De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100."

Transcriptie

1 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan op De Uithof te Utrecht. De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Beschrijving van het werk Op De Uithof te Utrecht wordt een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan aangelegd. De baan loopt vanaf de Leuvenlaan tot aan de Bolognalaan. Voor de realisatie van de HOV baan wordt een nieuw wegcunet aangelegd. Ter plaatse van de HOV baan wordt een deel van het bestaande riool uitgebroken en nieuw riool aangelegd. Het nieuwe riool bestaat zowel uit vuilwater- als hemelwaterafvoer. Daarnaast wordt onder de Padualaan direct ten westen van de kruising met de Genevelaan een duiker gerealiseerd. In tabel 1 zijn de afmetingen en ontgravingsniveaus van de verschillende onderdelen gegeven. De ontgravingsniveaus zijn inclusief eventuele grondverbeteringen. Tabel 1. Afmetingen en ontgravingsniveaus Onderdeel Lengte (m) Breedte (m) Ontgravingsniveau (m t.o.v. NAP) Uitbreken bestaand riool ,30 à 1,75 +0,1 à -3,25 Aanleg vuilwaterriool 428 1,30 à 1,75 +0,0 à -3,50 Aanleg hemelwaterriool ,30 à 1,75 +0,6 à -0,20 Diverse uitleggers 10 1,5-0,20 Aanleg wegcunet ,1 à -0,40 Aanleg duiker ,30 2. Bodemopbouw en geohydrologie Het huidige maaiveldniveau op de onderzoekslocaties varieert tussen ca. NAP +2,25 en +2,40 m. In tabel 2 is een globale schematisering gegeven van de lokale bodemopbouw. Tabel 2. Geohydrologische schematisering bodem Diepte (ca. in m tov NAP) Bodemopbouw Geohydrologische betekenis +2,40 à +2,25 Maaiveld +2,40 à +2,25 tot +1,3 à -0,7 KLEI en VEEN, zandige toplaag Deklaag +1,3 à -0,7 tot -53,0 ZAND, fijn tot uiterst grof, kleilenzen Eerste watervoerend pakket -53,0 tot -57,0 KLEI en LEEM Eerste waterremmende laag Op sommige plekken langs het traject ontbreekt de deklaag geheel en wordt vanaf maaiveld zand aangetroffen. Geohydrologie De maatgevend hoge grondwaterstand in het eerste watervoerend pakket bedraagt ca. NAP +1,0 m en de maatgevend lage grondwaterstand ca. NAP +0,3 m. 3. Bemalingsaspecten Het ontgravingsniveau van alle uit te voeren onderdelen bevindt zich beneden de grondwaterstand. Voor de realisatie ervan is een tijdelijk grondwaterstandsverlaging noodzakelijk. De benodigde verlagingen zijn gegeven in tabel 3. Bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de deklaag geheel wordt ontgraven. 1

2 Voor de berekening van de verlagingen zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: ontgravingsniveaus zoals gegeven in tabel 1; maatgevend hoge stijghoogte : NAP +1,0 m; drooglegging wegcunet en riolering : 0,25 m; drooglegging duiker : 0,30 m. Tabel 3. Benodigde verlagingen Onderdeel Ontgravingsniveau (m t.o.v. NAP) Verlagingsniveau (m t.o.v. NAP) Benodigde verlaging (m) Uitbreken bestaand riool 0,1 à -3,25-0,15 à -3,50 1,15 à 4,50 Aanleg vuilwaterriool 0,0 à -3,50-0,25 à -3,75 1,25 à 4,75 Aanleg hemelwaterriool 0,6 à -0,20 0,35 à -0,45 0,65 à 1,45 Diverse uitleggers -0,20-0,45 1,45 Aanleg wegcunet 0,1 à -0,40-0,15 à -0,65 1,15 à 1,65 Aanleg duiker -1,30-1,60 2,60 Het onttrekkingssysteem om de verlagingen te realiseren dient zo ondiep en efficiënt mogelijk te worden aangelegd om de te onttrekken hoeveelheid grondwater en de effecten van de onttrekking op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden waar minder dan 2 meter grondwaterstandsverlaging (ondiep) voor nodig is en werkzaamheden waar meer dan 2 meter verlaging (diep) voor nodig is. De ondiepe werkzaamheden hebben betrekking op de aanleg van het wegcunet en het uitbreken en aanleggen van de ondiepe delen van de riolering. Voor het uitvoeren van de ondiepe werkzaamheden wordt de grondwaterstand tot maximaal NAP -1,0 m verlaagd. Deze verlagingen kunnen het best worden gerealiseerd met behulp van verticale filters die worden aangebracht tot een diepte van maximaal MV -6,0 m (NAP -3,75 m) worden aangebracht. De verticale filters kunnen goed worden ondersteund door horizontale drains. De diepe werkzaamheden hebben betrekking op de aanleg van de duiker en het uitbreken en aanleggen van het diepe deel van de riolering. Voor het uitvoeren van de diepe werkzaamheden kunnen de verlagingen eveneens het best worden gerealiseerd met behulp van verticale filters. De diepte van de filters kan worden beperkt tot maximaal MV -9,0 m (NAP -6,75 m). Ook dit bemalingssysteem kan, indien nodig, worden ondersteund door horizontale drains. Alle filters moeten direct naast de te bemalen sleuf worden geplaatst. Om de effecten op de omgeving te beperken en de bemalingen zo effectief mogelijk uit te voeren, dient de lengte waarover de bemaling per te bemalen streng in werking is te worden beperkt tot 100 m. 4. Berekening waterbezwaar en verlagingen in de omgeving De hydrologische effecten van de bemalingen zijn berekend met behulp van het computerprogramma MicroFem en de analytische formule van De Glee. Hierbij is uitgegaan van de volgende geohydrologische parameters: weerstand deklaag [c] : 150 dagen; effectieve doorlaatvermogen eerste watervoerend pakket [kd] : m 2 /d. Debieten In tabel 4 zijn de berekende maximaal te onttrekken debieten weergegeven. Het maximaal te onttrekken debiet is 375 m 3 /u voor de aanleg van de meest diep gelegen onderdelen van het vuilwaterriool. Voor het werk is een duur van 160 dagen bepaald. Het werk wordt verspreid uitgevoerd over een periode van 18 maanden. 2

3 Tabel 4. Onttrekkingsdebieten Onderdeel Benodigde verlaging (ca. in m) Maximale debiet (m 3 /uur) Duur (dagen) Debiet totaal (m 3 ) Uitbreken bestaand riool 1,15 à 4, Aanleg vuilwaterriool 1,25 à 4, Aanleg hemelwaterriool 0,65 à 1, Diverse uitleggers 1, Aanleg wegcunet 1,15 à 1, , Aanleg duiker 2, totaal Verlagingen in de omgeving Het onttrekken van grondwater zal leiden tot verlagingen in de omgeving van de bemaling. De stationair berekende verlagingen van het grondwater in het eerste watervoerend pakket bij de maatgevende onttrekking van 375 m 3 /u zijn opgenomen in tabel 5. Tabel 5: Verlagingen eerste watervoerend pakket Afstand tot bouwput (m) Stijghoogteverlaging (m) 4,5 2,8 2,1 1,5 0,8 0,3 <0,1 Doordat de onttrekking zich continue in het werk verplaatst, wordt geen stationaire situatie bereikt. Daardoor zal het invloedsgebied in de praktijk waarschijnlijk minder groot zijn dan berekend. De verlagingen in de deklaag zullen door de aanwezigheid van oppervlaktewaterstelsels en het vochtvasthoudend vermogen van de deklaag kleiner zijn dan de verlagingen in het eerste watervoerend pakket. Verwacht wordt dat de effecten van de onttrekkingen in de deklaag niet verder zullen reiken dan 150 m vanaf de bouwput. Ook hier zullen door het continue verplaatsen van de onttrekking in het werk de maximaal berekende verlagingen waarschijnlijk niet worden bereikt. 5. Gevolgen van de grondwateronttrekking voor de omgeving De grondwateronttrekking kan in de omgeving effecten hebben op bij het grondwater betrokken belangen. Zo kunnen als gevolg van de verlagingen zettingen optreden, kunnen grondwaterverontreinigingen worden verplaatst en kunnen landbouwgronden, natuur en stadsgroen binnen het invloedsgebied mogelijk nadelig worden beïnvloed. In het onderstaande wordt op de invloed op deze belangen ingegaan. Zettingen Het verlagen van de grondwaterstand beneden in het verleden voorgekomen lage grondwaterstanden kunnen in zettingsgevoelige lagen leiden tot een verhoging van de korrelspanning met eventuele zettingen tot gevolg. Deze zettingen kunnen doorwerken tot aan het maaiveld en kunnen nadelige gevolgen hebben voor onder andere bebouwing en wegen. In het gebied komt vanaf het maaiveld een klei- en veenrijke deklaag voor variërende in dikte van 0 tot ca. 3 m. Alle gebouwen in de omgeving van de onttrekking zijn gefundeerd op palen. Bovendien zullen de zettingsgevoelige lagen door bouwwerkzaamheden op De Uithof in het verleden reeds grotendeels zijn geconsolideerd. De optredende zettingen zullen derhalve verwaarloosbaar klein zijn. Er wordt dientengevolge geen schade als gevolg van ongelijke zettingen aan bebouwing verwacht. Ditzelfde geldt voor de binnen het invloedsgebied aanwezige leidingen en infrastructuur. 3

4 Bodemverontreinigingen Door het onttrekken van grondwater zullen tijdelijk het grondwaterverhang en de grondwaterstroming van richting veranderen en in grootte toenemen. Hierdoor kunnen mobiele bodemverontreinigingen worden verplaatst. Binnen het invloedsgebied van de onttrekkingen komen voor zover bekend geen mobiele bodemverontreinigingen voor. Er wordt niet verwacht dat er een verspreidingsrisico voor verontreinigingen bestaat. Landbouw, natuur en stadsgroen Door een verlaging van de grondwaterstand kan de vochtvoorziening voor begroeiing nadelig worden beïnvloed. Dit kan vooral tijdens het groeiseizoen (begin april - eind september) schadelijke gevolgen hebben voor landbouw, natuur en stadsgroen binnen het invloedsgebied van de onttrekkingen. Binnen het invloedsgebied van de onttrekkingen bevinden zich enkele landbouwgronden. Deze bestaan voornamelijk uit grasland. Gezien de kortstondigheid, het goede vochtvasthoudend vermogen van de bovenlaag en het verplaatsende karakter van de onttrekkingen worden hier geen nadelige effecten verwacht. Op ca. 70 m ten noordoosten van het werk bevinden zich de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht. De meest nabij de tuinen gelegen onttrekkingen zijn dermate ondiep dat geen noemenswaardige grondwaterstandsverlagingen op zullen treden als gevolg waarvan droogteschade kan worden verwacht. Grotere verlagingen op grotere afstand van de botanische tuinen zullen gezien de kortstondigheid, het goede vochtvasthoudend vermogen van de bovenlaag en het verplaatsende karakter van de onttrekkingen geen nadelige effecten op de tuinen hebben. Langs het HOV traject bevinden zich meerdere grote bomen. De minimale afstand van de filters tot de bomen is ca. 3 m. Gezien de huidige planning zal een deel van de onttrekkingen binnen het groeiseizoen vallen. In dit geval is het noodzakelijk dat de vochttekorten door watergiften worden gecompenseerd. Dit betreft in het bijzonder het traject langs de Padualaan en de Heidelberglaan. Om de vochttekorten tijdig te kunnen signaleren dienen in het groeiseizoen bodemvochtmetingen te worden uitgevoerd. De wijze waarop de metingen worden uitgevoerd en de watergiften worden gedaan, dient voorafgaand aan de start van de grondwateronttrekking in een monitoringsplan te worden vastgelegd. Tevens dienen binnen 150 m ten noorden en ten zuiden van de Padualaan en de Heidelberglaan peilbuizen te worden geplaatst om de grondwaterstandsverlagingen te monitoren. 4

5 Bijlage II Voorschriften behorend bij de aan de Gemeente Utrecht verleende vergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan op De Uithof te Utrecht. 1. De onderkant van het bemalingssysteem ten behoeve van de onderdelen die ondieper worden aangelegd dan NAP -1,0 m mag zich niet dieper dan NAP -3,75 m bevinden en de onderkant van het bemalingssysteem ten behoeve van de onderdelen die dieper worden aangelegd dan NAP -1,0 m mag zich niet dieper dan NAP -6,75 m bevinden; 2. De grondwaterstand in het eerste watervoerend pakket mag niet verder worden verlaagd dan strikt noodzakelijk is, maar niet verder dan tot 0,25 m beneden het benodigde ontgravingsniveau voor het uit te graven en nieuw aan te leggen riool en het wegcunet, en niet verder dan tot 0,30 m beneden het benodigde ontgravingsniveau voor de duiker; 3. Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan strikt noodzakelijk is, maar in ieder geval niet meer dan 375 m 3 /u; 4. De totale grondwateronttrekking duurt niet langer dan strikt noodzakelijk is, maar in ieder geval niet langer dan 160 dagen verspreid over 18 maanden; 5. De onttrokken hoeveelheid grondwater wordt gemeten met één of meer watermeters waarvan het type en de plaats van inbouw goedkeuring behoeven van een door ons college aangewezen ambtenaar; het tijdstip van goedkeuring dient in overleg met de sector Vergunningen en Handhaving (Branchegericht) van de Provincie Utrecht te worden vastgesteld; 6. Elke werkdag dient de stand van de watermeter(s) te worden waargenomen; 7. De stand van de watermeter(s) alsmede de per werkdag en per week onttrokken hoeveelheid grondwater wordt geregistreerd op een door ons college verstrekte meetstaat; 8. Een storing in een watermeter of een noodzakelijke aanpassing daaraan wordt onmiddellijk medegedeeld aan de sector Vergunningen en Handhaving (Branchegericht); 9. Een watermeter wordt op eerste aanzegging vervangen als aan de goede werking ervan wordt getwijfeld; het bepaalde in voorschrift 5 is bij vervanging van overeenkomstige toepassing; 10. Omstandigheden die op de meting van invloed zijn geweest dienen op de in voorschrift 7 bedoelde meetstaat te worden aangetekend; 11. Gedurende de periode dat meting niet heeft plaatsgevonden wordt de onttrokken hoeveelheid grondwater geschat en op de in voorschrift 7 bedoelde meetstaat geregistreerd; wijkt deze schatting in belangrijke mate af van de hoeveelheid die volgens ons college is onttrokken, dan stellen wij de naar ons oordeel onttrokken hoeveelheid vast; 12. De in voorschrift 7 bedoelde meetstaat dient wekelijks aan ons college te worden toegezonden; 13. Wanneer (een deel van) de grondwateronttrekking binnen de periode van 1 april tot 1 september plaatsvindt, dienen binnen een straal van 150 m rondom de sleuven peilbuizen te worden geplaatst en dienen er bodemvochtmetingen te worden uitgevoerd ten behoeve van de bomen aldaar. Als uit deze bodemvochtmetingen blijkt dat vochttekorten ontstaan, dienen aan die bomen watergiften te worden toegediend. 5

6 14. De plaats van de peilbuizen, de wijze waarop de bodemvochtmetingen moeten worden uitgevoerd, het moment en de wijze waarop de watergiften worden toegediend dienen vastgelegd te worden in een in overleg met de sector Vergunningen en Handhaving / Branchegricht op te stellen monitoringsplan; 15. De grondwateronttrekking mag niet eerder aanvangen dan nadat overeenstemming met de sector Vergunningen en Handhaving / Branchegericht is bereikt over de inhoud van het in voorschrift 14 genoemde monitoringsplan; 16. De aanvang van de onttrekking en wijzigingen van de hoeveelheden dienen twee weken van tevoren of zo spoedig mogelijk daarna aan de sector Vergunningen en Handhaving (branchegericht) te worden gemeld. 6

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y =

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Projectbureau Leidsche Rijn voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een duiker in de Veldhoenwetering, deelgebied

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y =

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied Boulevard Oost van Vinex

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Bouwbedrijf De Waal voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder aan de Duwboot 2 te Houten. De projectlocatie

Nadere informatie

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied De Buurtstede

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Gemeente Vianen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een zwembad onder het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum

Nadere informatie

De winlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De winlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Hydron Midden Nederland voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening ter plaatse van drinkwaterpompstation

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan:

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan: MEMO Onderwerp: IO 08-Me-70 Bepalen waterbezwaar voor bemaling Piet Kranenbergpad Opgesteld door: L.F.M. van Beek Van: IBZ Aan: Gemeente Amsterdam Ons Kenmerk: IBZ7339 Versie Definitief Datum: 1 mei 2017

Nadere informatie

E Van. Hydrologisch onderzoek invloed bemaling tunnelbak op VOCL verontreiniging

E Van. Hydrologisch onderzoek invloed bemaling tunnelbak op VOCL verontreiniging Aan Omgevingsdienst West-Holland Behandeld door Eline Heemskerk T.a.v. De heer H.M. de Boo E eline.heemskerk@mwhglobal.com Van E. Heemskerk T 015-7511880 Betreft Actualiserend bodemonderzoek Van Leeuwenpark

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen Postbus 9100 2300 PC LEIDEN datum Delft, 23 juni 2010 referentie B. Everts uw kenmerk betreft vervanging riolering Fruitbuurt te Leiden 1 Inleiding

Nadere informatie

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt Notitie Aan: Waternet Van: Ben van der Wal, Geert Kerkvliet Datum: 28 mei 2015 Kopie: Gemeente Amsterdam Ons kenmerk: INFRABD3912N004F02 Classificatie: Project gerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Freatische bemaling fundaties bestaande brug over de Gaasp (KW022) fase 2

Freatische bemaling fundaties bestaande brug over de Gaasp (KW022) fase 2 Memo Freatische bemaling fundaties bestaande brug over de Gaasp (KW022) fase 2 Revisie 2.0 Auteur Peter Kramer Controleur Simon Hoitsema Autorisator Malou van der Pal Citeertitel - Object Activiteittype

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering Wijziging algemene regel: Zaaknr. Datum vastgesteld: Omschrijving wijziging 2017147654 23-1-2018 Wijze van melden en rapporteren, tekstuele aanpassingen,

Nadere informatie

Freatische bemaling fundatie brug over de Gaasp (KW022)

Freatische bemaling fundatie brug over de Gaasp (KW022) Memo Freatische bemaling fundatie brug over de Gaasp (KW022) Revisie 1.0 Auteur Peter Kramer Controleur David Slegers Autorisator Malou van der Pal Citeertitel - Object Activiteittype Segment KW022 (Brug

Nadere informatie

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering Wijziging algemene regel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Artikel 1. Criteria Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld

Nadere informatie

Berekening van effecten voor WKO systemen tot 50 m³/uur. Begeleidingscommissie BUM Bodemenergie provincies 17 Januari 2012

Berekening van effecten voor WKO systemen tot 50 m³/uur. Begeleidingscommissie BUM Bodemenergie provincies 17 Januari 2012 Berekening van effecten voor WKO systemen tot 50 m³/uur Begeleidingscommissie BUM Bodemenergie provincies 17 Januari 2012 1 Hypothese Een onttrekking van 10 m³/uur met één bron heeft dezelfde hydrologische

Nadere informatie

Bemalingsplan Aanleg extra trapopgang Oostlijn te Amsterdam

Bemalingsplan Aanleg extra trapopgang Oostlijn te Amsterdam ijlage 3 GRDNDWATERTECHNIEK Bemalingsplan Aanleg extra trapopgang Oostlijn te Amsterdam Roel Van Der Stoel bv Wijdewormer Projectnummer A1983 Datum 19-05-2016 Versie Concept 2 Al983 Bemalingsplan Tropopgang

Nadere informatie

Opbarstrisico in kaart

Opbarstrisico in kaart Opbarstrisico in kaart donderdag 20 november 2014 Mattijs Borst 27-11-2014 Overzicht Wat is opbarstgevaar? De plaats van opbarsten in het rioolontwerp Opbarstgevaar eerder in het ontwerpproces Indicatieve

Nadere informatie

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2006-1489 Venlo, 4 augustus 2006 Bijlage(n) : 1 Op 10 maart 2006 is een verzoek binnengekomen van de Gemeente

Nadere informatie

In de ondergrond kunnen zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn. Houd u hier rekening mee in de uitvoering.

In de ondergrond kunnen zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn. Houd u hier rekening mee in de uitvoering. Bouwbedrijf van de Kolk bv T.a.v. De heer P. van de Kolk Postbus 31 3886 ZG GARDEREN Datum 09 juni 2016 Contactpersoon Mw. Ariel Kleverwal Uw kenmerk 2393151 E-mailadres akleverwal@vallei-veluwe.nl Ons

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Bemalingsadvies Kade bij Amstel Hotel

Bemalingsadvies Kade bij Amstel Hotel Definitief Bemalingsadvies Kade bij Amstel Hotel Auteur(s) R. van Diepen Opdrachtgever Contactpersoon E. Romein Kenmerk 32204 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Projectomschrijving 5 2.1 Projectlocatie 5 2.2 Afmetingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 2 februari 2006 Kenmerk N001-4425137TER-pla-V01-NL 1.1 Bodemopbouw De regionale bodemopbouw is afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland 1 en boorgegevens

Nadere informatie

Watervergunning. Overwegingen. Aanhef

Watervergunning. Overwegingen. Aanhef Watervergunning Datum : 12 januari 2015 Documentnummer : 2015000885 Case nr. : WV114.0846 Aanhef Op 18 december 2014 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van adviesen ingenieursbureau

Nadere informatie

Geohydrologisch advies bestemmingsplan Clarenburg 1 te Leusden

Geohydrologisch advies bestemmingsplan Clarenburg 1 te Leusden Notitie Concept Projectleider Arjan Varkevisser Adviseur Thomas Boerman Datum 18 april 2016 Kenmerk N001-1237863TBO-bom-V01 Geohydrologisch advies bestemmingsplan Clarenburg 1 te Leusden 1 Inleiding Heilijgers

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = 156.400 en Y = 467.350

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = 156.400 en Y = 467.350 Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Yokogawa Europe B.V. voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

Watervergunning. Overwegingen

Watervergunning. Overwegingen Watervergunning Datum : 5 juni 2014 Documentnummer : 2014017563 Case nr. : WV114.0307 AANHEF Op 23 april 2014 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van COVRA N.V., Spanjeweg 1 te Nieuwdorp,

Nadere informatie

INHOUD blz. FIGUREN TABELLEN

INHOUD blz. FIGUREN TABELLEN CONSOM 1 GRENS M ONTWERPNOTITIE DO-M MU-ENG-0392-1 Aan: Kopie: Project: Titel: Referentie: Versie: Status: Datum: L. den Herder, F.Wijnants, Jan-Willem Oome F. Verhoeven, H. De Groot, W. van Heugten Hoogwaterbrug

Nadere informatie

Bemalingsadvies de Boelelaan Oost

Bemalingsadvies de Boelelaan Oost Voorlopig Bemalingsadvies de Boelelaan Oost Auteur(s) A.R. Jongerius Opdrachtgever M. van der Post Contactpersoon A.R. Jongerius Ingenieursbureau Kenmerk 191868 Pagina 2 van 21 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Projectomschrijving

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Politie Regio Utrecht voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem

Nadere informatie

NADERE UITWERKING MONITORING LANDBOUW Januari 08

NADERE UITWERKING MONITORING LANDBOUW Januari 08 NADERE UITWERKING MONITORING LANDBOUW Januari 08 In samenwerking met de werkgroep Landbouw is in voorjaar 2006 het monitoringsplan opgesteld: "Monitoring grondwaterstanden in landbouw percelen, DLG, 1

Nadere informatie

nieuwbouw Kantoor- en trainingsgebouw (project P ) op Vliegbasis Volkel

nieuwbouw Kantoor- en trainingsgebouw (project P ) op Vliegbasis Volkel Bemalingsplan: nieuwbouw Kantoor- en trainingsgebouw (project P-1004578) op Vliegbasis Volkel FOR OFFICIAL USE ONLY Datum : 31 augustus 2018 Versie : 1 Status : Ter goedkeuring Opgesteld door : Arno van

Nadere informatie

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven.

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Multi Veste 25 BV voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een koude- en warmteopslag (KWO) systeem in de bodem voor het koelen

Nadere informatie

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Project: Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Datum: 16 september 2016 Auteur: Goswin van Staveren 1. Inleiding Voor de ondergrondse uitbreiding van het museum

Nadere informatie

Watervergunning AANHEF OVERWEGINGEN

Watervergunning AANHEF OVERWEGINGEN Watervergunning Datum : 13 juli 2015 Documentnummer : 2015023700 Case nr. : WV115.0453 AANHEF Op 4 juni 2015 heeft waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Delta Infra B.V., om een vergunning

Nadere informatie

1 Kwel en geohydrologie

1 Kwel en geohydrologie 1 Kwel en geohydrologie 1.1 Inleiding Grondwater in de omgeving van de grote rivieren in Nederland wordt door verschillen in het peil sterk beïnvloed. Over het algemeen zal het rivierpeil onder het grondwatervlak

Nadere informatie

ASC Sports & Water Postbus AH Velp Tel: BEMALINGSADVIES AANLEG DUIKERS OLYMPIASINGEL TE ELST

ASC Sports & Water Postbus AH Velp Tel: BEMALINGSADVIES AANLEG DUIKERS OLYMPIASINGEL TE ELST ASC Sports & Water Postbus 323 6880 AH Velp Tel: 026-3690030 BEMALINGSADVIES AANLEG DUIKERS OLYMPIASINGEL TE ELST BEMALINGSADVIES AANLEG DUIKERS OLYMPIASINGEL TE ELST Opdrachtgever : Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VEcHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VEcHTSTREEK 0 JUL 205 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VEcHTSTREEK BESCHIKKING Opleggen maatwerkvoorschriften ten behoeve van het lozen van grondwater op de gemeentelijke riolering aan de Mercuriusstraat en Castorstraat

Nadere informatie

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest MEMO Onderwerp Aanmeldingsnotitie M.E.R.-beoordeling bemaling voor aanleg parkeergarage bij herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Project Herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Datum 4 maart 2016

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN leeswijzer In deze onderbouwing wordt achtereen volgens ingegaan op: - een beknopt overzicht van uitgevoerde waterhuishoudkundige onderzoeken en de wijze waarop rekening is gehouden met de natuurgebieden;

Nadere informatie

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht.

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Memo Dossier Zaaknummer 200433 Kenmerk D-16-1539473 Datum 17 maart 2016 Onderwerp Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Inleiding In deze memo wordt uitleg gegeven

Nadere informatie

Modelberekeningen. 1 Geohydrologische berekeningen

Modelberekeningen. 1 Geohydrologische berekeningen Modelberekeningen 1 Geohydrologische berekeningen 1.1 Inleiding Ter onderbouwing van de beheersmaatregel zijn geohydrologische berekeningen uitgevoerd, waarmee de grondwaterstroming door het scherm kan

Nadere informatie

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg 6 5261 GC VUGHT

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg 6 5261 GC VUGHT Opdracht 1500854 Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg 40 Betreft Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg 40 te OOSTKAPELLE Opdrachtgever Siban Beheer

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Watervergunning. Overwegingen. onder nummer

Watervergunning. Overwegingen. onder nummer Watervergunning Datum : 17 september 2015 Documentnummer : 2015030411 Case nr. : WV115.0482 Aanhef Op 10 juli 2015 heeft waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 in Middelburg een aanvraag ingediend, om

Nadere informatie

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-2925 Venlo, Bijlage(n) : - Op 12 mei 2005 is een verzoek binnengekomen van Kuypers Infra B.V., postbus 7844,

Nadere informatie

voor het onttrekken van grondwater op de locatie Eerste Helmersstraat 130 in Amsterdam.

voor het onttrekken van grondwater op de locatie Eerste Helmersstraat 130 in Amsterdam. Funderingsherstel Amsterdam B.V. Datum 10 juli 2018 Kenmerk DMS2018-0026148 Zaaknummer WN2018-004430 Maatwerkbesluit voor het onttrekken van grondwater op de locatie Eerste Helmersstraat 130 in Amsterdam.

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Autocentrum Van Vliet voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem

Nadere informatie

Watervergunning : WV115.0442. Datum : 2 september 2015 Documentnummer : 2015028709 Case nr.

Watervergunning : WV115.0442. Datum : 2 september 2015 Documentnummer : 2015028709 Case nr. Watervergunning Datum : 2 september 2015 Documentnummer : 2015028709 Case nr. : WV115.0442 AANHEF Op 24 juni 2015 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Siban Beheer B.V., Park

Nadere informatie

Bemalingsadvies. Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam

Bemalingsadvies. Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam Bemalingsadvies betreffende Gracht Wim Noordhoekkade IJburg Watergang fase 2 te Amsterdam Document: 20170096-BMA-01 Opdrachtgever: Boskalis Nederland B.V. Postbus 4234 3006 AE Rotterdam Naam Paraaf Datum

Nadere informatie

Welkom bij de bijeenkomst: Wet- en regelgeving Bronneringen

Welkom bij de bijeenkomst: Wet- en regelgeving Bronneringen Welkom bij de bijeenkomst: Wet- en regelgeving Bronneringen Doel van deze bijeenkomst: Voorlichten over wet- en regelgeving grondwateronttrekkingen. Het creëren van een eenduidig beeld V&H op de grote

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Watervergunning. De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt geraamd op maximaal 23 m 3

Watervergunning. De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt geraamd op maximaal 23 m 3 waterschapscheldestromen Watervergunning Datum Documentnummer Case nr. 6 mei 2014 2014014806 WV114.0265 AANHEF Op 7 april 2014 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van N.V. Nederlandse

Nadere informatie

ONTWERP WATERVERGUNNING

ONTWERP WATERVERGUNNING ONTWERP WATERVERGUNNING Voor het onttrekken van grondwater en lozen van bronneringswater voor de vervanging van het warmtetransportnet van Eneco tussen de Galjoenstraat en het Cremerplein in Utrecht Ontwerp

Nadere informatie

Voor het onttrekken van grondwater tijdens funderingsherstel ter hoogte van De Lairessestraat 15 in Amsterdam.

Voor het onttrekken van grondwater tijdens funderingsherstel ter hoogte van De Lairessestraat 15 in Amsterdam. Funderingsherstel Amsterdam B.V. Datum 30 maart 2018 Kenmerk DMS2018-0011541 Zaaknummer WN2018-001331 Maatwerkbesluit Voor het onttrekken van grondwater tijdens funderingsherstel ter hoogte van De Lairessestraat

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

Opgesteld door René de Jong

Opgesteld door René de Jong DEFINITIE: Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen 25-10-2010

Nadere informatie

De locatie is volgens de Keurkaart grondwater gelegen in een kwetsbaar gebied en in een gebied met een zoetwatervoorkomen.

De locatie is volgens de Keurkaart grondwater gelegen in een kwetsbaar gebied en in een gebied met een zoetwatervoorkomen. Watervergunning Datum : 28 november 2016 Documentnummer : 2016039671 Case nr. : WV116.0595 AANHEF Op 21 september 2016 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Erik van den Bos Architect,

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water

Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water Verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Museumbuurtspoorlijn / Geukerdijk Effecten water projectnr. 0249737.05 07 februari 2014 auteur(s) A. Schuphof Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen - Cluster Ruimte

Nadere informatie

Watervergunning. waterschapscheldest romen. Aanhef

Watervergunning. waterschapscheldest romen. Aanhef Watervergunning waterschapscheldest romen Datum Documentnummer Case nr. 10 juli 2017 2017025115 WV117.0174 Aanhef Op 7 maart 2017 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van TenneT TSO

Nadere informatie

Effectenstudie. Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: Referentie: 16BB128

Effectenstudie. Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: Referentie: 16BB128 Effectenstudie Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: 1-2-2017 Referentie: 16BB128 Inhoudsopgave Effectenstudie...1 Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Leeswijzer...3

Nadere informatie

Watervergunning : WV Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : Case nr.

Watervergunning : WV Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : Case nr. Watervergunning Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : 2016020576 Case nr. : WV116.0382 Aanhef Op 19 mei 2016 heeft waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van de heer J. Decloedt, Stuyvesantlaan

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Garage Stemerdink voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in de

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 25 november 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging :

Nadere informatie

1 Aanleiding. Notitie / Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Water

1 Aanleiding. Notitie / Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Water Notitie / Memo Aan: Waterschap Hunze & Aa's Van: Carolien Steinweg/Martijn van Houten Datum: 15 januari 2018 Kopie: Ons kenmerk: WATBF7316N001F1.0 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

22-11-2013. Perspectief. Antoon Minten Specialist Milieutechniek Ingenieursbureau Utrecht (IBU)

22-11-2013. Perspectief. Antoon Minten Specialist Milieutechniek Ingenieursbureau Utrecht (IBU) Perspectief Antoon Minten Specialist Milieutechniek Ingenieursbureau Utrecht (IBU) 1 Bronbemaling is een ingreep in het Utrechts watersysteem waardoor de initiatiefnemer met andere belangen te maken krijgt.

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda *OMWB524761* Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl http://www.omwb.nl Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda Vooronderzoek

Nadere informatie

Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet

Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet Bemalingsadvies t.b.v.: Uitbreiding fabrieksgebouw (GOOPL) Nestlé a/d Laan 110 te Nunspeet Opdracht nr. : 14.4088/140191 Rapport : 14.4088R03 Opdrachtgever : Nestlé Nederland BV Laan 110 8071 JC Nunspeet

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

REVIEW FUGRO EN WARECO

REVIEW FUGRO EN WARECO REVIEW FUGRO EN WARECO GRAVEN- EN BLOEMENBUURT OORZAKEN DROOGSTAND FUNDERINGSHOUT Inleiding In juni 2016 heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg op verzoek van bewoners een verkenning uitgebracht

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

BEMALINGSPLAN Bemalingsplannummer: BMP Boezemkade, Demmerik, Wilnis. Opdrachtgever: A. Hak West B.v, Back -Upstraat 16, Amsterdam

BEMALINGSPLAN Bemalingsplannummer: BMP Boezemkade, Demmerik, Wilnis. Opdrachtgever: A. Hak West B.v, Back -Upstraat 16, Amsterdam Rijksstraatweg 179, 2245 AA Wassenaar tel.: 070-5179014 fax: 070-5140173 www.voorhambronbemaling.nl info@voorhambronbemaling.nl Bemalingsplannummer:, Back -Upstraat 16, Amsterdam Opgesteld door: Harry

Nadere informatie

Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen

Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. 1012 24 februari 2014 Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen Kenmerk WVS-30

Nadere informatie

Bemalingsplan Aanleg kelder onder apotheek bouwdeel I Van het NKI AVL aan de Plesmanlaan te Amsterdam

Bemalingsplan Aanleg kelder onder apotheek bouwdeel I Van het NKI AVL aan de Plesmanlaan te Amsterdam Bemalingsplan Aanleg kelder onder apotheek bouwdeel I Van het NKI AVL aan de Plesmanlaan te Amsterdam De Vries en Verburg Bouw bv Stolwijk Projectnummer 618025 700 Datum Versie 27-03-2018 Concept 618025

Nadere informatie

Om de effecten op de bodem in beeld te brengen worden de volgende criteria beoordeeld:

Om de effecten op de bodem in beeld te brengen worden de volgende criteria beoordeeld: 1.1 Bodem 1.1.1 Criteria Van het aspect bodem is zowel de bodemkwaliteit van belang als de bodemopbouw. Als ondergrond van het gebied heeft de bodemgesteldheid invloed op andere aspecten binnen het plangebied.

Nadere informatie

voor het onttrekken (en retourbemalen) van grondwater op de locatie Keizersgracht 27 D in Amsterdam.

voor het onttrekken (en retourbemalen) van grondwater op de locatie Keizersgracht 27 D in Amsterdam. Bouwbedrijf Steenbeek B.V. Datum 1 mei 2018 Kenmerk DMS2018-0013507 Zaaknummer WN2018-001899 Maatwerkbesluit voor het onttrekken (en retourbemalen) van grondwater op de locatie Keizersgracht 27 D in Amsterdam.

Nadere informatie

MER-BEOORDELINGSBESLUIT

MER-BEOORDELINGSBESLUIT MER-BEOORDELINGSBESLUIT In verband met het onttrekken van grondwater en lozen van bronneringswater voor het aanleggen van aan de Sportlaan 1 in Bodegraven Datum 7 december 2018 Zaaknummer 34937 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tussen Theis en Hantush

Tussen Theis en Hantush Tussen Theis en Hantush C. van den Akker 1 In de publicatie Tussen Dupuit en De Glee in Stromingen wordt een geohydrologische situatie beschouwd met stationaire grondwaterstroming in een gedeeltelijk afgesloten

Nadere informatie

Fugro GeoServices B.V. Hydrologie. BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER : 1112-0132-000.

Fugro GeoServices B.V. Hydrologie. BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER : 1112-0132-000. Fugro GeoServices B.V. Hydrologie Veurse Achterweg 10 Postbus 63 2260 AB Leidschendam tel.: 070-3111333 BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER Onze ref : 1112-0132-000.B01/VL/HGW

Nadere informatie

Bemalingsadvies t.b.v. 2-laags parkeerkelder a/d Danzigerkade te Amsterdam

Bemalingsadvies t.b.v. 2-laags parkeerkelder a/d Danzigerkade te Amsterdam Bemalingsadvies t.b.v. 2-laags parkeerkelder a/d Danzigerkade 14-15 te Amsterdam Opdrachtnummer : 160171 Opdrachtgever : Houthavens Beheer BV Danzigerkade 69 1013 AP AMSTERDAM Constructeur : Kooij & Dekker

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Installect Rozenstraat 11 7223 KA Baak www.installect.nl W.H. Bruil T 0575 441187 wbruil@installect.nl Notitie Project : Sanquin Amsterdam Onderwerp : aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordelingsplicht

Nadere informatie

Toetsing effecten Theemswegtracé op grondwaterverontreinigingen

Toetsing effecten Theemswegtracé op grondwaterverontreinigingen Toetsing effecten Theemswegtracé op grondwaterverontreinigingen Toetsing effecten Theemswegtracé op grondwaterverontreinigingen Johan Valstar Annemieke Marsman 1230118-004 Deltares, 2017, B Deltares Titel

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van gemeente Amersfoort voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Fortis Facility Management Nederland voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem

Nadere informatie

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer pilot Botlek

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer pilot Botlek KIVI-NIRIA 20 november 2014 Doorlatendheidsmeting met sondeertechniek Grip op doorlatendheid Bert de Doelder, Ingenieursbureau Gemeente Rottedam Volkert Lubbers, Fugro GeoSevices B.V. Waarom onderzoek?

Nadere informatie