Mobiliseren van thermische energie-opslag en thermische inertie voor de slimme verwarming en koeling van (middel-)grote gebouwen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliseren van thermische energie-opslag en thermische inertie voor de slimme verwarming en koeling van (middel-)grote gebouwen."

Transcriptie

1 IWT-VIS traject: Mobiliseren van thermische energie-opslag en thermische inertie voor de slimme verwarming en koeling van (middel-)grote gebouwen. Voorwoord Vanaf 2020 is men verplicht om nearly zero-energy buildings te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat een groot deel van de resterende energie kan ingevuld worden door geothermie. Actueel wordt in België slechts 2% van de nieuwbouw voorzien van een geothermische installatie. Dit is in vergelijking met onze buurlanden bedroevend laag. Door gericht onderzoek en kennistransfer wil Smart Geotherm dit aandeel tot minimum 12.5% verhogen. Slimme besturingssystemen zullen ontwikkeld worden die de match zullen maken tussen de vraag naar koeling en verwarming, het aanbod aan geothermie en andere vormen van thermische energie, de tijdelijke buffering van energie o.a. in de ondergrond, en in de structuur van het gebouw. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de combinatie van ondergrondse warmtewisselaars en funderingselementen zoals de energiepalen. Concrete resultaten van het project: Geothermische geschiktheidskaarten, richtlijnen van goede praktijk m.b.t. geothermische warmtewisselaars en energie-opslagsystemen, intelligente regelalgoritmes, dimensioneringstools, voorbeeldprojecten enz. De koppeling van theorie en praktijk zal geschieden door het monitoren van concrete pilootprojecten. Doel van het document De lezer wordt vertrouwd gemaakt met de principes, werking en mogelijkheden van ondiepe geothermie zodat hij deze techniek minstens als alternatief verwarmingssysteem overweegt.

2 Partners van het Smart Geotherm project:

3 Wat is geothermie of aardwarmte? De temperatuur in de kern van de aarde bedraagt rond de C! Juist onder de aardoppervlakte wordt de temperatuur sterk beïnvloed door het klimaat en wisselt dan ook sterk. In België heerst er vanaf 18m een evenwichtstemperatuur van 10 C à 12 C. Dieper in de aarde neemt de temperatuur verder toe met 2 à 3 C per 100m. Ondanks deze lage temperaturen bevindt zich op deze ondiepte een massa aan thermische energie die zich voortdurend hernieuwd. Als de aardwarmte gewonnen wordt op een diepte groter dan 500m, spreekt men over diepe geothermie. Er zijn toepassingen tot 2.500m en dieper. Het grondwater dat op deze diepten naar boven gepompt wordt, kan rechtstreeks voor verwarmingsdoeleinden of elektriciteitsproductie worden gebruikt. Bij ondiepe geothermie, dus tot 500m, kan men dus geen warmte onttrekken die rechtstreeks geschikt is voor verwarming van gebouwen, maar eventueel wel voor koeling! Men kan wel de gewonnen warmte opwaarderen door gebruik te maken van een warmtepomp. Hoe kunnen we aardwarmte benutten voor ruimteverwarming? Een geothermische installatie bestaat eigenlijk maar uit drie elementen: 1. Een systeem om de lage temperatuur-energie naar het aardoppervlak te brengen 2. Een toestel om deze lage temperatuur te verhogen tot een bruikbare temperatuur 3. Een afgiftesysteem om deze hogere temperatuur energie te verspreiden in een gebouw 1 September 2012

4 Hoe wordt de energie uit de aarde gewonnen? Horizontaal captatienet Een netwerk van kunststofbuizen wordt ingegraven op circa 1.2m onder het maaiveld. De vloeistof of het gas dat door deze buizen vloeit, wordt door de aarde opgewarmd. De warmtepomp verhoogt de temperatuur van de gewonnen warmte. De bodem werkt hier als een zonnecollector. De temperatuur in de bodem schommelt sterk en de hoeveelheid energie die kan onttrokken worden is eerder beperkt. Mede door de benodigde vrije ruimte zijn de toepassingsmogelijkheden beperkt tot kleinere projecten. De relatief lage investeringskost maakt het principe wel interessant. Verticale warmtewisselaars In de grond worden gaten geboord waarin warmtewisselaars worden geplaatst. Doorheen de warmtewisselaars stroomt een vloeistof die de warmte van de diepe grondlagen opneemt en naar de oppervlakte brengt. Het aantal en de diepte van de putten is afhankelijk van het gewenste vermogen en van het type ondergrond. In vergelijking met de horizontale systemen is de investering hoger, maar het rendement is groter. Een bijzonder interessante toepassing is de energiepaal waarbij de warmtewisselaar in de paalfundering wordt geïntegreerd. De energiepaal krijgt aldus een dubbele functie: een dragende én een energie-uitwisselende functie. Grondwaterputten Er worden twee putten geboord. Uit een put wordt grondwater opgepompt waaruit warmte wordt gewonnen. Via de andere put wordt het water terug in de grond geïnfiltreerd. Dit afgekoelde water wordt in de zomer weer opgepompt, ditmaal om het gebouw te koelen. Hierdoor warmt het water weer op en wordt terug in de grond gebracht om tijdens de winterperiode weer te worden gebruikt voor verwarming. Dit systeem heeft het hoogste rendement maar kan slechts in regio s met een zanderige ondergrond (de Kempen) worden gebruikt waar het grondwater met voldoende debiet beschikbaar is. Een correct ontwerp verzekert het rendement op langere termijn door het regenereren van de bodem. Bron: bundesverband wärmepumpe 2 September 2012

5 Warmtepomp Een warmtepomp onttrekt warmte aan een warmtebron (via het grondwater of de warmtewisselaar) op een bepaalde temperatuur en geeft die warmte op een hogere temperatuur af aan het verwarmingssysteem (de ruimteverwarming, warm tapwater). De warmtepomp pompt dus warmte van een laag naar een hoog temperatuursniveau. Hiervoor gebruikt ze elektrische energie. De winstfactor of COP (Coefficient of Performance) van een warmtepomp geeft aan hoeveel thermische energie ze zal omzetten voor één eenheid verbruikte elektriciteit. De hoeveelheid energie die een warmtepomp verbruikt, is afhankelijk van het temperatuurverschil dat ze moet overbruggen. Hoe hoger de temperatuur van de warmtebron, hoe minder energie ze moet verbruiken en hoe hoger het rendement van de warmtepomp zal zijn. Hieronder lijsten we systemen op in stijgende volgorde van winstfactor of COP: 1. een warmtepomp die energie uit de omgevingslucht haalt, 2. een warmtepomp gekoppeld aan een horizontaal netwerk, 3. een warmtepomp gekoppeld aan verticale warmtewisselaars, 4. een warmtepomp gekoppeld aan grondwaterputten Koelen met een warmtepomp? Indien we de werking van een warmtepomp omkeren, dan kunnen we warmte uit het gebouw halen en terug afgeven aan de omgeving t.t.z. de bodem. We spreken dan van actief koelen. Door het koelen van een gebouw creëren we niet alleen op een goedkope wijze een comfortabel binnenklimaat, we kunnen de warmte later ook recupereren nadat we ze tijdelijk in de bodem hebben opgeslagen! We spreken van natuurlijk of passieve koeling als we vanuit de bodem het koelmedium enkel via een warmtewisselaar sturen. Omdat er dan geen elektriciteit verbruikt wordt, is deze vorm van koelen nog goedkoper. 3 September 2012

6 Welk warmte-afgiftesysteem? Warmtepompen kunnen temperaturen oppompen tot C bestemd voor klassieke verwarmingssystemen zoals radiatoren en convectoren. Zoals hierboven reeds werd aangehaald stijgt echter de winstfactor van een warmtepomp als het temperatuurverschil tussen de warmtebron en het warmte-afgiftesysteem daalt. In die zin verdienen warmte-afgiftesystemen die op een lage of zeer lage temperatuur werkzaam zijn de voorkeur. Vloer- en plafondverwarming functioneren bij temperaturen tussen C. Geothermische warmtepompen worden daarom zeker interessant indien plafond- of vloerverwarming als hoofdverwarming wordt toegepast. Een plafond- of vloerverwarming wordt algemeen als zeer comfortabel ervaren. Bovendien stelt men de ruimtethermostaat gemiddeld 1 à 2 C lager in. Het buizenstelsel dat in de vloer of plafond wordt verwerkt, kan in de zomer gebruikt worden voor koeling waardoor het comfort in de zomer nog toeneemt. Betonkernactivering? Betonkernactivering of thermische actieve bouwdelen verschillen van plafond- en vloerverwarming in die zin dat de leidingen niet in de toplaag van de constructie zijn opgenomen maar, zoals de naam doet vermoeden, in de kern van het constructiedeel. Het leidingnetwerk is gekoppeld aan de warmteafgiftezijde van de warmtepomp. Hierdoor ontstaat er een thermische buffer waarbij de energie tijdelijk kan worden opgeslagen. Zo kan overdag overtollige warmte worden opgenomen door het thermisch geactiveerde bouwdeel en s nachts terug worden afgegeven. Dit fenomeen resulteert in een verschuiving en afvlakking van de temperatuurspieken. Door gebruik te maken van betonkernactivering kan men een ruimte verwarmen met water-aanvoertemperaturen van C en kan er gekoeld worden met watertemperaturen groter dan 16 C. Dit temperatuurbereik zorgt voor zeer interessante rendementen. Figuur 1: Airdeck Figuur 2: Echo Climadeck 4 September 2012

7 Kan geothermie gecombineerd worden met andere duurzame technieken? Jazeker, De elektriciteitsbehoefte van de warmtepomp kan ingevuld worden door photovoltaïsche panelen. Zonnecollectoren kunnen enerzijds aangewend worden om de behoefte aan warm tapwater in te vullen, maar kunnen anderzijds ook thermische energie leveren aan de geothermische installatie voor direct gebruik of voor tijdelijke opslag in de structuur van het gebouw of in afzonderlijke buffers. De zonneenergie kan tenslotte ook gebruikt worden om de bodem thermisch terug in evenwicht te brengen. Is elk project geschikt voor geothermische installaties? Voor een succesvolle toepassing van lage temperatuurverwarming met behulp van een warmtepomp, dient het warmteverlies van het gebouw beperkt te zijn. Dit is nodig om het benodigde vermogen van de warmtepomp te beperken. Goed isoleren en ventilatieverliezen beperken is dan ook de boodschap. Het nadeel van vloer-, plafondverwarming en betonkernactivering is hun thermische traagheid waardoor ze minder snel reageren op temperatuursveranderingen in het lokaal. Deze temperatuursveranderingen kunnen het gevolg zijn van een sterk schommelende bezettingsgraad van het lokaal of door wisselende zonne-inval. De architect dient dan ook bijzondere aandacht te schenken aan de oriëntatie van het gebouw, de beglazing en de zonnewering. In principe kan elk gebouw verwarmd worden met behulp van een geothermische installatie. Volgende factoren schuiven het rendement in de positieve richting: de toepassingsmogelijkheid van een (zeer) lage temperatuurverwarming de grootte van het project: hoe groter, hoe lager in verhouding de initiële investeringskost koelbehoefte: door interne en/of externe warmtelasten, kan een behoefte ontstaan om te koelen. Geothermie biedt hier een duidelijke economische meerwaarde de locatie: grondwatersystemen zijn rendabeler, deze situeren zich eerder in de Kempen. Wat met warm tapwater? Behalve warmte voor ruimteverwarming, kan een warmtepomp ook warmte leveren voor warm tapwater. Men maakt dan gebruik van een combiwarmtepomp waarbij de warmtepomp s nachts zorg draagt voor de opwarming van het tapwater in de warmtapwaterboiler ( nachtstroomboiler ), zodat geprofiteerd kan worden van het lagere tarief voor elektriciteit tijdens de nachturen. bron: 5 September 2012

8 Zijn er bijzondere vergunningen nodig? Er is een meldings- of vergunningsplicht voor geothermische warmtepompen. De procedures zijn afhankelijk van een aantal factoren: Het vermogen van de warmtepomp Voor grondwatersystemen: het opgepompte waterdebiet Voor warmtewisselaars: de locatie en de diepte van de boringen in functie van beschermingszones Het is belangrijk dat de vergunningsvoorwaarden strikt worden uitgevoerd zodat de kwaliteit van het grondwater intact blijft. Raadpleeg steeds de plaatselijke vergunningsoverheid voor de juiste details. Welke zijn de subsidiemogelijkheden? De overheid stimuleert mensen die willen overstappen naar hernieuwbare energie door middel van premies en subsidies. 1. Premie van de netbeheerder De grootte van deze premie is afhankelijk van netbeheerder tot netbeheerder. Meer informatie vindt u op de website van uw eigen netbeheerder. 2. Fiscaal voordeel Een warmtepomp levert u een aanzienlijke belastingvermindering op. Meer informatie vindt u op 3. Gemeentelijke premie Enkele gemeentes geven nog een bijkomende premie aan mensen die overschakelen op hernieuwbare energie. Ook deze informatie is terug te vinden op Voor de meest recente informatie over premies en subsidies met betrekking tot hernieuwbare energie kunt u ook steeds terecht op Hoe beginnen? De overweging en de keuze voor het al dan niet toepassen van een geothermisch project dient zo vroeg mogelijk in het ontwerpproject te worden gemaakt. Het rendement hangt immers af van een goed geïntegreerd ontwerp, uitvoering en opvolging. Idealerwijs zitten de betrokken partijen reeds in het begin van het traject samen. Breng je architect dus zo spoedig mogelijk op de hoogte van je intenties. 6 September 2012

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur De warmtepomp Haal uw warmte uit de natuur Inhoud Zuinig met energie... 3 Wat is een warmtepomp?... 3 Hoe werkt een warmtepomp?... 4 Compressietechniek... 4 Absorptietechniek... 5 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen Open en gesloten WKO systemen Open systemen Een kenmerk van open systemen is dat er grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doubletsystemen, monobronsystemen

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

her nieuw bare energie

her nieuw bare energie architectenmap izen energy systems Fotovoltaïsche zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp Warmtepompboiler Energieonafhankelijk wonen her nieuw bare energie 1 2 inhoud 4 8 bedrijfsvoorstelling ecohome 13 IZEN

Nadere informatie

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen Danfoss Warmtepompen De investering van de toekomst voor maximaal comfort 20+ jaren energiebesparingen Met een levensverwachting van meer dan 20 jaar, zal investeren in een Danfoss warmtepomp u comfort

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Auteur(s): Salenbien Robbe, Koen Allaerts, Johan Desmedt Datum: 22/10/2012 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Zonne-energiegids 2015 Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur Juni 2015 Energie van de zon gratis aan huis geleverd

Nadere informatie

De do s-and-don ts voor ontwikkelaars

De do s-and-don ts voor ontwikkelaars Warmtepompen in de woningbouw De do s-and-don ts voor ontwikkelaars In nieuwbouwwoningen is het gebruik van een warmtepomp populair. In 2020 worden naar verwachting meer dan 50.000 installaties per jaar

Nadere informatie

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0 Energieneutraal wonen Ulft De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt energielabel A++ EPC = 0,0 22 energieneutrale twee-onder-een-kap koopwoningen Plan Bomenbuurt.

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Duurzame energie begrijpen in 10 minuten!

Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Over energie, exergie, WKO, Warmtepomp en Hybride Systemen Colt International www.coltinfo.nl Postbus 29 5430 AA Cuijk Tel: 0485 399 999 info@coltinfo.nl Duurzame

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009 J.H. Gielen, maart 2010 C point Horst Hoofdstukken 1. Opdracht, aanmelding en planning... 2 1.1 Opdracht... 2 1.2 Aanmeldingen en extra werving... 2 1.3 Selectie...

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT Heat pumps and air conditioning NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT ZONNE-ENERGIE AAN NULTARIEF EEN GESCHENK VAN MOEDER NATUUR Energiezuinig

Nadere informatie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie LIVING Environment Systems Natuurlijk en slim verwarmen met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie ZUINIG, MILIEUVRIENDELIJK EN TOEKOMSTGERICHT 1 Inleiding Inhoud Verwarm met hernieuwbare energie

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD ENERGIEVERKENNING BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD Eindrapport BECO Groep Oktober 2008 Toon Buiting Allard van Krevel Jochem Blok SAMENVATTING De gemeente Barneveld wil inzicht in de mogelijkheden

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Woningen energieneutraal renoveren: hoe doe je dat? Leer hoe bestaande woningen energieneutraal te renoveren zijn. Met als belangrijkste ingrediënten: terugdringen van de energiebehoefte

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

HEBGids 2012. 7 e editie. Uw eigen groene energie produceren: gemakkelijk, ecologisch en goedkoop!

HEBGids 2012. 7 e editie. Uw eigen groene energie produceren: gemakkelijk, ecologisch en goedkoop! HEBGids 2012 7 e editie De Belgische referentiegids voor hernieuwbare energie Uw eigen groene energie produceren: gemakkelijk, ecologisch en goedkoop! P R E M I U M P A R T N E R Belgische Energieen Milieuprijs

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie