Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013"

Transcriptie

1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen De norminkomens bedragen in 2013: Leefvorm Norminkomen Gehuwden beiden tot 65 jaar ,04 Alleenstaande ouder tot 65 jaar ,88 Alleenstaande tot 65 jaar 8.018,52 Gehuwden, één partner 65 jaar of ouder ,52 Gehuwden beiden 65 jaar of ouder ,52 Alleenstaande ouder 65 jaar of ouder ,20 Alleenstaande 65 jaar of ouder ,20 Gehuwden in inrichting 6.645,48 Alleenstaande in inrichting 4.143,12 Alleenstaande ouder in inrichting 4.143,12 Artikel 2. Afwijkende inkomensvaststelling bij gewijzigd inkomen 1. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat het inkomen in het lopende jaar ten minste 10% of meer lager is dan het inkomen in het peiljaar wordt, op aanvraag van belanghebbende, het geschatte inkomen over een later jaar dan het peiljaar in aanmerking genomen. 2. Bij toepassing van lid 1 wordt het norminkomen afgeleid van het jaar van de inkomensterugval. Artikel 3. Berekening eigen bijdrage De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Betrokkene ontvangt van het CAK een beschikking waarin de eigen bijdrage is opgenomen. Artikel 4. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel 1. Het bedrag dat ongehuwde personen jonger dan 65 jaar dienen te betalen bedraagt 18,60 per vier weken. Het percentage van het inkomen boven ,- boven dit bedrag per vier weken bedraagt 15 %. 2. Het bedrag dat ongehuwde personen van 65 jaar of ouder dienen te betalen bedraagt 18,60 per vier weken. Het percentage van het inkomen boven ,- boven dit bedrag per vier weken bedraagt 15 %. 3. Het bedrag dat gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar dienen te betalen bedraagt 26,60 per vier weken. Het percentage van het inkomen boven ,- boven dit bedrag per vier weken bedraagt 15 % 4. Het bedrag dat gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn dienen te betalen bedraagt 26,60 per vier weken. Het percentage van het inkomen boven ,- boven dit bedrag per vier weken bedraagt 15 % 5. De bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd op artikel 4.1 lid 1van het landelijk Besluit maatschappelijke Ondersteuning zoals geldend per 1 januari Indien de bedragen en percentages in artikel 4.1 lid 1van het landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning worden gewijzigd, worden de bedragen en percentages in lid 1 tot en met 4 geacht op gelijke wijze te zijn gewijzigd. Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden Concept Pagina 1 van 8

2 6. Voor aanvullende regels wordt verwezen naar de artikelen 4.1 leden 3 tot en met 8, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 van het Besluit maatschappelijke Ondersteuning. Artikel 5. Periode waarover de eigen bijdrage of eigen aandeel is verschuldigd 1. De periode waarover voor een voorziening een eigen bijdrage is verschuldigd bedraagt maximaal 39 perioden van 4 weken voor: a. een scootmobiel, voorziening op spierkracht met uitzondering van rolvoorzieningen, aanpassing aan auto of ander verplaatsingsmiddel, collectief vervoer en medisch noodzakelijke begeleiding volgens artikel 14, lid 3 van de Verordening individuele voorzieningen gemeente Leeuwarden b. een financiële tegemoetkoming in de verhuis-en en herinrichtingskosten volgens artikel 12, lid 3 onder a van de Verordening individuele voorzieningen gemeente Leeuwarden c. een financiële tegemoetkoming voor een woningaanpassing volgens artikel 12, lid 3 onder b, c en d van de Verordening individuele voorzieningen gemeente Leeuwarden d. een in eigendom te verschaffen woonvoorziening van niet bouwkundige of woontechnische aard. 2. De eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden is verschuldigd zolang van de voorziening gebruik wordt gemaakt. Artikel 6. De kostprijs van een voorziening 1. De eigen bijdrage en het eigen aandeel kunnen niet meer bedragen dan de kostprijs van de voorziening. 2. De eigen bijdrage voor zowel een persoonsgebonden budget als zorg in natura mogen niet meer dan 60% van het totaal van de kosten van een voorziening zijn. 3. Een jaar bestaat uit 13 perioden van 4 weken. 4. Het uurtarief voor hulp bij het huishouden in natura bedraagt voor: a. Zorg in natura 22,44 per uur b. Hulp bij het huishouden HH3 37,55 per uur 5. De kostprijs hulp bij het huishouden in natura (Zorg in Natura en Hulp bij het huishouden HH3) is het product van het aantal uren geleverde hulp en het uurtarief van die hulp zoals vermeld in het vierde lid. 6. Het uurtarief voor hulp bij het huishouden in de vorm van een persoonsgebonden budget bedraagt voor: a. Persoonsgebonden budget dienstverlening aan huis: 15,50 per uur b. Persoonsgebonden budget: 17,95 per uur 7. De kostprijs hulp bij het huishouden in de vorm van een PGB- dienstverlening aan huis en persoonsgebonden budget is het product van het aantal uren geïndiceerde hulp en het uurtarief zoals vermeld in het zesde lid. 8. De kostprijs van een woonvoorziening wordt afgeleid van een vastgesteld normbedrag, een goedgekeurde kostenbegroting dan wel de overeengekomen prijs van de voorziening met de gecontracteerde leverancier. 9. De kostprijs van een vervoermiddel wordt afgeleid van de nieuwprijs van de voorziening inclusief de kosten van aanpassing en accessoires. H 2. Te verstrekken individuele voorzieningen. Artikel 7. Financiële tegemoetkoming Het college betaalt de financiële tegemoetkoming uit op de bankrekening van belanghebbende of op de bankrekening van een derde als daarvoor door belanghebbende een schriftelijke machtiging is gegeven. Artikel 8. Algemene bepalingen bij persoonsgebonden budget 1. Indien de gebruiksduur van de voorziening waarvoor een persoonsgebonden budget is verstrekt nog niet is verstreken kan een - aanvullend - persoonsgebonden budget worden verstrekt in de volgende situaties: a. er is sprake van een gewijzigde omstandigheid die aanpassing dan wel vervanging van de voorziening noodzakelijk maken b. er is sprake van een calamiteit die belanghebbende niet is te verwijten. 2. Indien een belanghebbende die een persoonsgebonden budget voorziening heeft en hij de voorziening niet meer gebruikt in de gemeente Leeuwarden, dient de belanghebbende of de nabestaande(n) binnen een redelijke termijn de restwaarde van de voorziening aan de gemeente terug te betalen. Het persoonsgebonden budget voor de instandhoudingskosten wordt verrekend voor de nog niet verstreken termijn. 3. De restwaarde van de nieuwwaarde van de voorziening bedoeld in het 2e lid wordt berekend volgens onderstaande methodiek; 0 - < 1 jaar: 70 % 1 - < 2 jaar: 60 % 2 - < 3 jaar: 45 % 3 - < 4 jaar: 35 % Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden Concept Pagina 2 van 8

3 4 - < 5 jaar: 25 % 5 - < 6 jaar: 15 % 6 - < 7 jaar: 5 %. 4. Indien belanghebbende met een persoonsgebonden budget-voorziening, deze voorziening binnen de afschrijvingstermijn van 7 jaar niet meer gebruikt omdat deze niet meer adequaat is, wordt de restwaarde van de voorziening verrekend met een eventueel nieuw toe te kennen persoonsgebonden budget. De restwaarde van de voorziening wordt berekend volgens de afschrijvingsmethodiek zoals verwoord in lid 3. Het persoonsgebonden budget voor de instandhoudingskosten wordt verrekend voor de nog niet verstreken termijn. 5. Bij een woningaanpassing in de vorm van vervanging van een keuken wordt de hoogte van de vergoeding volgens onderstaande methodiek berekend: 0 - < 5 jaar: 100 % 5 - < 10 jaar: 75 % 10 - < 15 jaar: 50 % 15 - < 20 jaar: 25 % >20 jaar: 0% (in verband met economische afschrijving) H 3. Resultaat: het kunnen voeren van een huishouden. Artikel 9. Hoogte van het persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden Het bedrag dat per uur wordt vergoed voor hulp bij het huishouden bedraagt voor een: a. Persoonsgebonden budget dienstverlening aan huis: per uur b. Persoonsgebonden budget: per uur Uitbetaling vindt vooraf per 4 weken plaats, het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Artikel 10. Omvang hulp bij het huishouden Het aantal uren en minuten huishoudelijke hulp wordt vastgesteld aan de hand van de noodzakelijk te verrichten werkzaamheden op basis van een gestelde indicatie. Onder bepaalde voorwaarden kan er sprake zijn van een indicatievrije toekenning. In dat geval is er sprake van een toekenning van max. 3 uur per week voor max. 3 maanden. Artikel 11. Verantwoording besteding persoonsgebonden budget huishoudelijke hulp door belanghebbende a. De belanghebbende dient binnen 6 weken na elk kalenderjaar, een verantwoordingsformulier in te dienen. b. Indien een persoonsgebonden budget de duur heeft van minder dan 1 jaar, dan dient 6 weken na beëindiging van het persoonsgebonden budget, een verantwoordingsformulier ingediend te worden. c. Als het persoonsgebonden budget betrekking heeft op een periode korter dan een halfjaar, moet het verantwoordingsformulier binnen 6 weken na afloop van die periode worden ingediend. d. De belanghebbende dient schriftelijke overeenkomsten af te sluiten met de door hem of haar ingeschakelde hulpverleners en dient bewijs van betaling aan te leveren. e. Het volledige persoonsgebonden budget dient verantwoord te worden. Er is geen sprake van een verantwoordingsvrij bestedingsbedrag. H 4. Resultaat: het normaal gebruik kunnen maken van een woning. Artikel 12. Verplichtingen De belanghebbende is verplicht om gedurende de gebruiksduur de getroffen voorziening of de aangeschafte zaak voldoende te laten onderhouden en, voor zover van toepassing, toereikend te verzekeren. Artikel 13. Hoogte forfaitair bedrag woonwagens en woonschepen Het forfaitaire bedrag voor aanpassing van woonwagens of woonschepen die niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in paragraaf van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden bedraagt 1018,-. Artikel 14. Hoogte verhuiskostenvergoeding De tegemoetkoming in verhuis-en herinrichtingskosten bedraagt maximaal: 3.045,-. Artikel 15. Hoogte persoonsgebonden budget 1. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor aanschaf van een woonvoorziening is gelijk aan de kostprijs van de adequate en financieel voordeligste woonvoorziening. Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden Concept Pagina 3 van 8

4 2. De adequate en financieel voordeligste woonvoorziening blijkt uit een door het college goedgekeurde kostenbegroting, of uit een door de gemeente met een gecontracteerde leverancier afgesloten overeenkomst. 3. Indien een persoonsgebonden budget voor aanschaf van een woonvoorziening wordt verstrekt, kan zo nodig ook een persoonsgebonden budget voor instandhoudingskosten worden toegekend. 4. Het persoonsgebonden budget voor instandhoudingskosten wordt jaarlijks betaald gedurende de technische levensduur van de woonvoorziening. Artikel 16. Hoogte tegemoetkoming bij bouwkundige woonvoorzieningen De hoogte van het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming voor bouwkundige woonvoorzieningen wordt vastgesteld op het bedrag zoals vermeld in de door het college goedgekeurde offerte. Hierbij mogen de volgende kosten worden meegenomen: 1. De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening. Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten als subsidiabel aangemerkt; 2. De risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de Risico Regeling Woning- en utiliteitsbouw Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten als subsidiabel aangemerkt; 3. Het architectenhonorarium tot ten hoogste 10% van de aanneemsom. Alleen in die gevallen dat het noodzakelijk is dat een architect voor de woningaanpassing moet worden ingeschakeld worden deze kosten subsidiabel geacht. Het betreft dan veelal de ingrijpender woningaanpassingen; 4. De kosten voor het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is (bijv. bij nieuwbouw of uitbreiding), tot een maximum van 2% van de aanneemsom; 5. De leges voor de bouwvergunning, voor zover de bouwvergunning betrekking heeft op het treffen van de voorzieningen; 6. De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting; 7. Renteverlies, in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden voordat de bijdrage is uitbetaald, voor zover deze verband houdt met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen; 8. De prijs van bouwrijpe grond, indien noodzakelijk als niet binnen de oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden, gemaximeerd aan hetgeen gesteld is in artikel 16 van dit besluit; 9. De door burgemeester en wethouders (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhogingen, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn; 10. De kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing; 11. De kosten van (her)aansluiting op de openbare nutsvoorziening; 12. De administratiekosten die verhuurder maakt ten behoeve van het treffen van een voorziening voor de gehandicapte, voor zover de kosten, bedoeld onder l tot en met 11 van dit artikelonderdeel meer dan 1.017,- bedragen, 10% van die kosten, met een maximum van 362, Met (organisaties van) professionele verhuurders kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over de uitvoering en financiering van aanpassingen indien de kosten 750,- of minder bedragen. Artikel 17. Hoogte bezoekbaar maken woning Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken van een woning als genoemd in artikel 12, lid 10, onder 3 van de Verordening individuele voorzieningen gemeente Leeuwarden bedraagt 3.045,-. De te verlenen vergoedingen kunnen volgens de onderstaande tabel worden vastgesteld: - nieuwer dan twee jaar 100 % - tussen de twee en vier jaar 75 % - tussen vier en zes jaar 50 % - tussen zes en acht jaar 25 % Artikel 18. Hoogte tegemoetkoming aantal vierkante meters bouwen/grond en verharden van paden en terrassen 1. Het maximale aantal m 2 per vertrek in een zelfstandige woning, wat in aanmerking wordt genomen op grond van artikel 4 onder nummer 8 van dit besluit, is in onderstaand overzicht aangegeven: Soort vertrek: max. aantal m 2 waarvoor een financiële tegemoetkoming wordt verleend in geval van aanbouw van een vertrek max. aantal m 2 waarvoor een financiële tegemoetkoming wordt verleend in geval van uitbreiding van een reeds aanwezig vertrek Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden Concept Pagina 4 van 8

5 woonkamer 30 6 keuken 10 4 eenpers. slaapkamer 10 4 tweepers. slaapkamer 18 4 toiletruimte 2 1 badkamer - wastafelruimte doucheruimte 3 2 entree/gang/hal 5 2 berging Het maximale aantal m 2 verhard pad dat in aanmerking komt voor vergoeding bedraagt 20 m 2, bij: - Het nieuw aanleggen (of aanpassen) van een (bestaand) verhard pad tussen de openbare weg en de hoofdingang tot een woonruimte; - Het nieuw aanleggen (of aanpassen) van een (bestaand) verhard pad tussen een tweede ingang en een berging en/of tuinpoort. 3. Ten behoeve van de aanleg van een nieuw terras dan wel aanpassing van een bestaand terras direct bij een woonruimte, dat ten hoogste voor financiële tegemoetkoming, als bedoeld in artikel 12, lid 3 onder b van de Verordening individuele voorzieningen gemeente Leeuwarden in aanmerking komt, bedraagt 6 m2. Artikel 19. Hoogte tegemoetkoming kosten van onderhoud, keuring en reparatie Alleen de werkelijk gemaakte kosten van onderhoud, keuring en reparatie aan de hieronder genoemde producten of onderdelen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming: a. trapliften; b. rolstoel- of plateauliften; c. woonhuisliften; d. hefplateauliften; e. de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, blad of wastafel; f. elektromechanisch openings- en sluitingsmechanisme van deuren; g. toiletten met onderspoel-föhninrichting. Artikel 20.Hoogte tegemoetkoming bij tijdelijke huisvesting 1. De tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting bedraagt maximaal 664,66 per maand. 2. Het in lid 1 genoemde bedrag is gebaseerd op artikel 13, lid 1 van de Wet op de huurtoeslag. Indien het bedrag in artikel 13, lid 1 wordt gewijzigd, wordt het bedrag in lid 1 geacht op gelijke wijze te zijn gewijzigd. Artikel 21. Voorrang verhuizing boven woningaanpassing De voorrang van verhuizing geldt als de aanpassing van de huidige woning meer bedraagt dan Artikel 22. Voorschrift losse woonunit Een losse woonunit wordt in bruikleen verstrekt. Artikel 23. Huurderving Het minimale bedrag van de kosten van huurderving zijn 50,- per maand. Artikel 24. Hoogte tegemoetkoming bij cara-sanering 1. De financiële tegemoetkoming voor woningsanering betreft uitsluitend kosten die noodzakelijk zijn voor vervanging van vloerbedekking en/of gordijnen in verband met cara of allergische aandoeningen. De maximale financiële tegemoetkomingen worden gebaseerd op de in punt 2 en 3 van dit artikel genoemde bedragen en afschrijvingspercentages. 2. Voor vloerbedekking en raambedekking gelden de volgende normbedragen per m2 inclusief bijkomende kosten als egaliseren, leggen, ophangen etc. a. Vinyl (PVC) vloerbedekking (rolstoelgeschikt) per strekkende meter van 4 meter breed: 70,15 b. Gordijnen/lamellen per m2 raamoppervlak: 24,42 3. Afschrijvingspercentages: Bij het bepalen van de hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt rekening gehouden met afschrijving van de te vervangen stoffering, door toepassing van de volgende afschrijvingspercentages op de in lid 2 genoemde normbedragen Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden Concept Pagina 5 van 8

6 Gebruiksduur Tot 2 jaar Tot 4 jaar Tot 6 jaar Tot 8 jaar Ouder 8 jaar Vergoeding 100% 75% 50% 25% Nihil *) *) Omdat de artikelen economisch zijn afgeschreven. Artikel 25. Aanvang werkzaamheden en controle financiële tegemoetkoming Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming indien: a. Niet reeds een begin met de werkzaamheden is gemaakt voordat het college op de aanvraag heeft beschikt; b. De door het college aangewezen personen toegang is verstrekt tot de woonruimte waar de woningaanpassing zal worden verricht; c. Aan de onder b genoemde personen inzicht wordt geboden in de vereiste bescheiden en tekeningen welke betrekking hebben op de woningaanpassing; d. De onder b genoemde personen de gelegenheid wordt geboden tot het controleren van de woningaanpassing. Artikel 26. Gereedmelding, rechthebbenden en vaststelling en uitbetaling persoonsgebonden budget 1. Bouwkundige voorzieningen a. Direct na voltooiing van de werkzaamheden, maar uiterlijk binnen 15 maanden na de datum van toekenning van de voorziening, verklaart degene aan wie het persoonsgebonden budget is uitbetaald, dat de bedoelde werkzaamheden zijn voltooid. b. Deze gereedmelding gaat vergezeld van de op de werkzaamheden betrekking hebbende facturen. De gereedmelding leidt niet tot nabetaling. 2. Niet bouwkundige voorzieningen a. De belanghebbende dient, voor zover het persoonsgebonden budget is gebruikt voor de aanschaf van roerende zaken, binnen zes maanden na de datum van de toekenningsbeschikking een kopie van het aanschafbewijs (kopie factuur) in te leveren. b. Daarnaast dient hij, indien van toepassing, jaarlijks opgave te doen van het onderhoud, door indiening van een kopie onderhoudsfactuur. c. Voor zover het bedrag is gebruikt voor een verhuizing, geldt de adreswijziging als verantwoording. Artikel 27. Gereedmelding, rechthebbenden en vaststelling en uitbetaling financiële tegemoetkoming Bouwkundige voorzieningen 1. Na voltooiing van de werkzaamheden in het kader van een woningaanpassing als bedoeld in artikel 12, lid 3 onder b, van de Verordening individuele voorzieningen gemeente Leeuwarden, maar uiterlijk binnen 15 maanden na het toekennen van een financiële tegemoetkoming, verklaart degene aan wie de financiële tegemoetkoming wordt betaald dat de bedoelde werkzaamheden zijn voltooid. 2. De gereedmelding als bedoeld onder lid 1 gaat vergezeld van een verklaring dat bij het treffen van de voorzieningen is voldaan aan de voorwaarden waaronder de financiële tegemoetkoming is verleend. 3. De gereedmelding is tevens een verzoek om vaststelling en uitbetaling van de financiële tegemoetkoming. 4. Het bedrag van de vaststelling mag maximaal 10% hoger zijn dan het bij de toekenning begrote bedrag van de kosten. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden de verwachting bestaat dat de kosten meer dan 10% zullen afwijken van het begrote bedrag, dient de belanghebbende hierover onverwijld in contact te treden met het college. 5. De tegemoetkoming in de kosten genoemd in artikel 12, lid 3, onder b, c en d van de Verordening individuele voorzieningen gemeente Leeuwarden wordt toegekend en uitbetaald aan de eigenaar van de woonruimte. 6. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12, lid 3, onder a van de Verordening individuele voorzieningen gemeente Leeuwarden wordt rechtstreeks aan de belanghebbende of diens (wettelijke) vertegenwoordiger uitbetaald. H 5. Resultaat: het zich kunnen verplaatsen in en rond de woning. Artikel 28. Verplichtingen De belanghebbende is verplicht om gedurende de gebruiksduur de aangeschafte zaak voldoende te laten onderhouden. In geval van een scootmobiel of elektrische rolstoel is het daarnaast verplicht om minimaal een aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten gedurende de gebruiksduur van het hulpmiddel. De normale gebruiksduur van een hulpmiddel is 7 jaar. Artikel 29. Hoogte persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden Concept Pagina 6 van 8

7 1. De hoogte van het PGB voor aanschaf van een voorziening is gelijk aan de kostprijs van de adequate en financieel voordeligste voorziening. 2. De adequate en financieel voordeligste voorziening blijkt uit een door het college goedgekeurde kostenbegroting, of uit een door de gemeente met een gecontracteerde leverancier afgesloten overeenkomst. 3. Indien een PGB voor aanschaf van een voorziening wordt verstrekt, kan zo nodig ook een PGB voor onderhoud, service en verzekering worden toegekend. 4. Het PGB voor onderhoud, service en verzekering wordt jaarlijks betaald gedurende de technische levensduur van de voorziening. Artikel 30. Verantwoording persoonsgebonden budget 1. De belanghebbende dient binnen zes maanden na de datum van de toekenningsbeschikking een kopie van het aanschafbewijs (kopie factuur) in te leveren. 2. Daarnaast dient hij jaarlijks opgave te doen van het onderhoud, door indiening van een kopie onderhoudsfactuur. H 6. Resultaat: het zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel Artikel 31. OV-tarief collectief vervoer 1. De kosten voor een pashouder jonger dan 65 jaar zijn: per kilometer 0,25 2. De kosten voor een pashouder van 65 jaar en ouder zijn: per kilometer 0,16 Artikel 31. Gebruikskosten eigen auto of vervoer door derden 1. Collectief vervoer in persoonsgebonden budget Belanghebbende met indicatie afgegeven vanaf 1 oktober 2013 De hoogte van het persoonsgebonden budget voor de belanghebbende die vanaf 1 oktober 2013 in aanmerking komt voor deelname aan het collectieve vervoer, maar die op grond van artikel 14 lid 3, onder 2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden kiest voor een persoonsgebonden budget, bedraagt 375,- op jaarbasis ( 0,25 x 1500 kilometer). Er rust namelijk een wettelijke verplichting om zorg in natura gelijk te stellen aan de waarde van een persoonsgebonden budget, om onrechtmatig vastgesteld beleid te voorkomen. Belanghebbende met een indicatie afgegeven voor 1 oktober 2013 Belanghebbende die een persoonsgebonden budget voor collectief vervoer voor 1 oktober 2013 toegekend hebben gekregen ontvangen met ingang van 1 januari 2014 een persoonsgebonden budget ter hoogte van de waarde van de voorziening collectief vervoer op jaarbasis. Dit betekent op basis van de in 2013 geldende OV-tarieven 375,- per jaar. Dit bedrag wordt aangepast op basis op de eventuele wijzigingen in de OV-tarieven Over het jaar 2013 ontvangen belanghebbende met een persoonsgebonden budget voor collectief vervoer 586,- op jaarbasis, overeenkomend met de rechten die zijn toegekend volgens de voorgaand vastgestelde beleidsregels. 2. Kilometervergoedingen. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor belanghebbenden die geen gebruik van het collectief vervoer kunnen maken en die recht hebben op een individuele kilometervergoeding bedraagt: 1. bij het gebruik van een particuliere auto: 648,- per jaar; 2. bij gebruik van een taxi: 3.131,- per jaar; 3. bij gebruik van een rolstoeltaxi: 4.808,- per jaar. Artikel 32. Uitzonderingen bij verstrekken van collectief vervoer 1. Belanghebbenden die collectief vervoer én een scootmobiel in gebruik hebben, ontvangen 50% van de in artikel 31lid 1 en 2 genoemde financiële tegemoetkoming; 2. Voor zover echtgenoten beiden in aanmerking komen voor de tegemoetkoming volgens lid 1 en de vervoersbehoefte vrijwel geheel samenvalt, wordt de financiële tegemoetkoming beperkt tot 1500 km. 3. Voor zover echtgenoten beiden in aanmerking komen voor de tegemoetkoming en de vervoersbehoefte gedeeltelijk samenvalt, zal nader worden bepaald welk deel samenvalt en welk deel voor een aanvullende tegemoetkoming in aanmerking kan komen. Artikel 33. Hoogte persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden Concept Pagina 7 van 8

8 1. De hoogte van het PGB voor aanschaf van een voorziening is gelijk aan de kostprijs van de adequate en financieel voordeligste voorziening. 2. De adequate en financieel voordeligste voorziening blijkt uit een door het college goedgekeurde kostenbegroting, of uit een door de gemeente met een gecontracteerde leverancier afgesloten overeenkomst. 3. Indien een PGB voor aanschaf van een voorziening wordt verstrekt, kan zo nodig ook een PGB voor instandhoudingskosten worden toegekend. 4. Het PGB voor instandhoudingskosten wordt jaarlijks betaald gedurende de technische levensduur van de voorziening. H 7. Resultaat: de mogelijkheden om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. Artikel 34. Hoogte tegemoetkoming voor sportvoorziening De tegemoetkoming voor aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel bedraagt maximaal 2.682,- per 3 jaar. H 8. Slothoofdstuk. Artikel 35 Inwerkingtreding Dit besluit is vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Leeuwarden van.. en treedt in werking 1 dag na publicatie. Artikel 36 Intrekking oude regeling en overgangsrecht Dit besluit treedt in werking 1dag na publicatie. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden 2013 is vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle aanvragen die voor de datum van inwerkingtreding worden ingediend. Het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Leeuwarden 2012 is van toepassing op alle aanvragen die voor 1 maart 2013 worden ingediend. Artikel 37 Citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden. Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden Concept Pagina 8 van 8

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen Inkomensgrenzen bedragen in 2014: huishouden + leeftijd maximale periodebijdrage inkomensgrens Eenpersoonshuishouden,

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit Wmo 2016 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2016 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2016 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college voor Sociaal Domein op29 september 2015 (B&W 403542)

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 9.5, 10.4, 11.1 en 11.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015, waarin aan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit Wmo 2017 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2017 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2017 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college voor Sociaal Domein op29 september 2015 (B&W 403542)

Nadere informatie

gelet op de artikelen 8, 11, 12, 13, 16, 17 en 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

gelet op de artikelen 8, 11, 12, 13, 16, 17 en 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 015 nadere regels

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 9.5, 10.4, 11.1 en 11.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015, waarin aan

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 januari 2010 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen a. Onder

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo 2018 gemeente Leeuwarden

Financieel Besluit Wmo 2018 gemeente Leeuwarden Financieel Besluit Wmo 2018 gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; gelet op de Verordening Wmo 2018

Nadere informatie

Besluit Wmo gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2017-2 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura worden vastgesteld door het college voor Sociaal Domein 2015. In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 1 Paragraaf 1 - Algemene regels Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Verordening voorzieningen Wmo

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015, versie 2

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015, versie 2 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1. Begripsomschrijvingen 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. Vorm Maatwerkvoorziening 2 artikel 2. Vorm

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 9.4 en 11.3 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2017, waarin aan ons de bevoegdheid

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 182568 27 december 2016 Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning 2017 Collegebesluit Registratienummer 796733 / 799073 Het college

Nadere informatie

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

GEMEENTEBLAD. Nr Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leeuwarden. Nr. 76255 17 december 2014 Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura

Nadere informatie

Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011

Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011 Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, gezien het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 9.4,11.1 en 11.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2017, waarin aan ons de

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

GEMEENTEBLAD. Nr Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leeuwarden. Nr. 16299 25 februari 2015 Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Bijzonder regels over het persoonsgebonden budget Regels rond verstrekking en verantwoording Hoofdstuk 2 Artikel

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 (versie januari 2016) 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 artikel 1.1

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen

Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Schinnen 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 59769 3 juli 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; Overwegende dat: Het wenselijk of voorgeschreven is

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard versie

Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard versie Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18-12-2009 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Criteria... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2016

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2016 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen; gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 en 2.1.7 van de Wet

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaltbommel 2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaltbommel 2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Burgemeester en wethouders van Zaltbommel d.d. 15 maart

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek

Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1. Algemene Bepalingen

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Hof van Twente 2014 Goor, januari 2014 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Voorschoten. Nr. 83424 30 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Gemeenteblad nr. 135, 26 juni 2014 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen 1. In deze regels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 30080 28 februari 2017 Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017 gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016.

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016. 1 *548410* Bijlage BBV Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Putten 2016; besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie