Aanvraag bijzondere bijstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag bijzondere bijstand"

Transcriptie

1 Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op of bel U kunt uw vraag ook mailen naar Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar u contact mee heeft. De adressen vindt u op afdeling (in te vullen door SoZaWe) teamcode naam medewerker telefoonnummer Op de verwerking van uw gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Zie voor meer informatie In te vullen door de aanvrager Alleen met een correct ingevuld burgerservicenummer kan SoZaWe uw aanvraag in behandeling nemen Kopie geldig identiteitsbewijs/ verblijfsdocument inleveren (geen rijbewijs). Heeft SoZaWe deze gegevens al van u? Dan hoeft u ze niet in te leveren Indien van toepassing Kopie geldig identiteitsbewijs/ verblijfsdocument inleveren (geen rijbewijs). Heeft SoZaWe deze gegevens al van u? Dan hoeft u ze niet in te leveren U mag hier meerdere keuzes aankruisen Algemene gegevens Gegevens aanvrager burgerservicenummer telefoon- of mobiel nummer adres Gegevens partner burgerservicenummer Aanvraag toeslag of vergoeding voor (gemaakte) kosten Belangrijk Voor iedere vergoeding die u aanvraagt moet u een bewijsstuk bijvoegen. Dit bewijsstuk moet origineel zijn. U krijgt het bewijsstuk teruggestuurd. Heeft u bij het Zilveren Kruis Achmea (ZKA) de Polis Beter Af Rotterdam (Compleet) afgesloten? Dan moet u vergoedingen voor medische kosten bij het ZKA aanvragen. Dus niet bij SoZaWe. Dit geldt ook voor de eigen bijdrage huishoudelijke verzorging. U kunt aanvragen doen voor meerdere personen tegelijk. U kunt alleen bijzondere bijstand aanvragen voor een kind voor wie u kinderbijslag ontvangt. Meer informatie over de regelingen van SoZaWe kunt u nalezen op Bent u 65 jaar of ouder? Voor u bestaat er een speciale toeslag. Meer informatie hierover vindt u op de website van SoZaWe U moet kopieën bijvoegen waaruit blijkt hoe hoog de en zijn die u periodiek betaalt voor/aan: hypotheekrente en -aflossing, premie levensverzekering, Onroerend Zaak Belasting (OZB), rioolbelasting, opstalverzekering, waterschaps-/ polderlasten, erfpacht-canon, vereniging van eigenaren, eventuele Rijkspremie, aankoopsom woning. Raadpleeg de website van SoZaWe voor meer informatie Waarvoor vraagt u bijzondere bijstand aan? 1 Toeslag Woonkostentoeslag voor mijn koopwoning mijn huurwoning Ontvangt u of uw partner huurtoeslag? nee ja, de huurtoeslag bedraagt per maand Indien van toepassing een kopie van de beschikking huurtoeslag bijvoegen 02010/01-11 Blad 1/8

2 Deze toelage is een vast per kind voor uw thuiswonende en school gaande kinderen, voor wie u kinderbijslag ontvangt U hoeft geen kosten aan te tonen Uw aanvraag kan voor advies voorgelegd worden aan de GGD. Gaat het om dieetkosten? Stuur ook uw dieetlijst mee. Heeft u een Zorgpolis Beter Af Rotterdam (Compleet)? Dan moet u de vergoeding voor dieetkosten bij het Zilveren Kruis Achmea aanvragen 3 Toelage kinderen 4 t/m 17 jaar 4 Bijdrage in de extra kosten vanwege ziekte of handicap wassen kleding schoenen beddengoed verwarming dieet voor mijzelf mijn partner mijn kind Naast de standaard verhuis- en (her)inrichtingskostenregeling is er een speciale regeling als u gehandicapt of 55 jaar en ouder bent. Kijkt u voor meer informatie op de website van SoZaWe. Beide kunt u hier aanvragen De originele brief van de Raad voor Rechtsbijstand over de toevoeging en de originele rekening van de advocaat bijvoegen 5 Verhuis- en (her)inrichtingskosten 6 Rechtshulp (eigen bijdrage advocaat) voor mijzelf mijn partner mijn kind Heeft u bij het Zilveren Kruis Achmea (ZKA) de polis Beter Af Rotterdam (Compleet) afgesloten? Dan moet u vergoedingen voor medische kosten en huishoudelijke verzorging bij het ZKA aanvragen. In alle andere gevallen moet u de uitkeringsspecificatie van uw zorgverzekeraar en een kopie van de rekening waar het op staat als bewijsstuk overleggen. Voor het eigen risico kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen, dat moet u altijd zelf betalen. Als u geen vergoeding ontvangt van uw zorgverzekeraar dan moet u de originele nota bijvoegen. Batterijen en contactlenzenvloeistof kunnen éénmaal per jaar aangevraagd worden. Voor huishoudelijke verzorging moet u de rekeningen van het Centraal Administratie Kantoor bijvoegen 7 Eigen bijdrage medische kosten en huishoudelijke verzorging Bent u aanvullend verzekerd voor medische kosten? nee naam ja, bij zorgverzekeraar voor mijzelf mijn partner mijn kind voor mijzelf mijn partner mijn kind voor mijzelf mijn partner mijn kind Blad 2/8

3 Langdurigheidstoeslag is een toeslag voor personen tussen de 21 en 65 jaar, die tenminste 5 jaar een inkomen op bijstandsniveau hebben. Op de website van SoZaWe kunt u nagaan hoeveel de bijstandsnorm voor u bedraagt. Ontvangt u een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering dan hoeft u niets te doen. SoZaWe stuurt u automatisch bericht. Heeft u en/of uw partner korter dan 6 maanden geleden een uitkering gehad ter hoogte van de voor u toepasselijke bijstandsnorm en bent u aan het werk gegaan? Dan heeft u mogelijk ook recht op de langdurigheidstoeslag. Vraagt u voor het eerst langdurigheidstoeslag aan, dan moet u en uw eventule partner bewijsstukken over uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen over de afgelopen 5 jaar overleggen. Is het maximaal 1 jaar geleden dat u de toeslag heeft ontvangen, dan zijn bewijsstukken over het laatste jaar voldoende 8 Langdurigheidstoeslag U kunt op de website van SoZaWe zien waarvoor u een vergoeding kunt aanvragen. Het moet altijd gaan om noodzakelijke uitgaven. Bijvoorbeeld kosten van de pedicure of persoonsalarmering om nietmedische redenen.u mag hier meerdere kosten invullen 9 Vergoeding voor overige noodzakelijke uitgaven voor mijzelf mijn partner mijn kind voor mijzelf mijn partner mijn kind voor mijzelf mijn partner mijn kind Is de volgende situatie op u van toepassing? - ik ontvang een (aanvullende) WWB-uitkering en/of - ik heb minder dan 12 maanden geleden een aanvraag voor bijzondere bijstand ingediend ja, ga verder met Vervolg algemene gegevens Rekening (blad 6) nee, ga verder met de volgende vraag Ontvangt u een AOW-uitkering zonder aanvullende inkomsten of pensioenen? ja, ga verder met Vervolg algemene gegevens Vermogen (blad 5) nee, ga verder met Vervolg algemene gegevens Woonsituatie (blad 4) Blad 3/8

4 Vervolg algemene gegevens Een kopie van het huurcontract bijvoegen(zie het formulier van de verhuurder waarop de huur en de eventuele andere kosten staan vermeld) Een betaalbewijs van de huur (een bankafschrift of kwitantie) bijvoegen Geen partner of ongehuwde kinderen invullen maar wél bijvoorbeeld thuiswonende gehuwde kinderen Bij relatie vult u in of die persoon bijvoorbeeld een onderhuurder is, uw moeder of een nichtje Bent u 65 jaar of ouder? Dan kunt u deze vraag overslaan Gegevens woonsituatie Betaalt u en/of uw eventuele partner huur? nee, want: ik heb een eigen woning ik heb geen woonkosten mijn woonsituatie is anders, namelijk ik betaal kostgeld per week maand ja, de huur bedraagt per week maand Woont u nog met andere personen op hetzelfde woonadres? ja nee, ga verder met de volgende vraag relatie relatie Woont u met meer dan 3 personen op hetzelfde huisadres? Schrijf dan de gegevens van de overige personen op pagina 8 relatie Gegevens inkomen en bijzondere lasten De laatst ontvangen uitkeringsstro(o)k(en) bijvoegen De laatst ontvangen pensioenstro(o)k(en) bijvoegen De loonstroken over de afgelopen 3 maanden bijvoegen Een ontvangstbewijs van de (onder) huur bijvoegen (een bankafschrift of kwitantie) Een ontvangstbewijs bijvoegen (een bankafschrift waarop staat hoeveel alimentatie u krijgt) Een ontvangstbewijs bijvoegen (een bankafschrift waarop uw overige inkomsten staan) De beschikking van de Belastingdienst bijvoegen, voor- én achterkant kopiëren Wat is het inkomen van u en/of uw eventuele partner? Inkomsten aanvrager inkomsten eventuele partner uitkering(en) uitkering(en) per periode per periode uit pensioen(en) uit pensioen(en) per periode per periode uit arbeid uit arbeid per periode per periode uit (onder)huur uit (onder)huur per periode per periode ontvangen alimentatie ontvangen alimentatie per periode per periode overige inkomsten overige inkomsten per periode per periode Voorlopige Teruggave Belasting Voorlopige Teruggave Belasting per periode per periode Blad 4/8

5 Een betalingsbewijs van de alimentatie bijvoegen (het bankafschrift waarop de overmaking van de alimentatie staat) Betaalt u en/of uw eventuele partner alimentatie? nee naam ja, aan per periode de alimentatie bedraagt Gegevens vermogen Belangrijk Vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden. Ook die in het buitenland tellen mee. Als u vermogen heeft, wil dat niet zeggen dat u geen bijzondere bijstand krijgt Altijd kopieën van dagafschriften over de laatste 3 maanden bijvoegen Heeft u meer rekeningen? Schrijf die gegevens dan op pagina 8 Indien van toepassing Als u één van de mogelijkheden invult, dan moet u daarvan de bewijsstukken overleggen Wat staat er op dit moment op de giro- of bankrekening(en) van u en uw eventuele partner en uw kinderen tot 18 jaar? 1e rekeningnummer eventuele 2e rekeningnummer eventuele 3e rekeningnummer Om het vermogen van u en uw eventuele partner vast te kunnen stellen, moet u de volgende en invullen saldo spaarrekeningen totaal waarde obligaties, spaarbewijzen of andere waardepapieren dagwaarde auto, motor en caravan waarde koophuis, woonschip of woonwagen/stacaravan schenkingen die het afgelopen jaar zijn gedaan totale waarde (van geld of goederen) uit binnen 1 jaar te verwachten erfenis of boedelverdeling andere bezittingen totaal aan schulden en betalingsachterstanden Blad 5/8

6 Het nummer staat vermeld voor de gevraagde toeslag of vergoeding. Bijvoorbeeld woonkostentoeslag = 2 rechtshulp = 6 enzovoorts Gegevens rekening Op welke rekening kan de toeslag of vergoeding worden overgemaakt? nummer rekeningnummer nummer rekeningnummer Bij een prijsopgave (pro forma nota) of bij tandartskosten maakt SoZaWe het geld naar de leverancier of tandarts over. Daarom moet u het banknummer van de leverancier of tandarts invullen nummer rekeningnummer nummer rekeningnummer nummer rekeningnummer Blad 6/8

7 Ondertekening Ik heb al deze vragen begrepen en eerlijk en volledig beantwoord. Ik weet dat opzettelijk onjuist of onvolledig invullen kan leiden tot een eventuele maatregel of strafvervolging. De uitkering die hierdoor ten onrechte is verstrekt vordert SoZaWe terug. Ik heb de noodzakelijke bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd. Mijn eventuele partner heeft het formulier ook ondertekend. - SoZaWe stuurt originele bewijsstukken aan mij retour. - Is mijn aanvraag niet in orde? Dan ontvang ik een brief van SoZaWe om de ontbrekende gegevens/bewijsstukken zo spoedig mogelijk te leveren. - Ik kan aan deze aanvraag geen rechten ontlenen. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier bepaalt SoZaWe of ik voor de aan gevraagde vergoeding/toeslag in aanmerking kom. - Ik weet dat SoZaWe binnen acht weken na ontvangst van mijn aanvraag op mijn aanvraag moet beslissen. Haalt SoZaWe deze termijn niet en ben ik daarover niet geïnformeerd? Dan mag ik SoZaWe in gebreke stellen. Indien van toepassing Machtiging Is het machtigingsformulier ingevuld en bijgevoegd? ja Rotterdam, datum handtekening van uzelf/gemachtigde datum handtekening van uw partner/gemachtigde In deze aanvraag bijzondere bijstand zijn wijzigingen aangebracht waarmee ik/wij akkoord ga(an). aantal wijzigingen Rotterdam, datum handtekening van uzelf/gemachtigde datum handtekening van uw partner/gemachtigde U stuurt het ingevulde formulier samen met de gevraagde bewijsstukken in een envelop naar het SoZaWe-kantoor. Of u geeft ze daar af. U vindt de adressen van de SoZaWe-kantoren op de website van SoZaWe of u belt (lokaal tarief). Blad 7/8

8 Blad 8/8 Deze pagina kunt u gebruiken voor eventuele aanvullingen

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Postbus 54 7470 AB Goor telefoon : 0547-85 85 85 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Met dit formulier vraagt u kwijtschelding aan voor uw aanslag gemeentelijke belastingen 2013. Alleen een volledig ingevuld formulier kunnen wij

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente s-hertogenbosch CWS / AMSZ / Team Schuldhulpverlening / Gemeentelijke Kredietbank Postbus 12345, 5200 GZ s-hertogenbosch tel: (073) 615 93 93 @ Persoonlijke

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Uw zorgtoeslag wijzigen

Uw zorgtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulierblad met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Voorwaarden

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie