Open en gesloten WKO systemen. Open systemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open en gesloten WKO systemen. Open systemen"

Transcriptie

1 Open en gesloten WKO systemen Open systemen Een kenmerk van open systemen is dat er grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doubletsystemen, monobronsystemen en doorstroomsystemen. Doubletsystemen Bij doubletsystemen wordt gebruik gemaakt van één of meerdere combinaties van een warme en een koude bron. Een systeem dat uit één doublet bestaat, werkt met een combinatie van één koude en één warme bron. Door middel van de bronnen kan water uit en in de bodem worden gebracht. De bronnen staan met leidingen in verbinding met het gebouwencircuit. De bronnen hebben filters die in zogenaamde watervoerende pakketten geplaatst worden. Een watervoerend pakket is een zandig deel van de ondergrond, waarin grondwaterstroming plaatsvindt. Het grondwater kan door de filters uit en in de bodem stromen (opgepompt en geïnfiltreerd worden). Afhankelijk van het seizoen waarin begonnen wordt, wordt koude of warmte in de bodem geladen. Wordt in de zomer begonnen, dan zal het systeem op koelen ingesteld staan en zal er opgewarmd water via de warme bron in de ondergrond gebracht worden. In de ondergrond ontstaat ter plaatse van de warme bron een ondergrondse warmwaterbel die in omvang groeit zolang er bovengronds gekoeld wordt (en er warmte van het gebouw aan het koelwater wordt afgestaan). Bij de wisseling van het stookseizoen wordt de stromingsrichting van het grondwatersysteem omgedraaid. In de winter is de stromingsrichting van het grondwater in het grondwatercircuit daarom tegengesteld aan de zomersituatie. De in de ondergrond gevormde warmwaterbel wordt nu opgepompt en het warme water wordt gebruikt voor bovengrondse verwarming. Dit water staat warmte af en krijgt daardoor een lagere temperatuur. Het afgekoelde water wordt vervolgens met behulp van de koudebron in de ondergrond gebracht. Deze koudebel groeit zolang er bovengronds verwarmd wordt. De energie wordt via warmtewisselaars afgestaan aan het gebouwcircuit. De koude en warme bronnen mogen elkaar niet thermisch beïnvloeden en daardoor is een bepaalde minimale afstand tussen de bronnen vereist.

2 Het grondwater heeft van nature een temperatuur van ongeveer 10 tot 13 o C. Deze temperatuur loopt langzaam op met toenemende diepte. De gebruikelijke temperatuurrange bij systemen voor opslag van energie in de bodem is minimaal 5 o C en maximaal 25 o C. Belangrijk is dat er balans bestaat in de energiestromen: over een bepaalde periode bezien dient er evenveel warmte als koude in de bodem gebracht te worden. Een indicatie voor het vermogen per put is 50 kw tot 5 MW. Afhankelijk van het debiet is er binnen het kader van de Waterwet een meldingsplicht of gehouden te worden. Belangrijke toepassingsgebieden van doubletsystemen zijn: - Bedrijventerreinen; - Industrie; - Collectieve ontwerpen en collectieve systemen - Door de mogelijke grote vermogens ook geschikt voor grote ruimtes, kantoren en bijvoorbeeld ziekenhuizen; - Mits goed ontworpen en geëxploiteerd een robuust systeem met een relatief hoog rendement (hoger dan monobronnen en doorstroomsystemen); - Het oppompen en retourneren in het zelfde watervoerende pakket heeft een significant effect op het verziltingrisico t.o.v. doorstroomsystemen; - Bodemopbouw is wat minder bepalend voor het rendement dan bij monobronnen; - Geschikt voor de levering van koude en warmte; - Warmte en koude stroomt niet af zoals bij doorstroomsystemen (duurzamer beheer van de ondergrond mogelijk) - Voor het plaatsen van de doubletten is ruimte nodig (meer dan bij monobronnen) om onderlinge thermische beïnvloeding van bronnen te voorkomen. Monobronsystemen Bij een monobron zijn de koude bron en warme bron in één boorgat geplaatst. Hierbij wordt in de ondergrond de warmte boven de koude opgeslagen. Dit systeem kan alleen goed werken indien er twee watervoerende pakketten aanwezig zijn die van elkaar gescheiden worden door een slecht doorlatende laag (bijvoorbeeld een kleilaag). Het filter van de warme bron wordt dan in het bovenste watervoerende pakket geplaatst en het filter van de koude bron in het daaronder gelegen watervoerende pakket. Indien de slecht doorlatende laag voldoende dik is en over een voldoende groot oppervlak voorkomt, zal de onderlinge beïnvloeding van de energiebellen minimaal zijn. De monobron staat met leidingen in verbinding met het gebouwencircuit. De energie wordt via warmtewisselaars afgestaan aan het gebouwcircuit. De werking is in principe het zelfde als bij doubletsystemen. In de zomer wordt het gebouw gekoeld en wordt opgewarmd water via het bovenste pompfilter in de ondergrond gebracht. Dit opgepompte water is afkomstig uit het diepere watervoerende pakket en wordt met het koude filter opgepompt. Gedurende het zomerseizoen groeit de warme bel in volume. In de winter is behoefte aan verwarming en kan de gevormde warme bel benut worden. Met behulp van het ondiepste filter wordt warm water opgepompt waarmee bovengronds verwarmd kan worden. Het water staat energie af en daalt in temperatuur. Dit afgekoelde water wordt vervolgens in het diepere watervoerende pakket geretourneerd. De gebruikelijke temperatuurrange bij systemen voor opslag van energie in de bodem is vergelijkbaar met die van doubletsystemen en is minimaal 5 o C en maximaal 25 o C. Belangrijk is dat er balans bestaat in de energiestromen: over een bepaalde periode bezien dient er evenveel warmte als koude in de bodem gebracht te worden. Een indicatie voor het vermogen per bron is 50 tot 400 kw, maar tot kw komt ook voor.

3 Afhankelijk van het debiet is er binnen het kader van de Waterwet een meldingsplicht of gehouden te worden. Belangrijke toepassingsgebieden van monobronsystemen zijn: - Bedrijventerreinen - Relatief goedkoop t.o.v. doubletsystemen; - Vraagt minder ruimte en minder leidingwerk en kan daardoor ingezet worden op locaties met beperkt beschikbare ruimte; - Geschikt voor de levering van koude en warmte. - Bodemopbouw is sterk bepalend voor de mogelijkheden en het rendement; - Doordat er maar gebruik gemaakt wordt van één bronlocatie zal door de invloed van de natuurlijke grondwaterstroming meer energie afstromen en verloren gaan dan bij doubletsystemen; - Door grotere afstroming van energie minder geschikt voor collectieve ontwerpen en collectieve systemen; - Er kan verzilting van ondiep zoet grondwater optreden door het oppompen van dieper brak tot zout grondwater; - Beperkte capaciteit t.o.v. doubletsystemen Doorstroomsystemen Doorstroomsystemen worden ook recirculatiesystemen genoemd. Bij deze systemen stroomt het opgepompte grondwater, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de doubletsystemen, in één richting. De natuurlijke grondwatertemperatuur van ongeveer 10 tot 13 o C wordt gebruikt om in de zomer te koelen en in de winter te verwarmen. Het grondwater wordt op een plaats opgepompt en op een andere plaats weer in de bodem geretourneerd. Doorstroomsystemen kunnen als doublet of als monobron uitgevoerd worden. De gebruikte temperatuurranges zijn vergelijkbaar met die van doubletsystemen. In de winter en de zomer stroomt respectievelijk een koude en een warme bel af met de natuurlijke grondwaterstroming. Belangrijk is dat er balans bestaat in de energiestromen: over een bepaalde periode bezien dient er evenveel warmte als koude in de bodem gebracht te worden. Een indicatie voor het vermogen per bron is 50 tot 400 kw. Afhankelijk van het debiet is er binnen het kader van de Waterwet een meldingsplicht of gehouden te worden. Belangrijke toepassingsgebieden van doorstroomsystemen zijn: - Bedrijventerreinen

4 - Relatief goedkoop t.o.v. doubletsystemen i.v.m. eenvoudigere putconstructie; - Geschikt voor de levering van koude en warmte - Bij één bron wordt alleen onttrokken of alleen geretourneerd. Hierdoor zijn de hydrologische effecten en het risico op verzilting (upconing) relatief groter; - Er stroomt telkens koude en warmte af, hierdoor gaat energie verloren en is het beheer van de ondergrond minder duurzaam mogelijk; - Door afstroming van energie minder geschikt voor collectieve ontwerpen en collectieve systemen Gesloten systemen Een kenmerk van gesloten systemen is dat er geen grondwater onttrokken en geretourneerd wordt. Deze gesloten systemen worden ook wel bodemwarmtewisselaars genoemd. Doordat er geen grondwater wordt ontrokken en geretourneerd is de Waterwet niet van toepassing. Bodemwarmtewisselaars Bodemwarmtewisselaars kunnen horizontaal en verticaal gerealiseerd worden. Bij beide systemen worden lussen in de ondergrond gebracht, die gevuld worden met een vloeistof die energie kan opnemen en afstaan. Deze vloeistof kan glycol, water of zelfs bietensap zijn. De lussen worden in combinatie met een warmtepomp gebruikt. De ondiepere systemen kunnen met behulp van een sondeertechniek aangebracht worden, de diepere systemen met een boortechniek. Deze systemen worden tot maximaal 150 meter diepte gerealiseerd. De keuze voor horizontaal of verticaal hangt sterk af van onder andere de energiebehoefte, de opbouw van de ondergrond en de beschikbare ruimte. De ondergrond waarin de lussen geplaatst worden, moet in ieder geval zand en water bevatten en zo min mogelijk klei. Onder goede omstandigheden zijn er vermogens van ongeveer 50 watt per meter lus te bereiken. Belangrijke toepassingsgebieden van bodemwarmtewisselaars zijn: - Woningbouw (kleinschalige projecten); - Utiliteitsbouw (kleinschalige projecten); - Bedrijventerreinen (kleinschalige projecten)

5 - Relatief goedkoop; - Geen Waterwetvergunning nodig - Geschikt voor de levering van koude en warmte (systeem lijkt wat minder geschikt voor koudelevering) - Bodemopbouw is sterk bepalend voor de mogelijkheden; - Voor een bepaald vermogen zijn vrij veel meters lus nodig, er dient dan ook vrij veel geboord of gesondeerd te worden; - Sterke grondwaterstroming kan het energetisch rendement verlagen; - Over het algemeen een lager energetisch rendement dan andere systemen; - Variatie in de temperatuur; - Voor grote projecten minder geschikt Energiepalen Dit zijn heipalen die voorzien zijn van kunststoflussen waarin zich een vloeistof bevind die energie kan opnemen en afstaan. In die zin zijn zij vergelijkbaar met bodemwarmtewisselaars. Belangrijke toepassingsgebieden van energiepalen zijn: - Nieuwbouw Woningen (kleinschalige projecten); - Nieuwbouw utiliteitsbouw (kleinschalige projecten); - Nieuwbouw bedrijventerreinen (kleinschalige projecten) - Relatief goedkoop; - Geen Waterwetvergunning nodig - Door een maximale lengte zijn er meer palen nodig t.o.v. het aantal lussen bij verticale bodemwarmtewisselaars; - Bodemopbouw is sterk bepalend voor de mogelijkheden; - Relatief laag vermogen van ongeveer 5 watt per meter lus; - Slechte bereikbaarheid bij lekkages; - Eigenlijk alleen voor nieuwbouw

White Paper Warmtepompsysteem

White Paper Warmtepompsysteem White Paper Warmtepompsysteem Inleiding Een warmtepompsysteem is voor veel mensen inmiddels een bekend begrip, toch ontstaat er nog steeds veel onduidelijkheid over de werking van het systeem. Dit blijkt

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Wat is WKO? Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan zijn de Hondsrug

Nadere informatie

De meest optimale installatie is een zuinige installatie. Daarvoor dienen 3 componenten goed op elkaar te worden afgesteld:

De meest optimale installatie is een zuinige installatie. Daarvoor dienen 3 componenten goed op elkaar te worden afgesteld: Besteco wil aan de hand van een korte, eenvoudige uitleg algemene informatie verstrekken omtrent warmtepompinstallaties en waar de aandachtspunten liggen. De meest optimale installatie is een zuinige installatie.

Nadere informatie

Hoe werkt een wko-installatie?

Hoe werkt een wko-installatie? Thema duurzame verwarming Hoe werkt een wko-installatie? Warmte-koudeopslag-installaties (wko s) hebben een steeds groter aandeel in de lagetemperatuur-energievoorziening. Door de stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Installect Rozenstraat 11 7223 KA Baak www.installect.nl W.H. Bruil T 0575 441187 wbruil@installect.nl Notitie Project : Sanquin Amsterdam Onderwerp : aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordelingsplicht

Nadere informatie

Effectenstudie bodemenergiesysteem

Effectenstudie bodemenergiesysteem voor open bodemenergiesystemen: tot 50 m³/uur en 250.000 m³/jaar en dieper dan 20 m-mv Project: Projectlocatie: OLO-nummer: Datum: Referentie: Vergunningaanvrager: Adviseur: Klik hier als u een datum wilt

Nadere informatie

WHITEPAPER Warmte-koude opslagsystemen

WHITEPAPER Warmte-koude opslagsystemen WHITEPAPER Warmte-koude opslagsystemen Auteur: Fred de Lede 1 Warmte-koude opslagsystemen Vroeger toen de energieprijzen bijzonder laag waren en de CO 2-doelstellingen nog niet waren geformuleerd, bleken

Nadere informatie

Effectenstudie. Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: Referentie: 16BB128

Effectenstudie. Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: Referentie: 16BB128 Effectenstudie Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: 1-2-2017 Referentie: 16BB128 Inhoudsopgave Effectenstudie...1 Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Leeswijzer...3

Nadere informatie

WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld. Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012

WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld. Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012 WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012 Inhoud 1. Introductie 2. Inventarisatie a. Bodemgeschiktheid b. Bouwontwikkelingen c. Omgevingsbelangen

Nadere informatie

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING INLEIDING Vanwege de oprakende fossiele brandstoffen worden we met zijn alle gedwongen op zoek te gaan naar verbeterde of alternatieve energieopwekkers. Van hout naar kolen naar olie naar gas en nu naar

Nadere informatie

Aardwarmte / Luchtwarmte

Aardwarmte / Luchtwarmte 2015 Aardwarmte / Luchtwarmte Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Aardwarmte/Luchtwarmte. Pagina 1 Inhoud 1.Aardwarmte / luchtwarmte...3 1.1 Doel van de

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag & De volgende stap in IT-business. Rotterdam, 12 November 2013 Elbert Raben (Rittal) en Ronald Smit (Installect)

Warmte Koude Opslag & De volgende stap in IT-business. Rotterdam, 12 November 2013 Elbert Raben (Rittal) en Ronald Smit (Installect) Warmte Koude Opslag & De volgende stap in IT-business Rotterdam, 12 November 2013 Elbert Raben (Rittal) en Ronald Smit (Installect) Elbert Raben Product Manager IT Controlelijst EU Code of Conduct Best

Nadere informatie

Optimale prijs/ prestatie energieopslagsystemen

Optimale prijs/ prestatie energieopslagsystemen Meer doen met minder Optimale prijs/ prestatie energieopslagsystemen Met steun van de NOVEM is er een onderzoek gedaan ter verbetering van de prijs/prestatie van energieopslagsystemen. De investeringen

Nadere informatie

BE 2 Installatietechniek Bieschboshal warmtepomp

BE 2 Installatietechniek Bieschboshal warmtepomp BE 2 Installatietechniek Bieschboshal warmtepomp Pagina 1 van 7 Joran van Reede MBGOO17B4..-05-2019 Pagina 2 van 7 Inleiding Voor u ligt een verslag over de installatie techniek van de Bieschbos hal. In

Nadere informatie

Het technische rendement van zonnepanelen Opdracht 2.5 Warmteopslag Aquifer, WKO Ondergrondse warmte en koudeopslag

Het technische rendement van zonnepanelen Opdracht 2.5 Warmteopslag Aquifer, WKO Ondergrondse warmte en koudeopslag van de stroomkosten en een actuele rentestand. Zo kunt u de juiste keuze of u wilt investeren in zonnepanelen. Lees meer informatie over de Standaard Rekenmethode. Het technische rendement van zonnepanelen

Nadere informatie

Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis Deel 2 : energiemonitoring

Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis Deel 2 : energiemonitoring Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis 2011-2012. Deel 2 : energiemonitoring Het Nieuwe Telen Amaryllis : Deel 2 Energiemonitoring projectnummer 1400007415 Januari 2013 Energiemonitoring Plantmonitoring

Nadere informatie

Effectenstudie bodemenergiesysteem

Effectenstudie bodemenergiesysteem voor open bodemenergiesystemen: tot 50 m³/uur en 250.000 m³/jaar en dieper dan 20 m-mv Project: Kinder- en Jeugdcentrum Heliomare (KJC Zuid) en Multifunctionele sportaccomodatie (MFS) Projectlocatie: De

Nadere informatie

Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen. Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding

Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen. Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/ bodemgekoppelde warmtepompen Meld uw systeem en voorkom onderlinge beïnvloeding Het gebruiken van de bodem als energiebron is de laatste jaren in populariteit

Nadere informatie

Effectenstudie. Onderwerp: Bodemenergiesysteem Hudson Bay Amstelveen Datum: Referentie: 16BB161

Effectenstudie. Onderwerp: Bodemenergiesysteem Hudson Bay Amstelveen Datum: Referentie: 16BB161 Effectenstudie Onderwerp: Bodemenergiesysteem Hudson Bay Amstelveen Datum: 5-1-2016 Referentie: 16BB161 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Bodemenergieplan... 3 1.3. Leeswijzer...

Nadere informatie

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven.

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Multi Veste 25 BV voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een koude- en warmteopslag (KWO) systeem in de bodem voor het koelen

Nadere informatie

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A.

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A. WARMTEPOMPTECHNIEKEN Verwarmen met een warmtepomp de energie van natuurelementen JVD warmtepomptechnieken bvba Oostmalsebaan 5 B-2960 Brecht Tel.: +32 (0) 3 313 85 39 info@warmtepomptechnieken.be www.warmtepomptechnieken.be

Nadere informatie

The Freshmaker. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van de maatregel. 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen. 4.

The Freshmaker. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van de maatregel. 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen. 4. The Freshmaker 1. Inleiding 2. Beschrijving van de maatregel 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen 4. Resultaten 1 1 Inleiding The Freshmaker Zoetwateroverschotten inzetbaar bij droogte

Nadere informatie

Potentieelstudie bodemenergie Gemeente Groningen

Potentieelstudie bodemenergie Gemeente Groningen Potentieelstudie bodemenergie gemeente Groningen Opdrachtgever Gemeente Groningen Dienst Ruimtelijke Ordening & Economische Zaken Postbus 7081 9701 JB GRONINGEN Contactpersoon: de heer P. Corzaan Adviseur

Nadere informatie

Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede

Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede Vraagstelling Inventariseren van de WKO-installaties van de complexen Wachter-Valpoort en Contrefort-Chrispijn.

Nadere informatie

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen Warmtepompen en warmtebronnen (augustus 2006) Warmtepompen Wat is een warmtepomp? Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de omgeving, zoals buitenlucht, bodem of grondwater, omzetten

Nadere informatie

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Stichting Spaarnesant 04 februari 2014 9X3803 Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-5697701 Fax info@amsterdam.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Mobiliseren van thermische energie-opslag en thermische inertie voor de slimme verwarming en koeling van (middel-)grote gebouwen.

Mobiliseren van thermische energie-opslag en thermische inertie voor de slimme verwarming en koeling van (middel-)grote gebouwen. IWT-VIS traject: 2011-2017 Mobiliseren van thermische energie-opslag en thermische inertie voor de slimme verwarming en koeling van (middel-)grote gebouwen. Voorwoord Vanaf 2020 is men verplicht om nearly

Nadere informatie

Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015

Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Delft Nr. 172372 4 oktober 2017 Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015 Met het per 1-7-2013 van kracht zijnde Besluit bodemenergiesystemen

Nadere informatie

Warmtepompen. Standaard en TOP-klasse

Warmtepompen. Standaard en TOP-klasse Warmtepompen Standaard en TOP-klasse Geveke is met ruim 40 jaar ervaring specialist in het adviseren, leveren, samenbouwen en in werking stellen van producten en systemen voor uw gebouw en productieproces.

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. REIKWIJDTE BELEIDSKADER

1. INLEIDING 2. REIKWIJDTE BELEIDSKADER 1. INLEIDING In het POL 2006 is vastgelegd dat de Provincie Limburg warmte en koude opslag (WKO) actief zal stimuleren, rekening houdend met de belangen van grondwaterkwaliteit en grondwateronttrekkingen.

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied

Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied Toelichting Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijving Op 1 juli 2013 treedt het Besluit bodemenergiesystemen in werking. Het besluit bevat regels over het installeren

Nadere informatie

BESLUIT ALS BEDOELD IN ARTIKEL

BESLUIT ALS BEDOELD IN ARTIKEL BESLUIT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7.17 lid 1 VAN DE WET MILIEUBEHEER (BEOORDELINGSPLICHT m.e.r.) Indiener Aanmeldnotitie betreft Locatie : BAM Energy Systems. : Grondwateronttrekking ten behoeve van een bodemenergiesysteem

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie Postbus 47 7710 AA Nieuwleusen Rollecate 61 7711 GG Nieuwleusen Tel. 0529 484315 fax 0529 484537 E-mail: info@luinstra.nl Internet: www.luinstra.nl K.v.K. nr. 05080406 BTW nr. NL8155.26.490.B01 IBAN: NL78RABO0127841741

Nadere informatie

Warmte- en koudeopslag: het juridisch kader

Warmte- en koudeopslag: het juridisch kader 7 Warmte- en koudeopslag: het juridisch kader 1. Inleiding De warmte- en koudevoorziening van gebouwen door middel van warmte- en koudeopslag (hierna: WKO) is hot! De jurisprudentie toont aan dat WKO de

Nadere informatie

1.2 Adres van de initiatiefnemer Naam bedrijf/instelling: Geomec4p realisatie en exploitatie bv Rietgorsweg 6, 3356 LJ Papendrecht

1.2 Adres van de initiatiefnemer Naam bedrijf/instelling: Geomec4p realisatie en exploitatie bv Rietgorsweg 6, 3356 LJ Papendrecht Project: hoge temperatuuropslag GeoMEC te Brielle Onderwerp: aanmeldingsnotitie voor de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht Datum: 08-05-2011 Referentie: 26.468/58182/BG 0. Inleiding Voor het glastuinbouw

Nadere informatie

De Verordening gesloten bodemenergiesystemen TU Delft en omgeving 2013 vast te stellen.

De Verordening gesloten bodemenergiesystemen TU Delft en omgeving 2013 vast te stellen. 1301110 Verordening gesloten bodemenergiesystemen TU Delft en omgeving 2013 De raad van de gemeente Delft; gelezen het voorstel van het college van 14 mei 2013 gelet op de artikelen 121 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Woningcorporatie Lefier Ontwikkelbedrijf De activiteit water in de bodem brengen en eraan ontrekken (Locatie: Berkenstraat 2

Nadere informatie

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP De duurzame energiebron is onuitputtelijk, maar heeft een te laag temperatuurniveau om de CV rechtstreeks op aan te kunnen sluiten. De temperatuur zal dus eerst verhoogd moeten worden, waardoor wij onze

Nadere informatie

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning De laatste jaren is er qua energiebehoefte veel veranderd in de woningbouw. Voorheen waren de behoefte en kosten m.b.t. verwarming in nieuwbouw woningen

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Masterplan Bodemenergie Stationskwartier

Masterplan Bodemenergie Stationskwartier Masterplan Bodemenergie Stationskwartier Gemeente Breda Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Milieu Postbus 90156 4800 RH BREDA Contactpersoon: mevr. S.B. Schripsema

Nadere informatie

Hoog Temperatuur Opslag in de praktijk

Hoog Temperatuur Opslag in de praktijk nergie Totaal Projecten Hoog Temperatuur Opslag in de praktijk Koos Agtereek nergie Totaal Projecten TP is systeemleverancier voor duurzame energie: WKO en warmtepompen warmteopslag in de bodem ondiepe

Nadere informatie

GEOTHERMISCHE SCREENINGSTOOL

GEOTHERMISCHE SCREENINGSTOOL check online de mogelijkheden van ondiepe geothermie GEOTHERMISCHE SCREENINGSTOOL http://www.smartgeotherm.be/geothermische-screeningstool/ Inleiding Ondiepe geothermie kan een gebouw op een duurzame wijze

Nadere informatie

Single hole geothermische systemen

Single hole geothermische systemen Single hole geothermische systemen Veel onderzoek weinig commerciële toepassingen Ondiep (tot 200 m-mv) zijn de concepten met single hole geothermische systemen erg veel toegepast. Diepere systemen (>

Nadere informatie

Bronenergie Duurzame, vriendelijke en groene energie

Bronenergie Duurzame, vriendelijke en groene energie Bronenergie uurzame, vriendelijke en EVENTER ROTTERAM Terminalweg 39 Maagdenburgstraat 12 Smirnoffweg 3 3821 AJ Amersfoort 7421 ZC eventer 3088 HE Rotterdam LEVERT INSTALLATIE- Postbus 352 Postbus 424

Nadere informatie

Energie uit de bodem met hulp van funderingspalen

Energie uit de bodem met hulp van funderingspalen Energie uit de bodem met hulp van funderingspalen 1 Inleiding In de duurzame energie-installaties van ZON Energie wordt gebruikgemaakt van energie uit de bodem. Deze energie wordt door middel van warmtepompen

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN WARMTEPOMP: ONTWERP HERFST 2018 Dimensionering en integratie van geothermische warmtepompinstallaties Hans HOES 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE ZINVOL TOEPASSEN VAN GEOTHERMISCHE

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN WARMTEPOMP: ONTWERP HERFST 2017 Dimensionering en integratie van geothermische warmtepompinstallaties Hans HOES 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE ZINVOL TOEPASSEN VAN GEOTHERMISCHE

Nadere informatie

Gemeente Gouda. Masterplan Warmte-/Koudeopslag Goudse Poort Gouda. Witteveen+Bos. Louis Armstrongweg 6. Postbus 10095. 1301 AB Almere.

Gemeente Gouda. Masterplan Warmte-/Koudeopslag Goudse Poort Gouda. Witteveen+Bos. Louis Armstrongweg 6. Postbus 10095. 1301 AB Almere. Gemeente Gouda Masterplan Warmte-/Koudeopslag Goudse Poort Gouda Louis Armstrongweg 6 Postbus 10095 1301 AB Almere t 036 548 29 00 f 036 533 38 83 INHOUDSOPGAVE blz. Managementsamenvatting 1. INLEIDING

Nadere informatie

Toepassing open bronsysteem voor Leefmilieu Brussel op Site Tour & Taxis. S. Verheyen Smet GWT H. Hoes Terra Energy

Toepassing open bronsysteem voor Leefmilieu Brussel op Site Tour & Taxis. S. Verheyen Smet GWT H. Hoes Terra Energy Toepassing open bronsysteem voor Leefmilieu Brussel op Site Tour & Taxis S. Verheyen Smet GWT H. Hoes Terra Energy Leefmilieu Brussel Leefmilieu Brussel Leefmilieu Brussel Leefmilieu Brussel optimaal klimaat

Nadere informatie

Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling. Werking van de warmtepomp

Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling. Werking van de warmtepomp BEWONERSINSTRUCTIE Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling Voor de opwekking van benodigde warmte en koude in uw woning wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp van het fabrikaat

Nadere informatie

Begeleidende notitie bij bodemenergie kansenkaarten Achterhoek

Begeleidende notitie bij bodemenergie kansenkaarten Achterhoek Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 20 maart 2013 2 Begeleidende notitie bij bodemenergie kansenkaarten Achterhoek BODEMENERGIE KANSENKAARTEN ACHTERHOEK Bodemenergie wordt toegepast

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Bodemenergieplan 2 e Daalsedijk en Cartesiusdriehoek te Utrecht. Projectnummer: C17020 Status: definitief 25 oktober 2018

Bodemenergieplan 2 e Daalsedijk en Cartesiusdriehoek te Utrecht. Projectnummer: C17020 Status: definitief 25 oktober 2018 Bodemenergieplan 2 e Daalsedijk en Cartesiusdriehoek te Utrecht Projectnummer: C17020 Status: definitief 25 oktober 2018 Colofon Auteur Niels Schuurman (Buro Bron) Ko Hage (TTE) Coen Dijxhoorn (Buro Bron)

Nadere informatie

Aardwarmte. Laat moeder aarde uw energierekening betalen Geothermisch verwarmen en koelen van woningen, gebouwen en zwembaden

Aardwarmte. Laat moeder aarde uw energierekening betalen Geothermisch verwarmen en koelen van woningen, gebouwen en zwembaden Aardwarmte Laat moeder aarde uw energierekening betalen Geothermisch verwarmen en koelen van woningen, gebouwen en zwembaden De buitenste 6 km van de aardkorst bevat een hoeveelheid energie die overeenkomt

Nadere informatie

100% Warmte, warm tapwater en koude. Comfortabel én milieuvriendelijk wonen. duurzame energie van eigen bodem

100% Warmte, warm tapwater en koude. Comfortabel én milieuvriendelijk wonen. duurzame energie van eigen bodem 100% duurzame energie van eigen bodem Warmte, warm tapwater en koude Comfortabel én milieuvriendelijk wonen U gaat voor nul! Comfortabel én milieuvriendelijk wonen Warmte, warm tapwater en koude van Eteck

Nadere informatie

Jos Van Steenwinkel. Bestuurder. IF Tech

Jos Van Steenwinkel. Bestuurder. IF Tech Uw logo Jos Van Steenwinkel Bestuurder IF Tech Seizoensmatige energieopslag in bodem en grondwater inzicht in de werking & proactief beheer Inhoudstafel 1. Begrippen energieopslag en geothermie 2. Ondergrondse

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899 02 E vergunningen(godh.nl I www.odh.nl Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00511710 ODH-2018-00032783 2

Nadere informatie

Potentieel thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)

Potentieel thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) Potentieel thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) Beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel Eindrapportage 7 juli 2017 1 Voorblad Opdrachtgevers: Waterschap Rijn en IJssel Postbus 148 7000 AC Doetinchem

Nadere informatie

100% Warmte, warm tapwater en koude. Comfortabel én milieuvriendelijk wonen. duurzame energie van eigen bodem

100% Warmte, warm tapwater en koude. Comfortabel én milieuvriendelijk wonen. duurzame energie van eigen bodem 100% duurzame energie van eigen bodem Warmte, warm tapwater en koude Comfortabel én milieuvriendelijk wonen U gaat voor nul! Comfortabel én milieuvriendelijk wonen Warmte, warm tapwater en koude van Eteck

Nadere informatie

datum ondertekening; bron bekendmaking

datum ondertekening; bron bekendmaking Behoort bij raadsbesluit zaaknr. 9901 Wetstechnische informatie GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

AT TEC WARMTEPOMPEN AARDWARMTEPOMP 4-18 KW TECHNEA WARMTEPOMPEN HOGE COP & SUPER STIL MODULEREND ONLINE (STEM)BEDIENING INTELLIGENTE REGELING

AT TEC WARMTEPOMPEN AARDWARMTEPOMP 4-18 KW TECHNEA WARMTEPOMPEN HOGE COP & SUPER STIL MODULEREND ONLINE (STEM)BEDIENING INTELLIGENTE REGELING TECHNEA duurzaam AARDWARMTEPOMP 4-18 KW HOGE COP & SUPER STIL MODULEREND ONLINE (STEM)BEDIENING INTELLIGENTE REGELING Specialist duurzame installatietechniek 058-288 47 39 info@technea.nl www.technea.nl

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = 156.400 en Y = 467.350

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = 156.400 en Y = 467.350 Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Yokogawa Europe B.V. voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in

Nadere informatie

Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk. Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie

Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk. Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie DEFINITIEF Opdrachtgever Adviseur

Nadere informatie

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW)

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW) DOUBLE300 Voor een gezonder luchtklimaat De Double300 bestaat uit 1 unit die werkt op basis van een Fancoil met WTW (WarmteTerugWinning). De unit kan ventileren, direct verwarmen en eventueel koelen op

Nadere informatie

Thermische energie uit oppervlaktewater. Business case stadhuis Harderwijk

Thermische energie uit oppervlaktewater. Business case stadhuis Harderwijk Thermische energie uit oppervlaktewater Business case stadhuis Harderwijk Colofon Datum 28 februari 2018 Referentie Betreft Behandeld door Gecontroleerd door Versienummer 67149/LH/20180228 Thermische

Nadere informatie

Stadhuisplein te Eindhoven

Stadhuisplein te Eindhoven Stadhuisplein te Eindhoven Masterplan koude-/warmteopslag in de bodem Opdrachtgever Gemeente Eindoven Waagstraat 1 Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN T 040-238 61 02 E a.verboom@eindhoven.nl Contactpersonen:

Nadere informatie

Kansrijke WKO concepten

Kansrijke WKO concepten Kansrijke WKO concepten Wilfried Huis in t Veld IF Technology Kansen voor bodemenergie? Beperken van: - emissie broeikasgassen: Verdrag Kyoto, Kopenhagen? - afhankelijkheid van fossiele brandstoffen Hoger

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit Belangrijke eigenschappen Aardwarmtewisselaar voor gebruik in combinatie met balansventilatie-units met warmterecuperatie (type ComfoD 350, 450 en 550 Luxe) Onttrekt energie uit de bodem via ondergrondse

Nadere informatie

Open WKO-systemen A: Inleiding

Open WKO-systemen A: Inleiding Open WKO-systemen A: Inleiding Bram Bot 1 en Marette Zwamborn 2 Aan de hand van een systematische serie modelberekeningen zijn vuistregels afgeleid voor het gedrag van een enkele doublet en van uitgestrekte

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Bouwbedrijf De Waal voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder aan de Duwboot 2 te Houten. De projectlocatie

Nadere informatie

Evaluatie van ondiepe en diepe geothermie voor de Parkwijk in Turnhout

Evaluatie van ondiepe en diepe geothermie voor de Parkwijk in Turnhout 01/06/2012 Evaluatie van ondiepe en diepe geothermie voor de Parkwijk in Turnhout Geert Schoofs (DE ARK) en Ben Laenen (VITO) Situering Eigendom 245 won + 205 app Bouwjaren Parkwijk 24 1 24 83 235 27 32

Nadere informatie

HOE GELD VERDIENEN MET ENERGIE UIT EIGEN BODEM? ONDIEPE GEOTHERMIE: DE DUURZAME ENERGIE-OPLOSSING 4 NOVEMBER 2014 ZWIJNAARDE

HOE GELD VERDIENEN MET ENERGIE UIT EIGEN BODEM? ONDIEPE GEOTHERMIE: DE DUURZAME ENERGIE-OPLOSSING 4 NOVEMBER 2014 ZWIJNAARDE Ir.L.François HOE GELD VERDIENEN MET ENERGIE UIT EIGEN BODEM? ONDIEPE GEOTHERMIE: DE DUURZAME ENERGIE-OPLOSSING 4 NOVEMBER 2014 ZWIJNAARDE Programma 17u00 Smart Geotherm-project: Potentieel, EPB-verloop,

Nadere informatie

Verwarming, koeling, warm water en ventilatie in uw woning

Verwarming, koeling, warm water en ventilatie in uw woning Verwarming, koeling, warm water en ventilatie in uw woning Uw woning is aangesloten op een collectief, duurzaam energiesysteem. Deze installatie verwarmt in de winter, koelt in de zomer en zorgt voor warm

Nadere informatie

Ondergrondse zoetwateropslag Greenport Boskoop Marcel Paalman, Boskoop, 4 februari 2014

Ondergrondse zoetwateropslag Greenport Boskoop Marcel Paalman, Boskoop, 4 februari 2014 Ondergrondse zoetwateropslag Greenport Boskoop Marcel Paalman, Boskoop, 4 februari 2014 Inhoud Algemeen Ondergrondse waterberging: Pilots: verticaal putsysteem horizontaal putsysteem Geschiktheid Boskoop

Nadere informatie

Warmtepompen. Werking warmtepomp 19-10-2015

Warmtepompen. Werking warmtepomp 19-10-2015 Warmtepompen Om een woning te verwarmen zijn diverse mileu vriendelijke mogelijkheden. Één van de mogelijkheden is een warmtepomp. Er zijn diverse verschillende soorten warmtepompen maar de proces werking

Nadere informatie

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 23 juli 2015 Onderwerp : Waterwet - gemeente Ede Activiteit : Bodemenergiesysteem aan de Platteelhof 3, 6711 JK Ede Verlenen/weigeren : verlenen

Nadere informatie

Waterwet. Ontwerpbeschikking

Waterwet. Ontwerpbeschikking Waterwet Ontwerpbeschikking Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aanvraag : Wijziging van het besluit onderdeel If en voorschrift 5a van de vigerende vergunning. Locatie : Bruchterweg 88 te Hardenberg Datum

Nadere informatie

Verordening interferentiegebieden Bodemenergiesystemen gemeente Groningen 2018

Verordening interferentiegebieden Bodemenergiesystemen gemeente Groningen 2018 Verordening interferentiegebieden Bodemenergiesystemen gemeente Groningen 2018 De raad van de gemeente Groningen; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. [datum]; Gelet

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR301360_1

CVDR. Nr. CVDR301360_1 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR301360_1 3 juli 2018 Verordening bodemenergiesystemen Rotterdam Gemeenteblad 2013 Verordening bodemenergiesystemen Rotterdam De Raad van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Kwaliteitsborging Bodemenergie

Kwaliteitsborging Bodemenergie Kwaliteitsborging Bodemenergie van het gas af met behoud van comfort 11 oktober 2018 Energiebeurs ir. H.J.(Henk) Broekhuizen Wat is het? Bodemenergie? Kwaliteitsborging met BRL s Randvoorwaarden voor succes.

Nadere informatie

Energie voor het leven

Energie voor het leven Energie voor het leven De warmtepomp van IDM verwarmt en koelt voor nu en in de toekomst Warmtepomp van Aarde... betekent voor ons allemaal zekerheid, warmte en thuis Horizontale bodemwisselaar Op een

Nadere informatie

Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie

Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie Bodemenergieplan gemeente Dordrecht Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie Opdrachtgever Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus 8 3300

Nadere informatie

Een goed ontwerp voor 50 jaar bedrijfszekerheid

Een goed ontwerp voor 50 jaar bedrijfszekerheid Een goed ontwerp voor 50 jaar bedrijfszekerheid Ronald Wennekes IF Technology bv, Arnhem Inhoud 1. Fasering 2. Ontwerp en kwaliteitseisen 3. Voorbeelden 1 1 Fasering 1. Programma / haalbaarheid 2. Ontwerp

Nadere informatie

Bodemenergieplan Merwedekanaalzone te Utrecht

Bodemenergieplan Merwedekanaalzone te Utrecht Bodemenergieplan Merwedekanaalzone te Utrecht Projectnummer: C17020 Status: definitief 25 oktober 2018 Colofon Auteur Niels Schuurman (Buro Bron) Ko Hage (TTE) Coen Dijxhoorn (Buro Bron) Datum 25 oktober

Nadere informatie

Kansen voor ondiepe geothermie

Kansen voor ondiepe geothermie Kansen voor ondiepe geothermie Ondiepe Geothermie Onttrekken van aardwarmte uit ondiepe formaties Diepte tot circa 1.250 meter Temperatuur 15 tot 45 C Technologie Dieptes (m) Gebruikelijke toepassing WKO

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015 1884850

Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015 1884850 Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015 1884850 Met het per 1-7-2013 van kracht zijnde Besluit bodemenergiesystemen wil de rijksoverheid toepassing van bodemenergie stimuleren en

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Aanvraag watervergunning betreffend het lozen van grondwater.

Aanvraag watervergunning betreffend het lozen van grondwater. Aanvraag watervergunning betreffend het lozen van grondwater. Hotel Okura Amsterdam Projectnummer : 2576 Behandeld door : GeoComfort B.V. Dorpsstraat 30 7234 SP Wichmond Contactpersoon : V. (Volkert) Slagter

Nadere informatie

Grip op de Maas kentallen voor energie opwek. in combinatie met ruimtebeslag

Grip op de Maas kentallen voor energie opwek. in combinatie met ruimtebeslag Grip op de Maas kentallen voor energie opwek in combinatie met ruimtebeslag Een eerste aanzet tot de vorming van typische kentallen en iconen ter verbinding van de werelden van Water, Landschap en Energie

Nadere informatie

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door een warmtepomp. voltalimburg.nl/warmtepomp

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door een warmtepomp. voltalimburg.nl/warmtepomp Meer wooncomfort en minder energieverbruik door een warmtepomp voltalimburg.nl/warmtepomp Tip! Vraag subsidie aan bij de aanschaf van een warmtepomp. Het subsidiebedrag voor een warmtepomp van 5 kw is

Nadere informatie

Meervoudige ontwerp- en effectenstudie van koude-warmteopslagsystemen in de binnenstad van Den Haag

Meervoudige ontwerp- en effectenstudie van koude-warmteopslagsystemen in de binnenstad van Den Haag Meervoudige ontwerp- en effectenstudie van koude-warmteopslagsystemen in de binnenstad van Den Haag De provincie Zuid-Holland zit er warmpjes bij Björn van de Weerdhof Juli, 2005 Technische Universiteit

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Fortis Facility Management Nederland voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem

Nadere informatie

Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft

Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 55896 23 juni 2015 Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft De raad van de gemeente Delft; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Thermisch rendement hoge & middelhoge temperatuur warmteopslag

Thermisch rendement hoge & middelhoge temperatuur warmteopslag Thermisch rendement hoge & middelhoge temperatuur warmteopslag in de bodem Thermisch rendement hoge & middelhoge temperatuur warmteopslag in de bodem Thermisch rendement hoge & middelhoge temperatuur warmteopslag

Nadere informatie

Waterwet. Beschikking

Waterwet. Beschikking Waterwet Beschikking Aanvrager : Stichting Dimence Groep Aangevraagde activiteiten : Onttrekking en retournering van grondwater ten behoeve van koeling en/of verwarming van een kliniek Locatie : Nico Bolkesteinlaan

Nadere informatie