De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600."

Transcriptie

1 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren winkelcentrum in het plangebied Castellum te Houten. De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Beschrijving van het werk Het gebied rondom NS Station Houten-Castellum wordt herontwikkeld. In het gebied ten westen van het spoor worden op een oppervlak van ca. 200 bij 300 m een winkelcentrum, ééngezinswoningen en vier appartementencomplexen gebouwd. Het winkelcentrum wordt voorzien van een 1-laags parkeerkelder. Deze kelder heeft een oppervlakte van ca. 100 m bij 110 m (blok 1) met een uitbouw van ca. 40 m bij 50 m (blok 3). De kelder wordt gebouwd binnen door damwanden omgeven bouwkuip. De damwanden worden aangebracht tot in een in de diepere ondergrond aanwezige waterremmende kleilaag. Hierdoor wordt de bouwput nagenoeg geheel van de omgeving afgesloten. In tabel 1 zijn de ontgravingsniveaus voor de verschillende kelderonderdelen gegeven. De bouwput zal eerst worden ontgraven tot ca. 25 cm beneden de onderkant van de keldervloer. Daarna worden de diepere delen (funderingspoeren, -palen en liftputten) aangebracht. Vervolgens wordt grondverbetering (zand) aangebracht tot de onderzijde van de keldervloer en worden de keldervloer en -wanden aangebracht. Tabel 1. Afmetingen en ontgravingsniveaus Ontgravingsniveau (ca. in m t.o.v. NAP) Bovenzijde keldervloer -1,10 Onderzijde keldervloer -1,40 Grondverbetering keldervloer -1,65 Poeren -2,55 1 Liftputten -3, inclusief grondverbetering van 0,05 m 2. Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw Het maaiveldniveau ter hoogte van de meetpunten varieert tussen NAP +1,55 m en +2,15 m. In tabel 2 is een globale schematisering gegeven van de lokale bodemopbouw. Tabel 2. Geohydrologische bodemschematisering Diepte (ca. in m tov NAP) Aard bodemmateriaal Geohydrologische betekenis +2,15 à +1,55 tot -3,5 à -5,2 VEEN en KLEI Deklaag -3,5 à -5,2 tot -55 ZAND, matig tot zeer grof, plaatselijk dunne leemlagen Eerste watervoerend pakket -55 tot -80 KLEI met slibrijke zandlagen Eerste waterremmende laag Op een diepte van NAP -15,25 m à -17,0 m tot NAP -16,50 m à -18,0 m komt in het eerste watervoerende pakket een kleilaag voor. Het is onbekend of deze laag over grotere afstand 1

2 aaneengesloten voorkomt, maar uit grondonderzoek op de locatie is deze wel in alle diepe sonderingen aangetroffen. Geohydrologie Het waterpeil van het open water direct ten westen van het gebied is ingemeten op NAP +0,75 m. De grondwaterstand in de deklaag is sterk afhankelijk van o.a. neerslag, oppervlaktewater, ontwateringsmiddelen en stijghoogten. Het gebied ligt in een infiltratiegebied. In de omgeving wordt uitgegaan van een gemiddelde grondwaterstand van ca. NAP +1,25 m. De maatgevend hoge stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerend pakket bedraagt ca. NAP +1,0 m. De gemiddelde stijghoogte bedraagt ca. NAP +0,5 m en de maatgevend lage stijghoogte bedraagt ca. NAP +0,0 m. De regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is van oost naar west. 3. Bemalingsaspecten Benodigde verlagingen Bij het bepalen van de bemalingsaspecten moet rekening gehouden worden met drie verschillende verlagingsniveaus, namelijk verlagingen in de deklaag, verlagingen in de semi-afgesloten zandpakket tussen de deklaag en de waterremmende kleilaag en verlagingen in het eerste watervoerende pakket onder de waterremmende laag. Deklaag De deklaag wordt ontgraven tot aan het benodigde aanleg-/ontgravingsniveau. De aanlegniveaus bevinden zich beneden de grondwaterspiegel. Om een droge werkvloer te realiseren, dient de grondwaterstand te worden verlaagd tot minimaal 0,3 m beneden het aanleg-/ontgravingsniveau. Tussenzandlaag Door het ontgraven van de deklaag neemt de gronddruk dermate veel af dat hierdoor de kans bestaat dat de deklaag op zal barsten. Om dit te voorkomen dient de spanning van het water in het semiafgesloten tussenzandlaag tussen ca. NAP -3,5 m à -5,2 m (onderzijde deklaag) en de waterremmende kleilaag op een diepte van ca. NAP -16 m te worden verlaagd. Het verlagingsniveau verschilt per onderdeel. Eerste watervoerende pakket Het vertikaal evenwicht van de gehele bouwput wordt bepaald door de verhouding tussen de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket onder de injectielaag en het gewicht van het totale grondpakket. Uit berekeningen is gebleken dat deze verhouding bij een maatgevend hoge stijghoogte van NAP +1,0 m overal groter is dan 1,1 (veiligheidsnorm). De stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerende pakket hoeft daarom niet te worden verlaagd. In tabel 3 zijn de benodigde grondwaterstands- en stijghoogteverlagingen gegeven. Hierbij is uitgegaan van een van de volgende niveaus en parameters: gemiddelde grondwaterstand : NAP +1,25 m; drooglegging : 0,30 m; maatgevend hoge stijghoogte : NAP +1,0 m; nat volumiek gewicht veen (γ n ) : 11 kn/m 2 ; nat volumiek gewicht klei (γ n ) : 14 kn/m 2 ; nat volumiek gewicht zand (γ n ) : 18 kn/m 2 ; volumiek gewicht injectielaag (γ n ) : 20 kn/m 2. 2

3 Tabel 3. Benodigde verlagingen Ontgravingsniveau Grondwaterstand verlagen tot Grondwaterstand verlaging Stijghoogte verlaging tussenlaag Stijghoogte tussenlaag verlagen tot Bovenzijde keldervloer -1,10-1,40 2,65 1,50-0,50 Onderzijde keldervloer -1,40-1,70 2,95 2,20-1,20 Grondverbetering keldervloer -1,65-1,95 3,20 2,65-1,65 Poeren -2,55-2,85 4,10 3,55-2,55 Liftputten -3,05-3,35 4,60 4,05-3,05 Bemalingssysteem Het onttrekkingssysteem om de benodigde verlagingen te realiseren dient zo efficiënt en ondiep mogelijk te worden aangelegd om de te onttrekken hoeveelheid grondwater en de effecten van de onttrekking op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Deklaag De verlagingen in de deklaag kunnen het best worden gerealiseerd met behulp van horizontale drains in combinatie met klokpompen. Tussenzandlaag De verlagingen in de tussenzandlaag kunnen het best worden gerealiseerd door middel van verticale filters. Aangeraden wordt de filters te plaatsen tot op een diepte van ca. NAP -7,5 m (ca. MV -9,5 m). Berekening waterbezwaar Het waterbezwaar is berekend met behulp van het grondwaterstromingsprogramma Microfem. Hierbij is uitgegaan van de geohydrologische parameters zoals gegeven in tabel 4. Tabel 4. Geohydrologische parameters Diepte (m tov NAP) Geohydrologische betekenis Geohydrologische parameters (dagen) (m 2 /dag) +2,15 à +1,55 tot -3,5 à -5,2 Deklaag 500-3,5 à -5,2 tot -15,25 à 17,0 Tussenzandlaag ,25 à 17,0 tot -16,5 à 18,0 Waterremmende kleilaag ,0 tot -55 Eerste watervoerend pakket In tabel 5 zijn de maximaal berekende debieten per onderdeel weergegeven. De bouw van de kelder duurt maximaal 18 maanden. Tabel 5a. Onttrekkingsdebieten winkelcentrum (blok 1 en 3) Benodigde verlaging Maximale debiet (m 3 /uur) Grondverbetering keldervloer 2,65 20 Poeren 3,55 21 Liftputten 4,05 21 Onderzijde keldervloer 1,50 18 Kelderwanden 2,20 15 Duur Debiet totaal (maanden) (m 3 ) 18 ca Het maximaal vergunde debiet is 21 m 3 /u. In totaal zal m 3 worden onttrokken. 3

4 4. Gevolgen van de grondwateronttrekking voor de omgeving Grondwaterstandsverlagingen Als gevolg van het onttrekken van grondwater worden in de omgeving van bouwlocatie de grondwaterstand en stijghoogte verlaagd. Aangezien de bouw plaatsvindt binnen een door damwanden omgeven bouwkuip en de onderzijde van de bouwput wordt afgedicht door een waterremmende kleilaag, zullen de verlagingen in de directe omgeving minimaal zijn. Deze bedragen niet meer dan 0,10 m in het eerste watervoerende pakket direct naast de bouwput. De verlagingen in de deklaag zijn verwaarloosbaar klein. Effecten op de omgeving Het verlagen van de grondwaterstand kan nadelige effecten hebben op de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen als bebouwing, bodemverontreinigingen, natuur en landbouw en archeologie. Echter, gezien de zeer beperkte verlagingen buiten de bouwput worden geen nadelige effecten verwacht. De verlagingen vallen ruim binnen de natuurlijke fluctuatie van de grondwaterstand en stijghoogte. 4

5 Bijlage II Voorschriften behorende bij de aan Ontwikkelingsverband Houten C.V. verleende vergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw te realiseren winkelcentrum in het plangebied Castellum te Houten. Algemeen 1. De onderkant van het onttrekkingssysteem mag zich niet dieper bevinden dan MV -9,5 m (NAP -7,5 m); 2. De stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerende pakket mag niet verder worden verlaagd dan strikt noodzakelijk is, maar in ieder geval niet verder dan de in tabel 3 gegeven verlagingen; 3. Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk is, maar in ieder geval niet meer dan 30 m 3 /u; 4. De grondwateronttrekking mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is, maar in ieder geval niet langer dan 14 maanden; Registratie 5. De onttrokken hoeveelheid grondwater moet worden gemeten met watermeters waarvan het type en de plaats van inbouw goedkeuring behoeven van een door ons college aangewezen ambtenaar. De watermeters moeten voldoen aan het Meet- en Registratiebesluit (AmvB, 27 augustus 1985, Stb. 531). Het tijdstip van goedkeuring dient in overleg met het team Bodem, Water en Natuur van de afdeling Handhaving van de Provincie Utrecht te worden vastgesteld; 6. Elke werkdag dient de stand van de watermeter(s) te worden waargenomen; 7. De stand van de watermeter(s) alsmede de per werkdag en per week onttrokken hoeveelheid grondwater wordt geregistreerd op een door de afdeling Handhaving, team Bodem, Water en Natuur verstrekte meetstaat; 8. Een storing in een watermeter of een noodzakelijke aanpassing daaraan wordt onmiddellijk medegedeeld aan ons college; 9. Een watermeter wordt op eerste aanzegging vervangen als aan de goede werking ervan wordt getwijfeld; het bepaalde in voorschrift 5 is bij vervanging van overeenkomstige toepassing; 10. Omstandigheden die op de meting van invloed zijn geweest dienen op de in voorschrift 7 bedoelde meetstaat te worden aangetekend; 11. Gedurende de periode dat meting niet heeft plaatsgevonden wordt de onttrokken hoeveelheid grondwater geschat en op de in voorschrift 7 bedoelde meetstaat geregistreerd; wijkt deze schatting in belangrijke mate af van de hoeveelheid die volgens ons college is onttrokken, dan stellen wij de naar ons oordeel onttrokken hoeveelheid vast; 12. De in voorschrift 7 bedoelde meetstaat wordt wekelijks aan ons college toegezonden; 13. De aanvang van de onttrekking en wijzigingen van de hoeveelheden dienen twee weken van tevoren of zo spoedig mogelijk daarna aan de afdeling Handhaving, team Bodem, Water en Natuur te worden gemeld. 5

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Bouwbedrijf De Waal voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder aan de Duwboot 2 te Houten. De projectlocatie

Nadere informatie

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y =

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Projectbureau Leidsche Rijn voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een duiker in de Veldhoenwetering, deelgebied

Nadere informatie

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y =

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied Boulevard Oost van Vinex

Nadere informatie

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied De Buurtstede

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Gemeente Vianen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een zwembad onder het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt Notitie Aan: Waternet Van: Ben van der Wal, Geert Kerkvliet Datum: 28 mei 2015 Kopie: Gemeente Amsterdam Ons kenmerk: INFRABD3912N004F02 Classificatie: Project gerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

De winlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De winlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Hydron Midden Nederland voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening ter plaatse van drinkwaterpompstation

Nadere informatie

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Project: Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Datum: 16 september 2016 Auteur: Goswin van Staveren 1. Inleiding Voor de ondergrondse uitbreiding van het museum

Nadere informatie

Opbarstrisico in kaart

Opbarstrisico in kaart Opbarstrisico in kaart donderdag 20 november 2014 Mattijs Borst 27-11-2014 Overzicht Wat is opbarstgevaar? De plaats van opbarsten in het rioolontwerp Opbarstgevaar eerder in het ontwerpproces Indicatieve

Nadere informatie

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan:

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan: MEMO Onderwerp: IO 08-Me-70 Bepalen waterbezwaar voor bemaling Piet Kranenbergpad Opgesteld door: L.F.M. van Beek Van: IBZ Aan: Gemeente Amsterdam Ons Kenmerk: IBZ7339 Versie Definitief Datum: 1 mei 2017

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 2 Geologie 5 2.1 Opbouw 5 2.1.1 Boringen 5 2.1.2 Sonderingen 6 2.2 Doorlatendheden 7 2.3 Ondergrond van

Nadere informatie

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest MEMO Onderwerp Aanmeldingsnotitie M.E.R.-beoordeling bemaling voor aanleg parkeergarage bij herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Project Herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Datum 4 maart 2016

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Bemalingsadvies t.b.v. 2-laags parkeerkelder a/d Danzigerkade te Amsterdam

Bemalingsadvies t.b.v. 2-laags parkeerkelder a/d Danzigerkade te Amsterdam Bemalingsadvies t.b.v. 2-laags parkeerkelder a/d Danzigerkade 14-15 te Amsterdam Opdrachtnummer : 160171 Opdrachtgever : Houthavens Beheer BV Danzigerkade 69 1013 AP AMSTERDAM Constructeur : Kooij & Dekker

Nadere informatie

BARRIEREWERKING NIEUWBOUW KENNISCLUSTER RIJNBOOG TE ARNHEM

BARRIEREWERKING NIEUWBOUW KENNISCLUSTER RIJNBOOG TE ARNHEM FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Adviesgroep Stedelijke Hydrologie en Waterbeheer RAPPORT betreffende BARRIEREWERKING NIEUWBOUW KENNISCLUSTER RIJNBOOG TE ARNHEM Opdrachtnummer: 7209-0513-002 Opdrachtgever Projectleider

Nadere informatie

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN leeswijzer In deze onderbouwing wordt achtereen volgens ingegaan op: - een beknopt overzicht van uitgevoerde waterhuishoudkundige onderzoeken en de wijze waarop rekening is gehouden met de natuurgebieden;

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2006-1489 Venlo, 4 augustus 2006 Bijlage(n) : 1 Op 10 maart 2006 is een verzoek binnengekomen van de Gemeente

Nadere informatie

Bemalingsadvies zorghuis aan de Coentjesweg te Oud-Vossemeer

Bemalingsadvies zorghuis aan de Coentjesweg te Oud-Vossemeer Bemalingsadvies zorghuis aan de Coentjesweg te Oud-Vossemeer Opdrachtnummer : 14.4092 / 140215 Opdrachtgever : Stichting Vermogensbeheer De Schutse Stationsstraat 28 4041 CJ Kesteren Constructeur : Stabiel

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM

ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM 16.2171a Opdrachtgever : Fam. Van Riesen de Jong Burg. Haspelslaan 364 1181 NG Amstelveen Architect : Marco van Veldhuizen

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = 156.400 en Y = 467.350

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = 156.400 en Y = 467.350 Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Yokogawa Europe B.V. voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in

Nadere informatie

Watervergunning. Overwegingen

Watervergunning. Overwegingen Watervergunning Datum : 5 juni 2014 Documentnummer : 2014017563 Case nr. : WV114.0307 AANHEF Op 23 april 2014 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van COVRA N.V., Spanjeweg 1 te Nieuwdorp,

Nadere informatie

Bemalingsplan. Verbouw en nieuwbouw Toren Overhoeks te Amsterdam

Bemalingsplan. Verbouw en nieuwbouw Toren Overhoeks te Amsterdam M O S GRONDWATERTECHNIEK Bemalingsplan Verbouw en nieuwbouw Toren Overhoeks te Amsterdam J.P. van Eesteren B.V. Bunnink Overeenkomst nr. 13042-010C Datum Versie 02-07- 2014 Concept 1 03-07-2014 Concept

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Haak om Leeuwarden Midden + onderdoorgangen Westelijke invalsweg

Haak om Leeuwarden Midden + onderdoorgangen Westelijke invalsweg Haak om Leeuwarden Midden + onderdoorgangen Westelijke invalsweg Geolock foliewand als verticaal afsluitende voorziening P.G. van Duijnen (Huesker, voorheen Mobilis) H.A. de Jong (Mobilis) A.P. de Lange

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

VOORZIENINGENCLUSTER BEEK, BEEK EN DONK NOTITIE WATERHUISHOUDING

VOORZIENINGENCLUSTER BEEK, BEEK EN DONK NOTITIE WATERHUISHOUDING FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Afdeling Werkvoorbereiding en Directievoering VOORZIENINGENCLUSTER BEEK, BEEK EN DONK NOTITIE WATERHUISHOUDING Opdrachtnummer: 7306-0041-000 Voorerf 29, Postbus 8709 4820 BA

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

In de ondergrond kunnen zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn. Houd u hier rekening mee in de uitvoering.

In de ondergrond kunnen zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn. Houd u hier rekening mee in de uitvoering. Bouwbedrijf van de Kolk bv T.a.v. De heer P. van de Kolk Postbus 31 3886 ZG GARDEREN Datum 09 juni 2016 Contactpersoon Mw. Ariel Kleverwal Uw kenmerk 2393151 E-mailadres akleverwal@vallei-veluwe.nl Ons

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

MFG 70. Bouwputten. HRO theorie MFG 70 1

MFG 70. Bouwputten. HRO theorie MFG 70 1 MFG 70 Bouwputten HRO theorie MFG 70 1 Ondiepe bouwput Ontgraving met taluds en bemaling HRO theorie MFG 70 2 Voorbeeld van verschillende grondwaterregimes open water zand klei zand HRO theorie MFG 70

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

AMSTERDAM. Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot. Michelangelostraat BW AMSTERDAM

AMSTERDAM. Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot. Michelangelostraat BW AMSTERDAM Betreft : Beschouwing barrièrewerking nieuwbouw woningbouw project Kavel G in de Kop Zuidas te AMSTERDAM Opdrachtgever : Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot Michelangelostraat 67 1077 BW AMSTERDAM

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

1 Kwel en geohydrologie

1 Kwel en geohydrologie 1 Kwel en geohydrologie 1.1 Inleiding Grondwater in de omgeving van de grote rivieren in Nederland wordt door verschillen in het peil sterk beïnvloed. Over het algemeen zal het rivierpeil onder het grondwatervlak

Nadere informatie

Fugro GeoServices B.V. Hydrologie. BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER : 1112-0132-000.

Fugro GeoServices B.V. Hydrologie. BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER : 1112-0132-000. Fugro GeoServices B.V. Hydrologie Veurse Achterweg 10 Postbus 63 2260 AB Leidschendam tel.: 070-3111333 BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER Onze ref : 1112-0132-000.B01/VL/HGW

Nadere informatie

AMSTERDAM. T.a.v. Dhr. P. Klink. Postbus 16

AMSTERDAM. T.a.v. Dhr. P. Klink. Postbus 16 Opdracht 1403568 Plaats Amsterdam Project Bemalingsadvies Houthavens blok 4 en 5 Betreft Bemalingsadvies Houthavens blok 4 en 5 te AMSTERDAM Opdrachtgever VORM Ontwikkeling B.V. T.a.v. Dhr. P. Klink Postbus

Nadere informatie

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering Wijziging algemene regel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Artikel 1. Criteria Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld

Nadere informatie

Geotechnisch adviesbureau, uw partner in bouwputadvies en grondwatertechniek. Opdrachtgever: Waal BV Postbus AD Vlaardingen

Geotechnisch adviesbureau, uw partner in bouwputadvies en grondwatertechniek. Opdrachtgever: Waal BV Postbus AD Vlaardingen Opdrachtgever: Waal BV Postbus 165 3130 AD Vlaardingen Samenstelling rapportage: Huisman Traject BV De Corridor 21 H 3621 ZA Breukelen www.huismantraject.nl info@huismantraject.nl Projectnummer : HT150039

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen Postbus 9100 2300 PC LEIDEN datum Delft, 23 juni 2010 referentie B. Everts uw kenmerk betreft vervanging riolering Fruitbuurt te Leiden 1 Inleiding

Nadere informatie

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft NOTITIE AAN CONTACTPERSOON Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus 31290 1030AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft DATUM PROJECTNUMMER DOCUMENTNUMMER VERSIE PAGINA S 19 februari 2016 16173 NT16173a1 1 5 CRUX

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Watervergunning. Aanhef. Overwegingen

Watervergunning. Aanhef. Overwegingen Watervergunning Datum : 8 september 2016 Documentnummer : 2016030266 Case nr. : WV116.0508 Aanhef Op 28 juli 2016 heeft waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Zeelenberg Architectuur BV,

Nadere informatie

Bemalingsadvies de Boelelaan Oost

Bemalingsadvies de Boelelaan Oost Voorlopig Bemalingsadvies de Boelelaan Oost Auteur(s) A.R. Jongerius Opdrachtgever M. van der Post Contactpersoon A.R. Jongerius Ingenieursbureau Kenmerk 191868 Pagina 2 van 21 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Projectomschrijving

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water

Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water projectnr. 0249737.05 07 februari 2014 auteur(s) A. Schuphof Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen - Cluster Ruimte

Nadere informatie

Bemalingsadvies. Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam

Bemalingsadvies. Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam Bemalingsadvies betreffende Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam Document: 20170096-BMA-01 Opdrachtgever: Boskalis Nederland B.V. Postbus 4234 3006 AE Rotterdam Naam Paraaf Datum

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING 2 ONTWERPVOORBEREIDING

NOTITIE 1 INLEIDING 2 ONTWERPVOORBEREIDING NOTITIE B&W Grondinjectie Postbus 465 3720 AL Bilthoven T.A.V. Dhr. N. Heiligers FAX: C.C. CRUX Engineering BV Pedro de Medinalaan 3c NL-1086 XK Amsterdam Tel: +31 (0)20-494 30 70 Fax: +31 (0)20-494 30

Nadere informatie

AMSTERDAM. Oviesa Torena B.V. Overhoeksplein KS AMSTERDAM

AMSTERDAM. Oviesa Torena B.V. Overhoeksplein KS AMSTERDAM Opdracht 1403579 Plaats Amsterdam Project Maritim hotel en Kavel 5 Betreft Vergunningsonderbouwend bemalingsadvies aanleg kelder voor Maritim hotel en kavel 5 te AMSTERDAM Opdrachtgever Oviesa Torena B.V.

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Opgesteld door René de Jong

Opgesteld door René de Jong DEFINITIE: Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen 25-10-2010

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen

Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen GEOMET POWERED BY ABO-GROUP Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen Opdracht nummer Datum rapport 7 oktober 216 blz. 1 Veldrapport betreffende grondonderzoek

Nadere informatie

Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet

Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet Opdracht nr. : 14.4088/140191 Rapport : 14.4088R03 Opdrachtgever : Nestlé Nederland BV Laan 110 8071 JC Nunspeet

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM FUGRO GEOSERVICES B.V. Geo-Advies Oost-Nederland Briefrapport betreffende DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM Opdrachtnummer: 6014-0266-000 Opgesteld door : M. van Dijk adviseur Projectleider : drs. O. Duizendstra

Nadere informatie

Rapportage en beschouwing aangetroffen scheurvorming gevel onderstraat Herberg de Gouden Leeuw te Bronkhorst.

Rapportage en beschouwing aangetroffen scheurvorming gevel onderstraat Herberg de Gouden Leeuw te Bronkhorst. Rapportage en beschouwing aangetroffen scheurvorming gevel onderstraat Herberg de Gouden Leeuw te Bronkhorst. i.o.v. Dhr. R. van Bussel Herberg de Gouden Leeuw Bovenstraat 2 7226 LM Bronkhorst Opgesteld

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Nieuwe Driemanspolder

Geohydrologisch onderzoek Nieuwe Driemanspolder Geohydrologisch onderzoek Nieuwe Driemanspolder Definitief Projectorganisatie Nieuwe Driemanspolder Grontmij Nederland B.V. Houten, 12 november 2009 Verantwoording Titel : Geohydrologisch onderzoek Nieuwe

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Rapport Infiltratiegeschiktheidsadvies Nieuwbouw Brede school Coevering aan de Amundsenstraat te Geldrop

Rapport Infiltratiegeschiktheidsadvies Nieuwbouw Brede school Coevering aan de Amundsenstraat te Geldrop Opdrachtgever: Gemeente Geldrop-Mierlo Postbus 10101 5660 GA Geldrop Rapportnummer: 91880-XG Datum rapport: 1 juni 2011 Status rapport: Versie rapport: Status onderzoek: Gecontroleerd Revisie 0 compleet

Nadere informatie

NIEUWBOUW "DE PAUWMOLEN" AAN DE RIJKSSTRAATWEG TE DELFT

NIEUWBOUW DE PAUWMOLEN AAN DE RIJKSSTRAATWEG TE DELFT Fugro GeoServices B.V. GeoAdvies West Nederland BEMALINGSADVIES betreffende NIEUWBOUW "DE PAUWMOLEN" AAN DE RIJKSSTRAATWEG TE DELFT Opdrachtnummer: 3011-0105-000 Opdrachtgever Projectleider Opgesteld door

Nadere informatie

Van Kessel Bronbemaling

Van Kessel Bronbemaling Van Kessel Bronbemaling VERTICALE EN HORIZONTALE BRONBEMALING SPANNINGS EN DEEPWELL BEMALING ONTIJZERING MONITORING EN ADVIES GRONDWATERTECHNIEK Bij de huidige bouw en infraprojecten is het steeds vaker

Nadere informatie

Stationskwartier te Breda

Stationskwartier te Breda Stationskwartier te Breda Betreft Bemalingsadvies Blok A en B1 nummer 02P003403 nummer 02P003403-adv-04 gever Constructeur Dura Vermeer Bouw Rosmalen B.V. Postbus 3 5241GN ROSMALEN Sterk adviesbureau voor

Nadere informatie

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-2925 Venlo, Bijlage(n) : - Op 12 mei 2005 is een verzoek binnengekomen van Kuypers Infra B.V., postbus 7844,

Nadere informatie

NIEUWBOUW INSULINDEWEG TE AMSTERDAM

NIEUWBOUW INSULINDEWEG TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende NIEUWBOUW INSULINDEWEG TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 4011-0286-001 Opgesteld door Gecontroleerd door : W. Kooijman (MSc) Adviseur Hydrologie : Ir. H.W.P.M. Gielen Adviseur Hydrologie

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

Notitie. Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau. Land & water. I. Calvelage.

Notitie. Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau. Land & water. I. Calvelage. Bezoekadres Weesperstraat 430 1018 DN Amsterdam Postbus 12693 1100 AR Amsterdam Telefoon 020 251 1111 Fax 020 251 1199 www.iba.amsterdam.nl Gemeente Amsterdam Land & water Notitie Datum 25-02-2009 Documentnummer

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

Terrein- en bodemgesteldheid

Terrein- en bodemgesteldheid Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft zichzelf tot doel gesteld tot het uitbrengen van een geotechnisch advies ten behoeve van een definitieve peilverlaging in de watergang naast het spoor

Nadere informatie

Watervergunning : WV115.0442. Datum : 2 september 2015 Documentnummer : 2015028709 Case nr.

Watervergunning : WV115.0442. Datum : 2 september 2015 Documentnummer : 2015028709 Case nr. Watervergunning Datum : 2 september 2015 Documentnummer : 2015028709 Case nr. : WV115.0442 AANHEF Op 24 juni 2015 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Siban Beheer B.V., Park

Nadere informatie

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht.

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Memo Dossier Zaaknummer 200433 Kenmerk D-16-1539473 Datum 17 maart 2016 Onderwerp Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Inleiding In deze memo wordt uitleg gegeven

Nadere informatie

AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM

AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM Datum: 11 april 2008 Kenmerk: Ka71w.001aoo.brf Betreft: Effecten ondergrondse constructies op de Waterhuishouding Parkzicht,

Nadere informatie

Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen

Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. 1012 24 februari 2014 Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen Kenmerk WVS-30

Nadere informatie

Figuur 1: Hoogteligging plangebied ( AHN, Rijkswaterstaat)

Figuur 1: Hoogteligging plangebied ( AHN, Rijkswaterstaat) 2.6 Geohydrologie 2.6.1 Algemeen Ten behoeve van het ontwerp van de locatie dient inzicht te worden verkregen in de opbouw van de bodem, de heersende grondwaterregimes en de terreingesteldheid. In deze

Nadere informatie

Onderwerpen. Cursus Bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden Bouwputten, deel 2. Cursus Betonvereniging 1. Bouwputten deel 2.

Onderwerpen. Cursus Bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden Bouwputten, deel 2. Cursus Betonvereniging 1. Bouwputten deel 2. Cursus Hulpconstructies - Betonvereniging Bouwputten deel 2 Jasper Vosdingh Bessem Fugro GeoServices BV Onderwerpen Deel 2 Verankeringen (vorige week) Stempels (vorige week) Grondwater en bemalingen Onderafdichtingen

Nadere informatie

Watervergunning : WV Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : Case nr.

Watervergunning : WV Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : Case nr. Watervergunning Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : 2016020576 Case nr. : WV116.0382 Aanhef Op 19 mei 2016 heeft waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van de heer J. Decloedt, Stuyvesantlaan

Nadere informatie

Pascal Bos, IB, , Grondwatertoets bestemmingsplan Strawinsky Zuidzijde

Pascal Bos, IB, , Grondwatertoets bestemmingsplan Strawinsky Zuidzijde Bezoekadres Weesperstraat 430 1018 DN Amsterdam Postbus 12693 1100 AR Amsterdam Telefoon 251 1111 ingenieursbureau.amsterdam.nl Notitie Aan Jet de Graaf, Sandra Thesing Van Pascal Bos, IB, 06-30541621,

Nadere informatie

Woontoren nabij de Poeldijkstraat 255 te Amsterdam

Woontoren nabij de Poeldijkstraat 255 te Amsterdam Woontoren nabij de Poeldijkstraat 255 te Amsterdam Betreft Opdrachtnummer Resultaten geotechnisch onderzoek Fundering Bouwputomsluiting Bemaling 06P002049 Documentnummer 06P002049-adv-01 Opdrachtgever

Nadere informatie

Geohydrologie en Geotechniek

Geohydrologie en Geotechniek Geohydrologie en Geotechniek twee overlappende werelden met eigen grenzen Leidschendam, 20 november 2014 1 Inhoud Aanleiding Uitvoering Regels Vragen http://mcleon.tripod.com/ Pisa.jpg 2 1 Aanleiding is

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Politie Regio Utrecht voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem

Nadere informatie

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven.

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Multi Veste 25 BV voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een koude- en warmteopslag (KWO) systeem in de bodem voor het koelen

Nadere informatie

Analyse infiltratie en mogelijke grondwateroverlast, Tortellaan 4, Den Haag Bruning / Gemeente Den Haag (20140884)

Analyse infiltratie en mogelijke grondwateroverlast, Tortellaan 4, Den Haag Bruning / Gemeente Den Haag (20140884) Analyse infiltratie en mogelijke grondwateroverlast, Tortellaan 4, Den Haag Bruning / Gemeente ter plaatse van de Tortellaan 4, Vogelwijk, Den Haag drs. J.T. Buma 1209486-005 Deltares, 2014, B Deltores

Nadere informatie

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Woningcorporatie Lefier Ontwikkelbedrijf De activiteit water in de bodem brengen en eraan ontrekken (Locatie: Berkenstraat 2

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Memo. Algemeen. drs. D.H. Edelman. Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex. Van

Memo. Algemeen. drs. D.H. Edelman. Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex. Van Memo Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex Van drs. D.H. Edelman Telefoon +31 (0)73 658 22 72 Fax +31 (0)73 658 22 99 E-mail dedelman@breijn.nl Bijlage(n) 1 Aan Dhr. M. van Vemden, Waternet

Nadere informatie

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen Open en gesloten WKO systemen Open systemen Een kenmerk van open systemen is dat er grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doubletsystemen, monobronsystemen

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Kooiwalweg te Barendrecht. Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV Postbus AB Stolwijk WN april 2014.

Nieuwbouw woning aan de Kooiwalweg te Barendrecht. Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV Postbus AB Stolwijk WN april 2014. Rapport betreffende RESULTAAT GRONDONDERZOEK Nieuwbouw woning aan de Kooiwalweg te Opdrachtgever: Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV Postbus 59 2820 AB Stolwijk Rapportnummer: Datum rapport: Revisie rapport:

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie