aan de slag meerjarenbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014"

Transcriptie

1 aan de slag QueridoHVO meerjarenbeleidsplan

2

3 3 De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creeren - Peter F. Drucker -

4 1 Missie, Inleiding 5 visie en kernwaarden Missie Visie Managementstijl en kernwaarden 8 Ontwikkelingen, strategie en beleid 3.1 Ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen Arbeidsmarkt Kostenbeheersing en kwaliteitsontwikkeling Empowerment cliënten Doelmatige inrichting zorgprocessen en zorgprogramma s 16 Management van medewerkers 17 Management van middelen 18 Tot slot 20 Bijlage organigram HVO-Querido 22

5 5 hvo-querido In dit beleidsplan zet HVO-Querido de koers voor de periode uit. De doelen die wij als organisatie willen realiseren, worden hierin beschreven. Deze doelstellingen staan uiteraard niet op zichzelf; zij vormen een vertaling van de ambities van HVO-Querido, vastgelegd in ons visiedocument Actief en Betrokken (2010). inleiding Ontwerp en productie Edwin Winkelaar bno Drukwerk Heijnis & Schipper COLOFON Redactie Jan Jumelet i.s.m. Manon van den brand Fotografie Jildiz Kaptein Bij het opstellen van dit meerjarenbeleidsplan houden we natuurlijk rekening met de veranderende wet- en regelgeving op het gebied van (financiering van) de zorg en opvang. Hierin zien wij een trend van terugdringen van de kosten, gecombineerd met de ambitie om de zelfstandigheid, keuzevrijheid en eigen regie van burgers te versterken. Dit sluit goed aan bij ons voornemen om onze hulp- en dienstverlening in de komende jaren efficiënter en met nóg meer kwaliteit in te richten. Onze beleidsvoornemens worden in dit plan op hoofdlijnen beschreven. Een sterk punt van onze organisatie is dat snel en adequaat wordt geanticipeerd op veranderende opvattingen en tendensen in de samenleving. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen. Het plan laat voldoende ruimte open om flexibel op eventuele veranderingen te kunnen inspelen. Niet alleen leden van het managementteam, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad leverden een inhoudelijke bijdrage aan het tot stand komen van het meerjarenbeleidsplan; uit alle lagen van de organisatie dachten medewerkers over de inhoud mee en adviseerden zij hierover. Hun betrokkenheid en deskundigheid geeft ons veel vertrouwen in het uitvoeren daarvan. Jaap Fransman en Clemens Blaas Raad van Bestuur

6 2 2.1 Missie HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking en/of met sociaaleconomische problemen om zelf opnieuw de regie over hun eigen leven te krijgen. Deze missie is het uitgangspunt van onze visie op zorg en opvang en geeft richting aan ons dagelijks handelen. Wat willen we met onze missie bereiken? Wij willen onze cliënten in staat stellen om zoveel mogelijk zelf de regie te voeren over hun leven en dus ook over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Onze zorgverlening richt zich op het versterken van de kwaliteiten van de cliënt en op het verkrijgen van nieuwe vaardigheden en kennis. We stimuleren hem om relaties aan te gaan en te versterken en mee te doen in de samenleving. Wij bieden onze cliënten een professioneel en gevarieerd aanbod aan opvang, huisvesting, woon - begeleiding en dagactiviteiten speciaal op hen gericht. 6 Missie,visie enkernwaarden 2.2 Visie Om in deze missie te slagen, wil HVO-Querido een klant- en resultaatgerichte professionele organisatie zijn. Klant- en resultaatgerichtheid zijn onze organisatiebrede kerncompetenties. Wij streven naar de juiste mix van beiden waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten, medewerkers, opdrachtgevers en samenwerkingspartners leidraad zijn voor ons handelen dat doelgericht is en concrete resultaten nastreeft.

7 7 hvo-querido Onder klantgericht verstaan we: Onze cliënten verdienen erkenning voor hun eigenheid en aandacht voor hun wensen en opvattingen. Wij zien hen in de eerste plaats als burger en niet als zorgobject. We nemen hun beperkingen serieus en zijn zorgzaam zonder te betuttelen en te overheersen. We sluiten niemand uit; iedereen heeft recht op onze ondersteuning bij zijn persoonlijk en maatschappelijk herstel. Wij bieden onze cliënten een veilig bestaan in een zo gewoon mogelijke woon- en leefomgeving. De cliënt kiest zelf voor de wijze waarop hij wil leven. En dus ook voor de manier waarop hij wil wonen en zijn dag wil besteden. Omdat onze doelgroep breed is, bieden we cliënten een gevarieerd en flexibel aanbod op het gebied van opvang, huisvesting, woonbegeleiding en dagbesteding. De relatie tussen onze medewerkers en cliënten is gebaseerd op wederzijds respect, samenwerking en betrokkenheid. Klantgericht betekent voor ons ook: Wij zijn voor familie en vrienden van onze cliënten een toegankelijke instelling. Zij zijn immers een belangrijk onderdeel van de sociale omgeving van de cliënt. Wij stimuleren onze cliënten om zich te scholen tot ervaringsdeskundigen om zo hun kennis professioneel in te kunnen zetten. Ervaringsdeskundigen beschikken immers over specifieke kennis die kan bijdragen aan betere zorg. Wij werken nauw samen met collega-zorgaanbieders, woningcorporaties en andere relevante partners. Wij nemen zo veel mogelijk het initiatief om deze samenwerking te bevorderen. Resultaatgericht betekent: Als maatschappelijk betrokken organisatie streven we naar een efficiënte inzet van middelen: Wij bieden zorg van hoge kwaliteit voor een aanvaardbare prijs. Daarbij past dat wij onze cliënten stimuleren om maximaal gebruik te maken van reguliere maatschappelijke hulpbronnen zoals algemeen maatschappelijk werk of sociaal raadslieden. Onze medewerkers zijn de spil van onze zorg en ondersteuning en dus van onze organisatie. Wij investeren dan ook sterk in de werving en het behoud van deskundig en goed opgeleid personeel. Wij willen een actieve rol spelen bij het voorkomen van dak- en thuisloosheid en het opheffen van het sociaal isolement waarin veel mensen leven. HVO-Querido is een professionele organisatie: Wij investeren in een goede communicatie, zowel intern als met onze omgeving. Wij streven naar korte communicatielijnen, stuurt op het behalen van resultaat en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit professionele kaders en met (krachtgerichte) methodieken die aansluiten bij de doelgroepen. HVO-Querido besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers en investeert in het bevorderen van hun deskundigheid. Wij werken vanuit een sterke bedrijfsvoering met optimale ondersteuning voor alle activiteiten in het primaire proces.

8 2.3 Managementstijl en kernwaarden HVO-Querido voerde enkele jaren geleden integraal management als leidend besturingsprincipe door binnen de organisatie en koppelde dit aan een heldere planning- en controlcyclus. Dit proces is nog steeds gaande. hvo-querido 8 We streven er naar om de bevoegd- en verantwoordelijkheden in onze organisatie daar waar mogelijk te decentraliseren. Op die manier willen we de betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling van onze organisatie op alle niveaus versterken. Integraal management beperkt zich niet tot het invullen van instrumentele voorwaarden, maar richt zich ook op loopbaan- en competentieontwikkeling en coaching. Landelijk zien wij een trend naar meer kostenbeheersing, efficiency en concurrerende zorg. Hierdoor ontwikkelen veel zorginstellingen meer ondernemerschap. HVO-Querido geeft dit vorm door samenwerking en ketenvorming. Kwalitatief goed leiding geven is op alle niveaus belangrijk. Goed leiderschap is meer dan een managementvorm. Daarin spelen ook voorbeeldgedrag, stimuleren, inspireren en coaching een rol. HVO-Querido investeert sterk in de ontwikkeling daarvan. HVO-Querido hanteert vijf centrale kernwaarden die gezamenlijk het uitgangspunt vormen voor ons dagelijks handelen. Wij zijn deskundig, respectvol, betrokken, resultaatgericht en actief in onze omgang met elkaar, met onze cliënten en met onze externe relaties.

9 9

10 3 3.1 Ontwikkelingen Ons meerjarenbeleid is gebaseerd op verschillende ontwikkelingen. Het gaat om (1) demografische ontwikkelingen, (2) krapte op de arbeidsmarkt, (3) de vraag naar kostenbeheersing én kwaliteitsontwikkeling, (4) de aandacht voor empowerment van onze cliënten en (5) de toenemende vraag naar efficiënte inrichting van zorgprocessen. In dit hoofdstuk lichten we deze aspecten nader toe en komen ook de beleidskeuzen die HVO-Querido hierin maakt aan bod Demografische ontwikkelingen ontwikkelingenstrategie en beleid HVO-Querido is de afgelopen jaren fors gegroeid. Onze AWBZ-capaciteit, zowel intramuraal als ambulant, steeg met 65% ten opzichte van vier jaar geleden en omvat begin 2012 ruim 1000 plaatsen (730 beschermd wonen, 280 begeleid wonen). Deze groei was noodzakelijk om beter te voldoen aan de vraag naar opvang en zorg c.q. het terugdringen van de veel te lange wachtlijsten. Deze groei maakte het mogelijk om de zorg verder te professionaliseren en de kwaliteit te verbeteren. Tegen de achtergrond van de economische ontwikkelingen, die zich uiten in breed ingezette bezuinigingsmaat regelen, staan de sectoren zorg en maatschappelijke opvang de komende jaren ook in het teken van kostenbeheersing en efficiencybevordering. HVO-Querido anticipeerde al eerder op deze ontwikkeling. Onder het motto: Ambulant waar het kan, intramuraal waar het moet hebben we ons aanbod op het gebied van ambulante hulpverlening versterkt en uitgebreid. Met deze innovatie wil HVO-Querido

11 11 hvo-querido een groter aanbod van kwalitatief goede zorg tegen een verhoudingsgewijs laag tarief realiseren. Daardoor is het mogelijk om meer zorg te bieden voor een gelijkblijvend budget. Uitbreiding van het ambulante aanbod blijft ook de komende jaren een speerpunt van HVO-Querido (zie verder 3.1.3: kostenbeheersing en kwaliteitsontwikkeling). HVO-Querido beweegt zich in een dynamische omgeving waarin meerdere organisaties en instellingen zorg en diensten aanbieden om aan vragen van de doelgroep tegemoet te komen. Daarnaast leveren ook partijen zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen, diensten aan onze cliënten. Om onze cliënten optimale en integrale zorg te verlenen, hechten wij veel waarde aan goede samenwerking met deze partijen. Dat geldt met name voor ketensamenwerking met de Amsterdamse geïntegreerde GGZ-instellingen. Onder invloed van de WMO-bekostiging wordt verwacht dat de concurrentie in de zorg toeneemt. De gemeente gaat middelen inzetten voor zorg die voldoet aan criteria ten aanzien van kwaliteit, prijs èn ketenvorming. HVO-Querido profileert zich in deze markt als een professionele aanbieder van integrale zorg van hoge kwaliteit tegen een concurrerende prijs, in afstemming en samenwerking met onze ketenpartners. Het aanbod van HVO-Querido beperkt zich daarbij niet alleen tot het verlenen van zorg en hulp aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen; wij richten ons ook op de omgeving van de cliënt. Die omgeving bestaat zowel uit familie en andere naasten, als uit de woonomgeving. HVO-Querido wil bijdragen aan een prettig woonklimaat, voor onze cliënten èn voor de omgeving. Wij rekenen het tot onze verantwoordelijkheid om eventuele overlast actief tegen te gaan. Ambitie: HVO-Querido wil cliënten een breed, dekkend en hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod garanderen. Wij streven er naar om een zodanige omvang te realiseren dat dit ook in de toekomst mogelijk is. Bij uitbreiding van ons werkgebied, bij voorkeur samen met onze ketenpartners, moet het huidige kwaliteitsniveau behouden blijven. Aanpak: HVO-Querido gaat de mogelijkheden van uitbreiding van het huidige werkgebied onderzoeken. Uitbreiding is daarbij geen doel op zich, maar een middel om in de markt van zorg- en dienstverlening ook in de toekomst een stevige positie in te nemen. Resultaat: Eind 2014 heeft HVO-Querido minimaal dezelfde omvang als bij aanvang van deze periode (2700 cliënten, 850 medewerkers, omzet 67 miljoen euro).

12

13 13 hvo-querido Arbeidsmarkt De komende jaren is er in de zorg meer personeel nodig. Tegelijkertijd is er in deze sector sprake van een groeiende uitstroom van babyboomers. Dit zet deze arbeidsmarkt onder druk 1. Deze situatie vraagt van organisaties als HVO-Querido maximale investering in het huidige personeel en tevens een versterking van onze positie op de Amsterdamse arbeidsmarkt om nieuwe, goed opgeleide, medewerkers aan te trekken. Ambitie: Wij willen voor onze medewerkers een goede werkgever zijn die weloverwogen investeert in deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling. Daardoor zijn wij een aantrekkelijker partij op de arbeidsmarkt. Aanpak: De komende jaren gaan wij investeren in HRM-beleid waarin competentiemanagement, methodiek- en kennisontwikkeling en bevordering van de betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers centraal staan. Resultaat: In 2014 is de waardering van onze medewerkers met 0.8 toegenomen ten opzichte van 2010 en zal dan 7.7 bedragen. In dat jaar behoren wij volgens de Benchmark Effectory tot de top 50 van aantrekkelijkste werkgevers met minder dan 1000 werknemers. Daarnaast bedraagt het verloop van onze medewerkers maximaal 8%. Het verzuim onder medewerkers is maximaal 4.7%. De huidige meldingsfrequentie (1.0) blijft de komende jaren op hetzelfde niveau Kostenbeheersing en kwaliteitsontwikkeling De zorg die HVO-Querido biedt, wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit AWBZ-middelen. Voor het overige is de gemeente, in ons geval Amsterdam, verantwoordelijk voor de financiering. Zowel de rijksoverheid als de gemeente zien sterk toe op het beheersbaar houden van de kosten van de zorg. Er worden verschillende maatregelen uitgevoerd om die kosten terug te dringen. Dat raakt uiteraard ook onze organisatie en betekent dat wij in de toekomst nog scherper toezien op een goede verhouding tussen kosten en kwaliteit. De gemeente Amsterdam legt in het kader van het Plan van Aanpak van de vier grote steden (G4) de nadruk op herstel en preventie. Daarnaast zet zij in op vermindering van het gebruik van klassieke daklozenopvang (inloop, nachtopvang, pension) en op meer gebruik van reguliere hulpverlening en welzijn 2. Zorgverzekeraar Achmea legt het accent de komende jaren op preventie en betere zorg, gericht op vermaatschappelijking en ambulantisering. Al deze ontwikkelingen ondersteunen onze plannen om ons aanbod op gebied van begeleid wonen en dagbesteding de komende jaren toegankelijker te maken voor een groter deel van onze doelgroep. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat een zo gewoon mogelijke woonomgeving en het deelnemen aan zinvolle dagbesteding en/of werk voor onze cliënten van groot belang zijn c.q. ten goede komen aan de kwaliteit van leven. Voor dagbesteding geldt dat de aandacht ook is gericht op goede begeleiding naar dat aanbod. 1 Bron: Monitor Arbeid in Zorg en Welzijn 2010 (AZW) 2 Bron: Tweede fase plan van aanpak maatschappelijke opvang, W. Kamp, 2010

14 14 Dit doen wij met individuele trajectbegeleiding die naadloos aansluit op de hulpvraag en mogelijkheden van de cliënt. Voor al onze cliënten geldt dat zij recht hebben op zorg- en hulpverlening die voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Daarom blijft HVO-Querido investeren in de verdere ontwikkeling hiervan. Ambitie: Wij ontwikkelen ons aanbod op het gebied van ambulante woonbegeleiding en breiden dit uit. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die reguliere maatschappelijke voorzieningen en steunsystemen zoals familie en buurtcontacten bieden. Begeleid zelfstandig wonen mag immers niet leiden tot isolement en uitsluiting. Daarnaast stimuleren wij onze cliënten om deel te nemen aan zinvolle dagbesteding en/of werk. Dat kan zowel buiten onze organisatie als daarbinnen. Bij de verdere ontwikkeling van ons eigen aanbod gaan wij onze cliënten maximaal betrekken. Dit moet er toe leiden dat voor onze cliënten een gevarieerd en toegankelijk pakket van dagbestedingsmogelijkheden beschikbaar komt dat tegemoet komt aan hun wensen en verwachtingen. Aanpak: In de komende jaren neemt in ons totale zorgaanbod het aandeel begeleid wonen geleidelijk toe. De mate waarin en het tempo waarmee dit gebeurt, zijn moeilijk aan te geven omdat dit mede afhankelijk is van het beschikbaar stellen van voldoende woningen. En dat is op de Amsterdamse krappe woningmarkt wel een punt van aandacht. Overigens bestaat er een goede samenwerkingsrelatie met de woningcorporaties en de gemeente. In het recente verleden is de aandacht vooral uitgegaan naar organisatorische ontwikkeling van ons dagbestedingsaanbod. De komende periode wordt ingezet op verdere inhoudelijke ontwikkeling van het aanbod dagbesteding. Bij de planning, ontwikkeling én uitvoering daarvan gaan wij onze cliënten actief betrekken. Resultaat: Tot 2014 stijgt het percentage cliënten dat ambulante begeleiding ontvangt jaarlijks met 1%. Ambulante cliënten die voorheen residentiële zorg ontvingen, zijn in 2014 tevreden over deze verandering. Dit blijkt uit de 2-jaarlijkse CQ-index. In 2014 heeft HVO-Querido de ambulante begeleiding en dienstverlening verder ontwikkeld. Door gebruik te maken van de eigen kracht van de cliënt en zijn sociale omgeving daalt onze kostprijs. In 2014 heeft 90% van onze cliënten een vorm van dagbesteding van minimaal twee dagdelen per week. In 2014 heeft 80% van de jongeren die deelnemen aan een Woon-Leer-Werk traject een startkwalificatie. De waardering van onze cliënten voor ons dagbestedingsaanbod is in 2014 toegenomen met 0.2 ten opzichte van 2008 (7.8). Het eigen aanbod van dagbesteding is in 2014 maximaal cliëntgestuurd. Dit houdt in dat cliënten zoveel mogelijk in regie zijn, ook als het gaat om organisatorische en beheersmatige zaken.

15 15 hvo-querido Empowerment cliënten Al weer enige jaren pleit men voor versterking van de positie van GGZ-cliënten in de langdurende zorg. Cliënten nemen hierin zelf vaak het voortouw, ontwikkelen zich tot ervaringsdeskundigen en worden hierin bijgestaan door betrokken professionals. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een beweging waarin begrippen als herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid centraal staan. HVO-Querido sluit zich graag aan bij deze ontwikkeling en ziet hierin een goede gelegenheid om zijn goede ervaringen met cliëntsturing en zelfbeheer 3 verder uit te breiden. Ook HVO-Querido ontwikkelt plannen om de positie en eigen regie van cliënten te versterken. Dat geldt niet alleen voor de ontwikkeling van dagbesteding (zie hiervoor) maar feitelijk voor alle aspecten van de zorg- en hulpverlening. Ambitie: HVO-Querido wil een klimaat scheppen waarin zelfhulp, lotgenotencontact, sociale steun en - vooral - eigen regie van cliënten tot ontwikkeling worden gebracht. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat dit een belangrijke bijdrage levert aan het herstel en de emancipatie van de cliënt. Resultaat: Onze cliënten krijgen zorg en begeleiding waarbij de eigen kracht en regie worden versterkt; tenminste 80% van onze cliënten heeft eind 2014 een krachtgericht begeleidingsplan volgens de zogenaamde Strenght Based Benadering. In 2014 zijn alle cliënten van HVO-Querido op de hoogte van het belang en de mogelijkheden van herstel en herstelondersteuning. Alle cliënten die daarvoor in aanmerking willen komen, worden in de gelegenheid gesteld om aan een herstelgroep deel te nemen. Ervaringsdeskundigen zijn ingezet bij de organisatie en uitvoering van deze groepen. In 2014 is er een Jongerenraad (minimaal vier cliënten) ten behoeve van jongerenparticipatie bij HVO-Querido. Aanpak: HVO-Querido investeert in de organisatie van herstel- en andere zelfhulpgroepen. Goede informatievoorziening aan cliënten en hun begeleiders over het belang en nut van deze groepen, is daarin een eerste stap. Bij de ontwikkeling en uitvoering hiervan gaan ervaringsdeskundigen een prominente rol vervullen. Om hen daarin te ondersteunen, vindt momenteel onderzoek plaats naar de competenties en voorwaarden die hiervoor nodig zijn. 3 HVO-Querido heeft drie cliëntgestuurde voorzieningen; SCIP, DAC De Tour en JES.

16 3.1.5 Doelmatige inrichting zorgprocessen en zorgprogramma s Hiervoor is al gemeld dat het van belang is om een optimale balans te realiseren in de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Wij zien het als onze opdracht om de best mogelijke zorg- en dienstverlening tegen een scherpe prijs aan te bieden. Dat geldt niet alleen bij de ontwikkeling van meer begeleid wonen en toegankelijke dagbesteding, maar voor onze totale aanbod. In dat kader richten we de aandacht in de komende periode op verbetering van de kwaliteit en doelmatige inrichting van onze zorgprocessen en zorgprogrammering. Ambitie: Onze cliënten krijgen hoogwaardige en geavanceerde individuele begeleiding en ondersteuning. HVO-Querido start met de ontwikkeling van zorgprogramma s die aansluiten bij de vragen van de diverse doelgroepen. Dat houdt in ieder geval in dat we voldoen aan de laatste eisen op gebied van zorgplanning, -afstemming en -toetsing. Aanpak: Aan de hand van recent ontwikkelde richtlijnen stellen we begeleidingsplannen en cliëntdossiers op en richten we deze in. Cliënten worden betrokken bij het opstellen en de toetsing hiervan. Om zorgprocessen beter te kunnen monitoren gaan we zorgprogramma s die goed aansluiten bij de diverse vragen van onze cliënten, definiëren en verder ontwikkelen. de zorginkoopprocedure AWBZ (jaarlijks aanleveren van een speerpunt). Eind 2014 zijn de huidige zorgproducten van HVO-Querido geherdefinieerd als zorgprogramma s waardoor transparantie van geboden zorg en het resultaat daarvan optimaal is. Eind 2014 zijn de nieuwe krachtgerichte begeleidingsplannen voor 98% van onze cliënten op orde volgens de Richtlijnen Dossiervorming die op dat moment van kracht zijn. Het realiseren van vastgestelde begeleidingsdoelen wordt gemeten en vastgesteld, voor de doelgroep Jeugd vanaf 2012 (streven: 75% van de doelen gerealiseerd), voor de overige doelgroepen geldt ditzelfde vanaf hvo-querido 16 Resultaat: De waardering van onze cliënten voor ons aanbod neemt in 2014 met 0.2 toe ten opzichte van 2008 (7.4). We betrekken cliënten bij kwaliteitsverbetering van de zorg door deelname aan de interne audits (vier cliëntauditoren in 2014) en aan

17 4managementvan medewerkers 17 Het is al eerder gesteld: HVO-Querido wil een goede werkgever zijn en draagt zorg voor een goede werkomgeving met voldoende ruimte voor professionele en individuele ontwikkeling. Wij stellen onze medewerkers in staat om na te denken over hun eigen functioneren en verantwoording af te leggen over hun handelen. Om de ambities van ons beleidsplan te realiseren, moeten onze medewerkers kunnen beschikken over de juiste kennis, inzicht, vaardigheden en instelling. In de komende jaren richten wij ons op versterking van deze competenties. Tegen de achtergrond van de veranderende opvattingen over hulpverlening en ondersteuning van cliënten in hun herstelproces, brengen wij momenteel de daarvoor benodigde competenties in kaart. Vervolgens stellen we onze medewerkers in de gelegenheid om aan deze competenties te werken in een individueel traject en/of in teamverband. Bij deze ontwikkeling gaat de aandacht vooral uit naar het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van herstelondersteuning en naar vaardigheden op het gebied van methodisch en teamgericht werken.

18 management van middelen De financiering van de zorg en opvang staat onder grote druk; de komende jaren staan in het teken van kostenbeheersing en -reductie. Ook wij krijgen daarmee te maken. Tegelijkertijd moeten we voldoende middelen vrijmaken om onze ambities, verwoord in hoofdstuk 3, waar te maken. Dit vraagt om een continue zorgvuldige afweging en efficiënte inzet van middelen. Handhaving en verbetering van de kwaliteit van onze huidige zorg- en hulpverlening staan daarbij voorop. De komende jaren wordt actief gezocht naar aanvullende mogelijkheden en middelen om de kwaliteit van zorg te blijven garanderen en tegelijkertijd onze ambities waar te maken. Er wordt flink geïnvesteerd in methodiekontwikkeling en zorginnovatie. Ook maken we middelen vrij om de huisvesting van onze cliënten en ons cliëntenregistratie- en volgsysteem te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat we eventuele tegenvallers goed kunnen opvangen en kunnen inspringen op nieuwe ontwikkelingen, gaan wij in het kader van goede bedrijfsvoering een groei van ons weerstandsvermogen realiseren naar 15% van de jaaromzet in Tegelijkertijd gaan we het doorbelastingspercentage centrale kosten terugdringen tot 15% in Bij het efficiënt inzetten van middelen kijken we ook naar een adequate inzet van ondersteunende stafen steundiensten. Periodiek toetsen wij de interne klanttevredenheid over deze diensten. De tevredenheid van onze externe klanten gaan wij met ingang van deze beleidsperiode eveneens periodiek meten. hvo-querido 5 18

19

20 6 totslot We realiseren ons dat we in dit beleidsplan voor de komende jaren een flink aantal ambitieuze doelen stellen. We zijn ons er ook zeer van bewust dat we dit doen in een tijd waarin het niet vanzelfsprekend is dat daar onmiddellijk voldoende financiering tegenover staat. In het belang van onze cliënten willen we de lat echter hoog leggen. Daarom willen we onze visie, goed leiderschap op elk niveau, een samenhangende beleids- en strategiebepaling, gerichte investering in mensen en de juiste inzet van middelen de komende tijd concreet gaan uitwerken. hvo-querido 20 Dit meerjarenbeleidsplan maakt deel uit van een beleidscyclus waarin we: Voor de periode van vier jaar aan het beleid richting geven op basis van een vastgelegde missie en visie (Actief en Betrokken, 2010). Voor dezelfde periode een meerjarenbeleidsplan vaststellen (Actief en Betrokken aan de slag, 2012) Het meerjarenbeleidsplan vastleggen in jaarplannen voor de organisatie als geheel, voor de zorginhoudelijke regio s en voor de ondersteunende diensten. Jaarplannen periodiek evalueren en zonodig bijstellen op basis van de PDCA-cyclus. Samen met onze medewerkers en cliënten deze plannen opstellen en toetsen. Aan het eind van deze periode op basis van zelfevaluatie een beleidsplan voor een nieuwe periode van vier jaar opstellen.

21

22 bijlage In de komende jaren krijgt de ontwikkeling van integraal management, gekoppeld aan het opnieuw positioneren van de ondersteunende diensten, verder vorm. De organisatie is hieronder schematisch weergegeven. Het bestuurssecretariaat biedt tevens sociaaljuridische dienstverlening en ondersteuning aan cliëntenraden en -commissies. HRM (Human Resource Management) omvat personeelsadvies, opleidingen, training, salarisadministratie en arbo. De staf draagt zorg voor projectmanagement, beleidsadvisering, communicatie en kwaliteitsontwikkeling. De serviceorganisatie omvat de financiële administratie, de facilitaire dienst, bureau aanmelding en plaatsing, informatie- en functioneel applicatiebeheer en ICT. De afdeling Planning & Control en Kwaliteit bewaakt de P&C-cyclus en adviseert het management over de bedrijfsvoering. 22 hvo-querido HVO-Querido organigram Raad van Toezicht Cliëntenraad Raad van Bestuur Ondernemingsraad Bestuurssecretariaat Serviceorganisatie HRM Planning & Control, Kwaliteit Staf Directie en teams regio C/OW/N Directie en teams regio O/ZO Directie en teams regio Z/NW

23

24 opvang, woonbegeleiding en dagactviteiten Amsterdam Wibautstraat 133d 1097 DN Amsterdam telefoon (020) telefax (020)

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2016. Victas, verslavingszorg

Meerjarenplan 2013-2016. Victas, verslavingszorg Meerjarenplan 2013-2016 Utrecht Victas, verslavingszorg Inhoud 1. Voorwoord 2. Missie, visie en kernwaarden 2.1. Missie 2.2. Visie 2.3. Kernwaarden 3. Achtergrond van dit meerjarenplan 3.1. Verslavingsvraagstukken

Nadere informatie

HVO-Querido jaarverslag 2013. Inhoud. 1 Voorwoord. 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2.

HVO-Querido jaarverslag 2013. Inhoud. 1 Voorwoord. 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2. HVO-Querido jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2.4 Belanghebbenden 3 Governance 3.1 Toezicht en bestuur 3.2 Bedrijfsvoering 3.3 Cliëntenraad

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Beleidsvisie 2007-2010 Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Missie MDNW In de missie wil MDNW tot uitdrukking brengen dat mensen die onvoldoende

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarplan 2011 LSG-Rentray

Jaarplan 2011 LSG-Rentray Jaarplan 2011 LSG-Rentray LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Visie, missie, strategie en ambities 6 3. Stand van zaken 10 3.1

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg DC 49 Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg 1 Inleiding Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het begrip kwaliteit nauwelijks een aandachtspunt in de gehandicaptenzorg. Uiteraard probeerde men

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018 regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 6 2. De wereld om ons heen 10 2.1 Terugblik voorgaand ondernemingsplan

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie