Inhoudsopgave. 1 Inleiding Presteren door vernieuwen Een jaarplan voor een maatschappelijke onderneming 5 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1 Inleiding 5 1.1 Presteren door vernieuwen 5 1.2 Een jaarplan voor een maatschappelijke onderneming 5 1."

Transcriptie

1 JAAR PLAN 2013

2 JAAR PLAN 2013

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Presteren door vernieuwen Een jaarplan voor een maatschappelijke onderneming Leeswijzer 6 2 De wereld draait door Oog voor de omgeving Economie Politiek De ordening van de volkshuisvesting Demografie Overige trends 11 5 De activiteiten in 2013 per vestiging Almere Amsterdam-Centrum Amsterdam-Noord Amsterdam-Oost Amsterdam-West Haarlem Haarlemmermeer Noord-Kennemerland 55 Bijlage 59 De strategische ambities 3 De opgave voor Ymere in Ziel en zakelijkheid in balans Behouden ziel Vergroten zakelijkheid Voor de klant Voor de samenleving 17 4 De activiteiten in 2013 Ymerebreed Goede woningen en dienstverlening op maat Woongenot in leefbare wijken Keuzevrijheid en wooncarrières Talentontwikkeling en sociale stijging Ontwikkelkracht voor sociaal duurzame wijken 26 Ymere Jaarplan 2013

4 1 Inleiding 1.1 Presteren door vernieuwen De omstandigheden waarin Ymere werkt, zijn uitdagend en zullen de komende jaren alleen maar uitdagender worden. De koopwoningmarkt is veranderd in een vragersmarkt, op de huurwoningmarkt stokt de doorstroming, de crisis en de bezuinigingen raken onze doelgroep in de portemonnee en ook onze partners in de wijken hebben minder te besteden. Allemaal ontwikkelingen waarop van een maatschappelijk ondernemer als Ymere een passende reactie mag worden verwacht. Tegelijkertijd staat onze financiële huishouding onder druk. De overheid vraagt Ymere jaarlijks bij te dragen aan de huurtoeslag en de saneringssteun van het CFV. Naar verwachting is dat voor Ymere in 2013 een bijdrage van ruim Z 10 miljoen. 1 Om onder deze omstandigheden onze ambities te kunnen blijven verwezenlijken, moeten we anders werken, vernieuwen. Want de lat lager leggen is geen optie. We blijven in kwaliteit investeren, betaalbaarheid garanderen, maatschappelijke ontwikkeling en vernieuwing initiëren. Dat doen we niet ongericht en overal, maar wel in de wijken waar we een substantieel deel van de woningvoorraad bezitten of ontwikkelen. Onze missie staat niet ter discussie, maar we zien bij onszelf ruimte voor verbetering. Om onder de moeilijkere omstandigheden dezelfde ziel te kunnen tentoonspreiden, zal de zakelijkheid omhoog moeten. Dat betekent verbetering van de inrichting, de besturing en de processen van het bedrijf. De kern van onze opgave is te blijven presteren door te vernieuwen. 1.2 Een jaarplan voor een maatschappelijke onderneming Dit jaarplan beschrijft hoe we in 2013 concreet invulling willen geven aan dat presteren en vernieuwen. Het doel ervan is interne sturing. Wie gaat welke activiteiten oppakken en met welk doel? Voor een maatschappelijke onderneming is het bedrijfsplan ook de basis voor communicatie met belanghouders. Wat maatschappelijk relevant is, is immers slechts voor een deel te objectiveren. Denk aan het oordeel van bewoners over de leefbaarheid. Het is echter voor een belangrijk deel subjectief en aan die maatschappij zelf. Om die reden betrekken we de maatschappij vertegenwoordigd door in ieder geval onze huurders en de gemeenten waar we werkzaam zijn bij wat we willen bereiken en hoe we dat willen aanpakken. De hoofdlijnen van dit jaar- 5 Jaarplan 2013

5 plan zijn dan ook besproken met deze partijen. Aan het einde van het jaar rapporteert Ymere in het jaarverslag over de mate waarin ambities zijn gerealiseerd, wat de voortgang van projecten is en waar voornemens geen werkelijkheid zijn geworden. Op deze wijze geeft Ymere belanghouders concreet invloed op de koers en de activiteiten in een cyclisch proces, zonder het stuur en de verantwoordelijkheid uit handen te geven. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Dit is nodig om de voor 2013 gemaakte keuzen te begrijpen. In hoofdstuk 3 staat de opgave voor Deze accenten zijn gebaseerd op de ontwikkelingen die we extern en intern zien. Hoofdstuk 4 beschrijft de doelen en de concrete activiteiten voor De going concern -activiteiten worden buiten beschouwing gelaten. Niet omdat ze onbelangrijk zijn integendeel maar wel omdat ze gewoon doorgang vinden en geen jaarlijkse aanpassing nodig hebben. De additionele activiteiten zijn geordend langs de strategische ambities uit de ondernemingsstrategie. Hoofdstuk 4 ordent de activiteiten de doelen en beoogde resultaten langs de lijn van de strategische ambities. Bij elke ambitie staat beschreven welke bedrijfsonderdelen betrokken zijn bij de uitvoering. Tot slot staat in hoofdstuk 5 de uitwerking van de gevraagde opgave per vestiging. In de bijlage vindt u een korte samenvatting van Met ziel en zakelijkheid. Hier wordt ook beknopt beschreven welke activiteiten bij Ymere tot het standaardpakket behoren (going concern). 6 Ymere

6 2 De wereld draait door Oog voor de omgeving Het verzorgen van onderdak voor ruim huishoudens en bedrijven is een enorme verantwoordelijkheid. Een groot deel van de bewoners kan niet helemaal op eigen kracht in goede huisvesting voorzien en Ymere heeft hierbij een sociale opgave te vervullen. Die opgave stopt in de regio waar Ymere werkzaam is niet bij de doelgroep met een inkomen tot Z , maar betreft ook huishoudens met een middeninkomen (tot Z ). Het gaat daarbij om de bouw en het beheer van huurwoningen en ook om maatschappelijk vastgoed en koopwoningen. Cruciaal is de garantie dat die opgave ook op lange termijn kan worden volgehouden. Voor een maatschappelijke onderneming als Ymere is het daarom een must om haar omgeving nauwlettend in de gaten te houden: wat speelt er in de maatschappij en wat zijn de kansen en bedreigingen op lange termijn? 2.2 Economie Nederland is nog steeds een van de meest welvarende landen van Europa, de werkloosheid is vooralsnog relatief beperkt gebleven, maar de crisis gaat ook Nederland niet voorbij. Voor veel huishoudens is de druk op hun huishoudbudget toegenomen, door stijgende lasten en stagnerende inkomsten. Het consumentenvertrouwen daalde in juni 2012 tot een historisch dieptepunt en de consumptieve bestedingen zijn al bijna een jaar lang onafgebroken lager dan een jaar eerder. Ook de woningmarkt is in crisis. Lenen wordt voor kopers steeds moeilijker en er is onzekerheid over de ontwikkeling van de rente en de huizenprijzen. Er staan tweemaal zoveel woningen te koop als drie jaar geleden en het aantal transacties ligt bijna een vijfde lager dan een jaar geleden. Het goede nieuws voor de klant is dat er sprake is van een vragersmarkt en het is aan Ymere om daarop in te spelen met het aanbod. 2.3 Politiek Na de verkiezingen van 12 september hebben PvdA en de VVD samen een regering gevormd, ondanks dat zij in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. 9 Jaarplan 2013

7 In het regeerakkoord bouwen zij voort op de fiscale maatregelen voor het eigen woningbezit uit het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie: annuïtair aflossen als voorwaarde voor belastingaftrek bij nieuwe hypotheken en een structurele verlaging van de overdrachtsbelasting tot 2 procent. Voor bestaande en nieuwe hypotheken wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. Ook de maatregelen op de huurmarkt liggen in het verlengde van Kunduz. De jaarlijkse toegestane huurverhoging wordt verder gedifferentieerd. Voor huurders met een inkomen tot wordt die 1,5 procent, bij mensen met een inkomen tussen de en gaat het om 2,5 procent, en boven de mogen de corporaties 6,5 procent vragen. Zij mogen hierbij werken met een huursombenadering. De huurliberalisatiegrens blijft intact, maar het puntensysteem voor woningwaardering wordt sterk vereenvoudigd. De maximaal redelijke huur gaat naar 4,5 procent van de WOZ-waarde van de woning. De verhuurdersheffing die door het kabinet-rutte I werd geïntroduceerd, gaat fors omhoog; in 2017 moeten de gezamenlijke verhuurders 2 miljard aan het Rijk afdragen. Ongeveer 500 miljoen daarvan wordt besteed om het verwachte grotere beroep op de huurtoeslag op te vangen, de rest voor de terugdringing van het financieringstekort. De maatregelen zullen worden uitgewerkt door een nieuwe, aparte minister van Wonen en Rijksdienst. Hoe dat gaat gebeuren is afwachten, maar duidelijk is dat de financiële gevolgen, voor huurders en voor corporaties, groot zullen zijn. 2.4 De ordening van de volkshuisvesting Het concept van de Herzieningswet is in de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen. De voorbereiding van de bespreking van deze wet in de Eerste Kamer is gaande, maar in de nieuwe politieke situatie is het onduidelijk hoe de behandeling verder verloopt. De conceptwet beschrijft een nieuwe autoriteit die financieel toezicht zou moeten gaan houden op de woningcorporaties en op de naleving van de regels voor staatssteun. Corporaties zouden een scheiding moeten gaan aanbrengen tussen taken die ze met en taken die ze zonder staatssteun uitvoeren. De minister van BZK zou daarbij toezicht gaan houden op governance, integriteit en de prestaties van de corporaties. Voor het interne toezicht van corporaties zou de positie van de Raad van Toezicht worden versterkt en er zouden interventiemogelijkheden komen voor de Minister om een verplichte inzet van het maatschappelijk bestemde vermogen van corporaties af te dwingen. Daarnaast is in maart 2012 in de Tweede Kamer de motie van Tweede Kamerlid Van Bochove (CDA) aangenomen voor een parlementaire enquête naar het corporatiestelsel. Naar verwachting zal hiermee in 2013 worden begonnen. 2.5 Demografie De kerngemeenten van Ymere vergrijzen net zoals heel Nederland. De ontgroening die zich in Nederland voordoet, doet zich in het Ymere-werkgebied vooral voor in Alkmaar, Leiden en Haarlem. Amsterdam kent echter juist een groei van bijna 10% van het aantal jongeren in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Deze laatste ontwikkeling is opmerkelijk en hangt samen met de veranderde migratie in en uit de stad. Steeds meer binnenlandse en buitenlandse hoogopgeleide mensen tussen de 20 en 30 jaar trekken naar de stad voor werk. Ze krijgen dikwijls binnen afzienbare tijd kinderen. Daar komt bij dat de stad met nieuwbouwlocaties tweeverdieners met kinderen trekt of behoudt. Belangrijk is verder de forse toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Deze groep bestaat voornamelijk uit ouderen (met zorgvraag), maar ook het aantal gescheiden mensen en gewone alleenstaanden neemt toe. In Amsterdam bestaat nu al meer dan 50% van het aantal huishoudens uit singles en dit percentage blijft voorlopig toenemen. 2.6 Overige trends Er is een duidelijkere aftekening ook ruimtelijk zichtbaar van degenen die het hebben gemaakt en/of gaan maken en degenen die hierbij duidelijk achterblijven. Het is niet zo dat de eerste groep per definitie bestaat uit personen met een laag inkomen. Het gaat eerder om het perspectief dat ze hebben. Niet het inkomen of de afkomst, maar de opleiding bepaalt de kans op succes ( diplomacratie ). Er is een dringende noodzaak om te voorkomen dat de kloof te groot wordt en dat een groep echt buiten de boot gaat vallen. Niet alleen om die groep zelf, maar ook om de eventuele ontwrichtende gevolgen voor de samenleving. 10 Ymere 11 Jaarplan 2013

8 Een andere overduidelijke trend is dat mensen meer en meer willen worden gezien en benaderd als individu. Ze willen het gevoel hebben dat ze gehoord worden. Consumenten zijn mondiger, verwachten gemak en een op maat gesneden behandeling. Om half tien s avonds nog even boodschappen doen, bankzaken 24 uur per dag regelen via internet, de kinderopvangtoeslag die rechtstreeks wordt verrekend. We zijn er inmiddels helemaal aan gewend dat organisaties inspelen op onze behoeften; huurders en kopers verwachten dat ook van Ymere. 12 Ymere

9 3 De opgave voor Ymere in Ziel en zakelijkheid in balans Ymere wil haar zakelijkheid vergroten, zonder dat haar ziel verloren gaat. Sterker nog, door tegelijkertijd te werken aan de ziel ons gedachtegoed, onze ambities voor klant en samenleving en onze cultuur kunnen ook de zakelijke ambities beter en duurzamer gerealiseerd worden. In 2012 zijn we daarom gestart met het reorganisatietraject Ymere Vernieuwt. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om efficiënter en effectiever werken. Het gaat om anders werken en echt vernieuwen. Daarbij willen we onze ambities en de koers die we varen scherper vertalen naar prioriteiten en heldere kaders voor de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd willen we onze wijze van (samen)werken, het interne ondernemerschap, ons leiderschap en onze resultaatgerichtheid verbeteren. Ymere Vernieuwt staat in de steigers en vraagt ook in 2013 organisatiebreed veel energie om volledig doorgevoerd te worden. 3.2 Behouden ziel Zoals het zich laat aanzien, kan Ymere voor 2013 de bij klanten en belanghouders gewekte verwachtingen waarmaken. We houden vast aan onze ondernemingsstrategie. We blijven investeren in de kwaliteit van woningen en wijken, we houden ons huuraanbod betaalbaar, we gaan door met onze brede wijkaanpak en willen aantoonbaar resultaten boeken voor klant en samenleving. We leven echter in tumultueuze tijden; dat geldt zowel voor de financiële markten als voor de woningmarkt. Niets is zeker en als de hele wereld verandert, kan het niet zo zijn dat Ymere gewoon doorgaat. Daarom zijn garanties momenteel niet te geven, maar we doen wat we kunnen en vertellen het ook als het even niet lukt. De ambitie te investeren in de kwaliteit van woningen en wijken komt tot uitdrukking in ons investeringsvolume. De investeringsruimte voor 2013 is momenteel vastgesteld op Z 273 miljoen voor huurwoningen, waarvan Z 213 miljoen bestemd is voor investeringen in nieuwbouw en ingrijpende renovatie en Z 60 miljoen voor niet-ingrijpende woningverbetering. De ambitie om een betaalbaar woningaanbod te bieden komt tot uitdrukking in ons huurbeleid, waarmee minimaal 80% van het huuraanbod in het sociale segment blijft. Hiervan wordt het grootste deel aangeboden onder de aftop- 15 Jaarplan 2013

10 Van een maatschappelijke onderneming als Ymere mag een bovengemiddelde aandacht worden verwacht voor de langere termijn. Zeker als de maatpingsgrens. De overige verhuringen worden bijna volledig aangeboden voor middeninkomens, met een huurprijs tussen de Z 664 en Z 900. Ook kwalitatief sturen we op het aanbod. Grote woningen kunnen we bijna allemaal liberaliseren, maar we doen dat slechts bij een kwart. Driekwart van de grote woningen houden we bij nieuwe verhuring bewust in het sociale segment. nieuwbouwkoopwoningen zien we al tijden een teruglopend animo en sinds 2012 daalt ook het aantal verkopen uit de bestaande woningvoorraad. De inkomsten uit huur kunnen we sinds de Donnerpunten wel verhogen, maar zoals hiervoor beschreven, gaan we niet volop gebruikmaken van deze mogelijkheid. Ymere laat per jaar circa Z 100 miljoen huuropbrengsten liggen om voldoende betaalbare woningen te kunnen blijven aanbieden. We ervaren dagelijks dat onze brede aanpak van wijken vruchten afwerpt en wordt gewaardeerd door zowel bewoners als belanghouders. In dertien wijken blijven we daarom investeren in woningvoorraad en leefomgeving, door middel van een sociaaleconomische aanpak. Dat kost geld en natuurlijk blijft er een discussie over de vraag in hoeverre dit de taak is van woningcorporaties. Onze energie gaat echter niet uit naar de academische discussie wie waarvoor verantwoordelijk is, maar wel naar hoe we samen met partners het meeste maatschappelijk rendement halen uit onze inzet. De tevredenheid van de klant is de ultieme meetlat waarlangs we onze prestaties beoordelen. Hierbij hebben we oog voor de verschillen tussen klanten. Iedereen die van Ymere huurt of koopt of wil huren of kopen, beschouwen we als klant. Dat betekent dat we niet alleen maximaliseren op de klanttevredenheid van het individu, maar ook op dat van het collectief, bijvoorbeeld door ons in te zetten voor een betere doorstroming. 3.3 Vergroten zakelijkheid De ambities van Ymere zullen moeten worden afgestemd op een nieuwe balans tussen de inkomsten uit verkoop en huurpenningen enerzijds en de investeringen en bedrijfslasten anderzijds. Het vinden van die balans is geen eenvoudige opgave. Als gevolg van de economische crisis staan onze inkomsten onder druk en de kosten stijgen tegelijkertijd sterk. Hoe dan ook, ons huishoudboekje moet sluiten. We doen er alles aan om de inkomsten uit verkoop op peil te houden. Ymere verkocht in 2012 een alleszins acceptabel aantal woningen. Toch zal ook Ymere zich niet aan de stagnatie kunnen onttrekken. Bij De stijgende kosten zijn voor een belangrijk deel niet door ons te beïnvloeden, maar waar dat wel kan, gaan we dat doen. Niet te beïnvloeden zijn de jaarlijkse heffing die de Rijksoverheid vraagt als bijdrage aan de huurtoeslag en de heffing saneringssteun van het Centraal Fonds Volkshuisvestiging. Wel te beïnvloeden zijn de algemene kosten en de organisatiekosten. Concreet is de ambitie verwoord om de bedrijfslasten de komende jaren te reduceren met Z 16 miljoen. Als onderdeel daarvan wordt bespaard op de formatie, waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. Het bedrijfsonderdeel Gebieds- en Projectontwikkeling is in 2011 al gereorganiseerd. Bij het bedrijfsonderdeel Wonen gaan we uit van een besparing van 10% op de formatie en ook bij de concernstaf vervallen functies. 3.4 Voor de klant Het vernieuwen van de inrichting, de processen en de besturing van Ymere begint bij de klant. Het streven naar een efficiëntere organisatie begint voor ons dan ook bij de vraag wat onze klant wil en hoe die klant bij voorkeur behandeld wil worden. Niet om daar rücksichtslos aan tegemoet te komen, dan zijn we waarschijnlijk snel failliet. Maar wel omdat dit ons belangrijke informatie geeft over hoe we de organisatie het best kunnen besturen en inrichten. Als we ons bijvoorbeeld voor iedere stap in een proces afvragen hoeveel waarde de klant eraan hecht, wordt duidelijk waar aandacht voor de klant er echt toe doet. Bij stappen die de klant als minder belangrijk ervaart, kan relatief pijnloos op efficiëntie worden gestuurd. En dat gaan we dan ook doen, bijvoorbeeld door juist daar te reduceren op de formatie. Zo kan een hogere klantwaardering prima samengaan met efficiëntie. 3.5 Voor de samenleving 16 Ymere 17 Jaarplan 2013

11 schappij, bij monde van huurders en andere belanghouders, keer op keer aangeeft belang te hechten aan duurzaamheid en juist van ons een voortrekkersrol verwacht. Daarom is in 2012 besloten duurzaamheid een hogere prioriteit te geven dan daarvoor. Dit komt tot uitdrukking in de ambitie om de energetische kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren, zoals beschreven in de in 2012 vastgestelde notitie Duurzaam huurt het langst. Hierin is de doelstelling geformuleerd om onze gehele woningvoorraad in tien jaar tijd te verbeteren tot label B. Om ook hier bij de klant te beginnen is het duurzaamheidsprogramma in eerste instantie gericht op beheersing van de woonlasten en op een gezonde woning. Ymere ziet duurzaamheid echter breder dan als energetische kwaliteit alleen. We werken aan de realisatie van sociale duurzaamheid in zowel de bestaande als de nieuwe wijken, en streven naar een duurzame bedrijfsvoering. 18 Ymere 19 Jaarplan 2013

12 4 De activiteiten in 2013 Ymerebreed 4.1 Goede woningen en dienstverlening op maat Ymere wil goede, betaalbare woningen voor de doelgroep. Het nieuwe huurbeleid is zo ingericht dat we de maximale huur vragen waar dat kan en een gereduceerde huur waar dat moet. Dit levert een hogere huuropbrengst op, terwijl we toch de sociale doelgroep blijven bedienen. 4 In 2013 blijft Ymere focussen op het verduurzamen van het bezit, bij voorkeur in relatie tot het besparen van kosten. Ymere stelt zich in 2013 voor de ambitieuze opgave om labelstappen te maken. Daarbij zijn echter niet alleen reductie van energiegebruik en isolatie van woningen van belang, ook het opwekken van energie is een thema waaraan Ymere in 2013 aandacht gaat schenken. Daarnaast wordt een project gestart om alle Ymere-kantoorgebouwen op het gebied van techniek en bedrijfsvoering te verduurzamen. Het project is enerzijds gericht op het realiseren van kostenbesparingen in energieverbruik, waterverbruik en afvalstromen. Kostenbesparingen op het gebied van vervoer pakken we op in de tweede fase van het project, medio Anderzijds is het project gericht op het verlagen van de CO2-emissies, het verhogen van het duurzaamheidsbewustzijn bij de medewerkers en het vergroten van het duurzame imago van Ymere gericht op onze medewerkers, huurders en belanghouders. Onderhoud moet efficiënter en effectiever. In 2013 gaan we voor het eerst werken met de operationele cockpit voor vastgoedsturing. In de operationele cockpit wordt per complex bepaald wat de meest geschikte strategie is: behouden (consolidatie), afstoten (verkoop/sloop) of investeren (renovatie, NIW en mutatiesplus). Er wordt zo op de beheerstrategieën gestuurd dat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de concerndoelstellingen. Daarbij wordt ook goed bekeken of er mogelijkheden zijn om het vastgoedbeheer (o.a. planmatig onderhoud) effectiever in te zetten. Begin 2013 wordt in nauwe samenwerking met de vestigingen per vestiging een debatsessie georganiseerd om slimme verbetersuggesties te doen voor het voorraadbeheer. Dat kan gaan over een andere verdeling van de beheerstrategie (labeling), maar bijvoorbeeld ook over een andere inzet van het onderhoud. Bepaald wordt wat de bijdrage van de verbetervoorstellen is aan 21 Jaarplan 2013

13 de concerndoelstellingen en vervolgens welke voorstellen met hun uitkomsten hun beslag krijgen in de begroting van 2014 We gaan verder met het uitwerken van co-makership, niet alleen bij nieuwbouw maar ook bij ingrepen om het bezit te verbeteren. In 2013 wordt het programma klantvisie gekoppeld aan Ymere Vernieuwt. De ambitie om te denken en te handelen vanuit de klant is in 2012 opgepakt met een businesscase van klachtenafhandeling en reparatieverzoeken. In 2012 kreeg Ymere Vernieuwt vaart, waarbij ook de klant een belangrijke rol kreeg toebedeeld. Bij de reorganisatie van Klantbeheer kwamen deze twee projecten samen, waarna ze elkaar gingen versterken. De klantvisie is een van de uitgangspunten bij de reorganisatie en beperkt zich in 2013 niet langer tot reparatieverzoeken en klachtenafhandeling. Ymere ontwikkelt in samenwerking met KWH een nieuw KWH-Huurlabel voor Ymere, dat beter past bij een innovatieve grootstedelijke corporatie met verschillende klantgroepen. De focus van het nieuwe KWH-label voor Ymere ligt op klanttevredenheid vanuit de ervaren dienstverlening en de inbedding in een continue cyclus van meten, toetsen en verbeteren van de processen. Met de resultaten wil Ymere zich beter kunnen richten op het bedienen van de verschillende klantgroepen. Doelen en activiteiten Doel 1: Ymere heeft een goede woningvoorraad met passend beheer Op lokaal niveau huurbeleid communiceren. Prestatieafspraken met gemeenten aanpassen aan het nieuwe huurbeleid. Onderhoud doorgelicht op efficiëntie en effectiviteit. Voorraadbeheer: debatsessies, input begroting Doel 2: Dienstverlening op maat - Ymere bedient de klant op basis van de klantvisie customer intimacy Klantsegmentatie implementeren. Uitvoeren pilots customer intimacy: klachtenafhandeling en reparatieverzoeken in combinatie met Ymere Vernieuwt. Doel 3: Dienstverlening op maat - Ymere bedient ook de secundaire doelgroep op maat Implementatie makelaarsportaal en optieregistratiesysteem. Klantvisie doelgroepen commercieel. Doel 4: Dienstverlening op maat - overige diensten Uitvoeren pilot huurincasso gericht op voorkomen achterstanden en ontruimingen. Implementeren van nieuw KWH-Huurlabel binnen de organisatie. Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek. Doel 5: Verhoogde aandacht voor duurzaamheid Ambitie fysieke duurzaamheid vertalen naar concrete activiteiten. Ambitie duurzaamheid vertalen naar Ymere-kantoorpanden. 4.2 Woongenot in leefbare wijken In 2013 blijven we focussen op activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van wijken en het toekomstperspectief voor bewoners. De kern is om de woonomgeving op orde te hebben. Hiertoe bespreken we met de bewoners en andere maatschappelijke partners wat er speelt in de buurt, wat mogelijke oplossingen zijn en hoe we dat vaak gezamenlijk gaan aanpakken. Uitgangspunt is dat buurten van elkaar verschillen en dat maatwerk belangrijk is. We zien daarbij een steeds grotere samenhang met de activiteiten die in onze Groeiwijken plaatsvinden (zie paragraaf 4.4). De kennis en ervaring die we hierbij hebben opgedaan, vertalen we naar het beheer in onze Leefwijken. En andersom vragen Groeiwijken om activiteiten die we ook in Leefwijken inzetten. Doelen en activiteiten Doel 1: Woongenot realiseren en bestendigen Handhaving schoon, heel en veilig: staat van de portieken, galerijen, tuinen en schotelantennes. Inzetten Betere Buurtprijs om bewoners te ondersteunen bij het bestendig verbeteren van hun woonomgeving. Oprichten en ondersteunen bewonerscommissies, huurdersverenigingen en bewonersinitiatieven; door proactief beleid zijn per vestiging minimaal vier bewonersinitiatieven ondersteund met Betere Buurtprijs. Strategie leefstijlen vertalen naar toepassingen. Doel 2: Leefbare wijken - bewoners, huurders en kopers zijn tevreden over het woongenot in de buurt Voortgang groenbeleid: investeren in groenprojecten ook in semi-openbare ruimte. Samenwerking met partners in de wijk bestendigen met betrekking tot sociaal beheer (overlast) o.a. via inzet Buurtbemiddeling. Inzet huismeesters en gebiedsbeheerders meer zichtbaar maken en formaliseren met VvE s. Nieuwe netwerken (bijv. jongeren) opzetten in de wijk om samen aan leefbaarheid te kunnen werken. 4.3 Keuzevrijheid en wooncarrières Ymere wil zich actief blijven inzetten op het gebied van de Woonruimtebemiddeling. Dit niet alleen om meer te kunnen doen voor de klant, maar ook om meer beweging op de woningmarkt te realiseren. We hebben vier 22 Ymere 23 Jaarplan 2013

14 innovatieve en effectieve instrumenten, te weten Woonticket, Woonswitch, verkoop en de inzet van het team onrechtmatige bewoning. Op basis van deze instrumenten en de kennis en ervaring die ermee zijn opgedaan, willen we de klantbemiddeling verder vorm en inhoud geven. De ambitie hierbij is het denken vanuit de klant en het vergroten van de efficiëntie. visie op Wonen en Zorg begin 2013 wordt vastgesteld, zodat de implementatie verder vormgegeven kan worden. De belangrijkste activiteiten die dan opgepakt moeten worden zijn: intern en extern communiceren, vertaalslag maken naar lokaal beleid en het herijken van bestaande afspraken met onze partners in de zorg. De ambitie is om 750 woningen van ons bestaande bezit te verkopen. In de huidige markt is dit geen gemakkelijke opgave. Dat vraagt om maatwerk per woning, per gebied en per klant. Daarbij willen we meer inzicht krijgen in de vraag van de middeninkomens en daar een passend aanbod bij hebben, zowel in de huur als in de koop. In 2012 is gestart met het opstellen van de streefportefeuille van Ymere. De eerste contouren zijn gebruikt voor de tactische cockpit Amsterdam in het najaar van De streefportefeuille wordt in het eerste deel van 2013 vervolmaakt en dient als input bij de strategische cockpit in de zomer van Ymere werkt op dit moment aan de visie op Wonen en Zorg. Deze heroriëntatie is nodig aangezien enkele belangrijke externe bewegingen invloed hebben op de maatschappelijke opgave voor Ymere. De scheiding tussen wonen en zorg, de toenemende vergrijzing en de verdergaande extramuralisering zijn hier de belangrijkste voorbeelden van. De verwachting is dat de 4.4 Talentontwikkeling en sociale stijging Onze wijkaanpak wordt gekenmerkt door het geloof dat investeringen in de woningvoorraad veel effectiever zijn als tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de sociale en economische pijler. We worden dagelijks bevestigd in dat geloof, maar onze omgeving verandert snel. Door de financiële crisis zijn de financiële middelen van onze partners in de wijkaanpak verminderd. Gelukkig is inmiddels in heel Nederland ervaring opgedaan met de wijkaanpak, waardoor we met minder wel meer kunnen bereiken. We weten wat werkt en zeker zo belangrijk wat niet werkt. De tijden zijn veranderd, de omgeving is veranderd, Ymere is veranderd. Er zijn dus genoeg redenen om de wijkaanpak eens opnieuw tegen het licht te houden. De richting is nog onder constructie. De reorganisatie van stedelijke vernieuwing, gebiedsbeheer en Taskforce wijkaanpak moet in 2013 leiden tot versterking van de samenwerking, tot kennisoverdracht en tot de aanscherping van de integrale aanpak van de Groeiwijken. Doelen en activiteiten Doel 1: Het aanbod is inzichtelijk voor woningzoekenden Implementatie nieuw regionaal toewijzingssysteem in Haarlem en Almere. Doel 2: Vergroten van de mogelijkheden van wooncarrière met voldoende aanbod voor het middensegment Uitkomsten onderzoek Woonruimtebemiddeling uitwerken in experimenten. Streefportefeuille is beschreven. Vertalen visie Wonen en Zorg naar lokaal beleid. Vergroten betaalbaarheid door standaardisering/catalogusbouw (IBBA 1 en herhalingsprojecten) en verkorten bouwtijd. Mogelijkheden verkennen ontwikkeling middensegment huur- en koopwoningen. Onderzoek naar woonbehoefte specifieke doelgroepen. Doel 3: Het huurbeleid faciliteert keuzevrijheid en wooncarrière Tussenevaluatie van het nieuwe huurbeleid. Doelen en activiteiten Doel 1: Groeiwijken Ymere groeien toe naar de gemiddelde leefbaarometerscore van de gemeente Inzet wijkaanpak in dertien wijken. Een nieuw ontwikkelde gebiedsmonitor maakt bij elke termijnrapportage de voortgang per Groeiwijk zichtbaar. Verdubbeling van het aantal interventies gericht op ondersteuning van kwetsbare huishoudens Doel 2: Tevredenheid en erkenning van de samenwerkingspartners over de wijkaanpak Doel 3: Effectief omgaan met middelen Ymere realiseert in totaal tweehonderd structurele leer-werktrajecten in programma s en interventies van Ymere. Ymerebreed worden de resultaten van de wijkaanpak bij termijnrapportage gemonitord aan de hand van een set kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. 1 Ik bouw betaalbaar in Almere 24 Ymere 25 Jaarplan 2013

15 De dertien Groeiwijken van Ymere in 2013 zijn: Amsterdam-West Buurt 5/Geuzenbaan Reimerswaal De Punt Amsterdam-Oost Transvaalbuurt Indische Buurt H-buurt Amsterdam-Noord Van der Pekbuurt Haarlem Parkwijk Slachthuisbuurt Schalkwijk Haarlemmermeer Graan voor Visch Almere Bouwmeesterbuurt De Wierden/ De Hoven Start bouw nieuwbouw en renovatie huurwoningen in 2013 naar gemeente en vestiging Gemeente Vestiging Nieuwbouw Alkmaar Nieuw Kennemerland Grootschalige Renovatie (met uitplaatsing bewoners) Totaal start bouw 2013 Niet ingrijpende woningrenovatie (geen uitplaatsing bewoners) Almere Almere Amsterdam Centrum Haarlem, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Heemsteede West Oost Noord Haarlem Leiden Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Ontwikkelkracht voor sociaal duurzame wijken De belangrijkste ontwikkelopgaven zijn de doorvertaling van de uitkomsten van de tactische cockpit 2012 naar concrete projecten, en de verdere uitwerking van het begrip sociale duurzaamheid. De doorvertaling krijgt de continue zorg, de uitwerking vindt plaats in het eerste kwartaal van We onderzoeken wat de ingrediënten zijn van een sociaal duurzame wijk en wat de do s en don ts zijn bij ontwikkelen en beheer. Het uitgangspunt wordt gevormd door wat we verstaan onder sociale duurzaamheid en waarom we hierin geloven Totaal Doelen en activiteiten Doel 1: Ymere realiseert sociaal duurzame wijken Ymere beschikt over een meerjarig evenwichtige actieve projectenportefeuille (trechtermodel), gebaseerd op het beoogde meerjarige investeringsvolume. Investering van 60 miljoen in de bestaande woningvoorraad in 2013, woningverbetering en duurzaamheid. Doel 2: Evaluatie maatschappelijke effecten Inzet Tien voor MKBA. Doel 3: Volledige implementatie strategische, tactische en operationele cockpit Resultaten tactische cockpit 2012 verwerken. 26 Ymere 27 Jaarplan 2013

16 5 De activiteiten in 2013 per vestiging 5.1 Almere Almere heeft de ambitie om fors te blijven groeien. Deze groei moet echter een aanvulling zijn op de bestaande woonmilieus en daar niet mee concurreren. Daarom wil Ymere een nieuwe vorm van betrokkenheid creëren in de wijken waar ze bouwt. Het gewenste resultaat is dat huurders en kopers graag in de wijk willen blijven wonen en daar ook hun activiteiten en initiatieven ontplooien. Onze focus ligt hierbij op Nobelhorst in de nieuwe stad, en op Almere Haven en de Bouwmeesterbuurt in de bestaande stad. Goede woningen en diensten op maat 5 In 2012 hebben we, op basis van de tactische cockpit 2010, het voorraadbeleid voor alle buurten verder uitgewerkt in buurtvisies. In 2012 is de tactische cockpit opnieuw georganiseerd. Deze is verder aangescherpt, mede door de input vanuit de buurtvisies. In hoofdlijnen is het voorraadbeleid in Almere echter ongewijzigd gebleven. In 2013 worden de (beperkte) wijzigingen doorvertaald in aangescherpte buurtvisies en in complexbeheerplannen. Het verbeteren van onze dienstverlening gaat door in De klanttevredenheid en klantbehoeftes in Almere wijken op bepaalde punten af van die in de rest van het Ymere-werkgebied. In het kader van lokale verankering gaan we hier met een meer lokale bril scherper op inzetten. Almeers perspectief uit klanttevredenheidsonderzoek benadrukken door aanpak van de belangrijkste Almeerse aandachtspunten (o.a. inbraakpreventie) en de opvolging daarvan in een intern integraal kwaliteitsteam. Operationaliseren tactische cockpit in aangepaste buurtvisies en complexbeheerplannen. Voorbereiden verduurzaming door (lichte) renovatie van De Gouwen e.o. en uitvoeren van renovatie en verduurzaming Stationade-complex in stadscentrum. 29 Jaarplan 2013

17 Woongenot in leefbare wijken Onze tactische cockpit en buurtvisies geven goede kaders om onze capaciteit van mensen en middelen op het terrein van schoon, heel en veilig en leefbaarheid in te zetten. In De Wierden en De Hoven willen we bewoners daar meer bij betrekken en het beheer intensiveren. Het behouden van gemengde wijken en daarmee het voorkomen van concentraties van kwetsbare bewoners is een belangrijke doelstelling van Ymere. Enerzijds is daarbij de informatievoorziening voor toekomstige bewoners van belang en anderzijds het monitoren van de instroom van bijzondere doelgroepen. Het realiseren van woongenot in onze wijken ontstaat voor een belangrijk deel door samenwerking. In het kader van de Agenda van de stad Almere zijn afspraken gemaakt met de gemeente over extra inzet van Ymere in Tussen de Vaarten en in Poort. In 2013 gaan we deze afspraken nader concretiseren. Toepassen resultaten schoon, heel en veilig -sessie op basis van ingevulde Ymere-piramide en maken van een plan van aanpak ter bestrijding van overlast. Monitoren instroom kwetsbare doelgroepen. Continueren extra tijdelijk beheer van De Wierden en De Hoven. Concretiseren gemaakte afspraken uit Agenda van de Stad voor Tussen de Vaarten en Poort. Het huidige voorraadbeleid van Almere is geografisch sterk ontwikkeld. Op het gebied van doelgroepen zijn nog verbeteringen mogelijk. In 2013 stellen we voor dit onderwerp een overkoepelende visie op. Als onderdeel hiervan hebben we in 2012 onderzoek gedaan naar de woonbehoefte van bijzondere doelgroepen, waaronder senioren. In 2013 gaan we dit concretiseren. Ook breidt Ymere op verzoek van de gemeente haar aanbod van studentenwoningen uit. Dit doen we in bestaand bezit. We blijven vraag en aanbod hiervan monitoren. Ten slotte gaan we de aanbevelingen implementeren die het resultaat waren van het onderzoek naar de HAT-woningproblematiek. Analyse marktpotentieel vrijesectorhuur en mogelijke omzetting sociale huur naar vrijesectorhuur in Almere. Implementeren nieuwe woonruimteverdeling in Almere. Verbeteren thematisch voorraadbeleid met doelgroepenbenadering. Het uitgevoerde onderzoek naar woningbehoefte Almeerse senioren en zorgdoelgroepen vertalen naar concrete activiteiten. Uitbreiden en monitoren behoefte aan studentenwoningen in Almere. Uitvoeren aanbevelingen voortkomend uit HAT-onderzoek. Talentontwikkeling en sociale stijging De Wierden/Hoven en de Bouwmeesterbuurt zijn de Groeiwijken van Ymere in Almere. In 2013 blijven deze wijken aandacht vragen. In de Bouwmeesterbuurt willen we starten met buurtbeheerbedrijf en in de Wierden starten we starten met de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Keuzevrijheid en wooncarrières In Almere is een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Dit leidt tot aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem. De aanpassing van de urgentieregeling wordt in 2012 voorbereid en invoering staat gepland voor begin De voorbereiding voor aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem vindt plaats in De daadwerkelijke start van het totale systeem staat gepland voor eind Dit zal extra inzet van de vestiging vergen. We gaan in 2013 verder met de Voordeelregeling, waarbij wijkbewoners en mensen met een hogere opleiding of hoger inkomen voorrang krijgen. Door de EU-beschikking vallen middeninkomens vaak buiten de boot. We willen deze groepen echter ook faciliteren. Voor hen zijn verkoop met Koopgarant en woontickets geschikte instrumenten. Continuering wijkaanpak De Wierden/Hoven en Bouwmeesterbuurt. Start uitvoering fysieke renovatie portiekflats De Wierden en De Hoven. Starten buurtbeheerbedrijf B5 Bouwmeesterbuurt. Ontwikkelkracht voor sociaal duurzame wijken Het verscherpte inzicht in de bestaande voorraad heeft geleid tot een beter inzicht in de behoefte aan nieuwbouwproducten ter versterking van het bestaande bezit. Almere wil nieuwbouw meer in dienst stellen van het huidige bezit en van de inwoners van de stad. Verder continueren we in 2013 de realisatie van Nobelhorst, een wijk met sociale betrokkenheid als uitgangspunt. 30 Ymere 31 Jaarplan 2013

18 Beheerperspectief vanuit wensen en initiatieven van bewoners centraal stellen in uitwerking en realisatie van Nobelhorst. Vestiging versterkt haar visie op de gewenste nieuwbouw in de stad ter versterking van het bestaande bezit. Onderzoeken en uitvoeren welke bijdrage vrije sector huur kan leveren om Groeiwijken meer gemengd te maken. Beoogde woningbouwactiviteiten 2013 In Almere start de bouw van de woningen in Nobelhorst, De Wierden, Buiten in Buiten en aan de Middachtenlaan. 5.2 Amsterdam-Centrum Het centrum van de hoofdstad van Nederland blijft een bijzonder werkgebied. Vooral in het centrum is de druk op de schaarse ruimte groot, conflicteren bewonersbelangen met andere stedelijke belangen en zijn er niet voldoende woningen voor alle mensen die er zouden willen wonen. Mensen accepteren kleine woningen en woningen met weinig comfort omdat ze in het centrum van Amsterdam willen wonen. Het is een intensieve en kostbare opgave om de kwaliteit van onze (vooroorlogse) woningvoorraad op peil te brengen en te houden. De meeste complexen zijn bovendien kleinschalig, liggen verspreid over het werkgebied en bestaan uit monumenten of maken deel uit van een beschermd stadsgezicht. Daarvoor gelden strenge welstandseisen bij het onderhoud. Goede woningen en diensten op maat Het woningbezit van Centrum bestaat voor een groot deel uit vooroorlogse complexen waarvan de fundering matig tot slecht is. Dat beperkt ons in het nemen van bijvoorbeeld energetische maatregelen, omdat we het complex niet mogen verzwaren. Ongeveer 70% van ons bezit heeft een energielabel van D of lager en ook de brandveiligheid is een aandachtspunt. Centrum wil onderzoeken door welke maatregelen haar bezit energetisch is te verbeteren. Het bedienen van de klant blijft een belangrijk aandachtspunt. Op dit moment geven de huurders van locatie Centrum de dienstverlening van Ymere een rapportcijfer van 6,1. We willen ervoor zorgen dat dit de komende jaren omhooggaat naar een 7. Een belangrijke stap hierin is de nieuwe klantstrategie van Ymere, die in 2013 voor het hele bedrijf wordt ingevoerd. De communicatie met bewoners over onze voornemens blijft in 2013 een belangrijk en gevoelig onderwerp. We blijven hierin investeren. Evaluaties van processen rond bewonersparticipatie en renovatietrajecten bieden andere aanknopingspunten om bewoners beter te betrekken bij onderhoudsen renovatieplannen, wat tot een hogere waardering moet leiden. Bij iedere ingreep (NIW en Planmatig Onderhoud) analyseren we wat we op het gebied van duurzaamheid kunnen verbeteren, welke labelstappen we kunnen zetten en welke veiligheidsmaatregelen we kunnen nemen. 32 Ymere 33 Jaarplan 2013

19 Bij mutatiesplus krijgen we advies van Innax over de verbetermogelijkheden om labelstappen te zetten. Deze adviezen willen we voor 2013 gebruiken om na te gaan wat we in het algemeen bij mutatieonderhoud kunnen doen om de duurzaamheid te verbeteren. Duurzaamheid is een belangrijk beleidspunt van Ymere. Vestiging Centrum wil in 2013 een bijdrage leveren aan het centraal geformuleerde duurzaamheidsbeleid. Bij nieuwe verhuringen verzorgen we betere buurtinformatie. Er komen voor heel Ymere nieuwe informatiebrochures voor bewoners. We besteden extra aandacht aan het onder de aandacht brengen van deze informatie tijdens de momenten dat we contact hebben met bewoners. Starten pilot huurdersopties. Onze ambitie is om huurders meer te betrekken bij investeringsmomenten, bijvoorbeeld bij de keuze voor een type keuken. Woongenot in leefbare wijken In het Centrumgebied heeft Ymere geen Groeiwijken. Wel zijn er enkele buurten waar Ymere relatief veel bezit heeft, zoals de Jordaan en de Haarlemmerbuurt, het Hercules Seghers Kwartier (HSK) en de Marathonbuurt. Dat zijn voor ons echte Leefwijken en daarom besteden we hier extra aandacht aan. Afronden leefbaarheidsaanpak HSK (onderdoorgang Albert Cuypstraat en laatste portiek Govert Flinckstraat). Meer inzichtelijk en bekend maken aan onze huurders en belanghouders wat we doen om de basis op orde te hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over schoon, heel en veilig, maar ook over administratieve zaken als de afrekening van de servicekosten. Hieraan willen we o.a. in onze nieuwsbrief aandacht besteden. Keuzevrijheid en wooncarrières Keuzevrijheid is voor een woningzoekende geen automatisme. Het aanbod van huurwoningen in het werkgebied van locatie Centrum is kleiner dan de vraag ernaar. De mensen uit deze grote groep woningzoekenden behoren tot verschillende inkomensklassen. Sinds het najaar van 2011 mogen we als gevolg van een maatregel van minister Donner 25 extra WWS-punten toevoegen aan vrijwel de gehele huurwoningvoorraad in ons werkgebied. Dit was voor Ymere een van de aanleidingen om in 2012 een nieuw huurbeleid te maken. Een goed functionerende woningmarkt en gemengde wijken met voldoende mogelijkheden voor diverse groepen om door te stromen, waren daarbij ons uitgangspunt. Bij onze belanghouders constateren we ongerustheid over de mogelijke veranderingen als gevolg van het nieuwe huurbeleid. Daarom houden wij in de loop van 2012 en in 2013 de uitwerking van het nieuwe huurbeleid in de gaten en leggen de keuzen die we hebben gemaakt in het huurbeleid goed aan de buitenwereld uit.. Er zijn signalen dat het maatschappelijke draagvlak voor gemengde buurten in stadsdeel Centrum afneemt. Het stadsdeel voert een beleid van behoud en herstel. Dit belemmert ons vaak om producten die nu ontbreken toe te voegen aan de woningvoorraad. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat mensen niet in elke levensfase een passende woning in het stadsdeel kunnen vinden. Ymere wil ook in 2013 actief deelnemen in discussies die hierover ontstaan binnen de politiek en bij bewonersorganisaties. Er zijn geen signalen dat de opvattingen hierover ook in stadsdeel Zuid aan het schuiven zijn. Daar is de roep om andere woonproducten onveranderd. Dit geldt in het bijzonder voor levensloopbestendige woningen. Implementeren, communiceren en evalueren van het nieuwe huurbeleid, speciaal waar het gaat om ons werkgebied. In stadsdeel Centrum actief deelnemen aan, en discussies initiëren en agenderen over gemengde buurten versus behoud van de huidige woningvoorraad. Talentontwikkeling en sociale stijging Dat er in het Centrumgebied geen Groeiwijken zijn, betekent niet dat er op kleinere schaal geen gevallen zijn met vergelijkbare problemen. Ook hier wonen huishoudens die kampen met grote zorgen. Een deel ervan moet zelfs onder de armoedegrens leven. We verwachten dit terug te zien in een groeiend aantal ingewikkelde huurincassozaken. Uitvoeren van het plan van aanpak voor hulp aan mensen in ons werkgebied met wijkaanpakachtige problemen. 34 Ymere 35 Jaarplan 2013

20 Ontwikkelkracht voor sociaal duurzame wijken Een betere buurt staat of valt met een goede samenwerking met bewoners, het stadsdeel, huurdersorganisaties en andere instanties. Zeker in het Centrumgebied worden onze activiteiten nauwlettend in de gaten gehouden door bewoners, politiek en media. Vooral bij renovatie of sloop-en-nieuwbouwprojecten is het verkrijgen van draagvlak zeer belangrijk. Onlangs merkten we in een bijeenkomst met woningcorporaties en de raadscommissie Bouwen en Wonen van stadsdeel Centrum dat het beeld dat sommige politici van woningcorporaties hebben niet overeenkomt met de werkelijkheid van corporaties, hun manier van werken en hun huidige mogelijkheden. In 2013 blijven we daarom proberen dit beeld bij te stellen en blijven we investeren in ons relatienetwerk, door bewoners, politiek en media proactief te informeren en te betrekken bij onze activiteiten. Net als in eerdere jaren willen we intensief investeren in de contacten met politieke partijen en huurdersorganisaties. In 2013 zetten we vooral in op het verbeteren van de beeldvorming bij de politiek. We willen de samenwerking met het stadsdeel Centrum verdiepen, en komen tot een pakketafspraak voor een aantal ingrijpende verbeteringsprojecten. 5.3 Amsterdam-Noord Amsterdam-Noord is een bijzonder stadsdeel en biedt veel kansen voor de ontwikkeling van Amsterdam én voor Ymere. Het bezit in Noord is divers, maar het grootste deel bestaat uit vooroorlogse eengezinswoningen in tuindorpen. In hoofdlijnen onderscheiden we de noordelijke IJ-oevers, de tuindorpen en naoorlogs Noord. Op de noordelijke IJ-oevers ligt onze prioriteit bij onze Groeiwijk Van der Pekbuurt en op nieuwbouwontwikkelingen ten westen van het Noord-Hollands Kanaal. In de tuindorpen doen we geen grootschalige ingrepen. Passend beheer en differentiatie van doelgroepen, onder meer door verkoop, vormen hier het uitgangspunt. In naoorlogs Noord heeft Ymere een relatief kleine positie. We focussen in dit gebied op de Waterlandpleinbuurt (nieuwbouw en mogelijk uitruil bezit met andere corporaties) en Het Breed (renovatie). Een groot deel van de resterende woningen in naoorlogs Noord zal Ymere op termijn verkopen. Goede woningen en dienstverlening op maat De vestiging Amsterdam-Noord is zeer gemotiveerd om de dienstverlening aan onze klanten in 2013 naar een nog hoger niveau te tillen. Ook staan duurzame woningverbeteringen hoog op de agenda. Dit is goed voor het milieu en voor de portemonnee van onze huurders. Verduurzaming kan besparingen opleveren op de energierekening. Beoogde woningbouwactiviteiten 2013 In Amsterdam Centrum start de bouw van de woningen in Nieuwer Amstel en Olympia (hoog niveau renovatie). Welkomstpakket nieuwe huurders. Bewoners met twee maanden huurachterstand actief doorverwijzen naar Doras (vroeg eropaf). Opschoonactie servicekosten. Servicekosten op tijd afrekenen. Implementeren complexbeheerplannen. Opstellen compacte buurtvisies voor werkgebied Amsterdam-Noord. Verbeteren woningen in Van der Pekstraat. Verbeteren woningen Tuindorp Nieuwendam (NU-b). Woongenot in leefbare wijken Zorgen voor een schone, hele en veilige woonomgeving rekenen we tot onze corebusiness. Ook in 2013 ligt de focus op het leveren van een bijdrage aan het woongenot van onze huurders. Dit doen we als vestiging door het voort- 36 Ymere 37 Jaarplan 2013

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Vastgoedsturing bij Ymere.

Vastgoedsturing bij Ymere. Ymere Vastgoedsturing bij Ymere. Pablo van der Laan strategisch adviseur Kennisochtend NVDO Kwaliteitsborging en vastgoedsturing Utrecht, 18 september 2015 Groot stedelijke corporatie in Metropool Regio

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Huishoudboekje Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016

Huishoudboekje Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016 Huishoudboekje 2.0 2.0 Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Waar staan de Haarlemse corporaties voor 3. Het Kasstroommodel door 4. Indicatieve bestedingsruimte door 5. Strategieën

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

[pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012]

[pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012] [pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012] X. Woningmarkt De woningmarkt zit op slot. Dat is slecht voor onze economie en buitengewoon belemmerend voor mensen die willen kopen,

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

ZOwonen in Lekker wonen

ZOwonen in Lekker wonen ZOwonen in 2015 Lekker wonen 1 Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van het jaarverslag 2015. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan uw woonplezier. Wat hebben we allemaal gedaan en wat hebben

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m 2016 Reg.nummer: 2013/154058 1. Inleiding Op 19 juli 2012 is de Woonvisie Haarlem in de raad vastgesteld (2012/220951). Aan de hand van de hierin opgenomen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Minder middelen, meer ambitie

Minder middelen, meer ambitie Inleiding Bij Woonstad Rotterdam kunnen Rotterdammers terecht voor betaalbare huur- en koopwoningen, die staan in wijken waar zij zich thuis voelen. Meer dan 50.000 huishoudens en bedrijven vinden onderdak

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Sander Akkerman De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 83 02 1 6017546 Geachte heer, mevrouw, Hierbij informeren wij u over de concept-prestatieafspraken tussen de woningcorporaties

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Ambitieus programma In de samenleving is het laatste jaar een realistisch beeld ontstaan over de financiële positie van corporaties. Het

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus?

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus? Woningmarktonderzoek Resultaat 8 oktober De vraag Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is de aard en omvang van de vraag? Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Een boom opzetten over onze visie Presentatie Strategisch model Door Karo van Dongen

Een boom opzetten over onze visie Presentatie Strategisch model Door Karo van Dongen Een boom opzetten over onze visie Presentatie Strategisch model Door Karo van Dongen Strategisch kader Scenario s Jaarplan met begroting Klantbeleid Strategisch voorraadbeleid + STRATEGISCH MODEL INHOUDELIJK

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

KENGETALLEN PORETEFEUILLE STRATEGIE

KENGETALLEN PORETEFEUILLE STRATEGIE In de loop van 2015 is door Eigen Haard een nieuwe Ondernemingsstrategie ontwikkelt en als uitwerking daarvan een nieuwe Portefeuille strategie. Over de Portefeuillestrategie is advies gevraagd aan Alert.

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie