Transformatie OV-systeem Breda. Analyse, interventies, visie en strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transformatie OV-systeem Breda. Analyse, interventies, visie en strategie"

Transcriptie

1 Transformatie OV-systeem Breda Analyse, interventies, visie en strategie

2 Opdrachtgever(s) Titel rapport Kenmerk Datum publicatie Projectleider opdrachtgever(s) Projectteam opdrachtgever(s) Projectleider Goudappel Coffeng Projectteam Goudappel Coffeng Gemeente Breda Transformatie OV-systeem Breda Analyse, interventies, visie en strategie BRD041/Gvb/ juni 2012 M. van Eyk V.J.B. Boelen, F.P. Pilzecker, R. Temme Bas Govers Jeroen Weppner, Fabian Wegewijs, Viviane de Groot Trefwoorden Status Noord-Brabant, Breda, OV, openbaar vervoer, Transformatie OV-systeem Definitief Niets uit deze rapportage mag worden overgenomen zonder bron-vermelding. Aan de Copyright Goudappel Coffeng inhoud van de rapportage kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele rechthebbenden op gebruikt beeldmateriaal dienen contact op te nemen met de uitgever.

3 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Nu, straks en later; de ontwikkeling van Breda Mens, omgeving, systeem OV-structuur OV-Netwerk Uitvoeringsagenda Transformatie OV-systeem Breda 3

4

5 1 Aanleiding Ondanks diverse productverbeteringen in het openbaar vervoer van Breda neemt het gebruik af. De automobiliteit groeit daar en tegen alsmaar verder. Deze trends staan haaks op de wens van Breda om in 2044 klimaatneutraal te zijn. Een transformatie van het openbaar vervoer is noodzakelijk om het tij te keren.

6 OV gebruik stagneert... OV gevbruik stagneert Terwijl de mobiliteit in Breda in de periode van 1997 tot 2007 met 15% is gegroeid, is het aantal ritten per openbaar vervoer nauwelijks toegenomen. Het aandeel van het openbaar vervoer in het totaal aantal verplaatsingen in de stad is daardoor gedaald van 7% naar 5%. In dezelfde periode is het aandeel van de auto gestegen van 67% naar 68%. Het openbaar vervoer verliest dus terrein. Ondanks productverbeteringen Toch hebben gemeente en provincie in diezelfde periode flink geïnvesteerd in het verbeteren van het openbaar vervoer. De toegankelijkheid van haltes is verbeterd, het materieel is vernieuwd en er is dynamische reisinformatie gekomen op het station en bij de haltes. Het lijkt er op alsof het product zelf, zoals het nu wordt aangeboden onvoldoende aansluit bij de behoefte van de bewoner, bezoeker of werknemer in de stad. Openbaar vervoer dreigt zichzelf op te eten Op dit moment draagt de provincie jaarlijks 9 miljoen bij aan de exploitatiekosten van het openbaar vervoer. De kostendekking, het deel dat de reiziger zelf betaalt van de werkelijke kosten, bedraagt, 40%. De gemeente draagt de kosten van onderhoud aan de infrastructuur. Deze bijdragen staan door de bezuinigingen continu onder druk. Als ook de opbrengsten dalen dreigt een negatieve spiraal te ontstaan: kosten moeten worden teruggebracht door het schrappen van ritten en verlagen van frequenties, daardoor maken nog minder mensen gebruik van het openbaar vervoer, lijnen moeten worden geschrapt en uiteindelijk blijft er weinig over. Tegelijkertijd groeit automobiliteit sterk Het gebruik van de auto stijgt intussen sterk met bijna 2% per jaar. In de periode van 1997 tot 2007 is het aantal autoverplaatsingen in de stad met 20% toegenomen. Op sommige wegen is de belasting tussen 2002 en 2008 zelfs met 30% tot 50% toegenomen met een groeiende onbetrouwbaarheid tot gevolg. De opnamecapaciteit van het netwerk is daarmee bereikt. Steeds vaker loopt het verkeer in de stad vast. Ruimte voor structurele uitbreiding van de capaciteit ontbreekt, zowel fysiek als qua omgeving (lucht- en geluidhinder). De grenzen om met benuttingsmaatregelen de bestaande ruimte beter te gebruiken zijn ook 6 Transformatie OV-systeem Breda

7 ...automobiliteit groeit verder bereikt. Structurele aanpassing van de routering van het autoverkeer in de stad is noodzakelijk naast verbeteren van alternatieven. Breda streeft naar duurzaamheid Het groeiende autogebruik en het afnemende gebruik van het openbaar vervoer staan haaks op de doelstelling van Breda om in 2044 klimaatneutraal te zijn. Dit is meer dan een vrome wens. De transitie naar duurzaamheid zal de komende decennia gestalte moeten krijgen, inclusief duurzame mobiliteit. Vooral deze sector is nog sterk afhankelijk van niet hernieuwbare energiebronnen en mondiaal stijgt de mobiliteit nog sterk. De druk op de olieprijzen neemt mede daardoor sterk toe. Een al te grote eenzijdige afhankelijkheid van de auto maakt de stad daarmee ook economisch kwetsbaar. Openbaar vervoer vitaal onderdeel van duurzame mobiliteit Om de klimaatsdoelstellingen naderbij te brengen is het van belang dat de mobiliteit in Breda minder afhankelijk wordt van de auto en openbaar vervoer en fiets een groter aandeel in de mobiliteit verwerven. In het onderzoek benchmark mobiliteit Breda (Goudappel Coffeng, 2009) is op basis van een vergelijking met andere middelgrote steden, vastgesteld dat een ambitieuze maar realiseerbare doelstelling ontstaat als wordt ingezet op het nulgroei van het aantal van 144 miljoen autoverplaatsingen in Het aandeel van de auto daalt dan op termijn (2020 en verder) van 68% naar 55%. Het aandeel van de fiets zou tegelijkertijd van 27% naar 35% moeten groeien. Om dit te bereiken zou het aandeel openbaar vervoer moeten groeien van 5 naar 10%, oftewel van 11 naar 26 miljoen verplaatsingen per jaar. Verduurzaming van mobiliteit vraagt om een integrale strategie: voorkomen, verkorten, veranderen en verschonen. Verschonen op korte termijn, verandering mobiliteitsstructuur voor de langere termijn Verduurzaming vraagt om meer dan verandering van mobiliteitskeuze. Op korte termijn kan het meeste effect worden verwacht van systeemverbeteringen in de vorm van het vergroenen van het bestaande mobiliteitssysteem: schonere auto s, schonere bussen en schonere diesel voor vrachtverkeer. Op langere termijn is een Het effect van verduurzamingsmaatregelen binnen het bestaande mobiliteitssysteem

8 structurele systeemverandering van het mobiliteitssysteem nodig met compacte steden, openbaar vervoer en fiets als ruimtelijke drager en verandering van gedrag door bijvoorbeeld het Nieuwe Werken: minder verplaatsen, over kortere afstanden en met duurzame vervoermiddelen. Dit vraagt om een veel bredere aanpak, waarbij ook ruimtelijk-economische ontwikkelingen op het duurzame mobiliteitssysteem worden afgestemd en goed wordt ingespeeld op kansen op verandering in het gedrag van consumenten, recreanten en werkenden. Grondige herbezinning is nodig Bovengenoemde ontwikkelingen maken een grondige herbezinning op het product openbaar vervoer in de stad noodzakelijk. De gemeente Breda heeft daarom aan Goudappel Coffeng BV gevraagd de gemeente hier in te begeleiden. Het onderzoek is met subsidie van het AgentschapNL tot stand gekomen. De inzichten uit dit onderzoek zijn dan ook in bredere zin toepasbaar op middelgrote steden die kampen met een teruglopend aandeel van het openbaar vervoer. Centrale vraagstelling Wat is er nodig aan maatregelen in het openbaar vervoer zelf en in de fysieke en institutionele omgeving waarbinnen het systeem functioneert om tot een transformatie in het gebruik van het openbaar vervoer in Breda te komen? Een proces in vier stappen Het nieuwe OV-concept voor Breda is in een aantal stappen, die ook de basis vormden voor werkateliers met de gemeente, tot stand gebracht. De basis vormde een analyse van het profiel van de stad en de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT) voor het openbaar vervoer. Vanuit die achtergrond is achtereenvolgens gewerkt aan: Een samenhangende structuur- en mobiliteitsvisie voor 2040 (assen, knopen, gebieden); een visie op het productconcept voor het openbaar vervoer in 2040; een netwerkvisie OV 2020 dat een stepping stone vormt op weg naar 2040; een uitvoeringsagenda (hier staat een pilotgerichte aanpak centraal). Steeds is naast het productconcept van het OV zelf gekeken naar de ruimtelijke, organisatorische en institutionele context. Het effect van verduurzamingsmaatregelen binnen het bestaande mobiliteitssysteem 8 Schaalsprong OV Breda

9 Transformatie OV-systeem Breda 9

10

11 2 Nu, straks en later; de ontwikkeling van Breda Een nieuw OV-concept is niet van vandaag op morgen geïntroduceerd. Het concept het product moet aansluiten bij de wensen van de klant (zie o.a. leefstijlen) en passen in de ontwikkeling van de stad. Vanuit het profiel van de stad en de belangrijkste ontwikkelingen in Breda kijken we naar relevante trends die van invloed zijn op het OV-product anno 2040.

12 Een prettige stad Breda kent anno 2012 bijna inwoners en arbeidsplaatsen. de stad heeft een positief imago. Het trendonderzoek van de gemeente Breda (2009) geeft een goed beeld van het profiel van de stad: relatief veel hoge inkomens, een hoog opleidingsniveau, een hoog autobezit, weinig sociale problemen en een groei van vestigingen van internationale bedrijven en instellingen als gevolg van de gunstige ligging van de stad tussen Randstad, BrabantStad en Vlaamse Ruit. Breda kent bovendien een historische binnenstad ( beste binnenstad ) met een groeiend aantal evenementen. Het mag duidelijk zijn dat Breda een prettige stad is om te wonen, te werken en de recreëren en relatief weinig grote problemen kent. Een voortgaande ruimtelijk-economische ontwikkeling Ook ruimtelijk-economisch is Breda nog volop in ontwikkeling. De huidige structuurvisie voorziet in de periode tot 2020 nog in de realisering van woningen, 200 hectare bedrijventerrein en m2 kantoren. De belangrijkste (her-)ontwikkelingsgebieden vormen Via Breda (spoorzone), de A16-zone, intensivering binnenstad, Bavelse Berg, Bavel Zuid, het Heroterrein en het CSM-terrein. De sterke veranderingen in de vastgoedmarkt, zeker voor winkels en kantoren, maken een heroriëntatie op deze opgave noodzakelijk. Dit gebeurt in het kader van de te actualiseren structuurvisie voor Breda tot De keuzen in de mobiliteitsstructuur zijn hier onderdeel van. Gunstige ligging in het spoornetwerk Breda heeft een relatief gunstige ligging in het spoornetwerk. De stad ligt op een kruispunt tussen de Randstad, BrabantStad en de Vlaamse Ruit. Het station Breda ligt aan het HSL-netwerk en heeft met de Fyra een direct hogesnelheidsverbinding met de Randstad (Rotterdam, Schiphol en Amsterdam) en met Antwerpen/ Brussel. Ook met de Brabantse steden zijn er directe intercity-verbindingen. Dagelijks stappen ongeveer reizigers in en uit de treinen op het station in Breda. Met het project 12 Transformatie OV-systeem Breda

13 hoogfrequent spoor (PHS) zal de frequentie van de intercitytreinen op de as Randstad Breda Tilburg Eindhoven omhoog gaan. Ook de nieuwe concessie voor de hogesnelheidslijn zal nieuwe mogelijkheden bieden voor snelle verbindingen waarvan Breda profiteert. ProRail verwacht dan ook een flinke groei van het aantal in- en uitstappers in Breda tot zo n in Het is duidelijk dat hier ook voor het voor- en natransport in de stad een belangrijke opgave ligt. Met het project ViaBreda wordt ook het station en de busterminal volledig vernieuwd. Dit is een grote kans voor het openbaar vervoer. De ontwikkeling van een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht blijft een wens die de netwerkpositie van Breda verder versterkt en het aantal in- en uitstappers in Breda met nog eens reizigers kan vergroten. Ook dit versterkt de opgave voor het stadsvervoer in het voor- en natransport naar het station. Dit, samen met de opschaling van verplaatsingsafstanden, onderstreept het belang van een optimale koppeling van het lokale vervoer met het spoorvervoer. De OV-terminal vervult hierin een spilfunctie. Tot slot gebruiken circa reizigers de stadsbus voor verplaatsingen binnen Breda (intern verkeer). De omvang van deze markt neemt af door een dalend aantal interne verplaatsingen. Om het gewenste ambitieniveau voor het openbaar vervoer te halen zullen in ieder geval de groeimarkten optimaal moeten worden bediend. Dit betekent inzet op het verbeteren van het voor- en natransport van de trein, zowel te voet, per fiets als met het stadsvervoer, meer stations om een betere aansluiting op het spoor te krijgen en verbetering van de aansluiting vanuit de regio op de stad. Verschillende openbaar-vervoermarkten, verschillend groeiperspectief In totaal maken meer dan 10 miljoen mensen per jaar, oftewel zo n mensen per dag een aan Breda gebonden verplaatsing met het openbaar vervoer (bron MON). Een belangrijk deel hiervan, zo n , reist met de trein vanuit Breda naar een bestemming buiten Breda of andersom. Deze markt groeit snel door de verbetering in het treinproduct en het langer worden van verplaatsingsafstanden. Het grootste deel van deze groep reizigers, zo n mensen, gaan te voet of met de fiets van en naar het station. Ongeveer reizigers per dag gebruiken hiervoor de stadsbus. Naast de trein neemt ook de streekbus een belangrijk aandeel in: bijna reizigers gebruiken de streekbus om van en naar Breda (extern verkeer) te reizen. Deze markt kent een beperkte groei. De streekbus bedient ook het voor- en natransport naar het station. Maar deze verplaatsingen zijn niet aan Breda gebonden. Transformatie OV-systeem Breda 13

14 Breda nu Huidige OV-product onduidelijk, met name voor bezoekers Het is opvallend dat, hoewel het aantal treinreizigers groeit, het stadsvervoer stagneert. Dit terwijl het stadsvervoer ook in het voor- en natransport een belangrijke functie vervult. Blijkbaar sluit het huidige product niet aan op deze (groeiende) vraag. Dit ondanks dat de provincie en de gemeente de afgelopen jaren veel geïnvesteerd hebben in het stadsvervoer met het moderniseren van het busmaterieel, het toegankelijk maken van halten, het aanbrengen van dynamische informatie, het verbeteren van de infrastructuur en de realisatie van 4 sterhaltes Toch stagneert het gebruik. Het huidig stadvervoer heeft weinig status en probeert te veel de verschillende markten met eenzelfde product te bedienen, waardoor het product potentiële reizigers onvoldoende aanspreekt. De belangrijkste redenen daarvoor zijn: Men begrijpt het netwerk niet; Bezoekers van Breda zijn niet altijd bekend met de stad en kennis over het OV tussen station en bestemming ontbreekt. Het huidige netwerk is door zijn complexe lijnvoering voor de niet-bekende gebruiker moeilijk te doorgronden. Het net kent 10 stadslijnen 15 streeklijnen, 1 buurtbus, 1 Brabantliner en 1 Volanslijn. Daar komt bij dat de stadsdiensten veelal in lussen rijden wat de begrijpbaarheid voor de niet ingevoerde gebruiker ook niet bevordert.. Men vindt het product niet aantrekkelijk; Het product is sterk gericht op het bieden van een halte in de nabijheid voor elke bewoner van de stad. Dit maakt de lijnvoering indirect, traag en inflexibel. Ook zijn de frequenties en de reissnelheid relatief laag. In de reisketen is het stadsvervoer hierdoor de zwakste schakel. Beide componenten maken het netwerk met name voor bezoekers van de stad minder aantrekkelijk. Zij zijn minder vertrouwd met de dienstverlening dan bewoners. Ook hechten zij vooral aan een snelle verbinding naar bestemmingen en minder aan ontsluiting van de woonwijken. Overzicht huidige OV-routes 14 Transformatie OV-systeem Breda

15 Maar ook voor veel bewoners spreekt het product niet aan Maar ook de inwoners van Breda hebben geen typisch profiel voor de OV-gebruiker: postmaterialisten, kosmopolieten en nieuw conservatieven zijn relatief sterk vertegenwoordigt. Zij hechten aan gemak, efficiency en comfort en hebben veelal een hoog opleidingsniveau, relatief hoge inkomens en een hoog autobezit. Parkeerplaatsen zijn ruim voor handen: Breda kent zelfs op topmomenten in het centrum een overschot van parkeerplaatsen met relatief lage tarieven. Het autonetwerk is met de A16, A27, A59 en A58 en de noordelijke en zuidelijke randweg goed ontwikkeld. Al deze factoren dragen bij aan het lage OV-aandeel. Maar het kan wel: Volans als voorbeeld Toch is er ook hoop: de Volanslijn tussen Etten-Leur en Oosterhout vormt een duidelijk product met een hoge frequentie. Er is veel geïnvesteerd in de betrouwbaarheid en doorstroming van de lijn en ook de halten zijn goed herkenbaar en aantrekkelijk. Maandelijks maken circa reizigers gebruik van de Volans en het gebruik groeit nog jaarlijks. Het kan dus wel! Maar het kan nog beter: meer afstemming van de ruimtelijke ontwikkeling op de Volanslijn, meer zorg voor een aantrekkelijke omgeving bij de halten en meer betrokkenheid van bedrijven en organisaties rond het product. Daar ligt de opgave. Bron: structuurvisie Breda 2020 Transformatie OV-systeem Breda 15

16 Breda straks Hoogfrequent spoor in 2020 Breda blijft groeien: intensivering gebruik binnenstad lijkt de trend Breda heeft goede papieren, ook op langere termijn. De bevolking zal ook in de periode blijven groeien, maar ook meer vergrijzen. De gunstige ligging in het spoorwegnetwerk en de historische binnenstad met zijn talrijke evenementen vormen sterke troeven. Vele trends wijzen op een re-urbanisatie: mensen willen weer meer in de stad wonen, op korte afstand van voorzieningen. Kantoren aan de rand van de stad kennen een hoge leegstand; maar juist in het centrum op goed per openbaar vervoer bereikbare locaties is de verhuurbaarheid nog goed. Nieuwe werkgelegenheid groeit in de randen van de binnenstad. Belevingswaarde is hierbij van groot belang. Mensen willen elkaar ontmoeten op interessante locaties. De internetontwikkeling maakt dat mensen minder runshoppen, maar meer funshoppen. Breda biedt hiervoor alle kansen. Kansen in de stad benutten Breda heeft met het voormalige Hero-terrein en het CSM-terrein nog omvangrijke terreinen voor herontwikkeling in de spoorzone. Dat is, gelet op de trends, een kans voor de stad. Hierbij zal in het nieuwe tijdgewricht minder op een grootschalig opgezet masterplan kunnen worden teruggevallen; eerder moet gezocht worden naar het ondersteunen van kleinschalige en spontane initiatieven van onderaf. Maar de hoge autoafhankelijkheid vormt een bedreiging. Is er uit mobiliteitsperspectief wel ruimte voor meer? De automobiliteit zal, afhankelijk van de economische ontwikkeling, met 28% tot 46% groeien ten opzichte van De vraag is dus of intensivering in het centrum wel kan, zodanig dat de stad bereikbaar blijft. Hier ligt een grote opgave voor het openbaar vervoer. Stedelijke ontwikkelingslocaties Meer richten op het voor- en natransport De vraag naar voor- en natransport vanaf het station groeit. Het bestaande stadsvervoerproduct spreekt echter onvoldoende aan. Voor het vervoer van en naar het station groeit het gebruik van de fiets en P+R. Nieuwe concepten ontwikkelen zich als het gebruik van huurfietsen (OV-fiets) en deelauto s. Door nieuwe technologieën wordt het gebruik ervan steeds gemakkelijker. 16 Transformatie OV-systeem Breda

17 De belangrijkste resultaten en bevindingen uit dit hoofdstuk zijn samengevat in de vorm van een SWOT. Hier worden de sterke, zwakte, kansen en bedreigingen beschreven Sterk Zwak De belangrijkste kracht voor het openbaar vervoer is de sterke netwerkpositie in het spoorwegnet. De combinatie met gebruik van de fiets is sterk: OV en fiets vullen elkaar goed aan. Daarbij is het materieel schoon en modern. Het spoorvervoer is betrouwbaar, hetgeen in onze complexe samenleving steeds belangrijker wordt. De belangrijkste zwakte van het bestaande openbaar vervoer is de begrijpbaarheid van het huidige netwerk. Het kent veel lijnen, is moeilijk te begrijpen, indirect en traag. Het aanbod is uniform ( one size fits all ) en het imago is zwak. Terwijl de vraag steeds meer gericht is op het voor- en natransport richt het netwerk zich nog sterk op het hoofdtransport naar het centrum. In de reisketen vormt het stadsvervoer de zwakste schakel. Kansen Door de komst van hoogfrequent spoor, de HSL en de nieuwe geïntegreerde spoorconcessie verbetert de bediening van het knooppunt sterk en groeit het aantal treingebruikers. De nieuwe OV-terminal en het nieuwe stationsgebied ViaBreda sluiten daar goed op aan. Ook kansen voor het verder versterken van de netwerkpositie door spoor Breda-Utrecht en uitbouwen van Breda als knooppunt van het regionaal ov. Daarbij lijken de trends te wijzen op meer behoefte aan belevingswaarde en intensivering van het gebruik van de binnenstad. Juist daar kan Breda met haar historische binnenstad van profiteren. Ook heeft Breda nog omvangrijke terreinen liggen in het centrum voor herontwikkeling. Dit is gunstig voor het openbaar vervoergebruik. Door toenemende onbetrouwbaarheid van de auto versterkt de concurrentiepositie van het openbaar vervoer. Nieuwe betaalmethoden, zoals de OV-chipcard, en nieuwe on-line informatiesystemen verlagen de drempel van het openbaar vervoer. Daarbij groeien de digitale mogelijkheden om onderweg te werken of te ontspannen. Daarbij nemen ook de kosten voor het autogebruik naar verwachting toe. Ook andere vernieuwende OV vormen worden binnen de plantermijn van deze visie steeds concreter. Bedreigingen Belangrijkste bedreiging voor het openbaar vervoer vormen de bezuinigingen, waardoor het netwerk langzaam maar zeker afkalft. Ook dreigen de prijzen te stijgen. De verdere individualisering maakt het moeilijker collectieve voorzieningen aan te bieden en ook ouderen blijven langer de auto gebruiken en zijn minder op het OV gericht. Het grote aanbod aan parkeervoorzieningen in de stad vormt een bedreiging van de concurrentiepositie van het openbaar vervoer. Belangrijke bedreiging is ook dat de OV-captives (de jongeren) een slecht referentiekader hebben als het om OV gaat, en dit wordt alsmaar slechter. Zeker in Breda zien ze dat je met de auto (letterlijk) sneller bent.

18 18 Transformatie OV-systeem Breda

19 3 Mens, omgeving en systeem Om een transformatie te realiseren is alleen investeren in het openbaar vervoer niet voldoende. Wensen van gebruikers (vraag) vormen de basis voor een goed functionerend systeem. De ruimtelijk-economische inrichting, integratie met de netwerken voor fiets en auto, het parkeren vormen samen bouwstenen voor het OV-perspectief voor de langere termijn, zoals dat in de structuurvisie een plaats moet krijgen. In dit hoofdstuk worden vanuit het belang te komen tot een transformatie in het openbaar vervoer bouwstenen voor een integrale structuurvisie aangereikt.

20 Mens: verschillende leefstijlen, dus een variërende vraag De bereidheid om van het openbaar vervoer in de stad gebruik te maken verschilt per persoon of groep. Verschillende factoren zijn hierop van invloed. In het kader van het onderzoek naar De Duurzame Stad (Klimaatbeleid voor Mobiliteit) is uitgebreid onderzoek gedaan naar de locatie en omvang van verschillende leefstijlen (sociale milieus) in Breda. Hieruit blijkt dat overheidshandelen in veel gevallen vrij generiek is geweest. Een traditionele doelgroepenindeling, zoals gebaseerd op inkomen of leeftijd, geeft onvoldoende houvast om maatregelen ook echt effectief te laten zijn. Daarom is het van belang om, parallel aan de benadering in het kader van duurzame mobiliteit, maatregelen doelgroepgericht in te zetten. kosmopolieten en nieuwe conservatieven zijn de milieus die het snelst nieuwe technieken, zoals innovatieve OV-systemen, adopteren. Ten aanzien van OV hebben zij echter wel verschillende motieven: Kosmopolieten willen snelle en frequente OV-verbindingen. Gemak is hierbij een kernwoord. Postmaterialisten willen snelle en frequente OV-verbindingen; Goede overstapmogelijkheden en een zitplaats zijn hierbij belangrijk. Ze zijn gevoelig voor milieuvriendelijkheid. Nieuwe conservatieven hechten waarde aan een efficiënt OV, waar zij letterlijk en figuurlijk aan hun carrière kunnen werken. Ze houden echter niet van collectiviteit. Bij de introductie van nieuwe technieken of producten zijn altijd koplopers en volgens te definiëren. Breda huisvest relatief veel inwoners die behoren tot de koplopers in adoptie van nieuwe technieken. Dit zijn de bewoners die als eerste een nieuw type mobiele telefoon of elektrische auto hebben. Postmaterialisten, Bij de overige doelgroepen ligt het gebruik van het OV gevoeliger. Variabelen zoals afhankelijkheid, collectiviteit en imago leiden ertoe dat deze doelgroepen al snel andere vervoersmiddelen verkiezen boven het OV. Investeren in de OV-bereikbaarheid van deze groepen levert ook een beperkter rendement op. De open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten. De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu. De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. 20 Transformatie OV-systeem Breda

21 De komende jaren is de verwachting dat de samenstelling in Breda verandert. De opwaarts mobielen, gemaksgeorienteerden en postmoderne hedonisten krijgen een groter aandeel. De eerste twee gaan voor gemak en de postmoderne hedonisten willen graag een unieke ervaring. Deze laatste vind OV al snel saai, gemaksgeorienteerden willen niet afhankelijk zijn en de opwaarts mobielen houden niet van collectiviteit en zijn bang voor een statusverlaging. Doel is het juiste product aan laten sluiten bij de OV-gevoelige milieus. Het toekomstig OV-netwerk wordt daarom gericht op de wijken waar de drie genoemde mobiele milieus oververtegenwoordigd zijn: Princenhage, Hoge Vucht en Haagse Beemden. Het systeem: netwerk en product moeten aansluiten bij de behoefte van de klant Openbaar vervoer moet opnieuw aansluiting vinden bij de behoefte van de reiziger. Natuurlijk gaat het dan om de vervoerbehoefte, maar het gaat ook om meer zachte onuitgesproken behoeften: aan respect, aan bevestiging, aan zich onderscheiden. Juist omdat collectief vervoer iedereen gelijk stelt, past het om die redenen slecht bij deze tijd, waarin individualisering en de behoefte aan persoonlijke profilering belangrijke trends zijn. Niet voor niets worden auto s en fietsen steeds persoonlijker. Openbaar vervoer kan zich onderscheiden door op andere zachte behoeften in te spelen. De behoefte aan beleving, aan ontmoeting, aan gezondheid, aan eenvoudig en praktisch. Daarbij zijn niet alle mensen gelijk. Elk product dient naast een heldere vervoerbehoefte ook in te spelen op die zachte behoeften passend bij het reizigersprofiel Leefstijlen en producten Iedere leefstijl heeft andere argumenten om een bepaald vervoermiddel te kiezen. Voor de koplopers in Breda is voor enkele OV-concepten aangegeven voor welk OV-systeem zij een bovengemiddelde positieve houding hebben. Maatregel Nieuwe Kosmopolieten Postmaterialisten Conservatieven Milieuvriendelijke X X bussen Lightrail en tram X X OV-shuttles Comfort OV verhogen X X Persoonlijk OV (PRT) X X Tijdelijk) aantrekkelijk OV abonnementen Er ligt een uitdaging om het OV in de stad mee te laten liften op het groeiend aantal treinreizigers dat de komende jaren in Breda verwacht wordt. PHS, de nieuwe terminal, een HSL-shuttle en een mogelijke spoorverbinding met Utrecht op de lange termijn komen alle stromen samen op het centraal station, waardoor het een fors vervoersknooppunt wordt. Om niet afhankelijk te zijn van een centrale vervoersknoop ligt de ontwikkeling van twee subknopen Prinsenbeek en Breda-oost voor de hand. Door een slimme koppeling met de OV-corridors, Ov-producten en P+R-parkeren ontstaan mogelijkheden voor een evenwichtig mobiliteitssysteem. OV-passen voor gratis openbaar vervoer OV-concepten en koplopermilieus die hier positief tegenover staan X Transformatie OV-systeem Breda 21

22 22 Transformatie OV-systeem Breda

23 Omgeving - Nieuwe ontwikkelingen: meer centraal De ruimtelijke ligging van woon- en werklocaties is van grote invloed op het te verwachten gebruik van het openbaar vervoer. Locaties op grote reisafstand van het centrum en het station kennen een structureel lager gebruik. Los van de ruimtelijkeconomische trends, waardoor aanpassing van beleid nodig is, is een ontwikkeling van Bavel Zuid ook in het licht van de transformatie OV minder gewenst. Ook de Bavelse Berg zal moeite hebben een hoog gebruik van het OV te genereren. Mogelijk dat alleen bij een verbinding met het centrum en het station in de vorm van een people mover de schade te beperken is. Meer voor de hand liggen meer centraal gelegen locaties als het CSM-terrein en het Hero-terrein. Gelet op de eerder genoemde trends verandert mogelijk ook het perspectief op deze locaties, die multimodaal bereikbaar zijn en direct bij het binnenstadsmilieu aansluiten. Clusters van bestemmingen met een eigen profiel Breda heeft verschillende gebieden waar voorzieningen en werkgelegenheid zich concentreren. Elk van deze gebieden kan vanuit een gericht ruimtelijk profiel verder worden versterkt. Hier kan het OV-product ook op aansluiten. Vanuit het perspectief van de Schaapsprong OV willen we (red) ontwikkelingen concentreren in een zestal geclusterde bestemmingsgebieden met een sterk eigen profiel: Claudius Prinsenlaan e.o. Westerhage: Steenakker/Stadionkwartier Rithmeesterpark Ikea/Beneluxpark e.o Heroterrein/ CSM-terrein profiel: Zorg/ Onderwijs profiel: kantoren, dienstverlening profiel: Evenementen/ detailhandel profiel: Logistiek en dienstverlening profiel: Perifere, grootschalige detailhandel profiel:? De locatie van de NHTV, die voor het openbaar vervoer wel van belang is, ligt geïsoleerd. De voorkeur zou er naar uitgaan op termijn onderwijsvoorzieningen meer te clusteren. Elk van de profielen moet nader worden uitgewerkt om identiteit en herkenbaarheid van de clusters te versterken. Op deze wijze wordt voorkomen dat bestemmingsfuncties verder verspreid worden en daardoor slecht met OV kunnen worden bediend. A-zone: voetganger en fietser staan centraal, OV concentreren op een T-structuur In het centrum gaat Via Breda en het stationsgebied meer deel uitmaken van de binnenstad. De barrièrewerking van de Singels moet doorbroken worden, door doorgaand autoverkeer op de route Delpratsingel/ Oranjesingel en Vlaszak te weren. Op deze wijze ontstaat er ruimte voor inzet op een aantrekkelijke openbare ruimte, die ook voor fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer aantrekkelijk is. Het openbaar vervoer komt wel in het hart van de A-zone, waar het wordt geconcentreerd op een T-structuur. Hiermee wordt ook de nieuwe busterminal aan de west-, oost- en de zuidzijde ontsloten vanuit de westzijde en de oostzijde. De autostructuur ontsluit de parkeerconcentraties vanwaar autogebruikers verder de stad in lopen via aantrekkelijke looproutes. Ook op de aanlooproutes via Boschestraat, Ginnekenstraat, Haagdijk en Belcrumweg wordt ingezet op meer ruimte voor fietsers en versterken van de belevingswaarde B-zone: ontvlechten van hoofdstructuren Waar in het verleden vooral werd ingezet op het strekken van lijnen en meer gebruik maken van de hoofdstructuur voor de auto lijkt er vanuit het perspectief van de reizigers juist alle reden om grootschalige auto-infrastructuur te mijden. We willen om die reden in Breda inzetten op het ontvlechten van de hoofdstructuur voor de auto enerzijds en voor OV en fiets anderzijds. De hoofdstructuur voor de auto prikt vanaf de Rijkswegen via de Ringweg Noord en de Zuidelijke randweg het stedelijk gebied in. De belangrijkste invalswegen voor de auto zijn de Claudius Prinsenlaan, de Lunetstraat en de Belcrumweg. De hoofdstructuur voor OV en fiets gaat juist vanuit het station en de binnenstad naar buiten. In de stationszone op eigen infrastructuur als onderdeel van de T-structuur. Ten zuiden van het spoor op een drietal hoofdassen richting het onderwijscluster bij de Claudius Prinsenlaan, het Rithmeesterpark via Princenhage en naar het Beneluxpark/ omgeving IKEA (perifere detailhandel) via de Ettense Baan. Op deze routes wordt de groei van het autoverkeer beheerst. C-zone, de buitengebieden van de stad en regio; auto als drager van de mobiliteit Op grotere afstand is de rol van de fiets meer beperkt. Door aantrekkelijke hoofdroutes voor de fietser wordt, gesteund door de ontwikkeling van de e-fiets, dit aandeel zo hoog mogelijk gehouden. De auto is hier desondanks de hoofdvervoerwijze, ook voor interne verplaatsingen. Openbaar vervoer vervult een ondersteunende functie in de ontsluiting van de woongebieden in de stad en daarbuiten. Buiten de Randwegen zijn er enkele grotere woongebieden die door openbaar vervoer ontsloten worden: de Haagse Beemden en de Hoge Vucht. Buiten de stad is de ontsluiting van Teteringen/ Oosterhout en van Etten Leur van belang (Volans). Verder bedienen ook de streeklijnen dit gebied. Transformatie OV-systeem Breda 23

Heeft het openbaar vervoer in middelgrote steden nog toekomst?

Heeft het openbaar vervoer in middelgrote steden nog toekomst? Heeft het openbaar vervoer in middelgrote steden nog toekomst? Mark van Eijk Gemeente Breda m.van.eyk@breda.nl Bas Govers Goudappel Coffeng bgovers@goudappel.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

oktober 2009 Eindrapport corridor Den Haag Rotterdam Ruimtelijk economische effecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

oktober 2009 Eindrapport corridor Den Haag Rotterdam Ruimtelijk economische effecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Ruimtelijk economische effecten corridor Den Haag Rotterdam Eindrapport oktober 2009 Titel Datum Versie Kenmerk Opdrachtgever Uitvoering Colofon Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Parkeren in de keten en het succes van P+R

Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeervak, 21 april 2015 Ed Graumans Inhoud presentatie Typen P+R: typen en kansen. Enkele praktijkvoorbeelden. De reiziger: mobiliteitsgedrag. Marktanalyse

Nadere informatie

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Tussen dromen en daden het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Vertrouwen in bedrijven neemt af Ik wantrouw de goede bedoelingen van bedrijven. Q 05 3,5 36 33 4 5 Q 04 3,4

Nadere informatie

LET OP! VANAF 19 OKTOBER WIJZIGINGEN IN DE STADSDIENST VAN BREDA NIEUWE ROUTES IN DE BINNENSTAD WIJZIGING VERTREKPERRONS BUSSTATION BREDA

LET OP! VANAF 19 OKTOBER WIJZIGINGEN IN DE STADSDIENST VAN BREDA NIEUWE ROUTES IN DE BINNENSTAD WIJZIGING VERTREKPERRONS BUSSTATION BREDA LET OP! VANAF 9 OKTOBER WIJZIGINGEN IN DE STADSDIENST VAN BREDA NIEUWE ROUTES IN DE BINNENSTAD WIJZIGING VERTREKPERRONS BUSSTATION BREDA Sinds de opening van het nieuwe busstation rijden de bussen in en

Nadere informatie

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase 2 11 december 2006, Henk Tromp Wie is Goudappel Coffeng? - 200 gemotiveerde medewerkers - 40 jaar deskundigheid -

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Bijeenkomst 9 januari 2014. (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen

Bijeenkomst 9 januari 2014. (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen Bijeenkomst 9 januari 2014 (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen Programma 1. Standpunten en wensen uit bijeenkomst 7 november 2. Huidige openbaar vervoer verbindingen 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst

Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst Regiobureau Alblasserwaard Vijfheerenlanden / P.1 / 22-6-2011 / P.1 Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst Presentatie 21 juni 2011 Projectnummer

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Samenwerken aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant.... Doen: ontwikkelagenda voor spoor, HOV en knooppunten.

Samenwerken aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant.... Doen: ontwikkelagenda voor spoor, HOV en knooppunten. Samenwerken aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant.... Doen: ontwikkelagenda voor spoor, HOV en knooppunten. Doorpakken op de gezamenlijke samenwerking voor een Aantrekkelijk, Bereikbaar

Nadere informatie

Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling

Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.1 Onderzoeksdoelstelling en Het doel van het onderzoek is: De oplevering van een gedetailleerde doelgroepomschrijving voor een nieuw aanbod van klassieke

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket In deze bijlage worden de volgende opties beschreven: Optie Huidige Dienstregeling; Opties Pluspakket. Optie Huidige Dienstregeling De inschrijver

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie

Doelgroepen voor duurzame energie Doelgroepen voor duurzame energie Apeldoorn, 15 januari Jorrit Hoekstra Sander Metaal Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 1 Tijden veranderen Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 2 Waarden versus sociodemografie

Nadere informatie

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Platteland en bereikbaarheid OV Bewoners vaak aangewezen op gespecialiseerde zorg/voorzieningen elders: periferie, stad of gecentraliseerd op het platteland Voorzieningen

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

Breda Klimaatneutraal in 2044

Breda Klimaatneutraal in 2044 Breda Klimaatneutraal in 2044 Je kunt een onduurzaam systeem oplappen, maar uiteindelijk blijf je zitten met een opgelapt onduurzaam systeem. Thomas Friedman Ron Bos rbos@goudappel.nl Rob Temme r.temme@breda.nl

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014 Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet 24 februari 2014 Bij de formulering van de kaders voor de nieuwe concessie met name gekeken naar: ervaringen huidige concessie à sterke en zwakke punten

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Doelgroepen voor duurzame energie Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Waarden versus sociodemografie 1975 Amsterdam Tv-presentatrice 1975 Amsterdam Tv-presentatrice Eva Jinek Sophie Hilbrand Kennismaking

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen www.snelwegbus.com Bereikbaarheid oplossingsrichtingen Zevensprong van Verdaas 1. ruimtelijke ordening (afhankelijk van tijdshorizon is 80-90% gegeven) 2. prijsbeleid 3. openbaar vervoer 4. mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Pilot Zuidelijke Randstad Toekomstbeeld OV. Adviescommissie Va 5 oktober 2016

Pilot Zuidelijke Randstad Toekomstbeeld OV. Adviescommissie Va 5 oktober 2016 Pilot Zuidelijke Randstad Toekomstbeeld OV Adviescommissie Va 5 oktober 2016 Waarom Toekomstbeeld OV Bestuurlijke afspraken PHS zijn gemaakt, met focus op intercity Maar er zijn ontbrekende onderdelen:

Nadere informatie

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Toelichting over de presentatie: Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Burgerronde 1 februari 2012, 18.00-19.00 uur Traianuskamer Doel: Toelichting: Informeren Presentatie Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

Duurzame verstedelijking. Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012

Duurzame verstedelijking. Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012 Duurzame verstedelijking Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012 Stelling In ruimtelijke visies ontbreekt een SMART afwegingskader voor duurzame ontwikkeling Gevolg: Dilemma s worden niet concreet

Nadere informatie

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid adviseurs deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan? problemen! files slechte bereikbaarheid economische schade milieu-overlast gezondheid

Nadere informatie

B76j De transformatie van het vooroorlogse stationsgebied: Een integrale ontwerpopgave

B76j De transformatie van het vooroorlogse stationsgebied: Een integrale ontwerpopgave B76j De transformatie van het vooroorlogse stationsgebied: Een integrale ontwerpopgave Bas Govers Goudappel Coffeng BV Aart de Koning Goudappel Coffeng BV Martijn Ebben Goudappel Coffeng BV Samenvatting

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Texelhopper. 24 september 2015

Texelhopper. 24 september 2015 Texelhopper 24 september 2015 Waarom doen we de pilot Texelhopper? Visie OV 2020; Texels initiatief BOVT; Uitgangspunten Wens: aanbod speelt beter in op vraag (door slimme inzet verschillende vervoersmiddelen)

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Aanbod openbaar vervoer, 2000-2012 Conclusie Het treinenaanbod is tussen 2000 en 2012 toegenomen (20% meer treinkilometers). Vooral het treinenaanbod op het decentraal spoor is sterk uitgebreid. De gemiddelde

Nadere informatie

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Koen De Broeck Manager Mobiliteitsontwikkeling & Marktinformatie

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Koen De Broeck Manager Mobiliteitsontwikkeling & Marktinformatie Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid Koen De Broeck Manager Mobiliteitsontwikkeling & Marktinformatie Context Dia 2 Basismobiliteit Basismobiliteit Basismobiliteit = aanbod Recht op minimumaanbod

Nadere informatie

Knooppunten: verdichten, versnellen, verknopen en veraangenamen

Knooppunten: verdichten, versnellen, verknopen en veraangenamen Knooppunten: verdichten, versnellen, verknopen en veraangenamen Aart de Koning Goudappel Coffeng Adkoning@goudappel.nl Lennert Bonnier Goudappel Coffeng LBonnier@goudappel.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

Logistieke Hub Amsterdam

Logistieke Hub Amsterdam A5 Logistieke Hub Amsterdam A5 N200 Het groene opslag- en distributiepunt aan de rand van Amsterdam, vanwaar goederen met duurzaam vervoer door de stadspoort gaan en waar orders van webwinkels worden afgehandeld.

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV

Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV In dit onderzoek is een stappenplan ontwikkeld om de ontsluiting per OV van bedrijventerreinen te verbeteren. Dit stappenplan leidt tot de ontwikkeling van concepten

Nadere informatie

Centre for Urban Studies Fiets in voor- en natransport

Centre for Urban Studies Fiets in voor- en natransport Centre for Urban Studies Fiets in voor- en natransport Roland Kager, Luca Bertolini, Bram Fokke, Marco te Brömmelstroet Railforum, 5 juni 2014 Fiets en trein (kreten / de oppervlakte ) Fietschaos!!! (voorzieningen

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Toezegging doorkijk en financieel inzicht (H)OV-netwerk BrabantStad 2016-2025 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De voortgang, de

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Motivaction ConceptScore Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Thuisbezorging en Pick Up Points winnen aan populariteit Hoe vaak laat jij de dagelijkse boodschappen thuisbezorgen of haal je deze

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Conclusies: leefstijlscore

Conclusies: leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.8 : Veenbrand speelt een rol bij de hele bevolking Bij iets meer dan de helft van de bevolking is er sprake van een veenbrand van slechte leefgewoonten: een opeenstapeling

Nadere informatie

Effecten. Zuidvleugel

Effecten. Zuidvleugel 4 Effecten Zuidvleugel 19 Invloedsgebieden De reistijden van verplaatsingen van of naar een locatie bepalen de grootte van het invloedsgebied van een locatie. In dit hoofdstuk richten wij ons op hoeveel

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Theorie naar Praktijk

Theorie naar Praktijk Dia 1 Theorie naar Praktijk Lesmodule Mobiliteit en Locatie Deze lesmodule is op gebouwd uit verschillende Transumo projecten. Meer informatie over de projecten kunt u lezen op www.transumo.nl en transumofootprint.nl

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing parkeren Noordgebouw Utrecht

Kwalitatieve onderbouwing parkeren Noordgebouw Utrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Auto s in steden: trendbreuk naar toekomst Embarcadero snelweg, San Francisco - Was: brede snelweg met twee

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. Raadsvoorstel Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. AGENDAPUNT NO. 9. AAN DE RAAD Samenvatting Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is met

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkennend onderzoek HOV SOOMR

Verkennend onderzoek HOV SOOMR Verkennend onderzoek HOV SOOMR Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost Oude Meer Schiphol Rijk Jasper Hink Projectleider Infrastructuur 29 juni 2017 Inhoud Achtergrond verkenning Wijziging lijnvoering

Nadere informatie

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Doel en opzet Trends in mobiliteit Toekomst is nu al zichtbaar Gevolgen voor opgaven Bijdrage van Slimme Mobiliteit

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027"

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027 Concessie(busvervoer(Almere(20182027" OntwerpProgrammavaneisen VastgestelddoorB&WvanAlmereop15december2015 OntwerpPvEBusvervoerAlmerev3.421.docx ConcessiebusvervoerAlmere2018F2027 OntwerpProgrammavanEisen

Nadere informatie

Samenvatting workshop Transumo BrabantStad

Samenvatting workshop Transumo BrabantStad Samenvatting workshop Transumo BrabantStad 1 Inleiding Het Programmabureau BrabantStad participeert in het Transumo-project Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkeling. Het gaat hierbij om drie deelprojecten:

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

1

1 Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van de leden Middendorp en Remco Dijkstra (beiden VVD) over de aanpassing van de dienstregeling van het treinverkeer in het Rivierengebied

Nadere informatie

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V.

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V. Streekdienst Brabant-West LIJN 400 h van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. LIJN 401 h van BREDA naar UTRECHT V.V. Ingangsdatum 13 februari 2005 BR05-W07 Busdiensten tijdens vakantieperiodes Een aantal ritten

Nadere informatie

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Gemeenteraad Gorinchem toelichting op deel II van de visie Aanleiding - Uitwerking op Visie 2030 Open, voor elkaar - Oude visie is gedateerd - Provincie

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Overzicht CE Delft Mobiliteit kost ons veel Mogelijkheden CO 2 -reductie transport

Nadere informatie

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016 MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat 29 november 2016 Aantrekkelijk groen is van groot belang voor de economie. De fiets is het beste vervoermiddel om in

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie