Verordening voorzieningen gehandicapten 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening voorzieningen gehandicapten 2005"

Transcriptie

1 Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Citeertitel Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout 2005 Besloten door gemeenteraad Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen. Grondslagen 1. Wet voorzieningen gehandicapten, art Gemeentewet, art. 149 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking nieuwe regeling Weekblad Oosterhout, Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Weekblad Oosterhout, Voorstel gemeenteraad

2 Geconsolideerde tekst van de regeling Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 De raad van de gemeente Oosterhout, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 januari 2005; gelet op artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van voorzieningen aan gehandicapten bij verordening te regelen; besluit: a. in te trekken de Verordening voorzieningen gehandicapten 2004; b. vast te stellen de navolgende Verordening voorzieningen gehandicapten 2005: Afdeling l Algemeen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet voorzieningen gehandicapten b. voorziening: een woonvoorziening, een vervoersvoorziening of een rolstoel. c. inkomen: 1. het netto-inkomen, conform de berekening zoals aangegeven in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten; 2. het gezamenlijk netto-inkomen, conform de berekening zoals aangegeven. In het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten van de ouders of pleegouders van de gehandicapte, indien de gehandicapte jonger is dan 18 jaar en geen echtgenoot heeft in de zin van artikel 1 van de Wet; 3. het gezamenlijk netto-inkomen, conform de berekening zoals aangegeven. In het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten van de gehandicapte en zijn echtgenoot, indien de gehandicapte een echtgenoot heeft in de zin van artikel 1 van de Wet. d. Woonwagen: een wagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder f van de Woningwet. e. Standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder e van de Woningwet. f. Woonschip: een vaartuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder c van de Woningwet. g. Ligplaats: een ligplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder d van de Woningwet. h. Hoofdverblijf: de woonruimte waar de gehandicapte zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft en waar de gehandicapte in de gemeentelijke basisadministratie als zodanig staat ingeschreven; i. Gemeenschappelijke ruimte: gedeelte(n) van een woongebouw, niet behorende tot de onderscheiden woningen, bestemd en noodzakelijk om de woning van de gehandicapte vanaf de toegang van het woongebouw te bereiken; j. Woningaanpassing: ingreep van bouwkundige of woontechnische aard die: 1 gericht is op het opheffen of verminderen van ergonomische beperkingen die een gehandicapte ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte; of 2 betrekking heeft op een uitraasruimte. k. Woningaanpassing Categorie 1: wc-potten, beugels en douchezitjes en bouwkundige ingrepen tot 5.000,-- (incl. BTW); Woningaanpassing Categorie 2: trapliften in de woning (evt. in combinatie met categorie 1); 2

3 Woningaanpassing Categorie 3: bouwkundige ingrepen vanaf 5.000,-- (incl. BTW) niet vallend onder categorie 1 en/of 2; l. Bezoekbaar aanpassen: een woningaanpassing die de gehandicapte in staat stelt de woonruimte, de woonkamer en één toilet te bereiken en te gebruiken; m. Bejaardenoord: een woongebouw dat, bij uitsluiting van andere bewoners, bewoond wordt door daartoe in het kader van de AWBZ geïndiceerde bewoners alsmede de bij dat woongebouw behorende aanleunwoningen; n Financiële tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening welke kan worden afgestemd op het inkomen van de gehandicapte; o. Forfaitaire vergoeding: een bijdrage ineens die los van het inkomen en los van de werkelijke kosten van een voorziening wordt verstrekt, al dan niet met inachtneming van een inkomensgrens; p. Gemaximeerde vergoeding: een vergoeding in de kosten van een voorziening die tot een vastgesteld maximum wordt verstrekt, al dan niet met inachtneming van een inkomensgrens; q. Voorziening in natura: een voorziening die niet in de vorm van een geldsom wordt verstrekt; r. Normbedrag: een forfaitaire of gemaximeerde vergoeding. s. Norminkomen: het norminkomen als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en tegen bijdragen WVG. Artikel 1:2 Beperkingen 1. Een voorziening kan slechts worden toegekend voor zover: a. deze in overwegende mate op het individu is gericht; b. deze langdurig noodzakelijk is om diens beperkingen op het gebied van het wonen of zich innen of buiten de woning verplaatsen op te heffen of te verminderen; c. deze, naar objectieve maatstaven gemeten, als de goedkoopst nog toereikende voorziening kan worden aangemerkt; d. een voorziening bedoeld in de Regeling hulpmiddelen in het kader van de Ziekenfondswet en/of de Regeling hulpmiddelen Zorgverzekeraars Nederland geen oplossing biedt voor de ondervonden belemmeringen; 2. Met uitzondering van hetgeen in het eerste lid onder a is gesteld, kan een voorziening worden verstrekt in de vorm van het gebruik van een collectief vervoerssysteem als bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder a. 3. Geen voorziening wordt toegekend: a. indien de voorziening naar het oordeel van burgemeester en wethouders als algemeen gebruikelijk moet worden aangemerkt en niet uitsluitend bestemd is voor het gebruik door gehandicapten; b. voor zover op grond van enige andere wettelijke regeling of enige privaatrechtelijke overeenkomst of verbintenis aanspraak op de voorziening bestaat; c. indien de voorziening eerder aan de gehandicapte is toegekend en de voorziening geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die naar het oordeel van burgemeester en wethouders aan de gehandicapte en/of zijn wettelijk vertegenwoordigers zijn toe te rekenen; d. voor zover de aanvraag een voorziening betreft waarvoor de kosten zijn gemaakt dan wel de voorziening is gerealiseerd voordat de aanvraag bij burgemeester en wethouders is ingediend en dezen een beslissing op de aanvraag hebben genomen. Artikel 1:3 Intrekking / beëindiging Burgemeester en wethouders kunnen in elk geval een beschikking genomen op grond van deze verordening geheel of gedeeltelijk intrekken dan wel de daarin genoemde voorziening geheel of gedeeltelijk beëindigen indien: a. niet voldaan is aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening; 3

4 b. niet voldaan is aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens het uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout; c. niet voldaan is aan de in de beschikking gestelde aanvullende voorwaarden; d. gebleken is dat de gegevens op basis waarvan de beschikking is genomen onjuist waren en zo de juiste gegevens beschikbaar waren geweest er een andere beschikking was genomen; e. gebleken is dat de omstandigheden van de gehandicapte dan wel het aanbod van nog toereikende voorzieningen zodanig zijn/is veranderd, dat de noodzaak voor de verstrekte voorziening is komen te vervallen c.q. kan worden volstaan met een hulpmiddel als bedoeld in de Regeling hulpmiddelen en in het kader van de Ziekenfondswet en/of de Regeling hulpmiddelen Zorgverzekeraars dan wel een goedkopere nog toereikende voorziening; f. indien blijkt dat een financiële tegemoetkoming dan wel een gemaximeerde vergoeding niet binnen een periode van zes maanden na besluit tot toekenning is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor deze was verleend. Artikel 1:4 Terugvordering 1. Ingeval van omstandigheden bedoeld bij artikel 1.3 aanhef en onder a, b, c en f vorderen burgemeester en wethouders de als gevolg daarvan onverschuldigd betaalde (voorschotten van) financiële tegemoetkomingen, forfaitaire vergoedingen en gemaximeerde vergoedingen volledig terug. 2. Burgemeester en wethouders vorderen voorts onverschuldigd betaalde (voorschotten van) financiële tegemoetkomingen, forfaitaire vergoedingen en gemaximeerde vergoedingen volledig terug voor zover de gehandicapte redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat deze onverschuldigd werden betaald. Artikel 1:5 Wijze van terugbetalen 1. De terugbetaling van de als gevolg van artikel 1.4 ontstane schuld vindt plaats door verrekening met, krachtens deze verordening, nog aan debiteur verschuldigde financiële tegemoetkomingen, gemaximeerde vergoedingen en forfaitaire vergoedingen. 2. Indien geen verrekening kan plaatsvinden, vindt invordering ineens plaats van de totale schuld. 3. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van burgemeester en wethouders, kunnen burgemeester en wethouders met de debiteur een betalingsregeling treffen. HOOFDSTUK 2 BEVOEGDHEDEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Artikel 2:1 Financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen 1. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen vast overeenkomstig het bepaalde in de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG. 2. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van eigen bijdragen voor voorzieningen in natura vast overeenkomstig het bepaalde in de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG. 3. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de forfaitaire vergoedingen behorende bij de in hoofdstuk 5 bedoelde vervoersvoorzieningen vast. 4. De door burgemeester en wethouders vastgestelde financiële tegemoetkomingen, de gemaximeerde en de forfaitaire vergoedingen worden vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout. Artikel 2:2 Vaststellen van nadere regels/voorwaarden 1. Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze verordening nadere regels en voorwaarden vaststellen. 2. De nadere regels en voorwaarden bedoeld in het eerste lid worden vastgelegd in het Handboek WVG gemeente Oosterhout. 4

5 HOOFDSTUK 3 AANVRAAGPROCEDURE EN ADVISERING Artikel 3:1 Aanvraagformulier Een aanvraag voor een voorziening dient te worden ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld al dan niet elektronisch formulier. Artikel 3:2 Inlichtingen, onderzoek, advies 1. Burgemeester en wethouders kunnen, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van het recht op een voorziening, degene die een aanvraag heeft gedaan: a. oproepen in persoon te verschijnen op een door burgemeester en wethouders te bepalen plaats en tijdstip en hem te ondervragen; b. op een door burgemeester en wethouders te bepalen plaats en tijdstip door een of meer daartoe aangewezen deskundigen te ondervragen en/of te onderzoeken. 2. Burgemeester en wethouders vragen in ieder geval aan een daartoe door hen aangewezen adviesinstantie een integraal advies. Indien de aanvraag is ingediend door een gehandicapte, voor wie nog niet eerder een voorziening als bedoeld in artikel 2 van de wet is getroffen. 3. Burgemeester en wethouders vragen in ieder geval aan een daartoe door hen aangewezen adviesinstantie een claimgericht advies indien de aanvraag is ingediend door een gehandicapte aan wie al eerder een voorziening als bedoeld in artikel 2 van de wet is getroffen. Indien: a. de aanvraag betrekking heeft op het verstrekken van een hulpmiddel, waarbij individuele aanpassingen naar verwachting noodzakelijk zijn; b. de aanvraag ook betrekking heeft op een woningaanpassing, waarvan de kosten meer zullen bedragen dan 5.000,-- (incl. BTW); c. burgemeester en wethouders dat overigens gewenst vinden. 4. Bij een volgende aanvraag voor een voorzieningen hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid opnieuw advies in te winnen. Artikel 3:3 Deskundigenadvies Burgemeester en wethouders stellen in het belang van de in- en externe medische advisering door deskundigen in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout regels vast ten aanzien van: a. de eisen die aan een extern deskundige moeten worden gesteld; b. de inhoud en de reikwijdte van het advies. Artikel 3:4 Informatieplicht 1. Een gehandicapte is verplicht aan burgemeester en wethouders of de door hen aangewezen adviesinstantie die gegevens te (doen) verschaffen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van het recht op een voorziening. 2. Degene aan wie krachtens deze verordening een voorziening is toegekend, is verplicht aan burgemeester en wethouders mededeling te doen van feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening. 3. Burgemeester en wethouders stellen een aanvraag om een voorziening buiten behandeling of trekken een voorziening in, indien aan het gestelde bij lid 1 en 2 van dit artikel niet of naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet voldoende is voldaan. Afdeling II Voorzieningen HOOFDSTUK 4 WOONVOORZIENINGEN Artikel 4:1 Uitsluiting woonvoorzieningen 5

6 1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op het treffen van voorzieningen aan- en/of verhuizing van en/of naar: a. hotels/pensions; b. trekkerswoonwagens; c. bejaardenoorden; d. vakantiewoningen; e. tweede woningen; f. kamers (kamerverhuur); g. overige woonruimten die naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet bestemd zijn om het gehele jaar te worden bewoond; h. gemeenschappelijke ruimten die een gehandicapte moet passeren teneinde zijn woning te bereiken, indien het gaat om het aanbrengen van een voorziening gericht op het overbruggen van het niveauverschil tussen één of meerdere verdiepingen van een woongebouw. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders een voorziening bedoeld bij artikel 4:2 eerste lid aanhef en onder a toekennen indien de verhuizing plaatsvindt naar een nieuwe aanleunwoning en voorts is voldaan aan bepalingen van artikel 4:3. 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders een voorziening bedoeld bij artikel 4:2 eerste lid aanhef en onder b toekennen indien de voorziening moet worden getroffen aan een aanleunwoning en die voorziening niet is: a. elektrisch bedienbare deuren (centrale hal en gangen); b. dagmaat deuren 100 cm; c. verhoogde toiletpot (6+); d. beugels bij het toilet; e. antislipvloer in de badkamer; f. opklapbaar douchezitje; g. beugels bij het douchzitje; h. een-handle-mengkraan. 4. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens niet van toepassing indien: a. aan de gehandicapte, binnen een periode van zeven jaar onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraagdatum, reeds een vergelijkbare voorziening op grond van deze of eerdere regeling is verstrekt; b. de belemmeringen, ter opheffing of vermindering waarvan thans een voorziening wordt gevraagd, het gevolg zijn van het betrekken van een naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet-geschikte woonruimte; c. de belemmeringen worden ondervonden als gevolg van het niet voldoen van de woonruimte aan de eisen van deze tijd dan wel achterstallig onderhoud; d. de belemmeringen voorvloeien uit de aard en de kwaliteit van de gebruikte materialen; 5. Woonvoorzieningen waarvan de kosten gelijk zijn aan of meer bedragen dan het bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a van de wet, worden niet verleend, tenzij weigering van die voorziening gelet op het belang dat de wet beoogt te beschermen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. Artikel 4:2 Type woonvoorzieningen 1. De door burgemeester en wethouders te verstrekken woonvoorziening kan bestaan uit een financiële tegemoetkoming in de kosten van: a. verhuizing; b. 1. woningaanpassing categorie 1 2. woningaanpassing categorie 2 3. woningaanpassing categorie 3 c. woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard; d. onderhoud, keuring en reparatie van onder b bedoelde voorzieningen; e. verwijdering van aanpassingen uit een woonruimte; 6

7 2. Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid onder b1 en b2 en c genoemde voorziening ook als voorziening in natura verstrekken. Artikel 4:3 Het recht op een verhuiskostenvergoeding 1. Een gehandicapte kan voor een woonvoorziening bedoeld in artikel 4:2 eerste lid aanhef en onder a in aanmerking worden gebracht wanneer aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek, het normale gebruik van de woning belemmeren en die belemmeringen slechts kunnen worden weggenomen door middel van een woonvoorziening bedoeld in artikel 4:2, eerste lid aanhef onder b3. 2. In afwijking tot het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders de verhuiskostenvergoeding ook toekennen aan de persoon die, op schriftelijk verzoek van burgemeester en wethouders, een reeds aangepaste woning ten behoeve van een gehandicapte ontruimd. Artikel 4:4 Voorwaarden voor toekenning van een verhuiskostenvergoeding Burgemeester en wethouders verlenen slechts een vergoeding bedoeld in artikel 4:2 eerste lid aanhef en onder a indien: a. de verhuizing niet heeft plaatsgevonden voordat burgemeester en wethouders hebben beschikt op een aanvraag om toekenning van een woonvoorziening; b. de gehandicapte verhuist van zelfstandige woonruimte naar zelfstandige woonruimte en de verlaten woonruimte leeg wordt opgeleverd; c. de te betrekken woonruimte, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, geschikt is voor de gehandicapte, dan wel dat de te betrekken woonruimte met aanzienlijk minder middelen is aan te passen dan ingeval van aanpassing van de te verlaten woonruimte. Artikel 4:5 Hoogte van de verhuiskostenvergoeding Burgemeester en wethouders leggen de hoogte van de verhuiskostenvergoeding vast. In het uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout. Artikel 4:6 Het recht op een vergoeding voor woningaanpassing 1. Een gehandicapte kan voor een woonvoorzienig bedoeld als in artikel 4:2 eerste lid aanhef en onder b1 en b2 in aanmerking worden gebracht indien de kosten van de aanpassing het door burgemeester en wethouders in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout vastgestelde drempelbedrag overstijgen. 2. Een gehandicapte kan voor een woonvoorziening bedoeld in artikel 4:2 eerste lid aanhef en onder b3 in aanmerking worden gebracht indien de in artikel 4:2 eerste lid aanhef en onder a genoemde voorziening niet te realiseren is of niet de goedkoopst nog toereikende oplossing is. 3. Burgemeester en wethouders verbinden voorts aan het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel de voorwaarden dat: a. de kosten van de aanpassing het door burgemeester en wethouders in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout vastgestelde drempelbedrag overstijgen; b. de uit de voeren aanpassingen toereikend worden/zijn verzekerd; c. de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen; d. in afwijking van het gestelde onder c kan een financiële vergoeding worden verleend in de kosten van het bezoekbaar aanpassen van één woonruimte indien de gehandicapte zijn hoofdverblijf in een AWBZ-instelling heeft; e. de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen behoort tot het gebied van de gemeente Oosterhout; f. niet reeds een begin is gemaakt met de werkzaamheden, waarop de gevraagde financiële tegemoetkoming betrekking heeft, zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders; 7

8 g. aan door burgemeester en wethouders aangewezen personen toegang is verschaft tot de aan te passen woning; h. aan de onder g genoemde personen inzicht is geboden in bescheiden en tekeningen welke betrekking hebben op de woningaanpassing; i. aan de onder g genoemde personen gelegenheid is geboden de uitgevoerde woningaanpassing te controleren; j. er overeenstemming is bereikt over de wijze van financiering van het niet gesubsidieerde deel van de aanpassingskosten en daarvan schriftelijk kennis is gegeven aan burgemeester en wethouders. 3. Indien de woonvoorziening getroffen moet worden aan een woonwagen gelden naast de in het eerste lid genoemde voorwaarden de volgende aanvullende voorwaarden: a. de technische levensduur van de woonwagen moet tenminste vijfjaren bedragen; b. de standplaats mag niet binnen een periode van vijfjaren voor opheffing in aanmerking komen; c. de woonwagen waaraan de voorziening moet worden getroffen moet zich, ten tijde van de indiening van de aanvraag, op de standplaats bevinden; d. de hoofdbewoner van de woonwagen moet in het bezit zijn van een geldige bewoningsvergunning als bedoeld in de Woonwagenwet. 4. Indien de woonvoorziening getroffen moet worden aan een woonschip gelden naast de in het eerste genoemde voorwaarden de volgende aanvullende voorwaarden: a. de technische levensduur van het woonschip moet tenminste vijfjaren bedragen; b. vast dient te staan dat het woonschip nog tenminste vijfjaren op de ligplaats mag blijven liggen. Artikel 4:7 Kosten, gereedmelding en hoogte van de vergoeding van woningaanpassing Burgemeester en wethouders stellen in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout vast: a. welke kosten van een woningaanpassing tot een woonvoorziening bedoeld in artikel 4:2 eerste lid aanhef en onder b kunnen worden gerekend; b. regels ten aanzien van het tijdstip en de gereedmelding van de woningaanpassing; c. de hoogte van de financiële vergoeding. Artikel 4:8 Anti speculatie beding 1. De eigenaar-bewoner, die krachtens deze verordening een financiële tegemoetkoming in de kosten van het treffen van een woonvoorziening heeft ontvangen, waarvan de aanpassingskosten de ,=-grens overstijgen, en die binnen een periode van 7 jaar na de datum van de gereedmelding van de aanpassingswerkzaamheden de woning verkoopt, is gehouden om binnen een week na het passeren van de akte burgemeester en wethouders hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 2. De meerwaarde van de woning die door het treffen van de voorziening is ontstaan, dient gedeeltelijk aan de gemeente te worden teruggestort. 3. Burgemeester en wethouders leggen in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout vast op welke wijze de meerwaarde wordt vastgesteld. 4. De restitutie als bedoeld in het tweede lid bedraagt: a. bij verkoop voor het verstrijken van een periode van één jaar na de datum van gereedmelding van de aanpassing 100% van de meerwaarde; b. bij verkoop voor het verstrijken van een periode van twee jaren na de datum van gereedmelding van de aanpassing 85% van de meerwaarde; c. bij verkoop voor het verstrijken van een periode van drie jaren na de datum van gereedmelding van de aanpassing 70% van de meerwaarde; d. bij verkoop voor het verstrijken van een periode van vier jaren na de datum van gereedmelding van de aanpassing 55% van de meerwaarde; e. bij verkoop voor het verstrijken van een periode van vijf jaren na de datum van gereedmelding van de aanpassing 40% van de meerwaarde; f. bij verkoop voor het verstrijken van een periode van zes jaren na de datum van gereedmelding van de aanpassing 30% van de meerwaarde; 8

9 g. bij verkoop voor het verstrijken van een periode van zeven jaren na de datum van gereedmelding van de aanpassing 20% van de meerwaarde; doch nooit meer dan 100% van de toegekende vergoeding. 5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:5 dient het terug te betalen bedrag ineens te worden voldaan. Artikel 4:9 Het recht op een woonvoorziening van niet-bouwkundige en/of woontechnische aard Een gehandicapte kan voor een woonvoorziening bedoeld in artikel 4:2 eerste lid aanhef en onder c in aanmerking worden gebracht indien: a. de woonvoorziening is genoemd in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten; b. de woonvoorziening niet op een andere wijze kan worden gerealiseerd. Artikel 4:10 Het recht op een vergoeding van kosten voor onderhoud/keuring/reparatie Een gehandicapte kan voor een woonvoorziening bedoeld in artikel 4:2 eerste lid aanhef en onder d in aanmerking worden gebracht indien: a. de woonvoorziening waaraan onderhoud, keuring of reparatie dient plaats te vinden, in het kader van de uitvoering van de wet dan wel de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten is verstrekt; b. de woonvoorziening voorkomt op de ten behoeve van de uitvoering van dit artikel in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten vermelde lijst; c. de gehandicapte ten tijde van het onderhoud, de keuring of reparatie de woonruimte als hoofdverblijf bewoont; d. vanaf het moment van aanbrengen van de voorziening regelmatig onderhoud heeft plaatsgevonden. Artikel 4:11 Het recht op een vergoeding voor verwijdering van een woonvoorziening Burgemeester en wethouders kunnen aan de eigenaar van een op grond van de wet dan wel de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten aangepaste woning een vergoeding toekennen voor het verwijderen die voorzieningen indien: a. de woning langer dan zes maanden leegstaat, tenzij bekend is dat binnen een periode van drie maanden na het verstrijken van die termijn een gehandicapte in aanmerking zal komen voor die woning, en b. de aanpassingen zo specifiek zijn dat het, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, door de aanwezigheid van die voorzieningen niet mogelijk is om de woning aan een niet gehandicapte te verhuren. HOOFDSTUK 5 VERVOERSVOORZIENINGEN Artikel 5:1 Type vervoersvoorzieningen De door burgemeester en wethouders te verstrekken vervoersvoorziening kan bestaan uit: a. een collectief systeem van aanvullend al dan niet openbaar vervoer; b. een forfaitaire vergoeding van de kosten van: 1. gebruik van een individuele taxi; 2. gebruik van een individuele rolstoeltaxi; 3. gebruik van een eigen auto; c. een financiële tegemoetkoming in de kosten van de aanpassing van de eigen auto; d. een voorziening in natura in de vorm van: 1. een open elektrische buitenwagen; 2. een gesloten elektrische buitenwagen; 3. een ander verplaatsingsmiddel gericht op verplaatsing over korte afstand; 4. accessoires voor vervoersvoorzieningen in natura; e. een forfaitaire vergoeding van de kosten van begeleiding van een gehandicapte. 9

10 Artikel 5:2 Het recht op een vervoersvoorziening 1. Een gehandicapte kan ten behoeve van zijn deelname aan het maatschappelijke verkeer voor een vervoersvoorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder a in aanmerking worden gebracht, wanneer aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek het gebruik van het openbaar vervoer en/of het bereiken van dit vervoer onmogelijk maken. 2. Een gehandicapte kan ten behoeve van zijn deelname aan het maatschappelijke verkeer voor een vervoersvoorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder b in aanmerking worden gebracht, wanneer: a. aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek het gebruik van de voorziening bedoeld bij artikel 5:1 aanhef en onder a onmogelijk maken, en b. het inkomen bedoeld in artikel 1:1 onder b lager is of gelijk aan 1,5 maal het norminkomen bedoeld in artikel 1 sub c van de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG. 3. Een gehandicapte kan ten behoeve van zijn deelname aan het maatschappelijke verkeer voor een vervoersvoorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder c in aanmerking worden gebracht, wanneer: a. aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek het gebruik van de voorziening bedoeld bij artikel 5:1 aanhef en onder a onmogelijk maken, en b. de auto welke moet worden aangepast op de datum van aanvraag maximaal drie jaren oud is, en c. in een periode van vijf jaren onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag om aanpassing van de auto geen vergoeding voor aanpassing van een auto ten behoeve van de gehandicapte is toegekend. 4. Een gehandicapte kan ten behoeve van zijn deelname aan het maatschappelijke verkeer voor een vervoersvoorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder d1, d2 en d3 in aanmerking worden gebracht, wanneer aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek het gebruik van een toegekende voorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder a en b ontoereikend voorziet in de vervoersbehoefte van de gehandicapte. 5. Een gehandicapte kan ten behoeve van zijn deelname aan het maatschappelijke verkeer voor een vervoersvoorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder d4 in aanmerking worden gebracht als aanvulling op de vervoersvoorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder d1 indien: a. zonder de voorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder d4 de vervoersvoorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder d1 geen toereikende oplossing biedt; b. deze voorziening voorkomt op de lijst met accessoires vermeld in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout. 6. Een gehandicapte kan ten behoeve van zijn deelname aan het maatschappelijke verkeer voor een vervoersvoorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder e in aanmerking worden gebracht, wanneer vanwege aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek de gehandicapte niet zelfstandig kan reizen. 7. In afwijking tot het gestelde in het vierde en vijfde lid, kan een voorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder d en e niet worden toegekend aanvullend op de voorziening bedoeld in artikel 5:1 aanhef en onder b3 en c. Artikel 5:3 Hoogte van vergoedingen en wijze van verstrekking/betaling Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de vergoedingen en de wijze van de betaling daarvan vast in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout. HOOFDSTUK 6 ROLSTOELVOORZIENINGEN Artikel 6:1 Type rolstoelvoorzieningen De door burgemeester en wethouders te verstrekken rolstoelvoorziening kan bestaan uit: a. een rolstoel voor verplaatsing binnen de woning; b. een rolstoel voor verplaatsing binnen én buiten de woning; c. een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf, onderhoud en reparatie van een sportrolstoel; 10

11 d. accessoires voor rolstoelen. Artikel 6:2 Het recht op een rolstoelvoorziening 1. Een gehandicapte kan voor een rolstoelvoorziening bedoeld in artikel 6:1 aanhef en onder a en b in aanmerking worden gebracht wanneer aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek in overwegende mate dagelijks zittend verplaatsen noodzakelijk maken en hulpmiddelen die verstrekt worden op grond van de Algemene wet bijzondere ziektekosten een onvoldoende oplossing bieden. 2. Een gehandicapte kan voor een rolstoelvoorziening bedoeld in artikel 6:1 aanhef en onder c in aanmerking worden gebracht wanneer aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek het gebruik van een sportrolstoel voor deelname aan recreatieve sportbeoefening noodzakelijk maken. 3. Een gehandicapte kan voor een rolstoelvoorziening bedoeld in artikel 6:1 aanhef en onder d in aanmerking worden gebracht indien: a. zonder deze voorziening de rolstoelvoorziening bedoeld in artikel 6:1 aanhef en onder a en b geen toereikende oplossing biedt; b. deze voorziening voorkomt op de lijst met accessoires vermeld in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout. Artikel 6:3 Hoogte van vergoedingen en wijze van verstrekking/betaling Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de vergoedingen en de wijze van de verstrekking/betaling daarvan vast in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout. Afdeling III Slotbepalingen HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN Artikel 7:1 Bijzondere hardheid 1. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de gehandicapte afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien strikte toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 2. Voorafgaande aan het besluit op het al dan niet toepassen van het bepaalde in het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders advies inwinnen. Artikel 7:2 Gevallen waarin de verordening niet voorziet In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders. Artikel 7:3 Indexering Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening geldende bedragen en welke zijn opgenomen in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout, verhogen of verlagen conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Centraal bureau voor de statistiek. Artikel 7:4 Citeerartikel en inwerkingtreding 1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Oosterhout op

12 6.1. Citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op 1 januari BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, W.H. Huijbregts-Schiedon, burgemeester. Drs. E.B.A. Lichtenberg, secretaris (wnd.). 12

Verordening voorzieningen gehandicapten

Verordening voorzieningen gehandicapten Wettelijke grondslag: artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); artikel 149 Gemeentewet Verordening voorzieningen gehandicapten HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 1998, nr. 28;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 1998, nr. 28; Nr. 98.12.28-1 De raad van de gemeente Woensdrecht, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 1998, nr. 28; gelet op artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten Stb. 1993

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verantwoordelijke afdeling Welzijn, Educatie en Zorg. telefoon (0184) 495912 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelet op de Wet voorzieningen gehandicapten en artikel 149 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN AFDELING I ALGEMEEN

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Uitbetaling financiële tegemoetkoming Woon- of verblijfsruimten waarvoor geen woonvoorziening worden verstrekt

Uitbetaling financiële tegemoetkoming Woon- of verblijfsruimten waarvoor geen woonvoorziening worden verstrekt VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN GEMEENTE BOXTEL INHOUDSOPGAVE AFDELING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Paragraaf 2 Artikel

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

WVG verordening Lelystad 2005

WVG verordening Lelystad 2005 WVG verordening Lelystad 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WVG verordening Lelystad 2005 Citeertitel WVG verordening

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. gehandicapten. gemeente. Midden-Delfland

Verordening voorzieningen. gehandicapten. gemeente. Midden-Delfland Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Midden-Delfland 2006 Afdeling Inwonerszaken Oktober 2005 TEKST VAN DE VERORDENING Afdeling I Algemeen Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gehandicapten gemeente Beemster

gehandicapten gemeente Beemster Rijn Middelburgstraat 1, * 1462 NV Middenbeemster * tel. 0299-68 21 21 Verordening Voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout

Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011 nummer 4 gelet op artikel 5 van de Wet

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 2006

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 2006 VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 2006 GEMEENTE O E G S T G E E S T Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest oktober 2005 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Raadsbesluit. Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94. De raad van de gemeente Steenwijkerland;

Raadsbesluit. Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94. De raad van de gemeente Steenwijkerland; Raadsbesluit Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94 De raad van de gemeente Steenwijkerland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2007, nummer 2007/94; b e s l u i

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 17 december 2009 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10539_4 1 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening voorzieningen

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Stuknummer: bl08.02187

Stuknummer: bl08.02187 gemeente Den Helder Stuknummer: bl08.02187 Raadsvergadering d.d.: Raadsbesluit Besluit nummer: Onderwerp: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 De raad van de

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 21 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 21 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 21 september 2006 Besluitvormend Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening Punt no. : 7a Korte toelichting De gewijzigde Verordening Wet voorzieningen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Hoofdstuk 2 Woonvoorzieningen 4 Hoofdstuk 3 Vervoersvoorzieningen 9 Hoofdstuk 4 Rolstoelen 12 Hoofdstuk 5 Het verkrijgen van een voorziening 12 Hoofdstuk 6 Verplichtingen

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013 De raad van de gemeente Langedijk; - gelet op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007; - gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk; besluit:

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. (Concept 16 oktober 2006) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 7 september 2006 Besluitvormend Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening Punt no. : 10 Korte toelichting De gewijzigde Verordening Wet voorzieningen

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de gemeenteraad van Kapelle bij besluit van, nummer 2014/ heeft

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2018 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 12 december 2011, nummer R2011.0080, gepubliceerd 21 december 2011, in werking getreden met ingang

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Verordening. Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Maastricht. Artikelsgewijze toelichting

Verordening. Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Maastricht. Artikelsgewijze toelichting Verordening Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Maastricht + Artikelsgewijze toelichting versie 29 mei 2012 Ingangsdatum 1 juni 2012 Inhoud: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Drimmelen 2004

Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Drimmelen 2004 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Drimmelen 2004 Inhoudsopgave: Afdeling 1 Algemeen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 3 Art.1.1 Begripsbepalingen 3 Art.1.2 Beperkingen 4 Hoofdstuk 2. Woonvoorzieningen

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENGELO

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENGELO VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENGELO 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 1 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 1 Artikel 1.2 Beperkingen... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 2009, nummer R2009.0084, in werking getreden met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010 1 Nr. 21. De raad van de gemeente Vlagtwedde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010, nr. ZA.10-8045/DV.10-203, afdeling Samenleving; gelet op de artikelen 4 en 5 van de

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Beek Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen... 6 Hoofdstuk 3 Hulp bij

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

RIS109699d_ V E R O R D E N I N G. Voorzieningen gehandicapten 1994 zoals deze laatstelijk is gewijzigd per 1 januari 2004

RIS109699d_ V E R O R D E N I N G. Voorzieningen gehandicapten 1994 zoals deze laatstelijk is gewijzigd per 1 januari 2004 RIS109699d_27-10-2003 V E R O R D E N I N G Voorzieningen gehandicapten 1994 zoals deze laatstelijk is gewijzigd per 1 januari 2004 De Raad der gemeente Den Haag, gelezen het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet: Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011 Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 Verwijderd: 6 Verwijderd: 5 Verwijderd: 7 Verwijderd: 6 Verwijderd: 8 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 Artikel

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem gemeente Doetinchem HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte compensatieplicht gemeente...

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden.

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden. Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Betreft Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Besluit nadere regels verordening voorzieningen gehandicapten 2005

Betreft Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Besluit nadere regels verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Stein Gemeenteblad Afdeling A 2005, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan De Raad Betreft Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Besluit nadere regels verordening voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen

Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie