Inrichtingsplan Veiligheidshuis West-Friesland. iedere casus leidt tot een positief resultaat. 30 november 2011 versie 0.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inrichtingsplan Veiligheidshuis West-Friesland. iedere casus leidt tot een positief resultaat. 30 november 2011 versie 0."

Transcriptie

1 Inrichtingsplan Veiligheidshuis West-Friesland iedere casus leidt tot een positief resultaat 30 november 2011 versie 0.6 (definitief) 1

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Missie Uitgangspunten Richtinggevende keuzes Doelstellingen Gelaagde start Werkwijze Veiligheidshuis West-Friesland Benutten van het bestaande informatievoorziening In kaart brengen van de bestaande hoofdstructuur op uitvoerend niveau Vanuit de inhoud naar de structuur, van structuur naar mens Minder efficiënte huidige aanpak inwisselen voor de Veiligheidshuis- aanpak Centra voor Jeugd en Gezin Huisvesting Financiering Kosten Financiering 2011 door partners variant 1: Kosten per gemeente per jaar zonder regionale bijdrage variant 2: Kosten per gemeente bij gelijkwaardige bijdrage variant 3: Kosten per gemeente naar inwoneraantal variant 4: Bijdrage per gemeente vrij Sturings- en inrichtingsmodel Wat doet de ketenregisseur en wie is hij/zij? De rollen en taken ketenregisseur Vaardigheden van de ketenregisseur Functieprofiel Aanstelling ketenregisseur Formatie Veiligheidshuis West-Friesland Benodigde capaciteit Bijlage 1: Beslispunten organisatieplan...19 Bijlage 2: Functieprofiel projectmanager A

3 Samenvatting Het inrichtingsplan is het vervolg op het visiedocument Veiligheidshuis West-Friesland (VHH WF) In het visiedocument is de richting beschreven die het Veiligheidshuis op zal gaan. In dit document wordt de inrichting verder vormgegeven, om zo op 1 januari tot verrichting te kunnen komen. Het inrichtingsplan zal op 14 december 2011 in de gezamenlijke driehoek van de Koggen en Hoorn worden vastgesteld. Het betreft hier een bijzondere wijze van besluitvorming, aangezien het Veiligheidshuis West-Friesland niet in een reeds bestaande structuur past. Het Veiligheidshuis is geen gemeenschappelijke regeling of uitvoeringsdienst maar een samenwerkingsverband. De inrichting gaat uit van een aantal uitgangspunten waardoor het adagium iedere casus leidt tot een positief resultaat kan worden bereikt. De mens wordt centraal gesteld. We willen er met al onze kracht voor gaan. Omdat het Veiligheidshuis geen instituut is dat boven of naast een ander instituut staat kent het geen eigen organisatie. Het Veiligheidshuis creëert een netwerkstructuur waarin thematisch casussen worden behandeld en kent daardoor geen standaard organisatiebenadering. Dit inrichtingsplan beperkt zich tot de inrichting. De deelnemende gemeente hebben hier invloed op. Voor de verrichting is het noodzakelijk dat de deelnemende partijen zich committeren, al dan niet via de stuurgroep (beslispunt 5). De beslissingen die deze partijen moeten nemen worden kort uitgewerkt in dit plan om duidelijkheid te maken welke vervolgstappen er moeten worden gemaakt. In dit inrichtingsplan worden achtereenvolgens de volgende besluiten nader uitgewerkt: Doelen Veiligheidshuis (beslispunt 1); Start Veiligheidshuis met Justitieel Casus Overleg-Jeugd (JCO-J) (beslispunt 1a) Huisvesting (beslispunt 2); Financiën (beslispunt 3); Organisatiemodel Beslispunt 4); Aansturingsmodel (beslispunt 5); Formatie (beslispunt 6). Doel van dit plan is om in grote lijnen aan te geven hoe het Veiligheidshuis eruit gaat zien ; wat de netwerkpartners kunnen verwachten en welke (financiële) bijdragen van partners verwacht worden. NB: in het Visiedocument wordt gesproken over ketenregisseur. In deze benaming komt tot uitdrukking dat het veiligheidshuis naast ondersteuner en verbinder ook nadrukkelijk de rol van criticus heeft, dat wil zeggen: problemen zichtbaar maken, opschalen en doorzettingsmacht creëren. 3

4 1. Inleiding Het College en de gemeenteraad van Hoorn hebben in juni 2011 besloten tot het oprichten van een Veiligheidshuis in Hoorn per 1 januari Voor de oprichting van het veiligheidshuis is een visiedocument gemaakt. Dit visiedocument is in de driehoek van de Koggen op 16 september 2011 geaccordeerd. Hiermee is de start gegeven voor de uitrol van het Veiligheidshuis West-Friesland. Het visiedocument wordt ter kennisname aangeboden aan het Regionaal College en de stuurgroep voor de Veiligheidshuizen in Noord Holland-Noord. 1.1 Missie In het visiedocument is de volgende missie voor het veiligheidshuis opgenomen: Het leveren van een merkbare bijdrage aan het terugdringen van overlast en criminaliteit in West-Friesland In het Veiligheidshuis West-Friesland wordt alles in het werk gesteld om hieraan bij te dragen. Iedere casus die wordt behandeld in het Veiligheidshuis moet een positief resultaat hebben. Een nogal boute uitspraak maar deze bevat wel de kern van het Veiligheidshuis West- Friesland. De aanpak vindt plaats op de Westfriese manier. Pragmatisch. Zo snel mogelijk beginnen en de opgedane ervaring leidt na twee jaar tot een definitief organisatieplan en een gezamenlijke begroting voor de veiligheidshuizen Noord-Holland Noord. 1.2 Uitgangspunten Van Structuur naar Mens Het algemene uitgangspunt (vanuit de missie) voor het Veiligheidshuis is van structuur naar mens. Dit wil zeggen dat niet de bestaande structuren bepalend zijn, maar de inhoud van de casus is leidend, de structuur is volgend. Casussen worden behandeld op grond van de problematiek en niet of voor de casus een bepaalde structuur al dan niet bestaat. De opstart gaat vanuit de structuur zoals deze ook wordt gebruikt in andere veiligheidshuizen. Dit vanuit het uitgangspunt benutten van het bestaande. Het komende half jaar wordt gebruikt om hier verder vorm aan te geven. Er worden netwerkkaarten gemaakt van de personen in de casusoverleggen. Wie wordt waar besproken? Welke gezinsleden worden waar besproken? Wat zijn de sociale contacten? Vervolgens wordt vanuit het individu een sociale/omgevingsnetwerkkaart gemaakt. Op basis van deze informatie wordt gekeken welke werkstructuur het beste aansluit bij de individuele problematiek. Dit vanuit het uitgangspunt oud voor nieuw. Iedere casus leidt tot een positief resultaat Onder de paraplu van het Veiligheidshuis worden in themaoverleggen (jeugd, nazorg etc) casussen besproken. Binnen deze casussen wordt gekeken naar de casussen waar de 20/80 regel op van toepassing is. Dit houdt in dat 20%van de personen zorgt voor 80% van de overlast. Deze 20% wordt door het Veiligheidshuis actief integraal benaderd. Het 4

5 uitgangspunt is dat iedere casus op deze wijze behandeld leidt tot een positief resultaat, niet alleen voor het individu maar ook voor de samenleving. In het Veiligheidshuis zit doorzettingskracht Partijen die betrokken zijn bij het veiligheidshuis zitten daar omdat ze kwalitatief de juiste bijdrage kunnen leveren vanuit de eigen organisatie. Kwalitatief wil zeggen dat ze zich kwetsbaar durven opstellen, door willen pakken, beslissingen durven nemen en out of the box kunnen denken. Degene die er zit heeft mandaat van zijn eigen organisatie. Dit geeft voldoende kracht om de problemen adequaat aan te pakken en op te lossen. De deelnemers hebben de juiste intrinsieke motivatie. Randvoorwaarden worden gerealiseerd door management en bestuur Om goed te kunnen functioneren, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, zoals ketenregisseur, werkplekken, ICT voorzieningen. Voor een deel zijn deze ingevuld (zie 5.2: financiën), De deelnemende partij financiert zelf de invulling van de aanvullende voorzieningen zoals bijvoorbeeld een beveiligde ICT lijn. Het Veiligheidshuis West-Friesland daar moet je niet zijn, daar wil je zijn Doordat in het Veiligheidshuis iedereen wordt gemotiveerd zijn kennis, kunde, creativiteit en motivatie in te zetten voor het oplossen van de problemen van mensen, zullen ze hier graag willen werken. In dit Veiligheidshuis wordt iets gedaan aan de problemen, waarbij het belang van de ketenpartner en de samenwerking met elkaar het uitgangspunt is. De som (om te komen tot een sluitend plan van aanpak) is hierbij meer dan het geheel van de delen. Ketensamenwerking betekent een stukje autonomie opgeven Wat niemand meer wil is problemen alleen te moeten oplossen. In toenemende mate wordt de samenwerking gezocht. Het Veiligheidshuis is de plaats om alle instanties samen te laten werken. De mensen in de uitvoering weten dit al. Deze werkwijze zorgt voor kortere lijnen, meer inzicht in elkaars mogelijkheden en een betere informatie-uitwisseling. Op managementniveau houdt dit wel in dat de resultaatverantwoordelijkheid meer op uitvoerend niveau komt te liggen. Het opgeven van een stukje autonomie is een realiteit die hierbij gepaard gaat. Er zal op managementniveau regulier overleg plaatsvinden tussen ketenregisseur en management om de samenwerking blijvend te bevorderen. Het integrale interventietype III 1 zorgt voor het terugdringen van overlast en criminaliteit in West-Friesland. Strafrechtketen Interventiekeuze Zorgketen OOV-keten 1 Uit: Visiedocument Veiligheidshuizen OM Het doel is te ontwikkelen van sectorale naar integrale aanpak. 5

6 Essentie van deze aanpak is betrokkene(n) in staat te stellen herhaling en/of afglijden te laten voorkomen. 1.3 Richtinggevende keuzes Bovenstaande uitgangspunten zijn ingegeven door de richting die in het visiedocument is aangegeven. Deze richting is door het College van Hoorn en in de driehoek van de Koggen onderschreven. 6

7 2. Doelstellingen De doelstellingen van het veiligheidshuis op de vastgestelde thema s uit het visiedocument zijn in overleg met de deelnemende gemeenten vastgesteld. De uitgangspunten zijn effectdoelen (outcome). De hiervoor benodigde input (hoeveel van wat) en output (uitkomst) zijn hierbij eveneens benoemd in onderstaande tabel. Jeugd(overlast) Nazorg exgedetineerden Veelplegers Huiselijk geweld Multiprobleem gevallen Input Output Outcome indicatoren Alle jeugdigen Voor elke Minder overlast -aantal geverbaliseerde van het JCO jongere is een door jeugd. De jeugdigen worden strafafdoening jeugd recidiveert -aantal meldingen ingebracht in of een minder jeugdoverlast het VH WF verwijzing naar -aantal jeugdoverlast een locaties Alle exgedetineerden worden in het VH WF ingebracht Alle bekende veelplegers worden in het VH WF ingebracht Alle meldingen van huiselijk geweld worden in het VH WF ingebracht Complexe gevallen waarvoor geen oplossing is, worden in het VH WF ingebracht ketenpartner Voor elke exgedetineerde is een nazorgplan Op elke veelpleger is een ketenregie georganiseerd Elke dader heeft een strafafdoening en een nazorgplan en voor elk slachtoffer is een begeleiding Op elk geval is effectieve ketenregie Op een normale wijze deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Exgedetineerden recidiveren minder Minder overlast door veelplegers. Minder recidiverende veelpleger Terugdringen huiselijk geweld. De daders recidiveren minder De gevallen veroorzaken geen onaanvaardbare overlast meer. -aantal ex-gedetineerden -aantal nazorg trajecten -aantal recidiverende ex -gedetineerden -aantal veelplegers -politiecijfers veelplegers -aantal recidiverende veelplegers -aantal meldingen huiselijk geweld -aantal huisverboden -aantal stafrechtelijke afhandelingen -aantal recidiverende verdachten -aantal ingebrachte casussen 7

8 2.1 Gelaagde start Met het Veiligheidshuis West-Friesland starten we pragmatisch. Dat wil ook zeggen dat niet alles direct kan worden opgepakt. Het advies van andere Veiligheidshuizen en het openbaar Ministerie is om te starten met het reeds bestaande Justitieel Casusoverleg Jeugd JCO-J). Van daaruit zullen de overige thema s geleidelijk in het Veiligheidshuis instromen. Volgens onderstaande tabel zal de uitrol worden gedaan. JCO-J Januari 2012 Casusoverleg februari 2012 Nazorg exgedetineerden Casusoverleg maart 2012 veelplegers Casusoverleg April 2012 huiselijk geweld Multi Januari 2012 probleemgevallen Tussentijdse weergave tussenstand aan de West-Friese gemeenten per Juli 2012 BESLISPUNT 1: DOELEN VEILIGHEIDSHUIS: A: Minder overlast door jeugd. De jeugd recidiveert minder B: Op een normale wijze deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Exgedetineerden recidiveren minder C: Minder overlast door veelplegers. Minder recidiverende veelpleger D: Terugdringen huiselijk geweld. De daders recidiveren minder E: De gevallen veroorzaken geen onaanvaardbare overlast meer. BESLISPUNT 1A: START Gestart wordt met het JCO-J alsmede met incidentele dringende casussen. Deze worden experimenteel opgepakt. Als dat goed verloopt, wordt er per thema uitgebreid volgens genoemd schema. 8

9 3. Werkwijze Veiligheidshuis West-Friesland 3.1 Benutten van het bestaande Bij de start van het project veiligheidshuis is vastgesteld we niet vanaf nul iets tot stand moeten brengen. Er ligt namelijk al een fundament. In Alkmaar vindt het JCO Jeugd plaats, nazorg ex gedetineerden wordt door alle gemeenten al opgepakt en er zijn al overleggen inzake veelplegers en Huiselijk Geweld. Dit verdient echter wel een opbouw met meer verbanden en stroomlijning van de informatie. Kortom voldoende reden om op het fundament een stevig veiligheidshuis te zetten! Bij het Veiligheidshuis West-Friesland draait het vooral om de wijze van werken: verbetering van de persoonsgebonden aanpak en terugdringen van criminaliteit en overlast binnen de gehele regio. Het Veiligheidshuis is geen instituut dat naast, onder of boven de ketenpartners staat informatievoorziening Het Veiligheidshuis West-Friesland is de breng- en vindplaats van informatie voor verbetering van de persoonsgebonden aanpak. Een goede informatie-uitwisseling tussen betrokken ketenpartners is van belang voor een effectieve aanpak van de doelgroep(en). Kennis delen begint met kennis maken. Elkaar kennen en vertrouwen is een belangrijke voorwaarde om te komen tot gezamenlijke doelen. Het streven is om alle informatie samen te laten komen in het Veiligheidshuis, bij voorkeur in één systeem. 3.2 In kaart brengen van de bestaande hoofdstructuur op uitvoerend niveau Partners Verantwoordelijkheid Bevoegdheid Jeugd(overlast) 2 Politie aanleveren informatie agendering zaken OM Aanbrengen zaak afdoening Raad vd Kinderbescherming aanleveren informatie nader onderzoek Bureau Jeugdzorg Aanleveren informatie begeleiding Inbreng in casusoverleg Nazorg Reclassering Doormelding DPAN aan politie, UWV en Vangnet & Advies. Inbreng in casusoverleg Politie Aanleveren informatie DJI Aanleveren DPAN PBG Aanleveren informatie/opvang Behandeling DNO opvang GGZ Aanleveren informatie/opvang Behandeling Veelplegers Politie Aanleveren informatie Agendering zaken OM Aanbrengen zaak Afdoening 2 Voor het proces jeugd is door de Veiligheidshuizen Alkmaar en Den Helder een (concept) procesbeschrijving Jeugd gemaakt. Het lijkt logisch dat het Veiligheidshuis Hoorn deze procesbeschrijving gaat overnemen. 9

10 PBG Aanleveren informatie Opvang Nazorg Huiselijk geweld BJZ NH Aanleveren informatie behandeling AMW Aanleveren informatie Behandeling OM Aanbrengen zaak afdoening Politie Aanleveren aangifte/melding Nader onderzoek Reclassering Aanleveren informatie Behandeling PBG Aanleveren informatie behandeling Multiprobleemgevallen Een ieder Aanleveren casus en informatie De casusoverleggen dienen in bovenstaande hoofdstructuur (verder) te worden ingevuld. Het is de basis om te komen tot de kanteling van structuur naar mens. In eerste instantie zal echter goed moeten worden gekeken naar de structuur en de werking van het gestructureerde overleg. Succesformules moeten worden behouden. 3.3 Vanuit de inhoud naar de structuur, van structuur naar mens De insteek vanuit het visiedocument is om te komen vanuit de inhoud naar de structuur. De inhoud is bepalend voor de vorming van de structuur. Zoals hierboven is aangegeven zijn er reeds bestaande structuren. Deze zullen worden geïnventariseerd en beoordeeld worden op hun effectiviteit vanuit de uitgangspunten van het Veiligheidshuis. Succesformules zullen worden behouden en ingepast. Een voorbeeld hierbij is de nazorg exgedetineerden, een werkwijze die als best practice voor Nederland geldt. Uiteindelijk zal de mens centraal staan bij de aanpak. De structuur is volgend. 3.4 Minder efficiënte huidige aanpak inwisselen voor de Veiligheidshuisaanpak Bestuurlijk uitgangspunt is dat het Veiligheidshuis West-Friesland meer efficiëntie en effectiviteit brengt in de huidige aanpak van veiligheidsproblematiek. Een deel van de bestaande overleggen, werkzaamheden, maatregelen en (financiële) middelen kan daardoor worden ingewisseld voor de werkwijze van het Veiligheidshuis ( oud voor nieuw ). Het is één van de verantwoordelijkheden van de ketenregisseur om het bestuur (de stuurgroep Veiligheidshuis Noord-Holland Noord) te adviseren over de mogelijkheden hiertoe. Voorwaarde is uiteraard dat de kosten en opbrengsten goed in kaart zijn te brengen en partijen dit binnen hun eigen organisatie omzetten in een (financiële) taakstelling. 3.5 Centra voor Jeugd en Gezin Vanuit de gedachte van het vlinderstrik model, zal de gemeentelijke coördinator CJG (per gemeente), de sleutelpersoon zijn die de informatie vanuit de CJG s aanlevert aan de ketenregisseur en vice versa. Ook hier geldt dat bestaande overleggen, indien noodzakelijk, in het Veiligheidshuis worden integraal worden belegd. De noodzaak wordt gevonden in de doelstellingen van zowel CJG als het Veiligheidshuis. Het veranderd in aanvang niets aan de bestaande structuren. Wel zal op termijn worden gekeken naar de effectiviteit (zie 3.3). De ketenregisseur heeft regulier overleg met de coördinatoren CJG in verband met de continue verbetering van de samenwerking. 10

11 4. Huisvesting In het Visiedocument Veiligheidshuis West-Friesland wordt uitgegaan van een regionaal Veiligheidshuis in het gemeentehuis van Hoorn. Hieraan gekoppeld een beperkt aantal (flex)werkplekken voor partners. In het gemeentehuis worden drie kamers ter beschikking gesteld voor 16 uur per week. Eén grote ruimte, waar momenteel de reclassering reeds gehuisvest is. Hier worden nog zes (flex)werkplekken gerealiseerd. Naast deze kamer is één spreekkamer beschikbaar. De reclassering maakt eveneens gebruik van deze spreekkamers. Verder is er nog één kleine ruimte beschikbaar met twee (flex)werkplekken. De casusoverleggen kunnen worden gevoerd in één van de 12 beschikbare vergaderruimtes. Deze ruimtes variëren in capaciteit van 4 tot 15 personen. De kantine kan eventueel ook nog gebruikt worden voor informele bijeenkomsten of om te werken. Het hele gebouw is voorzien van wifi. De werkplekken zijn voorzien van een telefoon en een computer met internetaansluiting. BESLISPUNT 2: HUISVESTING HET VEILIGHEIDSHUIS WEST- FRIESLAND VOOR 2 JAAR HUISVESTEN IN HET GEMEENTEHUIS HOORN 11

12 5. Financiering Er wordt op vele plaatsen binnen de regio al multidisciplinair samengewerkt (casusoverleg). Deze samenwerking en afstemming behoort reeds tot het reguliere werk van de organisaties. Vanuit het Veiligheidshuis West-Friesland krijgt deze samenwerking een extra impuls. Iedere organisatie doet er als het ware een schepje bovenop om de afstemming van de persoonsgebonden aanpak te verbeteren. Hierover zullen met de partners nadere afspraken gemaakt moeten worden. Naast deze intensivering vanuit de verschillende organisaties versterken we de persoonsgebonden aanpak met de inzet van de ketenregisseur. Deze intensivering van de aanpak is een gezamenlijke investering van openbaar ministerie en deelnemende gemeenten. Tot 1 juli 2013 is het Veiligheidshuis West-Friesland gefinancierd. Voor de periode daarna is er een gezamenlijke begroting vanuit het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord Kosten De kosten van de gezamenlijke intensivering van de persoonsgebonden aanpak van het Veiligheidshuis bestaan uit de kosten voor de ketenregisseur en de kosten voor ruimtes voor 16 uur per week ten behoeve van casusoverleg en 1 permanente flexplek (prijspeil 2011) Begroting Veiligheidshuis West-Friesland 3 juli juli 2012 Ketenregisseur Huisvesting Totaal juli 2012 juli 2013 Ketenregisseur Huisvesting Totaal Financiering 2011 door partners De gemeente Hoorn draagt van 1 juli 2011 tot en met juli 2013 in totaal bij. Voor de overige gemeenten geldt deelname in het Veiligheidshuis niet afhankelijk is van hun financiële. Iedere deelnemende gemeente kan kiezen uit één van de onderstaande financieringsmodellen. 3 In de begroting zijn de kosten opgenomen van de ketenregisseur en huisvesting binnen het gemeentehuis Hoorn. 4 Incl. koffieautomaten, vergadercentrum, kantoorartikelen op de etages, restaurant, se servicedesk FZ en automatisering, schoonmaak, energie, 8 werkplekken (4 met PC), etc. Exl. Mobiele telefonie, drukwerk (zoals briefpapier en visitekaartjes), grotere repro-opdrachten voor bv mailingen, werkplekonderzoek, BHV opleiding, gemeentelijke ID kaarten, laptop, lunches in het vergadercentrum, overige catering. 12

13 5.2.1 variant 1: Kosten per gemeente per jaar zonder regionale bijdrage Opmeer 0 Enkhuizen 0 Drechterland 0 Medemblik 0 Hoorn Stede Broec 0 Koggenland variant 2: Kosten per gemeente bij gelijkwaardige bijdrage Opmeer Enkhuizen Drechterland Medemblik Hoorn Stede Broec Koggenland variant 3: Kosten per gemeente naar inwoneraantal Opmeer (11.000) Enkhuizen (18.000) Drechterland (19.000) Medemblik (42.000) Hoorn (70.000) Stede Broec (21.000) Koggenland (22.000) ( ) (0,45 per inwoner) variant 4: Bijdrage per gemeente vrij De gemeente draagt bij naar eigen inzicht. BESLISPUNT 3: FINANCIEN DE DEELNEMENDE GEMEENTEN KIEZEN (IEDER AFZONDERLJJK) UIT ÉÉN VAN DE VIER VARIANTEN VOOR WAT BETREFT DE CO- FINANCIERING 13

14 6. Sturings- en inrichtingsmodel De komende twee jaren (tot juli 2013) wordt door de ketenregisseur in kaart gebracht of en hoe het Veiligheidshuis West-Friesland in de toekomst een structurele voorziening kan zijn. Omdat de aanpak van het Veiligheidshuis voor West-Friesland redelijk nieuw is, is het raadzaam het inrichtingsmodel vast te leggen voor niet langer dan 2 jaar (2012/2013). Na evaluatie kan gekeken worden of het werkt en kan er bijstelling plaatsvinden Bovengenoemde vindt plaats in het Veiligheidshuis West-Friesland als onderdeel van één van de drie vestigingen van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Om aansturing van het Veiligheidshuis West-Friesland door alle partners te waarborgen is aansluiting bij de reeds bestaande stuurgroep een voor de hand liggende constructie. Deze stuurgroep, een overkoepelend beslisorgaan voor Veiligheidshuizen in Noord-Holland Noord, besluit over: het jaarplan de begroting het jaarverslag de jaarrekening alle beleidswijzigingen (bv. extra doelgroepen, werkwijzen etc). van het veiligheidshuis. In stuurgroep zijn reeds vertegenwoordigd:politie (directeur handhaving), GGD (directeur GGD), Openbaar Ministerie (hoofd strategie en beleid en accountmanager AJB), ketenmanagers Den Helder en Alkmaar, Wethouder Alkmaar, burgemeester Den Helder, Reclassering, Buro Jeugdzorg BESLISPUNT 4: INRICHTINGSMODEL HET INRICHTINGSPLAN IS VOOR EEN PERIODE VAN TWEE JAAR VAN TOEPASSING. 14

15 BESLISPUNT 5: AANSTURINGSMODEL DE AANSTURING VINDT PLAATS DOOR DE STUURGROPE VELIGHEIDSHUIZEN NOORD- HOLLAND NOORD. EEN AAN TE WIJZEN BESTUURLIJK AFGEVAARDIGDE VANUIT WEST- FRIESLAND NEEMT PLAATS IN DEZE STUURGROEP. 15

16 7. Wat doet de ketenregisseur en wie is hij/zij? 7.1 De rollen en taken ketenregisseur 1. Ondersteunen van het casusoverleg onderzoeken of cliënten ook in andere overleggen besproken worden. (Zodra de ICT -systemen hierin voorzien vervalt deze taak). relevante informatie doorgegeven aan het lokale casusoverleg (binnen de privacyafspraken); opzetten en onderhouden van een sociale kaart van zorg- en justitievoorzieningen en een netwerkkaart ( wie is wie binnen instellingen) in West-Friesland; verzamelen van informatie voor de menukaart van effectieve interventies, een zgn instrumentenkoffer ; ondersteunen (met raad en daad) bij zaken die opgeschaald moeten worden: bv. dossiervorming rond de casus, onderzoeken, oplossingsrichtingen, verslaglegging; meedenken bij de opzet van maatwerktrajecten voor notoire overlastplegers of criminelen; regelmatig deelnemen aan casusoverleggen (de voelsprieten uitsteken); helpen op creatieve wijze obstakels in de uitvoering van de persoonsgebonden aanpak op te ruimen; vraagbaak en verwijsfunctie vervullen; ondersteunen bij het professionaliseren van het casusoverleg: opstellen goede plannen van aanpak, monitoring, duidelijke dossiervorming, vergroten besluitvaardigheid, standaardisatie werkprocessen, actieve voorbereiding casusoverleg. 2. Ondersteunen gemeenten/om bij doelgroepenaanpak opstellen en actualiseren (privacy) convenanten, die nodig zijn voor de uitvoering van de aanpak; organiseren van informatiebijeenkomsten rond thema s voor medewerkers van ketenpartners en uitwisselingen tussen ketenpartners; bovenlokale problematiek afstemmen (bv. terugkeer naar de samenleving van delinquenten ernstige misdrijven); modellen en protocollen ontwikkelen om de persoonsgerichte aanpak te verbeteren; stroomlijnen van procedures en werkwijzen van ketenpartners met het oog op het creëren van een sluitende keten bij de persoonsgebonden aanpak; jaarlijkse voortgangrapportages maken over resultaten aanpak specifieke doelgroepen; verbeteren van samenwerkingsverbanden rond bestaande; op verzoek deelname aan lokale (ad hoc) werkgroepen rond concrete probleemsituaties, doelgroepen of locaties (gebiedsgebonden aanpak); zich op de hoogte houden van (beleids)ontwikkelingen binnen en buiten de regio van de doelgroepen aanpak, en die doorvertalen naar verbetering van de lokale/regionale veiligheidssamenwerking en de casusoverleggen; 3. Knelpunten signaleren Knelpunten in de afstemming tussen zorg- en justitieketen of binnen een keten (bv. financiering, wachtlijsten, ontbrekende voorzieningen die binnen geen enkele doelgroep vallen, bureaucratie) signaleren en neerleggen bij de besluitvormers/besluitvormingsorganen binnen de regio West-Friesland; Manco s binnen de casusoverleggen signaleren (bv. Tav voortgang, nakomen afspraken) adviseren en eventueel opschalen; Signaleren als onvoldoende gebruik gemaakt wordt van mogelijkheden van toepassing van 16

17 strafrechtelijke en bestuursrechterlijke handhavingsinstrumenten en hierover communiceren; gevraagd en ongevraagd de (lokale) regievoerder adviseren over verbeteringen in de persoongebonden aanpak van overlast en criminaliteit; over de kwaliteit van de aanpak en verbetervoorstellen doen; 7.2 Vaardigheden van de ketenregisseur De ketenregisseur moet beschikken over een aantal specifieke vaardigheden, die hem/haar geschikt maken voor deze veelzijdige functie: 1. een klantgerichte houding; 2. kunnen fungeren als smeerolie (verbindend, stimulerend) tussen ketenpartners; 3. voldoende gezag uitstralen (overtuigingskracht én diplomatiek optreden); 4. resultaatgerichtheid en zelfstandig kunnen werken (solofunctie); 5. goed kunnen schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau; 6. doorzettingsvermogen, niet snel uit het veld geslagen worden en vastpakken en niet meer loslaten ; 7. creativiteit en denken in kansen ; 8. open staan voor kritiek; 9. optimistisch en kunnen relativeren; 10. Makkelijk kunnen omgaan met verschillende ICT-systemen. 7.3 Functieprofiel De ketenregisseur heeft het functieprofiel projectmanager A zoals dit bij de gemeente Hoorn bekend is (zie bijlage 2). 7.4 Aanstelling ketenregisseur Door de gemeente Hoorn wordt de ketenregisseur aangesteld. Deze wordt vanuit de gemeente Hoorn gedetacheerd in het Veiligheidshuis West-Friesland. 17

18 8. Formatie Veiligheidshuis West-Friesland 8.1 Benodigde capaciteit In het visiedocument Veiligheidshuis West-Friesland is uitgegaan van een formatie van1 fte voor de ketenregisseur. Bij het bepalen van deze formatie is uitgegaan van een marginale bezetting. Eventuele (secretariële) ondersteuning wordt vanuit Team Veiligheid van de afdeling Veiligheid Vergunningen en Handhaving van de gemeente Hoorn verzorgd. De ketenregisseur, vooralsnog de enige externe component in het Veiligheidshuis wordt gedetacheerd in het Veiligheidshuis vanuit de gemeente Hoorn. Dit omdat de ketenregisseur daar in dienst zal zijn en door de gemeente Hoorn voor een periode van 2 jaar wordt (voor)gefinancierd. Doelgroepen zijn in aanvang: (jeugd)overlast, jeugdcriminaliteit, veelplegers, huiselijk geweld (incl. kindermishandeling), nazorg ex-gedetineerden en multiprobleemgevallen. Lokaal is hier de groep geweldplegers aan toegevoegd. Naar verwachting vragen 5 % van alle casussen extra inzet en aandacht van alle betrokkenen en dus ook indirect van de ketenregisseur. De overige capaciteit wordt gevormd door de deelname van de ketenpartners in de casusoverleggen. Voor een deel kost dit geen extra capaciteit, aangezien dit bestaande overleggen zijn. Voor een aantal partners kost het wel extra capaciteit omdat ze aansluiten bij casusoverleggen waar ze nu nog niet aan deelnemen. Eén van de winstpunten van het Veiligheidshuis is dat de medewerkers van de diverse organisaties elkaar daar kunnen vinden. De voordelen zijn korte lijnen, directe communicatie en directe uitwisseling van informatie. Het is aan de organisatie van de deelnemende medewerker of hij deze ook buiten de casusoverleggen daar fysiek laat werken. BESLISPUNT 6: FORMATIE DE STARTFORMATIE VAN HET VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND VASTSTELLEN OP 1 FTE TEN BEHOEVE VAN EEN KETENREGISSEUR. 18

19 Bijlage 1: Beslispunten organisatieplan Eerst de colleges In het organisatieplan zijn een zevental beslispunten opgenomen. Deze beslispunten worden in de gezamenlijke driehoek van Hoorn en de Koggen op 14 december 2011 genomen. Voor de besluitvorming in de gezamenlijke driehoek van 14 december 2011 zijn het visiedocument en het inrichtingsplan ter goedkeuring aan de afzonderlijke Colleges van de deelnemende gemeenten aangeboden. Beslispunt 1 : Doelen Veiligheidshuis De doelen worden als geheel vastgesteld. Beslispunt 1a : Start met JCO-J Gestart wordt met het JCO-J, alsmede met incidentele, dringende casussen. Deze worden experimenteel opgepakt. Als dat goed verloopt, wordt er per thema uitgebreid. Beslispunt 2 : Huisvesting Het Veiligheidshuis West-Friesland is (voorlopig voor de duur van twee jaar) gehuisvest in het gemeentehuis van Hoorn. Voor de deelnemende partners is een (beperkt) aantal (flex)plekken beschikbaar. Beslispunt 3 : Financiën De deelnemende gemeenten kiezen uit vier varianten voor wat betreft de cofinanciering (kosten ketenregisseur en huisvesting). Beslispunt 4: Inrichtingsmodel Het inrichtingsplan is voor een periode van twee jaar van toepassing. In deze periode wordt aan de hand van best practices beoordeeld wat de beste organisatievorm zal zijn. Beslispunt 5: Aansturingsmodel De aansturing vindt door de stuurgroep plaats. Een (bestuurlijk) afgevaardigde vanuit West- Friesland neemt in de stuurgroep plaats. Beslispunt 6: Formatie De gewenste startformatie van het Veiligheidshuis is 1 fte ten behoeve van een ketenregisseur. Dan de stuurgroep Vervolgens kan het inrichtingsplan worden aangeboden aan de stuurgroep ter vaststelling van de punten 8 tot en met 12 op het moment dat de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit het VH WFR in de stuurgroep is gerealiseerd. Beslispunt 8 : Committerende organisaties Het verbeteren van de integrale persoons/systeemgebonden aanpak vindt plaats door een intensievere samenwerking van betrokken partners uit de verschillende ketens tot stand te brengen. Enerzijds biedt het veiligheidshuis daarbij een helpende hand (informatie, advies, modellen etc.) en anderzijds zal vanuit de aanpak van het Veiligheidshuis aanpak doorzettingskracht op lokaal niveau georganiseerd worden. Beslispunt 9 : Informatiedeling 19

20 In afwachting van landelijke ontwikkelingen op het gebied van ICT voorzieningen voorlopig uit te gaan van de bestaande en in West-Friesland gebruikte doelgroepen-/ketenoverleg Informatiesystemen. Zaak is wel dat de deelnemende organisaties zich aan de informatiedeling committeren. Beslispunt 10 : Verantwoordelijkheid casusoverleggen De casusoverleggen binnen de genoemde ketens vinden plaats in of onder verantwoordelijkheid van het Veiligheidshuis. Beslispunt 11 : Deelname aan casusoverleggen De aan de casusoverleggen deelnemende partners committeren zich eraan dat zij voor hun eigen organisatie hierin iemand van de werkvloer laten vertegenwoordigen. Beslispunt 12 : Verantwoordelijkheid ketencoördinatie De ketenregisseur heeft de regie op de persoonsgebonden aanpak rond concrete casussen. Onder ketencoördinatie wordt verstaan; regie op het niveau van instellingen (samenwerkingscoördinatie) 20

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2010

Resultaten 1 e kwartaal 2010 Resultaten 1 e kwartaal 2010 Veiligheidshuis Den Helder Voorwoord Verandering! In het 1 e kwartaal van 2010 is er heel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Op 31 maart jl. heeft

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04 Nieuwsbrief Geachte lezer, Er is een mijlpaal bereikt: in april wordt het Veiligheidshuis regio Alkmaar volledig operationeel! De casusoverleggen veelplegers en risicojongeren vormen daarbij het sluitstuk.

Nadere informatie

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1 Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis Onderdeel Plan Fase 1 Versie 1-0 7 juni 2008 De eerste indrukken van 40 dagen veiligheidshuis en taakopdracht werkgroepen 1. Inleiding Een eerste

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND Veiligheidshuis IJsselland, notitie versie 4.0, 12 december 2007 1 1. Inleiding Landelijk worden op veel plaatsen veiligheidshuizen ingericht. In de meeste gevallen gaat het

Nadere informatie

Visiedocument. Versie: 8.0 Datum: 22 april 2009 Status: concept

Visiedocument. Versie: 8.0 Datum: 22 april 2009 Status: concept Visiedocument Versie: 8.0 Datum: 22 april 2009 Status: concept 1. Doel visiedocument Dit visiedocument is richting gevend voor de besluitvorming in Stuurgroep en Regionaal College rond het vorm geven van

Nadere informatie

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Stand van zaken april/mei 2014 Uitvraag op verzoek van de regioburgemeesters Inhoud Inleiding 2 Werken volgens het Landelijk Kader 3 Wordt er gewerkt volgens het Landelijk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Implementeren en borgen van ketensamenwerking

Implementeren en borgen van ketensamenwerking Workshop 1 Symposium Twentse aanpak EG: Implementeren en borgen van ketensamenwerking Het kennen van de eigen kracht voor positionering binnen ketensamenwerking Marcia Albrecht & Sander de Beer Datum:

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND

HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 VISIE...4 VOORTGANG ÉÉN

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland Versie: 1.0 Datum: 5 maart 2013 Status: vastgesteld door de Stuurgroep op 21 maart 2013 1 Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland 1. Inleiding Basis voor

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Inhoud Landelijk project ZSM VH (B. de Zwaan) Lokale pilots Rotterdam (E. Jongeneel) en Midden Nederland (K. van Duijvenbooden). Groepsopdracht Ruimte voor vragen

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Doorontwikkeling Veiligheidshuizen Inventarisatie

Doorontwikkeling Veiligheidshuizen Inventarisatie Doorontwikkeling Veiligheidshuizen Inventarisatie Individually, we are one drop. Together, we are an ocean Ryunosuke Satoro Gemeente GGZ Maatschappelijk Werk Politie Slachtofferhulp Leger des Bureau Heils

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Samen werken voor déze kinderen De schattingen variëren, maar niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks heel wat leerlingen thuis zitten en niet het passende

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Gemeente Hoorn functieboek Buitenhek & van Doorn Consultancy

Gemeente Hoorn functieboek Buitenhek & van Doorn Consultancy Gemeente Hoorn functieboek Buitenhek & van Doorn Consultancy Versie Basisversie september 2006; (B&W 10 oktober 2006 en Gemeenteraad 14 november 2006) Vaststelling 1 e wijziging: B&W d.d. 15 mei 2007 Vaststelling

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV

Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV Van: Het college van B&W van 23 oktober 2012 Doel: Toelichting: Opinie

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie i.o. Actieplan 2010 Bureau Regionale Veiligheidsstrategie

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie i.o. Actieplan 2010 Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Bureau Regionale Veiligheidsstrategie i.o. Actieplan 2010 Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Status: definitief Versie: 0.4 26 oktober 2009 1 Documentinformatie Betrokkenen Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal!

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren!

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting

veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Methode Veiligheidshuis werkt voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Nederlands Jeugdinstituut Landelijk steunpunt ZAT ZAT infolijn t (030) 230 65 64 e infozat@nji.nl i www.zat.nl 1. Realisatie van de doelen/prestaties doelen/prestaties

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Tool VeiligHeidsHuizen. Gemeentelijke regie

Tool VeiligHeidsHuizen. Gemeentelijke regie Tool VeiligHeidsHuizen Gemeentelijke regie Tool gemeentelijke regie 1 : Inleiding Regie is een bijzondere vorm van sturen en is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een min

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Herstelgerichte politie

Herstelgerichte politie Herstelgerichte politie Peter van Os, programmamanager Ontwikkeling gebiedsgebonden politie Ontwikkelingen politieregio s Kerntakendiscussie Wijkagent doet te veel aan dienstverlening Doelloos vriendschappelijke

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat:

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Project OGGZ West-Friesland in de Keten 2008-2010. Eindrapport

Project OGGZ West-Friesland in de Keten 2008-2010. Eindrapport Project OGGZ West-Friesland in de Keten 2008-2010 Eindrapport Drs J.V.Boon Bureau Boon Adviesbureau voor Welzijn en Zorg Juni 2010 Project OGGZ West-Friesland in de Keten 2008-2010 Eindrapport In opdracht

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat!

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Gemeenten

Nadere informatie

Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2010

Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2010 Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Jaarverslag Status Opsteller Defintief Maura Timmer (ketenmanager VHH) Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Postadres: Postbus 195 1440 AD Purmerend. Bezoekadres: Gedempte

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Workshop Huisverbod. Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant.

Workshop Huisverbod. Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant. Workshop Huisverbod Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant. Investeringen Gemeente West-Brabant - Convenantafspraken - Programma Afhankelijk & Veilig

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

13. Cultuurcompagnie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door algemeen directeur Rob Berends

13. Cultuurcompagnie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door algemeen directeur Rob Berends Samenwerkingsovereenkomst Westfriese Omringdijk: 2013 2015 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen over het behouden en versterken van de vrijetijdseconomie

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: College van Bestuur

Vertrouwenspersoon. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: College van Bestuur Vertrouwenspersoon Doel Begeleiden van en bemiddelen voor individuele klagers (medewerkers en/of studenten) die hinder ondervinden van ongewenste omgangsvormen of ongelijke behandeling, en/of inzake hun

Nadere informatie

Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis

Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis Sabine van Eck, Jeldau Rieff programma Veiligheidshuizen, ministerie VenJ Regiobijeenkomst Amsterdam, 12 september 2013 Programma Welkom & intro Warming up Gemeentelijke

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Stappenplan Triage-instrument Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en

Nadere informatie

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze Hoorn, december 2009 1 Ondergetekenden: 1. Stichting Reclassering Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdende te Utrecht, op het adres Vivaldiplantsoen 100, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl Samen zorgen voor de jeugd www.regioalkmaar.nl Inhoud 1. Transitieplan Regio Alkmaar en Werkplan 2012 2. Regionale visie op zorgen voor jeugd 3. Beleidsvraagstukken 4. Sturen / risico s in beeld krijgen

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie