Bijlage 2. Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen. Onderwerpen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2. Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen. Onderwerpen:"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen Onderwerpen: Airconditioning 2 Antislipvloer 3 Badlift 4 Berging (tbv scootmobiel) 5 Bezoekbaar maken van een woning 6 Deuropeners 7 Douchebrancard 8 Douchestoel 9 Douche/toiletstoel 10 Drempelhulpen 11 Dubbele woonlasten / Tijdelijk huisvesting 12 Garages (verbouwing en aanpassing aan) 13 Gemeenschappelijke ruimten 14 Keukenaanpassingen 15 Kranen 18 Natte Cel 19 Papegaai (wand/plafond) / bedgalg 20 Sanering woning 21 Tillift (patiëntenlift) 23 Toiletaanpassing 24 Toilet op etage 25 Toiletdouche föhninstallatie 26 Toiletstoel 27 Traplift 28 Unit (tijdelijke) 29 Uitraaskamer 30 Verhuiskostenvergoeding 31 Verlichting 33 Woonwagen/woonschip aanpassen 34 1

2 Airconditioning Apparaat of installatie waarmee het klimaat in een vertrek kan worden beïnvloed. Is in diverse vormen op de markt. Er zijn verplaatsbare apparaten en vaste inbouw installaties. Verplaatsbare apparaten zijn altijd algemeen gebruikelijk, omdat dit geen specifiek voor een gehandicapte ontwikkelde voorziening is, die bovendien voor een vrij gering bedrag kan worden aangeschaft. Inbouwapparaten bieden meer mogelijkheden tot klimaatbeheersing maar zijn dermate duur, dat deze niet altijd als algemeen gebruikelijk kunnen worden aangemerkt. In sommige (uitzonderlijke) situaties kan dit worden aangemerkt als een Wmowoonvoorziening. Voor een dergelijke aanvraag is altijd een extern medisch advies nodig dat gebaseerd is op informatie van de behandelend specialist. Dit advies zal de bijzondere eisen aan het klimaat moeten bevatten en voor welke ruimtes deze eisen gelden. Bijvoorbeeld luchtvochtigheid en temperatuur, alleen in slaapkamer of in de gehele woning. Tevens moet duidelijkheid worden geboden ten aanzien van het eventueel bestaan van een contra - indicatie voor verblijf in een ruimte met een airco-installatie. Daarbij dient ook een uitspraak te worden gedaan of temperatuur/klimaat wisselingen binnenshuis niet schadelijk kunnen zijn in relatie tot de ziekte. Er worden belemmeringen ondervonden in het gebruik van bepaalde ruimtes in de woning. Deze belemmeringen worden aantoonbaar veroorzaakt door het klimaat in de woning, waardoor belanghebbende in de woning niet kan functioneren en. Er moet sprake zijn van een ernstige belemmering dan wel levensbedreigende situatie en/of het risico van blijvende schade, bijvoorbeeld ten gevolge van uitvalsverschijnselen. Een en ander moet worden vastgesteld middels een extern medisch advies en De woning moet voldoen aan de huidige wettelijke eisen voor sociale woningbouw, voor wat betreft dak - en raamisolatie. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud op dit punt. Bovendien moet het probleem zich langdurig voordoen en niet oplosbaar zijn met verplaatsbare algemeen gebruikelijke airco s Als financiële tegemoetkoming 2

3 Antislipvloer Ook wel stap-vast vloeren genoemd. Dit zijn vloeren, veelal in de natte cel, die als gevolg van de combinatie vocht en zeep, niet glijden waardoor valgevaar voorkomen kan worden. Deze voorziening kan bestaan uit het aanbrengen van nieuwe antisliptegels of het (chemisch) bewerken van de bestaande vloer. Beide voorzieningen zijn adequaat, echter, de situatie is bepalend welke oplossing de goedkoopste is. De algemene stelregel is dat in bestaande situaties een behandeling (Slidex) de goedkoopste oplossing is. Bijkomend voordeel hierbij is dat het aanbrengen zeer snel gebeurd. In nieuwbouw situaties is het aanbrengen van antisliptegels algemeen gebruikelijk en conform de richtlijnen van aanpasbaar bouwen. In dergelijke situaties wordt daarvoor geen vergoeding gegeven, tenzij het nieuwbouw betreft van een speciaal voor de gehandicapte te creëren extra bad/douche ruimte. : Betreft aanvraag om een woningaanpassing, waarbij rekening kan worden gehouden met de draagkracht op grond van het inkomen. : De aanvrager heeft als gevolg van verminderde sensibiliteit in de voeten problemen bij het grip krijgen op de vloer bij het opstaan of gaan zitten. Als financiële tegemoetkoming. 3

4 Badlift Een op waterdruk werkende zitlift, die in het bad geplaatst moet worden. Met deze voorziening kan iemand zelfstandig in en uit bad komen. Voorbeelden: Aquatec minor vitalift Opties: draaischijf op zitting als transferhulpmiddel. Behandelen als aanvraag woonvoorziening Het gebruik van een bad moet medisch gezien de enige mogelijkheid zijn voor lichaamsreiniging, bijvoorbeeld doordat er een contra-indicatie is voor lichaamsreiniging onder een douchestraal. 1. Een badlift biedt langdurig de goedkoopst en adequaat oplossing in vergelijking met andere aanpassingen, en 2. Een badplank is niet adequaat. 3. Belanghebbende is in staat zijn om zelfstandig te gaan zitten en de benen over de rand van het bad te heffen. Als natura woonvoorziening in bruikleen of PGB Opmerkingen In de regel zal een zitvoorziening voor gebruik van de douche worden geadviseerd. Een bad is slechts bij hoge uitzondering medisch noodzakelijk. Er zijn gevallen bekend waarbij belanghebbende niet tegen waternevels kunnen of door brandwonden de waterstraal niet kunnen verdragen. Het is mogelijk dat de kranen bij het (bestaande) bad verplaatst moeten worden omdat de lift een vrije doorloop moet hebben en bestaande kranen in de weg kunnen zitten. 4

5 Berging (ten behoeve van stalling vervoermiddel) Extra ruimte die geschikt is voor het stallen van een Wmo-vervoermiddel indien de bestaande berging niet bruikbaar is voor dit doel en er geen andere ruimte beschikbaar is om het middel te stallen. Alvorens dit aan de orde is, dient belanghebbende zelf alle maatregelen te hebben getroffen om ruimte te creëren voor de stalling van het vervoermiddel. Vervolgens worden de volgende oplossingsmogelijkheden volgens onderstaande volgorde afgewogen op goedkoopst adequaat. 1. Afdakje op een beschutte(binnen)plaats. 2. Eenvoudig houten schuurtje (bouwpakket) 3. Als bovengenoemde punten niet te realiseren zijn, dient de verstrekking van de scootmobiel opnieuw op adequaatheid te worden beoordeeld. Verstrekking van een eenvoudige (compacte) elektrische rolstoel is dan het enige alternatief. Behandelen als een aanvraag voor een woningaanpassing waarvoor op grond van het inkomen een eigen aandeel in de kosten kan worden opgelegd. 1. Aanvrager heeft recht op een Wmo-vervoermiddel op grond van beperkte mobiliteit 2. De bestaande berging is niet met eenvoudige ingrepen als het verbreden van de toegangsdeur en/of het nivelleren van drempels geschikt te maken om als stalling te dienen; en 3. Er is geen enkele andere acceptabele mogelijkheid om de scootmobiel nabij de woning te stallen Als financiële tegemoetkoming met verrekening van een eigen aandeel (eigenaar) dan wel eigen bijdrage (huurder). De tegemoetkoming te baseren op de kosten van aanschaf en plaatsing een eenvoudige houten berging, eventueel inclusief bestrating en aanleg stopcontact t.b.v. de oplader. Opmerkingen Een schuurtje moet de volgende minimale afmetingen hebben: Minimaal 1.55 x 2.05 mtr. Minimale hoogte 190 cm Dagmaat deur 80 cm Er dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn De berging is bij voorkeur van hout. 5

6 Bezoekbaar maken van een woning Aanpassingen aan of in één woonruimte ten behoeve van: a. een gehandicapte die zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-instelling heeft; b. gehandicapte kinderen van gescheiden ouders; ad. b: verblijft het gehandicapte kind in een AWBZ-instelling en hebben de ouders wettelijk een co-ouderschap vastgesteld, dan kunnen beide woningen bezoekbaar worden gemaakt. Verblijft het gehandicapte kind niet in een AWBZ-instelling dan wordt de hoofdwoning aangepast, de andere woning kan bezoekbaar gemaakt worden. Onder bezoekbaar maken van een woonruimte wordt verstaan: aanpassingen aan de toegang van de woning, zodat de woonkamer bereikbaar is voor de gehandicapte; het bereikbaar maken van één toiletvoorziening mits de toiletruimte zonder ingrijpende aanpassing reeds geschikt is voor gebruik door de gehandicapte. Aanvraag om een woningaanpassing waarvoor een eigen aandeel/eigen bijdrage kan gelden. De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente waar de woonruimte zich bevindt. Om te voorkomen dat de gehandicapte in méér dan een gemeente een aanvraag doet voor het bezoekbaar maken van een woonruimte, wordt bij de gemeente waar de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft, nagegaan of bekend is of er reeds een woonruimte bezoekbaar is gemaakt. Ook wordt de aanvraag en de beschikking hierop toegestuurd aan de gemeente waar de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft. Voor het aanbrengen van de voorziening moet toestemming van de eigenaar van de woonruimte zijn verkregen. Er dient een medisch indicatie te zijn voor deze beperkte woningaanpassing. Daarbij moet worden beoordeeld welke aanpassingen nodig zijn voor kortdurend verblijf in de woning. Dit wil zeggen dat belanghebbende op medische gronden ergonomische belemmeringen in de woning ondervindt en zonder de aanpassingen de te bezoeken woonruimte niet kan bereiken en/of de toiletruimte/toilet niet kan bereiken. Het moet gaan om frequent en essentieel bezoek, bijvoorbeeld aan ouders of partner Voor de kosten van de voorzieningen wordt een financiële tegemoetkoming gegeven. De tegemoetkoming bedraagt 100 % van de kosten mits het inkomen ligt onder de in Haaksbergen gehanteerde inkomensgrens ligt. Boven deze inkomensgrens wordt een eigen aandeel in de kosten (eigneaar) of eigen bijdrage (huurder) opgelegd, mits daarvoor draagkracht aanwezig is. Uitbetaling vindt plaats aan de eigenaar van de woning. 6

7 Deuropeners, automatische Een woonvoorziening waarbij toegangsdeuren van een woning of wooncomplex automatisch geopend en gesloten kunnen worden, hetzij middels een drukknop of een afstandbediening. Belangrijk element hierbij is dat er een verschil bestaat tussen het niet kunnen gebruiken van een sleutel om de deur te ontgrendelen of het niet kunnen open duwen van een deur. Hierbij gaat het om respectievelijk een automatische deurontgrendelaar of automatische deuropener. Deze voorziening wordt meestal toegepast t.b.v. rolstoel of scootmobiel gebruikers. Vaak bestaat er de combinatie met een intercom, welke via de AWBZ vergoed wordt. De verordening sluit dergelijke aanpassingen uit als het gaat om de toegang van wooncomplexen voor ouderen en/of mensen met beperkingen. Behandelen als aanvraag om een woningaanpassing waarvoor mogelijk een eigen aandeel in de kosten/eigen bijdrage geldt. Ondanks het feit dat een afstandbediening wordt verstrekt wordt de gehele installatie aangemerkt als een woningaanpassing. Een gehandicapte ondervindt ergonomische beperkingen ten aanzien van het zelfstandig openen van deuren, om zo de eigen woonruimte te betreden, én Belanghebbende woont niet in een wooncomplex specifiek voor ouderen en/of gehandicapten. Als financiële tegemoetkoming, eventueel onder aftrek van het eigen aandeel in de kosten, mits daarvoor voldoende draagkracht aanwezig is. De tegemoetkoming moet aan de eigenaar van de woning uitbetaald worden. Afstandbedienbare openers voor een wooncomplex worden in bruikleen verstrekt, in verband met hergebruik volgende bewoner. Opmerkingen Deze woonvoorziening moet, zoals elke andere voorziening, op het individu gericht zijn. Bewoners van wooncomplexen moet vaak meerdere deuren door om bij hun eigen voordeur te komen. Indien er een indicatie bestaat voor een dergelijke voorziening, dan dienen al die deuren automatisch geopend te kunnen worden. Er is dan (tevens) sprake van een aanpassing aan de gemeenschappelijke ruimte. De verordening geeft hier een beperking aan als het speciaal voor de doelgroep gebouwde woningen betreft en waarbij deze voorzieningen zonder noemenswaardige meerkosten tijdens de bouw of renovatie hadden kunnen meegenomen (artikelen 17 en 18) 7

8 Douchebrancard Een woonvoorziening die bedoeld is om ergonomische belemmeringen bij het staande en/of zittend douchen te verminderen of op te heffen. Dit kan een vaste voorziening zijn, te bevestiging aan de wand of op de vloer, of een verplaatsbare voorziening. Deze laatste categorie is weer onder te verdelen in douchebrancards, die in hoogte verstelbaar zijn of een vaste hoogte hebben. Er zijn verschillende maatvoeringen mogelijk met diverse aanpassingen en opties. Bij het verstrekken van een een (verrijdbare)douchebrancard (als natura) woonvoorziening kan een passing vooraf nodig zijn. Verrijdbare voorzieningen worden in bruikleen verstrekt. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Een vaste douchebrancard wordt als een woningaanpassing (in eigendom) verstrekt en hiervoor kan op grond van het inkomen een eigen aandeel in de kosten gelden. De gehandicapte ondervindt langdurig belemmeringen om staande en/of zittende te kunnen douchen. Indien belanghebbende afhankelijk is van hulp bij het douchen en de douchebrancard ook als verplaatsingsvoorziening gebruikt moet worden, wordt bij voorkeur een verrijdbare douchebrancard verstrekt. Hierdoor kan het aantal transfers beperkt worden. Indien er sprake is van rolstoelgebruik, en de transfers verlopen via staan, dan is bij verstrekking van een verrijdbare douchebrancard vaak een in hoogte verstelbaar bed aanwezig. Indien dit niet zo is zal een in hoogte verstelbare douchebrancard noodzakelijk zijn (de transfer via een tillift is dan niet nodig). Indien in de thuissituatie een tillift gebruikt wordt of gaat worden, kan een vaste voorziening worden verstrekt. De tillift biedt dan al de mogelijkheden tot horizontale en verticale verplaatsing. Voorbeelden Situatie transfers staand mogelijk, een in hoogte verstelbaar bed aanwezig transfers staand mogelijk, vaste bedhoogte transfers niet staand mogelijk, tillift aanwezig: Oplossing douchebrancard vaste hoogte douchebrancard kan indien nodig in hoogte verstelbaar verstrekt worden douchebrancard vaste hoogte (over het algemeen onroerend) Indien de aanvrager op medische gronden belemmeringen ondervindt bij het gebruik van een standaard douchebrancard dan kan een douchebrancard voorzien van douchebak verstrekt worden. Indien de langdurige noodzaak van de voorziening een punt van discussie is, kan een losse voorziening de meest economische keus zijn. Een vaste wanddouchebrancard (opklapbaar) is echter vaak de meest adequate en op termijn de goedkoopste voorziening, zeker in kleine ruimten. (afhankelijk van type voorziening): Als tegemoetkoming in de kosten voor het aanbrengen van een onroerende woonvoorziening aan de eigenaar van de woning, met inachtneming van een eigen aandeel in de kosten mits daarvoor draagkracht aanwezig is, of Als natura voorziening in bruikleen. 8

9 Douchestoel Een woonvoorziening die wordt ingezet indien om de ergonomische belemmeringen bij het staande douchen te verminderen of op te heffen. Dit kan een vaste voorziening zijn, te bevestiging aan de wand of een verplaatsbare - roerende - voorziening. Deze laatste categorie is weer onder te verdelen in douchestoelen zonder wielen, met geremde zwenkwielen of voorzien van grote wielen (zelfbeweger). Elk type douchestoel kan naar individuele maatvoering besteld worden met diverse aanpassingen en opties. In sommige situaties kan een douche- toiletstoel meer adequaat zijn. Een passing kan nodig zijn om de meest geschikte voorziening te selecteren. Natura voorzieningen worden in bruikleen verstrekt. Daarbij wordt een bruikleenovereenkomst in tweevoud getekend, waarvan één exemplaar achterblijft bij de cliënt. Aanvrager ondervindt belemmeringen bij het staande douchen Opgemerkt hierbij dient te worden dat een douchestoel veel ruimte kan innemen in een natte cel. Is belanghebbende ernstig beperkt en krijgt hulp bij het douchen dan kan indien de ruimte te krap is gekozen worden voor het verstrekken van een vaste douchezit eventueel voorzien van rugleuning en armleggers. Deze is opklapbaar en geeft meer ruimte voor verzorging. Het primaat ligt bij het verstrekken van een losse douchestoel. Dit is de goedkoopst adequate voorziening. Dergelijke stoel is een roerende (natura) voorziening. Deze wordt meestal in eigendom verstrekt, zonder eigen aandeel in de kosten. Duurdere, duurzame douchestoelen worden in bruikleen verstrekt. Een vaste douchezitting is een onroerende woonvoorziening. Daarvoor geldt een financiële tegemoetkoming, eventueel met in acht neming van een eigen aandeel in de kosten. Opmerkingen Bij de keuze voor een vaste of een verplaatsbare voorziening dienen ook de belemmeringen bij het gebruik van het toilet afgewogen te worden. Als roerende woonvoorziening is de douchestoel tegen geringe meerkosten ook als toiletstoel aan te passen, waardoor gecombineerd gebruik mogelijk is (bijvoorbeeld als douchestoel en 's nachts als toiletstoel naast het bed). Eveneens bestaat er de mogelijkheid om zogenaamde steunpoten te leveren bij vaste voorzieningen; deze wordt voor aan de zitting gemonteerd voor extra steun tijdens het gaan zitten bij zwaardere cliënten. Indien belanghebbende zelfstandig zittend kan douchen, dient de douchekop op een lager niveau te hangen. De goedkoopst adequate oplossing hierbij is het verstrekken van een tweede ophangpunt voor de douchekop, zodanig aan te brengen dat de gebruiker zowel de kraan als de douchekop kan bereiken vanaf de stoel. 9

10 Douche/toiletstoel Woonvoorziening die is bedoeld om de belemmeringen die aanvrager ondervindt bij het staand douchen, staan bij de wastafel, of het opstaan of het gaan zitten t.b.v. het toiletgebruik, op te heffen of te verminderen. Meestal is het een verrijdbare voorziening, waardoor het aantal transfer momenten tot een minimum beperkt wordt. Behandelen als aanvraag natura woonvoorzieningen, waarvoor geen eigen aandeel in de kosten geldt. Aanvrager is zeer beperkt in zijn/ haar mobiliteit; én ondervindt problemen bij het staande douchen, bij het staan aan de wastafel, en bij het opstaan en gaan zitten t.b.v. het toiletgebruik, én het maken van transfers geeft zodanige problemen dat deze momenten tot een minimum beperkt moeten worden. Als natura-voorziening in bruikleen. 10

11 Drempelhulpen Een woonvoorziening om de toegankelijkheid /doorgankelijkheid van een woning of leefruimte te bevorderen. De meest ondervonden problemen zijn de afhankelijkheid van een loophulpmiddel of rolstoel in combinatie met te hoge drempels. Bij rollatorgebruikers wordt afgewogen of de belemmering weggenomen kan worden door het (in eigen beheer) plaatsen van een zogenaamde bob-up, een accessoire aan de rollator waardoor drempels, maar ook stoepranden gemakkelijker kunnen worden genomen. Drempelhulpen zijn een alternatief voor het verwijderen van drempels of het ophogen van de tegels bij de deur. Naast het uitgangspunt goedkoopst adequaat, dient hierbij onderscheid te worden gemaakt tussen huurwoningen en woningen in eigendom. Voor deze laatste kan het verstrekken van drempelhulpen zinvol zijn, indien het een woning betreft die niet specifiek geschikt is voor ouderen. De voorziening kan ingenomen worden, als de woning verkocht wordt. Voor huurwoningen die specifiek geschikt zijn voor ouderen en/of mensen met beperkingen, zal eerder voor een meer permanente oplossing gekozen worden, aangezien de woning daarmee blijvend geschikt wordt voor de doelgroep. Behandelen als aanvraag voor een natura woonvoorziening. Aanvrager ondervindt ergonomische belemmeringen bij het verlaten en binnengaan van de eigen woning of leefruimten. De drempelhulp is de goedkoopst adequate oplossing in relatie tot het verwijderen van (de) drempel(s) of het laten ophogen van de bestrating. Bij huurwoningen die bijzonder geschikt zijn voor ouderen, verdient het laten aanbrengen van een permanente voorziening de voorkeur. Hetzij in bruikleen (huurwoningen) hetzij in eigendom (eigenaren) Opmerkingen Vaak bestaat de aanvraag uit het verwijderen van de drempels in de woning ; hierbij moet nagegaan worden of het noodzakelijk is om alle drempels in een woning te verwijderen. In principe moet alleen de voordeur of alleen de achterdeur van een oprijdplaat worden voorzien. Een individuele afweging is hierbij aan de orde. 11

12 Dubbele woonlasten/tijdelijke huisvesting Vergoeding van kosten van tijdelijke huisvesting en/of dubbele woonlasten omdat belanghebbende niet in zijn/haar woning kan blijven wonen of nog niet een nieuwe woning kan betrekken gedurende de tijd dat de woning aangepast wordt en nog niet bewoonbaar is. Grondslag voor verstrekking is artikel 15 Wmo-verordening. Belanghebbende ondervindt op medische gronden ergonomische belemmeringen in de woning en de woning moet ingrijpend aangepast worden. Op medische gronden is het niet mogelijk dat de belanghebbende in de aan te passen woning kan gaan/blijven wonen. Indien dit heeft tot gevolg heeft dat de bewoner gedurende een bepaalde periode dubbele woonlasten moet betalen, kan een financiële tegemoetkoming worden verleend indien: a. de hoofdbewoner redelijkerwijs niet kan voorkomen dat hij deze dubbele woonlasten heeft; b. de tijdelijke huisvesting langer dan één maand*) duurt, en indien deze kosten gemaakt worden in verband met het aanpassen van de woning. c. tijdelijk betrekken of langer moeten aanhouden van zelfstandige woonruimte of d. tijdelijk betrekken of langer moeten aanhouden van een niet zelfstandige woonruimte. *) Bij verhuizing is één maand dubbele woonlasten algemeen gebruikelijk. Als tijdelijke tegemoetkoming in de extra woonlasten voor maximaal drie maanden. Deze termijn kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. In het Wmo-besluit zijn hiervoor normbedragen opgenomen. 12

13 Garages (verbouwingen en aanpassingen aan) Een bouwkundige en/of bouwtechnische aanpassing aan de garage. Een garage valt niet onder de primaire woongedeelten van een woning op het noveau van de sociale woningbouw en aanpassingen daaraan vallen dus in principe niet onder de Wmo, tenzij de garage de enige toegang tot de woning is. Ook het kunnen stallen van de auto in de garage valt niet onder de zorgplicht van de Wmo. Bovendien zijn elektronische garagedeuropeners algemeen gebruikelijke voorzieningen. Slechts bij grote uitzondering kan tot toekenning van een dergelijke aanvraag worden overgegaan. Denk hierbij aan het verbouwen van de garage tot een uitraaskamer, een slaapkamer en/ of een natte cel. : Behandelen als een aanvraag om een woningaanpassing waarvoor een eigen aandeel in de kosten kan gelden. Belanghebbende ondervindt op medische gronden ergonomische belemmeringen in de woning. Deze belemmeringen worden met name ondervonden in de toegankelijkheid van de woning; het openen en sluiten van deuren, en aanpassing van bijv. de garagedeur is de goedkoopst adequate oplossing om belemmeringen op te heffen. Belanghebbende is op medische gronden volledig afhankelijk van gebruik eigen auto, en gebruik van collectief systeem of individuele (rolstoel)taxi is op medische gronden niet mogelijk.; én belanghebbende is op medische gronden niet in staat om zijn buitenshuis geparkeerde auto te bereiken. Als tegemoetkoming in de aanpassingskosten eventueel onder aftrek van een eigen aandeel in de kosten. Uitbetaling vindt plaats aan de eigenaar van de woning. 13

14 Gemeenschappelijke ruimten (aanpassingen aan) Deze wordt alleen verstrekt indien door het realiseren van de aanpassing de woning van de gehandicapte bereikbaar wordt en het woongebouw niet een specifiek wooncomplex voor ouderen en gehandicapten betreft. Aanpassingen aan woongebouwen die speciaal bestemd zijn voor de huisvesting van ouderen en gehandicapten, en die zonder noemenswaardige meerkosten bij nieuwbouw of renovatie hadden kunnen worden meegenomen vallen niet onder de verordening. Het betreft uitsluitend de aanpassingen zoals genoemd in artikel 17 van de Wmo-verordening. Dit is een limitatieve opsomming. Behandelen als een aanvraag woningaanpassing waarvoor mogelijk een eigen aandeel in de kosten aan de orde kan zijn. Elektronische deuropeners gelden als woningaanpassing. Belanghebbende ondervindt op medische gronden ergonomische belemmeringen in het bereiken van de eigen woning en zonder aanpassing van de gemeenschappelijke ruimte(n) is de eigen woonruimte ontoegankelijk. De woning is niet gelegen in een wooncomplex voor ouderen en/of gehandicapten. Een aanpassing van de gemeenschappelijke ruimte kan verstrekt worden als: natura woonvoorziening in bruikleen aan de gehandicapte (bv. Oprijdplaat of drempelsysteem), bij woningaanpassing waarbij de subsidiabele kosten worden vergoed. vindt betaling plaats aan de eigenaar van de woning. Bij een inkomen boven een bepaalde inkomensgrens geldt hiervoor kan een eigen aandeel in de kosten. Natura voorzieningen, oprijdplaten en drempelhulpen, worden in bruikleen verstrekt aan de belanghebbende. 14

15 Keukenaanpassingen Een aanpassing en/of verbouwing van de keuken, bijvoorbeeld: verhoging/verlaging van het aanrecht; het ophangen van keukenkastjes op een andere hoogte; het gedeeltelijk onderrijdbaar maken van het aanrecht (weghalen van kastje); het in hoogte verstelbaar maken van het aanrecht; het aanbrengen van werklicht met een hoge lux-waarde (bij slechtzienden); en indien van toepassing het creëren van vervangende kastruimte; verrijdbare kasten. Voordat de keukenaanpassing verstrekt wordt, kunnen de volgende alternatieven eerst worden nagegaan: Indeling en situering van kasten en/of de koelkast; Welke praktische oplossing zonder kosten realiseerbaar is, bijvoorbeeld verplaatsen van meubelstukken, een tafeltje bijzetten, etc. De mogelijkheden van de hoofdgebruiker *) De aanwezigheid van meerdere personen in huis en daarmee de noodzaak tot het zelf bereiden van maaltijden. Bij (oudere) alleenstaanden kan tevens het aanbod van de maaltijdvoorziening binnen HvT bij de afweging worden betrokken. Deze vorm van dienstverlening is juist bedoeld is om het zelfstandig wonen van mensen met beperkingen mogelijk te maken. Aangezien de aanpassing van de keuken een kostbare oplossing is, speelt tevens de medische prognose een rol betreffende alle functiebeperkingen van belanghebbende in relatie tot de vaardigheden / mogelijkheden tot het zelfstandig doen van boodschappen en/of het onderhouden van sociale contacten. *) Hoofdgebruiker De keuken wordt alleen aangepast als het een aanpassing is die betrekking heeft op de lichamelijke beperkingen van de hoofdgebruiker van de keuken. Voor een keukenaanpassing geldt dat deze noodzakelijk is voor degene die hoofdzakelijk gebruik maakt van de keuken voor het bereiden van de maaltijd en afwassen. Eenvoudige verrichtingen zoals koffie/thee zetten en brood klaarmaken kunnen (in een andere, aangrenzende ruimte) aan een tafel worden uitgevoerd. Afhankelijk van de woningindeling en de beperkingen van de cliënt vinden deze eenvoudige verrichtingen in de keuken of in een andere ruimte plaats. Uitvoering keuken Uitgangspunten bij de aanpassing zijn de eisen van de sociale woningbouw. Uitgegaan wordt van een maximumprijs voor een basiskeuken voor de sociale woningbouw ad 1.200,00 exclusief montagekosten. Deze basiskeuken bevat geen extra ladenblok en is voorzien van een standaard RVS- aanrechtblad (afmeting tussen 1.80 mtr en 2.30 mtr) De eisen en afmetingen zijn omschreven in het Wmo-verstrekkingenbesluit. Alle overige extra s die de gehandicapte wenst, en die niet noodzakelijk zijn in het kader van de Wmo, komen niet voor vergoeding in aanmerking. (Inbouw) apparatuur valt niet onder de Wmo, omdat dit algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn. De maximum levensduur van een keuken is 15 jaar (beleid woningbouwver.). Uitgangspunt is dat een keuken tot 10 jaar oud, niet aan vervanging toe is. Maar de vervanging na 10 jaar leidt wel tot een voordeel voor de eigenaar. Dit voordeel wordt verrekend met de tegemoetkoming. Bij vervanging in verband met de handicap geldt altijd het uitgangspunt prijsniveau sociale woningbouw. 15

16 Te onderscheiden situaties en daarbij behorende uitgangspunten: a. De te vervangen keuken is nog geen 10 jaar oud: Op basis van prijsniveau sociale woningbouw, conform voorwaarden artikel 6 Wmoverstrekkingenbesluit, tegemoetkoming vaststellen op 100% van de kosten. a. De te vervangen keuken is tussen de 10 jaar en 15 jaar oud: Tegemoetkoming berekenen volgens sub a, doch onder aftrek van 500,00 dat wordt aangemerkt als algemeen gebruikelijke kosten van de eigenaar van de woning. Dit uitgangspunt dient met de woningstichting per geval te worden overeengekomen. b. De te vervangen keuken is ouder dan 15 jaar: Dan zijn de totale kosten (keuken + montage) voor de woningeigenaar, met uitzondering van de meerkosten t.g.v. de handicap. Renovatie / vervanging Indien de keukenaanpassing samenvalt (of kan samenvallen) met een renovatie of vervanging van een economisch afgeschreven keuken, komen de kosten van de nieuwe keuken voor rekening van de woningeigenaar. Slechts de meerkosten t.o.v de standaard keuken (kwaliteit en uitvoering niveau sociale woningbouw) worden dan vergoed. Vervanging van keukenapparatuur valt niet onder de compensatieplicht, omdat deze worden aangemerkt als algemeen gebruikelijk. In uitzonderlijke gevallen kan (op hardheidsclausule) een inductiekookplaat voor een deel vergoed worden; indien hiervoor een indicatie is. In dat geval worden de meerkosten ten opzichte van een keramisch kookplaat vergoed. Indien inbouwapparatuur voor eigen rekening van de cliënt wordt geplaatst, zijn tevens de kosten van aansluiting en plaatsing voor rekening van de cliënt. Behandelen als aanvraag woningaanpassing waarvoor eventueel een eigen aandeel in de kosten geldt. Voor het vaststellen van eisen van een standaard keuken wordt uitgegaan van de normen voor de sociale woningbouw. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het Wmo-besluit. Bij een verbouwing van de ruimte gelden tevens de uitgangspunten van het bouwbesluit. Afhankelijk van de gebruiksduur van de huidige keuken of in geval van renovatie gelden andere regels inzake het bepalen van de tegemoetkoming Belanghebbende is in staat om de gebruikelijke werkzaamheden in een aangepaste keuken uit te voeren en dit ook meerdere malen per dag te doen; én Belanghebbende is de aangewezen persoon voor het bereiden van de maaltijden en kan dit niet van de andere aanwezige huisgenoten verlangen; én Belanghebbende kan redelijkerwijs geen beroep doen op de maaltijdvoorziening; én De medische situatie is zodanig stabiel dat de aangepaste keuken belanghebbende langdurig in staat stelt de gebruikelijke werkzaamheden te verrichten; én Belanghebbende kan een aantal van de overige in het huishouden te vervullen taken nog uitvoeren. Toelichting Indien gebruik wordt gemaakt van een trippelstoel (hoog/laag verstelbaar), is een in hoogte verstelbare keuken niet noodzakelijk, maar kan volstaan worden met het gedeeltelijk onderrijdbaar maken van het aanrecht. Vaak kan volstaan worden met het verwijderen van een kastdeurtje. Eventueel kan aan de voorkant van het aanrecht een beugel aangebracht worden, indien aanvrager niet met de voeten bij de grond kan komen om zich voort te bewegen. 16

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Wvg-verordening Zoetermeer

Wvg-verordening Zoetermeer Wvg-verordening Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen;

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; Burgemeester en wethouders van Purmerend, Overwegende - dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; - dat introductie van de alfacheque leidt

Nadere informatie

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 Overzicht procedure van melding tot en met aanvraag... 4 HOOFDSTUK 1. VOORLIGGEND AAN ONDERSTEUNING VANUIT DE WMO... 5 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE VOORZIENING: SCHOON EN LEEFBAAR

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 INLEIDING In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

Verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten Delft (gemarkeerd) september 2004 1

Verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten Delft (gemarkeerd) september 2004 1 Inhoudsopgave VERSTREKKINGENBOEK VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN GEMEENTE DELFT... 6 ACHTERGRONDINFORMATIE... 6 VERSTREKKINGENBOEK... 6 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN... 7 DOELGROEP WVG... 7 PROTOCOL WVG... 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 32 Besluit : B & W 9 mei 2006 BELEIDSREGELS WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Recht op WVG-voorzieningen 01.02-001 - Hardheidsclausule

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2 B&W 9 juni 2015 1 Voorwoord De Verordening is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een aantal verordenende

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015

Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 1 Voorwoord Op grond van artikel

Nadere informatie