Notitie. 1. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. 1. Inleiding"

Transcriptie

1 Installect Rozenstraat KA Baak W.H. Bruil T Notitie Project : Sanquin Amsterdam Onderwerp : aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordelingsplicht Datum : Projectnummer : Inleiding Sanquin Amsterdam heeft de intentie om het open bodemenergiesysteem uit te breiden. Het vermogen en de inrichting van het huidige systeem zijn niet voldoende om de totale koude en warmte vraag voor Sanquin te verzorgen. Om de uitbreiding te realiseren, wordt het bestaande bronsysteem omgebouwd en uitgebreid met extra bronnen. De hoeveelheid te verplaatsen water per uur en per jaar zal ook toenemen om aan de gewenste hoeveelheid koude en warmte uit de bodem te kunnen voldoen. Momenteel bedragen de vergunde waterdebieten 190 m³/uur en m³/jaar. Voor het onttrekken en infiltreren van grondwater voor een open bodemenergiesysteem is een Waterwetvergunning nodig. De provincie is bevoegd gezag. De vergunning als bedoeld in het kader van artikel 6.4 van de Waterwet is voor het onttrekken en infiltreren van grondwater met een debiet van 560 m³/uur en m³/jaar. Het doel is het exploiteren van een bodemenergiesysteem. m.e.r.-beoordeling Het besluit milieueffectrapportage, onderdeel D 15.2 en de artikelen 7.16 t/m 7.20 van de Wet Milieubeheer schrijven voor dat het bevoegd gezag dient te beoordelen of de activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu en of voor de voorbereiding van het besluit een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. Deze aanmeldingsnotitie beschrijft de activiteit en beschrijft beknopt de effecten op het milieu. Een uitgebreide beschrijving van de effecten is opgenomen in de effectenstudie die behoort bij de aanvraag voor de vergunning Waterwet. Pagina 1

2 2. Algemeen 2.1 Contactgegevens van de initiatiefnemer Naam bedrijf: Sanquin Blood Supply Foundation Contactpersoon: Dhr. R. Van der Mark Adres: Postbus AD Amsterdam 2.2 Soort activiteit Voor Sanquin worden 6 bronnen voorzien (3 doubletten) voor een open bodemenergiesysteem. De doubletten bestaan uit 1 doublet van bestaande bronnen in het 1 e watervoerende pakket en 2 (gedeeltelijk) nieuwe bronnen in het 2 e /3 e watervoerende pakket. Met de bronnen wordt grondwater onttrokken en geretourneerd in dezelfde watervoerende pakketten. In 1 van de bronnen wordt een sprinklervoorziening geïntegreerd. 2.3 Plaats van de activiteit Naam: Sanquin Locatie: Plesmanlaan 125 Amsterdam Kadastrale gemeente: Sloten (N.H.) Sectie: E Nummer(s): 8252 en Planning Het beoogde bodemenergiesysteem wordt na vergunningverlening gerealiseerd en in bedrijf genomen. De duur van de activiteit is permanent Motivering van de activiteit Het doel van de activiteit is het duurzaam koelen en verwarmen van het gebouw en proceskoeling. Door het toepassen van duurzame energie kan het verbruik van gas en elektriciteit worden beperkt waardoor ton CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Open bodemenergiesystemen in combinatie met vrije koeling is voor dit project de meest interessante vorm van duurzame energie. Andere vormen van (duurzame) energie zijn voor dit project minder interessant vanwege hogere investeringskosten, praktische bezwaren en geringere energiebesparing. 3. Kenmerken van de activiteit 3.1 Principe bodemenergiesysteem De werking van het bodemenergiesysteem voor Sanquin is beschreven in de effectenstudie. 3.2 Aard en omvang van de activiteit Het bodemenergiesysteem bestaat ondergronds uit 1 warme en 1 koude bron in het eerste watervoerende pakket en twee warme en twee koude bronnen in het gecombineerde 2 e /3 e watervoerende pakket. Voor het ondiepe systeem wordt minimaal 14 meter filter afgesteld tussen 35 en 50 m-mv. Deze heeft een capaciteit van 40 m³/uur. De diepe systemen hebben een filterlengte van minimaal 60 meter in het traject van 65 tot 170 m-mv. De maximale capaciteit per bron bedraagt 260 m³/uur, samen 520 m³/uur. Pagina 2

3 Per jaar wordt in totaal maximaal m³ grondwater verplaatst voor ondiepe en diepe doubletten samen. Het grondwater wordt via ondergrondse leidingen via een technische ruimte van en naar de warme en koude bronnen gepompt. In de technische ruimte is het leidingwerk aangesloten op een warmtewisselaar. In de warmtewisselaar staat het grondwater koude of warmte af aan het gebouwcircuit. Het water in het gebouwcircuit is gescheiden van het grondwater. 3.3 Aanleg en onderhoud De bronnen worden geboord volgens BRL SIKB protocol 2101, Mechanisch Boren. Het leidingwerk tussen de bronnen wordt aangelegd op circa 1 m-mv. De vrijgekomen grond uit de sleuven voor het leidingwerk wordt zoveel mogelijk weer terug gebracht in de bodem. Het oppervlak in de sleuven wordt gelijk aan het omliggende maaiveld afgewerkt. De ruimte rondom het filter en de stijgbuis van de bronnen wordt ter hoogte van de zandlagen aangevuld met filter- of aanvulgrind. Ter hoogte van de kleilagen wordt zwelklei aangebracht. De elektrisch aangedreven bronpompen worden op diepte aangebracht, waardoor aan maaiveld het geluid van de pompen niet hoorbaar is. Bij het aanleggen en onderhouden van de bronnen komt grondwater vrij. Dit grondwater wordt geloosd. Het lozen van het grondwater valt onder de Waterwet. Onder normale omstandigheden komt voor onderhoud per jaar niet meer dan m³ grondwater vrij. Voor de aanleg van de bronnen is dit eenmalig circa m³. 4 Effecten op het milieu 4.1 Emissiereductie De toepassing van winning van energie uit grondwater voor klimatisering van gebouwen vormt uit milieuoogpunt een aantrekkelijk alternatief voor conventionele koelsystemen. Door toepassing van ondergrondse energieopslag wordt in vergelijking met conventionele koeling 53% energie bespaart. Deze energiebesparing gaat gepaard met een jaarlijkse emissiereductie van circa ton CO Hydrologische effecten Het onttrekken en infiltreren van grondwater heeft tot gevolg dat het stijghoogtepatroon verandert. De maximale stijghoogteverandering in het eerste watervoerende pakket bedraagt 2,60 meter. In het gecombineerde 2 e /3 e watervoerende pakket bedraagt de maximale stijghoogteverandering 2,88 meter. Grondwaterstandverandering treedt niet op. De maximale stijghoogteveranderingen in het freatische pakket is kleiner dan 0,05 m. De maximale afstand waarop een stijghoogteverandering van 0,05 m is berekend (het hydrologische invloedsgebied), bedraagt in het eerste watervoerende pakket maximaal 298 meter en in het tweede/derde watervoerende pakket maximaal meter (zie hoofdstuk van de effectenstudie). Pagina 3

4 4.3 Hydrothermische effecten Door het onttrekken en infiltreren van warm en koud grondwater verandert de temperatuur van het grondwater en de bodem. Na 20 jaar koudeopslag is een temperatuurverandering mogelijk van 0,5 C tot maximaal 189 m van de bronnen (zie hoofdstuk van de effectenstudie). 4.3 Zettingen Door de door het bodemenergiesysteem veroorzaakte verlagingen van de grondwaterstand en stijghoogte kan zetting van de bodem optreden. De berekende zetting bedraagt maximaal 0,97 mm ter plaatse van de bron. Door de kleine stijghoogteveranderingen in de deklaag zullen zettingen op funderingsniveau nauwelijks meetbaar zijn. De geringe zetting en het zettingsverhang verzaakt geen schade aan gebouwen of infrastructuur. 4.4 Invloed op verontreinigingen Binnen het berekende invloedsgebied zijn geen ernstige bodem- of grondwaterverontreinigingen aanwezig. 4.5 Invloed op de waterkwaliteit De overgang van zoet naar brak grondwater bevindt zich rond 25 m-mv, de overgang tussen brak en zout water rond 65 m-mv. Er wordt geen water verpompt tussen 2 verschillende typen water. Het ondiepe systeem zit tussen 35 en 50 m-mv dus zal alleen brak water verpompen. De diepe systemen zitten vanaf 65 m-mv en zal dus alleen zout water verplaatsen. Van verzilting van zoete grondwatervoorraden is daarom geen sprake. Uit onderzoeken naar de gevolgen van temperatuurveranderingen op de chemische en microbiologische processen in de bodem en het grondwater blijkt dat de geringe temperatuurveranderingen die optreden door bodemenergie geen significante invloed heeft op de chemische en microbiologische samenstelling van het grondwater. 4.6 Invloed op andere grondwatergebruikers In het hydrologische van de diepe systemen van Sanquin liggen drie bodemenergiesystemen. Uit berekeningen blijkt dat het maximale effect op de stijghoogte ter plaatse van de bronnen van Corendon en PWC 0,06 meter bedraagt. Het effect op de bronnen van het systeem van NKI is maximaal 0,31 meter. Het systeem van NKI ligt ook binnen het thermische invloedsgebied van het systeem van Sanquin. Aan het einde van het winterseizoen wordt de koude bel van NKI alleen iets groter richting de warme bel als ook het systeem van Sanquin in bedrijf is, de warme bel wordt daardoor iets meer weggedrukt dan wanneer alleen het systeem van NKI in bedrijf is. Aan het einde van de zomerperiode is er nauwelijks verschil te zien tussen de situaties wanneer ook Sanquin in bedrijf is en wanneer alles NKI. In de bronnen van NKI is de temperatuurverandering die wordt veroorzaakt door Sanquin maximaal 0,19 graden. Met de eigenaar van het systeem van NKI zal een overleg worden gepland om de invloed te bespreken. De berekeningen en uitkomsten staan uitgebreider beschreven in hoofdstuk en van de effectenstudie. Pagina 4

5 Het beoogde koudeopslagsysteem ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of een boringsvrije zone. 4.7 Invloed op natuur Het beoogde bodemenergiesysteem heeft geen invloed op de grondwaterstand (< 0,05 m). Het bodemenergiesysteem heeft daardoor geen invloed op natuur, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, Natuurbeschermingswetgebieden of Ecologische beschermingszones) en openbaar groen. 4.8 Invloed op archeologie Het beoogde bodemenergiesysteem heeft geen invloed op de grondwaterstand (< 0,05 m). Het bodemenergiesysteem heeft daardoor geen invloed aanwezige cultuurhistorie en archeologische waarden. 4.9 Combinatie met andere belanghebbenden Er is een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden om het bodemenergiesysteem te combineren met andere belanghebbenden. Deze is gevonden in de combinatie van warmtewinning uit het drinkwaternet van Waternet. Van de totale in de bodem gebrachte hoeveelheid koude wordt een groot deel door middel van een hybride drycooler en de drinkwatervoorziening geregenereerd. In overleg met Waternet wordt de bestaande drinkwatervoorziening gebruikt voor regeneratie van het bodemenergiesysteem. Het drinkwater wordt hiermee in de winterperiode iets opgewarmd en via een warmtewisselaar wordt de koude overgebracht naar het bodemenergiesysteem. Er is hierdoor sprake van een win-win situatie voor beide partijen. Vanwege de verschillen in bedrijfsvoering is een combinatie met het bodemenergiesysteem van het naastgelegen NKI niet mogelijk. 5 Conclusie Het beoogde bodemenergiesysteem heeft geen negatieve gevolgen voor het milieu en overige belangen. Pagina 5

1.2 Adres van de initiatiefnemer Naam bedrijf/instelling: Geomec4p realisatie en exploitatie bv Rietgorsweg 6, 3356 LJ Papendrecht

1.2 Adres van de initiatiefnemer Naam bedrijf/instelling: Geomec4p realisatie en exploitatie bv Rietgorsweg 6, 3356 LJ Papendrecht Project: hoge temperatuuropslag GeoMEC te Brielle Onderwerp: aanmeldingsnotitie voor de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht Datum: 08-05-2011 Referentie: 26.468/58182/BG 0. Inleiding Voor het glastuinbouw

Nadere informatie

Schiphol Nederland b.v. De heer B.E. Harder Postbus ZG Schiphol. Betreft: Besluit Waterwet wijziging vergunning Terminal 3 PNH1606

Schiphol Nederland b.v. De heer B.E. Harder Postbus ZG Schiphol. Betreft: Besluit Waterwet wijziging vergunning Terminal 3 PNH1606 Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Postbus 209 1500 EE Zaandam Schiphol Nederland b.v. De heer B.E. Harder Postbus 7501 1118 ZG Schiphol www.odnzkg.nl Betreft: Besluit Waterwet wijziging vergunning

Nadere informatie

Effectenstudie. Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: Referentie: 16BB128

Effectenstudie. Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: Referentie: 16BB128 Effectenstudie Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: 1-2-2017 Referentie: 16BB128 Inhoudsopgave Effectenstudie...1 Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Leeswijzer...3

Nadere informatie

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Woningcorporatie Lefier Ontwikkelbedrijf De activiteit water in de bodem brengen en eraan ontrekken (Locatie: Berkenstraat 2

Nadere informatie

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen Open en gesloten WKO systemen Open systemen Een kenmerk van open systemen is dat er grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doubletsystemen, monobronsystemen

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2087417/3106208 Op de op 24 juli 2012 bij hen binnengekomen aanvraag van de gemeente Etten-Leur, om vergunning

Nadere informatie

Effectenstudie. Onderwerp: Bodemenergiesysteem Hudson Bay Amstelveen Datum: Referentie: 16BB161

Effectenstudie. Onderwerp: Bodemenergiesysteem Hudson Bay Amstelveen Datum: Referentie: 16BB161 Effectenstudie Onderwerp: Bodemenergiesysteem Hudson Bay Amstelveen Datum: 5-1-2016 Referentie: 16BB161 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Bodemenergieplan... 3 1.3. Leeswijzer...

Nadere informatie

WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld. Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012

WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld. Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012 WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012 Inhoud 1. Introductie 2. Inventarisatie a. Bodemgeschiktheid b. Bouwontwikkelingen c. Omgevingsbelangen

Nadere informatie

Effectenstudie bodemenergiesysteem

Effectenstudie bodemenergiesysteem voor open bodemenergiesystemen: tot 50 m³/uur en 250.000 m³/jaar en dieper dan 20 m-mv Project: Projectlocatie: OLO-nummer: Datum: Referentie: Vergunningaanvrager: Adviseur: Klik hier als u een datum wilt

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied

Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied Toelichting Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijving Op 1 juli 2013 treedt het Besluit bodemenergiesystemen in werking. Het besluit bevat regels over het installeren

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2077777/3274618 Op de op 1 juni 2012 bij hen binnengekomen aanvraag van Energiek B.V., om een vergunning krachtens de

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053863/2907413 op de op 7 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Gemeente Helmond, Dienst Stedelijke ontwikkeling

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2077992/3267347 Op de op 4 juni 2012 bij hen binnengekomen aanvraag van Architectenbureau van den Pauwert, om een vergunning

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2079287/3281644 Op de op 1 juni 2012 bij hen binnengekomen aanvraag van de Gemeente Laarbeek, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Effectenstudie bodemenergiesysteem

Effectenstudie bodemenergiesysteem voor open bodemenergiesystemen: tot 50 m³/uur en 250.000 m³/jaar en dieper dan 20 m-mv Project: Kinder- en Jeugdcentrum Heliomare (KJC Zuid) en Multifunctionele sportaccomodatie (MFS) Projectlocatie: De

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2083294/3313086 Op de op 9 juli 2012 bij hen binnengekomen aanvraag van Stichting Libra Zorggroep, om vergunning krachtens

Nadere informatie

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 23 juli 2015 Onderwerp : Waterwet - gemeente Arnhem Activiteit : Bodemenergiesysteem aan Mr. D.U. Stikkerstraat 11, 6842 CW Arnhem Verlenen/weigeren

Nadere informatie

:Bodemenergiesysteem aan Laan van Schuylenburch 10, 7064AL Silvolde Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

:Bodemenergiesysteem aan Laan van Schuylenburch 10, 7064AL Silvolde Verlenen/weigeren : verlenen vergunning BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 7 juli 2016 Onderwerp :Waterwet - gemeente Oude IJsselstreek Activiteit: :Bodemenergiesysteem aan Laan van Schuylenburch 10, 7064AL Silvolde

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C1709696/2388997 op de op 27 juli 2010 bij hen ingekomen aanvraag van SVVE "De Archipel", om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2030096/2830958 op de op 19 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Hydreco BV, om vergunning krachtens de Waterwet

Nadere informatie

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 7 januari 2015 Onderwerp : Waterwet - gemeente Rheden Activiteit : Bodemenergiesysteem aan President Kennedylaan 100, 6883 AZ Velp Verlenen/weigeren

Nadere informatie

Waterwet beschikking

Waterwet beschikking Waterwet beschikking Vergunningverlening in het kader van de Waterwet ten behoeve van Tesselaar Alstroemeria voor de toepassing van koude- en warmteopslag aan de Weteringweg 17 te Luttelgeest. Beschikking

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2066909/3039563 op de op 22 februari 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Opgewekt Stadionkwartier Breda BV, om vergunning

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2008192/2709617 op de op 10 december 2010 bij hen ingekomen aanvraag van Stichting Amarant, om vergunning krachtens

Nadere informatie

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven.

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Multi Veste 25 BV voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een koude- en warmteopslag (KWO) systeem in de bodem voor het koelen

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2018519/2821412 op de op 9 maart 2011 bij hen ingekomen aanvraag van TBV Wonen, om vergunning krachtens de Waterwet

Nadere informatie

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 25 januari 2017 Onderwerp : Waterwet - gemeente Apeldoorn Activiteit : Bodemenergiesysteem aan het Churchillplein te Apeldoorn Verlenen/weigeren

Nadere informatie

White Paper Warmtepompsysteem

White Paper Warmtepompsysteem White Paper Warmtepompsysteem Inleiding Een warmtepompsysteem is voor veel mensen inmiddels een bekend begrip, toch ontstaat er nog steeds veel onduidelijkheid over de werking van het systeem. Dit blijkt

Nadere informatie

Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015

Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Delft Nr. 172372 4 oktober 2017 Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015 Met het per 1-7-2013 van kracht zijnde Besluit bodemenergiesystemen

Nadere informatie

: Bodemenergiesysteem aan de Batavierenweg 25 te Arnhem, 6841 HN Arnhem Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

: Bodemenergiesysteem aan de Batavierenweg 25 te Arnhem, 6841 HN Arnhem Verlenen/weigeren : verlenen vergunning BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 30 november 2016 Onderwerp : Waterwet - gemeente Arnhem Activiteit : Bodemenergiesysteem aan de Batavierenweg 25 te Arnhem, 6841 HN Arnhem

Nadere informatie

: Bodemenergiesysteem aan de Willy Brandtlaan 10, 6716 RP, Ede Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

: Bodemenergiesysteem aan de Willy Brandtlaan 10, 6716 RP, Ede Verlenen/weigeren : verlenen vergunning BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 28 november 2016 Onderwerp : Waterwet gemeente Ede Activiteit : Bodemenergiesysteem aan de Willy Brandtlaan 10, 6716 RP, Ede Verlenen/weigeren

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Wat is WKO? Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan zijn de Hondsrug

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C1713567/2400143 op de op 5 augustus 2010 bij hen ingekomen aanvraag van Dielco Plastic Industrie B.V., om vergunning

Nadere informatie

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 14 januari 2016 Onderwerp : Waterwet - gemeente Arnhem Activiteit : Bodemenergiesysteem aan Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem Verlenen/weigeren

Nadere informatie

Waterwet. Beschikking

Waterwet. Beschikking Waterwet Beschikking Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aanvraag : Wijziging van het besluit onderdeel If en voorschrift 5a van de vigerende vergunning. Locatie : Bruchterweg 88 te Hardenberg Datum ontvangst

Nadere informatie

De meest optimale installatie is een zuinige installatie. Daarvoor dienen 3 componenten goed op elkaar te worden afgesteld:

De meest optimale installatie is een zuinige installatie. Daarvoor dienen 3 componenten goed op elkaar te worden afgesteld: Besteco wil aan de hand van een korte, eenvoudige uitleg algemene informatie verstrekken omtrent warmtepompinstallaties en waar de aandachtspunten liggen. De meest optimale installatie is een zuinige installatie.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2034473/2821520 op de op 8 juni 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Hydreco B.V., om vergunning krachtens de Waterwet

Nadere informatie

Waterwet. Ontwerpbeschikking

Waterwet. Ontwerpbeschikking Waterwet Ontwerpbeschikking Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aanvraag : Wijziging van het besluit onderdeel If en voorschrift 5a van de vigerende vergunning. Locatie : Bruchterweg 88 te Hardenberg Datum

Nadere informatie

Vergunningverlening. Besluit

Vergunningverlening. Besluit Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Besluit Datum 16 september 2008 Team Groen, Grond en Water Nummer 2008INT229518

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

WATERWET Ontwerpbeschikking

WATERWET Ontwerpbeschikking Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 3973 41 121 07.09.2011 2011/0163465 1/9 Inlichtingen bij HMG

Nadere informatie

Effectenstudie open bodemenergiesysteem. G-pier op Schiphol

Effectenstudie open bodemenergiesysteem. G-pier op Schiphol G-pier op Schiphol Effectenstudie open bodemenergiesysteem G-pier op Schiphol Effectenstudie open bodemenergiesysteem G-pier op Schiphol Effectenstudie open bodemenergiesysteem Deze studie is geen ontwerpdocument

Nadere informatie

Waterwet. Beschikking

Waterwet. Beschikking Waterwet Beschikking Aanvrager : Medisch Spectrum Twente Aangevraagde activiteiten : Onttrekking en retournering van grondwater ten behoeve van koeling en/of verwarming van een ziekenhuis Locatie : Haaksbergerstraat

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum Beschikking 00494880 ODH-2017-00096469 - 2 OKT. 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899

Nadere informatie

ENZA Zaden Enkhuizen. Effectenstudie open bodemenergiesysteem

ENZA Zaden Enkhuizen. Effectenstudie open bodemenergiesysteem ENZA Zaden Enkhuizen Effectenstudie open bodemenergiesysteem ENZA Zaden Enkhuizen Effectenstudie open bodemenergiesysteem ENZA Zaden Enkhuizen Effectenstudie open bodemenergiesysteem Dit document is, ter

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. REIKWIJDTE BELEIDSKADER

1. INLEIDING 2. REIKWIJDTE BELEIDSKADER 1. INLEIDING In het POL 2006 is vastgelegd dat de Provincie Limburg warmte en koude opslag (WKO) actief zal stimuleren, rekening houdend met de belangen van grondwaterkwaliteit en grondwateronttrekkingen.

Nadere informatie

Vlaamse wetgeving m.b.t. ondiepe geothermie

Vlaamse wetgeving m.b.t. ondiepe geothermie Vlaamse wetgeving m.b.t. ondiepe geothermie Ywan De Jonghe afdeling Operationeel Waterbeheer Dienst Grondwaterbeheer 10 februari 2010 Overzicht wetgeving Milieuvergunningendecreet en titels I en II van

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

Waterwet. Beschikking

Waterwet. Beschikking Waterwet Beschikking Aanvrager : Stichting Dimence Groep Aangevraagde activiteiten : Onttrekking en retournering van grondwater ten behoeve van koeling en/of verwarming van een kliniek Locatie : Nico Bolkesteinlaan

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant op de op 15 mei 2017 bij hen ingekomen aanvraag om wijzigen van een vergunning krachtens de Waterwet, voor een open bodemenergiesysteem

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Bouwbedrijf De Waal voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder aan de Duwboot 2 te Houten. De projectlocatie

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Wolf Dikken adviseurs t.a.v. de heer R.T.M. Wolf Plein 4 2291 CC WATERINGEN omgevingsdienst Bezoelodres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899 02 E

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Bodemenergie Asics Hoofddorp. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Bodemenergie Asics Hoofddorp. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2017.01 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 3038353 Aanvraagnaam Uw referentiecode Bodemenergie Asics

Nadere informatie

The Freshmaker. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van de maatregel. 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen. 4.

The Freshmaker. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van de maatregel. 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen. 4. The Freshmaker 1. Inleiding 2. Beschrijving van de maatregel 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen 4. Resultaten 1 1 Inleiding The Freshmaker Zoetwateroverschotten inzetbaar bij droogte

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland Dhr F.M.W.J. Zorge Directie concernzaken Sector Facility Management Postbus DA Haarlem

Provincie Noord-Holland Dhr F.M.W.J. Zorge Directie concernzaken Sector Facility Management Postbus DA Haarlem Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Provincie Noord-Holland Dhr F.M.W.J. Zorge Directie concernzaken Sector Facility Management Postbus 3007 2001 DA Haarlem Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2107034/3371064 Op de op 10 januari 2013 bij hen binnengekomen aanvraag van Roozen van Hoppe Bouw & Ontwikkelinguitgevoerd

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Omgevingsverordening Limburg 2014/Wijzigingen hoofdstuk 4 inzake geothermie

Omgevingsverordening Limburg 2014/Wijzigingen hoofdstuk 4 inzake geothermie Ontwerp Gedputeerde Staten, 22 november 2016 Omgevingsverordening Limburg 2014/Wijzigingen hoofdstuk 4 inzake geothermie (wijzigingen zijn in rood aangegeven) Overgangsartikel voor de publicatie in het

Nadere informatie

Stichting Dudok Wonen R. Knip Postbus BW Hilversum. Betreft: Besluit Waterwet bodemenergiesysteem, LGR82372.

Stichting Dudok Wonen R. Knip Postbus BW Hilversum. Betreft: Besluit Waterwet bodemenergiesysteem, LGR82372. Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stichting Dudok Wonen R. Knip Postbus 1854 1200 BW Hilversum Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Besluit Waterwet bodemenergiesysteem, LGR82372 Geachte

Nadere informatie

Vergunningverlening. Besluit

Vergunningverlening. Besluit Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Besluit Datum 17 februari 2009 Team Groen, Grond en Water Nummer 2009int238011

Nadere informatie

bevoegd gezag gesloten in de praktijk zeer weinig voorkomt.

bevoegd gezag gesloten in de praktijk zeer weinig voorkomt. telefoon 085-4862450 www.sikb.nl Pagina 1 van 9 OVERZICHT WIJZIGINGEN BUM S EN HUMS S BODEMENERGIE OKTOBER 2015 Voorgenomen wijzigingen in versie 2.4 ten opzichte van versie 2.3 Tabel 1. Wijzigingen BUM

Nadere informatie

Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft

Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 55896 23 juni 2015 Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft De raad van de gemeente Delft; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Vaanster XII B.V. de heer H. Krebbers Rembrandtlaan AC Bilthoven. Betreft: Besluit Waterwet bodemenergiesysteem, Hudson Bay PNH1647

Vaanster XII B.V. de heer H. Krebbers Rembrandtlaan AC Bilthoven. Betreft: Besluit Waterwet bodemenergiesysteem, Hudson Bay PNH1647 Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Vaanster XII B.V. de heer H. Krebbers Rembrandtlaan 35 3720 AC Bilthoven Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Besluit Waterwet bodemenergiesysteem,

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum Beschikking Waterwet 00485955 ODH-2017-00073772 2 7 JULI 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070)

Nadere informatie

Besluit Watervergunning

Besluit Watervergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Besluit Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg DaCapo Learning Community te Sittard Zaaknummer: 2015-1842 Kenmerk: 2015/88283 d.d. 26 november

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel open bodemenergiesystemen in bodemenergieplannen Zuid-Holland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel open bodemenergiesystemen in bodemenergieplannen Zuid-Holland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 8608 29 december 2015 Beleidsregel open bodemenergiesystemen in bodemenergieplannen Zuid-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017; Verordening bodemenergiesystemen gemeente Papendrecht De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie Postbus 47 7710 AA Nieuwleusen Rollecate 61 7711 GG Nieuwleusen Tel. 0529 484315 fax 0529 484537 E-mail: info@luinstra.nl Internet: www.luinstra.nl K.v.K. nr. 05080406 BTW nr. NL8155.26.490.B01 IBAN: NL78RABO0127841741

Nadere informatie

Rosewood Hotel Amsterdam. Effectenstudie open bodemenergiesysteem

Rosewood Hotel Amsterdam. Effectenstudie open bodemenergiesysteem Rosewood Hotel Amsterdam Effectenstudie open bodemenergiesysteem Rosewood Hotel Amsterdam Effectenstudie open bodemenergiesysteem 6 juli 2017 Rosewood Hotel Amsterdam Effectenstudie open bodemenergiesysteem

Nadere informatie

Verkorte Effectenstudie. Bodemenergiesysteem Danzigerkade 9 - Amsterdam. Dit rapport is opgesteld in opdracht van Dedato ontwerpers en architecten

Verkorte Effectenstudie. Bodemenergiesysteem Danzigerkade 9 - Amsterdam. Dit rapport is opgesteld in opdracht van Dedato ontwerpers en architecten VHGM Deken Zondaglaan 51 2114 EB Vogelenzang (N-H) Verkorte Effectenstudie Bodemenergiesysteem Danzigerkade 9 - Amsterdam Dit rapport is opgesteld in opdracht van Dedato ontwerpers en architecten KENMERK

Nadere informatie

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest MEMO Onderwerp Aanmeldingsnotitie M.E.R.-beoordeling bemaling voor aanleg parkeergarage bij herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Project Herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Datum 4 maart 2016

Nadere informatie

Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk. Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie

Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk. Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie Bodemenergieplan Doornsteeg Nijkerk Plan voor stimulering en ordening van bodemenergie DEFINITIEF Opdrachtgever Adviseur

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Waterwet. Beschikking Waterwet

Waterwet. Beschikking Waterwet Waterwet Beschikking Waterwet Aanvrager : DGB Energie Aangevraagde activiteiten : Onttrekking en retournering van grondwater ten behoeve van koeling en/of verwarming van een kantoorgebouw Locatie : Lange

Nadere informatie

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 1 februari 2016 Onderwerp : Waterwet - gemeente Arnhem Activiteit : Bodemenergiesysteem aan Mr. B.M. Teldersstraat 13 te Arnhem Verlenen/weigeren

Nadere informatie

Het technische rendement van zonnepanelen Opdracht 2.5 Warmteopslag Aquifer, WKO Ondergrondse warmte en koudeopslag

Het technische rendement van zonnepanelen Opdracht 2.5 Warmteopslag Aquifer, WKO Ondergrondse warmte en koudeopslag van de stroomkosten en een actuele rentestand. Zo kunt u de juiste keuze of u wilt investeren in zonnepanelen. Lees meer informatie over de Standaard Rekenmethode. Het technische rendement van zonnepanelen

Nadere informatie

Aanvraag vergunningswijziging Effectenstudie bodemenergiesysteem

Aanvraag vergunningswijziging Effectenstudie bodemenergiesysteem Aanvraag vergunningswijziging Effectenstudie bodemenergiesysteem voor open bodemenergiesystemen: tot 50 m³/uur en 250.000 m³/jaar en dieper dan 20 m-mv Project: Projectlocatie: OLO-nummer: Stichting Dudok

Nadere informatie

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering Wijziging algemene regel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Artikel 1. Criteria Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld

Nadere informatie

In de ondergrond kunnen zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn. Houd u hier rekening mee in de uitvoering.

In de ondergrond kunnen zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn. Houd u hier rekening mee in de uitvoering. Bouwbedrijf van de Kolk bv T.a.v. De heer P. van de Kolk Postbus 31 3886 ZG GARDEREN Datum 09 juni 2016 Contactpersoon Mw. Ariel Kleverwal Uw kenmerk 2393151 E-mailadres akleverwal@vallei-veluwe.nl Ons

Nadere informatie

het college van gedeputeerde staten van Overijssel Kamer 3 - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom

het college van gedeputeerde staten van Overijssel Kamer 3 - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom deze uitspraak E-mail deze uitspraak Uitspraken ZAAKNUMMER 200902821/1/H3 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 11 november 2009 TEGEN het college van gedeputeerde staten van Overijssel PROCEDURESOORT Hoger beroep

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN DEFINITIEVE BESCHIKKING VERGUNNING WATERWET Ons Kenmerk ODH Zaaknummer

omgevingsdienst HAAGLANDEN DEFINITIEVE BESCHIKKING VERGUNNING WATERWET Ons Kenmerk ODH Zaaknummer DEFINITIEVE BESCHIKKING VERGUNNING WATERWET Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899 02 E vergunningen@odh.nl I www.odh.nl Datum 8 FEB. 2017

Nadere informatie

22-11-2013. Perspectief. Antoon Minten Specialist Milieutechniek Ingenieursbureau Utrecht (IBU)

22-11-2013. Perspectief. Antoon Minten Specialist Milieutechniek Ingenieursbureau Utrecht (IBU) Perspectief Antoon Minten Specialist Milieutechniek Ingenieursbureau Utrecht (IBU) 1 Bronbemaling is een ingreep in het Utrechts watersysteem waardoor de initiatiefnemer met andere belangen te maken krijgt.

Nadere informatie

Besluit Intrekking Watervergunning

Besluit Intrekking Watervergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Besluit Intrekking Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg WO 678 Parkwoningen Belvédère te Maastricht Zaaknummer: 2013-0231 Kenmerk: 2013/35038

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Fortis Facility Management Nederland voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y =

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = en Y = Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Politie Regio Utrecht voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem

Nadere informatie

Waterwet. Ontwerpbeschikking Waterwet

Waterwet. Ontwerpbeschikking Waterwet Waterwet Ontwerpbeschikking Waterwet Aanvrager : Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag Aangevraagde activiteiten : Onttrekking en retournering van grondwater ten behoeve van koeling en

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant -«.«w rmm.., _,, Keizer Karel V Singel 8 5601 KA 0 V E N T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant op de op 28 augustus 201 5 bij hen ingekomen

Nadere informatie

WATERWET Ontwerpbeschikking

WATERWET Ontwerpbeschikking . Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 3973 41 121 1/16 WATERWET Ontwerpbeschikking Inlichtingen

Nadere informatie

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = 156.400 en Y = 467.350

De globale locatie van het energieopslagsysteem is ca. X = 156.400 en Y = 467.350 Bijlage I: Technische beoordeling Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Yokogawa Europe B.V. voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in

Nadere informatie

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-2925 Venlo, Bijlage(n) : - Op 12 mei 2005 is een verzoek binnengekomen van Kuypers Infra B.V., postbus 7844,

Nadere informatie

Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis Deel 2 : energiemonitoring

Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis Deel 2 : energiemonitoring Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis 2011-2012. Deel 2 : energiemonitoring Het Nieuwe Telen Amaryllis : Deel 2 Energiemonitoring projectnummer 1400007415 Januari 2013 Energiemonitoring Plantmonitoring

Nadere informatie

datum ondertekening; bron bekendmaking

datum ondertekening; bron bekendmaking Behoort bij raadsbesluit zaaknr. 9901 Wetstechnische informatie GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Realisatie WKO. WKO-coach Drenthe - Voorlichtingsbijeenkomst WKO

Realisatie WKO. WKO-coach Drenthe - Voorlichtingsbijeenkomst WKO Realisatie WKO WKO-coach Drenthe - Voorlichtingsbijeenkomst WKO 1 Bouwopgave: Case: realisatie 4 woontorens, totaal 200 appartementen 2 gemeente convenant (stap 2) duurzame ambities DE scan besluit gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam C. Bakker Postbus BL Amsterdam. Betreft: Besluit Waterwet bodemenergiesysteemwet, PNH1642. Geachte mevrouw Bakker,

Gemeente Amsterdam C. Bakker Postbus BL Amsterdam. Betreft: Besluit Waterwet bodemenergiesysteemwet, PNH1642. Geachte mevrouw Bakker, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Amsterdam C. Bakker Postbus 1104 1000 BL Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Contactpersoon Judith van Genderen Contactgegevens 0235674194

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning van 23 november 2015, nr. RWS-2015/49114 voor:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning van 23 november 2015, nr. RWS-2015/49114 voor: Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning van 23 november 2015, nr. RWS-2015/49114 voor: WestCord Hotels B.V. Achlumerdijk 133 8862 AL Harlingen Inhoudsopgave 1. Aanhef

Nadere informatie

Wavin Diensten BV. Energiebesparing. warmte-koudeopslag restwarmte. Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V.

Wavin Diensten BV. Energiebesparing. warmte-koudeopslag restwarmte. Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V. Wavin Diensten BV Energiebesparing warmte-koudeopslag restwarmte Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V. Inhoud 2 Inhoud Wavin locatie algemeen Koude opslagsysteem Ombouw naar warmte-koude

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

WATERWET Ontwerpbeschikking

WATERWET Ontwerpbeschikking Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 3973 41 121 03.10.2011 2011/0179338 1/16 Inlichtingen bij Huub

Nadere informatie