PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 12 DEC 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 12 DEC 2009"

Transcriptie

1 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: Routing 12 DEC 2009 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax provincie.overijssel.nl RABO Zwolle Provinciale Staten Postbus GB ZWOLLE Inlichtingen bij dhr. J.I.H. de Haan telefoon Evaluatie Gelders Overijssel Bureau voor Toerisme (GOBT). Datum Kenmerk 2009/ Pagina 1 Uw kenmerk Langs deze weg bieden wij u het evaluatierapport over het GOBT aan, dat onlangs werd afgerond. De provincies Overijssel en Gelderland waren beide opdrachtgevers voor dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door Leisureresult te Amersfoort. In het onderzoek zijn de rollen en taken van het GOBT aan bod gekomen, als ook de noodzaak voor het GOBT helder te communiceren over de werkzaamheden. Wij betrekken deze evaluatie bij ons beleid voor het GOBT in de komende jaren. Me behulp van deze brief informeren wij u over hetgeen ons daarin voor ogen staat. De evaluatie van Leisureresult Uit de evaluatie van Leisureresult blijkt dat de geinterviewde personen en instanties zeer verschillend op nut en noodzaak van het GOBT reageren. Veelal heeft dit te maken met de opkomst van de regionale bureaus voor toerisme (RBT's) sinds De omvang en professionaliteit van deze bureau's zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Dit zet het traditionele takenpakket van het GOBT onder druk. Een herorientatie op rollen en taken is daardoor noodzakelijk gebleken. Leisureresult schetst een aantal scenario's voor de toekomst van het GOBT. Die hebben betrekking op de organisatie van de vrijetijdseconomie in relatie tot de RBT's en andere organisaties, maar ook op de rol en taak van het GOBT. Leisureresult gaat onder meer in op de mogelijkheid van een formele samenwerking tussen het GOBT en de RBT's, in de vorm van een vereniging, waarvan het GOBT dan het secretariaat beheert. Wij zijn niet bijzonder gecharmeerd van dit voorstel; een 'natuurlijke' rol van het GOBT dient te komen van inhoudelijke kwaliteit en toegevoegde waarde, niet van een formele positie in een netwerk. Wij hebben daarom gemeend deze optie niet uit te werken. Insteek van ons college Zoals u bekend is hebben wij in onze economische beleidsnota Overijssel Werkt! onder meer gekozen voor het speerpunt recreatie en toerisme. Wij zien goede mogelijkheden om de kansen die er voor deze sector in onze mooie provincie liggen te verzilveren. Wij willen de kracht van de sector verder versterken. Dit heeft ook effecten op de werkgelegenheid. Er is sprake van een forse opgave, waarvoor uw Staten in het kader van Investeren in Overijssel extra middelen beschikbaar hebben gesteld. Samen met onze partners geven wij nu uitvoering aan het beleid. Om de opgave de vereiste snelheid te geven, willen wij ook het GOBT voor stellen de komende jaren een deel van die opgave voor hun rekening te nemen. Mede op grond van de uitkomsten van de evaluatie, steken wij daarbij in op drie taken. Dit zijn: a. De monitoring van landsdelige ontwikkelingen op de vrijetijdsmarkt (incl. regionale vertaling van landelijke trends, ook naar aanleiding van de invoering van de landelijke standaard voor meting van de economische betekenis van toerisme en recreatie eind 2009); Bijlagen div (SIS) Datum verzending 2 2. CEC.2C09 provincie verijssel

2 Evaluatie gelder Overijssel Bureau voortoerlsme (GOBT). b. De coordinatie van de buitenlandpromotle. Het GOBT dient daar een visie op te maken, en de RBT's te bewegen hun actles daarin onder te brengen. Pas dan willen wij deze financieren; c. Stimuleren en beqeleiden van Innovatie & ICT. Het gaat dan om het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe producten voor de consumentenmarkt in samenwerking met 2 of meer RBT's. Met nadruk dus de provinciale en/of landsdelige schaal. Dit betekent dat het GOBT geen personeel meer uitleent aan individuele RBT's (tenzij daar tijdelijk wordt geholpen om nieuwe produkten te ontwikkelen die een regionale en/of landsdelige uitstraling beogen). Tevens geeft de evaluatie aan dat de kwaliteit van de procesvoering bij majeure projecten moet worden verbeterd. Tevens zou het directiestatuut moeten worden herzien, door het opnemen van een governance code en zou kritischer gekeken moeten worden naar de samenstelling van de Raad van toezicht (RvT) van het GOBT, dat tot voor kort veelal bestond uit personen met meerdere belangen. De Raad van Toezicht heeft op deze punten inmiddels maatregelen genomen. Datum Kenmerk 2009/ Pagina 2 Uw kenmerk Dienst van Alaemeen Economisch belana Om staatsteunperikelen te voorkomen nemen wij ons voor het GOBT aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Ook al is het GOBT een stichting, zij haalt inkomsten via derden uit de markt en is dan als zodanig in zijn geheel een bedrijf. De relatie tussen de provincie en het GOBT dient daarom op een specifieke manier geformaliseerd te worden. Dit betekent verder onder meer dat: a. de opdracht aan het GOBT is neergelegd in een rechthandeling (overeenkomst), met daarin: - hoogte budgetsubsidie; - aard van de werkzaamheden, - betrokken grondgebied; - vergoeding en herzieningsvoorwaarden (redelijke winstmarge is mogelijk); b. er sprake is van een bepaalde geldigheidsduur van de overeenkomst; c. de kosten van de DAEB niet verrekend worden met andere activiteiten van de organisatie (eventueel is gescheiden boekhouding noodzakelijk). Gelderland De provincie Gelderland financiert het GOBT - anders dan Overijssel- steeds voor perioden van meerdere jaren. In Gelderland ligt eind 2009 een statenvoorstel voor waarin dit tot en met 2012 wordt vormgegeven. In Overijssel wordt steeds per jaar gefinancierd (boekjaarsubsidie). Wij hebben met Gelderland overeenstemming bereikt over de drie taken voor het GOBT zoals hierboven beschreven. De taken sluiten inhoudelijk ook goed aan op de provinciale beleidsagenda's voor de vrijetijdseconomie. Die zijn in beide provincies vrijwel identiek. Gelderland heeft echter geen ondernemersprogramma, Overijssel met KITO 2010 wel. Bovendien heeft Overijssel een vitale coalitie met SAXION ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe produkten in de vijf Overijsselse gebieden (Kop van Overijssel, Salland, Vechtdal, IJssel/IJsseldelta, Twente). Het GOBT kan een nadrukkelijker rol vervullen in het ontwikkelen en vermarkten van deze nieuwe produkten, samen met RBT's en VW's. Reactie van de Raad van toezicht GOBT De Raad van Toezicht van het GOBT heeft een reactie op de evaluatie gegeven. In de reactie gaat zij vooral in op de toekomst. Met de aanbevelingen van de evaluatie is zij het eens. Zij onderkent dat er gevolgen kunnen zijn voor (de omvang van) het GOBT tot DAEB. Zij maakt tevens melding van de wens anderen tot dienst te kunnen zijn. Tenslotte stelt zij een en ander te kunnen betekenen op het gebied van subsidiescouting voor het ondersteunen van de projectontwikkeling. Het verheugt ons dat het GOBT de noodzaak tot verdere ontwikkeling in ziet. Zoals gezegd kan de ontwikkeling tot DAEB gevolgen hebben voor het GOBT. Het formaliseren van de relatie tussen provincie(-s) en het GOBT is echter noodzakelijk. Het voorstel subsidiescouting te gaan ontwikkelen spreekt ons niet aan, althans niet voor het pakket dat onder een DAEB wordt gebracht. Mocht het GOBT werkzaamheden voor derden willen ontwikkelen kan zij subsidiescouting daarin meenemen.

3 Evaluatle gelder Overijssel Bureau voortoerisme (GOBT). Dat deel van de werkzaamheden blijft echter buiten de DAEB. Hier is immers sprake van een sluitende financiering voor te verrichten werkzaamheden. Reactie van de overijssel Regionale Bureau's voor Toerisme (RBT's) De drie Overijsselse RBT's hebben eveneens een reactie op de evaluatie ingediend. Het belang van een heldere taakafbakening tussen het GOBT en de RBT's onderstrepen wij. Deze lijn zit ook in het voornemen het GOBT ieder jaar nadrukkelijk te beoordelen op prestaties en toeevoegde waarde. Het aanwijzen van het GOBT als DEAB legt daaronder de basis. Voor het overige toont de reactie van de RBT's een hoge mate van ambitie en zelfverzekerdheid. De RBT's zullen er echter rekening mee moeten houden dat de eventueel te verstrekken provinciale middelen voor buitenlandpromotie alleen beschikbaar komen als er sprake is van de door ons gewenste visie op die terreinen. Het GOBT dient deze visie op te stellen. Daarbij gaan wij er van uit dat het GOBT en de RBT's bij het opstellen van die visie en de uitvoering van concrete acties, nauw samen werken. Met ons voornemen in te steken op de drie genoemde taken, wordt de gevraagde helderheid opnieuw verstrekt. Deze lijn is overigens ook in overeenstemming met die van de provincie Gelderland. Datum Kenmerk 2009/ Pagina 3 Uw kenmerk Overig Wij nemen ons voor de in de provinciale begroting opgenomen bijdrage aan het GOBT te continueren. Als gevolg van het uitwerken van de genoemde taken door het GOBT, die vallen onder de DAEB en de daaraan verbonden afspraken, kunnen er vroeg of laat consequenties zijn voor de omvang van de organisatie. Deze kunnen de provinciale verantwoordelijkheid raken (vanwege de langdurig voortgezette financiering). Om het GOBT in de gelegenheid te stellen een deel van de organisatie in te richten voor de DAEB wordt in 2010 nog met het volledige bedrag aan subsidie gewerkt. In 2011 en 2012 kan mogelijk sprake zijn van veranderingen, afhankelijk van het uit te voeren takenpakket. Vanwege de langdurige subsidierelatie, de vereiste zorgvuldigheid en om eventuele aansprakelijkheden te voorkomen, beoordelen wij elk jaar de prestaties van het GOBT en stellen wij ons voor eind 2012 (dus na een periode van 3 jaar) te bezien of en hoe de relatie met het GOBT in 2013 wordt voortgezet. Wij maken deze insteek tijdig aan het GOBT kenbaar. De evaluatie van het GOBT door Leisureresult, de reactie van de Raad van Toezicht van het GOBT en de overijsgej&e-fibt's zijn op het SIS geplaatst. Gedeputee/de Stater^aw'uverijssel, voorzitter. r, %m^- secretaris,

4 Evaluatie GOBT Leren van ervaringen: rollen, taken en communicatie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Provincie Gelderland en Provincie Overijssel Leisure Result Datum: September 2009

5 INHOUD SAMENVATTING 3 1. INLEIDING Leeswijzer 7 2. ACHTERGROND EN AANPAK Doelstellingen Plan van aanpak 8 3. DEEL I : UITKOMSTEN DESK RESEARCH Analyse van de beleidsdoelstellingen van de subsidieverstrekkers Gelderland Overijssel Vergelijking beleidsdoelstellingen Gelderland en Overijssel Plannen van het GOBT Veranderingen in de plannen van het GOBT Jaarverslagen GOBT Analyse Statuten GOBT Financiële situatie van het GOBT Samenvatting en conclusies DEEL I: UITKOMSTEN INTERVIEWS Waarover zijn de meeste respondenten het met elkaar eens? Welke verschillen van inzicht tussen de respondenten blijken er uit de interviews? Zijn er aanvullingen, verschillen en overeenkomsten met de conclusies uit de desk research? Samenvatting interviews DEEL II: ANALYSE EN CONCLUSIES Oorzaken voor verschillen van mening interviews Lessons learned SWOT analyse Samenvatting DEEL III: AANBEVELINGEN EN BOUWSTENEN VOOR TOEKOMSTIG BELEID Uitvoering provinciale taken vrijetijdseconomie en positie GOBT Aanbevelingen per stakeholder Organisatiestructuur Drie denkrichtingen Samenwerken of niet? Aanbeveling organisatiestructuur 37 BRONNEN 39 2

6 SAMENVATTING Het Gelders- Overijssels Bureau voor Toerisme heeft in de vele jaren van haar bestaan te maken gekregen met perioden van verandering: de groei naar een full-service interprovinciaal promotiebureau en de daaropvolgende koerswijziging naar een meer ondersteunende rol voor de Regionale Bureaus voor Toerisme zijn daar voorbeelden van. Elke verandering bracht positieve en negatieve reacties van de sector te weeg. De koerswijzigingen van de afgelopen jaren kunnen in de goede richting wijzen voor de toekomst, maar kunnen ook om nadere bijsturing vragen. Om die reden is een evaluatie uitgevoerd. De evaluatie bestaat uit drie delen: de feitelijke evaluatie en de analyse van de resultaten. Het derde deel beoogt bouwstenen aan te leveren voor het toekomstige beleid van de provincies en voor de relatie tussen de drie hoofdrolspelers: de provincies, het GOBT en de RBT s. Deel I: Evaluatie Deskresearch Op basis van de resultaten van de desk research kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Het takenpakket van het GOBT is in de afgelopen jaren veranderd en versmald: er zijn meer uitvoerende en regionale taken overgeheveld naar RBT s en het GOBT zet in op kennis, innovatie en bovenregionale productontwikkeling; De provincies hebben in hun subsidietoekenningen voorwaarden opgenomen over de toekenning van financiële bijdragen; De provincies hebben in hun subsidietoekenningen geen wederkerige afspraken met het GOBT vastgelegd. Voorbeelden van wederkerige afspraken die het GOBT had kunnen vragen zijn een preferred supplier rol voor het GOBT als er opdrachten worden uitgezet die de kerntaken van het GOBT raken en afspraken over externe communicatie van de provincies en het GOBT; Het GOBT heeft voor zover is na te gaan formeel niet verzocht om een wederkerige overeenkomst, zodat volstaan is met de subsidiebesluiten van de Provinciale Staten; Het GOBT heeft formeel voldaan aan de voorwaarden, zoals opgenomen in de Gelderse en Overijsselse Statenbesluiten; De provincies hebben enerzijds voldoende mogelijkheden om invloed om te zorgen dat het GOBT aan de voorwaarden uit de Statenbesluiten voldoet. Omdat er weinig tot geen prestatie- en resultaatscriteria zijn afgebakend door het GOBT en er beperkte terugkoppeling is in de jaarverslagen is het anderzijds lastiger voor de provincies (en andere stakeholders) om hierop te beoordelen en te sturen; De provincies zijn niet vertegenwoordigd in bestuurlijke gremia van het GOBT. De Raad van Toezicht opereert formeel zonder last of ruggespraak, maar uit de laatst bekende samenstelling kan worden opgemaakt dat verschillende leden opereren als vertegenwoordiger van een specifieke, georganiseerde achterban; De jaarplannen van het GOBT worden nu SMART-er geformuleerd. Er wordt nog geen helder onderscheid gemaakt naar prestatie- en resultaatsindicatoren. De terugkoppeling per indicator is in het jaarverslag ook niet altijd consistent; Het GOBT bevindt zich financieel ondanks meerdere verliesgevende jaren in een sterke, stabiele positie. Kortom: uit de desk research blijkt dat technisch aan alle gestelde voorwaarden is voldaan. Niet alleen aan de subsidiebepalingen van de provincies, maar ook aan de statuten van het GOBT. De provincies en het GOBT hebben echter nagelaten om formele afspraken vast te leggen over wederkerigheid naast financiële ondersteuning. Zo had het GOBT kunnen 3

7 vragen om een rol als preferred supplier. Daarnaast heeft het GOBT nagelaten om resultaatscriteria vooraf scherp te benoemen en achteraf verslag te doen van de mate waarin aan deze criteria is voldaan. Interviews Op basis van 24 interviews met GOBT, provincies, RBT s, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere stakeholders kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Het GOBT heeft over het algemeen naar tevredenheid gefunctioneerd bij de uitvoering van regionale, meer uitvoerende projecten. Ook was een deel van de respondenten tevreden over de uitvoering van onderzoeksactiviteiten en buitenlandpromotie; Over de uitvoering van meer majeure projecten waarbij meerdere RBT s betrokken waren en/ of specialistische ICT kennis nodig was bestaat veel onvrede. Niet alleen vanwege gebrek aan deskundigheid, maar vooral vanwege een gevoeld gebrek aan daadkracht bij het projectmanagement, onvoldoende geformaliseerde samenwerking en een te afwachtende houding van het GOBT apparaat; Volgens diverse respondenten doet het GOBT goed haar best om complementair te zijn aan met name de activiteiten van de RBT s. Aan de andere kant worden ook nog overbodige dubbelingen geconstateerd. Verschillende RBT s geven aan het GOBT niet (meer) nodig te hebben; De afbakening van taken is voor de meeste respondenten niet helder. Paraplubegrippen als innovatie en bovenregionale producten zorgden bij hen voor verwarring; De (resultaten van) activiteiten van het GOBT zijn voor veel respondenten niet zichtbaar. Deels omdat men de inspanningen niet opmerkt, omdat successen uitblijven, omdat successen te weinig aandacht krijgen en/of omdat het resultaat niet op het conto van het GOBT, maar van een andere partij wordt geschreven. Mede hierdoor is het draagvlak voor het GOBT bij veel betrokken partijen afgenomen; Verschillende belanghebbenden erkennen de noodzaak van een structureel regio overstijgend samenwerkingsverband inclusief neutraal projectmanagement bij bovenregionale projecten. Deel II: Analyse en conclusies De tevredenheid bij diverse stakeholders over het functioneren van het GOBT is over het algemeen redelijk laag. Eerder is al geconstateerd dat dit mede wordt veroorzaakt door onvoldoende draagvlak bij stakeholders om het GOBT succesvol te laten opereren en onduidelijkheid over de rollen van GOBT en de diverse stakeholders. Maar uit de evaluatie blijkt daarmee vooral dat verschillende partijen samen ervoor hebben gezorgd, dat het GOBT onvoldoende naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. De strategische issues die hieraan ten grondslag lagen betreffen alle betrokken partijen. De belangrijkste verbeterpunten zijn: communicatie, duidelijkheid over taken en rollen van het GOBT in relatie tot de RBT s en het verhogen van de effectiviteit van de inzet van het GOBT. Deel III: Aanbevelingen en bouwstenen voor toekomstig beleid Voorafgaand aan de discussie over de gewenste organisatiestructuur en de relatie tussen de RBT s, GOBT en de provincies is een inhoudelijke discussie van belang. Het gaat hierbij om de vraag welke taken het beste door een centraal orgaan uitgevoerd kunnen worden en welke taken decentraal door de RBT s uitgevoerd moeten worden. Het resultaat van de discussie ten aanzien van deze taken is als volgt: Kennis: bovenregionale rol bij het verzamelen, interpreteren en ontsluiten van informatie; Verbinden tussen RBT s; 4

8 Innovatie/ productontwikkeling (regio overstijgend): regio-overstijgende innovatie en productontwikkeling kunnen door het GOBT worden uitgevoerd, maar het GOBT heeft hierin niet het alleenrecht; Projectleiders (capaciteit): het GOBT levert projectmanagers. Hieraan worden door de provincies strikte voorwaarden gesteld; Subsidiescouting: het GOBT verzamelt en ontsluit informatie over de voor de vrijetijdssector (en RBT s) belangrijkste subsidietrajecten en is daarnaast vraagbaak voor zowel het bedrijfsleven als de RBT s ten aanzien van het aanvragen en afhandelen van deze subsidies; Bemiddeling bij buitenlandpromotie: jaarlijks wordt door het GOBT geïnventariseerd welke plannen en wensen er liggen bij de RBT s ten aanzien van buitenlandpromotie voor de regionale merken; Beleidsondersteuning provincies: het GOBT ondersteunt ambtenaren en bestuurders (pro) actief met haar kennis minimaal door middel van een halfjaarlijks overleg, (on)gevraagd advies en kennis en informatie op maat. Kennisdeling van regionale innovatie/ productontwikkeling: het GOBT verzamelt kennis over regionale projecten en verspreidt deze onder de RBT s. Het GOBT voert zelf geen projecten uit op het gebied van regionale innovatie/ productontwikkeling; Facilitaire zaken: tegen kostprijs kunnen RBT s indien gewenst facilitaire diensten afnemen bij het GOBT. Wij adviseren allereerst om bij de uitvoering van deze taken meer te sturen op concrete en SMART geformuleerde doelstellingen. Daarnaast is duidelijke communicatie over de taken en rollen van de drie belangrijkste spelers (provincies, GOBT, RBT s) een succesbepalende voorwaarde. De samenwerking tussen deze drie spelers dient geformaliseerd te worden. Ten aanzien van de organisatiestructuur is het aan te bevelen om te kiezen voor een structuur waarin de RBT s nauwer samenwerken en het GOBT een coördinerende rol in dit samenwerkingsverband heeft. Communicatie, respect voor de afzonderlijke organisaties en het behoud van de eigenheid van de regio s zijn hierbij belangrijke voorwaarden. 5

9 1. INLEIDING De toeristisch-recreatieve sector neemt snel in economisch en maatschappelijk belang toe. De provincies Gelderland en Overijssel onderkennen dit en zetten met hun beleid in op de benutting van de kansen die deze sector biedt. Om deze kansen optimaal te verzilveren, moet het toeristisch-recreatieve product goed aansluiten bij de relatief snel veranderende vraag vanuit de consument en vanuit de zakelijke markt. Het ontwikkelen van het product is een zaak van de markt én van de overheid: zowel non-profit als profit organisaties kunnen niet zonder de goede samenwerking met de overheid. De overheid heeft hierin een meervoudige rol: vaak als financier of als facilitator. Maar steeds vaker heeft de overheid ook een beslissende invloed in zaken die rechtstreeks effect hebben op het slagen of falen van de toeristische sector. Het werkveld bij uitstek waar deze rol tot uiting komt is de structuur voor toeristische marketing en promotie, informatievoorziening, kennisvergaring en deling, productontwikkeling en het verkopen van toerisme- en recreatiegerelateerde producten. Omdat zowel Overijssel als Gelderland een jarenlange traditie hebben op het gebied van toerisme en recreatie, is ook de wijze waarop de uitvoering van de hiervoor geschetste taken georganiseerd reeds jarenlang onderwerp van ontwikkeling en discussie. Voortdurend wordt gezocht naar optimalisatie en het benutten van schaalvoordelen. Dat daarbij de lokale of regionale eigenheid behouden moet blijven, is vaak een randvoorwaarde. In zowel Gelderland als Overijssel is er nu een structuur met Regionale Bureau s voor Toerisme (RBT s) die zich inzetten voor specifieke regio s. Daarnaast is het GOBT actief voor regiooverstijgende werkzaamheden. Door de sterke ontwikkeling van de RBT s in de afgelopen jaren is de rol van het GOBT reeds enige tijd onderwerp van studie en discussie. Provinciale Staten van Gelderland en van Overijssel hebben behoefte aan een herijking van de uitgangspunten van het GOBT om daarmee in de komende subsidieperiode tot een optimale inzet van het beschikbare provinciale budget te kunnen komen. De basis voor deze herijking vormt de evaluatie van de uitvoering van de taken van het GOBT in de periode Deze evaluatie staat in een bijzonder daglicht omdat in de afgelopen maanden door het GOBT een sterke koerswijziging ingezet is. Allereerst is de afgelopen maanden gewerkt met een interiminvulling op directieniveau. Daarnaast heeft het GOBT in 2008 zelf al gekozen voor een koerswijziging (gebaseerd op De bakens verzet ), hetgeen in de recente beleidsstukken is vastgelegd. Bij een ongewijzigde situatie kan de evaluatie van de uitvoering van de taken veel nut hebben bij het herformuleren ervan. Nu de situatie sterk gewijzigd is, krijgt deze evaluatie een ander karakter. Het is meer een lessons learned -traject dat bouwstenen oplevert voor de nieuwe werkafspraken die gemaakt kunnen worden met het GOBT. Deze rapportage biedt daarvoor de benodigde handvatten. 6

10 1.1 Leeswijzer In hoofdstuk 2 staat beschreven hoe de evaluatie is opgezet en in de volgende hoofdstukken worden de resultaten hiervan gepresenteerd. De rapportage bestaat uit drie delen. Allereerst de resultaten van het onderzoek (desk research in hoofdstuk 3 en de resultaten van de interviews in hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 worden deze resultaten samengevat en vervolgens geanalyseerd. Hoofdstuk 6 bevat de bouwstenen voor de (nabije) toekomst. Daarbij wordt ingegaan op de uit te voeren taken en een aantal aanvullende randvoorwaarden. Bij deze rapportage is een separaat bijlagenboek beschikbaar voor een verdere verdieping van de geschetste informatie en analyses. Gouda, september 2009 Mr. Roeland A. Tameling MC Janneke C.M.F. Kuysters MBA drs. Linda M. Koelemij drs. Jolijn Weisscher Marcel C.B. Schonenberg 7

11 2. ACHTERGROND EN AANPAK In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de doelstellingen van de evaluatie (paragraaf 2.1) en het gehanteerde plan van aanplan (paragraaf 2.2) beschreven. 2.1 Doelstellingen De doelstellingen van de evaluatie zijn: Verzamelen van gedetailleerde informatie bij een breed stakeholderveld over het functioneren van het GOBT, de geleerde lessen en de visie op het functioneren van het GOBT in de toekomst; Aandragen van bouwstenen voor de nieuwe werkafspraken tussen de provincies Overijssel en Gelderland en het GOBT Plan van aanpak Desk research De eerste stap is het onderzoeken van de relevante beleidsstukken. Het betreft: Statenbesluit provincie Gelderland over de boekjaar subsidie ; Besluit subsidie Overijssel; Beleidsplan Overijssel; Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie provincie Gelderland; Koersnotitie GOBT; Werkplan GOBT 2008 en 2009; Uittreksel Kamer van Koophandel van het GOBT; Uitvoeringsplannen van het GOBT van 2006 en 2007; Jaarverslag van het GOBT over het boekjaar Interviews In het kader van de evaluatie zijn 24 gesprekken gevoerd (en is één enquête via afgenomen), verdeeld over de volgende stakeholders: RBT s: per RBT de directeur en waar mogelijk een lid van de Raad van Toezicht (8 gesprekken); GOBT: de interim-directeur, een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de medewerkers (2 gesprekken); Provincie Gelderland: interview met de Gedeputeerde, interview met de betrokken beleidsmedewerkers, interviews met leden van Provinciale Staten zoals woordvoerders Recreatie en Toerisme (5 gesprekken); Provincie Overijssel: interview met de Gedeputeerde, interview met de betrokken beleidsmedewerkers, interviews met leden van Provinciale Staten zoals woordvoerders Recreatie en Toerisme (5 gesprekken); Gesprekken met (een vertegenwoordiging van) het Toeristisch Platform Gelderland; Gesprekken met (een vertegenwoordiging van) het Platform Toerisme Overijssel; Groepsgesprek met vier toonaangevende (profit en non-profit) ondernemers uit Gelderland en Overijssel; Gesprekken met vertegenwoordigers van 2 Euregio organisaties. In het bijlagenboek is een overzicht van geïnterviewde stakeholders opgenomen en de gehanteerde vragenlijst. De resultaten van de gesprekken zijn verwerkt in de SWOTanalyse. 8

12 Voortgangsgesprekken Tijdens het evaluatieproces heeft Leisure Result enige malen de tussenresultaten met vertegenwoordigers van de provincies Overijssel en Gelderland teruggekoppeld. Werkatelier stakeholders Het evaluatiemoment biedt een uitgelezen kans voor de beide provincies om goed te verkennen welke toekomstmogelijkheden er zijn voor het GOBT en een solide basis voor de toekomstige samenwerking te leggen. Daarom is op 29 juni 2009 een werkatelier georganiseerd voor alle partijen die bij de evaluatie zijn betrokken. Deze tussenstap bood een verdere verdieping van de evaluatie en daarmee een platform (draagvlak) voor het toekomstige beleid. Rapportage De resultaten van de evaluatie is in de voorliggende rapportage vastgelegd. 9

13 3. DEEL I : UITKOMSTEN DESK RESEARCH De eerste stap in de evaluatie van het GOBT over de afgelopen drie jaar is het objectieve onderzoek naar de opdracht van de subsidieverstrekkers, de plannen van het GOBT zelf en de resultaten van de inspanningen in de vorm van jaarverslagen. Bij de interviews met belanghebbenden zijn de uitkomsten van deze desk research getoetst en is aanvullende informatie verkregen. Deze informatie komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Kerndoelstellingen uit het individuele beleid van de provincies op het gebied van toerisme en recreatie zijn verwoord in de subsidiebesluiten ten behoeve van het GOBT. Hieronder wordt een analyse gegeven van deze doelstellingen (paragraaf 3.1). Daarna volgt een analyse van de plannen van het GOBT (paragraaf 3.2), met aansluitend in paragraaf 3.3 een analyse van de statuten van het GOBT. De resultaten volgens de diverse jaarverslagen en de andere bronnen worden in paragraaf 3.4. beschreven waarna de conclusies worden samengevat in paragraaf 3.5. Een overzicht van de gebruikte informatie en rapporten staat in de bronvermelding. 3.1 Analyse van de beleidsdoelstellingen van de subsidieverstrekkers In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag wat was de opdracht van de provincies aan het GOBT?. Formeel geeft een provincie natuurlijk geen opdracht aan het GOBT, maar verstrekt subsidie binnen het vigerende beleidskader. Daarom wordt eerst ingegaan op de ambities van beide provincies met betrekking tot hun vrijetijdsbeleid. Vervolgens wordt bekeken hoe de subsidieverlening aan het GOBT hierop aansluit. Te beginnen met Gelderland, paragraaf gaat in op de situatie in Overijssel Gelderland De provincie Gelderland heeft de uitgangspunten van de verschillende Uitvoeringsprogramma s in de loop der jaren vertaald in haar subsidievoorwaarden richting GOBT. De evaluatie van het GOBT richt zich op de periode In het deskresearch hebben we ons ook gericht op het actuele Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie In deze subparagraaf wordt de periode beschreven aan de hand van: Provinciale beleidskaders en uitvoeringsprogramma s; Tussentijdse evaluatie uitkomsten van KPMG; Meerjarige en jaarlijkse boekjaar subsidiebeschikkingen van de Provincie. Voor zover mogelijk worden deze chronologisch behandeld, waarbij wel overlappingen bestaan tussen meerjarenbeleid, meerjarige subsidiebeschikkingen en boekjaarsubsidies. De analyse is verricht op basis van aangeleverde documenten met het accent op de periode Voor de volledigheid starten we echter met de Uitvoeringsnota Mooi dichtbij uit Deze vormde namelijk destijds de basis voor de toekenning van subsidies in : Mooi dichtbij ( ) - gebiedsgericht In de Uitwerkingsnota Mooi dichtbij ( ) lag het accent voor het GOBT op dienstverlening aan de RBT s. Dit beleid ging er voor het eerst van uit dat de consument Gelderland als geheel niet als toeristische bestemming herkent, maar als afzonderlijke regio s: De Veluwe; De Achterhoek; De regio Arnhem- Nijmegen; 10

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de provincie Gelderland Amersfoort, 3 februari 2011 Inhoud SAMENVATTING i 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak van

Nadere informatie

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Ruud Berndsen Holmer Doornbos 8 juli 2010 41002 41002 Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Inhoud Pagina Samenvatting 1. Inleiding 1 1.1 Achtergrond en aanleiding

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

Is Bergen merkwaardig?

Is Bergen merkwaardig? Is Bergen merkwaardig? Advies over de te volgen merkstrategie voor de gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Stuurgroep Toerisme en Recreatie Bergen Leisure Result Datum: Mei 2009 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland roc midden nederland Jaarverslag 2012 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing &

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "PS>/:U?IU/fööSL 11 DEC 2014. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS>/:U?IU/fööSL 11 DEC 2014. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Strategisch Informatiebeleid Provincie Noord-Brabant

Strategisch Informatiebeleid Provincie Noord-Brabant Strategisch Informatiebeleid Provincie Noord-Brabant Deel II: Rapport van bevindingen 6 februari 2012 ISBN 978-90-8768-033-6 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

1 Evaluatie visitatieproces door commissie 77 2 Het visitatieprotocol en de zelfevaluatie 78. Bijlagen

1 Evaluatie visitatieproces door commissie 77 2 Het visitatieprotocol en de zelfevaluatie 78. Bijlagen 2014 2014 Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 5 Deel A Algemene rapportage 10 1 Opdracht en werkwijze visitatiecommissie 9 1.1 Opdracht en doel 9 1.2 Werkwijze 9 1.3 Zelfevaluatie en visitatieprotocol 10

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

WWB en reïntegratie. Gemeente. Sappemeer

WWB en reïntegratie. Gemeente. Sappemeer Onderzoek WWB en reïntegratie Gemeente Hoogezand - Sappemeer DE OMMELANDER REKENKAMERCOMMISSIE DE OMMELANDER REKENKAMER De Ommelander rekenkamer is een personele unie ten behoeve van de drie rekenkamercommissies

Nadere informatie

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 16 maart 2011 Ons kenmerk: 11.006/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding

Nadere informatie

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl Kennisnet 2 Advies infrastructuur Kennisnet na 2003 2002 Kennisnet.nl Samenvatting In 1997 is de overheid gestart met de aanleg van Kennisnet, de internet-basisinfrastructuur voor het Nederlandse onderwijs.

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 1 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf 15524\2526 Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf Een onderzoek naar het verstrekken van hulpmiddelen Wmo April 2013 2 - Inhoudsopgave pag. Voorwoord 5 1. Analyse en aanbevelingen 1.1 Inleiding 6 1.2 Beleid

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie