De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y ="

Transcriptie

1 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Bouwbedrijf De Waal voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder aan de Duwboot 2 te Houten. De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Beschrijving van het werk In de nieuwbouwwijk De Meerpaal te Houten wordt aan de Duwboot 2 een nieuw gebouw gebouwd. Het gebouw wordt voorzien van een kelder met een lengte van ca. 80 m lang en een breedte van 15 m aan de zuidwestzijde en ca. 35 m aan de noordoostzijde. De bouwput wordt ontgraven binnen een stalen damwandkuip, welke wordt aangebracht tot een diepte van ca. NAP -7,0 m. De damwand heeft alleen een grondkerende functie. Na het ontgraven van de bouwput wordt de paalfundering gerealiseerd en ca. 0,35 m grondverbetering (zand) aangebracht. Na het realiseren van de palen, worden de vloer en kelderwanden gestort. Tabel 1geeft de ontgravingsniveaus voor de verschillende onderdelen weer. Tabel 1. Ontgravingsniveaus Ontgravingsniveau (ca. in m t.o.v. NAP) Ontgraven bouwput -2,25 Ontgraven voor aanbrengen grondverbetering -2,60 Onderkant keldervloer -2,25 Kelderwanden -1,80 2. Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw Het huidige maaiveldniveau varieert tussen ca. NAP +0,7 m en +1,0 m. In tabel 2 is een globale schematisering gegeven van de lokale bodemopbouw. Tabel 2. Geohydrologische schematisering bodem Diepte Aard bodemmateriaal Geohydrologische betekenis (ca. in m tov NAP) +0,4 Maaiveld +0,4 tot -5,0 KLEI, zandig met veenlagen Deklaag -5,0 tot -55 ZAND, matig tot zeer grof, plaatselijk dunne leemlagen Eerste watervoerend pakket -55 tot -85 KLEI met slibrijke zandlagen Eerste waterremmende laag Geohydrologie Het Amsterdam-Rijnkanaal ligt op ca. 250 m ten zuidwesten van de locatie en wordt beheerd op een peil van NAP -0,4 m. De maatgevend hoge grondwaterstand bedraagt ca. NAP +0,3 m en de maatgevend lage grondwaterstand ca. NAP -0,1 m. De stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerend pakket varieert tussen ca. NAP +0,2 m en -0,4 m, gemiddeld is deze NAP +0,0 m. Het grondwater stroomt richting het zuidwesten naar het Amsterdam-Rijnkanaal met een gemiddelde snelheid van ca. 45 m per jaar. 1

2 3. Bemalingsaspecten Het aanlegniveau van de kelder bevindt zich beneden de grondwaterspiegel in de deklaag. Om het werk in den droge uit te kunnen voeren, is een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand noodzakelijk. Tijdens de aanleg van de kelder wordt een deel van de deklaag ontgraven. Hierdoor zal de opwaarts gerichte waterdruk vanuit het eerste watervoerend pakket aan de onderzijde van de deklaag groter worden dan de neerwaarts gerichte gronddruk van het resterende deel van de deklaag. Dit kan leiden tot het opbarsten van de bodem van de bouwput. Om opbarsten te voorkomen is het noodzakelijk de spanning van het grondwater in het eerste watervoerend pakket te verlagen. In tabel 3 zijn de benodigde stijghoogteverlagingen in het eerste watervoerend pakket gegeven. Bij de berekening ervan is uitgegaan van de volgende niveaus en parameters: maatgevend hoge stijghoogte 1 e WVP : NAP +0,2 m; nat volumiek gewicht deklaag (γ n ) : 10 (veen) tot 15 (klei) kn/m 2 ; droog volumiek gewicht zand (γ n ) : 18 kn/m 2 ; stabiliteitsfactor : 1,1. Tabel 3. Benodigde stijghoogteverlagingen Ontgravingsniveau (m t.o.v. NAP) Stijghoogteverlaging (m) Stijghoogte verlagen tot (m t.o.v. NAP) Ontgraven bouwput -2,25 2,50-2,30 Ontgraven voor aanbrengen grondverbetering -2,60 2,90-2,70 Keldervloer -2,25 2,30-2,10 Kelderwanden -1,80 1,35-1,15 Het onttrekkingssysteem om de benodigde stijghoogteverlagingen te realiseren dient zo ondiep en efficiënt mogelijk te worden aangelegd, zodat de te onttrekken hoeveelheid grondwater en de effecten van de onttrekking op de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt. De stijghoogteverlagingen kunnen het best worden gerealiseerd door het toepassen van verticale filters. De maximale diepte waarop de onderkant van dit onttrekkingssysteem wordt aangebracht is NAP -10,0 m. Om een droge bouwputvloer te realiseren, dient de grondwaterstand in de deklaag te worden verlaagd tot 0,3 m beneden het ontgravingsniveau. Deze verlaging kan het best worden gerealiseerd met behulp van ondiepe greppels en drains. De maximale diepte waarop de drains worden aangelegd is 1,5 m beneden het ontgravingsniveau van de grondverbetering, wat overeenkomt met NAP -4,4 m. Bij de aanleg van de drains dient voorkomen te worden dat ze in contact komen te staan met het eerste watervoerend pakket. 4. Berekening debiet en verlagingen in de omgeving De stationaire debieten en de verlagingen in de omgeving van de bemaling zijn berekend met het grondwaterstromingsprogramma MicroFEM en de analytische formule van De Glee. Hierbij is uitgegaan van de volgende geohydrologische parameters: weerstand deklaag [c] : 600 dagen; effectieve doorlatendheid eerste watervoerend pakket [kd] : m 2 /d; Debieten In tabel 4 zijn de berekende maximaal te onttrekken debieten weergegeven. 2

3 Tabel 4. Onttrekkingsdebieten Maximale debiet spanningsbemaling (m 3 /uur) Duur (weken) Debiet totaal Ontgraven bouwput Ontgraven voor aanbrengen grondverbetering Keldervloer Kelderwanden (m 3 ) totaal Het waterbezwaar dat vrij komt om de verlagingen in de deklaag te realiseren bedraagt maximaal 5 m 3 /u. Verlagingen in de omgeving Het onttrekken van het grondwater leidt in de omgeving van de bouwput tot verlagingen van de grondwaterstand in de deklaag en het eerste watervoerend pakket. De maximaal optredende verlagingen op verschillende afstanden van de bouwput zijn opgenomen in onderstaande tabel. Tabel 5: Stationair berekende stijghoogteverlagingen Afstand tot bouwput (m) Stijghoogteverlagingen (m) 2,7 2,4 2,1 1,7 1,1 0,6 0,3 <0,1 Door het vochtvasthoudend vermogen van de deklaag zullen de verlagingen in de deklaag vele malen kleiner zijn dan de verlagingen in het eerste watervoerend pakket. Het hydrologisch invloedsgebied in de deklaag bedraagt maximaal 250 m. 5. Gevolgen van de grondwateronttrekking voor de omgeving De grondwateronttrekking kan in de omgeving effect hebben op bij het grondwater betrokken belangen. In het onderstaande wordt op de invloed van de onttrekking op deze belangen ingegaan. Zettingen Het verlagen van de grondwaterstand beneden in het verleden voorgekomen lage grondwaterstanden kan in zettingsgevoelige lagen als klei en veen leiden tot een verhoging van de korrelspanning in die laag met eventuele zettingen tot gevolg. Deze zettingen kunnen doorwerken tot aan het maaiveld waardoor bebouwing, leidingen en infrastructuur schade op kunnen lopen. Er bestaat vooral kans op schade wanneer de zettingsverschillen groot zijn. De maximaal berekende zettingen rondom de bouwput nemen af van maximaal 30 mm direct ter hoogte van de bouwput tot ca. 15 mm op 100 m afstand en ca. 5 mm op 400 m afstand. De werkelijke zettingen zullen door voorbelasting van de bodem als gevolg van onttrekkingen in het verleden kleiner zijn dan de berekende. Het deelgebied De Meerpaal maakt onderdeel uit van de VINEX-locatie Houten. Dit voormalige landbouwgebied wordt momenteel ontwikkeld als bedrijventerrein. De inmiddels in het gebied aanwezige bebouwing is allemaal op het zand van het eerste watervoerend pakket gefundeerd. Er wordt ter plaatse van deze bebouwing geen schade als gevolg van (verschil)zettingen verwacht. Eveneens wordt door de kleine verschilzettingen geen schade ter plaatse van leidingen of infrastructuur verwacht. Bodemverontreinigingen Als gevolg van de onttrekking treedt een tijdelijke verandering in het verhang en de stromingssnelheid van het grondwater op. Hierdoor kunnen verontreinigingen sneller en in een andere richting worden verplaatst. Voor zover bekend bevinden zich binnen het invloedsgebied van de onttrekking geen mobiele bodemverontreinigingen in het eerste watervoerend pakket. In de deklaag komen enkele (potentieel ernstige) verontreinigingen voor. De meest nabij gelegen verontreiniging bevindt zich op 3

4 ca. 250 m ten noordoosten ter plaatse van het Total tankstation De Staart. Deze verontreiniging bestaat onder andere uit BTEX, naftaleen en zware metalen. De verontreiniging bevindt zich aan de rand van het hydrologisch invloedsgebied in de deklaag, waar nagenoeg geen grondwaterstandveranderingen op zullen treden. De stijghoogte in het eerste watervoerend pakket zal op deze afstand wel worden verlaagd. Echter, door de sterke remmende werking van de deklaag tegen verticale stroming zal de verontreiniging nagenoeg niet worden verplaatst. Er bestaat daarom geen verspreidingsrisico voor verontreinigingen. Natuur en landbouw Door een verlaging van de grondwaterstand kan de vochtvoorziening voor begroeiing nadelig worden beïnvloed. Dit kan vooral tijdens het groeiseizoen (begin april - eind september) schadelijke gevolgen hebben voor natuur en landbouw in de directe omgeving van de onttrekking. Het voormalig landbouwgebied De Meerpaal wordt grotendeels heringericht als bedrijventerrein. De landbouw zal uiteindelijk uit het gebied verdwijnen. Ten tijde van de onttrekkingen is een gedeelte van het gebied ten zuiden van de Hoonwetering nog in gebruik als grasland. Gezien het goed vasthoudende vermogen van de deklaag wordt geen droogteschade als gevolg van de onttrekking verwacht. In de omgeving van de onttrekking komen geen natuurgebieden voor en stadsgroen is ten tijde van de werkzaamheden nog niet aanwezig. Er worden dientengevolge geen nadelige gevolgen voor natuur of stadsgroen verwacht. Overige onttrekkingen Energieopslagsysteem De Meerpaal Op ca. 100 m ten noordoosten van de nieuw te bouwen kelder bevindt zich energieopslagsysteem De Meerpaal. Dit energieopslagsysteem is een zogeheten recirculatiesysteem dat zich in het 1 e watervoerende pakket bevindt en maximaal 675 m 3 grondwater per uur en m³ per jaar verpompt. Als gevolg van de onttrekking ter plaatse van de bouwput zal het stromingspatroon van het zuidwestelijk deel van het energieopslagsysteem worden beïnvloed. Het geïnfiltreerde water met een temperatuur hoger of lager dan de natuurlijke grondwatertemperatuur zal richting de bouwput stromen. Normaliter kan de aantasting van warme c.q. koude bellen een nadelig effect hebben op de rendabiliteit van het energieopslagsysteem. Echter, omdat het hier een recirculatiesysteem betreft en het systeem dus niet afhankelijk is van de opslag van koude of warmte, wordt niet verwacht dat de onttrekking nadelige gevolgen zal hebben voor de rendabiliteit van het energieopslagsysteem. Het aantrekken van water dat warmer of kouder is dan de natuurlijke grondwatertemperatuur kan leiden tot veranderingen in de waterkwaliteit aangezien zowel chemische als microbiologische processen die in de bodem optreden temperatuursafhankelijk zijn. Uit recent onderzoek mag worden aangenomen dat deze kwaliteitsveranderingen aanvaardbaar zijn als de temperatuur van het water niet lager dan 5 C en niet hoger dan 25 C is. Gezien de bodemopbouw en de geringe temperatuursveranderingen wordt verwacht dat de effecten van het aantrekken van water met een temperatuur hoger of lager dan de natuurlijke grondwatertemperatuur op de chemische en microbiologische samenstelling van het grondwater verwaarloosbaar klein zullen zijn. 4

5 Bijlage II Voorschriften behorend bij de aan Bouwbedrijf De Waal verleende vergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder aan de Duwboot 2 te Houten. 1. De onderkant van het bemalingssysteem ten behoeve van het bereiken van de benodigde verlagingen in de deklaag mag zich niet dieper bevinden dan NAP -4,4 m; 2. De onderkant van het bemalingssysteem ten behoeve van het bereiken van de benodigde stijghoogteverlagingen mag zich niet dieper bevinden dan NAP -10,0 m; 3. De grondwaterstand in de deklaag mag niet verder worden verlaagd dan tot 0,3 m onder het benodigde ontgravingsniveau voor het aan te brengen onderdeel; 4. De stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerend pakket mag niet verder worden verlaagd dan strikt noodzakelijk is, maar in ieder geval niet verder dan de in Bijlage I, tabel 3, kolom 4 genoemde waarden; 5. Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan strikt noodzakelijk is, maar in ieder geval niet meer en niet langer dan de in Bijlage I, tabel 4, kolom 2 en 3 genoemde waarden en periodes; 6. De totale grondwateronttrekking mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is, maar in ieder geval niet langer dan 12 weken; 7. De onttrokken hoeveelheid grondwater moet worden gemeten met watermeters waarvan het type en de plaats van inbouw goedkeuring behoeven van een door ons college aangewezen ambtenaar; het tijdstip van goedkeuring dient in overleg met de sector Vergunningen en Handhaving / Branchegericht van de Provincie Utrecht te worden vastgesteld; 8. De stand van de watermeters dient elke werkdag te worden waargenomen; 9. De stand van de watermeters alsmede de per werkdag en per week onttrokken hoeveelheid grondwater moet worden geregistreerd op een door ons college verstrekte meetstaat; 10. Een storing in een watermeter of een noodzakelijke aanpassing daaraan moet onmiddellijk worden medegedeeld aan onze sector Vergunningen en Handhaving / Branchegericht; 11. Een watermeter moet op eerste aanzegging worden vervangen als aan de goede werking ervan wordt getwijfeld; het bepaalde in voorschrift 7 is bij vervanging van overeenkomstige toepassing; 12. Omstandigheden die op de meting van invloed zijn geweest dienen op de in voorschrift 9 bedoelde meetstaat te worden aangetekend; 13. Gedurende de periode dat meting niet heeft plaatsgevonden moet de onttrokken hoeveelheid grondwater worden geschat en op de in voorschrift 9 bedoelde meetstaat geregistreerd; wijkt deze schatting in belangrijke mate af van de hoeveelheid die volgens ons college is onttrokken, dan stellen wij de naar ons oordeel onttrokken hoeveelheid vast; 14. De in voorschrift 9 bedoelde meetstaat dient wekelijks aan ons college te worden toegezonden; 15. De aanvang van de onttrekking en wijzigingen van de hoeveelheden dienen twee weken van tevoren of zo spoedig mogelijk daarna aan de sector Vergunningen en Handhaving / Branchegericht te worden gemeld. 5

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y =

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Projectbureau Leidsche Rijn voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een duiker in de Veldhoenwetering, deelgebied

Nadere informatie

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y =

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied Boulevard Oost van Vinex

Nadere informatie

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied De Buurtstede

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Gemeente Vianen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een zwembad onder het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum

Nadere informatie

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt Notitie Aan: Waternet Van: Ben van der Wal, Geert Kerkvliet Datum: 28 mei 2015 Kopie: Gemeente Amsterdam Ons kenmerk: INFRABD3912N004F02 Classificatie: Project gerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

De winlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De winlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Hydron Midden Nederland voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening ter plaatse van drinkwaterpompstation

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = 156.400 en Y = 467.350

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = 156.400 en Y = 467.350 Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Yokogawa Europe B.V. voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Politie Regio Utrecht voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem

Nadere informatie

Duiker Lelylaan. Bemalingsadvies. Auteur(s) A.R. Jongerius. Opdrachtgever Grond & Ontwikkeling. Contactpersoon A.R. Jongerius Ingenieursbureau

Duiker Lelylaan. Bemalingsadvies. Auteur(s) A.R. Jongerius. Opdrachtgever Grond & Ontwikkeling. Contactpersoon A.R. Jongerius Ingenieursbureau Concept Auteur(s) A.R. Jongerius Opdrachtgever Grond & Ontwikkeling Contactpersoon A.R. Jongerius Ingenieursbureau Projectnummer 2980000850 Pagina 2 van 16 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Projectomschrijving 4

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Freatische bemaling fundaties bestaande brug over de Gaasp (KW022) fase 2

Freatische bemaling fundaties bestaande brug over de Gaasp (KW022) fase 2 Memo Freatische bemaling fundaties bestaande brug over de Gaasp (KW022) fase 2 Revisie 2.0 Auteur Peter Kramer Controleur Simon Hoitsema Autorisator Malou van der Pal Citeertitel - Object Activiteittype

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Autocentrum Van Vliet voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem

Nadere informatie

E Van. Hydrologisch onderzoek invloed bemaling tunnelbak op VOCL verontreiniging

E Van. Hydrologisch onderzoek invloed bemaling tunnelbak op VOCL verontreiniging Aan Omgevingsdienst West-Holland Behandeld door Eline Heemskerk T.a.v. De heer H.M. de Boo E eline.heemskerk@mwhglobal.com Van E. Heemskerk T 015-7511880 Betreft Actualiserend bodemonderzoek Van Leeuwenpark

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan:

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan: MEMO Onderwerp: IO 08-Me-70 Bepalen waterbezwaar voor bemaling Piet Kranenbergpad Opgesteld door: L.F.M. van Beek Van: IBZ Aan: Gemeente Amsterdam Ons Kenmerk: IBZ7339 Versie Definitief Datum: 1 mei 2017

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Oriënterend bemalingsadvies ten behoeve van: Nieuwbouw villa, Larikslaan kavel 6 te Amsterdam

Oriënterend bemalingsadvies ten behoeve van: Nieuwbouw villa, Larikslaan kavel 6 te Amsterdam ID Geotechniek Zuiderweg 40 1461 GC Zuidoostbeemster KvK : 34372079 BTW: NL179041769B01 ABN-AMRO: 486047660 IBAN: NL17ABNA0486047660 BIC : ABNANL2A Telefoon: 023-8200313 Telefax : 023-8200314 http://www.idgeotechniek.nl

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Garage Stemerdink voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in de

Nadere informatie

Dienst Water en Milieu

Dienst Water en Milieu Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 25 januari 2006 Sector V&H/branchegericht Nummer 2006WEM000206i

Nadere informatie

Bemalingsadvies de Boelelaan Oost

Bemalingsadvies de Boelelaan Oost Voorlopig Bemalingsadvies de Boelelaan Oost Auteur(s) A.R. Jongerius Opdrachtgever M. van der Post Contactpersoon A.R. Jongerius Ingenieursbureau Kenmerk 191868 Pagina 2 van 21 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Projectomschrijving

Nadere informatie

Freatische bemaling fundatie brug over de Gaasp (KW022)

Freatische bemaling fundatie brug over de Gaasp (KW022) Memo Freatische bemaling fundatie brug over de Gaasp (KW022) Revisie 1.0 Auteur Peter Kramer Controleur David Slegers Autorisator Malou van der Pal Citeertitel - Object Activiteittype Segment KW022 (Brug

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Fortis Facility Management Nederland voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem

Nadere informatie

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest MEMO Onderwerp Aanmeldingsnotitie M.E.R.-beoordeling bemaling voor aanleg parkeergarage bij herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Project Herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Datum 4 maart 2016

Nadere informatie

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven.

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Multi Veste 25 BV voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een koude- en warmteopslag (KWO) systeem in de bodem voor het koelen

Nadere informatie

Opbarstrisico in kaart

Opbarstrisico in kaart Opbarstrisico in kaart donderdag 20 november 2014 Mattijs Borst 27-11-2014 Overzicht Wat is opbarstgevaar? De plaats van opbarsten in het rioolontwerp Opbarstgevaar eerder in het ontwerpproces Indicatieve

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van C.V. Overweer voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in de bodem

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van gemeente Amersfoort voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in

Nadere informatie

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-2925 Venlo, Bijlage(n) : - Op 12 mei 2005 is een verzoek binnengekomen van Kuypers Infra B.V., postbus 7844,

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Triodos Bank N.V. voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in de

Nadere informatie

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen Postbus 9100 2300 PC LEIDEN datum Delft, 23 juni 2010 referentie B. Everts uw kenmerk betreft vervanging riolering Fruitbuurt te Leiden 1 Inleiding

Nadere informatie

Watervergunning. Overwegingen

Watervergunning. Overwegingen Watervergunning Datum : 5 juni 2014 Documentnummer : 2014017563 Case nr. : WV114.0307 AANHEF Op 23 april 2014 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van COVRA N.V., Spanjeweg 1 te Nieuwdorp,

Nadere informatie

MFG 70. Bouwputten. HRO theorie MFG 70 1

MFG 70. Bouwputten. HRO theorie MFG 70 1 MFG 70 Bouwputten HRO theorie MFG 70 1 Ondiepe bouwput Ontgraving met taluds en bemaling HRO theorie MFG 70 2 Voorbeeld van verschillende grondwaterregimes open water zand klei zand HRO theorie MFG 70

Nadere informatie

Bemalingsplan Aanleg extra trapopgang Oostlijn te Amsterdam

Bemalingsplan Aanleg extra trapopgang Oostlijn te Amsterdam ijlage 3 GRDNDWATERTECHNIEK Bemalingsplan Aanleg extra trapopgang Oostlijn te Amsterdam Roel Van Der Stoel bv Wijdewormer Projectnummer A1983 Datum 19-05-2016 Versie Concept 2 Al983 Bemalingsplan Tropopgang

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Project: Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Datum: 16 september 2016 Auteur: Goswin van Staveren 1. Inleiding Voor de ondergrondse uitbreiding van het museum

Nadere informatie

Bemalingsadvies. Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam

Bemalingsadvies. Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam Bemalingsadvies betreffende Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam Document: 20170096-BMA-01 Opdrachtgever: Boskalis Nederland B.V. Postbus 4234 3006 AE Rotterdam Naam Paraaf Datum

Nadere informatie

Bemalingsadvies t.b.v. 2-laags parkeerkelder a/d Danzigerkade te Amsterdam

Bemalingsadvies t.b.v. 2-laags parkeerkelder a/d Danzigerkade te Amsterdam Bemalingsadvies t.b.v. 2-laags parkeerkelder a/d Danzigerkade 14-15 te Amsterdam Opdrachtnummer : 160171 Opdrachtgever : Houthavens Beheer BV Danzigerkade 69 1013 AP AMSTERDAM Constructeur : Kooij & Dekker

Nadere informatie

Modelberekeningen. 1 Geohydrologische berekeningen

Modelberekeningen. 1 Geohydrologische berekeningen Modelberekeningen 1 Geohydrologische berekeningen 1.1 Inleiding Ter onderbouwing van de beheersmaatregel zijn geohydrologische berekeningen uitgevoerd, waarmee de grondwaterstroming door het scherm kan

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Berekening van effecten voor WKO systemen tot 50 m³/uur. Begeleidingscommissie BUM Bodemenergie provincies 17 Januari 2012

Berekening van effecten voor WKO systemen tot 50 m³/uur. Begeleidingscommissie BUM Bodemenergie provincies 17 Januari 2012 Berekening van effecten voor WKO systemen tot 50 m³/uur Begeleidingscommissie BUM Bodemenergie provincies 17 Januari 2012 1 Hypothese Een onttrekking van 10 m³/uur met één bron heeft dezelfde hydrologische

Nadere informatie

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2006-1489 Venlo, 4 augustus 2006 Bijlage(n) : 1 Op 10 maart 2006 is een verzoek binnengekomen van de Gemeente

Nadere informatie

Bemalingsadvies zorghuis aan de Coentjesweg te Oud-Vossemeer

Bemalingsadvies zorghuis aan de Coentjesweg te Oud-Vossemeer Bemalingsadvies zorghuis aan de Coentjesweg te Oud-Vossemeer Opdrachtnummer : 14.4092 / 140215 Opdrachtgever : Stichting Vermogensbeheer De Schutse Stationsstraat 28 4041 CJ Kesteren Constructeur : Stabiel

Nadere informatie

Bijlage. 5 Onderzoeksmethodiek

Bijlage. 5 Onderzoeksmethodiek Bijlage 5 Onderzoeksmethodiek Uitgangspunten Geohydrologie Met een aantal indicatieve berekeningen brengen we in beeld wat de verlaging van de grondwaterstand is tijdens de aanleg van de verdiepte wegdelen.

Nadere informatie

Bemalingsadvies Kade bij Amstel Hotel

Bemalingsadvies Kade bij Amstel Hotel Definitief Bemalingsadvies Kade bij Amstel Hotel Auteur(s) R. van Diepen Opdrachtgever Contactpersoon E. Romein Kenmerk 32204 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Projectomschrijving 5 2.1 Projectlocatie 5 2.2 Afmetingen

Nadere informatie

Datum. 14 november 2014

Datum. 14 november 2014 Grontmij 14.130234 Notitie GM-0146941 Datum 14 november 2014 Kenmerk 325076 Betreft Bemalingsadvies aanpassen duiker Ecologische zone Naarderbos 1 Aanleiding In het kader van de natuurverbinding Naardermeer

Nadere informatie

Watervergunning. Overwegingen. Aanhef

Watervergunning. Overwegingen. Aanhef Watervergunning Datum : 25 mei 2016 Documentnummer : 2016019205 Case nr. : WV116.0264 Aanhef Op 4 april 2016 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Gasunie Grid Services B.V., Concourslaan

Nadere informatie

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering Wijziging algemene regel: Zaaknr. Datum vastgesteld: Omschrijving wijziging 2017147654 23-1-2018 Wijze van melden en rapporteren, tekstuele aanpassingen,

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 2 Geologie 5 2.1 Opbouw 5 2.1.1 Boringen 5 2.1.2 Sonderingen 6 2.2 Doorlatendheden 7 2.3 Ondergrond van

Nadere informatie

BEMALINGSADVIES. Veendijk 3 Loosdrecht kenmerk PJ Milieu BV: W

BEMALINGSADVIES. Veendijk 3 Loosdrecht kenmerk PJ Milieu BV: W BEMALINGSADVIES Veendijk 3 Loosdrecht kenmerk PJ Milieu BV: 1742301W BEMALINGSADVIES Veendijk 3 Loosdrecht kenmerk PJ Milieu BV: 1742301W opdrachtgever: Pijpers Bronbemalingen B.V. te Nijkerk datum rapport:

Nadere informatie

Effectenstudie. Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: Referentie: 16BB128

Effectenstudie. Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: Referentie: 16BB128 Effectenstudie Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: 1-2-2017 Referentie: 16BB128 Inhoudsopgave Effectenstudie...1 Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Leeswijzer...3

Nadere informatie

Watervergunning. Aanhef. Overwegingen

Watervergunning. Aanhef. Overwegingen Watervergunning Datum : 8 september 2016 Documentnummer : 2016030266 Case nr. : WV116.0508 Aanhef Op 28 juli 2016 heeft waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Zeelenberg Architectuur BV,

Nadere informatie

Watervergunning. Overwegingen. Aanhef

Watervergunning. Overwegingen. Aanhef Watervergunning Datum : 12 januari 2015 Documentnummer : 2015000885 Case nr. : WV114.0846 Aanhef Op 18 december 2014 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van adviesen ingenieursbureau

Nadere informatie

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering Wijziging algemene regel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Artikel 1. Criteria Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

SDT-ALG-1-TM-RA Spaarndammertunnel Amsterdam. Project: de bemaling voor de aanleg van de Spaarndammertunnel

SDT-ALG-1-TM-RA Spaarndammertunnel Amsterdam. Project: de bemaling voor de aanleg van de Spaarndammertunnel Project: Spaarndammertunnel Amsterdam Titel: Vergunningsonderbouwende effectenstudie ten behoeve van de bemaling voor de aanleg van de Spaarndammertunnel Korte omschrijving: Vergunningsonderbouwende effectenstudie

Nadere informatie

Geotechnisch adviesbureau, uw partner in bouwputadvies en grondwatertechniek. Opdrachtgever: Van Zoelen BV Postbus RB Utrecht

Geotechnisch adviesbureau, uw partner in bouwputadvies en grondwatertechniek. Opdrachtgever: Van Zoelen BV Postbus RB Utrecht Opdrachtgever: Van Zoelen BV Postbus 8079 3503 RB Utrecht Samenstelling rapportage: Huisman Traject BV De Corridor 21 H 3621 ZA Breukelen www.huismantraject.nl info@huismantraject.nl Projectnummer : HT170050

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Gemeente Veenendaal voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in

Nadere informatie

AMSTERDAM. T.a.v. Dhr. P. Klink. Postbus 16

AMSTERDAM. T.a.v. Dhr. P. Klink. Postbus 16 Opdracht 1403568 Plaats Amsterdam Project Bemalingsadvies Houthavens blok 4 en 5 Betreft Bemalingsadvies Houthavens blok 4 en 5 te AMSTERDAM Opdrachtgever VORM Ontwikkeling B.V. T.a.v. Dhr. P. Klink Postbus

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet

Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet Opdracht nr. : 14.4088/140191 Rapport : 14.4088R03 Opdrachtgever : Nestlé Nederland BV Laan 110 8071 JC Nunspeet

Nadere informatie

Watervergunning : WV Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : Case nr.

Watervergunning : WV Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : Case nr. Watervergunning Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : 2016020576 Case nr. : WV116.0382 Aanhef Op 19 mei 2016 heeft waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van de heer J. Decloedt, Stuyvesantlaan

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Watervergunning. Overwegingen. onder nummer

Watervergunning. Overwegingen. onder nummer Watervergunning Datum : 17 september 2015 Documentnummer : 2015030411 Case nr. : WV115.0482 Aanhef Op 10 juli 2015 heeft waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 in Middelburg een aanvraag ingediend, om

Nadere informatie

Geohydrologisch advies bestemmingsplan Clarenburg 1 te Leusden

Geohydrologisch advies bestemmingsplan Clarenburg 1 te Leusden Notitie Concept Projectleider Arjan Varkevisser Adviseur Thomas Boerman Datum 18 april 2016 Kenmerk N001-1237863TBO-bom-V01 Geohydrologisch advies bestemmingsplan Clarenburg 1 te Leusden 1 Inleiding Heilijgers

Nadere informatie

AMSTERDAM. T.a.v. Dhr. R. Loots MK Halfweg

AMSTERDAM. T.a.v. Dhr. R. Loots MK Halfweg 152975 Kistdamgarage Pontsteiger Betreft Bemalingsadvies aanleg Kistdamgarage Pontsteiger te AMSTERDAM gever Mos Grondwatertechniek b.v. T.a.v. Dhr. R. Loots Haarlemmerstraatweg 149B 1165 MK Halfweg Behandeld

Nadere informatie

ONTWERP WATERVERGUNNING

ONTWERP WATERVERGUNNING ONTWERP WATERVERGUNNING Voor het onttrekken van grondwater en lozen van bronneringswater voor de vervanging van het warmtetransportnet van Eneco tussen de Galjoenstraat en het Cremerplein in Utrecht Ontwerp

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

AMSTERDAM. Oviesa Torena B.V. Overhoeksplein KS AMSTERDAM

AMSTERDAM. Oviesa Torena B.V. Overhoeksplein KS AMSTERDAM Opdracht 1403579 Plaats Amsterdam Project Maritim hotel en Kavel 5 Betreft Vergunningsonderbouwend bemalingsadvies aanleg kelder voor Maritim hotel en kavel 5 te AMSTERDAM Opdrachtgever Oviesa Torena B.V.

Nadere informatie

INHOUD blz. FIGUREN TABELLEN

INHOUD blz. FIGUREN TABELLEN CONSOM 1 GRENS M ONTWERPNOTITIE DO-M MU-ENG-0392-1 Aan: Kopie: Project: Titel: Referentie: Versie: Status: Datum: L. den Herder, F.Wijnants, Jan-Willem Oome F. Verhoeven, H. De Groot, W. van Heugten Hoogwaterbrug

Nadere informatie

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen Open en gesloten WKO systemen Open systemen Een kenmerk van open systemen is dat er grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doubletsystemen, monobronsystemen

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

1 Kwel en geohydrologie

1 Kwel en geohydrologie 1 Kwel en geohydrologie 1.1 Inleiding Grondwater in de omgeving van de grote rivieren in Nederland wordt door verschillen in het peil sterk beïnvloed. Over het algemeen zal het rivierpeil onder het grondwatervlak

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Sloop Weststrook Amstelkwartier 2 e fase

Sloop Weststrook Amstelkwartier 2 e fase Definitief Sloop Weststrook Amstelkwartier 2 e fase Auteur(s) A.R. Jongerius MSc Opdrachtgever P. Knaven Contactpersoon A.R. Jongerius MSc Ingenieursbureau Kenmerk - Opsteller Goedgekeurd en vrijgegeven

Nadere informatie

Bemalingsplan Aanleg kelder onder apotheek bouwdeel I Van het NKI AVL aan de Plesmanlaan te Amsterdam

Bemalingsplan Aanleg kelder onder apotheek bouwdeel I Van het NKI AVL aan de Plesmanlaan te Amsterdam Bemalingsplan Aanleg kelder onder apotheek bouwdeel I Van het NKI AVL aan de Plesmanlaan te Amsterdam De Vries en Verburg Bouw bv Stolwijk Projectnummer 618025 700 Datum Versie 27-03-2018 Concept 618025

Nadere informatie

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Woningcorporatie Lefier Ontwikkelbedrijf De activiteit water in de bodem brengen en eraan ontrekken (Locatie: Berkenstraat 2

Nadere informatie

Geotechnisch adviesbureau, uw partner in bouwputadvies en grondwatertechniek. Opdrachtgever: Waal BV Postbus AD Vlaardingen

Geotechnisch adviesbureau, uw partner in bouwputadvies en grondwatertechniek. Opdrachtgever: Waal BV Postbus AD Vlaardingen Opdrachtgever: Waal BV Postbus 165 3130 AD Vlaardingen Samenstelling rapportage: Huisman Traject BV De Corridor 21 H 3621 ZA Breukelen www.huismantraject.nl info@huismantraject.nl Projectnummer : HT150039

Nadere informatie

Effectenstudie. Onderwerp: Bodemenergiesysteem Hudson Bay Amstelveen Datum: Referentie: 16BB161

Effectenstudie. Onderwerp: Bodemenergiesysteem Hudson Bay Amstelveen Datum: Referentie: 16BB161 Effectenstudie Onderwerp: Bodemenergiesysteem Hudson Bay Amstelveen Datum: 5-1-2016 Referentie: 16BB161 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Bodemenergieplan... 3 1.3. Leeswijzer...

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

BARRIEREWERKING NIEUWBOUW KENNISCLUSTER RIJNBOOG TE ARNHEM

BARRIEREWERKING NIEUWBOUW KENNISCLUSTER RIJNBOOG TE ARNHEM FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Adviesgroep Stedelijke Hydrologie en Waterbeheer RAPPORT betreffende BARRIEREWERKING NIEUWBOUW KENNISCLUSTER RIJNBOOG TE ARNHEM Opdrachtnummer: 7209-0513-002 Opdrachtgever Projectleider

Nadere informatie

De locatie is volgens de Keurkaart grondwater gelegen in een kwetsbaar gebied en in een gebied met een zoetwatervoorkomen.

De locatie is volgens de Keurkaart grondwater gelegen in een kwetsbaar gebied en in een gebied met een zoetwatervoorkomen. Watervergunning Datum : 28 november 2016 Documentnummer : 2016039671 Case nr. : WV116.0595 AANHEF Op 21 september 2016 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Erik van den Bos Architect,

Nadere informatie

voor het onttrekken van grondwater op de locatie Eerste Helmersstraat 130 in Amsterdam.

voor het onttrekken van grondwater op de locatie Eerste Helmersstraat 130 in Amsterdam. Funderingsherstel Amsterdam B.V. Datum 10 juli 2018 Kenmerk DMS2018-0026148 Zaaknummer WN2018-004430 Maatwerkbesluit voor het onttrekken van grondwater op de locatie Eerste Helmersstraat 130 in Amsterdam.

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 2 februari 2006 Kenmerk N001-4425137TER-pla-V01-NL 1.1 Bodemopbouw De regionale bodemopbouw is afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland 1 en boorgegevens

Nadere informatie

Watervergunning. De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt geraamd op maximaal 23 m 3

Watervergunning. De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt geraamd op maximaal 23 m 3 waterschapscheldestromen Watervergunning Datum Documentnummer Case nr. 6 mei 2014 2014014806 WV114.0265 AANHEF Op 7 april 2014 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht.

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Memo Dossier Zaaknummer 200433 Kenmerk D-16-1539473 Datum 17 maart 2016 Onderwerp Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Inleiding In deze memo wordt uitleg gegeven

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft NOTITIE AAN CONTACTPERSOON Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus 31290 1030AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft DATUM PROJECTNUMMER DOCUMENTNUMMER VERSIE PAGINA S 19 februari 2016 16173 NT16173a1 1 5 CRUX

Nadere informatie

ZETTINGEN EN WAT DOE IK ER EIEE?

ZETTINGEN EN WAT DOE IK ER EIEE? W E R K D O C U M E N T ZETTINGEN EN WAT DOE IK ER EIEE? door ir. M.A. Viergever 1980-138 Ado april 9340 M ' T N T S T E R I E V A N V E R K E E R E N W A T E R S T A A T S D I E N S T V O O R D E I J

Nadere informatie

nieuwbouw Kantoor- en trainingsgebouw (project P ) op Vliegbasis Volkel

nieuwbouw Kantoor- en trainingsgebouw (project P ) op Vliegbasis Volkel Bemalingsplan: nieuwbouw Kantoor- en trainingsgebouw (project P-1004578) op Vliegbasis Volkel FOR OFFICIAL USE ONLY Datum : 31 augustus 2018 Versie : 1 Status : Ter goedkeuring Opgesteld door : Arno van

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Installect Rozenstraat 11 7223 KA Baak www.installect.nl W.H. Bruil T 0575 441187 wbruil@installect.nl Notitie Project : Sanquin Amsterdam Onderwerp : aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordelingsplicht

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

Vergunningverlening. Besluit

Vergunningverlening. Besluit Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Besluit Datum 17 februari 2009 Team Groen, Grond en Water Nummer 2009int238011

Nadere informatie

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN leeswijzer In deze onderbouwing wordt achtereen volgens ingegaan op: - een beknopt overzicht van uitgevoerde waterhuishoudkundige onderzoeken en de wijze waarop rekening is gehouden met de natuurgebieden;

Nadere informatie

Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water

Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water projectnr. 0249737.05 07 februari 2014 auteur(s) A. Schuphof Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen - Cluster Ruimte

Nadere informatie

Onderwerpen. Cursus Bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden Bouwputten, deel 2. Cursus Betonvereniging 1. Bouwputten deel 2.

Onderwerpen. Cursus Bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden Bouwputten, deel 2. Cursus Betonvereniging 1. Bouwputten deel 2. Cursus Hulpconstructies - Betonvereniging Bouwputten deel 2 Jasper Vosdingh Bessem Fugro GeoServices BV Onderwerpen Deel 2 Verankeringen (vorige week) Stempels (vorige week) Grondwater en bemalingen Onderafdichtingen

Nadere informatie