Ondernemingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan 2009-2013"

Transcriptie

1 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan vanaf 2010

2 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht als maatschappelijke onderneming voor de komende jaren. Deze opdracht vormt de rode draad van het ondernemingsplan van Vallei Wonen. Het ondernemingsplan kwam in verbinding tot stand. In de voorbereiding betrokken we onze klanten, maatschappelijke partners en medewerkers (kortweg: onze belangenhouders). We vroegen naar hun ervaringen met de samenwerking, hun mening over onze prestaties en naar hun wensen voor de toekomst. Als positieve kernwaarden benoemden zij: betrouwbaar, betrokken, ambitieus, laag drempelig, lokaal verankerd en proactief. Tijdens de bijeenkomst met de belangenhouders hoorden we goede ideeën voor diensten en producten. Deze ideeën vormen mede de basis voor dit ondernemingsplan. In het voorjaar vragen we onze belangenhouders om een reactie op dit plan en naar hun wensen voor de uitvoering ervan. Vallei Wonen heeft voldoende kennis en expertise binnen haar organisatie om de vertaalslag te maken van geuite wensen naar een kwalitatief goede woonomgeving. In dit ondernemingsplan komen in hoofdstuk 2 allereerst onze positiebepaling als maatschappelijke onderneming en onze missie en visie aan de orde. Deze brengen ons in hoofdstuk 3 tot vijf strategische thema s die we in de komende jaren centraal stellen. Voor elk thema formuleren we vervolgens onze doelstellingen. In de komende vijf jaar concretiseren we onze doelstellingen in jaarplannen voor de activiteiten van organisatie en afdelingen. Jaarlijks evalueren we de resultaten en stellen we onze doelstellingen en activiteiten waar nodig bij. In februari 2010 is het Ondernemingsplan aangescherpt, waarna deze aangepaste versie is ontstaan. Vallei Wonen Versie februari

3 2. Maatschappelijk ondernemerschap, missie en visie 2.1 Vallei Wonen als maatschappelijke onderneming Vallei Wonen zorgt als woningcorporatie al meer dan 60 jaar voor goede huisvesting in een prettige leefomgeving. De erkenning als woningcorporatie geeft rechten en schept verplichtingen. Onze wettelijke kerntaken zijn: > uitsluitend werken op het gebied van de volkshuisvesting; > bij voorrang huisvesten van mensen die door inkomen of andere omstandigheden zelf moeilijk passende woonruimte kunnen vinden (de primaire doelgroep); > aanwenden van het vermogen ten behoeve van de volkshuisvesting. Als woningcorporatie betrekken we onze bewoners bij beleid en beheer. We bevorderen de leefbaarheid en leveren onze bijdrage aan de combinatie van wonen en zorg. Vallei Wonen is een maatschappelijke onderneming: een private organisatie met een sociaal doel, die opereert in het middenveld tussen overheid, markt en gemeenschappen in. De verhouding tussen overheid, woningcorporatie en burger staat op dit moment volop ter discussie. Woningcorporaties hebben voldoende speelruimte nodig om hun opgaven te realiseren. Het beleid van de rijksoverheid (heffing van vennootschapsbelasting over alle activiteiten en het afromen van ons vermogen) vermindert juist de ruimte om te investeren. Daarnaast speelt mee dat ten tijde van het opstellen van dit ondernemingsplan we de gevolgen ondervinden van de kredietcrisis. Dat kan gemakkelijk leiden tot onzekerheid en terughoudendheid. Desondanks gaat Vallei Wonen voluit aan de slag met haar opgave. Het volbrengen van maatschappelijke opgaven vormt immers het bestaansrecht van Vallei Wonen. De resultaten van onze activiteiten komen ten goede aan de samenleving. Om dit rendement te kunnen behalen, leggen we verbindingen met de overheid, lokale gemeenschappen, met onze klanten en samenwerkingspartners. We streven naar een goed financieel rendement, als voorwaarde om het gewenste maatschappelijke rendement te realiseren Missie Het bestaansrecht van Vallei Wonen leggen we als volgt vast in onze missie: Vallei Wonen is er voor iedereen, en vooral voor mensen die niet zelf kunnen voorzien in hun eigen woningbehoefte, met een lager inkomen of uit bijzondere doelgroepen. Vallei Wonen geeft als maatschappelijke onderneming inhoud aan de kwaliteit en duurzaamheid van wonen, primair in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Hoewel het werkgebied van Vallei Wonen zich uitstrekt over zowel de Gelderse Vallei, de Utrechtse Heuvelrug als de Eemvallei, streven we de komende jaren naar lokale verankering en richten we ons primair op Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Onze activiteiten stemmen we af op de ontwikkelingen op de regionale woningmarkt. Indien het mogelijk is bouwen en beheren we ook buiten deze woonplaatsen, als we daarmee onze expertise kunnen inzetten en/of vergroten. Zoals hierna in onze visie nog ter sprake komt, ligt onze expertise vooral op de marktsegmenten starters en senioren en op het terrein van maatschappelijk vastgoed. Ook als de mogelijkheden in ons primaire werkgebied onvoldoende zijn, investeren we in projecten in ons ruimere werkgebied. Versie februari

4 2.3 Visie Wat we in de komende jaren willen bereiken en met wie we dat willen doen, verwoorden we in onze visie: Vallei Wonen stelt haar huidige en toekomstige klanten centraal en geeft hen structureel invloed op haar diensten en producten. Ze werkt intensief samen met gemeente(n) en maatschappelijke partners. Ze is een goed werkgever voor haar medewerkers. Vallei Wonen onderscheidt zich in de marktsegmenten starters, senioren en maatschappelijk vastgoed. Wonen is meer dan het hebben van een dak boven het hoofd. Daartoe werkt Vallei Wonen intensief samen met gemeente(n) en maatschappelijke partners in wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid. Vallei Wonen biedt duurzame woonproducten van hoge kwaliteit, op maat gesneden en met passende woonlasten, in een woonomgeving die zich kenmerkt door kwaliteit en diversiteit. Om dit maatschappelijk rendement te kunnen behalen, waarborgt zij haar financiële continuïteit. 3. Strategische doelstellingen 3.1 Strategische thema s Onze positiebepaling als maatschappelijke onderneming en onze missie en visie brengen ons tot vijf strategische thema s voor de periode : > De klant centraal. > Samenwerking met gemeente en maatschappelijke partners. > Markt en producten. > Maatschappelijk rendement en financiële continuïteit. > Organisatie volgt ambities. Bij elk thema formuleren we enkele doelstellingen. We werken ze gedurende de looptijd van dit ondernemingsplan uit in jaarplannen voor de activiteiten van organisatie en afdelingen. 3.2 De klant centraal Vallei Wonen stelt de klant centraal. We hebben veelsoortige klanten: huidige klanten en woningzoekenden, huurders en kopers, klanten met een lager en hoger inkomen, starters, senioren en klanten uit bijzondere doelgroepen. Alle klanten bedienen we op maat. Daarom moeten we ze kennen en weten wat ze willen. In welke woning willen ze wonen, hoe moet de omgeving eruit zien en welke woonlasten willen ze opbrengen? Als ze een woning hebben: zijn ze tevreden met hun woning en woonomgeving, willen ze doorstromen en als ze dat wensen, naar welke buurt en woning willen ze dan verhuizen? We luisteren naar de wensen van onze klanten en denken mee vanuit mogelijkheden. We vragen onze klanten: wat wilt u en hoe kunnen we voldoen aan uw vraag? We stellen ons daarbij open voor mogelijke kritiek. We wachten niet af tot klanten zich bij ons melden. We nemen het initiatief en zoeken onze klanten op. Dit kenmerkt onze basishouding in de omgang met onze klanten. Versie februari

5 Vallei Wonen geeft haar klantengroepen structureel invloed op al haar producten en diensten. In een vroeg stadium, op het moment dat beleid en ideeën worden ontwikkeld en invloed nog mogelijk is. De Huurders Belangen Vereniging Woudenberg is voor ons de belangrijkste gesprekspartner op dit gebied. Individuele klanten bieden we keuzevrijheid. We vragen klanten naar hun wensen, kijken samen naar mogelijkheden en bieden ondersteuning bij het maken van een weloverwogen keuze daaruit. Klanten hebben keuzevrijheid bij het verbeteren en aanpassen van de woning, maar ook de mogelijkheid om een woning te huren of te kopen en te kiezen uit koopen/of huurvarianten. Vallei Wonen laat haar oriëntatie op de klant structureel toetsen door een onafhankelijke externe organisatie. Doelstellingen 1 We vergroten onze kennis van onze klanten en hun wensen. We onderzoeken de vraag en de wensen van (huidige en toekomstige) klantengroepen en individuele klanten. Als middel om de kennis en wensen van klanten te vergroten gebruiken we het klanteninformatiesysteem. 2 We zoeken contact met (huidige en toekomstige) klanten op en luisteren naar hun wensen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een informatiedag of avond of beurs. We zijn in staat kritiek te horen en te ontvangen en ervan te leren. 3 We handhaven de keuzevrijheid in de woning. Dat doen we door onze klanten keuzepakketten aan te bieden. 4 We bieden gefaseerd woningen te koop aan, zowel uit ons bestaande bezit als nieuwbouw. 5 De kwaliteit van onze klantoriëntatie blijkt uit het behoud van het KWH-Huurlabel en uit het verwerven van het KWH-Participatielabel. 3.3 Samenwerking met gemeente en maatschappelijke partners Mensen en organisaties verbinden om maatschappelijke opgaven te realiseren, dat is de opdracht van Vallei Wonen. Verbindingen leggen is het vertrekpunt in ons denken en handelen. Daarom onderhouden we ons netwerk van relaties en breiden het verder uit. In samenwerkingsverbanden kiezen we positie, ontwikkelen we onze rol van facilitator van vastgoed en laten we ons kennen door het behalen van hoogwaardige resultaten. De relatie met de gemeente is essentieel voor het volbrengen van onze opgaven en het realiseren van maatschappelijk rendement. We investeren in het verdiepen en uitbreiden van de samenwerkingsrelatie met de gemeente Woudenberg. We leggen relaties met gemeenten in ons ruimere werkgebied waar we projecten realiseren. Maar ook met de provincie(s) en de collega corporaties. Vallei Wonen nodigt alle maatschappelijke partners op het gebied van wonen, welzijn, zorg, onderwijs en leefbaarheid uit om samen met ons projecten te realiseren. Versie februari

6 Vallei Wonen laat haar belangenhouders zien hoe we vorm en inhoud geven aan ons sociaal ondernemerschap, geeft ze daar invloed op en legt verantwoording af over haar inzet en resultaten. Kernwoorden in de communicatie met onze maatschappelijke partners zijn: luisteren, informeren, creëren van draagvlak, wederkerigheid en het creëren van win-win-situaties. Doelstellingen 1 We onderhouden en intensiveren ons relatienetwerk en nemen waar nodig initiatief om het uit te breiden. Verbindingen leggen met gemeente(n) en maatschappelijke partners is een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden. 2 Samen met de lokale overheden onderzoeken we hoe we verder vorm en inhoud geven aan onze samenwerkingsrelatie en leggen deze vast in prestatieafspraken. We nemen het initiatief tot het verbreden en verdiepen van onze verbindingen met het college van b en w, gemeenteraad, raadsfracties en ambtelijke organisatie. 3 Vallei Wonen betrekt haar samenwerkingspartners structureel bij het voorbereiden en de evaluatie van en de verantwoording over haar strategie, beleid en activiteiten. 3.4 Markt en producten Het huisvesten van mensen die door inkomen of andere omstandigheden zelf moeilijk passende woonruimte kunnen vinden (de primaire doelgroep), blijft een kerntaak van Vallei Wonen. In Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude zijn we graag de onderneming die woningen voor deze doelgroep bouwt, aanbiedt en beheert. In een markt die zich kenmerkt door schaarste is een duidelijke, zo rechtvaardig mogelijke regeling nodig voor de verdeling van woonruimte. Binnen haar kerntaak onderscheidt Vallei Wonen zich in de marktsegmenten voor starters en senioren. We zetten onze expertise in voor deze groeperingen en vergroten deze waar dat mogelijk is. We laten onze expertise zien in innovatieve, aansprekende projecten. We betrekken hierbij, indien gewenst, ook extern deskundigen. Onze woningen liggen in wijken die zich kenmerken door diversiteit en leefbaarheid. Als maatschappelijke onderneming faciliteren we het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed. Naast het realiseren, koopt Vallei Wonen bestaand maatschappelijk vastgoed aan en nemen we het beheer van bestaande voorzieningen over. Vallei Wonen gaat uit van beperking van woonlasten voor haar klanten. Niet alleen de huurof koopprijs van een woning, maar ook de kosten van energie bepalen immers de betaalbaarheid van een woning. Onze nieuwste woningen zijn levensloopgeschikt en gebouwd (ook qua architectuur) voor de toekomst. Verwerven van grondposities is noodzakelijk. In de eerste plaats om voldoende woningen te realiseren voor de primaire doelgroep. Om ook andere opgaven te realiseren, begeven wij ons op de grondmarkt. Versie februari

7 Doelstellingen 1 Vallei Wonen bouwt en beheert voldoende woningen voor de primaire doelgroep. Met de gemeente(n) waar we actief zijn maken we afspraken over de kernvoorraad woningen bestemd voor deze doelgroep. We inventariseren knelpunten in de bestaande regeling voor woonruimteverdeling en doen voorstellen om deze op te lossen. 2 We zoeken starters actief op en luisteren naar hun wensen en ideeën om ze sneller dan nu te kunnen huisvesten. Samen met hen maken we plannen om het in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude leuk te maken voor starters. Onze ideeën over aansprekende projecten en actief aankopen en verbouwen van bestaand vastgoed voor starters brengen we in. 3 Samen met gemeente(n) en partners in wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid faciliteren we het realiseren van (maatschappelijk) vastgoed als woonruimte voor bijzondere doelgroepen. 4 We gaan uit van zo laag mogelijke woonlasten door nieuwe woningen duurzaam en levensloopgeschikt te bouwen, in combinatie met energiebeperkende maatregelen, zoals warmtekoudeopslag. Door het gebruik van duurzame materialen en beproefde technologie reduceren we het energieverbruik van de woningen. We doen een aanbod aan bewoners van onze bestaande woningen, waardoor ze aanzienlijk kunnen besparen op hun energieverbruik. 5 Grondaankopen zijn mede nodig is om onze opgave(n) te realiseren. We werken daarin samen met gemeente(n), collega-woningcorporaties of met marktpartijen. 6 We participeren in wijkontwikkeling als hierdoor woningen voor onze doelgroep(en) worden toegevoegd aan de woningvoorraad. 3.5 Financiële continuïteit en maatschappelijke opgave Vallei Wonen zet haar vermogen maximaal in voor de maatschappelijke opgave met behoud van haar financiële continuïteit. Doelstelling van Vallei Wonen is om van zowel Het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een positieve beoordeling te krijgen. Jaarlijks actualiseren we onze financiële meerjarenbegroting om vast te stellen welk bedrag het volgend jaar beschikbaar is om in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Doelstellingen 1 We geven onze belangenhouders inzicht in het financiële en maatschappelijke rendement van onze activiteiten. Vooraf bij het maken van beleid en plannen en achteraf bij het verantwoorden van onze prestaties. 2 We brengen onze belangenhouders op de hoogte van onze afwegingen en keuzen met betrekking tot de verdeling van maatschappelijke budgetten. 3 We ondernemen commerciële activiteiten, zoals de bouw van vrije sector huur en/of koopwoningen, om met de meeropbrengsten daarvan onze maatschappelijke prestaties te kunnen financieren. Versie februari

8 4 Om onze ambitie, met betrekking tot ons maatschappelijk presteren, te kunnen realiseren nemen we maatregelen om dit financieel ook mogelijk te maken. 3.6 Organisatie volgt ambities De opgave en ambities van Vallei Wonen zijn leidend voor de structuur en vormgeving van onze organisatie. We kiezen voor een organisatie die het mogelijk maakt onze klanten en maatschappelijke partners optimaal te bedienen. Zij waarderen Vallei Wonen als zelfstandige, laagdrempelige en slagvaardige woningcorporatie. Als zelfstandige woningcorporatie erkennen we dat het belang van samenwerking met maatschappelijke partners toeneemt. Vallei Wonen vormt met collega-woningcorporaties uit Barneveld, Leusden en Nijkerk het samenwerkingsverband BLNW. Ook werken we samen met de Alliantie Eemvallei en de Alliantie Ontwikkeling. Vallei Wonen heeft oog voor het menselijk kapitaal dat onze medewerkers vertegenwoordigen. Ze wil een goed werkgever zijn. Door goede arbeidsvoorwaarden te bieden, medewerkers te binden aan de organisatie, hen vertrouwen te schenken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te geven en hun prestaties te waarderen. We laten de kwaliteit van ons werkgeverschap extern toetsen. Naast de directeur-bestuurder vertegenwoordigen de leden van het managementteam in toenemende mate onze organisatie in de buitenwereld. Doelstellingen 1 Laagdrempelig, klantvriendelijk, betrouwbaar, nemen van verantwoordelijkheid, nakomen van afspraken en elkaar kunnen aanspreken: dit zijn de trefwoorden van een organisatiecultuur die het mogelijk maakt onze externe prestaties te leveren. We investeren in het verder ontwikkelen van onze organisatiecultuur, uitgangspunt hierbij is goed kan altijd beter. Digitale toegankelijkheid voor klanten, samenwerkingspartners en medewerkers is een speerpunt voor Vallei Wonen. 2 We intensiveren in verbindingen die een meerwaarde opleveren. We gaan het debat aan over uitbreiding van de bestaande samenwerking, bijvoorbeeld op de terreinen van projectontwikkeling en participatie. 3 Vallei Wonen ontwikkelt human resources-beleid, waarin zij goed werkgeverschap verder ontwikkelt en concretiseert. 4 Vallei Wonen ontwikkelt zich verder tot een lerende organisatie met een cultuur waarin medewerkers ruimte krijgen om zich te ontplooien en het opzoeken van die ruimte wordt aangemoedigd en gewaardeerd. Medewerkers zijn bereid en gemotiveerd te leren, zich te ontwikkelen en te veranderen. 5 We toetsen de kwaliteit van ons werkgeverschap, eventueel door een externe organisatie. Versie februari

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Beleidsplan 2014 2017 Loopt u warm voor Barneveld? Wij ook. Hier liggen onze wortels en onze toekomst. Als het gaat om wonen en leefbaarheid, zetten we ons maatschappelijk vermogen

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

De profielschets voor de Raad van Toezicht van Thuisvester wordt bepaald door:

De profielschets voor de Raad van Toezicht van Thuisvester wordt bepaald door: Profielschets Raad van Toezicht Thuisvester 1. Uitgangspunten De profielschets voor de Raad van Toezicht van Thuisvester wordt bepaald door:. De verantwoordelijkheden taken, en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Woningstichting Maasvallei Maastricht Ondernemingsplan

Woningstichting Maasvallei Maastricht Ondernemingsplan Woningstichting Maasvallei Maastricht Ondernemingsplan 2017-2021 Samen sociaal innoveren 1. Voorwoord 5 2. Inleiding 6 2.1 Waarom dit document 2.2 In welke structuur past dit Ondernemingsplan? 3. De visie

Nadere informatie

DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE

DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE Oktober 2016 DE ORGANISATIE De Alliantie De Alliantie is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Met deze

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Zakelijker worden om sociaal te blijven

Zakelijker worden om sociaal te blijven [1] Zakelijker worden om sociaal te blijven Koers GroenWest 2014-2018 GroenWest Maart 2014 Woerden, maart 2014 Afdeling Strategie & Beleid Tekeningen: Zwaar Water, Esther Mosselman [2] Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Korte samenvatting SWZ heeft de komende jaren behoefte aan een maatschappelijk geëngageerde directeurbestuurder die zich kan identificeren met het profiel van

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 Thuis in Drimmelen Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 woord vooraf Al meer dan 90 jaar is Woningstichting Volksbelang actief in de gemeente Drimmelen. We beheren en verhuren er zo n

Nadere informatie

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk Kopen naar Wens is een koopformule voor het kopen en verkopen van een woning. Met Kopen naar Wens kunt u als woningcorporatie huurders en

Nadere informatie

Visiedocument. Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend.

Visiedocument. Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend. Visiedocument Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend. Onze visie en ambitie De ontwikkelingen in de corporatiewereld volgen elkaar in hoog tempo op. Om er een paar te noemen: de maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

PROFIEL BESTUUR Bestuur

PROFIEL BESTUUR Bestuur PROFIEL BESTUUR Bestuur 1.a Bestuur Het bestuur bestaat uit het aantal genoemde personen conform de statuten artikel 21 lid 1. Het bestuur wordt benoemd door de RvC. Het bestuur is verantwoording verschuldigd

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Procedure: MT/DB besluit d.d. 21 juli 2016 RvC goedkeuring d.d. 9 augustus 2016 1. Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN 2012-2015 Woningbouwvereniging Oudewater Klantgericht Communicatief Betrokken Ambitieus Ontwikkelen Inleiding Het ondernemingsplan 2012-2015 biedt ons de kaders waarbinnen wij de komende

Nadere informatie

Ondernemingsplan Focus. Visie

Ondernemingsplan Focus. Visie Ondernemingsplan 2011-2013 Focus Visie + Waar Voor wocom leeft wonen in de Ondernemingsplan WoCom waar wonen leeft! vijf gemeenten waar zij werkzaam is. Voor Someren, Helmond, Heeze/Leende, Cranendonck

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING BELEIDSPLAN 2014-2018

SAMENVATTING BELEIDSPLAN 2014-2018 SAMENVATTING BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Missie... 3 Strategische inzet en speerpunten per taakveld 2014-2018... 3 De Toekomst... 6 Speerpunten per jaar 2014-2018... 7 Steller: Radbout

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

VALLEI WONEN OP KOERS

VALLEI WONEN OP KOERS VALLEI WONEN OP KOERS VALLEI WONEN OP KOERS Weet u wat u doet over een aantal jaren? Waarschijnlijk kunt u deze vraag niet tot in de detail beantwoorden. Maar mogelijk weet u wel in hoofdlijnen waar u

Nadere informatie

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR SENIOREN WONEN THUIS IN PASSENDE WONING Context In Leiden is de Motie VOD seniorenmakelaar aangenomen. In deze motie staat de ambitie centraal om senioren in een vroeger stadium

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018. Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen

10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018. Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen 10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018 Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen Voorwoord Volgend voorjaar zijn nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Wonen in Nijmegen is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen FUNCTIEPROFIEL Manager Wonen bij Waardwonen PublicSpirit mevrouw drs. Jetske Goudsmit partner 15 mei 2017 Organisatie en context Waardwonen is als woningcorporatie actief op het platteland in de dynamische

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Algemeen Woonpartners is een woningcorporatie in Helmond met circa 7.400 woningen. Met een sterk team zoekt Woonpartners voortdurend mogelijkheden om de inwoners van de

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 De klant voorop Ambitie Activiteit 2011-2013 Wij hebben kennis van de wensen van onze klanten

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT

VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT VOLKSHUISVESTING ARNHEM INVESTERINGSSTATUUT Vastgesteld door Directeur / Bestuurder op 8 november 2011 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op 13 februari 2012 INLEIDING Per 1 juli 2011 is de nieuwe

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties

Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties Inleiding De herziene Woningwet 2015 geeft gemeenten instrumenten om meer te kunnen sturen op de bijdrage van corporaties aan

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Workshop scheiden en splitsen Start Inleidende presentatie Ervaring van de corporatie: Ergin Borova, Vidomes Ervaring van gemeenten: Berend

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl Colofon Redactie: Woonstichting SSW Vormgeving: Woonstichting SSW Tekst: Woonstichting SSW in samenwerking met Vannimwegen Fotografie: Lighthouse Productions/Dirk Verwoerd Amersfoort Woonstichting SSW

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie