Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo"

Transcriptie

1 Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

2 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4 Artikel 2 Artikel 3 Algemene regels over het persoonsgebonden budget... 4 Algemene regels over de financiële tegemoetkoming... 4 Hoofdstuk 3 Eigen bijdrage...5 Artikel 4 Artikel 5 Omvang van eigen bijdrage... 5 Duur oplegging eigen bijdrage... 5 Hoofdstuk 4 Hulp bij het huishouden...6 Artikel 6 Hulp bij het huishouden in natura... 6 Artikel 7 Persoongebonden budget voor hulp bij het huishouden... 6 Artikel 8 Uitbetaling persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden... 6 Hoofdstuk 5 Woonvoorzieningen...7 Artikel 9 Voorziening in natura en in eigendom... 7 Artikel 10 Persoonsgebonden budget voor een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening... 7 Artikel 11 Persoonsgebonden budget voor een niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorziening... 7 Artikel 12 Uitbetaling en verantwoording persoonsgebonden budget woonvoorzieningen... 7 Artikel 13 Bijzondere bepalingen voor woningaanpassingen... 7 Artikel 14 Verhuis- en herinrichtingskosten... 8 Artikel 15 Financiële tegemoetkoming tijdelijke huisvesting... 8 Artikel 16 Financiële tegemoetkoming kosten huurderving... 8 Artikel 17 Financiële tegemoetkoming kosten onderhoud, keuring en reparatie trapliften... 8 Artikel 18 Financiële tegemoetkoming kosten verwijderen van voorzieningen uit een huurwoning... 8 Artikel 19 Financiële tegemoetkoming bezoekbaar maken woning... 9 Artikel 20 Financiële tegemoetkoming woningsanering... 9 Hoofdstuk 6 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel...10 Artikel 21 Norminkomen en vervoersvoorzieningen Artikel 22 Collectief vervoerssysteem (Regiotaxi Rivierenland) Artikel 23 Persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen Artikel 24 Uitbetaling en verantwoording persoonsgebonden budget vervoersvoorzieningen Artikel 25 Financiële tegemoetkoming voor gebruik eigen auto Artikel 26 Financiële tegemoetkoming (rolstoel-)taxi Hoofdstuk 7 Rolstoelen...12 Artikel 27 De vorm van de verstrekking Artikel 28 Persoonsgebonden budget voor een rolstoelvoorziening Artikel 29 Uitbetaling en verantwoording persoonsgebonden budget rolstoelvoorzieningen Hoofdstuk 8 Overige voorzieningen...13 Artikel 30 Artikel 31 Financiële tegemoetkoming voor een sportrolstoel Financiële tegemoetkoming voor sporthulpmiddelen Hoofdstuk 9 Advisering en samenhangende afstemming...14 Artikel 32 Verplicht advies Artikel 33 Samenhangende afstemming Hoofdstuk 10 Slotbepalingen...15 Artikel 34 Indexering Artikel 35 Inwerkingtreding Artikel 36 Citeertitel van 15

3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: a. Verordening: de Verordening individuele voorzieningen Wmo gemeente Tiel b. Zorg in natura: in natura wil zeggen dat de gemeente de zorg of het hulpmiddel voor de aanvrager regelt. c. Financiële tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening, welke afgestemd wordt op het inkomen van de aanvrager. d. Norminkomen: de toepasselijke gebruteerde bijstandsnorm als genoemd in paragraaf 3.2 van de Wet werk en bijstand verhoogd met de in artikel 25 tweede lid van die wet bedoelde maximale toeslag. Bij personen van 65 jaar en ouder wordt uitgegaan van de normen voor deze categorie die gebaseerd zijn op de Algemene Ouderdomswet. e. Verzamelinkomen: het inkomen dat de belastingdienst vaststelt op basis van het inkomen uit werk en woning en de eventuele opbrengsten uit sparen dan wel beleggingen. De hoogte van de te betalen eigen bijdrage en het eigen aandeel Wmo wordt gebaseerd op het verzamelinkomen over het peiljaar. f. Peiljaar: het peiljaar is het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin aan een persoon maatschappelijke ondersteuning wordt verleend. 2. Alle begrippen die in Besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de voormalige Wet voorzieningen gehandicapten of de Verordening Individuele voorzieningen gemeente Tiel. 3 van 15

4 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming Artikel 2 Algemene regels over het persoonsgebonden budget 1. De aanvrager wordt door gemeente overeenkomstig het gestelde in artikel 6 van de wet geïnformeerd over de keuze tussen het ontvangen een voorziening in natura en of een hiermee vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget. 2. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. 3. Bij verstrekking van een persoonsgebonden budget wordt géén eigen bijdrage ingehouden op het persoonsgebonden budget. Dat betekent dat de aanvrager, evenals bij zorg in natura, geld moet reserveren om de door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) opgelegde eigen bijdrage te betalen. 4. Verstrekking van een persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien op grond van aanwijzingen, die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden, het ernstige vermoeden bestaat, dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget 5. Voor de verantwoording van het persoonsgebonden budget hulpmiddelen en het persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden gelden afzonderlijke verantwoordingsregels. 6. De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college vindt steekproefsgewijs plaats. 7. Nadere verantwoordingsregels persoonsgebonden budget hulpmiddelen op het gebied van woon, vervoer en rolstoelvoorzieningen zijn opgenomen in de betreffende hoofdstukken. Artikel 3 Algemene regels over de financiële tegemoetkoming De financiële tegemoetkoming is een gedeeltelijke compensatie van de werkelijke kosten. Zolang de werkelijke kosten meer bedragen dan de financiële tegemoetkoming wordt geen eigen aandeel berekend. 4 van 15

5 Hoofdstuk 3 Eigen bijdrage Artikel 4 Omvang van eigen bijdrage 1. Bij de volgende voorzieningen (in natura of persoonsgebonden budget) is een eigen bijdrage verschuldigd: a. hulp bij het huishouden b. woningaanpassingen c. roerende en losse woonvoorzieningen d. scootmobielen e. ander vervoermiddel f. aanpassing eigen auto 2. De hoogte van de eigen bijdrage en het eigen aandeel wordt berekend aan de hand van het bepaalde in artikel 4.1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Algemene Maatregel van Bestuur). Artikel 5 Duur oplegging eigen bijdrage 1. De duur van de oplegging van de eigen bijdrage is als volgt: a. Hulp bij het huishouden; de eigen bijdrage wordt per 4 weken voor de totale duur van de verstrekking in rekening gebracht. b. Roerende en losse woonvoorzieningen; maximaal 39 perioden van 4 weken. c. Woningaanpassingen (bouwkundige of woontechnisch); maximaal 39 perioden van 4 weken. d. Scootmobielen; maximaal 13 perioden van de 4 weken. e. Overige vervoersvoorzieningen maximaal 13 perioden van 4 weken. f. Aanpassing eigen auto; maximaal 13 perioden van 4 weken. 2. De eigen bijdrage bedraagt nooit meer dan de kostprijs van de voorziening. 5 van 15

6 Hoofdstuk 4 Hulp bij het huishouden Artikel 6 Hulp bij het huishouden in natura Bij hulp in het huishouden in natura wordt een onderscheid gemaakt in: HH 1: huishoudelijke werkzaamheden HH 2: huishoudelijke werkzaamheden met de nadruk op hulp bij de organisatie van het huishouden HH 3: hulp bij ontregelde huishouding. Bij hulp in het huishouden in natura kiest de aanvrager een van de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders en gaat daarmee een zorgovereenkomst aan. De gemeente betaalt de geleverde zorguren per 4 weken, tot maximaal wat is geïndiceerd, aan de zorgaanbieder tegen het contractueel vastgelegde uurtarief. Artikel 7 Persoongebonden budget voor hulp bij het huishouden 1. Bij de keuze voor een persoonsgebonden budget kiest de aanvrager voor een geldbedrag waarbij hij de hulp bij het huishouden zelf inkoopt 2. Bij de indicatiestelling door de gemeente wordt aangegeven hoeveel uren hulp bij het huishouden per week nodig zijn. 3. Het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden bedraagt in 2010 voor: HH1: 14,00 per uur HH2: 17,30 per uur HH3: 20,40 per uur Artikel 8 Uitbetaling persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden Uitbetaling van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden vindt plaats in de eerste week van iedere periode van 4 weken waarin recht bestaat op een persoonsgebonden budget. 6 van 15

7 Hoofdstuk 5 Woonvoorzieningen Artikel 9 Voorziening in natura en in eigendom 1. De volgende voorzieningen worden uitsluitend in natura en in bruikleen aangeboden: a. Mobiele tilliften b. Hulpmiddelen met een cataloguswaarde boven en die geschikt zijn voor hergebruik. c. Trapliften. 2. Hulpmiddelen met een cataloguswaarde beneden kunnen in eigendom worden verstrekt. Artikel 10 Persoonsgebonden budget voor een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening 1. Het persoonsgebonden budget voor een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening wordt vastgesteld op basis van de indicatie van de Wmo indicatiesteller of het medisch advies. 2. Het persoonsgebonden budget voor een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening is gelijk aan de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het College geaccepteerde offerte. 3. Een persoonsgebonden budget voor een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening, wordt uitbetaald aan de eigenaar van de woning. Artikel 11 Persoonsgebonden budget voor een niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorziening 1. Het persoonsgebonden budget voor een niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorziening, anders dan bedoeld in artikel 9 van dit Besluit, wordt vastgesteld op basis van de indicatie van de Wmo indicatiesteller of het medisch advies. 2. Noodzaak voor en de hoogte van de meerkosten van aanpassingen en/of opties wordt vastgesteld door en op basis van de indicatie van de Wmo indicatiesteller of het medische advies. 3. Het persoonsgebonden budget voor een niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorziening, is gelijk aan de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het College geaccepteerde offerte. Artikel 12 Uitbetaling en verantwoording persoonsgebonden budget woonvoorzieningen De uitbetaling van het persoonsgebonden budget vindt plaats na het overleggen van de nota(-s) en een daarop volgende gemeentelijke inspectie van de woonvoorziening waaruit blijkt dat een (of meerdere) voorziening(en) is (zijn) gekocht c.q. aangebracht conform de gestelde indicatie in de beschikking. Rechten en plichten budgethouder zijn in de beschikking opgenomen. Artikel 13 Bijzondere bepalingen voor woningaanpassingen 1. De meerwaarde als bedoeld in artikel 21 van de verordening wordt bepaald door een beëdigde taxateur en vastgesteld door het college. Het college geeft opdracht tot het verrichten van een waardebepaling van de woning direct voorafgaand aan de verstrekking van de voorziening en direct na gereedmelding van de aanpassing. 2. De hoogte van de terugbetaling van de meerwaarde (antispeculatiebeding) bedraagt: a. voor het eerste jaar 100% van de meerwaarde b. voor het tweede jaar 90% van de meerwaarde, c. voor het derde jaar 80% van de meerwaarde, d. voor het vierde jaar 70% van de meerwaarde, e. voor het vijfdejaar 60%van de meerwaarde, 7 van 15

8 f. voor het zesde jaar 50% van de meerwaarde, g. voor het zevende jaar 40% van de meerwaarde, h. voor het achtste jaar 30% van de meerwaarde, i. voor het negende jaar 20% van de meerwaarde, en j. voor het tiende jaar 10% van de meerwaarde. 3. Een woningaanpassing dient binnen 12 maanden gerealiseerd te zijn. 4. De in het eerste lid bedoelde gereedmelding van de aanpassing dient door de woningeigenaar plaats te vinden binnen 12 maanden na het toekennen van de voorziening. Met deze gereedmelding verklaart de woningeigenaar ook dat bij het treffen van de voorziening(en) is voldaan aan de door het college gestelde eisen / voorwaarden waaronder de voorziening is verleend. Artikel 14 Verhuis- en herinrichtingskosten 1. De financiële tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten als bedoeld in artikel 15 eerste lid onder a van de verordening bedraagt 2.500,-. 2. Aan degene die op verzoek van het college een aangepaste (rolstoelgeschikte) woning verlaat kan een verhuiskostenvergoeding worden verstrekt van 4.000,-. Artikel 15 Financiële tegemoetkoming tijdelijke huisvesting 1. Een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in artikel 15 onder e. van de verordening, kan verleend worden als de noodzaak voor tijdelijke huisvesting niet voorzienbaar was en de kosten gemaakt moeten worden gemaakt in verband met het aanpassen van: a. zijn / haar huidige woonruimtes b. de nog te betrekken woonruimtes. 2. De financiële tegemoetkoming wordt uitsluitend toegekend indien de aan te passen woonruimte ten gevolge van het realiseren van de woningaanpassing niet bewoond kan worden en als gevolg daarvan voor de aanvrager dubbele woonlasten ontstaan en deze redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen dat deze dubbele woonlasten ontstaan. 3. De hoogte van de financiële tegemoetkoming bedraagt de werkelijke kosten van de kale huur, tot een maximum van de bovengrens huurtoeslag per maand. Artikel 16 Financiële tegemoetkoming kosten huurderving In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte of mogelijk aan te passen woonruimte kan het college een financiële tegemoetkoming verlenen aan de eigenaar van de woning in verband met derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal 3 maanden. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal het bedrag van de laatstgenoten kale huur. Artikel 17 Financiële tegemoetkoming kosten onderhoud, keuring en reparatie trapliften 1. De kosten van onderhoud, keuring en reparatie van een in bruikleen verstrekte voorziening worden in natura verstrekt volgens de door het college gemaakte afspraken met leveranciers, installateurs en onderhoudsbedrijven 2. Indien de in het eerste lid bedoelde afspraken ontbreken, wordt de hoogte van de financiële tegemoetkoming vastgesteld op basis van algemeen gebruikelijke prijzen. Artikel 18 Financiële tegemoetkoming kosten verwijderen van voorzieningen uit een huurwoning 1. De financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 15 eerste lid onder h. van de verordening wordt verstrekt in de kosten van het verwijderen van woonvoorzieningen uit huurwoningen indien: 8 van 15

9 a. de woning langer dan 3 maanden leeg staat en het is aannemelijk dat de woning niet binnen 6 maanden opnieuw verhuurd kan worden aan een persoon met een beperking of probleem die is aangewezen op een woning met de betreffende voorzieningen én b. de woning door aanwezigheid van de betreffende voorziening(en) niet verhuurd kan worden aan een persoon zonder beperking of probleem. 2. De hoogte van de vast te stellen financiële tegemoetkoming in de kosten van verwijdering van een voorziening bedraagt maximaal 1000,-. Artikel 19 Financiële tegemoetkoming bezoekbaar maken woning De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor het bezoekbaar maken van een woning als bedoeld in artikel 15 eerste lid onder i. van de verordening bedraagt 100% van de kosten met een maximum van 3.000,00. Artikel 20 Financiële tegemoetkoming woningsanering 1. Een financiële tegemoetkoming in de kosten als bedoeld in artikel 15 eerste lid onder j. van een door het college geïndiceerde sanering van de slaapkamer van de verordening van de aanvrager wordt eenmalig verstrekt en is gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten, met een maximum van 2.000,-. 2. De hoogte van de financiële tegemoetkoming is afhankelijk van de afschrijvingstermijn van de te saneren artikelen: a. 100% indien het artikel nieuwer is dan twee jaar; b. 75% indien het artikel tussen de twee en vier jaar oud is; c. 50% indien het artikel tussen de vier en zes jaar oud is; d. 25% indien het artikel tussen de zes en acht jaar oud is; 9 van 15

10 Hoofdstuk 6 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 21 Norminkomen en vervoersvoorzieningen 1. De in artikel 26 van de verordening bedoelde inkomensgrenzen per categorie bedragen per 2010 a. voor personen tot 65 jaar: - Gehuwden beiden tot 65 jaar ,- - Alleenstaande tot 65 jaar ,- - Alleenstaande ouder tot 65 jaar ,- b. voor personen vanaf 65 jaar: - Gehuwden beiden 65 jaar of ouder ,- - Alleenstaande 65 jaar of ouder ,- - Gehuwden, één partner 65 jaar of ouder ,- - Alleenstaande ouder 65 jaar of ouder ,- 2. De inkomensgrens is gelijk aan 1.5 maal het norminkomen. Artikel 22 Collectief vervoerssysteem (Regiotaxi Rivierenland) 1. De voor het collectief vervoer geïndiceerde aanvrager kan tegen het gereduceerde Wmo tarief gebruikmaken van de Regiotaxi Rivierenland. Voor een rit betaalt de aanvrager het opstaptarief en voor iedere zone waar hij doorheen reist. Een rit moet minimaal 2 zones en kan maximaal 5 zones zijn. 2. Het tarief bedraagt 0,50 per zone en is gerelateerd aan het blauwe strippen tarief zoals dat jaarlijks wordt vastgesteld voor het reguliere openbaar vervoer. 3. De aanvrager mag één reiziger ter begeleiding meenemen. De aanvrager betaalt dan het dubbele tarief. 4. Als speciale dienstverlening voor geïndiceerde reizigers noodzakelijk is om het gebruik van het collectief vervoer mogelijk te maken kunnen door het college speciale indicaties toegekend worden waarvan de extra kosten niet doorberekend worden aan de reiziger. 5. Bij meerdere belanghebbenden woonachtig in één leefeenheid zijn kosten van vervoer als algemeen gebruikelijk aan te merken als hun gezamenlijk inkomen in het peiljaar meer bedraagt dan 2 maal het norminkomen. 6. Het inkomen bedoeld in artikel 26 van de verordening is het inkomen in het peiljaar. Artikel 23 Persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen 1. Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld na indicatiestelling en op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst-adequate voorziening. 2. Indien nodig wordt het persoonsgebonden budget verhoogd met een bedrag voor onderhoud, reparatie en eventueel verplichte verzekeringen. 3. De noodzaak voor de aanpassingen en/of opties wordt vastgesteld op basis van de indicatie van de Wmo indicatiesteller of het medisch advies. 4. Het persoonsgebonden budget voor de vervoersvoorziening, aanpassing / opties wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het College geaccepteerde offerte. 10 van 15

11 Artikel 24 Uitbetaling en verantwoording persoonsgebonden budget vervoersvoorzieningen 1. Het persoonsgebonden budget wordt verstrekt voor een periode van 7 jaar. Binnen deze 7 jaar wordt, zolang de beperking(en) van de aanvrager dit niet noodzakelijk maakt, voor dezelfde voorziening niet tweemaal een persoonsgebonden budget verstrekt. 2. Uitbetaling van het persoonsgebonden budget vindt plaats na het overleggen van de nota(-s) waaruit blijkt dat een voorziening is gekocht c.q. aangebracht conform de gestelde indicatie in de beschikking. Rechten en plichten budgethouder zijn in de beschikking opgenomen. 3. Het college behoudt zich het recht voor om een voorziening die aangeschaft is met het persoonsgebonden budget en niet langer door de aanvrager wordt gebruikt in te nemen en voor herverstrekkingsdoeleinden in te zetten. Een besluit over inname wordt altijd genomen als het persoonsgebonden budget meer heeft bedragen dan 3.000,- en de voorziening binnen twee jaar niet meer gebruikt wordt. Inname betreft ook de door de aanvrager op eigen kosten aangebrachte opties. Artikel 25 Financiële tegemoetkoming voor gebruik eigen auto 1. Een financiële tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto wordt verstrekt indien het primaat van collectief vervoer per regiotaxi Rivierenland voor de aanvrager om medische redenen niet toepasbaar is 2. De financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een eigen auto bedraagt maximaal 420,00 per jaar. Bij meerdere gebruikers binnen een leefeenheid is de maximale vergoeding 75% van dit bedrag per persoon. Artikel 26 Financiële tegemoetkoming (rolstoel-)taxi De regiotaxi Rivierenland bevat ook vervoer van rolstoelgebruikers. Incidenteel voorkomende meerkosten van de rolstoeltaxi zijn niet algemeen gebruikelijk en komen voor vergoeding in aanmerking indien vastgesteld kan worden dat reizen met de regiotaxi Rivierenland geheel niet mogelijk is. De maximale tegemoetkoming bedraagt dan 500,- per jaar. 11 van 15

12 Hoofdstuk 7 Rolstoelen Artikel 27 De vorm van de verstrekking Een rolstoelvoorziening wordt in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget aangeboden. Artikel 28 Persoonsgebonden budget voor een rolstoelvoorziening 1. Het persoonsgebonden budget voor een rolstoelvoorziening wordt vastgesteld na indicatiestelling en op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst-adequate voorziening. 2. Indien nodig wordt het persoonsgebonden budget verhoogd met een bedrag voor onderhoud, reparatie en eventueel verplichte verzekeringen. 3. De noodzaak voor de aanpassingen en/of opties wordt vastgesteld op basis van de indicatie van de Wmo indicatiestel(st)er of het medische advies. 4. Het persoonsgebonden budget voor aanpassingen / opties wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het College geaccepteerde offerte. Artikel 29 Uitbetaling en verantwoording persoonsgebonden budget rolstoelvoorzieningen 1. Het persoonsgebonden budget wordt verstrekt voor een periode van 7 jaar. Binnen deze 7 jaar wordt, zolang de beperking(en) van de aanvrager dit niet noodzakelijk maakt, voor dezelfde voorziening niet tweemaal een persoonsgebonden budget verstrekt. 2. Uitbetaling van het persoonsgebonden budget vindt plaats na het overleggen van de nota(-s) waaruit blijkt dat een voorziening is gekocht c.q. aangebracht conform de gestelde indicatie in de beschikking. Rechten en plichten budgethouder zijn in de beschikking opgenomen. 3. Het college behoudt zich het recht voor om een voorziening die aangeschaft is met het persoonsgebonden budget en niet langer door de aanvrager wordt gebruikt in te nemen en voor herverstrekkingsdoeleinden in te zetten. Een besluit over inname wordt altijd genomen als het persoonsgebonden budget meer heeft bedragen dan 3.000,- en de voorziening binnen twee jaar niet meer gebruikt wordt. Inname betreft ook de door de aanvrager op eigen kosten aangebrachte opties. 12 van 15

13 Hoofdstuk 8 Overige voorzieningen Artikel 30 Financiële tegemoetkoming voor een sportrolstoel De financiële tegemoetkoming voor de aanschaf en het onderhoud van een sportrolstoel bedraagt maximaal 2.500,- voor een periode van drie jaar. Artikel 31 Financiële tegemoetkoming voor sporthulpmiddelen De financiële tegemoetkoming voor de aanschaf en het onderhoud van een sporthulpmiddel bedraagt de werkelijke kosten van het sporthulpmiddel tot een maximumbedrag van 1.000,- per 3 jaar indien en voor zover er sprake is van meerkosten wegens het gebruik door mensen met beperkingen. 13 van 15

14 Hoofdstuk 9 Advisering en samenhangende afstemming Artikel 32 Verplicht advies Het bedrag bedoeld in artikel 35 lid 1 onder a van de verordening bedraagt ,00. Artikel 33 Samenhangende afstemming Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de aanvrager wordt bij het onderzoek inzake het advies ex artikel 37 van de verordening indien van toepassing aandacht besteed aan: a. de algemene gezondheidstoestand van de aanvrager; b. de beperkingen die de aanvrager in zijn functioneren, ondervindt als gevolg van ziekte of gebrek; c. de woning en de woonomgeving van de aanvrager; d. het psychisch en sociaal functioneren van de aanvrager; e. de sociale omstandigheden van de aanvrager. Bij de besluitvorming en de motivering van het besluit wordt door het college bij deze bevindingen aangesloten. 14 van 15

15 Hoofdstuk 10 Slotbepalingen Artikel 34 Indexering 1. Het college kan jaarlijks per januari de in het kader van dit besluit geldende bedragen verhogen of verlagen conform de ontwikkelingen van de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de wijzigingen van het minimumloon en de daaraan gerelateerde uitkeringsnormen. 2. Indexering is niet van toepassing op door het college geaccepteerde offertes. Artikel 35 Inwerkingtreding 1. Dit Besluit treedt, onder intrekking van de het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tiel 2010, in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan. 1. Het bepaalde in artikel 25 tweede lid treedt voor degene die een financiële tegemoetkoming voor het gebruik van een eigen auto heeft, in werking op 1 januari Artikel 36 Citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als het. 15 van 15

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007; Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de Verordening

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Datum vaststelling 16 december 2014 Datum inwerkingtreding 1 januari 2015 Datum publicatie 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg (Besluit) is een uitwerking

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 BBeessl lluui iit tt mmaaaat ttsscchhaappppeel lli iij jjkkee oonnddeer rrsst tteeuunni iinngg ggeemmeeeennt ttee AAl llkkeemmaaddee

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 877 september 0 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september 0 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTZAAN 2014

GEMEENTE OOSTZAAN 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de gemeenteraad van Kapelle bij besluit van, nummer 2014/ heeft

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Korendijk

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Korendijk *0010100120132774* KNDK/2013/2774 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Korendijk 29-10-2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Nadere informatie

Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011

Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011 Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, gezien het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie