a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;"

Transcriptie

1 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. Dit gebeurt nadat het college de aanvrager in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen heeft geïnformeerd over de gevolgen van deze keuze. 1.2 Het college mag verstrekking in de vorm van een persoonsgebonden budget weigeren als: a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; b.er sprake is van een vastgesteld oneigenlijk gebruik of misbruik van een persoonsgebonden budget in het verleden; c. er sprake is van een belanghebbende met aanzienlijke schulden terwijl deze belanghebbende medewerking weigert bij het oplossen van deze schuldenproblematiek; d. de door belanghebbende gewenste voorziening niet voldoet aan de gebruiksdoelen en daardoor niet compenserend is; e. de aanvrager een zeer progressief ziektebeeld heeft waardoor op voorhand al vast staat dat binnen korte tijd vervanging van de voorziening nodig is. Als de verwachting is dat belanghebbende een voorziening voor een beperkte periode nodig heeft, dan kan het college deze voorziening in natura ter beschikking stellen of een persoonsgebonden budget geven waarmee belanghebbende een voorziening kan huren f. het bieden van de keuzevrijheid de mogelijkheid om een collectief systeem in stand te houden, ondergraaft; g. er, naar het oordeel van het college, andere zwaarwegende bezwaren bestaan tegen verstrekking in de vorm van een persoonsgebonden budget. 1.3 Voorzieningen die bij voorkeur in natura worden verstrekt zijn: mobiele tilliften, vaste douchezittingen, losse douchestoelen, douchebrancards, eenvoudige toiletverhogers en eenvoudige toiletstoelen. 1.4 Het college kan belanghebbende vragen over een specifieke periode verantwoording af te leggen over de besteding van het persoonsgebonden budget. Verantwoording afleggen gebeurt door het overleggen van een factuur van de aangeschafte voorziening of van nota s en betalingsbewijzen van de ingeschakelde hulp bij het huishouden over een specifieke periode. Als het college van deze mogelijkheid gebruik maakt, legt het college voor aanvang van deze periode aan belanghebbende de verplichting op om de relevante bewijsstukken te bewaren en over te leggen. 1.5 Bij de verlening van een persoonsgebonden budget legt het College aan belanghebbende de volgende verplichtingen op: a. belanghebbende gebruikt het persoonsgebonden budget uitsluitend om het resultaat te behalen waarvoor het persoonsgebonden budget is verstrekt b. de voorziening of de dienst die de budgethouder inkoopt, is adequaat en kwalitatief verantwoord en voldoet aan het programma van eisen dat het college heeft vastgesteld.

2 Hoofdstuk 2. Voeren van een huishouden Artikel 2. Betaling persoonsgebonden budget 2.1 Het college betaalt het persoonsgebonden budget voor het bereiken van het resultaat in artikel 7, 9, 10, of 11 van de Verordening individuele voorzieningen Wmo Ede 2013 op rekening van belanghebbenden of van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) Artikel 3. Wonen in een geschikt huis 3.1. De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor woningaanpassingen, bedoeld voor het bereiken van het resultaat wonen in een geschikt huis, wordt gebaseerd op de kosten, die nodig zijn om de woningaanpassing te realiseren. 3.2 Een verplichting tot terugbetaling van een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woningaanpassing bij verkoop van de woning, zoals bedoeld in artikel 8 lid 7 van de, Verordening individuele voorzieningen Wmo Ede 2013 kan worden opgelegd indien de uitbetaalde tegemoetkoming meer is dan , De financiële tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten als genoemd in artikel 8 lid 4 van de Verordening individuele voorzieningen Wmo Ede 2013, verstrekt aan belanghebbende is 2.750,00. Dit is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten. 3.4 Voor een burger die zijn woning verlaat ten behoeve van een persoon met beperkingen, zoals genoemd in artikel 8 lid 4 van de Verordening individuele voorzieningen Wmo Ede 2013 bedraagt de financiële tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten maximaal 5.750, Voor het bezoekbaar maken van woonruimte als genoemd in artikel 8 lid 6 van de Verordening individuele voorzieningen Wmo Ede 2013 wordt een financiële tegemoetkoming verstrekt van maximaal 5.000, Indien de voorziening een woningsanering betreft waarbij stoffering en /of vloerbedekking dient te worden vervangen, verlenen burgemeester en wethouders een financiële tegemoetkoming waarbij afhankelijk van de ouderdom van de te vervangen zaken de volgende systematiek wordt gehanteerd: o a. tot 2 jaar oud: vergoeding 100% van het normbedrag o b. tot 4 jaar oud: vergoeding 75% van het normbedrag o c. tot 6 jaar oud: vergoeding 50% van het normbedrag o d. tot 8 jaar oud: vergoeding 25% van het normbedrag o e. ouder dan 8 jaar: geen vergoeding. Het college sluit aan bij de normbedragen van de Nibudprijzengids 3.7 Het persoonsgebonden budget voor een losse woonvoorziening is ten hoogste de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, minus een korting van 10% die de leverancier standaard in mindering brengt indien de gemeente een voorziening koopt. Daarnaast geeft het college zonodig (jaarlijks) een bedrag voor onderhoud en reparatie in de vorm van een persoonsgebonden budget. Artikel 4. Tijdelijke huisvesting 4.1 Burgemeester en wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming voor de kosten van tijdelijke huisvesting geven bij een noodzakelijke aanpassing van: a. de huidige woonruimte van belanghebbende of b. de door belanghebbende nog te betrekken woonruimte 4.2 Het college kan een financiële tegemoetkoming voor tijdelijke huisvesting geven voor de periode dat belanghebbende een woonruimte niet kan bewonen, omdat er een woningaanpassing wordt gerealiseerd en belanghebbende als gevolg daarvan dubbele woonlasten heeft die hij redelijkerwijs niet kan voorkomen. 4.3 De hoogte van een te verlenen financiële tegemoetkoming voor tijdelijke huisvesting bedraagt: a. de werkelijke kosten - met een maximum van 681,02, zijnde de maximale huursubsidiegrens per maand - in verband met het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte;

3 b. de werkelijke kosten - met een maximum van 350,00 per maand - in verband met het tijdelijk betrekken van niet zelfstandige woonruimte. 4.4 Het college geeft maximaal zes maanden de financiële tegemoetkoming voor tijdelijke huisvesting kan maximaal zes maanden worden verleend. Artikel 5. Verwijderen van woonvoorzieningen 5.1 Burgemeester en wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming voor de kosten van het verwijderen van woonvoorzieningen verlenen indien een woning door de aangebrachte voorzieningen onverhuurbaar wordt.ook kan het college een financiële tegemoetkoming verstrekken voor het verwijderen van een voorziening, die niet meer wordt gebruikt en die door het verwijderen beschikbaar komt voor hergebruik. De financiële tegemoetkoming wordt vastgesteld op de hoogte van de kosten die noodzakelijk gemaakt moeten worden Hoofdstuk 4. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 6. Kortingpas 6.1 Voor het reizen met de regiotaxi met een toegekende kortingspas, als bedoeld in artikel 13 lid 4 van de Verordening individuele voorzieningen Wmo Ede 2013 is voor een rit een tarief verschuldigd dat gebaseerd is op de prijs die in het reguliere openbaar vervoer wordt gehanteerd. 6.2 Voor de kortingspas zelf is belanghebbende de aanschafkosten verschuldigd van 7, Naast het vaste tarief per zone en aanschafkosten van de kortingspas betaalt belanghebbende een eigen bijdrage (gebaseerd op het inkomen en vermogen) in de kosten die ten laste van de gemeente blijven. Het college stelt deze kosten op een bedrag van 1,45 per zone 6.4 Belanghebbende kan maximaal per kalenderjaar negenhonderd zones met het collectief aangepaste vervoer reizen tegen het tarief als bedoeld in het eerste lid. Uitbreiding van het aantal zones is mogelijk als er sprake is van zwaarwegende omstandigheden waardoor 900 zones in het specifieke geval onvoldoende blijken te zijn. Belanghebbende dient aannemelijk te maken dat er sprake is van zwaarwegende omstandigheden. 6.5 Als op medische indicatie begeleiding van de belanghebbende tijdens het gebruik van het collectief systeem van aangepast vervoer noodzakelijk is, is de rit voor de begeleider gratis. 6.6 Als op sociale indicatie begeleiding van belanghebbende nodig is tijdens en na het gebruik van het collectief systeem van aangepast vervoer betaalt belanghebbende behalve voor zichzelf ook voor de begeleider het vaste tarief als bedoeld in artikel 6.1. Artikel Het college kent jaarlijks maximaal een bedrag van 800,00 toe voor gebruik van een eigen auto of bruikleenauto. Als het om een echtpaar of samenwonenden gaat, die beiden belanghebbenden zijn en van wie de vervoersbehoefte niet volledig samenvalt, kent het college hen tezamen maximaal een bedrag van 1200,00 toe. 7.2 Het college kent jaarlijks maximaal een bedrag van 2100,00 toe voor gebruik van een taxi. Als het om een echtpaar of samenwonenden gaat, die beiden belanghebbenden zijn en van wie de vervoersbehoefte niet volledig samenvalt, kent het college hen tezamen maximaal een bedrag toe van 3.150, Het college kent jaarlijks een bedrag toe voor gebruik van een rolstoeltaxi van maximaal 3000,00. Als het om gehuwden of samenwonenden gaat, die beiden belanghebbenden zijn en van wie de vervoersbehoefte niet volledig samenvalt kent het college hen tezamen maximaal een bedrag toe van 4.500, Indien de onder artikel 7.1 tot en met 7.3 vermelde voorziening voor korter dan een jaar wordt verleend wordt het aldaar vermelde bedrag evenredig verminderd. 7.5 Het persoonsgebonden budget voor een andere vervoersvoorziening is ten hoogste de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, minus een korting van 10% die de leverancier standaard in mindering brengt indien de gemeente een voorziening koopt. Daarnaast geeft het college zonodig (jaarlijks) een bedrag voor onderhoud en reparatie (en eventueel verzekering) in de vorm van een persoonsgebonden budget. 7.6 Een financiele tegemoetkoming voor een elektrische fiets of een fiets met trapondersteuning, is ten hoogste 1.000,00. Daarnaast geeft het college zonodig (jaarlijks) een bedrag voor onderhoud en reparatie. Ook kan een tegemoetkoming voor verzekering worden gegeven.

4 Hoofdstuk 5. Het zich verplaatsen in en rond de woning. Artikel Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel is ten hoogste de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, minus een korting van 10% die de leverancier standaard in mindering brengt indien de gemeente een voorziening koopt. Daarnaast geeft het college zonodig jaarlijks een bedrag voor onderhoud en reparatie (en eventueel verzekering) in de vorm van een persoonsgebonden budget. Ook kan een persoonsgebonden budget voor verzekering worden gegeven. Hoofdstuk 6. De mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten Artikel Indien een sportrolstoel noodzakelijk is om de medemens te ontmoeten en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten kan het college hiervoor een financiële tegemoetkoming verstrekken. 9.2 De financiële tegemoetkoming voor een sportrolstoel, bedraagt maximaal Deze tegemoetkoming kan pas na verloop van een periode van drie jaar opnieuw worden verstrekt. 9.3 Het persoonsgebonden budget voor andere voorzieningen noodzakelijk om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten is ten hoogste de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, minus een korting van 10% die de leverancier standaard in mindering brengt indien de gemeente een voorziening koopt. Daarnaast geeft het college jaarlijks een bedrag voor onderhoud en reparatie in de vorm van een persoonsgebonden budget. Ook kan een persoonsgebonden budget voor verzekering worden gegeven. Hoofdstuk 7. Eigen bijdrage en eigen aandeel Artikel 10 Eigen bijdrage en eigen aandeel 10.1 Voor het berekenen van de eigen bijdrage en het eigen aandeel wordt uitgegaan van de kaders, genoemd in hoofdstuk IV van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 8 Slotbepalingen Artikel 11. Inwerkingtreding 11.1 Dit besluit treedt in werking op 1 juni Artikel 12. Hardheidsclausule 12.1 Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in dit besluit als de toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. Artikel 13. Citeertitel 13.1 Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede Dit besluit vervangt het bestaande besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede, dat per 1 juni 2013 wordt ingetrokken

5 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede -Toelichting Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen Ede 2013 is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit besluit zijn alle bedragen bij elkaar gebracht, die op basis van de Verordening nog moeten worden vastgesteld. Het voordeel van het opnemen van alle bedragen in een besluit is dat bij wijziging van de bedragen de verordening niet gewijzigd hoeft te worden en dus niet opnieuw in de Raad besproken en vastgesteld moet worden. Bijstelling van het Besluit door het college kan daardoor aanzienlijk sneller plaatsvinden. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1.1 Verstrekking van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. De gemeente informeert de aanvrager over de gevolgen van de keuze voor een persoonsgebonden budget en een voorziening in natura. Dit gebeurt in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen. 1.2 Niet in alle situaties kan de aanvrager een persoonsgebonden budget ontvangen. Allereerst is het niet mogelijk een persoonsgebonden budget te ontvangen als de algemene voorziening een goede en snelle oplossing biedt. Daarvan zal sprake zijn indien het gaat om een beperkte omvang in tijd en/of duur. Daarnaast zal ook in situaties waarbij tijdens onderzoek duidelijk wordt dat een aanvrager waarschijnlijk problemen zal krijgen met het omgaan met een persoonsgebonden budget, dit als contra-indicatie worden opgevat. Hiervan is sprake bij eerder oneigenlijk gebruik of misbruik of in het geval van een schuldenproblematiek. Ook als de burger met het pgb een voorziening wil aanschaffen waarmee hij niet zijn probleem oplost mag het college het pgb weigeren. Als helder is dat de aanvrager slechts een korte tijd gebruik kan maken van een voorziening die hij met het pgb wil aanschaffen vanwege een progressief ziektebeeld dan mag het college een pgb weigeren. Het college mag er dan voor kiezen om een voorziening in natura tijdelijk ter beschikking te stellen. Alternatief is het verstrekken van een huurpgb, waarmee de aanvrager een voorziening van eigen keuze kan huren. Een andere reden om een pgb te weigeren is dat dit het bestaan van een algemene of collectieve voorziening kan onder mijnen. Dit zou kunnen ontstaan als burgers massaal kiezen voor een pgb, waardoor het voor de gemeente niet rendabel is om de voorziening in stand te houden. 1.3 Een aantal woonvoorzieningen wordt bij voorkeur verstrekt als voorziening in natura. Dit zal vooral gelden voor kleinere, losse en daarom vaak voorzieningen die hergebruikt kunnen worden, zoals tilliften, toiletstoelen en dergelijke voorzieningen. Ook is er meer controle op de kwaliteit en het gebruik van de voorziening. Bouwkundige woonvoorzieningen zullen naar hun aard over het algemeen niet als voorziening in natura aangeboden kunnen worden. Dit artikellid bepaalt dat een aantal roerende woonvoorzieningen bij voorkeur in natura wordt aangeboden, om te voorkomen dat er sprake zal zijn van kapitaalvernietiging. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant kan de voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget worden verstrekt. 1.4

6 Ten aanzien van het persoonsgebonden budget vindt er steekproefsgewijs controle plaats op de rechtmatigheid van het toegekende budget. Indien hier aanleiding voor is, kan ook gericht controle plaatsvinden op de besteding van het budget. Het college kan belanghebbende de verplichting opleggen om over een specifieke periode betalingsbewijzen over te leggen. Een dergelijke verplichting wordt opgelegd voor aanvang van deze periode. 1.5 Indien een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, dient dit te worden aangewend om het resultaat te bereiken waarvoor het is bedoeld. Het college kan hierbij eisen stellen waaraan de aan te schaffen voorziening of hulp bij het huishouden dient te voldoen. Als blijkt dat niet is voldaan aan de gestelde eisen kan het besluit tot toekenning worden ingetrokken en kan het verstrekte persoonsgebonden budget worden teruggevorderd. Hoofdstuk 2.Voeren van een huishouden. Artikel 2. Betaling van het pgb Het college betaalt het pgb alleen op rekening van belanghebbende zelf of van de Sociaal verzekeringsbank. In principe wordt niet betaald aan bemiddelingsbureaus. Hoofdstuk 3. Wonen in een geschikt huis Artikel In artikel 3 lid 1 van het Besluit is geregeld dat de financiële tegemoetkoming voor een woningaanpassing, bedoeld voor het bereiken van het resultaat wonen in een geschikt huis, wordt vastgesteld op de hoogte van de noodzakelijk te maken kosten. Deze kunnen worden gebaseerd op een door het college goedgekeurde (deel van een) offerte of op genormeerde bedragen. Daarin kan een aantal kosten teruggevonden worden. Te denken valt hierbij aan de kosten van bouw, maar ook aan eventuele kosten architect, kosten van vergunningen en kosten van toezicht. Door uit te gaan van de kosten van de goedgekeurde (deel van een ) offerte is het mogelijk per offerte andere kosten mee te nemen. Zo zullen toezichtkosten bij een kleine verbouwing geen rol spelen.ook bestaat de mogelijkheid de financiële tegemoetkoming vaststellen op een genormeerd bedrag. 3.2 Artikel 3 lid 2 van het Besluit geeft het bedrag aan waarboven de terugbetalingsverplichting van artikel 8.7 van de Verordening individuele voorzieningen Wmo Ede 2013 van toepassing is. Uiteraard wordt het deel dat de belanghebbende zelf heeft bijgedragen buiten de berekening van een eventuele terugbetaling gelaten. Basis is het bedrag dat de gemeente heeft moeten voldoen. 3.3, 3,4, 3,5 Artikel 3 lid 3, 4 en 5 van het Besluit leggen vast welke bedragen verstrekt worden als het gaat om een verhuiskostenvergoeding respectievelijk het bezoekbaar maken. De vergoeding die wordt verstrekt aan mensen die bereid zijn een aangepaste woning te verlaten is vrijwel gelijk aan de verhuiskostenvergoeding die mensen ontvangen als ze hun huurhuis moeten verlaten bij sloop of renovatie. 3.6 Indien vanwege een plotseling optredende noodzaak, waarmee de belanghebbende niet eerder rekening kon houden, een woningsanering moet plaatsvinden, kan men in aanmerking komen voor een vergoeding. Omdat vloerbedekking en dergelijke ook zonder optredende beperkingen periodiek worden vervangen, zijn dit daarom algemeen gebruikelijke kosten zijn, tenzij er sprake is van vervanging van stoffering en/of vloerbedekking die nog niet is afgeschreven. Hoe ouder de zaken zijn, hoe groter het algemeen gebruikelijke

7 deel in het vervangen. Als de zaken nog geen 2 jaar oud zijn, is er geen sprake van een algemeen gebruikelijk deel. 3.7 Artikel 3.7 van het Besluit regelt de wijze waarop een persoonsgebonden budget voor een voorziening, voor het bereiken van het resultaat wonen in een geschikt huis wordt vastgesteld. Het persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening wordt vastgesteld als ten hoogste tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, minus een korting van 10%, verhoogd met het gemiddelde bedrag voor onderhoud en reparatie. De korting wordt ingehouden omdat de gemeente via het contract met de leverancier vaak hoge kortingen heeft bedongen. Ook mensen die van de gemeente een persoonsgebonden budget ontvangen kunnen bij deze leverancier een voorziening met korting (10 %) aan schaffen. Zonodig kan het college ook een persoonsgebonden budget voor onderhoud en reparatie geven. Dit is het geval als bij verstrekking in natura ook in onderhoud en reparatie is voorzien. Dit is een vast percentage van de aanschafwaarde Hoofdstuk 4. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel. Artikel Voor het gebruik van het collectief vervoer is een vergoeding verschuldigd. Zonder beperking zou de belanghebbende immers ook kosten maken voor het openbaar vervoer. De meerkosten van het collectief vervoer worden middels subsidiering aan de vervoerder door de gemeente vergoed. 6.2 De aanschafkosten voor de kortingskaart komen overeen met de kosten van een ov chipkaart. 6.3 De burger die een eigen bijdrage betaalt voor het gebruik van de kortingspas voor de regiotaxi betaalt maximaal 1,45 per zone. Deze bijdrage komt naast het vaste tarief dat de burger per zone betaalt. Het bedrag is op 1,45 (prijspeil 2013) zodat iemand met een kortingspas niet een hoger bedrag betaalt dan wat de burger zonder kortingspas voor het gebruik van het collectief vervoer. 6.4 Het gebruik van collectief vervoer tegen een laag tarief is niet onbeperkt. Een aantal van 900 zones per kalenderjaar wordt normaal gesproken voldoende geacht om de vervoersbehoefte te dekken. Aanvullende toekenning tot een hoger aantal zones blijft in bijzondere, individueel bepaalde omstandigheden mogelijk. Belanghebbende dient zelf aan te tonen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. 6.5 Als het om medische reden noodzakelijk is om een begeleider te laten mee reizen, dan kan deze gratis meereizen. Hiervoor is evenmin een eigen bijdrage verschuldigd. 6.6 Als het om sociale reden noodzakelijk is een begeleider mee te laten reizen dan betalen belanghebbende en de begeleider beide het vaste tarief genoemd artikel 6.1 Artikel 7 In artikel 7.1, 7.2 en 7.3 ligt een drietal bedragen vast voor de autokostenvergoeding, de taxikostenvergoeding en de vergoeding van de rolstoeltaxi. Dit betreft maximale bedragen.

8 Artikel 7.5 van het Besluit regelt de wijze waarop een persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening wordt vastgesteld. Het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening wordt ten hoogste vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, minus een korting van 10%, verhoogd met het gemiddelde bedrag voor onderhoud en reparatie en eventueel verzekering. De korting wordt ingehouden omdat de gemeente via het contract met de leverancier vaak hoge kortingen heeft bedongen. Ook mensen die van de gemeente een persoonsgebonden budget ontvangen kunnen bij deze leverancier een voorziening met korting (10 %) aan schaffen. Zonodig kan het college ook een persoonsgebonden budget voor onderhoud en reparatie (en eventueel verzekering) geven. Dit is het geval als bij verstrekking in natura ook in onderhoud en reparatie (en verzekering) is voorzien. artikel 7.6 Naast het bedrag voor de fiets zelf kan het college ook een persoonsgebonden budget voor onderhoud en reparatie (en eventueel verzekering) geven. Dit is het geval als bij verstrekking in natura ook in onderhoud en reparatie (en verzekering) is voorzien Hoofdstuk 5. Het zich verplaatsen in en rond de woning. Artikel 8. Bij het bepalen van een persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt uitgegaan van de goedkoopst adequate voorziening. Hiervoor wordt aan de, door de gemeente Ede, gecontracteerde leverancier een offerte met cataloguswaarde opgevraagd voor de voorziening, gebaseerd op de gebruiksdoelen. Het persoonsgebonden budget wordt vervolgens door het toekennen van ten hoogste een bedrag als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, minus een korting van 10%. Zonodig kan het college ook een persoonsgebonden budget voor onderhoud en reparatie (en eventueel verzekering) geven. Dit is het geval als bij verstrekking in natura ook in onderhoud en reparatie (en verzekering) is voorzien Elke rolstoel die enige aanpassing behoeft zal uitkomen op een ander bedrag. Daarom vindt vaststelling van het persoonsgebonden budget bij rolstoelen vaak per rolstoel plaats. Hoofdstuk 6 De mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten Artikel 9 Toegevoegd aan de nieuwe verordening zijn de voorzieningen, noodzakelijk om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. De vorige verordening kende al de verstrekking van sportvoorzieningen. Verstrekking van een sportrolstoel vond ook plaats onder de WVG. De wijze van verstrekken wordt voortgezet zoals bij de Wvg gebruikelijk was. Dit houdt in dat een sportrolstoel alleen verstrekt wordt als financiële tegemoetkoming in de kosten van aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van drie jaar. Het betreft een forfaitair bedrag. Na drie jaar kan opnieuw een financiële tegemoetkoming worden toegekend. Bij het bepalen van een persoonsgebonden budget voor een sportvoorziening wordt uitgegaan van de goedkoopst adequate voorziening. Hiervoor wordt aan de, door de gemeente Ede, gecontracteerde leverancier een offerte met cataloguswaarde opgevraagd voor de voorziening, gebaseerd op de gebruiksdoelen. Het persoonsgebonden budget wordt vervolgens door het toekennen van ten hoogste een bedrag als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, minus een korting van 10 %. Zonodig kan het college ook een persoonsgebonden budget voor onderhoud en reparatie (en eventueel verzekering) geven. Dit is het geval als bij verstrekking in natura ook in onderhoud en reparatie is voorzien. Een voorziening die enige aanpassing behoeft zal uitkomen op een ander bedrag. Daarom vindt vaststelling van het persoonsgebonden budget bij voorzieningen, noodzakelijk om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten vaak per voorziening plaats.

9 Hoofdstuk 7.Eigen bijdrage en aandeel Artikel 10 In artikel 21 van de Verordening is geregeld dat burgers een eigen bijdrage danwel eigen aandeel zijn verschuldigd. Uitgegaan wordt van de kaders zoals deze zijn benoemd in hoofdstuk IV van het landelijke besluit Maatschappelijke ondersteuning. Slotbepalingen Artikel 11, 12 en 13 spreken voor zich.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTZAAN 2014

GEMEENTE OOSTZAAN 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de gemeenteraad van Kapelle bij besluit van, nummer 2014/ heeft

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 25 februari 2010 (binnengekomen bij de griffie 1 maart 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning 2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 877 september 0 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september 0 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 2005 4 januari 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg (Besluit) is een uitwerking

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie