OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel. Bacheloropleidingen CMD en HBO-ICT Studiejaar voltijd / deeltijd. Deel 1: studiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel. Bacheloropleidingen CMD en HBO-ICT Studiejaar 2015-2016. voltijd / deeltijd. Deel 1: studiegids"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel Bacheloropleidingen CMD en HBO-ICT Studiejaar voltijd / deeltijd Deel 1: studiegids Dit deel van het Opleidingsstatuut is bedoeld voor studenten die in studiejaar of later zijn ingestroomd. Het onderwijs dat zij volgen en dat in de hoofdstukken 8-11 wordt beschreven, staat bekend als het profielenmodel. Voor studenten die eerder zijn ingestroomd, en daarom het semestermodel volgen, is (alleen digitaal) een aparte versie van deel 1 beschikbaar. Het Opleidingsstatuut ICA is als volgt opgebouwd: Deel 1. Studiegids Het document dat je nu leest. Deel 2. Onderwijs en Examenregeling (OER) Inclusief reglement examencommissie, reglement opleidingscommissie, regeling tentamenbureau, regeling externe toezichthouders. Dit deel is een aparte publicatie. Deel 3. Beschrijvingen van het onderwijs 3A: HBO-ICT Propedeuse (+ integrale toets niveau 1) 3B: CMD Propedeuse (+ integrale toets niveau 1) 3C: HBO-ICT Hoofdfase (+ integrale toets niveau 2) 3D: CMD Hoofdfase (+ integrale toets niveau 2) 3E: Deeltijd-project, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) 3F: ICA minoren (curriculum semestermodel) 3G: Gegevens onderwijseenheden hoofdfase (curriculum semestermodel) Deze beschrijvingen zijn verdeeld over zeven aparte publicaties (A t/m G).

2 Voorwoord instituutsdirectie Leuk dat je ervoor hebt gekozen om je carrière een goed fundament mee te geven door bij ons aan de Informatica Communicatie Academie (ICA) te gaan studeren. ICA is een instituut binnen de technische faculteit van de HAN en biedt hogere beroepsopleidingen aan die in voltijd (VT) of deeltijd (DT) gevolgd kunnen worden. ICA is een unieke combinatie van enerzijds de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) in Arnhem en anderzijds de opleiding HBO-ICT-die zowel in Arnhem als in Nijmegen wordt aangeboden. Het zal niet gemakkelijk zijn en er wordt veel van je gevraagd, maar er is een professioneel corps van docenten en medewerkers om je te helpen bij het vergaren van kennis en vaardigheden. Het is echter jouw opleiding en wij zijn er om jou te ondersteunen in je in de weg naar de eindstreep: het Bachelor diploma. Ook naast de courses en semesters die je voor de opleiding gaat volgen zijn er diverse mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via de studievereniging Xtend, via de eigen ICA-bedrijfjes Buro302 en SRC (Student Research Center) of via de mogelijkheden die we bij het ICA-Medialab voor je hebben en natuurlijk vanuit het brede HAN-aanbod. Kijk op de website(s) en informeer naar de mogelijkheden. Dit opleidingsstatuut geeft je inzicht in wat het opleidingsjaarprogramma is, wat er van jou verwacht mag worden en ook wat je van ons mag verwachten. Het zijn de spelregels die horen bij de ICA-opleidingen. Je vindt hierin essentiële informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs, over studieloopbaanbegeleiding, studentenvoorzieningen en de onderwijs- en examenregeling. Wij hopen dat dit statuut je op een zinvolle manier helpt bij het volgen van je studie. Lees het vooral goed want dan weet je hoe je je kunt voorbereiden op het halen van de eindstreep. Heb je inhoudelijke vragen, lees dan eerst hoe het zit en als je er niet uit komt helpen we je graag verder, bijvoorbeeld via het onderwijsbureau. Als je suggesties hebt voor verbetering, nodigen we je van harte uit om die aan ons kenbaar te maken. Peter Koburg Arnhem, mei-juli 2015 Instituutsdirecteur Informatica & Communicatie Academie Vriendelijk verzoek om overal waar in dit opleidingsstatuut de mannelijke vorm wordt gebruikt, ook het vrouwelijke equivalent te lezen. 2

3 Inhoudsopgave Deel 1A Onderwijs aan de HAN Inleiding Jaarplanning studiejaar (HAN) Uitgangspunten van het onderwijs aan de HAN De opbouw van de opleidingen Tentamens en examens Kwaliteitszorg Organisatiestructuur van de HAN Deel 1B Studiegids ICA De ICA-visie op het onderwijs De opbouw van de opleidingen Domeinen Opleidingen en profielen Eindkwalificaties, competenties en niveaus Opleidingsprofielen en beroepen Het onderwijs van de opleidingen Onderwijseenheden De studie in voltijd De studie in deeltijd Deelname aan onderwijseenheden Studieadvies Tentamens Integrale toetsing Aanbod van minors en vrije minors Minoraanbod van ICA Studieloopbaanbegeleiding Deel 1C Interne organisatie Faculteiten, domeinen en instituten Kwaliteitszorg Jaarplanning studiejaar (ICA) Lesdagen, lestijden, informatievoorziening Studentenvoorzieningen op faculteits- en instituutsniveau Studentenondersteuning Studenteninformatievoorziening Overige voorzieningen Bijlagen Bijlage 1. Gedragsreglementen studenten Bijlage 2. Begrippenlijst Opleidingsstatuut en Studentenstatuut

4 Dit deel van het Opleidingsstatuut is voor alle opleidingen van de HAN gelijk. Deel 1B beschrijft specifiek de opleidingen van ICA. Deel 1A Onderwijs aan de HAN

5 1 Inleiding In dit opleidingsstatuut geven wij je informatie over de gang van zaken tijdens je studie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Je treft ook informatie aan over bijvoorbeeld de jaarplanning, uitgangspunten voor ons onderwijs, studieopbouw, ondersteunende faciliteiten, de examenregeling en de procedures met betrekking tot jouw rechtsbescherming. Volgens de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW, artikel 7.59) dient een hbo-instelling een studentenstatuut vast te stellen en aan alle studenten bekend te maken. Het studentenstatuut bestaat uit twee delen: het instellingsspecifieke deel (dus: de HAN) en het opleidingsspecifieke deel (dus: ICA). Het instellingsspecifieke deel - we noemen dit het studentenstatuut - bevat een beschrijving van jouw rechten en plichten, zoals die voortvloeien uit de wet, en een overzicht van de regelingen die jouw rechten beschermen: een beschrijving van de procedures voor bezwaar en beroep binnen de instelling, een beschrijving van de beroepsrechten die zijn ontleend aan de WHW en andere wettelijke regelingen, en; een beschrijving van aanvullende procedures die door de HAN zijn getroffen ter bescherming van jouw rechten. Dit instellingspecifieke deel kun je terugvinden op Het opleidingsspecifieke deel we noemen dit verder het opleidingsstatuut (OS) bestaat uit drie delen en een aantal bijlagen: 1. Studiegids 1a: Onderwijs aan de HAN. In dit onderdeel vind je de status van dit opleidingsstatuut en de doelgroep, het algemene jaarrooster, vakanties, tentamen- en herkansingsperiodes. Daarnaast de uitgangspunten voor het onderwijs bij de HAN. 1b: Studiegids voor de opleiding. In dit onderdeel wordt de algemene tekst van deel 1 ingevuld per opleiding. Je vindt hier het curriculum van de opleiding, de beroepen waarvoor wordt opgeleid, de beroepstaken, de competenties, de invulling van de integrale toetsing, de minoren van het instituut of de opleiding en de invulling van studieloopbaanbegeleiding. 1c: Interne organisatie. In dit onderdeel hebben we de interne organisatie van de faculteit, het instituut en de opleiding beschreven. Allerlei voorzieningen op hogeschool-, faculteits- of instituutsniveau vind je ook hier. 2. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Hier vind je de regels voor de uitvoering van het onderwijs en de tentamens en examens. 3. Beschrijvingen van de onderwijseenheden Hier vind je beschrijvingen van de onderwijseenheden (owe) met een algemene omschrijving, de doelgroep, ingangseisen, de eisen waaraan je moet voldoen om het tentamen te halen. de beschrijving van de integrale toetsen op detailniveau. Bijlagen 1. Regelingen 2. Begrippenlijst 5

6 Figuur 1 Studentenstatuut en Opleidingsstatuut Algemene bepalingen Dit statuut is het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut als bedoeld in artikel 7.59 lid 4 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), hierna te noemen opleidingsstatuut. Dit opleidingsstatuut is van toepassing op de ICA-opleidingen CMD en HBO-ICT, hierna te noemen de opleidingen, in het studiejaar In dit opleidingsstatuut zijn jouw rechten en plichten enerzijds en van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen anderzijds zo goed mogelijk vastgelegd. Dit opleidingsstatuut omvat onder andere een beschrijving van de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten die je door de instelling worden aangeboden, de vastgestelde onderwijs- examenregeling en de procedures voor je rechtsbescherming in aanvulling op die van de instelling. Dit opleidingsstatuut is vastgesteld bij besluit van de faculteitsdirectie van (datum). De faculteitsraad heeft op (datum) ingestemd met de tekst van het opleidingsstatuut. Wijzigingen van dit opleidingsstatuut worden door de faculteitsdirectie bij afzonderlijk besluit vastgesteld. Wijzigingen gedurende het lopende studiejaar vinden uitsluitend plaats indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van de belangen van studenten. Wijzigingen kunnen al eerder genomen beslissingen op basis van het opleidingsstatuut, of één van de daarin opgenomen reglementen, niet ten nadele van studenten beïnvloeden. De faculteitsdirectie draagt zorg voor een passende bekendmaking van dit opleidingsstatuut, de daarin opgenomen reglementen en van eventuele wijzigingen van deze documenten. Een belangstellende kan het opleidingsstatuut raadplegen op insite HAN en op de website van de HAN. 6

7 2 Jaarplanning studiejaar (HAN) wk datum Onderwijsweek Bijzonderheden aug aug aug Start 1e semester, start periode sep sep sep sep okt okt okt okt-15 Herfstvakantie 24 oktober t/m 1 november 2015 Herfstvakantie 45 2-nov nov Start periode nov nov nov dec dec dec-15 Kerstvakantie Kerstmis, donderdag 25 december - vrijdag 26 december dec-15 Kerstvakantie Nieuwjaarsdag, donderdag 1 januari jan jan jan jan feb Start 2e semester, start periode feb-16 Voorjaarsvakantie Carnaval 7 t/m 9 februari feb feb feb mrt mrt mrt Goede vrijdag, vrijdag 25 maart mrt e Paasdag maandag 28 maart apr apr Start periode apr apr Koningsdag, woensdag 27 april 18 2-mei-16 Meivakantie Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei 19 9-mei mei e Pinksterdag maandag 16 mei mei mei jun jun jun jun Jaarafsluiting 27 4-jul Jaarafsluiting jul Jaarafsluiting 7

8 3 Uitgangspunten van het onderwijs aan de HAN In elke opleiding van de hogeschool word je, als student, opgeleid tot een startbekwame beroepsbeoefenaar. Maar je leert meer. Je doet gedurende de opleiding niet alleen kennis op, je spiegelt deze ook aan de mening van anderen. Op die manier leer je keuzes te maken en je een mening te vormen over je vakgebied. Dat geeft je straks de mogelijkheid vakkennis en vakbekwaamheid toe te passen in nieuwe, onbekende en deels onvoorziene situaties. De maatschappij heeft behoefte aan mensen die oplossingen bedenken voor nieuwe problemen. We leren je kennis en vaardigheden aan die je helpen om te blijven werken aan je professionele ontwikkeling. Goed beroepsonderwijs is afgestemd op ontwikkelingen in de samenleving en in het beroepenveld. Continu wordt aansluiting gezocht bij wat er wordt gevraagd van afgestudeerden; vorm en inhoud van het onderwijs zijn permanent in ontwikkeling met als doel om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Leren via beroepstaken Een belangrijke kernwaarde binnen de HAN is de centrale rol van de beroepspraktijk in het onderwijs. Het is onze opdracht je op te leiden tot een startbekwame beroepsbeoefenaar. Het leren via beroepstaken is daarbij een sturend uitgangspunt. Beroepstaken zijn betekenisvolle, hele taken zoals deze in al hun complexiteit in de werkelijkheid door de beroepsbeoefenaar (expert) worden uitgevoerd. Hele taak wil zeggen dat deze niet wordt opgeknipt in deelaspecten maar door jou steeds in zijn totaal wordt geoefend. De meeste beroepstaken doen een beroep op meerdere competenties. Zelfsturing Met ons onderwijs willen wij je leren om zelfstandig beroepstaken uit te voeren, je beroepshandelen te verbeteren en zelfstandig je loopbaan te ontwikkelen. Het gaat niet alleen om het succesvol afronden van je studie, maar ook om het blijvend succesvol functioneren in het werkveld. Voor jou zal het neerkomen op een geleidelijke ontwikkeling van minder naar meer zelfsturing en van afnemende sturing door docenten. Flexibilisering Flexibilisering is een belangrijk uitgangspunt. Je hebt in ieder geval 30 studiepunten vrije keuzeruimte in je opleiding om je opleiding te verbreden of te verdiepen. Wij noemen die keuzeruimte een minor. Hierdoor heb je de mogelijkheid je te richten op specifieke vragen van de arbeidsmarkt en je geeft vorm aan eigen profilering. Toetsing en beoordeling Of je in voltijd, in deeltijd of duaal studeert, je wordt getoetst op dezelfde, voor de opleiding geformuleerde, beroepstaken en competenties. Daarbij wordt gestreefd naar een maximale validiteit en betrouwbaarheid. Bij validiteit stellen we ons de vraag of het tentamen dat meet wat het zou moeten meten. Bij betrouwbaarheid kijk je naar de vergelijkbaarheid van de resultaten. Onderwijseenheden Onderwijseenheden zijn georganiseerd rondom beroepstaken. Onderwijseenheden hebben als basis een omvang van 7.5 studiepunten of een veelvoud daarvan. Zij worden geprogrammeerd binnen de vier onderwijsperioden van het HANjaarrooster. Studieloopbaanbegeleiding De HAN hecht er aan je zorg en ondersteuning te bieden bij het studeren aan de HAN en bij het inrichten van je studie. Studieloopbaanbegeleiding is daarom een belangrijk aspect van het HAN -onderwijs. De studieloopbaanbegeleider (slb er) helpt je bij het ontwikkelen van de zelfsturing die je nodig hebt om je studie te volbrengen. Naast het bovengenoemde is hij voor jou het eerste aanspreekpunt in bijzondere situaties, bijvoorbeeld als de studie niet verloopt als je gepland had of bij langdurige ziekte of handicap. De slb er kan je helpen wegen te zoeken om je resultaten bij de studievoortgang te verbeteren. 8

9 Een bijzondere taak van de slb er is het ondersteunen bij het kiezen van een minor in de hoofdfase van je opleiding. Wat wordt van jou gevraagd De vraag of je je doelen bereikt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van je eigen inzet. Wij verwachten dat je doordachte keuzes maakt in je leerproces, dat je actief deelneemt aan het onderwijs, dat je aanwezig bent en je tijd vrijmaakt voor zelfstudie. Alleen dan kun je je studie succesvol afronden. 9

10 4 De opbouw van de opleidingen Het eerste jaar van je studie heet de propedeuse (officieel de propedeutische fase) en heeft een studielast van 60 studiepunten. (De studielast wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studie.) De propedeuse heeft een drietal functies: een oriënterende, een verwijzende en een selecterende. Deze drie functies hangen nauw met elkaar samen. De propedeuse moet je een goed beeld geven van de hele studie. Gedurende dit eerste jaar word je in staat gesteld na te gaan of de opleiding aansluit bij je capaciteiten en interesses. Dit is de oriënterende functie van de propedeuse. In de loop van dit jaar kun je beslissen of je deze opleiding wilt blijven volgen, of voor een andere opleiding binnen of buiten de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kiest. Studieadviezen in het midden en aan het eind van het propedeutisch jaar helpen bij die beslissing. Dit is de verwijzende functie van de propedeuse. Tot slot kent de propedeuse ook een selecterende functie. Die functie is tweeledig: aan de ene kant beoordeel je zelf of je geschikt bent voor de studie of niet. Anderzijds word je ook beoordeeld op basis van je studieresultaten, die steeds worden bezien in het licht van motivatie, studiehouding en persoonlijke omstandigheden. Studieadvies Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van de propedeutische fase krijg je een schriftelijk studieadvies, gebaseerd op het aantal behaalde studiepunten. Dat advies bepaalt of je je opleiding al dan niet kunt voortzetten. Je hoeft dat advies niet op te volgen, maar bent wel zelf verantwoordelijk voor de keuze die je maakt, tenzij het om een bindend negatief studieadvies (BNSA) gaat. In dit laatste geval word je direct uitgeschreven en kun je je voor dezelfde opleiding niet meer inschrijven. De basisindeling van elke opleiding bestaat uit een major en een minor. De major is je hoofdrichting, waarin je je beroepscompetenties ontwikkelt. Dit deel omvat maximaal 210 studiepunten. Daarnaast krijg je in een minor (30 studiepunten) de ruimte om je interesses en capaciteiten te specialiseren of juist te verbreden. In de onderstaande tabel is de omvang van de indelingen van de opleiding weergegeven in studielast uitgedrukt in studiepunten. Indeling van de Major Minor Totaal opleiding Propedeuse Postpropedeuse Totaal Je kiest zelf voor een minor als verbreding of verdieping van je studie. Alle bacheloropleidingen hebben een studielast van 240 studiepunten. Uitzondering hierop zijn de bacheloropleidingen die een versneld traject hebben gericht op studenten met een vwo-diploma. Deze laatstgenoemde bacheloropleidingen hebben een studielast van 180 studiepunten. Er zijn ook vrije minoren, die je bij een andere onderwijsinstelling kunt volgen of die je zelf samenstelt uit onderdelen van onderwijs van verschillende instituten van de HAN of een andere (onderwijs)instelling. Kijk voor het totale minorenaanbod op of op Kies Op Maat is een online platform waar alle studenten aan het hoger onderwijs in Nederland kunnen kiezen uit minoren en vakken van de deelnemende instellingen. Het doel van Kies Op Maat is het vergroten van de mobiliteit van alle studenten binnen het Hoger Onderwijs. Voordat je een minor gaat volgen heb je toestemming nodig van de examencommissies. Als je een minor wilt volgen uit het minoraanbod van de HAN, dan is de toestemming van je slb er voldoende. De regels voor het volgen van een vrije minor zijn te vinden op -> insite. 10

11 5 Tentamens en examens Tentamens Tijdens de studie word je regelmatig beoordeeld op kennis, inzicht, vaardigheden en attitude. De voortgang wordt per onderwijseenheid getoetst met (deel)tentamens. Als alle deeltentamens van een onderwijseenheid behaald zijn, dan wordt het tentamen van de onderwijseenheid geacht te zijn behaald. (Deel)tentamens zijn toetsmomenten waarbij je laat zien dat je bestudeerde leerstof beheerst. Er bestaan diverse schriftelijke en mondelinge toetsvormen. Je kunt ook zonder de onderwijseenheden te hebben gevolgd, alleen via tentamens aantonen over de benodigde competenties van de betreffende onderwijseenheden te beschikken. Dit noemen we een leerwegonafhankelijk tentamen. De examencommissie bepaalt of de bewijsstukken die je aandraagt (bijvoorbeeld ervaringsverslagen, getuigschriften, referenties, reflectieverslagen, video-opnamen van beroepshandelingen, werkstukken of certificaten) voldoen voor deelname aan het leerwegonafhankelijke tentamen. Tevens bepaalt de examencommissie of jij een of meer (deel)tentamens leerwegonafhankelijk volgens het reguliere toetsprogramma aflegt of een voor jou op maat opgesteld tentamen aflegt. Een leerwegonafhankelijk tentamen kan bij de start van de opleiding of tijdens de opleiding afgelegd worden. Daarnaast kan je via vrijstellingsverzoeken ingediend bij de examencommissie op basis van eerder met goed gevolg afgelegde (deel)tentamens of examens in het hoger onderwijs en/of ander bewijs van competentieverwerving aantonen over de benodigde competenties van de desbetreffende onderwijseenheden te beschikken. De gronden voor het besluit tot het verlenen van vrijstelling kunnen zijn gelegen in eerder afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs of in officiële rapportages Erkenning Verworven Competenties (EVC). Je hoeft geen tentamen meer af te leggen. Tijdens de opleiding wordt in ieder geval op 3 niveaus integraal beoordeeld of de beroepstaken worden beheerst. Hierin wordt beoordeeld of je competent bent voor de volgende fase: voor de hoofdfase (hoofdfasebekwaam), voor de afstudeerfase (afstudeerbekwaam) en voor de arbeidsmarkt (beroepsbekwaam)? Examens In de opleiding worden de volgende examens afgelegd: het propedeutische examen en het afsluitend oftewel bachelorexamen. Je rondt de opleiding af als je bewijzen kunt overleggen dat je zowel de tentamens als integrale toetsen van de major als de minor(s) met een positief resultaat hebt afgesloten. Je ontvangt dan een wettelijk erkend HBO-getuigschrift (diploma) en een wettelijke graad: bachelor. Daarbij hoort een Engelstalig internationaal erkend diplomasupplement. Je krijgt de mogelijkheid je afstudeerscriptie te bewaren en online te tonen via De opleiding bepaalt welke scripties daarvoor in aanmerking komen. Daarbij wordt onder andere gelet op kwaliteit en vertrouwelijkheid. 11

12 6 Kwaliteitszorg De HAN werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze opleidingen. Daarvoor hanteren we een integraal kwaliteitszorgsysteem. Door systematische evaluatie verzamelen we gegevens over de kwaliteit van alle onderwijsaspecten: doelstelling en profiel van de opleiding; programma met onderwijsaanbod, toetsprogramma en studieloopbaanbegeleiding; inzet van personeel; voorzieningen; interne kwaliteitszorg; resultaten. Wij betrekken alle belangengroepen actief in ons kwaliteitstraject: medewerkers, studenten, het werkveld en afgestudeerden. Om de kwaliteit van de opleiding te bewaken, hechten we veel waarde aan de mening van deskundigen uit de werkvelden. Zij komen een aantal malen per jaar bijeen in vergaderingen. Naast deze interne kwaliteitsverbeteringen worden alle opleidingen van de HAN iedere zes jaar beoordeeld door een extern panel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Deze accreditatie is een nationaal kwaliteitskeurmerk en is een voorwaarde voor wettelijke erkenning op nationaal en internationaal niveau van het getuigschrift van de opleiding. 12

13 7 Organisatiestructuur van de HAN Interne organisatie De HAN bestaat uit de faculteiten Economie en Management (FEM), Educatie (FE), Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (FGGM) en Techniek (FT). Domeinen, instituten en opleidingen Elke faculteit bestaat uit instituten. Een instituut bestaat weer uit opleidingen of uit een groep van opleidingen (domein genaamd). De competenties die studenten binnen de opleidingen van een instituut of een domein ontwikkelen zijn vergelijkbaar, soms zelfs deels gelijk. Elk domein kent een aantal gemeenschappelijke competenties. Als student ben je ingeschreven bij een opleiding. Daarnaast heeft elke faculteit een afdeling contractactiviteiten voor uitvoering van marktactiviteiten, zoals posthboopleidingen, korte cursussen, trainingen en advieswerkzaamheden. Ten slotte kent elke faculteit een aantal lectoraten en expertisecentra voor onderzoekswerkzaamheden in opdracht van bedrijven en instellingen. De ondersteunende diensten, zoals Studentzaken (SZ), ICT en Marketing, Communicatie en Voorlichting (MCV), zijn ondergebracht in het Service Bedrijf (SB). Bachelor-master De HAN werkt met het bachelor-mastermodel. Het bachelor mastermodel is op Europees niveau ingericht om opleidingen in Europa met elkaar te kunnen vergelijken. Zowel bachelor als master zijn graden voor mensen die een opleiding in het hoger onderwijs hebben genoten. Met het diploma van een vierjarige bacheloropleiding, krijg je de graad bachelor. Daarna kun je nog één of twee jaar doorstuderen voor een mastergraad. 13

14 Deel 1B Studiegids ICA

15 8 De ICA-visie op het onderwijs Bij de Informatica Communicatie Academie (ICA) willen wij bachelors 1 afleveren die in staat zijn een relevante startfunctie goed en bekwaam te vervullen. En ook willen wij bachelors afleveren die gewend zijn om nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied te volgen en toe te passen. Verder kunnen zij werken in een multidisciplinair team, waarin zij zijn taken zelfstandig kunnen uitvoeren. Zij moeten klant- en probleemgericht kunnen opereren, methodisch kunnen handelen, open staan voor nieuwe ontwikkelingen en zich deze eigen kunnen maken. Tenslotte dienen zij in staat te zijn om te reflecteren op het beroepsmatig handelen en dat, zo nodig, bijsturen. ICA biedt onderwijs aan dat, voortkomend uit de visie van de HAN, beroepstaakgericht is vormgegeven. ICA ziet een beroepstaak als een zinvolle realistische eenheid die een veelheid aan taken en activiteiten kan omvatten, maar die een plaats vinden in het geheel en er niet los van staan. Binnen ICA staat het werken in projecten centraal. In de beroepspraktijk maakt de ICA-bachelor zich namelijk doorlopend nieuwe kennis, werkwijzen en technieken eigen, vaak op projectbasis. Daarom dient een afgestudeerde hbo er in staat te zijn projectmatig te werken, initiatief te tonen en zichzelf te sturen. Ook beschikt hij over vaardigheden als probleemoplossend vermogen, samenwerken en communiceren. Het is belangrijk om te leren leren. Ook kiest ICA voor flexibilisering van het onderwijs. Om je in staat te stellen eindkwalificaties voor de bachelor te behalen, biedt ICA een curriculum aan waarin je je eigen leerroute kunt kiezen in de vorm van profielen. De HAN is sinds enkele jaren een university of applied sciences. Daarom heeft elke opleiding de ambitie meegekregen om studenten een kritisch-onderzoekende houding bij te brengen. ICA wil afgestudeerden afleveren die meerdere methodes kunnen toepassen, methodisch onderzoek kunnen doen en in staat zijn hun eigen beroepshandelen te blijven verbeteren als reflective practitioner. 1 In 1999 ondertekende Nederland samen met andere Europese partners de Bolognaverklaring. Daarin werden onder andere afspraken gemaakt over de bachelor-master structuur. In 2003 publiceerden dezelfde partners de zogenaamde Dublin descriptoren. Met deze descriptoren is het eindniveau van bachelors vastgelegd. In het document Didactische Uitgangspunten (ICA, 2015, intern document) is voor de ICA-opleidingen uitgewerkt hoe de onderwijsprogramma s matchen met de eindkwalificaties van de profielen. 15

16 9 De opbouw van de opleidingen 9.1 Domeinen ICA biedt onderwijs aan voor de domeinen Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) en Creative Technologies (CT). Een belangrijke basis voor de ICA- opleidingen wordt gevormd door de beroepsprofielen van de HBO-I stichting, het samenwerkingsverband van de ICT-opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs, en het domeinoverleg Creative Technologies, het samenwerkingsverband van opleidingen in de creatieve industrie. Eén van de producten van de HBO-i stichting is de domeinbeschrijving van de Bachelor of ICT uit Deze domeinbeschrijving heeft als doel een bijdrage te leveren aan de positionering en beeldvorming van ICT-opleidingen in Nederland, deze een gemeenschappelijk kader te bieden en daarmee de kwaliteit van het ICT-onderwijs te verhogen. De domeinbeschrijving Creative Technologies komt uit hetzelfde jaar 3. De taskforce Creative Technologies beschrijft daarin een kader voor de opleidingen die zich richten op de creatieve industrie, waaronder de opleidingen Communication & Multimedia Design. 9.2 Opleidingen en profielen ICA biedt de volgende opleidingen aan: voor het domein ICT: HBO-ICT voor het domein CT: Communication & Multimedia Design (CMD). Beide opleidingen geven na afronding recht op het gebruik van de titel Bachelor of Science. Met ingang van het studiejaar zijn de opleidingen HBO-ICT en CMD ingedeeld in afstudeerprofielen, of kortweg profielen. Het betreft zeven profielen voor HBO-ICT en vier voor CMD. Een profiel is een afgebakende afstudeerrichting van de opleiding, die voorbereidt op specifieke beroepen in het werkveld. Voor elk profiel is de inhoud gespecificeerd en een heldere Body of Knowledge and Skills (BoKS) gedefinieerd. Een BoKS is het terrein waaraan een beroepsgroep haar kennis, inzichten en methodische invalshoeken ontleent. 9.3 Eindkwalificaties, competenties en niveaus Bij ICA definiëren we het begrip competentie als: een combinatie van kennis, vaardigheden en houding, die nodig is voor het uitvoeren van een bepaalde beroepstaak in een bepaalde context. Verder kunnen competenties worden gemeten en getoetst, en met training en ontwikkeling verbeterd. Eindkwalificaties zijn competenties met een specifieke niveauaanduiding, waar iemand aan het eind van de (hbo-) studie, als beginnend beroepsbeoefenaar, aan moet voldoen. Professional skills (communiceren, samenwerken, planmatig werken, zelfsturing) en onderzoekscompetenties zijn geïntegreerd in de eindkwalificaties. ICA hanteert, conform de voorschriften van de HAN, drie competentieniveaus: niveau 1: op dit niveau wordt de propedeuse afgesloten, waarmee je hoofdfasebekwaam bent; niveau 2: dit is het niveau waarop in voltijd de drie profielsemesters en de stage, en in deeltijd de drie deeltijdprofielsemesters, het deeltijdproject en de deeltijdstage, worden afgesloten; door dit programma succesvol af te sluiten toon je aan afstudeerbekwaam te zijn; niveau 3: het eindniveau van de opleiding, dat behaald wordt met het afstudeerproject: je bent beroepsbekwaam. De domeinbeschrijvingen van de stichting HBO-I en Taskforce Creative Technologies worden gevolgd. De eindkwalificaties van de opleidingen zijn per profiel gedetailleerd beschreven in deel 3 van dit opleidingsstatuut (deel 3C en deel 3D). In tabellen wordt zichtbaar gemaakt hoe het onderwijs dat bij een profiel hoort, dekkend is voor de eindkwalificaties van het betreffende profiel. 2 HBO-I stichting, 2014, Domeinbeschrijving Bachelor of ICT. 3 Taskforce domein Creative Technologies, 2014, Domein Creative Technologies. 16

17 9.4 Opleidingsprofielen en beroepen Afhankelijk van de profielkeuze die je maakt binnen je opleiding word je voor verschillende beroepen opgeleid. Hieronder volgt per opleiding een definitie en context, en per profiel een overzicht van beroepstaken en competenties en voorbeelden van beroepen waar het profiel toe opleidt HBO-ICT (Business IT & Management, BIM) Definitie en context Een beroepsbeoefenaar op het gebied van Business IT & Management (BIM) is iemand die werkt op het snijvlak van de business en IT. De BIM er kan daarbij werkzaam zijn op of voor verschillende afdelingen binnen het bedrijf, zoals de logistieke, de personele of de IT-afdeling. Ook kunnen deze werkzaamheden binnen verschillende sectoren uitgevoerd worden, zoals de financiële sector, de gezondheidszorg of de industrie. Hij gebruikt hierbij zijn brede IT-kennis, zoals van data-intensieve informatiesystemen en dataware-houses, softwarepakketten als enterprise resource planning en enterprise content management, informatiearchitecturen, -advies en -beleid. Daarmee helpt hij organisaties snel en effectief met informatie om te gaan en daarmee hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Steeds meer organisaties schakelen de kennis en kunde van de BIM er in. Hij heeft dan ook een gedegen bedrijfskundige basis en een brede IT-kennis met inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied. Op het snijvlak van bedrijfskunde en IT is hij de spin in het web, degene die aan de kant van de business adviseert, implementeert en zorgt voor effectief IT-beleid, en aan de IT-kant zorgt voor de juiste requirements, pakketconfiguraties en dataware-houses. Zo zorgt hij ervoor dat kansen en problemen worden gesignaleerd zodat bedrijven IT optimaal kunnen inzetten om de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering te verbeteren. Profiel Information Management & Consultancy (alleen in deeltijd) Met dit profiel word je opgeleid tot een BIM er als specialist op het gebied van business-analyse, IT consultancy en ITadvies en beleid. Je leert hoe een adviestraject in elkaar zit. Daartoe leer je hoe je zorgt dat je een bedrijfsorganisatie goed in kaart kunt brengen en voor zijn gevonden knelpunten en kansen een goed advies kunt geven over de effectieve inzet van IT. Daarvoor krijg je een brede IT en bedrijfskundige kennis aangeleerd. Om de oplossing goed te kunnen invoeren, leer je hoe verschillende implementatiestrategieën werken en deze toegepast kunnen worden. Je leert daarbij na een goede analyse een implementatie te plannen en deze naar de stakeholders te communiceren en begeleiden. Op het gebied van beleidsvorming leer je methodisch (binnen een architectuur framework) hoe IT strategie bepaald dient te worden. Hiervoor zet je een bedrijfs- en informatievoorzieningsarchitectuur op. Daarbij krijg je inzicht in de belangrijkste vraagstukken op het gebied van IT-beleid, zoals IT sourcing en compliance. Daarnaast leer je voor verschillende mogelijke IT-systemen eisen (requirements) vast te stellen, waarbij je verschillende soorten requirements leert. Je bekwaamt jezelf in het verkrijgen (eliciteren) van informatie, het structureren en modelleren van verschillende soorten requirements (proces en informatie) en het valideren van deze requirements. Beroepstaken en competenties Het adviseren van een geschikte IT-oplossing op basis van een business-situatie of -vraagstuk. Het plannen en communiceren van een geschikt invoeringstraject van een business -en/of IT-oplossing voor een gegeven business-vraagstuk of -situatie. Het eliciteren, analyseren en vastleggen binnen een gegeven domein van de business- en/of system requirements, zowel functioneel als niet-functioneel. Het modelleren van systeem requirements voor een IT systeem op informatiekundig en/of op procesmatig gebied. Het opstellen van een meerjarig IT beleid voor een bedrijfsorganisatie afgeleid van zijn bedrijfsbeleid op basis van een bedrijfs- en informatievoorzieningsarchitectuur. Functies waarin het beroep uitgeoefend wordt: Functioneel beheerder (Bisl), business analist, (junior) IT-adviseur, requirements engineer, junior information architect. 17

18 Profiel Enterprise Software Solutions (alleen in voltijd) Met dit profiel word je opgeleid tot een BIM er als specialist op het gebied van enterprise software en business intelligence. Je leert hoe Enterprise Resource Planning (ERP) systemen kunnen worden gebruikt voor een geïntegreerde informatievoorziening. Ervaring bouw je op door een Enterprise Content Management systeem te configureren voor de voorziening van ongestructureerde informatie (tekst, beeld, geluid). Je leert de belangrijkste eigenschappen en functies en bekijkt wanneer deze systemen het beste toegepast kunnen worden. Daarnaast leer je binnen het vakgebied van de Business Intelligence dat datawarehouses gebruikt worden om complexe datavraagstukken op te lossen. Je leert daarbij de eigenschappen van een datawarehouse, de toepassingsgebieden en de wijze waarop deze worden ingezet en ontwikkeld. Als specialist op enterprise-software gebied word je bekwaam om voor deze IT-systemen op een methodische wijze de eisen vast te stellen, de IT-oplossing te ontwerpen en de bijbehorende business-processen vervolgens conform deze oplossing te realiseren (door een systeem te configureren) en deze ook te testen. Hierbij zorg je ervoor dat de IT-onderdelen zo goed mogelijk aansluiten op de business. Je bent daarnaast ook in staat om de totale oplossing aan zowel IT-zijde als aan de business-kant in te voeren. Beroepstaken en competenties Het adviseren van een geschikte enterprise software oplossing op basis van een business situatie of vraagstuk. Het analyseren van de eisen voor de geschikte enterprise software oplossing, zowel functioneel als nietfunctioneel. Het ontwerpen van de enterprise software oplossing, zowel de software als de bijbehorende business (structuur en processen), op basis van de gegeven eisen. Het realiseren (inrichten en configureren) en testen van de enterprise software oplossing, zowel de software als de bijbehorende business (structuur en processen). Het invoeren en beheren van de enterprise software oplossing, zowel de software als de bijbehorende business (structuur en processen) op basis van een geschikte invoeringsstrategie. Functies waarin het beroep uitgeoefend wordt Applicatie Beheerder, ECM/ERP consultant, business intelligence adviseur, (junior) IT-consultant, data-warehouse specialist, functioneel ontwerper HBO-ICT (Informatica, I) Definitie en context ICT vond je traditioneel in branches waarin kwaliteit van gegevens belangrijk is of veel rekenkracht nodig was, zoals in de financiële wereld. Maar tegenwoordig vind je ICT overal: in zorginstellingen, scholen, datacenters, games maar ook in de entertainmentindustrie. Voor een informaticus staat de afkorting ICT symbool voor het realiseren van softwaretoepassingen. Software moet echter niet alleen ontwikkeld worden, het moet ook vaak door grote hoeveelheden gebruikers tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Een toepassing bestaat dus niet alleen uit de soms complexe programmatuur maar ook servers, netwerken en de beveiliging van de totale toepassing zijn essentieel. Waar voorheen informatiesystemen hun gegevens op een centrale plaats hadden staan wordt deze steeds vaker verzameld van verschillende plaatsen en beschikbaar gesteld via diverse kanalen zoals websites en mobiele applicaties. Thema s als big data, mobile computing, information security en cloud zijn voor toonaangevende bureaus als Gartner de trending topics. Een informaticus werkt dagelijks aan dergelijke thema s en beantwoordt vragen als: Hoe krijg ik de gegevens van mijn toepassing op een veilige manier bij de juiste gebruikers? Hoe ontwikkel ik toepassingen die een aantal jaren mee kunnen gaan en noodzakelijke veranderingen makkelijk mogelijk maken? Hoe maak ik toepassingen beschikbaar gebruik makend van eigen en ingehuurde reken- en opslagkracht? Vrijwel steeds werkt de informaticus in een projectverband waarin hoge eisen gesteld worden aan teamwerk en om kunnen gaan met wisselende eisen en wensen vanuit opdrachtgevers. 18

19 Profiel Software Development (voltijd en deeltijd) Met dit profiel word je een Informaticus die goed is in het maken van software. Met het keuzeprofiel Software Development ben je straks in staat om complexe informatiesystemen te ontwerpen en realiseren op basis van de requirements. Je taken zijn vooral het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit, het onderhouden van bestaande functionaliteit en het continu werken aan verbetering van de kwaliteit van de software. Je leert in dit profiel niet alleen hoe je software analyseert, ontwerpt, bouwt en test, maar ook hoe je de kwaliteit van deze software positief kunt beïnvloeden door het toepassen van richtlijnen, design patterns en architectuurkeuzes. Software is in dit profiel niet alleen een gereedschapskist, je leert ook zelf deze gereedschapskist uit te breiden op basis van nieuwe programmeertalen en innovatieve projecten. Beroepstaken en competenties Het plannen en bijsturen van je softwareontwikkelproces; Het maken van een functioneel ontwerp, gebruik makend van use cases en categorisering; Het maken van een softwareontwerp en architectuur; Het realiseren van kwalitatieve softwarecode met behulp van design patterns en frameworks; Het testen van softwaresystemen met nadruk op het testen van classes en componenten. Functies waarin het beroep uitgeoefend wordt Software engineer, system developer, systeemanalist, informatie-analist, application developer, software-architect. Profiel Web Development Met het profiel Web Development word je een informaticus die goed is in het maken van complexe web-applicaties. Je bent in staat om in alle facetten van een multi-tier infrastructuur, met verschillende programmeertalen en frameworks, software te ontwikkelen die schaalbaar is voor de toekomst. Daarnaast beschik en onderhoud je actuele kennis over bedreiging en aanvalstechnieken op het internet en hoe je webapplicaties daartegen kan beveiligen. In teamverband ben je in staat om professioneel software te ontwikkelen; kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel. Je bouwt software onder architectuur met behulp van design patterns en valideert deze continu met behulp van testen aan de functionele en niet-functionele requirements. Beroepstaken en competenties Het plannen en bijsturen van je softwareontwikkelproces; Het maken een gebruikersgericht functioneel ontwerp; Het maken van een softwareontwerp en architectuur; Het realiseren van web applicaties met behulp van front end, back end en database tools en user interface principes; Het testen van softwaresystemen op functioneel, technisch en gebruiksniveau. Functies waarin het beroep uitgeoefend wordt Web developer, front end developer, mobile developer, multimedia developer, software engineer, functioneel designer. Profiel Data Solutions Development Met het keuzeprofiel Data Solutions Development word je een informaticus die goed is in het maken van gegevensintensieve systemen. Je bent in staat om ingewikkelde informatiestructuren en bijhorende bedrijfsregels op een efficiënte en effectieve manier te vertalen in kwalitatief hoogstaande operationele databases. Tevens ontwerp en bouw je zeer grote geïntegreerde databasesystemen, zogenaamde dataware houses, waarin data afkomstig uit allerlei databronnen opgeslagen wordt, met als doel geaggregeerde informatie ten behoeve van de besturing van de organisatie te kunnen produceren. Je ontwerpt en realiseert programmatuur waarmee data in de operationele databases beheerd kan worden en doet hetzelfde op het gebied van dashboard-applicaties die ten doel hebben in het dataware house opgeslagen data optimaal te ontsluiten. Je doet dit op basis van opgestelde requirementsspecificaties. 19

20 Beroepstaken en competenties Het plannen en bijsturen van je softwareontwikkelproces; Het maken een functioneel ontwerp met nadruk op de analyse van gegevens, taken en processen; Het maken van een softwareontwerp en architectuur; Het realiseren van een database en een applicatie die hiermee communiceert; Het maken van rapportages, dashboards en andere overzichten die gebruikt kunnen worden als managementinformatie; Het functioneel testen en performancetesten van informatiesystemen. Functies waarin het beroep uitgeoefend wordt Business intelligence specialist, informatie-analist, data-architect, data solutions developer, information systems developer. Profiel Infrastructure & Security Management Desktops, laptops, tablets, phones... We gebruiken deze apparatuur dagelijks om onze zakelijke en privé-dingen te doen zonder echt te weten waarom het werkt, waar informatie is opgeslagen en hoe we het opvragen. Wanneer het plotseling niet meer werkt realiseren we ons hoe onmisbaar het is. De mensen die de opslag en transport van informatie mogelijk maken, zal je nooit zien. Helemaal niet als zij hun werk goed doen. Dat is dan ook de uitdaging voor deze specifieke ICT-ers op de achtergrond, het bouwen van betrouwbare, veilige infrastructurele systemen die de basis vormen voor duurzame ICT-omgevingen. Het ISM-profiel bestaat uit drie pijlers: infrastructure, security en management. Tijdens je studie worden alle drie pijlers uitvoerig behandeld, waarbij je hands-on vaardigheden krijgt aangereikt, maar ook de nodige achterliggende theoretische kennis. Beroepstaken en competenties Het plannen en bijsturen van je configuratie- en beheerproces; Het maken van een infrastructuurontwerp met componenten als (virtuele) servers, besturingssystemen, netwerkdevices en applicaties; Het adviseren over cloud en hosting oplossingen; Het geautomatiseerd inrichten en beheren van de development-, test- en acceptatie-omgevingen en de installatie van de informatiesystemen; Performance- en security-analyse van een bestaand of nieuw in te voeren informatiesysteem; Het schrijven van beheerscripts; Het load- en performancetesten van informatiesystemen. Functies waarin het beroep uitgeoefend wordt ICT Infrastructure specialist, security analist, security officer, information systems manager, systems administrator, manager webhosting Profiel HBO-ICT (Technische Informatica, TI) Definitie en context Alledaagse apparaten als mobiele telefoons, multimedia apparatuur en afwasmachines worden tegenwoordig meer en meer bestuurd door computers. Ook grote installaties worden aangestuurd en geregeld, zoals verkeerssignalering op snelwegen of een gerobotiseerde lakstraat in de auto-industrie. Net als bij gewone computers moet ook de complexe software voor deze al dan niet ingebouwde stuurcomputers ontworpen, geprogrammeerd en getest worden. Het gaat daarbij niet alleen om de computer zelf, maar ook om de waarneming en aansturing van de omgeving, via directe verbindingen of via een netwerk. Dit is het werkgebied van de Technische Informaticus (TI er). In het werkveld spelen de volgende aspecten een rol: 20

1a Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

1a Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Deel

Nadere informatie

Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingsstatuut Associate degree programma Directievoering Civieltechnische Projecten (DCP) Associate degree programma Projectvoorbereiding en Realisatie (PVR) Studiejaar 2014 2015 Deel 1 Onderwijs aan

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Semestermodel. Bacheloropleidingen CMD en HBO-ICT Studiejaar 2015-2016. voltijd / deeltijd. Deel 1: studiegids

OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Semestermodel. Bacheloropleidingen CMD en HBO-ICT Studiejaar 2015-2016. voltijd / deeltijd. Deel 1: studiegids OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Semestermodel Bacheloropleidingen CMD en HBO-ICT Studiejaar 2015-2016 voltijd / deeltijd Deel 1: studiegids Deze studiegids is voor studenten die in het studiejaar 2012-2013

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

U wilt een stagiaire informatie over stage en afstuderen december 2016

U wilt een stagiaire informatie over stage en afstuderen december 2016 U wilt een stagiaire ------------------------------------------------------- informatie over stage en afstuderen december 2016 ------------------------------------------------------- 1 www.han.nl/imc STAGE

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Sport, Gezondheid en Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sport en Bewegen studiejaar 2014-2015 Inhoud Deel 1: Onderwijs aan de HAN 5 Algemene bepalingen

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. voor de bacheloropleiding. Fiscaal Recht en Economie voltijd. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. studiejaar 2014 2015

Opleidingsstatuut. voor de bacheloropleiding. Fiscaal Recht en Economie voltijd. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. studiejaar 2014 2015 Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Fiscaal Recht en Economie voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studiejaar 2014 2015 Versie 11-11-2014 (inclusief errata) Inhoud Deel 1: Onderwijs aan de

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd 2 Voorwoord instituutsdirectie Als HAN-student heb je er recht op te weten wat de opleiding van jou verwacht en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Voor de gedeeltelijk aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse bacheloropleiding Chemie van de Hogeschool van Arnhem

Opleidingsstatuut Voor de gedeeltelijk aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse bacheloropleiding Chemie van de Hogeschool van Arnhem Opleidingsstatuut Voor de gedeeltelijk aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse bacheloropleiding Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Studiejaar 2016-2017 1 2016-2017 Inhoud

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar Deel 2. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar Deel 2. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2016-2017 Deel 2. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens 1 Inhoud Deel 2A Onderwijs- en examenregeling (OER)... 3 Bijlagen bij de

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Deel 2A Onderwijs- en examenregeling (OER)... 2 Deel 2B Reglement Examencommissie...

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, GAME DEVELOPMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING EN TECHNISCHE INFORMATICA CREATING TOMORROW HBO-ICT

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Begrippenlijst Studentenstatuut (belangrijkste begrippen in alfabetische volgorde) 1

Begrippenlijst Studentenstatuut (belangrijkste begrippen in alfabetische volgorde) 1 Begrippenlijst Studentenstatuut (belangrijkste begrippen in alfabetische volgorde) 1 In het HAN Studentenstatuut en de bijgevoegde reglementen wordt verstaan onder: A B C Ambtelijk secretaris: een medewerker

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Logistiek en Economie Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Logistiek en Economie Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Logistiek en Economie Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 1 Inhoud Deel 1: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT 2015-2016 INSTITUUT VOOR VAKTHERAPEUTISCHE EN PSYCHOLOGISCHE STUDIES

OPLEIDINGSSTATUUT 2015-2016 INSTITUUT VOOR VAKTHERAPEUTISCHE EN PSYCHOLOGISCHE STUDIES OPLEIDINGSSTATUUT 2015-2016 INSTITUUT VOOR VAKTHERAPEUTISCHE EN PSYCHOLOGISCHE STUDIES 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 8 Deel 2: Regelingen betreffende het onderwijs

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. voor de voltijd bacheloropleiding. Bio-Informatica. van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. studiejaar

Opleidingsstatuut. voor de voltijd bacheloropleiding. Bio-Informatica. van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. studiejaar Opleidingsstatuut voor de voltijd bacheloropleiding Bio-Informatica van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studiejaar 2017-2018 1 Opleidingsstatuut Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel. Bacheloropleidingen CMD en HBO-ICT Studiejaar voltijd / deeltijd. Deel 1: studiegids

OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel. Bacheloropleidingen CMD en HBO-ICT Studiejaar voltijd / deeltijd. Deel 1: studiegids OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel Bacheloropleidingen CMD en HBO-ICT Studiejaar 2016-2017 voltijd / deeltijd Deel 1: studiegids Dit deel van het Opleidingsstatuut is bedoeld voor studenten die

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2014 2015. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2014 2015. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2014 2015 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs en Examen Regeling (OER) Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. voor de Bacheloropleiding. Opleidingskunde. van het Instituut voor Leraar en School. van de. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Opleidingsstatuut. voor de Bacheloropleiding. Opleidingskunde. van het Instituut voor Leraar en School. van de. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Onderwerp: domein Educatie, OS Opleidingskunde van het ILS Kenmerk: 15/N124/fv Datum: 10 juli 2015 Opleidingsstatuut voor de Bacheloropleiding Opleidingskunde van het Instituut voor Leraar en School van

Nadere informatie

Bijlage 1 Begrippenlijst Opleidingsstatuut en Studentenstatuut (belangrijkste begrippen in alfabetische volgorde) 1

Bijlage 1 Begrippenlijst Opleidingsstatuut en Studentenstatuut (belangrijkste begrippen in alfabetische volgorde) 1 Bijlage 1 Begrippenlijst Opleidingsstatuut en Studentenstatuut (belangrijkste begrippen in alfabetische volgorde) 1 In het studentenstatuut en in het opleidingsstatuut en de daarin opgenomen reglementen

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Deel 2: Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens. voor de voltijd bacheloropleiding.

Opleidingsstatuut. Deel 2: Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens. voor de voltijd bacheloropleiding. Opleidingsstatuut Deel 2: Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens voor de voltijd bacheloropleiding Food & Business van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studiejaar 2017-2018 Versie 6 juli

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel. Bacheloropleiding HBO-ICT Studiejaar voltijd. Deel 1: studiegids

OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel. Bacheloropleiding HBO-ICT Studiejaar voltijd. Deel 1: studiegids OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel Bacheloropleiding HBO-ICT Studiejaar 2017-2018 voltijd Deel 1: studiegids Dit deel van het Opleidingsstatuut is bedoeld voor studenten die in studiejaar 2013-201

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bachelor Civiele techniek Voltijd. studiejaar

Opleidingsstatuut Bachelor Civiele techniek Voltijd. studiejaar Opleidingsstatuut Bachelor Civiele techniek Voltijd studiejaar 2017-2018 INHOUD Inleiding... 1 Algemene bepalingen... 2 Deel 1: Studiegids... 3 Hoofdstuk 1: Visie op het onderwijs... 3 Hoofdstuk 2: Visie

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel. Bacheloropleiding CMD Studiejaar voltijd. Deel 1: studiegids

OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel. Bacheloropleiding CMD Studiejaar voltijd. Deel 1: studiegids OPLEIDINGSSTATUUT ICA versie Profielenmodel Bacheloropleiding CMD Studiejaar 2017-2018 voltijd Deel 1: studiegids Dit deel van het Opleidingsstatuut is bedoeld voor studenten die in studiejaar 2013-2014

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER)

Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Civiele Techniek Studiejaar 2015 2016 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. voor de voltijd bacheloropleidingen. Elektrotechniek. Embedded Systems Engineering. Industrieel Product Ontwerpen

Opleidingsstatuut. voor de voltijd bacheloropleidingen. Elektrotechniek. Embedded Systems Engineering. Industrieel Product Ontwerpen Opleidingsstatuut voor de voltijd bacheloropleidingen Elektrotechniek Embedded Systems Engineering Industrieel Product Ontwerpen Technische Bedrijfskunde Werktuigbouwkunde van de Hogeschool van Arnhem

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. voor de voltijd bacheloropleidingen. Elektrotechniek. Embedded Systems Engineering. Industrieel Product Ontwerpen

Opleidingsstatuut. voor de voltijd bacheloropleidingen. Elektrotechniek. Embedded Systems Engineering. Industrieel Product Ontwerpen Opleidingsstatuut voor de voltijd bacheloropleidingen Elektrotechniek Embedded Systems Engineering Industrieel Product Ontwerpen Technische Bedrijfskunde Werktuigbouwkunde van de Hogeschool van Arnhem

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. voor de bacheloropleiding Bio-informatica. van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. studiejaar

Opleidingsstatuut. voor de bacheloropleiding Bio-informatica. van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. studiejaar Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Bio-informatica van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studiejaar Opleidingsstatuut Instituut Applied Sciences INHOUD Inleiding... 3 Deel 1 Studiegids... 5

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. voor de voltijd bacheloropleidingen. Elektrotechniek. Embedded Systems Engineering. Industrieel Product Ontwerpen

Opleidingsstatuut. voor de voltijd bacheloropleidingen. Elektrotechniek. Embedded Systems Engineering. Industrieel Product Ontwerpen Opleidingsstatuut voor de voltijd bacheloropleidingen Elektrotechniek Embedded Systems Engineering Industrieel Product Ontwerpen Technische Bedrijfskunde Werktuigbouwkunde van de Hogeschool van Arnhem

Nadere informatie

Leraar voortgezet onderwijs

Leraar voortgezet onderwijs Sport en Bewegen HAN Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Studiejaar 2015-2016 1 Sport en Bewegen HAN Inleiding 4 Deel 1:

Nadere informatie

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering iexa : ICT-diploma's op hbo-niveau Werkt u als ICT-professional

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT 2015-2016 INSTITUUT VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIAAL-CULTURELE STUDIES

OPLEIDINGSSTATUUT 2015-2016 INSTITUUT VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIAAL-CULTURELE STUDIES OPLEIDINGSSTATUUT 2015-2016 INSTITUUT VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIAAL-CULTURELE STUDIES 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 8 Deel 2: Regelingen betreffende het onderwijs

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Deel 2: Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens

Opleidingsstatuut. Deel 2: Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Opleidingsstatuut Deel 2: Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens voor de bacheloropleiding Commerciële Economie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studiejaar 2016-2017 2 Deel 2: Regelingen

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Voor de ten dele aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse bacheloropleidingen

Opleidingsstatuut Voor de ten dele aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse bacheloropleidingen Opleidingsstatuut Voor de ten dele aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse bacheloropleidingen HBO ICT en Communication & Multimedia Design van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Studiejaar

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs.

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. Jim Bergmans Inhoud presentatie Grote veranderingen in het TU/e bacheloronderwijs

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT. Duurzaam & ICT 30 januari 2014. Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT. Duurzaam & ICT 30 januari 2014. Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Duurzaam & ICT 30 januari 2014 Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I Sneak Preview: domeinbeschrijving Bachelor of ICT 3.0 Jan Dirk Schagen is bestuurslid van de HBO-I stichting,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Deel 2: Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens

Opleidingsstatuut. Deel 2: Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Opleidingsstatuut Deel 2: Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens voor de bacheloropleiding International Business and Languages van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studiejaar 2016-2017

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie