JAARVERSLAG. 1. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. 1. Inleiding"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 1. Inleiding In 1986 is Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Voorschoten opgericht. De doelstelling van de stichting luidde: met inspraak van de ouderen de zelfstandigheid en maatschappelijke integratie in de samenleving te bevorderen. In 2001 onderging de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Voorschoten een ingrijpende bestuurlijke wijziging en veranderde de naam in Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten. In 2007 werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. De doelstelling van de stichting is niet veranderd en nog altijd leidend in onze werkzaamheden. In 2011 bestond de Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten 25 jaar. Per 1 januari 2014 is de SWOV omgevormd tot de brede welzijnsorganisatie met de statutaire naam 'Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Voor Elkaar'. In het afgelopen jaar hebben de volgende zaken extra aandacht gekregen: * Na het besluit om de SWOV door te ontwikkelen naar een brede welzijnsorganisatie, is in 2014 veel energie gestoken in de opstelling van een beleidsplan voor de jaren * Hiertoe werden onder andere met ondersteuning van twee externe adviesbureaus een viertal onderzoeken uitgevoerd: een visie op mantelzorg en de markt hiervan in Voorschoten, hetzelfde voor de markt van ouderen en die van vrijwilligers alsmede een naar de activiteit sport en bewegen. * Met het oog op de voorgenomen 3 decentralisaties van de centrale overheid naar de gemeenten (de overheveling van een groot deel van de AWBZ naar de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatie), is er extra besteed aan de (mogelijke) consequenties hiervan voor Voor Elkaar. * Er heeft in 2014 intensief overleg plaats gevonden met de gemeente zowel op ambtelijk niveau (directie) als op het niveau van de wethouders (bestuur en directie). * Toen duidelijk werd dat de gemeente zich in grote lijnen kon vinden in ons beleidsplan maar helaas de daarvoor benodigde financiële middelen niet beschikbaar kon stellen, is een aangepast activiteitenplan 2015 opgesteld. * In samenwerking met Gemiva en Florence is gewerkt aan de totstandkoming van het project "De Heemtuin" in het burgemeester Berkhout park. * Veel aandacht is gegeven aan de interne organisatie. * De besturen van Voor Elkaar en de Stichting Gezond Voorschoten voerden overleg over intensieve samenwerking. Dit heeft er toe geleid dat de beide besturen besloten om de vijf activiteiten van Gezond Voorschoten per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid te brengen van Voor Elkaar. * Er heeft onderzoek plaats gevonden naar de aanschaf van een centraal registratie systeem. Dit resulteerde in de aanschaf van het CRVS, een op maat toegesneden registratie systeem. Omdat er veel extra werk verricht zou moeten worden is besloten om de heer Cornelissen tijdelijk terug te laten treden uit het bestuur en als directeur a.i. te laten

2 functioneren ter ondersteuning van de zittende directeur. Het penningmeesterschap is tijdelijk door de voorzitter waargenomen. 2. Doelstelling en werkwijze Voor Elkaar richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van thuiswonende oudere senioren, chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en alle burgers die hulp of ondersteuning behoeven.. Een tweede belangrijke doelstelling is het bevorderen van participatie van actieve burgers, zoals vrijwilligers en mantelzorgers. De vele lijnen die onze vrijwilligers in de samenleving hebben, brengen (nieuwe) netwerken met zich mee en allerlei vormen van vroeg signalering en preventie. Voor Elkaar stelt de levensloopbenadering met de gerichtheid op regie, herstel van regie of ondersteuning bij regieverlies, centraal. Vanuit deze benadering wordt met de cliënt gekeken naar verstoringen en bedreigingen in het dagelijks leven en hoe deze kunnen worden aangepakt, verzacht of verholpen. Dit alles vooral in samenwerking met de vele organisaties die zich in Voorschoten bezig houden met wonen, zorg en welzijn. Voor Elkaar kent drie kerntaken: 1. Maatschappelijke activering: bevordering participatie inclusief vrijwillige inzet. 2. Sociale preventie: informatie, advies, signalering en ondersteuning. 3. Persoonsgerichte dienstverlening. 3. Organisatie Het werkgebied van Voor Elkaar is de gemeente Voorschoten. De kerntaken worden uitgevoerd door de medewerkers en de vrijwilligers werkzaam bij de stichting. Op 31 december 2014 in dienst: Mevrouw A.J.M. Nijhuis, directeur (32 uur) De heer J.A.T. Cornelissen, directeur a.i. (20 uur) De heer A.M. Mahmutovic, stafmedewerker ict, financiën, administratie (20 uur) Mevrouw H. van Luijk, ouderenadviseur (24 uur) Mevrouw M. van Kasteel, projectondersteuner en secretariaat (16 uur) Mevrouw M. Klein, mantelzorgconsulent (20 uur) Mevrouw P. Wolffenbuttel, consulent informele zorg (24 uur) Mevrouw J. Arendse (10 uur vanaf 1 augustus 2014) Mevrouw P. Gerring stagiaire 3 e jaar Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (32 uur vanaf september 2014) Op 31 december 2014 bestaat het bestuur : De heer A.M. Goemans, voorzitter/penningmeester De heer T.W. van der Krogt, secretaris De heer J.J.M. van Hoek, lid (teruggetreden per 1 augustus 2015) Mevrouw H.M. Dupuis, lid

3 Voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden zijn 88 vrijwilligers actief voor Voor Elkaar. De stichting streeft ernaar haar vrijwilligers zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen en, daar waar nodig, te scholen. Dit om in te kunnen spelen op de veranderende maatschappij waar een steeds groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. De vrijwilligers worden in hun werkzaamheden ondersteund en begeleid door de ouderenadviseur (thuisadministratie en welzijnsbezoeken), door de coördinator Tafeltje Dek Je en Alarmering en door de Senior consulent Vive. Afhankelijk van de werkzaamheden die verricht worden vindt individuele of groepsgewijze begeleiding plaats. Deskundigheidsbevordering vindt in cursusvorm plaats en zo mogelijk regionaal georganiseerd. Er bestaat een goede samenwerkingsrelatie tussen de vrijwilligers van Voor Elkaar en de vrijwilligersorganisaties die zich in Voorschoten inzetten voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een functiebeperking. Aantallen vrijwilligers voor de diverse projecten en werkzaamheden: Personenalarmering 4 Telefoon medewerkers 3 Tafeltje-dek-je 9 Open eettafel 6 Welzijnsbezoeken 4 Thuisadministratie 12 Topaz bus 6 Informele Zorg 33 Alle overige diensten 22 PR/website 1 Ruimte+ 1 Vive 8 Totaal Ontwikkelingen Het huidige zorgsysteem is toe aan een nieuwe oriëntatie. De zorg ('cure') moet dienstbaar worden aan de samenleving en de 'care' kan en moet een sleutelrol vervullen binnen de zorg van de 21 ste eeuw. Gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en allen, die werkzaam zijn in de sector van welzijn en zorg, staan met de door het parlement goedgekeurde decentralisaties voor een enorme uitdaging om de grootste hervorming in de zorg tot nu toe tot een succes te maken. Met de transformatie van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving staat ook de positie van welzijn ter discussie. Aanpassingen zijn noodzakelijk. Ook de

4 welzijnsorganisatie zelf moet zich aanpassen. Daarom is de Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten per 1 januari 2014 over gegaan naar een brede welzijnsorganisatie onder de nieuwe naam Voor Elkaar. Heel 2014 heeft in het teken gestaan om inhoud te gaan geven aan de brede welzijnsorganisatie Voor Elkaar. De neerslag hiervan moest uitmonden in een beleidsplan voor de jaren Dit integrale beleidsplan is mede gebaseerd op feiten, gegevens en onderzoeksresultaten. Het beoogt verder een bijdrage te leveren aan het uiteindelijk te kiezen 3D-model. Het beoogt ook een bijdrage te leveren voor de gemeente die moet gaan beslissen waaraan de bestaande en nieuwe budgetten moeten worden toegewezen. De hele transformatie kan worden geschetst als een beweging, een veranderingsproces. Dit proces is zo complex dat er wel een ontwikkelingsrichting bestaat, maar geen precies einddoel. Dit houdt in dat een grote mate van flexibiliteit vereist is om tijdens het transitiejaar 2015 de eventueel noodzakelijke en gewenst aanpassingen te kunnen uitvoeren. Wij realiseerden ons dat het een complexe operatie is die begint met het waar maken per 1 januari 2015 van de wettelijke verantwoordelijkheden en de (financiële) consequenties die voort komen uit de decentralisaties (de transitie). Daarna volgt de transformatie van het sociale domein: de verandering in houding en gedrag van alle betrokkenen maar ook van de organisatie van het sociaal domein. Dit vraagt om meer tijd. Medio oktober konden wij onder het vrij naar Shakespeare vertaalde motto "Wel-zijn of niet-zijn, dat is de vraag" het plan aan de gemeente presenteren. In de weken daarna bleek dat de gemeente in grote lijnen ons plan kon omarmen maar dat de daaraan verbonden financiële consequenties niet haalbaar waren. Wij hebben vervolgens een aangepast plan gemaakt op basis van gelijkblijvende subsidie maar tegelijkertijd met de duidelijkheid welke onderdelen van ons beleidsplan niet door ons tot uitvoering gebracht zouden kunnen worden. In de maand december was er intensief overleg met de gemeente op wethouders niveau, dat resulteerde in toch iets meer financiële ruimte voor onze organisatie. 5. De brede welzijnsorganisatie Voor Elkaar Voor Elkaar (Welzijn voor iedereen) is een brede welzijnsorganisatie in Voorschoten, die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Er wordt een aantrekkelijk en op de vraag van de bewoners afgestemd activiteiten aanbod voor een brede doelgroep, jong en oud, gerealiseerd zowel centraal als via het buurtwerk.

5 De missie van de brede welzijnsorganisatie luidt: stimuleren van zelfredzaamheid van mensen en deelname aan de maatschappij. De gekozen doelen zijn: * Mensen in een kwetsbare positie helpen de regie te houden of terug te krijgen. * Mensen actief deel te laten nemen aan de samenleving, enerzijds door hulp te bieden, anderzijds door zelf een bijdrage te leveren als vrijwilliger. * Jong en oud, kwetsbaar en gezond met elkaar verbinden om de sociale samenhang in Voorschoten te vergroten. Als voorwaarden voor succes formuleerden wij: 1) Wij kunnen het niet alleen. Ook wij hebben anderen nodig. Niet alleen de gemeente (bestuurlijk draagvlak), maar ook netwerkpartners en belangenorganisaties. 2) Onze rol als sociaal makelaar goed invullen; wij brengen mensen, vrijwilligers, klanten en organisaties bij elkaar en leggen (maatwerk) verbanden. 3) Samen met de klant. Elke klant krijgt en maakt zijn eigen aanbod. Aanbod voegt zich naar de klant en niet andersom. 4) Onderscheidende activiteiten. Wij doen geen dingen waar de samenleving al in voorziet of die anderen beter doen. 5) Vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet. Waarbij vrijwilliger breed wordt verstaan: ieder die bijdraagt 6) Wij leveren kwaliteit. Wat kwaliteit is staat niet in een boek maar bepaalt de klant. 7) Alleen activiteiten die renderen. Dit zijn activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de zelf- resp. samenredzaamheid. 6. Het bestuur In 2014 kwam het bestuur 5 keer bij elkaar in een kleinere samenstelling. De heer Cornelissen is als penningmeester tijdelijk uit het bestuur teruggetreden en functioneert voor een jaar als directeur a.i. De heer Goemans is naast zijn functie als voorzitter tijdelijk ook penningmeester. In de vergadering van 19 maart werd het (financieel) jaarverslag 2013 uitgereikt en ter goedkeuring worden besproken in de vergadering van april. Het toegezonden Jaarplan 2014 werd toegelicht. Akkoord op het voorstel om in het kader van de samenwerking met de SWOW een vertegenwoordiger in elkaars besturen te laten deelnemen (dit is nooit tot effectuering gekomen). Zowel het verlofreglement als het reiskostenreglement 2014 werden goedgekeurd. Het voorstel om tijdelijk het aantal uren voor de telefoonbediening en de algemene ondersteuning uit te breiden wordt goedgekeurd. In de april vergadering wordt het jaarverslag 2013 goedgekeurd en besloten het positieve saldo ten gunste te brengen van de algemene reserve met de aantekening dat niet geplande uitgaven (o.a. onderzoeken ten behoeve van het beleidsplan) in 2014 ten laste kunnen komen van de algemene reserve.

6 Het bestuurslid van Hoek heeft laten weten om gezondheidsredenen binnenkort uit het bestuur terug te treden. Aan de orde komt ook het project 'De Heemtuin', waarbij Voor Elkaar het gebouw in exploitatie zal gaan nemen. Tijdens de vergadering in juni wordt de Latest Estimate over het 2e kwartaal goedgekeurd. Verwacht eindresultaat ziet er goed uit. Directie laat weten dat er hard gewerkt wordt aan het beleidsplan, dat uiterlijk in oktober gereed moet zijn voor presentatie aan de gemeente. Besloten wordt verder akkoord te gaan met de aanschaf van een nieuw centraal registratie systeem (CRVS). Kosten 7.200,-- af te schrijven over 5 jaar of met instemming van het bestuur ineens af te schrijven afhankelijk van het eindresultaat. De september vergadering stond in het teken van informatie over de voortgang van diverse projecten zoals het beleidsplan, het registratiesysteem, de vrijwilligerscentrale Vive, 'De Heemtuin', de ontwikkeling en productie van nieuw promotiemateriaal. De directie laat verder weten dat zij onderzoekt of het niet interessanter is om de alarmering in eigen beheer te gaan uitvoeren in plaats van via Radius. De LE over het 3e kwartaal zal worden toegestuurd. De enquête via het Senioren Magazine heeft een respons opgeleverd van boven de 20%. In de laatste vergadering van het jaar (17 december) deelt de voorzitter mee dat de gemeente de jaarlijkse waarderingsprijs met een bedrag van zal uitreiken aan Voor Elkaar. De LE over het 3e kwartaal wordt goedgekeurd. Verwacht wordt dat het jaar met een klein verlies zal worden afgesloten rekening houdend met de uitgaven voor de diverse onderzoeken. Het bestuur gaat akkoord met het voorstel om de alarmering in eigen beheer te gaan uitvoeren. Het intussen goedgekeurde beleidsplan wordt op 19 december met de twee wethouders besproken. Een handout voor de presentatie wordt doorgenomen en de overlegstrategie wordt bepaald. 7. Diensten en activiteiten 7.1 Ouderenadviseur De ouderenadviseur is een sociaal werker, die het zelfstandig functioneren van ouderen (en hun netwerk) bevordert en streeft naar het optimaliseren van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de client. De ouderenadviseur staat de oudere bij én coacht vrijwilligers en mantelzorgers die dat ook doen. De ouderenadviseur geeft hulp op tal van terreinen zoals dat van sociale contacten, dagbesteding, zingeving, administratie en omgaan met beperkingen. Hierbij wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden die de ouderen zélf nog hebben. In het verslag jaar heeft de ouderenadviseur deelgenomen aan de Pilot Sociaal Domein.

7 In oktober 2014 is een nieuw client registratie volg systeem ingevoerd, het CRVS. De gegevens uit het oude registratie systeem zijn overgezet naar het nieuwe systeem. Een groot deel van deze gegevens zijn nog niet gekoppeld aan diensten en voorzieningen. Voor dit jaarverslag wordt dan ook volstaan met de volgende gegevens uit de managementrapportage: Aantal geregistreerde cliënten: 376 Aantal cliënten met actief contact: Thuisadministratie De ouderenadviseur coördineert de dienst Thuisadministratie waar 12 vrijwilligers 20 klanten ondersteunen bij het op orde brengen en bijhouden van de administratie. De vrijwilligers worden getraind en gecoacht bij hun werkzaamheden. 7.3 Welzijnsbezoeken Met het oog op de ontwikkelingen die gaande zijn in het Sociaal Domein, waarmee een groot accent ligt op preventie, is besloten het project Welzijnsbezoeken waarbij 75 plussers geïnformeerd werden over het aanbod aan diensten op het terrein van wonen, welzijn en zorg, om te vormen naar Informatieve (preventieve) huisbezoeken voor 70 plussers. In 2014 hebben er geen huisbezoeken plaatsgevonden. Begin 2015 wordt gestart volgens de nieuwe opzet. 7.4 Open Eettafel Twee keer per maand, in keer, wordt er een Open Eettafel gehouden in de Merelhof. Daar nemen gemiddeld 23 ouderen per keer aan deel. De maaltijden worden betrokken van Topaz Zuidtwijck. Er zijn 540 maaltijden genuttigd 7.5 Personen alarmering In samenwerking met de Stichting Radius, organiseert Voor Elkaar voor zelfstandig wonende ouderen de persoonsalarmering. Voor Elkaar draagt zorg voor intake en plaatsing van de alarmapparaten. Radius draag zorg voor het beheer van de gegevens en de contacten met de alarmcentrale Erasmusbrug. Voor Elkaar zorgt voor plaatsing en onderhoud van de apparaten. Voor de alarmopvolging kan gekozen worden voor mantelzorgers of 24 uurs professionele alarmopvolging van een thuiszorgorganisaties zoals Marente, Activite of Topaz. Aansluitingen alarmering per Opvolging Marente 65 Opvolging Topaz 10 Opvolging mantelzorgers 65 Totaal aantal opzeggingen 38 Aantal geplaatste toestellen

8 Jaarlijks worden alle cliënten bezocht voor technische controle van de apparatuur en de gegevens. 7.6 Tafeltje Dek Je koelvers en diepvries De maaltijden van Tafeltje Dek Je koelvers en diepvries worden één keer per week door vrijwilligers aan huis bezorgd. Aanmelding en intake worden gedaan door Voor Elkaar, de Stichting Radius verzorgt de inkoop en de facturering van de maaltijden. Totaal Voorgerecht 858 Hoofdgerecht koelvers 5675 Hoofdgerecht diepvries 498 Nagerecht 930 Salade 259 Aantal deelnemers 56 (in deelnemers en 6810 hoofdmaaltijden diepvries en koelvers). Het aantal afgenomen hoofdmaaltijden is verminderd terwijl het aantal deelnemers is gestegen. Een verklaring hiervoor is dat er door meer mensen voor kortere tijd gebruik wordt gemaakt van deze dienst. 7.7 Overige diensten: VIA (bemiddeling vrijwillige hulp- en ondersteuningsdiensten) Deze dienst wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd en uitgevoerd. In 2014 was VIA alleen op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden kan een antwoordapparaat worden ingesproken. In het afgelopen jaar werd 109 keer een beroep gedaan op vrijwilligershulp Klussendienst 44 Tuinklus 51 Boodschappen 7 Begeleiding/vervoer Topazbus De Topazbus is een samenwerkingsproject tussen Topaz en Voor Elkaar. Topaz stelt een personenbusje ter beschikking en Voor Elkaar is verantwoordelijk voor de vrijwilligers en het programma en de publiciteit Per maand worden er 4 uitstapjes gemaakt. Per keer kunnen er 6 mensen mee, waarvan één rolstoelgebruiker. Er zijn 6 vrijwilligers (chauffeurs en bijrijders) bij dit project betrokken. Het aantal ingeschreven belangstellenden was ongeveer Website In het verslagjaar is de website bezocht door unieke bezoekers.

9 Het aantal bezoeken bedroeg 16,887. De meest bezochte pagina s waren die van de vrijwilligerscentrale Vive. De meest gebruikte zoekterm voor het vinden van de website was Voor Elkaar Voorschoten Vrijwilligerscentrale Vive In januari is de vrijwilligerscentrale Vive (Vrijwillige Inzet voor Elkaar) officieel geopend. Vive is tijdelijk gehuisvest in het pand waar ook het WMO loket de Wegwijzer is gevestigd. De openingsdagen waren dinsdagmiddag en woensdag de hele dag. Per dagdeel zijn er twee consulenten aanwezig. Veel tijd en aandacht is besteed aan het opzetten van een registratie en administratiesysteem, werven van vacatures en werven van vrijwilligers. Centraal in de werkzaamheden staat de vacaturebank. Organisaties die een vacature willen plaatsen worden uitgenodigd om langs te komen zodat een duidelijk beeld van de organisatie ontstaat. Met potentiele vrijwilligers wordt onderzocht waar iemands interesses en talenten liggen zodat een juiste match tussen vraag en aanbod kan worden gemaakt. De vacaturebank kent 12 categorieën vacatures. In totaal waren er 80 vacatures als volgt verdeeld over de verschillende categorieën. 1. Welzijn en Zorg: 34 vacatures waarvan er 4 vervuld zijn. 2. Bestuur en administratie: 11 vacatures en 2 vervuld. 3. Chauffeurs: geen vacatures 4. Dier, natuur en milieu: 3 vacatures 5. Sport en recreatie: 3 vacatures 6. Kunst en cultuur: geen vacatures 7. Fondsenwerving en goede doelen: 4 vacatures 8. Voorlichting en communicatie: 4 vacatures 9. Vakantiebegeleiding: geen 10. Onderhoud en techniek: 5 vacatures: 1 vervuld 11. Diversen: 17 vacatures 12. Maatjes en gezelschap: 4 vacatures De vacatures zijn ook in te zien in mappen die in de Bibliotheek en het Gemeentehuis liggen. Het aantal ingeschreven vrijwilligers bedroeg 54. Het aantal succesvolle matches: Mantelzorg De mantelzorgconsulent ondersteunt mantelzorgers door het geven van voorlichting, advies, begeleiding en bemiddeling. In het verslagjaar zijn twee cursussen omgaan met dementie voor mantelzorgers gegeven. De dag van de Mantelzorg heeft in november plaatsgevonden i.s.m. de mantelzorgconsulent uit Wassenaar. Bij de Dag van de Mantelzorg waren 120

10 mantelzorgers aanwezig. Uit de CRVS managementrapportage komen de volgende gegevens: Van de mantelzorgers in Voorschoten zijn er 298 bekend bij de mantelzorgconsulent. Met 127 mantelzorgers is actief contact Informele Zorg De consulente Informele zorg richt zich in het bijzonder op het organiseren van vrijwilligershulp ter ondersteuning van mantelzorgers (ook wel respijtzorg genoemd). Voor de werving van vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van de Vacaturebank, advertenties in huis aan huis bladen en van studenten van Inholland. Er zijn 3 gastlessen gegeven bij Inholland en één introductietraining vrijwilligerswerk voor nieuwe vrijwilligers. In juni is een klinische les gegeven over dementie, en een training communicatie. Tevens hebben de vrijwilligers gebruik gemaakt van het scholingsaanbod van Tympaan, Coalitie Erbij (over eenzaamheid) en netwerkpartners. In totaal zijn er 31 vrijwilligers (inclusief 13 studenten) voor de Informele zorg. Er zijn 27 vrijwilligers effectief ingezet bij mantelzorgers/cliënten. Er zijn 40 koppelingen tot stand gekomen, waarvan 9 vrijwilligers gedurende het jaar meerdere cliënten hebben begeleid of soms ook meerdere cliënten tegelijk. 8. De Heemtuin Ontmoetingscentrum de Heemtuin is een samenwerkingsverband tussen Florence Voorschoten, Gemiva- SVG groep, Platform Duurzaam Voorschoten en Voor Elkaar. In het ontmoetingscentrum wordt een stimulerend dagprogramma aangeboden gericht op buiten en bewegen. De activiteiten in het gebouw van de Heemtuin en de in de Heemtuin zelf, zijn bestemd voor kwetsbare oudere inwoners van Voorschoten. Met de gemeente Voorschoten is een overeenkomst afgesloten voor het beheer en het onderhoud van de educatieve (heem)tuin en het bijbehorende gebouw. Het Oranjefonds, fonds 1918, het VSB fonds en het Rabobankfonds hebben financiële middelen ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een beweegtoestel en voor de inrichting van het gebouw en de buitenruimte. De werkgroep heeft zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een dagactiviteitenprogramma, inrichting van het gebouw, en het werven van vrijwilligers. De opening wordt verwacht in april De Merelhof De Merelhof is een centraal in het dorp gelegen ontmoetingscentrum waar verschillende organisaties welzijns activiteiten organiseren. Voor Elkaar is verantwoordelijk voor het beheer en de verhuur.

11 De vaste huurders van de Merelhof zijn: de Biljartvereniging, de EHBO vereniging, de handwerksoos en de ouderensoos, de NvvH, Open Eettafel, het Alzheimercafé, Werelddans en de VOV. De Merelhof wordt incidenteel verhuurd aan organisaties o.a. om te vergaderen en cursussen te geven. In 2014 is de Merelhof in totaal 288 dagdelen verhuurd geweest. - eerste kwartaal 32 dagdelen - tweede kwartaal 71 dagdelen - derde kwartaal 51 dagdelen - vierde kwartaal 76 dagdelen 10. Toekomstige ontwikkelingen De 3 decentralisaties hebben hun beslag gekregen en de gemeente heeft met goedkeuring van de Raad diverse noodzakelijke besluiten genomen om aan de wettelijke en financiële verplichtingen te voldoen. Na deze transitie ziet de gemeente de jaren 2015 (in het bijzonder) en 2016 als de transformatie jaren. Gedurende deze 2 jaren moet bekeken worden hoe de zorg en het welzijn ten gunste van alle burgers in Voorschoten het beste definitief geregeld kan worden. Ook onze definitieve plaats alsmede de gewenste en noodzakelijke activiteiten en diensten zullen moeten worden vastgesteld in goed overleg met de gemeente. In het bijzonder zullen aan de orde komen de organisatie van het Sociale Netwerk Team en het o.i. daarbij behorende brede informatie loket en centrale telefonische informatie- en meldpunt. Ook de versterking van onze organisatie alsmede van de financiële middelen is een belangrijk punt van aandacht. Naast intensief overleg op gemeentelijk niveau zullen wij ook aandacht moeten besteden aan het lobbywerk bij de politieke partijen en alle betrokkenen binnen het domein van zorg en welzijn. Wij krijgen daartoe ook de mogelijkheid door het moeten indienen van onze subsidieaanvraag voor de nieuwe periode Ons beleidsplan zal daartoe de leidraad zijn.

1. Inleiding. 2. Doelstelling en werkwijze. Jaarverslag 2013, Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten

1. Inleiding. 2. Doelstelling en werkwijze. Jaarverslag 2013, Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten 1. Inleiding In 1986 is Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Voorschoten opgericht. De doelstelling van de stichting luidde: met inspraak van de ouderen de zelfstandigheid en maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Vind Elkaar in Voorschoten

Vind Elkaar in Voorschoten Vind Elkaar in Voorschoten Jaarplan 2017 Voorschoten Voor Elkaar Voorwoord Het welzijnswerk bevindt zich midden in de veranderingen die in het sociaal domein gaande zijn. De burger is aan zet, de onderlinge

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN Volwassenenwerk Kinderwerk Buurtwerk Informatie en advies Ondersteuning en bemiddeling Jeugd- en jongerenwerk VOORWOORD 2015 was een spannend jaar van grote

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel

Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel Vivaan staat voor het opzoeken en ondersteunen van (kwetsbare) burgers en burgerinitiatieven op een out-reachende wijze. Het jaar 2014 stond in het teken van de

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan Hoofdlijnen beleidsplan Doelstelling (statutair) De stichting heeft ten doel, middels de inzet van professionele krachten en vrijwilligers, het uitvoeren, ondersteunen en/of stimuleren, coördineren, begeleiden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Thema/Bron/Beleid Participatie/ WMO prestatieveld 1 Leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen Prestatieveld 3 Informatie, advies,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

gemeente venray Gasenr.

gemeente venray Gasenr. O CM de Zorgondersteuner gemeente venray Gasenr. afdeling Proteion Welzijn De Zorgondersteuner Bezoek- en postadres: Dorpstraat 32 6095 AH Baexem Bezoekadres Venlo: Alberickstraat 3c 5922 BL Venlo College

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Wmo - Raad STICHTING WMO-RAAD GEMEENTE MOERDIJK JAARVERSLAG Gemeente Moerdijk

Wmo - Raad STICHTING WMO-RAAD GEMEENTE MOERDIJK JAARVERSLAG Gemeente Moerdijk STICHTING WMO-RAAD GEMEENTE MOERDIJK Wmo - Raad Gemeente Moerdijk JAARVERSLAG 2014 Secretariaat: Lindonk 70 4761 NH Zevenbergen Tel. 0168-326598 E-mail: secretaris@wmoraadmoerdijk.nl Inschrijfnummer Kamer

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Putten, mei 2013 1 VOORWOORD Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Wmo-raad Putten over het jaar 2012. Het verslagjaar wordt ter kennisneming

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk!

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk! Welzijn De Meierij Maakt meer mogelijk! NIEUWE ORGANISATIE Per 1 januari 2013 zijn Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode en BWI Het Palet uit Schijndel gefuseerd. De naam voor de nieuwe organisatie is: Welzijn

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

ACTIEPLAN Veranderingen in het sociale domein. Toelichting

ACTIEPLAN Veranderingen in het sociale domein. Toelichting Toelichting Er komen grote veranderingen in het sociale domein: decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, scheiden van wonen en zorg, forse bezuinigingen en de ombouw van de verzorgingsstaat naar

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Artikel 3. Reikwijdte regeling 1. De Zorgpauze wordt verleend zolang daartoe ruimte is binnen het jaarlijks vastgestelde budgetplafond.

Artikel 3. Reikwijdte regeling 1. De Zorgpauze wordt verleend zolang daartoe ruimte is binnen het jaarlijks vastgestelde budgetplafond. Regeling Zorgpauze Noordwijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; Gelet op artikel 2.2.2 van de Wmo 2015 (op grond waarvan het college de algemene maatregelen treft ter

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Informatiebijeenkomst vrijwilligers- en subsidiebeleid 11 april 2016 Programma Presentatie vrijwilligersbeleid Presentatie subsidiebeleid Vragen algemeen Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie