JAARVERSLAG. 1. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. 1. Inleiding"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 1. Inleiding In 1986 is Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Voorschoten opgericht. De doelstelling van de stichting luidde: met inspraak van de ouderen de zelfstandigheid en maatschappelijke integratie in de samenleving te bevorderen. In 2001 onderging de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Voorschoten een ingrijpende bestuurlijke wijziging en veranderde de naam in Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten. In 2007 werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. De doelstelling van de stichting is niet veranderd en nog altijd leidend in onze werkzaamheden. In 2011 bestond de Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten 25 jaar. Per 1 januari 2014 is de SWOV omgevormd tot de brede welzijnsorganisatie met de statutaire naam 'Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Voor Elkaar'. In het afgelopen jaar hebben de volgende zaken extra aandacht gekregen: * Na het besluit om de SWOV door te ontwikkelen naar een brede welzijnsorganisatie, is in 2014 veel energie gestoken in de opstelling van een beleidsplan voor de jaren * Hiertoe werden onder andere met ondersteuning van twee externe adviesbureaus een viertal onderzoeken uitgevoerd: een visie op mantelzorg en de markt hiervan in Voorschoten, hetzelfde voor de markt van ouderen en die van vrijwilligers alsmede een naar de activiteit sport en bewegen. * Met het oog op de voorgenomen 3 decentralisaties van de centrale overheid naar de gemeenten (de overheveling van een groot deel van de AWBZ naar de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatie), is er extra besteed aan de (mogelijke) consequenties hiervan voor Voor Elkaar. * Er heeft in 2014 intensief overleg plaats gevonden met de gemeente zowel op ambtelijk niveau (directie) als op het niveau van de wethouders (bestuur en directie). * Toen duidelijk werd dat de gemeente zich in grote lijnen kon vinden in ons beleidsplan maar helaas de daarvoor benodigde financiële middelen niet beschikbaar kon stellen, is een aangepast activiteitenplan 2015 opgesteld. * In samenwerking met Gemiva en Florence is gewerkt aan de totstandkoming van het project "De Heemtuin" in het burgemeester Berkhout park. * Veel aandacht is gegeven aan de interne organisatie. * De besturen van Voor Elkaar en de Stichting Gezond Voorschoten voerden overleg over intensieve samenwerking. Dit heeft er toe geleid dat de beide besturen besloten om de vijf activiteiten van Gezond Voorschoten per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid te brengen van Voor Elkaar. * Er heeft onderzoek plaats gevonden naar de aanschaf van een centraal registratie systeem. Dit resulteerde in de aanschaf van het CRVS, een op maat toegesneden registratie systeem. Omdat er veel extra werk verricht zou moeten worden is besloten om de heer Cornelissen tijdelijk terug te laten treden uit het bestuur en als directeur a.i. te laten

2 functioneren ter ondersteuning van de zittende directeur. Het penningmeesterschap is tijdelijk door de voorzitter waargenomen. 2. Doelstelling en werkwijze Voor Elkaar richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van thuiswonende oudere senioren, chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en alle burgers die hulp of ondersteuning behoeven.. Een tweede belangrijke doelstelling is het bevorderen van participatie van actieve burgers, zoals vrijwilligers en mantelzorgers. De vele lijnen die onze vrijwilligers in de samenleving hebben, brengen (nieuwe) netwerken met zich mee en allerlei vormen van vroeg signalering en preventie. Voor Elkaar stelt de levensloopbenadering met de gerichtheid op regie, herstel van regie of ondersteuning bij regieverlies, centraal. Vanuit deze benadering wordt met de cliënt gekeken naar verstoringen en bedreigingen in het dagelijks leven en hoe deze kunnen worden aangepakt, verzacht of verholpen. Dit alles vooral in samenwerking met de vele organisaties die zich in Voorschoten bezig houden met wonen, zorg en welzijn. Voor Elkaar kent drie kerntaken: 1. Maatschappelijke activering: bevordering participatie inclusief vrijwillige inzet. 2. Sociale preventie: informatie, advies, signalering en ondersteuning. 3. Persoonsgerichte dienstverlening. 3. Organisatie Het werkgebied van Voor Elkaar is de gemeente Voorschoten. De kerntaken worden uitgevoerd door de medewerkers en de vrijwilligers werkzaam bij de stichting. Op 31 december 2014 in dienst: Mevrouw A.J.M. Nijhuis, directeur (32 uur) De heer J.A.T. Cornelissen, directeur a.i. (20 uur) De heer A.M. Mahmutovic, stafmedewerker ict, financiën, administratie (20 uur) Mevrouw H. van Luijk, ouderenadviseur (24 uur) Mevrouw M. van Kasteel, projectondersteuner en secretariaat (16 uur) Mevrouw M. Klein, mantelzorgconsulent (20 uur) Mevrouw P. Wolffenbuttel, consulent informele zorg (24 uur) Mevrouw J. Arendse (10 uur vanaf 1 augustus 2014) Mevrouw P. Gerring stagiaire 3 e jaar Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (32 uur vanaf september 2014) Op 31 december 2014 bestaat het bestuur : De heer A.M. Goemans, voorzitter/penningmeester De heer T.W. van der Krogt, secretaris De heer J.J.M. van Hoek, lid (teruggetreden per 1 augustus 2015) Mevrouw H.M. Dupuis, lid

3 Voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden zijn 88 vrijwilligers actief voor Voor Elkaar. De stichting streeft ernaar haar vrijwilligers zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen en, daar waar nodig, te scholen. Dit om in te kunnen spelen op de veranderende maatschappij waar een steeds groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. De vrijwilligers worden in hun werkzaamheden ondersteund en begeleid door de ouderenadviseur (thuisadministratie en welzijnsbezoeken), door de coördinator Tafeltje Dek Je en Alarmering en door de Senior consulent Vive. Afhankelijk van de werkzaamheden die verricht worden vindt individuele of groepsgewijze begeleiding plaats. Deskundigheidsbevordering vindt in cursusvorm plaats en zo mogelijk regionaal georganiseerd. Er bestaat een goede samenwerkingsrelatie tussen de vrijwilligers van Voor Elkaar en de vrijwilligersorganisaties die zich in Voorschoten inzetten voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een functiebeperking. Aantallen vrijwilligers voor de diverse projecten en werkzaamheden: Personenalarmering 4 Telefoon medewerkers 3 Tafeltje-dek-je 9 Open eettafel 6 Welzijnsbezoeken 4 Thuisadministratie 12 Topaz bus 6 Informele Zorg 33 Alle overige diensten 22 PR/website 1 Ruimte+ 1 Vive 8 Totaal Ontwikkelingen Het huidige zorgsysteem is toe aan een nieuwe oriëntatie. De zorg ('cure') moet dienstbaar worden aan de samenleving en de 'care' kan en moet een sleutelrol vervullen binnen de zorg van de 21 ste eeuw. Gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en allen, die werkzaam zijn in de sector van welzijn en zorg, staan met de door het parlement goedgekeurde decentralisaties voor een enorme uitdaging om de grootste hervorming in de zorg tot nu toe tot een succes te maken. Met de transformatie van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving staat ook de positie van welzijn ter discussie. Aanpassingen zijn noodzakelijk. Ook de

4 welzijnsorganisatie zelf moet zich aanpassen. Daarom is de Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten per 1 januari 2014 over gegaan naar een brede welzijnsorganisatie onder de nieuwe naam Voor Elkaar. Heel 2014 heeft in het teken gestaan om inhoud te gaan geven aan de brede welzijnsorganisatie Voor Elkaar. De neerslag hiervan moest uitmonden in een beleidsplan voor de jaren Dit integrale beleidsplan is mede gebaseerd op feiten, gegevens en onderzoeksresultaten. Het beoogt verder een bijdrage te leveren aan het uiteindelijk te kiezen 3D-model. Het beoogt ook een bijdrage te leveren voor de gemeente die moet gaan beslissen waaraan de bestaande en nieuwe budgetten moeten worden toegewezen. De hele transformatie kan worden geschetst als een beweging, een veranderingsproces. Dit proces is zo complex dat er wel een ontwikkelingsrichting bestaat, maar geen precies einddoel. Dit houdt in dat een grote mate van flexibiliteit vereist is om tijdens het transitiejaar 2015 de eventueel noodzakelijke en gewenst aanpassingen te kunnen uitvoeren. Wij realiseerden ons dat het een complexe operatie is die begint met het waar maken per 1 januari 2015 van de wettelijke verantwoordelijkheden en de (financiële) consequenties die voort komen uit de decentralisaties (de transitie). Daarna volgt de transformatie van het sociale domein: de verandering in houding en gedrag van alle betrokkenen maar ook van de organisatie van het sociaal domein. Dit vraagt om meer tijd. Medio oktober konden wij onder het vrij naar Shakespeare vertaalde motto "Wel-zijn of niet-zijn, dat is de vraag" het plan aan de gemeente presenteren. In de weken daarna bleek dat de gemeente in grote lijnen ons plan kon omarmen maar dat de daaraan verbonden financiële consequenties niet haalbaar waren. Wij hebben vervolgens een aangepast plan gemaakt op basis van gelijkblijvende subsidie maar tegelijkertijd met de duidelijkheid welke onderdelen van ons beleidsplan niet door ons tot uitvoering gebracht zouden kunnen worden. In de maand december was er intensief overleg met de gemeente op wethouders niveau, dat resulteerde in toch iets meer financiële ruimte voor onze organisatie. 5. De brede welzijnsorganisatie Voor Elkaar Voor Elkaar (Welzijn voor iedereen) is een brede welzijnsorganisatie in Voorschoten, die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Er wordt een aantrekkelijk en op de vraag van de bewoners afgestemd activiteiten aanbod voor een brede doelgroep, jong en oud, gerealiseerd zowel centraal als via het buurtwerk.

5 De missie van de brede welzijnsorganisatie luidt: stimuleren van zelfredzaamheid van mensen en deelname aan de maatschappij. De gekozen doelen zijn: * Mensen in een kwetsbare positie helpen de regie te houden of terug te krijgen. * Mensen actief deel te laten nemen aan de samenleving, enerzijds door hulp te bieden, anderzijds door zelf een bijdrage te leveren als vrijwilliger. * Jong en oud, kwetsbaar en gezond met elkaar verbinden om de sociale samenhang in Voorschoten te vergroten. Als voorwaarden voor succes formuleerden wij: 1) Wij kunnen het niet alleen. Ook wij hebben anderen nodig. Niet alleen de gemeente (bestuurlijk draagvlak), maar ook netwerkpartners en belangenorganisaties. 2) Onze rol als sociaal makelaar goed invullen; wij brengen mensen, vrijwilligers, klanten en organisaties bij elkaar en leggen (maatwerk) verbanden. 3) Samen met de klant. Elke klant krijgt en maakt zijn eigen aanbod. Aanbod voegt zich naar de klant en niet andersom. 4) Onderscheidende activiteiten. Wij doen geen dingen waar de samenleving al in voorziet of die anderen beter doen. 5) Vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet. Waarbij vrijwilliger breed wordt verstaan: ieder die bijdraagt 6) Wij leveren kwaliteit. Wat kwaliteit is staat niet in een boek maar bepaalt de klant. 7) Alleen activiteiten die renderen. Dit zijn activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de zelf- resp. samenredzaamheid. 6. Het bestuur In 2014 kwam het bestuur 5 keer bij elkaar in een kleinere samenstelling. De heer Cornelissen is als penningmeester tijdelijk uit het bestuur teruggetreden en functioneert voor een jaar als directeur a.i. De heer Goemans is naast zijn functie als voorzitter tijdelijk ook penningmeester. In de vergadering van 19 maart werd het (financieel) jaarverslag 2013 uitgereikt en ter goedkeuring worden besproken in de vergadering van april. Het toegezonden Jaarplan 2014 werd toegelicht. Akkoord op het voorstel om in het kader van de samenwerking met de SWOW een vertegenwoordiger in elkaars besturen te laten deelnemen (dit is nooit tot effectuering gekomen). Zowel het verlofreglement als het reiskostenreglement 2014 werden goedgekeurd. Het voorstel om tijdelijk het aantal uren voor de telefoonbediening en de algemene ondersteuning uit te breiden wordt goedgekeurd. In de april vergadering wordt het jaarverslag 2013 goedgekeurd en besloten het positieve saldo ten gunste te brengen van de algemene reserve met de aantekening dat niet geplande uitgaven (o.a. onderzoeken ten behoeve van het beleidsplan) in 2014 ten laste kunnen komen van de algemene reserve.

6 Het bestuurslid van Hoek heeft laten weten om gezondheidsredenen binnenkort uit het bestuur terug te treden. Aan de orde komt ook het project 'De Heemtuin', waarbij Voor Elkaar het gebouw in exploitatie zal gaan nemen. Tijdens de vergadering in juni wordt de Latest Estimate over het 2e kwartaal goedgekeurd. Verwacht eindresultaat ziet er goed uit. Directie laat weten dat er hard gewerkt wordt aan het beleidsplan, dat uiterlijk in oktober gereed moet zijn voor presentatie aan de gemeente. Besloten wordt verder akkoord te gaan met de aanschaf van een nieuw centraal registratie systeem (CRVS). Kosten 7.200,-- af te schrijven over 5 jaar of met instemming van het bestuur ineens af te schrijven afhankelijk van het eindresultaat. De september vergadering stond in het teken van informatie over de voortgang van diverse projecten zoals het beleidsplan, het registratiesysteem, de vrijwilligerscentrale Vive, 'De Heemtuin', de ontwikkeling en productie van nieuw promotiemateriaal. De directie laat verder weten dat zij onderzoekt of het niet interessanter is om de alarmering in eigen beheer te gaan uitvoeren in plaats van via Radius. De LE over het 3e kwartaal zal worden toegestuurd. De enquête via het Senioren Magazine heeft een respons opgeleverd van boven de 20%. In de laatste vergadering van het jaar (17 december) deelt de voorzitter mee dat de gemeente de jaarlijkse waarderingsprijs met een bedrag van zal uitreiken aan Voor Elkaar. De LE over het 3e kwartaal wordt goedgekeurd. Verwacht wordt dat het jaar met een klein verlies zal worden afgesloten rekening houdend met de uitgaven voor de diverse onderzoeken. Het bestuur gaat akkoord met het voorstel om de alarmering in eigen beheer te gaan uitvoeren. Het intussen goedgekeurde beleidsplan wordt op 19 december met de twee wethouders besproken. Een handout voor de presentatie wordt doorgenomen en de overlegstrategie wordt bepaald. 7. Diensten en activiteiten 7.1 Ouderenadviseur De ouderenadviseur is een sociaal werker, die het zelfstandig functioneren van ouderen (en hun netwerk) bevordert en streeft naar het optimaliseren van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de client. De ouderenadviseur staat de oudere bij én coacht vrijwilligers en mantelzorgers die dat ook doen. De ouderenadviseur geeft hulp op tal van terreinen zoals dat van sociale contacten, dagbesteding, zingeving, administratie en omgaan met beperkingen. Hierbij wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden die de ouderen zélf nog hebben. In het verslag jaar heeft de ouderenadviseur deelgenomen aan de Pilot Sociaal Domein.

7 In oktober 2014 is een nieuw client registratie volg systeem ingevoerd, het CRVS. De gegevens uit het oude registratie systeem zijn overgezet naar het nieuwe systeem. Een groot deel van deze gegevens zijn nog niet gekoppeld aan diensten en voorzieningen. Voor dit jaarverslag wordt dan ook volstaan met de volgende gegevens uit de managementrapportage: Aantal geregistreerde cliënten: 376 Aantal cliënten met actief contact: Thuisadministratie De ouderenadviseur coördineert de dienst Thuisadministratie waar 12 vrijwilligers 20 klanten ondersteunen bij het op orde brengen en bijhouden van de administratie. De vrijwilligers worden getraind en gecoacht bij hun werkzaamheden. 7.3 Welzijnsbezoeken Met het oog op de ontwikkelingen die gaande zijn in het Sociaal Domein, waarmee een groot accent ligt op preventie, is besloten het project Welzijnsbezoeken waarbij 75 plussers geïnformeerd werden over het aanbod aan diensten op het terrein van wonen, welzijn en zorg, om te vormen naar Informatieve (preventieve) huisbezoeken voor 70 plussers. In 2014 hebben er geen huisbezoeken plaatsgevonden. Begin 2015 wordt gestart volgens de nieuwe opzet. 7.4 Open Eettafel Twee keer per maand, in keer, wordt er een Open Eettafel gehouden in de Merelhof. Daar nemen gemiddeld 23 ouderen per keer aan deel. De maaltijden worden betrokken van Topaz Zuidtwijck. Er zijn 540 maaltijden genuttigd 7.5 Personen alarmering In samenwerking met de Stichting Radius, organiseert Voor Elkaar voor zelfstandig wonende ouderen de persoonsalarmering. Voor Elkaar draagt zorg voor intake en plaatsing van de alarmapparaten. Radius draag zorg voor het beheer van de gegevens en de contacten met de alarmcentrale Erasmusbrug. Voor Elkaar zorgt voor plaatsing en onderhoud van de apparaten. Voor de alarmopvolging kan gekozen worden voor mantelzorgers of 24 uurs professionele alarmopvolging van een thuiszorgorganisaties zoals Marente, Activite of Topaz. Aansluitingen alarmering per Opvolging Marente 65 Opvolging Topaz 10 Opvolging mantelzorgers 65 Totaal aantal opzeggingen 38 Aantal geplaatste toestellen

8 Jaarlijks worden alle cliënten bezocht voor technische controle van de apparatuur en de gegevens. 7.6 Tafeltje Dek Je koelvers en diepvries De maaltijden van Tafeltje Dek Je koelvers en diepvries worden één keer per week door vrijwilligers aan huis bezorgd. Aanmelding en intake worden gedaan door Voor Elkaar, de Stichting Radius verzorgt de inkoop en de facturering van de maaltijden. Totaal Voorgerecht 858 Hoofdgerecht koelvers 5675 Hoofdgerecht diepvries 498 Nagerecht 930 Salade 259 Aantal deelnemers 56 (in deelnemers en 6810 hoofdmaaltijden diepvries en koelvers). Het aantal afgenomen hoofdmaaltijden is verminderd terwijl het aantal deelnemers is gestegen. Een verklaring hiervoor is dat er door meer mensen voor kortere tijd gebruik wordt gemaakt van deze dienst. 7.7 Overige diensten: VIA (bemiddeling vrijwillige hulp- en ondersteuningsdiensten) Deze dienst wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd en uitgevoerd. In 2014 was VIA alleen op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden kan een antwoordapparaat worden ingesproken. In het afgelopen jaar werd 109 keer een beroep gedaan op vrijwilligershulp Klussendienst 44 Tuinklus 51 Boodschappen 7 Begeleiding/vervoer Topazbus De Topazbus is een samenwerkingsproject tussen Topaz en Voor Elkaar. Topaz stelt een personenbusje ter beschikking en Voor Elkaar is verantwoordelijk voor de vrijwilligers en het programma en de publiciteit Per maand worden er 4 uitstapjes gemaakt. Per keer kunnen er 6 mensen mee, waarvan één rolstoelgebruiker. Er zijn 6 vrijwilligers (chauffeurs en bijrijders) bij dit project betrokken. Het aantal ingeschreven belangstellenden was ongeveer Website In het verslagjaar is de website bezocht door unieke bezoekers.

9 Het aantal bezoeken bedroeg 16,887. De meest bezochte pagina s waren die van de vrijwilligerscentrale Vive. De meest gebruikte zoekterm voor het vinden van de website was Voor Elkaar Voorschoten Vrijwilligerscentrale Vive In januari is de vrijwilligerscentrale Vive (Vrijwillige Inzet voor Elkaar) officieel geopend. Vive is tijdelijk gehuisvest in het pand waar ook het WMO loket de Wegwijzer is gevestigd. De openingsdagen waren dinsdagmiddag en woensdag de hele dag. Per dagdeel zijn er twee consulenten aanwezig. Veel tijd en aandacht is besteed aan het opzetten van een registratie en administratiesysteem, werven van vacatures en werven van vrijwilligers. Centraal in de werkzaamheden staat de vacaturebank. Organisaties die een vacature willen plaatsen worden uitgenodigd om langs te komen zodat een duidelijk beeld van de organisatie ontstaat. Met potentiele vrijwilligers wordt onderzocht waar iemands interesses en talenten liggen zodat een juiste match tussen vraag en aanbod kan worden gemaakt. De vacaturebank kent 12 categorieën vacatures. In totaal waren er 80 vacatures als volgt verdeeld over de verschillende categorieën. 1. Welzijn en Zorg: 34 vacatures waarvan er 4 vervuld zijn. 2. Bestuur en administratie: 11 vacatures en 2 vervuld. 3. Chauffeurs: geen vacatures 4. Dier, natuur en milieu: 3 vacatures 5. Sport en recreatie: 3 vacatures 6. Kunst en cultuur: geen vacatures 7. Fondsenwerving en goede doelen: 4 vacatures 8. Voorlichting en communicatie: 4 vacatures 9. Vakantiebegeleiding: geen 10. Onderhoud en techniek: 5 vacatures: 1 vervuld 11. Diversen: 17 vacatures 12. Maatjes en gezelschap: 4 vacatures De vacatures zijn ook in te zien in mappen die in de Bibliotheek en het Gemeentehuis liggen. Het aantal ingeschreven vrijwilligers bedroeg 54. Het aantal succesvolle matches: Mantelzorg De mantelzorgconsulent ondersteunt mantelzorgers door het geven van voorlichting, advies, begeleiding en bemiddeling. In het verslagjaar zijn twee cursussen omgaan met dementie voor mantelzorgers gegeven. De dag van de Mantelzorg heeft in november plaatsgevonden i.s.m. de mantelzorgconsulent uit Wassenaar. Bij de Dag van de Mantelzorg waren 120

10 mantelzorgers aanwezig. Uit de CRVS managementrapportage komen de volgende gegevens: Van de mantelzorgers in Voorschoten zijn er 298 bekend bij de mantelzorgconsulent. Met 127 mantelzorgers is actief contact Informele Zorg De consulente Informele zorg richt zich in het bijzonder op het organiseren van vrijwilligershulp ter ondersteuning van mantelzorgers (ook wel respijtzorg genoemd). Voor de werving van vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van de Vacaturebank, advertenties in huis aan huis bladen en van studenten van Inholland. Er zijn 3 gastlessen gegeven bij Inholland en één introductietraining vrijwilligerswerk voor nieuwe vrijwilligers. In juni is een klinische les gegeven over dementie, en een training communicatie. Tevens hebben de vrijwilligers gebruik gemaakt van het scholingsaanbod van Tympaan, Coalitie Erbij (over eenzaamheid) en netwerkpartners. In totaal zijn er 31 vrijwilligers (inclusief 13 studenten) voor de Informele zorg. Er zijn 27 vrijwilligers effectief ingezet bij mantelzorgers/cliënten. Er zijn 40 koppelingen tot stand gekomen, waarvan 9 vrijwilligers gedurende het jaar meerdere cliënten hebben begeleid of soms ook meerdere cliënten tegelijk. 8. De Heemtuin Ontmoetingscentrum de Heemtuin is een samenwerkingsverband tussen Florence Voorschoten, Gemiva- SVG groep, Platform Duurzaam Voorschoten en Voor Elkaar. In het ontmoetingscentrum wordt een stimulerend dagprogramma aangeboden gericht op buiten en bewegen. De activiteiten in het gebouw van de Heemtuin en de in de Heemtuin zelf, zijn bestemd voor kwetsbare oudere inwoners van Voorschoten. Met de gemeente Voorschoten is een overeenkomst afgesloten voor het beheer en het onderhoud van de educatieve (heem)tuin en het bijbehorende gebouw. Het Oranjefonds, fonds 1918, het VSB fonds en het Rabobankfonds hebben financiële middelen ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een beweegtoestel en voor de inrichting van het gebouw en de buitenruimte. De werkgroep heeft zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een dagactiviteitenprogramma, inrichting van het gebouw, en het werven van vrijwilligers. De opening wordt verwacht in april De Merelhof De Merelhof is een centraal in het dorp gelegen ontmoetingscentrum waar verschillende organisaties welzijns activiteiten organiseren. Voor Elkaar is verantwoordelijk voor het beheer en de verhuur.

11 De vaste huurders van de Merelhof zijn: de Biljartvereniging, de EHBO vereniging, de handwerksoos en de ouderensoos, de NvvH, Open Eettafel, het Alzheimercafé, Werelddans en de VOV. De Merelhof wordt incidenteel verhuurd aan organisaties o.a. om te vergaderen en cursussen te geven. In 2014 is de Merelhof in totaal 288 dagdelen verhuurd geweest. - eerste kwartaal 32 dagdelen - tweede kwartaal 71 dagdelen - derde kwartaal 51 dagdelen - vierde kwartaal 76 dagdelen 10. Toekomstige ontwikkelingen De 3 decentralisaties hebben hun beslag gekregen en de gemeente heeft met goedkeuring van de Raad diverse noodzakelijke besluiten genomen om aan de wettelijke en financiële verplichtingen te voldoen. Na deze transitie ziet de gemeente de jaren 2015 (in het bijzonder) en 2016 als de transformatie jaren. Gedurende deze 2 jaren moet bekeken worden hoe de zorg en het welzijn ten gunste van alle burgers in Voorschoten het beste definitief geregeld kan worden. Ook onze definitieve plaats alsmede de gewenste en noodzakelijke activiteiten en diensten zullen moeten worden vastgesteld in goed overleg met de gemeente. In het bijzonder zullen aan de orde komen de organisatie van het Sociale Netwerk Team en het o.i. daarbij behorende brede informatie loket en centrale telefonische informatie- en meldpunt. Ook de versterking van onze organisatie alsmede van de financiële middelen is een belangrijk punt van aandacht. Naast intensief overleg op gemeentelijk niveau zullen wij ook aandacht moeten besteden aan het lobbywerk bij de politieke partijen en alle betrokkenen binnen het domein van zorg en welzijn. Wij krijgen daartoe ook de mogelijkheid door het moeten indienen van onze subsidieaanvraag voor de nieuwe periode Ons beleidsplan zal daartoe de leidraad zijn.

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Stichting Modus. Jaarverslag 2012

Stichting Modus. Jaarverslag 2012 Stichting Modus Jaarverslag 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van mantelzorgers en ouderen coördineert Modus de zorg- en vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36

Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36 Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36 E-mail : info@pluspuntleiderdorp.nl Website : www.pluspuntleiderdorp.nl INHOUD

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Dienstenboek Gemeente Druten 2014

Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Cliëntondersteuning... 5 2. Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers... 8 3. Vrijwilligersdiensten... 15 4. Samenlevingsopbouw dicht

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

jaarverslag.2011 Oud en nieuw

jaarverslag.2011 Oud en nieuw jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/2012 4 Veranderende markt 5 Welzijn

Nadere informatie

MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt JAARVERSLAG 2007 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt 2007, een stormachtig jaar Het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt maakte in 2007 een stormachtig jaar door. Allereerst ontwikkelden

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram...

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram... DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 2012 INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Governance... 4 3. Medezeggenschap... 7 3.1 Cliënten... 7 3.2 Medewerkers... 8 4. Transparantie en kwaliteit... 10 4.1 HKZ... 10 4.2 Planning

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie