0 Drechterland 0 Medemblik 0 Hoorn Stede Broec 0 Koggenland variant 2: Kosten per gemeente bij gelijkwaardige bijdrage Opmeer Enkhuizen Drechterland Medemblik Hoorn Stede Broec Koggenland variant 3: Kosten per gemeente naar inwoneraantal Opmeer (11.000) Enkhuizen (18.000) Drechterland (19.000) Medemblik (42.000) Hoorn (70.000) Stede Broec (21.000) Koggenland (22.000) ( ) (0,45 per inwoner) variant 4: Bijdrage per gemeente vrij De gemeente draagt bij naar eigen inzicht. BESLISPUNT 3: FINANCIEN DE DEELNEMENDE GEMEENTEN KIEZEN (IEDER AFZONDERLJJK) UIT ÉÉN VAN DE VIER VARIANTEN VOOR WAT BETREFT DE CO- FINANCIERING 13

14 6. Sturings- en inrichtingsmodel De komende twee jaren (tot juli 2013) wordt door de ketenregisseur in kaart gebracht of en hoe het Veiligheidshuis West-Friesland in de toekomst een structurele voorziening kan zijn. Omdat de aanpak van het Veiligheidshuis voor West-Friesland redelijk nieuw is, is het raadzaam het inrichtingsmodel vast te leggen voor niet langer dan 2 jaar (2012/2013). Na evaluatie kan gekeken worden of het werkt en kan er bijstelling plaatsvinden Bovengenoemde vindt plaats in het Veiligheidshuis West-Friesland als onderdeel van één van de drie vestigingen van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Om aansturing van het Veiligheidshuis West-Friesland door alle partners te waarborgen is aansluiting bij de reeds bestaande stuurgroep een voor de hand liggende constructie. Deze stuurgroep, een overkoepelend beslisorgaan voor Veiligheidshuizen in Noord-Holland Noord, besluit over: het jaarplan de begroting het jaarverslag de jaarrekening alle beleidswijzigingen (bv. extra doelgroepen, werkwijzen etc). van het veiligheidshuis. In stuurgroep zijn reeds vertegenwoordigd:politie (directeur handhaving), GGD (directeur GGD), Openbaar Ministerie (hoofd strategie en beleid en accountmanager AJB), ketenmanagers Den Helder en Alkmaar, Wethouder Alkmaar, burgemeester Den Helder, Reclassering, Buro Jeugdzorg BESLISPUNT 4: INRICHTINGSMODEL HET INRICHTINGSPLAN IS VOOR EEN PERIODE VAN TWEE JAAR VAN TOEPASSING. 14

15 BESLISPUNT 5: AANSTURINGSMODEL DE AANSTURING VINDT PLAATS DOOR DE STUURGROPE VELIGHEIDSHUIZEN NOORD- HOLLAND NOORD. EEN AAN TE WIJZEN BESTUURLIJK AFGEVAARDIGDE VANUIT WEST- FRIESLAND NEEMT PLAATS IN DEZE STUURGROEP. 15

16 7. Wat doet de ketenregisseur en wie is hij/zij? 7.1 De rollen en taken ketenregisseur 1. Ondersteunen van het casusoverleg onderzoeken of cliënten ook in andere overleggen besproken worden. (Zodra de ICT -systemen hierin voorzien vervalt deze taak). relevante informatie doorgegeven aan het lokale casusoverleg (binnen de privacyafspraken); opzetten en onderhouden van een sociale kaart van zorg- en justitievoorzieningen en een netwerkkaart ( wie is wie binnen instellingen) in West-Friesland; verzamelen van informatie voor de menukaart van effectieve interventies, een zgn instrumentenkoffer ; ondersteunen (met raad en daad) bij zaken die opgeschaald moeten worden: bv. dossiervorming rond de casus, onderzoeken, oplossingsrichtingen, verslaglegging; meedenken bij de opzet van maatwerktrajecten voor notoire overlastplegers of criminelen; regelmatig deelnemen aan casusoverleggen (de voelsprieten uitsteken); helpen op creatieve wijze obstakels in de uitvoering van de persoonsgebonden aanpak op te ruimen; vraagbaak en verwijsfunctie vervullen; ondersteunen bij het professionaliseren van het casusoverleg: opstellen goede plannen van aanpak, monitoring, duidelijke dossiervorming, vergroten besluitvaardigheid, standaardisatie werkprocessen, actieve voorbereiding casusoverleg. 2. Ondersteunen gemeenten/om bij doelgroepenaanpak opstellen en actualiseren (privacy) convenanten, die nodig zijn voor de uitvoering van de aanpak; organiseren van informatiebijeenkomsten rond thema s voor medewerkers van ketenpartners en uitwisselingen tussen ketenpartners; bovenlokale problematiek afstemmen (bv. terugkeer naar de samenleving van delinquenten ernstige misdrijven); modellen en protocollen ontwikkelen om de persoonsgerichte aanpak te verbeteren; stroomlijnen van procedures en werkwijzen van ketenpartners met het oog op het creëren van een sluitende keten bij de persoonsgebonden aanpak; jaarlijkse voortgangrapportages maken over resultaten aanpak specifieke doelgroepen; verbeteren van samenwerkingsverbanden rond bestaande; op verzoek deelname aan lokale (ad hoc) werkgroepen rond concrete probleemsituaties, doelgroepen of locaties (gebiedsgebonden aanpak); zich op de hoogte houden van (beleids)ontwikkelingen binnen en buiten de regio van de doelgroepen aanpak, en die doorvertalen naar verbetering van de lokale/regionale veiligheidssamenwerking en de casusoverleggen; 3. Knelpunten signaleren Knelpunten in de afstemming tussen zorg- en justitieketen of binnen een keten (bv. financiering, wachtlijsten, ontbrekende voorzieningen die binnen geen enkele doelgroep vallen, bureaucratie) signaleren en neerleggen bij de besluitvormers/besluitvormingsorganen binnen de regio West-Friesland; Manco s binnen de casusoverleggen signaleren (bv. Tav voortgang, nakomen afspraken) adviseren en eventueel opschalen; Signaleren als onvoldoende gebruik gemaakt wordt van mogelijkheden van toepassing van 16

17 strafrechtelijke en bestuursrechterlijke handhavingsinstrumenten en hierover communiceren; gevraagd en ongevraagd de (lokale) regievoerder adviseren over verbeteringen in de persoongebonden aanpak van overlast en criminaliteit; over de kwaliteit van de aanpak en verbetervoorstellen doen; 7.2 Vaardigheden van de ketenregisseur De ketenregisseur moet beschikken over een aantal specifieke vaardigheden, die hem/haar geschikt maken voor deze veelzijdige functie: 1. een klantgerichte houding; 2. kunnen fungeren als smeerolie (verbindend, stimulerend) tussen ketenpartners; 3. voldoende gezag uitstralen (overtuigingskracht én diplomatiek optreden); 4. resultaatgerichtheid en zelfstandig kunnen werken (solofunctie); 5. goed kunnen schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau; 6. doorzettingsvermogen, niet snel uit het veld geslagen worden en vastpakken en niet meer loslaten ; 7. creativiteit en denken in kansen ; 8. open staan voor kritiek; 9. optimistisch en kunnen relativeren; 10. Makkelijk kunnen omgaan met verschillende ICT-systemen. 7.3 Functieprofiel De ketenregisseur heeft het functieprofiel projectmanager A zoals dit bij de gemeente Hoorn bekend is (zie bijlage 2). 7.4 Aanstelling ketenregisseur Door de gemeente Hoorn wordt de ketenregisseur aangesteld. Deze wordt vanuit de gemeente Hoorn gedetacheerd in het Veiligheidshuis West-Friesland. 17

18 8. Formatie Veiligheidshuis West-Friesland 8.1 Benodigde capaciteit In het visiedocument Veiligheidshuis West-Friesland is uitgegaan van een formatie van1 fte voor de ketenregisseur. Bij het bepalen van deze formatie is uitgegaan van een marginale bezetting. Eventuele (secretariële) ondersteuning wordt vanuit Team Veiligheid van de afdeling Veiligheid Vergunningen en Handhaving van de gemeente Hoorn verzorgd. De ketenregisseur, vooralsnog de enige externe component in het Veiligheidshuis wordt gedetacheerd in het Veiligheidshuis vanuit de gemeente Hoorn. Dit omdat de ketenregisseur daar in dienst zal zijn en door de gemeente Hoorn voor een periode van 2 jaar wordt (voor)gefinancierd. Doelgroepen zijn in aanvang: (jeugd)overlast, jeugdcriminaliteit, veelplegers, huiselijk geweld (incl. kindermishandeling), nazorg ex-gedetineerden en multiprobleemgevallen. Lokaal is hier de groep geweldplegers aan toegevoegd. Naar verwachting vragen 5 % van alle casussen extra inzet en aandacht van alle betrokkenen en dus ook indirect van de ketenregisseur. De overige capaciteit wordt gevormd door de deelname van de ketenpartners in de casusoverleggen. Voor een deel kost dit geen extra capaciteit, aangezien dit bestaande overleggen zijn. Voor een aantal partners kost het wel extra capaciteit omdat ze aansluiten bij casusoverleggen waar ze nu nog niet aan deelnemen. Eén van de winstpunten van het Veiligheidshuis is dat de medewerkers van de diverse organisaties elkaar daar kunnen vinden. De voordelen zijn korte lijnen, directe communicatie en directe uitwisseling van informatie. Het is aan de organisatie van de deelnemende medewerker of hij deze ook buiten de casusoverleggen daar fysiek laat werken. BESLISPUNT 6: FORMATIE DE STARTFORMATIE VAN HET VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND VASTSTELLEN OP 1 FTE TEN BEHOEVE VAN EEN KETENREGISSEUR. 18

19 Bijlage 1: Beslispunten organisatieplan Eerst de colleges In het organisatieplan zijn een zevental beslispunten opgenomen. Deze beslispunten worden in de gezamenlijke driehoek van Hoorn en de Koggen op 14 december 2011 genomen. Voor de besluitvorming in de gezamenlijke driehoek van 14 december 2011 zijn het visiedocument en het inrichtingsplan ter goedkeuring aan de afzonderlijke Colleges van de deelnemende gemeenten aangeboden. Beslispunt 1 : Doelen Veiligheidshuis De doelen worden als geheel vastgesteld. Beslispunt 1a : Start met JCO-J Gestart wordt met het JCO-J, alsmede met incidentele, dringende casussen. Deze worden experimenteel opgepakt. Als dat goed verloopt, wordt er per thema uitgebreid. Beslispunt 2 : Huisvesting Het Veiligheidshuis West-Friesland is (voorlopig voor de duur van twee jaar) gehuisvest in het gemeentehuis van Hoorn. Voor de deelnemende partners is een (beperkt) aantal (flex)plekken beschikbaar. Beslispunt 3 : Financiën De deelnemende gemeenten kiezen uit vier varianten voor wat betreft de cofinanciering (kosten ketenregisseur en huisvesting). Beslispunt 4: Inrichtingsmodel Het inrichtingsplan is voor een periode van twee jaar van toepassing. In deze periode wordt aan de hand van best practices beoordeeld wat de beste organisatievorm zal zijn. Beslispunt 5: Aansturingsmodel De aansturing vindt door de stuurgroep plaats. Een (bestuurlijk) afgevaardigde vanuit West- Friesland neemt in de stuurgroep plaats. Beslispunt 6: Formatie De gewenste startformatie van het Veiligheidshuis is 1 fte ten behoeve van een ketenregisseur. Dan de stuurgroep Vervolgens kan het inrichtingsplan worden aangeboden aan de stuurgroep ter vaststelling van de punten 8 tot en met 12 op het moment dat de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit het VH WFR in de stuurgroep is gerealiseerd. Beslispunt 8 : Committerende organisaties Het verbeteren van de integrale persoons/systeemgebonden aanpak vindt plaats door een intensievere samenwerking van betrokken partners uit de verschillende ketens tot stand te brengen. Enerzijds biedt het veiligheidshuis daarbij een helpende hand (informatie, advies, modellen etc.) en anderzijds zal vanuit de aanpak van het Veiligheidshuis aanpak doorzettingskracht op lokaal niveau georganiseerd worden. Beslispunt 9 : Informatiedeling 19

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Alle daklozen één plan en één traject

Alle daklozen één plan en één traject Alle daklozen één plan en één traject Uitwerking doelstelling 1 Stedelijk Kompas Peelregio 2008-2011 11 mei 2011 In opdracht van de gemeente Helmond Bureau Queste Samenvatting In het Stedelijk Kompas 2008-2011

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording 2009 9 maart 2010 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS. District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS. District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Jaarplan 2009 Introductie Het veiligheidshuis is inmiddels niet meer weg te denken in Nederland. Het huidige kabinet steunt de initiatieven om het aantal Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Stedelijk Kompas En nu de vertaalslag naar de praktijk!

Stedelijk Kompas En nu de vertaalslag naar de praktijk! Stedelijk Kompas En nu de vertaalslag naar de praktijk! Impressies en goede praktijkvoorbeelden uit de VNG-regiobijeenkomsten rond het Stedelijk Kompas gehouden in september 2008. Stedelijk Kompas: samen

Nadere informatie

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden 2010-039 Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Colofon Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Handreiking bij het Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Model aanpak lastige multiproblemsituaties (opschalingsmodel)

Model aanpak lastige multiproblemsituaties (opschalingsmodel) Model aanpak lastige multiproblemsituaties (opschalingsmodel) Versie: 7.0 Datum: januari 2010 1 1. Doel van de notitie Sommige multiproblemsituaties lijken onoplosbaar en blijven zich voortslepen. Wanneer

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie.

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie. ncties Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Functies Functies Funct Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Inhoudsopgave Voorwoord 1 Waarom functies 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2008 Voorkant pag. 01 Inhoudsopgave pag. 02 1. Inleiding pag. 03 2. Achtergronden en Wettelijke

Nadere informatie

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl Aan de leden van de raad Gemeente LeiderdOTD fi JjM Cr datum : 28 januari 2014 kenmerk : 2014U00275 betreft : situatieschets

Nadere informatie

Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding De Vlielandgroep kiest voor de jeugd in Friesland Talant, Jeugdhulp Friesland, MEE Friesland, GGZ Friesland Kinnik, Tjallinga Hiem, Bureau Jeugdzorg Friesland,

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam Ieder Kind Wint - Zorg voor de toekomst, beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam, 16 december 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag Versie 1.1, januari 2013 Op 9 januari 2013 vastgesteld door de burgemeesters en hoofdofficier van justitie in

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie