aan de slag meerjarenbeleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014"

Transcriptie

1 aan de slag QueridoHVO meerjarenbeleidsplan

2

3 3 De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creeren - Peter F. Drucker -

4 1 Missie, Inleiding 5 visie en kernwaarden Missie Visie Managementstijl en kernwaarden 8 Ontwikkelingen, strategie en beleid 3.1 Ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen Arbeidsmarkt Kostenbeheersing en kwaliteitsontwikkeling Empowerment cliënten Doelmatige inrichting zorgprocessen en zorgprogramma s 16 Management van medewerkers 17 Management van middelen 18 Tot slot 20 Bijlage organigram HVO-Querido 22

5 5 hvo-querido In dit beleidsplan zet HVO-Querido de koers voor de periode uit. De doelen die wij als organisatie willen realiseren, worden hierin beschreven. Deze doelstellingen staan uiteraard niet op zichzelf; zij vormen een vertaling van de ambities van HVO-Querido, vastgelegd in ons visiedocument Actief en Betrokken (2010). inleiding Ontwerp en productie Edwin Winkelaar bno Drukwerk Heijnis & Schipper COLOFON Redactie Jan Jumelet i.s.m. Manon van den brand Fotografie Jildiz Kaptein Bij het opstellen van dit meerjarenbeleidsplan houden we natuurlijk rekening met de veranderende wet- en regelgeving op het gebied van (financiering van) de zorg en opvang. Hierin zien wij een trend van terugdringen van de kosten, gecombineerd met de ambitie om de zelfstandigheid, keuzevrijheid en eigen regie van burgers te versterken. Dit sluit goed aan bij ons voornemen om onze hulp- en dienstverlening in de komende jaren efficiënter en met nóg meer kwaliteit in te richten. Onze beleidsvoornemens worden in dit plan op hoofdlijnen beschreven. Een sterk punt van onze organisatie is dat snel en adequaat wordt geanticipeerd op veranderende opvattingen en tendensen in de samenleving. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen. Het plan laat voldoende ruimte open om flexibel op eventuele veranderingen te kunnen inspelen. Niet alleen leden van het managementteam, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad leverden een inhoudelijke bijdrage aan het tot stand komen van het meerjarenbeleidsplan; uit alle lagen van de organisatie dachten medewerkers over de inhoud mee en adviseerden zij hierover. Hun betrokkenheid en deskundigheid geeft ons veel vertrouwen in het uitvoeren daarvan. Jaap Fransman en Clemens Blaas Raad van Bestuur

6 2 2.1 Missie HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking en/of met sociaaleconomische problemen om zelf opnieuw de regie over hun eigen leven te krijgen. Deze missie is het uitgangspunt van onze visie op zorg en opvang en geeft richting aan ons dagelijks handelen. Wat willen we met onze missie bereiken? Wij willen onze cliënten in staat stellen om zoveel mogelijk zelf de regie te voeren over hun leven en dus ook over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Onze zorgverlening richt zich op het versterken van de kwaliteiten van de cliënt en op het verkrijgen van nieuwe vaardigheden en kennis. We stimuleren hem om relaties aan te gaan en te versterken en mee te doen in de samenleving. Wij bieden onze cliënten een professioneel en gevarieerd aanbod aan opvang, huisvesting, woon - begeleiding en dagactiviteiten speciaal op hen gericht. 6 Missie,visie enkernwaarden 2.2 Visie Om in deze missie te slagen, wil HVO-Querido een klant- en resultaatgerichte professionele organisatie zijn. Klant- en resultaatgerichtheid zijn onze organisatiebrede kerncompetenties. Wij streven naar de juiste mix van beiden waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten, medewerkers, opdrachtgevers en samenwerkingspartners leidraad zijn voor ons handelen dat doelgericht is en concrete resultaten nastreeft.

7 7 hvo-querido Onder klantgericht verstaan we: Onze cliënten verdienen erkenning voor hun eigenheid en aandacht voor hun wensen en opvattingen. Wij zien hen in de eerste plaats als burger en niet als zorgobject. We nemen hun beperkingen serieus en zijn zorgzaam zonder te betuttelen en te overheersen. We sluiten niemand uit; iedereen heeft recht op onze ondersteuning bij zijn persoonlijk en maatschappelijk herstel. Wij bieden onze cliënten een veilig bestaan in een zo gewoon mogelijke woon- en leefomgeving. De cliënt kiest zelf voor de wijze waarop hij wil leven. En dus ook voor de manier waarop hij wil wonen en zijn dag wil besteden. Omdat onze doelgroep breed is, bieden we cliënten een gevarieerd en flexibel aanbod op het gebied van opvang, huisvesting, woonbegeleiding en dagbesteding. De relatie tussen onze medewerkers en cliënten is gebaseerd op wederzijds respect, samenwerking en betrokkenheid. Klantgericht betekent voor ons ook: Wij zijn voor familie en vrienden van onze cliënten een toegankelijke instelling. Zij zijn immers een belangrijk onderdeel van de sociale omgeving van de cliënt. Wij stimuleren onze cliënten om zich te scholen tot ervaringsdeskundigen om zo hun kennis professioneel in te kunnen zetten. Ervaringsdeskundigen beschikken immers over specifieke kennis die kan bijdragen aan betere zorg. Wij werken nauw samen met collega-zorgaanbieders, woningcorporaties en andere relevante partners. Wij nemen zo veel mogelijk het initiatief om deze samenwerking te bevorderen. Resultaatgericht betekent: Als maatschappelijk betrokken organisatie streven we naar een efficiënte inzet van middelen: Wij bieden zorg van hoge kwaliteit voor een aanvaardbare prijs. Daarbij past dat wij onze cliënten stimuleren om maximaal gebruik te maken van reguliere maatschappelijke hulpbronnen zoals algemeen maatschappelijk werk of sociaal raadslieden. Onze medewerkers zijn de spil van onze zorg en ondersteuning en dus van onze organisatie. Wij investeren dan ook sterk in de werving en het behoud van deskundig en goed opgeleid personeel. Wij willen een actieve rol spelen bij het voorkomen van dak- en thuisloosheid en het opheffen van het sociaal isolement waarin veel mensen leven. HVO-Querido is een professionele organisatie: Wij investeren in een goede communicatie, zowel intern als met onze omgeving. Wij streven naar korte communicatielijnen, stuurt op het behalen van resultaat en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit professionele kaders en met (krachtgerichte) methodieken die aansluiten bij de doelgroepen. HVO-Querido besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers en investeert in het bevorderen van hun deskundigheid. Wij werken vanuit een sterke bedrijfsvoering met optimale ondersteuning voor alle activiteiten in het primaire proces.

8 2.3 Managementstijl en kernwaarden HVO-Querido voerde enkele jaren geleden integraal management als leidend besturingsprincipe door binnen de organisatie en koppelde dit aan een heldere planning- en controlcyclus. Dit proces is nog steeds gaande. hvo-querido 8 We streven er naar om de bevoegd- en verantwoordelijkheden in onze organisatie daar waar mogelijk te decentraliseren. Op die manier willen we de betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling van onze organisatie op alle niveaus versterken. Integraal management beperkt zich niet tot het invullen van instrumentele voorwaarden, maar richt zich ook op loopbaan- en competentieontwikkeling en coaching. Landelijk zien wij een trend naar meer kostenbeheersing, efficiency en concurrerende zorg. Hierdoor ontwikkelen veel zorginstellingen meer ondernemerschap. HVO-Querido geeft dit vorm door samenwerking en ketenvorming. Kwalitatief goed leiding geven is op alle niveaus belangrijk. Goed leiderschap is meer dan een managementvorm. Daarin spelen ook voorbeeldgedrag, stimuleren, inspireren en coaching een rol. HVO-Querido investeert sterk in de ontwikkeling daarvan. HVO-Querido hanteert vijf centrale kernwaarden die gezamenlijk het uitgangspunt vormen voor ons dagelijks handelen. Wij zijn deskundig, respectvol, betrokken, resultaatgericht en actief in onze omgang met elkaar, met onze cliënten en met onze externe relaties.

9 9

10 3 3.1 Ontwikkelingen Ons meerjarenbeleid is gebaseerd op verschillende ontwikkelingen. Het gaat om (1) demografische ontwikkelingen, (2) krapte op de arbeidsmarkt, (3) de vraag naar kostenbeheersing én kwaliteitsontwikkeling, (4) de aandacht voor empowerment van onze cliënten en (5) de toenemende vraag naar efficiënte inrichting van zorgprocessen. In dit hoofdstuk lichten we deze aspecten nader toe en komen ook de beleidskeuzen die HVO-Querido hierin maakt aan bod Demografische ontwikkelingen ontwikkelingenstrategie en beleid HVO-Querido is de afgelopen jaren fors gegroeid. Onze AWBZ-capaciteit, zowel intramuraal als ambulant, steeg met 65% ten opzichte van vier jaar geleden en omvat begin 2012 ruim 1000 plaatsen (730 beschermd wonen, 280 begeleid wonen). Deze groei was noodzakelijk om beter te voldoen aan de vraag naar opvang en zorg c.q. het terugdringen van de veel te lange wachtlijsten. Deze groei maakte het mogelijk om de zorg verder te professionaliseren en de kwaliteit te verbeteren. Tegen de achtergrond van de economische ontwikkelingen, die zich uiten in breed ingezette bezuinigingsmaat regelen, staan de sectoren zorg en maatschappelijke opvang de komende jaren ook in het teken van kostenbeheersing en efficiencybevordering. HVO-Querido anticipeerde al eerder op deze ontwikkeling. Onder het motto: Ambulant waar het kan, intramuraal waar het moet hebben we ons aanbod op het gebied van ambulante hulpverlening versterkt en uitgebreid. Met deze innovatie wil HVO-Querido

11 11 hvo-querido een groter aanbod van kwalitatief goede zorg tegen een verhoudingsgewijs laag tarief realiseren. Daardoor is het mogelijk om meer zorg te bieden voor een gelijkblijvend budget. Uitbreiding van het ambulante aanbod blijft ook de komende jaren een speerpunt van HVO-Querido (zie verder 3.1.3: kostenbeheersing en kwaliteitsontwikkeling). HVO-Querido beweegt zich in een dynamische omgeving waarin meerdere organisaties en instellingen zorg en diensten aanbieden om aan vragen van de doelgroep tegemoet te komen. Daarnaast leveren ook partijen zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen, diensten aan onze cliënten. Om onze cliënten optimale en integrale zorg te verlenen, hechten wij veel waarde aan goede samenwerking met deze partijen. Dat geldt met name voor ketensamenwerking met de Amsterdamse geïntegreerde GGZ-instellingen. Onder invloed van de WMO-bekostiging wordt verwacht dat de concurrentie in de zorg toeneemt. De gemeente gaat middelen inzetten voor zorg die voldoet aan criteria ten aanzien van kwaliteit, prijs èn ketenvorming. HVO-Querido profileert zich in deze markt als een professionele aanbieder van integrale zorg van hoge kwaliteit tegen een concurrerende prijs, in afstemming en samenwerking met onze ketenpartners. Het aanbod van HVO-Querido beperkt zich daarbij niet alleen tot het verlenen van zorg en hulp aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen; wij richten ons ook op de omgeving van de cliënt. Die omgeving bestaat zowel uit familie en andere naasten, als uit de woonomgeving. HVO-Querido wil bijdragen aan een prettig woonklimaat, voor onze cliënten èn voor de omgeving. Wij rekenen het tot onze verantwoordelijkheid om eventuele overlast actief tegen te gaan. Ambitie: HVO-Querido wil cliënten een breed, dekkend en hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod garanderen. Wij streven er naar om een zodanige omvang te realiseren dat dit ook in de toekomst mogelijk is. Bij uitbreiding van ons werkgebied, bij voorkeur samen met onze ketenpartners, moet het huidige kwaliteitsniveau behouden blijven. Aanpak: HVO-Querido gaat de mogelijkheden van uitbreiding van het huidige werkgebied onderzoeken. Uitbreiding is daarbij geen doel op zich, maar een middel om in de markt van zorg- en dienstverlening ook in de toekomst een stevige positie in te nemen. Resultaat: Eind 2014 heeft HVO-Querido minimaal dezelfde omvang als bij aanvang van deze periode (2700 cliënten, 850 medewerkers, omzet 67 miljoen euro).

12

13 13 hvo-querido Arbeidsmarkt De komende jaren is er in de zorg meer personeel nodig. Tegelijkertijd is er in deze sector sprake van een groeiende uitstroom van babyboomers. Dit zet deze arbeidsmarkt onder druk 1. Deze situatie vraagt van organisaties als HVO-Querido maximale investering in het huidige personeel en tevens een versterking van onze positie op de Amsterdamse arbeidsmarkt om nieuwe, goed opgeleide, medewerkers aan te trekken. Ambitie: Wij willen voor onze medewerkers een goede werkgever zijn die weloverwogen investeert in deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling. Daardoor zijn wij een aantrekkelijker partij op de arbeidsmarkt. Aanpak: De komende jaren gaan wij investeren in HRM-beleid waarin competentiemanagement, methodiek- en kennisontwikkeling en bevordering van de betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers centraal staan. Resultaat: In 2014 is de waardering van onze medewerkers met 0.8 toegenomen ten opzichte van 2010 en zal dan 7.7 bedragen. In dat jaar behoren wij volgens de Benchmark Effectory tot de top 50 van aantrekkelijkste werkgevers met minder dan 1000 werknemers. Daarnaast bedraagt het verloop van onze medewerkers maximaal 8%. Het verzuim onder medewerkers is maximaal 4.7%. De huidige meldingsfrequentie (1.0) blijft de komende jaren op hetzelfde niveau Kostenbeheersing en kwaliteitsontwikkeling De zorg die HVO-Querido biedt, wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit AWBZ-middelen. Voor het overige is de gemeente, in ons geval Amsterdam, verantwoordelijk voor de financiering. Zowel de rijksoverheid als de gemeente zien sterk toe op het beheersbaar houden van de kosten van de zorg. Er worden verschillende maatregelen uitgevoerd om die kosten terug te dringen. Dat raakt uiteraard ook onze organisatie en betekent dat wij in de toekomst nog scherper toezien op een goede verhouding tussen kosten en kwaliteit. De gemeente Amsterdam legt in het kader van het Plan van Aanpak van de vier grote steden (G4) de nadruk op herstel en preventie. Daarnaast zet zij in op vermindering van het gebruik van klassieke daklozenopvang (inloop, nachtopvang, pension) en op meer gebruik van reguliere hulpverlening en welzijn 2. Zorgverzekeraar Achmea legt het accent de komende jaren op preventie en betere zorg, gericht op vermaatschappelijking en ambulantisering. Al deze ontwikkelingen ondersteunen onze plannen om ons aanbod op gebied van begeleid wonen en dagbesteding de komende jaren toegankelijker te maken voor een groter deel van onze doelgroep. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat een zo gewoon mogelijke woonomgeving en het deelnemen aan zinvolle dagbesteding en/of werk voor onze cliënten van groot belang zijn c.q. ten goede komen aan de kwaliteit van leven. Voor dagbesteding geldt dat de aandacht ook is gericht op goede begeleiding naar dat aanbod. 1 Bron: Monitor Arbeid in Zorg en Welzijn 2010 (AZW) 2 Bron: Tweede fase plan van aanpak maatschappelijke opvang, W. Kamp, 2010

14 14 Dit doen wij met individuele trajectbegeleiding die naadloos aansluit op de hulpvraag en mogelijkheden van de cliënt. Voor al onze cliënten geldt dat zij recht hebben op zorg- en hulpverlening die voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Daarom blijft HVO-Querido investeren in de verdere ontwikkeling hiervan. Ambitie: Wij ontwikkelen ons aanbod op het gebied van ambulante woonbegeleiding en breiden dit uit. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die reguliere maatschappelijke voorzieningen en steunsystemen zoals familie en buurtcontacten bieden. Begeleid zelfstandig wonen mag immers niet leiden tot isolement en uitsluiting. Daarnaast stimuleren wij onze cliënten om deel te nemen aan zinvolle dagbesteding en/of werk. Dat kan zowel buiten onze organisatie als daarbinnen. Bij de verdere ontwikkeling van ons eigen aanbod gaan wij onze cliënten maximaal betrekken. Dit moet er toe leiden dat voor onze cliënten een gevarieerd en toegankelijk pakket van dagbestedingsmogelijkheden beschikbaar komt dat tegemoet komt aan hun wensen en verwachtingen. Aanpak: In de komende jaren neemt in ons totale zorgaanbod het aandeel begeleid wonen geleidelijk toe. De mate waarin en het tempo waarmee dit gebeurt, zijn moeilijk aan te geven omdat dit mede afhankelijk is van het beschikbaar stellen van voldoende woningen. En dat is op de Amsterdamse krappe woningmarkt wel een punt van aandacht. Overigens bestaat er een goede samenwerkingsrelatie met de woningcorporaties en de gemeente. In het recente verleden is de aandacht vooral uitgegaan naar organisatorische ontwikkeling van ons dagbestedingsaanbod. De komende periode wordt ingezet op verdere inhoudelijke ontwikkeling van het aanbod dagbesteding. Bij de planning, ontwikkeling én uitvoering daarvan gaan wij onze cliënten actief betrekken. Resultaat: Tot 2014 stijgt het percentage cliënten dat ambulante begeleiding ontvangt jaarlijks met 1%. Ambulante cliënten die voorheen residentiële zorg ontvingen, zijn in 2014 tevreden over deze verandering. Dit blijkt uit de 2-jaarlijkse CQ-index. In 2014 heeft HVO-Querido de ambulante begeleiding en dienstverlening verder ontwikkeld. Door gebruik te maken van de eigen kracht van de cliënt en zijn sociale omgeving daalt onze kostprijs. In 2014 heeft 90% van onze cliënten een vorm van dagbesteding van minimaal twee dagdelen per week. In 2014 heeft 80% van de jongeren die deelnemen aan een Woon-Leer-Werk traject een startkwalificatie. De waardering van onze cliënten voor ons dagbestedingsaanbod is in 2014 toegenomen met 0.2 ten opzichte van 2008 (7.8). Het eigen aanbod van dagbesteding is in 2014 maximaal cliëntgestuurd. Dit houdt in dat cliënten zoveel mogelijk in regie zijn, ook als het gaat om organisatorische en beheersmatige zaken.

15 15 hvo-querido Empowerment cliënten Al weer enige jaren pleit men voor versterking van de positie van GGZ-cliënten in de langdurende zorg. Cliënten nemen hierin zelf vaak het voortouw, ontwikkelen zich tot ervaringsdeskundigen en worden hierin bijgestaan door betrokken professionals. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een beweging waarin begrippen als herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid centraal staan. HVO-Querido sluit zich graag aan bij deze ontwikkeling en ziet hierin een goede gelegenheid om zijn goede ervaringen met cliëntsturing en zelfbeheer 3 verder uit te breiden. Ook HVO-Querido ontwikkelt plannen om de positie en eigen regie van cliënten te versterken. Dat geldt niet alleen voor de ontwikkeling van dagbesteding (zie hiervoor) maar feitelijk voor alle aspecten van de zorg- en hulpverlening. Ambitie: HVO-Querido wil een klimaat scheppen waarin zelfhulp, lotgenotencontact, sociale steun en - vooral - eigen regie van cliënten tot ontwikkeling worden gebracht. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat dit een belangrijke bijdrage levert aan het herstel en de emancipatie van de cliënt. Resultaat: Onze cliënten krijgen zorg en begeleiding waarbij de eigen kracht en regie worden versterkt; tenminste 80% van onze cliënten heeft eind 2014 een krachtgericht begeleidingsplan volgens de zogenaamde Strenght Based Benadering. In 2014 zijn alle cliënten van HVO-Querido op de hoogte van het belang en de mogelijkheden van herstel en herstelondersteuning. Alle cliënten die daarvoor in aanmerking willen komen, worden in de gelegenheid gesteld om aan een herstelgroep deel te nemen. Ervaringsdeskundigen zijn ingezet bij de organisatie en uitvoering van deze groepen. In 2014 is er een Jongerenraad (minimaal vier cliënten) ten behoeve van jongerenparticipatie bij HVO-Querido. Aanpak: HVO-Querido investeert in de organisatie van herstel- en andere zelfhulpgroepen. Goede informatievoorziening aan cliënten en hun begeleiders over het belang en nut van deze groepen, is daarin een eerste stap. Bij de ontwikkeling en uitvoering hiervan gaan ervaringsdeskundigen een prominente rol vervullen. Om hen daarin te ondersteunen, vindt momenteel onderzoek plaats naar de competenties en voorwaarden die hiervoor nodig zijn. 3 HVO-Querido heeft drie cliëntgestuurde voorzieningen; SCIP, DAC De Tour en JES.

16 3.1.5 Doelmatige inrichting zorgprocessen en zorgprogramma s Hiervoor is al gemeld dat het van belang is om een optimale balans te realiseren in de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Wij zien het als onze opdracht om de best mogelijke zorg- en dienstverlening tegen een scherpe prijs aan te bieden. Dat geldt niet alleen bij de ontwikkeling van meer begeleid wonen en toegankelijke dagbesteding, maar voor onze totale aanbod. In dat kader richten we de aandacht in de komende periode op verbetering van de kwaliteit en doelmatige inrichting van onze zorgprocessen en zorgprogrammering. Ambitie: Onze cliënten krijgen hoogwaardige en geavanceerde individuele begeleiding en ondersteuning. HVO-Querido start met de ontwikkeling van zorgprogramma s die aansluiten bij de vragen van de diverse doelgroepen. Dat houdt in ieder geval in dat we voldoen aan de laatste eisen op gebied van zorgplanning, -afstemming en -toetsing. Aanpak: Aan de hand van recent ontwikkelde richtlijnen stellen we begeleidingsplannen en cliëntdossiers op en richten we deze in. Cliënten worden betrokken bij het opstellen en de toetsing hiervan. Om zorgprocessen beter te kunnen monitoren gaan we zorgprogramma s die goed aansluiten bij de diverse vragen van onze cliënten, definiëren en verder ontwikkelen. de zorginkoopprocedure AWBZ (jaarlijks aanleveren van een speerpunt). Eind 2014 zijn de huidige zorgproducten van HVO-Querido geherdefinieerd als zorgprogramma s waardoor transparantie van geboden zorg en het resultaat daarvan optimaal is. Eind 2014 zijn de nieuwe krachtgerichte begeleidingsplannen voor 98% van onze cliënten op orde volgens de Richtlijnen Dossiervorming die op dat moment van kracht zijn. Het realiseren van vastgestelde begeleidingsdoelen wordt gemeten en vastgesteld, voor de doelgroep Jeugd vanaf 2012 (streven: 75% van de doelen gerealiseerd), voor de overige doelgroepen geldt ditzelfde vanaf hvo-querido 16 Resultaat: De waardering van onze cliënten voor ons aanbod neemt in 2014 met 0.2 toe ten opzichte van 2008 (7.4). We betrekken cliënten bij kwaliteitsverbetering van de zorg door deelname aan de interne audits (vier cliëntauditoren in 2014) en aan

17 4managementvan medewerkers 17 Het is al eerder gesteld: HVO-Querido wil een goede werkgever zijn en draagt zorg voor een goede werkomgeving met voldoende ruimte voor professionele en individuele ontwikkeling. Wij stellen onze medewerkers in staat om na te denken over hun eigen functioneren en verantwoording af te leggen over hun handelen. Om de ambities van ons beleidsplan te realiseren, moeten onze medewerkers kunnen beschikken over de juiste kennis, inzicht, vaardigheden en instelling. In de komende jaren richten wij ons op versterking van deze competenties. Tegen de achtergrond van de veranderende opvattingen over hulpverlening en ondersteuning van cliënten in hun herstelproces, brengen wij momenteel de daarvoor benodigde competenties in kaart. Vervolgens stellen we onze medewerkers in de gelegenheid om aan deze competenties te werken in een individueel traject en/of in teamverband. Bij deze ontwikkeling gaat de aandacht vooral uit naar het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van herstelondersteuning en naar vaardigheden op het gebied van methodisch en teamgericht werken.

18 management van middelen De financiering van de zorg en opvang staat onder grote druk; de komende jaren staan in het teken van kostenbeheersing en -reductie. Ook wij krijgen daarmee te maken. Tegelijkertijd moeten we voldoende middelen vrijmaken om onze ambities, verwoord in hoofdstuk 3, waar te maken. Dit vraagt om een continue zorgvuldige afweging en efficiënte inzet van middelen. Handhaving en verbetering van de kwaliteit van onze huidige zorg- en hulpverlening staan daarbij voorop. De komende jaren wordt actief gezocht naar aanvullende mogelijkheden en middelen om de kwaliteit van zorg te blijven garanderen en tegelijkertijd onze ambities waar te maken. Er wordt flink geïnvesteerd in methodiekontwikkeling en zorginnovatie. Ook maken we middelen vrij om de huisvesting van onze cliënten en ons cliëntenregistratie- en volgsysteem te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat we eventuele tegenvallers goed kunnen opvangen en kunnen inspringen op nieuwe ontwikkelingen, gaan wij in het kader van goede bedrijfsvoering een groei van ons weerstandsvermogen realiseren naar 15% van de jaaromzet in Tegelijkertijd gaan we het doorbelastingspercentage centrale kosten terugdringen tot 15% in Bij het efficiënt inzetten van middelen kijken we ook naar een adequate inzet van ondersteunende stafen steundiensten. Periodiek toetsen wij de interne klanttevredenheid over deze diensten. De tevredenheid van onze externe klanten gaan wij met ingang van deze beleidsperiode eveneens periodiek meten. hvo-querido 5 18

19

20 6 totslot We realiseren ons dat we in dit beleidsplan voor de komende jaren een flink aantal ambitieuze doelen stellen. We zijn ons er ook zeer van bewust dat we dit doen in een tijd waarin het niet vanzelfsprekend is dat daar onmiddellijk voldoende financiering tegenover staat. In het belang van onze cliënten willen we de lat echter hoog leggen. Daarom willen we onze visie, goed leiderschap op elk niveau, een samenhangende beleids- en strategiebepaling, gerichte investering in mensen en de juiste inzet van middelen de komende tijd concreet gaan uitwerken. hvo-querido 20 Dit meerjarenbeleidsplan maakt deel uit van een beleidscyclus waarin we: Voor de periode van vier jaar aan het beleid richting geven op basis van een vastgelegde missie en visie (Actief en Betrokken, 2010). Voor dezelfde periode een meerjarenbeleidsplan vaststellen (Actief en Betrokken aan de slag, 2012) Het meerjarenbeleidsplan vastleggen in jaarplannen voor de organisatie als geheel, voor de zorginhoudelijke regio s en voor de ondersteunende diensten. Jaarplannen periodiek evalueren en zonodig bijstellen op basis van de PDCA-cyclus. Samen met onze medewerkers en cliënten deze plannen opstellen en toetsen. Aan het eind van deze periode op basis van zelfevaluatie een beleidsplan voor een nieuwe periode van vier jaar opstellen.

21

22 bijlage In de komende jaren krijgt de ontwikkeling van integraal management, gekoppeld aan het opnieuw positioneren van de ondersteunende diensten, verder vorm. De organisatie is hieronder schematisch weergegeven. Het bestuurssecretariaat biedt tevens sociaaljuridische dienstverlening en ondersteuning aan cliëntenraden en -commissies. HRM (Human Resource Management) omvat personeelsadvies, opleidingen, training, salarisadministratie en arbo. De staf draagt zorg voor projectmanagement, beleidsadvisering, communicatie en kwaliteitsontwikkeling. De serviceorganisatie omvat de financiële administratie, de facilitaire dienst, bureau aanmelding en plaatsing, informatie- en functioneel applicatiebeheer en ICT. De afdeling Planning & Control en Kwaliteit bewaakt de P&C-cyclus en adviseert het management over de bedrijfsvoering. 22 hvo-querido HVO-Querido organigram Raad van Toezicht Cliëntenraad Raad van Bestuur Ondernemingsraad Bestuurssecretariaat Serviceorganisatie HRM Planning & Control, Kwaliteit Staf Directie en teams regio C/OW/N Directie en teams regio O/ZO Directie en teams regio Z/NW

23

24 opvang, woonbegeleiding en dagactviteiten Amsterdam Wibautstraat 133d 1097 DN Amsterdam telefoon (020) telefax (020)

3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie

3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie QueridoHVO visiedocument hvo-querido 2010-2012 3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie over hun

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

informatie voor cliënten

informatie voor cliënten informatie voor cliënten 2 Inhoud Welkom bij HVO-Querido 2 Welke zorg bieden wij 3 Opvang 3 Woonbegeleiding 3 Dagactiviteiten 3 Aanmelding en werkwijze 4 Hoe meld ik me aan? 4 Zorgprogramma 4 Zorgzwaartepakket

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Beleidsplan RIBW K/AM 2012-2015 De hoofdlijnen

Beleidsplan RIBW K/AM 2012-2015 De hoofdlijnen Perspectief! Beleidsplan RIBW K/AM 2012-2015 De hoofdlijnen RIBW K/AM: onze opdracht Wij begeleiden mensen die - al dan niet tijdelijk - belemmerd worden door psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid.

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg.

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Onderwerp keuzes meerjarenbeleid jeugdzorg 2013-2016 Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Inleiding De Wet

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar 43 centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben voor beschermd

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang 3 issues: 1. Adequaat inspelen op demografische ontwikkelingen; 2. Normaal als het kan en bijzonder als het echt moet; 3. Kostenbeheersing en

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

2013-2014. Vangnet en springplank. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis. Meerjarenbeleid. SMO Verdihuis Tel. 0412-636251

2013-2014. Vangnet en springplank. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis. Meerjarenbeleid. SMO Verdihuis Tel. 0412-636251 Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis SMO Verdihuis Tel. 0412-636251 Kardinaal de Jongstraat 17 Fax 0412-628361 5348 BG OSS info@verdihuis.nl Meerjarenbeleid 2013-2014 Vangnet en springplank Inleiding

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV)

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Programma Kennismaking Presentatie participatieladder Demarrage Samenwerkingspilot met

Nadere informatie

Facilitering eigen regie

Facilitering eigen regie Congres Samen vernieuwen in de WMO, juni 2015 de kern van de transitie Facilitering eigen regie Hans Hendriks, programmamanager Cliënt in Regie Archipel Doelgroepen ouderen en mensen met chronische beperkingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij Onze missie RIBW ZWWF ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale kwetsbaarheid om de regie

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart Waardering Salarisschaal 12

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart Waardering Salarisschaal 12 FUNCTIEBESCHRIJVING Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart 2012 Waardering Salarisschaal 12 Context - Organisatorische eenheid: Onderwijscluster -

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND DIRECTEUR GGZ NEDERLAND 1 De organisatie. De ggz-sector in Nederland is goed voor een omzet van ruim vijf miljard euro en biedt werk aan ca. 70.000 mensen. GGZ Nederland is de brancheorganisatie die de

Nadere informatie

TOEKOMST Meerjarig Beleidskader 2008 2012

TOEKOMST Meerjarig Beleidskader 2008 2012 OP NAAR DE TOEKOMST Meerjarig Beleidskader 2008 2012 Onze missie Mensen met langdurige psychiatrische en/of psychosociale problemen begeleiden en ondersteunen in hun streven op hun eigen manier in de samenleving

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie