Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning"

Transcriptie

1 Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het Huishouden Artikel 3 Persoonsgebonden budget 4 Artikel 4 Betalingsschema 4 Artikel 5 Eigen bijdrage 4 Artikel 6 Kostprijs van de voorziening 5 Hoofdstuk 3 Woonvoorzieningen Artikel 7 Persoonsgebonden budget 5 Artikel 8 Financiële tegemoetkomingen 5 Artikel 9 Woningsanering 6 Artikel 10 Vereisten keukenaanpassing 7 Hoofdstuk 4 Vervoervoorzieningen Artikel 11 Persoonsgebonden budget 8 Artikel 12 Inkomensgrens 8 Artikel 13 Hoogte financiële tegemoetkomingen 8 Artikel 14 Rijvaardigheidstraining 8 Hoofdstuk 5 Rolstoelen Artikel 15 Persoonsgebonden budget 9 Artikel 16 Sportrolstoel 9 Artikel 17 Rijvaardigheidstraining 9 Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Artikel 18 indexering 9 Artikel 19 Citeertitel en inwerkingtreding 9 2

3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen, gelet op de artikelen 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de bepalingen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning, besluiten de navolgende regels voor financiële tegemoetkomingen, persoonsgebonden budget en verstrekkingen vast te stellen: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen van het Besluit maatschappelijke ondersteuning, 2 oktober 2006 Stb.450 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning zijn tevens op deze regels van toepassing. 1. Inkomen: het verzamelinkomen of belastbaar inkomen dat relevant is voor de maximale eigen bijdrage of eigen aandeel die in een kalenderjaar verschuldigd is, als bedoeld in de artikelen 4.1 en 4.2 van de Algemene maatregel van bestuur; 2. Norminkomen: het verzamelinkomen berekend op het niveau van het geldende sociaal minimum; 3. Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning; 4. Algemene maatregel van bestuur: het Besluit maatschappelijke ondersteuning, Stb.450; 5. Eigen bijdrage: een vast te stellen bijdrage die bij de verstrekking van een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget betaald moet worden; 6. Besparingsbijdrage: een vastgestelde bijdrage die is afgestemd op de kosten die worden bespaard door het verkrijgen van een vervoersvoorziening in natura of een PGB daarvoor. 7. Persoonsgebonden budget: een geldbedrag waarmee de aanvrager een of meer aan hem te verlenen voorzieningen of diensten kan verwerven; 8. Forfaitaire vergoeding: een bijdrage ineens die los van het inkomen en los van de werkelijke kosten van een voorziening wordt verstrekt; 9. Gemaximeerde vergoeding: een vergoeding in de kosten van een voorziening die tot een vastgesteld maximum wordt verstrekt, al dan niet met inachtneming van een inkomensgrens. 10. Overige vervoervoorzieningen: alle vervoervoorzieningen buiten het collectief vervoer, zoals genoemd in artikel 22 onder b en c van de verordening, waarvoor een financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget kan worden verleend of welke in natura kunnen worden verstrekt. 11. Instandhoudingkosten: kosten die gemaakt worden om een voorziening te kunnen gebruiken en de levensduur te waarborgen. Deze kosten betreffen uitsluitend kosten van reparaties en onderhoud en, zonodig, WA-verzekering van woonvoorzieningen genoemd in artikel 8 lid 5 van dit besluit, vervoermiddelen en rolstoelen. Artikel 2 Beperking Voor voorzieningen onder de 45,00 wordt, met uitzondering van de Hulp bij het Huishouden, geen financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget gegeven, tenzij het de verstrekking van een voorziening betreft die in principe duurder is dan 45,00 maar er een alternatief beschikbaar is dat voldoet aan het uitgangspunt "goedkoopst en adequaat" en waarvan de prijs door centrale inkoop door de gemeente onder deze grens ligt. 3

4 Hoofdstuk 2 Hulp bij het Huishouden Artikel 3 Persoonsgebonden budget 1. Het bruto persoonsgebonden budget (PGB) wordt voor Hulp bij het Huishouden 1 (HH1) in de vorm van een bedrag per klasse per jaar vastgesteld en bedraagt klasse 1 634,- klasse ,-- klasse ,- klasse ,-- klasse ,- klasse ,- 2. Het bruto persoonsgebonden budget (PGB) wordt voor Hulp bij het Huishouden 2 (HH2) in de vorm van een bedrag per klasse per jaar vastgesteld en bedraagt klasse 1 839,- klasse ,- klasse ,- klasse ,- klasse ,- klasse ,- 3. Indien sprake is van additionele uren boven klasse 6 wordt, op grond van de hardheidsclausule, voor die additionele uren een uurbedrag van 14,43 (HH1) respectievelijk 19,05 (HH2) gehanteerd. 4. Het netto PGB is het bruto PGB verminderd met de eigen bijdrage. 5. Van het netto PGB is 10% vrij besteedbaar, met een minimum van 100,- en een maximum van 750,-. Artikel 4 Betalingsschema 1. Het bruto PGB wordt periodiek vooraf uitbetaald, volgens onderstaand schema: klasse 1: 1x per jaar, 100% ineens klasse 2: 2x per jaar, 50% per keer klasse 3: 4x per jaar, 25% per keer klasse 4: 4x per jaar, 25% per keer klasse 5: 4x per jaar, 25% per keer klasse 6: 4x per jaar, 25% per keer 2. De eerste betaling vindt plaats binnen 1 maand na dagtekening van de beschikking. Artikel 5 Eigen bijdrage 1. De in een kalenderjaar verschuldigde eigen bijdrage bij de hulp bij het huishouden bedraagt: a. voor de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar 16,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan ,- het bedrag van 16,60 4

5 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en ; b. voor de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder 16,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan ,- het bedrag van 16,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en ,-; c. voor de gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar 23,80 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan ,- het bedrag van 23,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en ,-; d. voor de gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn 23,80 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan ,- het bedrag van 23,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en ,-. 2. De eigen bijdrage is verschuldigd zolang recht bestaat op de voorziening in natura dan wel het PGB hiervoor. Artikel 6 Kostprijs van de voorziening 1. Het uurtarief Hulp bij het Huishouden (HH1) bedraagt 14,43. Voor de ondersteuning bij het voeren van de regie over het huishouden (HH2) bedraagt dit uurtarief 19, De kostprijs Hulp bij het Huishouden (HH1 en HH2) is het product van het aantal uren geïndiceerde zorg en de uurprijs van die zorg zoals vermeld in het voorgaande lid. 3. De eigen bijdrage is niet hoger dan de kostprijs Hulp bij het Huishouden (HH1 dan wel HH2). Hoofdstuk 3 Woonvoorzieningen Artikel 7 Persoonsgebonden budget 1. De hoogte van het persoonsgebonden budget is gelijk aan de kostprijs van de goedkoopst adequate voorziening; 2. De goedkoopst adequate voorziening kan blijken uit een door het college goedgekeurde offerte of uit een door de gemeente met een gecontracteerde leverancier afgesloten overeenkomst, 3. Het PGB kan worden verhoogd met instandhoudingkosten (zie bijlage I), 4. Onder instandhoudingkosten wordt verstaan kosten van reparatie en onderhoud. Artikel 8 Financiële tegemoetkoming 1. Verhuiskosten: De maximale vergoeding voor verhuiskosten op declaratiebasis (artikel 15 lid 1 onder a Verordening) bedraagt 2000,00 voor een gelijkvloerse woning en 2.500,00 voor een eengezinswoning. Uitbetaling vindt plaats na overlegging van nota s. 5

6 2. Woningaanpassingen en woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard: de financiële tegemoetkoming voor woningaanpassing en woonvoorzieningen van niet bouwkundige of woontechnische aard (artikel 15 lid 1 onder b, c en d Verordening) bedraagt 100% van de goedgekeurde kosten. 3. Tijdelijke huisvesting: De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor tijdelijke huisvesting (art.15 lid 2 sub b Verordening) bedraagt maximaal: a. de werkelijke kosten met een maximum van 680,67 per maand als tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte en het langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte; b. de werkelijke kosten met een maximum van 453,78 per maand als tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van een niet-zelfstandige woonruimte. 4. Huurderving: De financiële tegemoetkoming tot een maximum van 453,78, in de kosten van huurderving (art.15 lid 2 onder c verordening), omvat de werkelijke kosten van kale huur, vermeerderd met de subsidiabele servicekosten, tot een maximum dat overeenkomt met de maximum huurgrens per maand als bedoeld in de Wet op de Huurtoeslag. 5. Onderhoud en reparatie woonvoorzieningen A. de vergoeding wordt uitsluitend verstrekt voor de onderstaande voorzieningen: - stoelliften; - rolstoel- of sta - plateauliften; - woonhuisliften; - hefplateau - liften; - balansliften; - tilliften; - mechanisme voor een hoog / laag verstelbaar keukenblok; - elektromechanische openings - en sluitingsmechanisme van deuren; - bad of wastafel; - onderspoeling- en föhninrichting - intercom; - plafondliften. B. indien de gemeente een contract met een leverancier heeft afgesloten voor de levering van de onder het eerste lid genoemde voorzieningen, gelden voor de hoogte van de kosten van onderhoud en reparatie de desbetreffende prijzen uit het contract. Dit geldt ook indien de toekenning van de voorziening heeft plaatsgevonden in de vorm van een persoonsgebonden budget. Artikel 9 Woningsanering 1. De tegemoetkoming voor woningsanering (art. 15 lid 1 onder c Verordening) betreft uitsluitend de kosten die noodzakelijk zijn voor vervanging van vloerbedekking en/of gordijnen in verband met cara of allergische aandoeningen, of vervanging van tapijt dat niet geschikt is voor rolstoelgebruik. De maximale vergoedingen worden gebaseerd op de lid 2 genoemde bedragen en de in lid 3 vermelde afschrijvingspercentages. 2. Voor vloerbedekking en raambedekking gelden de volgende normbedragen per m 2 inclusief bijkomende kosten als egaliseren, leggen, ophangen etc. a. Vinyl (PVC) vloerbedekking (rolstoelgeschikt) per strekkende meter van 4 meter breed 72,50 b. Gordijnen per m 2 raamoppervlak *) 22,00 *) naar eigen keuze kan worden gekozen voor rolgordijnen of lamellen. 6

7 3. Afschrijvingspercentages: Bij het bepalen van de hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt rekening gehouden met afschrijving van de te vervangen stoffering, door toepassing van de volgende afschrijvingspercentages op de in lid 2 genoemde normbedragen Gebruiksduur Tot 2 jaar Tot 4 jaar Tot 6 jaar Tot 8 jaar Ouder 8 jr Vergoeding 100% 75% 50% 25% Nihil *) *) Omdat de artikelen economisch zijn afgeschreven. Artikel 10 Vereisten keukenaanpassing Het aanbrengen van een aangepaste keuken: Wanneer volgens het advies noodzakelijk wordt geacht een aangepaste, vrij onderrijdbare keuken aan te brengen, zal een keuken met een max. lengte van 2,4 m worden vergoed. De opstelplaats van het kooktoestel is hierbij inbegrepen. Ter verkrijging van voldoende opbergruimte zullen over de volle lengte (2,4 m) bovenkastjes worden aangebracht. Bij een onderrijdbaar aanrechtblok dat niet in hoogte verstelbaar is, dienen de wandtegels van de bovenkant van het aanrechtblad (± 0,9 m + peil) tot de onderkant van de kastjes (± 1,5 m + peil) te worden aangebracht (achterwand aanrecht). Bij een onderrijdbaar aanrechtblok dat wel in hoogte verstelbaar is, zal het tegelwerk vanaf peil tot een hoogte van ± 1,5 m worden aangebracht (gehele achterwand aanrecht). De zijwanden van de hiervoor omschreven aanrechttypen zullen ter breedte van het aanrechtblad met een max. hoogte van ± 1,5 m worden vergoed. Indien het noodzakelijk is dat een keuken in het kader van de Wvg aangepast dient te worden en er derhalve nieuwe vloertegels aangebracht dienen te worden zal alleen een oppervlakte van vloertegels worden vergoed, waarvan de breedte voor het aanrechtblok langs max. 0,60 meter bedraagt. Bij de aangepaste keuken zullen max. 2 aansluitpunten van wandcontactdozen worden vergoed. 7

8 Hoofdstuk 4 Vervoervoorzieningen Artikel 11 Persoonsgebonden budget 1. De hoogte van het persoonsgebonden budget is gelijk aan de kostprijs van de goedkoopst adequate voorziening, zoals deze door de gemeente kan worden aangeschaft bij de gecontracteerde leverancier (Bijlage I), 2. Het PGB kan worden verhoogd met instandhoudingkosten, 3. Onder instandhoudingkosten worden begrepen kosten van reparaties en onderhoud en, zonodig, WA-verzekering (Bijlage I), 4. Het PGB voor aanschaf van een vervoermiddel wordt ineens betaald aan de budgethouder, 5. Instandhoudingskosten worden jaarlijks vastgesteld en betaald. Artikel 12 Inkomensgrens 1. Voor de gesloten buitenwagen en de financiële tegemoetkoming in de gebruikskosten van een auto geldt een inkomensgrens van 1½ maal het van toepassing zijnde norminkomen (artikel 25 verordening). 2. Indien het inkomen hoger is, wordt geen tegemoetkoming verstrekt, behoudens in geval van (rolstoeltaxi)vervoer. 3. Voor alle overige vervoersvoorzieningen geldt geen inkomensgrens. Artikel 13 Hoogte financiële tegemoetkoming 1. De tegemoetkoming voor het gebruik eigen auto of bruikleen auto (artikel 22 onder c Verordening) is gebaseerd op: een verplaatsing van 1500 km op jaarbasis een kostendekkende kilometervergoeding ad 0,397 voor gebruik eigen auto, of 0,260 voor gebruik bruikleenauto. een eigen bijdrage per kilometer ad 0,13 die gebaseerd op het zonetarief voor Wvmo-pashouders. Dit uitgangspunt leidt tot de volgende gemaximeerde vergoedingen op jaarbasis (op declaratiebasis): 1. voor het gebruik van de eigen auto 400,00 2. voor het gebruik van een bruikleenauto 195,00 3. voor het gebruik van de individuele taxi 2.580,00 4. voor het gebruik van de rolstoeltaxi 3.030,00 2. Indien belanghebbende beschikt over een eigen auto en er de voorkeur aan geeft om deze te gebruiken in plaats van de taxi, kan in plaats van een taxivergoeding een tegemoet-ko ming in de gebruikskosten eigen auto toegekend worden, waarbij de indicatie ïndividueel taxivervoer in stand blijft 3. Rechthebbenden op een scootmobile ontvangen 375 zones per jaar (50%). 4. Aanpassingskosten van de eigen auto: Deze voorziening wordt slechts toegekend indien de aan te passen auto niet ouder is dan vijf jaar. De kosten van de noodzakelijke aanpassingen worden voor 100% vergoed, behoudens algemeen gebruikelijke voorzieningen. Artikel 14 Rijvaardigheidstraining Indien het naar het oordeel van het college noodzakelijk is, kunnen de kosten van lessen rijvaardigheidstraining voor een scootmobiel worden vergoed. 8

9 Hoofdstuk 5 Rolstoelen Artikel 15 Persoonsgebonden budget 1. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor aanschaf van een rolstoel is gelijk aan de kostprijs van de goedkoopst adequate voorziening, zoals deze door de gemeente kan worden aangeschaft bij de gecontracteerde leverancier (Bijlage I), 2. Het PGB kan worden verhoogd met kosten van individuele aanpassingen, 3. Het PGB wordt na ontvangst van de factuur en betalingsbewijs ineens betaald aan de budgethouder, 4. Indien een PGB voor aanschaf van een rolstoel wordt verstrekt, wordt ook een PGB voor instandhoudingkosten toegekend (Bijlage I), 5. Het PGB voor de instandhoudingkosten wordt per jaar betaald zolang de technische levensduur van de voorziening niet is verstreken en de kosten niet vallen onder garantiebepalingen van de leverancier. Artikel 16 Sportrolstoel 1. Het persoonsgebonden budget voor de aanschaf, de reparaties en het onderhoud van een sportrolstoel (artikel 27 onder d Verordening) bedraagt 2.450,00; 2. Het in het eerste lid genoemde budget wordt niet vaker dan eens in de 3 jaar verstrekt; 3. Het in het eerste lid genoemde budget kan in het vierde en daarop volgende jaren op declaratiebasis worden aangevuld met een maximale bijdrage in de onderhoud- en reparatiekosten tot een maximum van 359,00 per jaar. Artikel 17 Rijvaardigheidstraining Indien het naar het oordeel van het college noodzakelijk is, kunnen de kosten van lessen rolstoelof rijvaardigheidstraining worden vergoed. Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Artikel 18 Indexering a. De Wmo-inkomensgrenzen volgen automatisch de aanpassingen van het wettelijk minimumloon en de daaraan gerelateerde normen op grond van de Wet werk en bijstand. b. De forfaitaire tegemoetkomingen worden jaarlijks geïndexeerd volgens het advies van de VNG. Artikel 19 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: 2. Dit besluit is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen in hun vergadering van 12 december 2006 en treedt in werking op 1 januari burgemeester en wethouders L.J.J.M. Franken secretaris drs. K.B. Loohuis burgemeester 9

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie