Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013"

Transcriptie

1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 3 Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording... 3 Hoofdstuk 2. Eigen bijdragen... 3 Artikel 2. Eigen bijdrage... 3 Artikel 3. Vaststelling en inning van eigen bijdragen en eigen aandeel... 4 Hoofdstuk 3: wonen in een schoon en leefbaar huis... 4 Artikel 4. Eigen bijdrage resultaat een schoon en leefbaar huis... 4 Artikel 5. Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget bij hulp in het huishouden... 4 Hoofdstuk 4: wonen in een geschikt huis... 5 Artikel 6. Eigen bijdrage resultaat wonen in een geschikt huis... 5 Artikel 7. Woonvoorzieningen... 5 Artikel 8. De woonruimteaanpassing... 5 Artikel 9. De individuele voorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard... 6 Artikel 10. Tijdelijke huisvesting... 6 Artikel 11. Aanpassing woonwagen of woonboot... 6 Hoofdstuk 5: verplaatsen in, om en nabij de woning... 7 Artikel 12. Persoonsgebonden budget voor rolstoelen... 7 Hoofdstuk 6: lokaal verplaatsen per vervoermiddel... 7 Artikel 13. Eigen bijdrage lokaal verplaatsen per vervoermiddel... 7 Artikel 14. Persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen... 7 Artikel 15. tarief collectief vervoer... 8 Artikel 16. Hoogte financiële tegemoetkoming voor vervoersvoorzieningen... 8 Hoofdstuk 7. Slotbepalingen... 8 Artikel 17. Indexering... 8 Artikel 18. Samenhangende afstemming... 9 Artikel 19. Inwerkingtreding... 9 Artikel 20. Citeertitel

3 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een individuele voorziening is geïndiceerd. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. b. Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien: - de aanvrager niet in staat is om een persoonsgebonden budget te beheren en er ook geen (bij voorkeur wettelijke) vertegenwoordiger in zijn directe omgeving is die deze taak kan overnemen; - eerder misbruik is gemaakt van deze vorm van verstrekking van een individuele voorziening; - het een vervoersvoorziening betreft waar een voor de cliënt algemeen gebruikelijk alternatief voor bestaat; - er sprake is van een zeer progressief ziektebeeld waarbij al op voorhand vast staat dat dit binnen korte tijd vervanging van de voorziening noodzakelijk maakt. Een PGB zou in dit geval niet de best passende oplossing kunnen zijn. c. De budgethouder legt ieder jaar verantwoording af over het gekregen voorschot van het persoonsgebonden budget van die periode. Controle over deze verantwoording kan steekproefsgewijs of bij gerede twijfel plaats vinden door de gemeente. Deze steekproef zal in ieder geval minimaal 15% van de pgb houders bevatten d. Het deel van het toegekende persoonsgebonden budget dat niet wordt besteed aan de geïndiceerde dienst of voorziening, wordt niet uitgekeerd, wordt verrekend of dient te worden terugbetaald aan de gemeente. Hoofdstuk 2. Eigen bijdragen Artikel 2. Eigen bijdrage a. De eigen bijdrage wordt overeenkomstig artikel 22 van de verordening gevraagd als een individuele voorziening wordt verstrekt met het oog op de volgende te bereiken resultaten: - een schoon en leefbaar huis; - wonen in een geschikt huis; - lokaal verplaatsen per vervoermiddel. b. De eigen bijdrage of het eigen aandeel kan nooit meer bedragen dan de kostprijs van de voorziening of dienst. c. Van het heffen van een eigen bijdrage of eigen aandeel kan worden afgezien wanneer het inkomen van de persoon met beperkingen - mede ten gevolge van aantoonbare kosten ten gevolge van de beperking van de aanvrager of die van zijn of haar partner - onder het in diens situatie geldende bijstandsniveau dreigt te komen. 3

4 Artikel 3. Vaststelling en inning van eigen bijdragen en eigen aandeel a. Vaststelling en inning van de eigen bijdrage vindt plaats door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). b. De aanvrager ontvangt iedere 4 weken voor een periode van 39 weken een factuur van het CAK met de te betalen eigen bijdrage. Op de eerste factuur wordt ook het verzamelinkomen van de aanvrager en dat van de eventuele partner vermeld waarop de berekening van de eigen bijdrage gebaseerd is. Wanneer de aanvrager ook in het kader van de AWBZ een eigen bijdrage moet betalen, houdt het CAK bij vaststelling daarvan rekening met de eigen bijdrage die reeds voor hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo is geheven. Hoofdstuk 3: wonen in een schoon en leefbaar huis Artikel 4. Eigen bijdrage resultaat een schoon en leefbaar huis 4.1 De eigen bijdrage voor hulp in het huishouden voor een persoon met beperkingen van 18 jaar en ouder is per vier weken: a. 26,60 voor gehuwden en duurzaam samenwonenden indien, geen van beiden of een van beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en zij een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal ,--; b. 26,60 voor gehuwden en duurzaam samenwonenden indien beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en zij een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal ,--; c. 18,60 voor een ongehuwde die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en een inkomen heeft van maximaal ,--; d. 18,60 voor een ongehuwde die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en een inkomen heeft van maximaal , Indien het inkomen van de persoon met beperkingen meer bedraagt dan de inkomens genoemd in het eerste lid onder a tot en met d, dan worden de daar genoemde bedragen verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en het inkomen genoemd in het eerste lid onder a tot en met d. De eigen bijdrage zal maximaal het kostendekkende tarief bedragen. Artikel 5. Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget bij hulp in het huishouden a. Er geldt een bedrag wat 75% behelst van het bedrag voor zorg in natura. De bedragen in tabel 1 zijn de persoonsgebonden budgetten per jaar voor hulp bij het huishouden. maandelijks uurbedrag Klasse (gem. aantal uren) HH door kennis of familielid HH door erkende instelling Klasse 1 (1) 585, Klasse 2 (3) 1.757, ,90 Klasse 3 (5,5) 3.221, ,65 Klasse 4 (8,5) 4.979, ,55 Klasse 5 (11,5) 6.736, ,45 Klasse 6 (14,5) 8.493, ,35 Klasse 7 11,27 x uren 13,28 x uren Tabel 1: PGB voor HH 4

5 b. De bedragen van klasse 1 worden jaarlijks overgemaakt. De bedragen van klasse 2 en klasse 3 zullen 2 keer per jaar als voorschot worden uitbetaald. De bedragen vanaf klasse 4 zullen eens per kwartaal worden overgemaakt. Hoofdstuk 4: wonen in een geschikt huis Artikel 6. Eigen bijdrage resultaat wonen in een geschikt huis a. Indien de voorziening bestaat uit het verschaffen in eigendom of in bruikleen van bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die in eigendom is van de aanvrager dan wordt een eigen bijdrage opgelegd. De hoogte van de eigen bijdrage is gelijk aan de bedragen die zijn opgenomen in artikel 4. b. Indien de voorziening bestaat uit het verschaffen in eigendom van een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die in eigendom is van de aanvrager, kan gedurende maximaal negenendertig perioden van vier weken een eigen bijdrage in rekening worden gebracht. c. Voor het verstrekken van een voorziening van minimaal 1.500,- die in bruikleen aan de huurder van een woning wordt verstrekt met het oog op het langer zelfstandig thuis wonen en die niet bijdraagt aan waardevermeerdering van de woning wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht van 250,-- per jaar. Deze eigen bijdrage wordt opgelegd voor een periode van drie jaar. Artikel 7. Woonvoorzieningen a. Indien de kosten van een woonruimteaanpassing meer bedragen dan ,-- zal eerst gekeken worden of een andere geschikte woning beschikbaar is. In dat geval wordt een financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting toegekend. b. In artikel 7a wordt de financiële tegemoetkoming in verhuiskosten genoemd. Dit is: 2.750,-- voor een huishouden zonder kinderen en 4.000,-- voor een huishouden met kinderen. c. De financiële tegemoetkoming minus het eigen aandeel of het persoonsgebonden budget minus de eigen bijdrage woonvoorzieningen wordt vastgesteld als de tegenwaarde van de door de gemeente geaccepteerde offerte. Er geldt hierbij een maximum bedrag van ,--. Dit is exclusief leges. d. Deze financiële tegemoetkoming wordt uitsluitend toegekend indien de persoon met beperkingen binnen een jaar na beschikkingsdatum verhuist naar een woning die voldoet aan de wooneisen die in het tegemoetkomingsbesluit zijn gesteld. e. Er hoeft niet gezocht te worden naar passen woonruimte indien er een verhuizing een aanzienlijke afname van de maatschappelijke participatie van de persoon met beperkingen tot gevolg heeft. f. De financiële tegemoetkoming wordt betaald als de woning is verlaten of leeg is opgeleverd. Artikel 8. De woonruimteaanpassing a. Een woonruimteaanpassing wordt alleen toegekend indien deze de woonruimte bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar maakt voor de persoon met de beperking door het wegnemen, of aanzienlijk verminderen van belemmeringen bij het normale gebruik van de woning. 5

6 b. Indien de ouders of verzorgers van een minderjarige persoon met beperkingen gescheiden leven kan een woonruimteaanpassing ten behoeve van het logeerbaar maken van de tweede woning worden toegekend, mits de ouders of verzorgers ieder voor 50% zorgen voor de minderjarige; het logeerbaar te maken adres in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gelegen is. Artikel 9. De individuele voorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard a. Als de persoon met beperking allergisch is voor huis(stof)mijt, dan kan een financiële tegemoetkoming worden toegekend van vervanging van ongeschikte vloerbedekking in de slaapkamer. b. Indien de persoon met beperking jonger is dan vier jaar, dan kan ook in de woonkamer ongeschikte vloerbedekking worden vervangen. c. De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor het vervangen van vloerbedekking bedraagt maximaal 30,-- per strekkende meter. Voor een dergelijke woningsanering gelden de volgende afschrijvingstermijnen: is een artikel nieuwer dan 2 jaar: 100% vergoeding is een artikel 2-4 jaar oud: 75% vergoeding is een artikel 4-6 jaar oud: 50% vergoeding is een artikel 6-8 jaar oud; 25% van de werkelijk gemaakte kosten is een artikel 8 jaar of ouder: geen vergoeding. Artikel 10. Tijdelijke huisvesting Het maximale bedrag van de tegemoetkoming in tijdelijke huisvesting zal niet meer bedragen dan het sociale woningbouwniveau. Artikel 11. Aanpassing woonwagen of woonboot Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij woningaanpassingen van woonwagens en woonschepen die niet aan de eisen voldoen zoals die in de beleidsregels staan (pagina 9) bedraagt ,--. 6

7 Hoofdstuk 5: verplaatsen in, om en nabij de woning Artikel 12. Persoonsgebonden budget voor rolstoelen a. Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld als tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening in natura bij de gemeente gecontracteerde leverancier en wordt (half)jaarlijks op declaratiebasis verhoogd met het bedrag voor onderhoud en reparatie dat de gemeente betaalt voor een dergelijke voorziening die in natura wordt verstrekt. Pgb-bedrag bij standaard uitvoering inclusief Btw. Maandelijks bedrag voor onderhoud/reparatie inclusief Btw. Rolstoel incidenteel gebruik 371,-- 4,06 Rolstoel actief gebruik vast frame 1.730,45 8,24 Rolstoel actief gebruik hoepel 1.730,45 8,24 Rolstoel permanentpassief gebruik vast frame 3.180,-- 13,14 Rolstoel permanent gebruik hoepel 1.730,45 8,24 Electrische rolstoel binnen 6.360,-- 39,84 Electrische rolstoel buiten 7.420,-- 43,42 Tabel 2: PGB voor rolstoel, bedragen per 1 januari 2013 b. De financiële tegemoetkoming voor een sportrolstoel bedraagt 3.000,-- welk bedrag bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van drie jaar. De financiële tegemoetkoming voor een elektrische sportrolstoel bedraagt 5.000,--. Dit bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een elektrische sportrolstoel voor een periode van drie jaar. Hoofdstuk 6: lokaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 13. Eigen bijdrage lokaal verplaatsen per vervoermiddel a. Indien de voorziening bestaat uit een scootmobiel die in bruikleen en in natura alsmede PGB wordt verstrekt aan de aanvrager, dan wordt per jaar een eigen bijdrage opgelegd van 250,-- per jaar. Deze eigen bijdrage wordt opgelegd voor een periode van drie jaar. Artikel 14. Persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening in natura bij de gemeente gecontracteerde leverancier en wordt op declaratiebasis (half)jaarlijks verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie, gebaseerd op het bedrag voor onderhoud en reparatie dat de gemeente betaalt voor een dergelijke voorziening die in natura wordt verstrekt. 7

8 Maximaal pgb-bedrag bij standaarduitvoering Maandelijks bedrag voor onderhoud/reparatie in Scootmobiel 12 km/uur 2.014,-- 22,28 Scootmobiel boven 12 km/uur 2.491,-- 25,27 Driewielfiets volwassene 1.709,28 8,36 Driewielfiets kind tot 12 jr ,32 8,36 Elektrische driewielfiets 3.049,94 22,28 Aangepaste fiets 1.164,32 14,33 Tandem 1.369,24 14,33 Duo fiets 3.481,53 14,33 Tabel 3: PGB voor vervoersvoorziening, bedragen per 1 januari 2013 Artikel 15. tarief collectief vervoer Het tarief voor gebruik van de Regiotaxi bedraagt 0,60 per zone plus een opstaptarief van een extra zone. Bedragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Aantal zones 1 zone zones zones zones zones 3.60 Tabel 4: tarief collectief vervoer Wmo-tarief Artikel 16. Hoogte financiële tegemoetkoming voor vervoersvoorzieningen a. Een financiële tegemoetkoming voor een vervoervoorziening kan worden toegekend: een (eigen) auto 0,28 per kilometer, met een maximum van 560,- per jaar (2000 km) taxi 0,50 per kilometer, met een maximum van 1000,- per jaar (2000 km) rolstoeltaxi 0,75 per kilometer, met een maximum van 1500,- per jaar (2000 km) Ook de leges voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats worden vergoed. Hoofdstuk 7. Slotbepalingen Artikel 17. Indexering a. De in dit besluit geldende bedragen kunnen jaarlijks door burgemeester en wethouders aangepast worden conform de ontwikkelingen van de consumenten prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting. b. In afwijking van het vorige lid wordt het tarief van de collectieve ritten aangepast aan de prijsontwikkeling. 8

9 Artikel 18. Samenhangende afstemming Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie wordt bij het onderzoek inzake het advies ex artikel 5 van de Verordening voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning in dien van toepassing aandacht besteed aan: a. de algemene gezondheidstoestand van de aanvrager b. de beperkingen die de aanvrager in zijn functioneren ondervindt als gevolg van ziekte of gebrek; c. de woning en woonomgeving van de aanvrager d. het psychisch en sociaal functioneren van de aanvrager; e. de sociale omstandigheden van de aanvrager Bij de besluitvorming en de motivering van het besluit wordt door het college bij deze bevindingen aangesloten. Artikel 19. Inwerkingtreding a. Dit financieel besluit treedt in werking op 25 september 2013; b. Op het tijdstip als bedoeld in het eerste lid wordt ingetrokken het Financieel Besluit Verordening Voorzieningen Wmo 2010, zoals door de raad vastgesteld op 17 december Artikel 20. Citeertitel Dit financieel besluit wordt aangehaald als Financieel Besluit Verordening Voorzieningen Wmo

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Nadere regels voor de algemene vervoersvoorzieningen en de individuele voorzieningen uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning.

Nadere regels voor de algemene vervoersvoorzieningen en de individuele voorzieningen uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Zorg en Samenleven Nadere regels voor de algemene vervoersvoorzieningen en de individuele voorzieningen uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sint Anthonis 2014

Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sint Anthonis 2014 CVDR Officiële uitgave van Sint Anthonis. Nr. CVDR329216_1 3 oktober 2017 Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sint Anthonis 2014 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beemster 2013,

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beemster 2013, CVDR Officiële uitgave van Beemster. Nr. CVDR324099_1 5 september 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2014 Burgemeester en wethouders van Beemster, Gelet op Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2010

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2010 CVDR Officiële uitgave van Berkelland. Nr. CVDR32504_1 29 mei 2018 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2010 Hoofdstuk Algemene bepalingen. Artikel Begripsbepalingen. In

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016 Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016 Behorende bij de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget CVDR Officiële uitgave van Delfzijl. Nr. CVDR96698_1 12 september 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2010 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget CVDR Officiële uitgave van Staphorst. Nr. CVDR127385_2 28 februari 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE EEMNES 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE EEMNES 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE EEMNES 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...2 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...3 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2013 CVDR Officiële uitgave van Raalte. Nr. CVDR299846_2 8 mei 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 5 van de Wet

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR297190_1 4 juli 2016 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. In dit Besluit

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018 Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2018 Pagina 0 Inhoudsopgave 1. Eigen bijdragen... 2 Artikel 1.1 Eigen bijdrage... 2

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit besluit

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Oedenrode 2015, versie 3

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Oedenrode 2015, versie 3 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sint-Oedenrode. Nr. 7658 6 februari 206 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Oedenrode 205, versie 3 Januari 206 Veranderingen

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Súdwest-Fryslân

BESLUIT VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Súdwest-Fryslân BESLUIT VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Súdwest-Fryslân 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden-v2

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden-v2 CVDR Officiële uitgave van Heusden. Nr. CVDR102951_2 25 juli 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden-v2 Hoofdstuk 1 Algemeen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Kaag en Braassem

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Kaag en Braassem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kaag en Braassem. Nr. 9852 26 februari 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Kaag en Braassem Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007; Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de Verordening

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Wassenaar

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Wassenaar CVDR Officiële uitgave van Wassenaar. Nr. CVDR319545_1 15 november 2016 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Wassenaar Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. In dit Besluit

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning Zuidhorn 2015 (gewijzigd)

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning Zuidhorn 2015 (gewijzigd) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zuidhorn. Nr. 90659 1 oktober 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning Zuidhorn 2015 (gewijzigd) Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget CVDR Officiële uitgave van Grave. Nr. CVDR60541_1 22 mei 2018 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 25 februari 2010 (binnengekomen bij de griffie 1 maart 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning 2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Behorende bij de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTZAAN 2010. 01 januari 2010 CONCEPT

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTZAAN 2010. 01 januari 2010 CONCEPT BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTZAAN 2010 01 januari 2010 CONCEPT 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie