Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk > 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011"

Transcriptie

1 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk > 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel 1.1. Begripsbepalingen 2011 Vervangen/aangevuld door: Artikel 1.1. Begripsbepalingen Splitsing gemaakt eigen bijdrage vs eigen aandeel lid t t/m y t. Goedkoopst adequate oplossing; u. Inkomen; v. Norminkomen; w. Inkomensgrens; x. Financiële tegemoetkoming; Y. Forfaitaire vergoeding. Artikel 2.6 aandeel. Eigen bijdragen en eigen Artikel 2.6 aandeel. Eigen bijdragen en eigen Bij het verstrekken van individuele voorzieningen op grond van de wet is de aanvrager een eigen bijdrage verschuldigd of wordt de financiële tegemoetkoming afgestemd op het inkomen. Het college legt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk de omvang van deze eigen inbreng vast. 1. Bij het verstrekken van individuele voorzieningen op grond van de wet kan de aanvrager een eigen bijdrage worden opgelegd, of kan de financiële tegemoetkoming worden afgestemd op het inkomen en kan deze zijn gemaximaliseerd. Het college legt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk de omvang van deze eigen inbreng vast. artikel 2.6 lid 2 2. Voor het gebruik van het collectief systeem van aanvullend vervoer is een eigen betaling verschuldigd per zone, waarvan de hoogte is vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk. Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishouden. Artikel 3.6 Uitsluiting vanwege woon- of verblijfsituatie Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 4, 5 en 6 van de wet kan voor de in de Verordening artikel 3.1 vermelde voorzieningen worden uitgesloten op grond van diens woon- of

2 verblijfsituatie zoals vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk. Artikel 4.2 Collectieve woonvoorzieningen en recht op individuele woonvoorzieningen. 3. Indien het inkomen van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen meer bedraagt dan 1,5 maal in het Besluit Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk genoemde inkomensgrens worden voorzieningen als bedoeld in de artikel 4.3. sub b,c en d tot een bedrag van 400,-- geacht te behoren tot de algemeen gebruikelijke voorzieningen in een woning. Artikel 4.2 Collectieve woonvoorzieningen en recht op individuele woonvoorzieningen. 400,- drempelregeling vervallen en vervangen door: 3. Indien het inkomen van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen meer bedraagt dan 1,5 maal in het Besluit Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk genoemde inkomensgrens worden de voorziening als bedoeld in de artikel 4.3. sub a, geacht te behoren tot de algemeen gebruikelijke voorziening in een woning. Lid 4 aangevuld: van een woning die eigendom is van de aanvrager, danwel door de aanvrager wordt gehuurd, Artikel 4.10 Beperkingen. Artikel 4.10 Beperkingen. Artikel 5.2 voorziening Het recht op een collectieve Lid 2 aangevuld met: c. Indien er sprake is van renovatie of normale afschrijvingsduur. Artikel 5.2 Het recht op een collectieve vervoersvoorziening Aangevuld met: 2. Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet komt niet voor een collectieve vervoersvoorziening (het geldende Wmotarief) in aanmerking indien diens inkomen of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen meer bedraagt dan 1,5 maal in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Waalwijk voor de diverse categorieën genoemde inkomensgrens. 3. Voor het gebruik van het collectief systeem van vraagafhankelijk vervoer is een eigen betaling verschuldigd per zone, waarvan de hoogte is vermeld in het Besluit

3 maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk. Artikel 5.7 Bepalingen van overgangsrecht 1. De gehandicapte aan wie in het verleden een forfaitaire vergoeding is verstrekt voor gebruik eigen auto of bruikleenauto, behoudt Artikel 5.7 Bepalingen van overgangsrecht 1. of bruikleenauto verwijderd (i.v.m. afschaffing regeling) Aangevuld met lid In die gevallen waarbij het inkomen van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen meer bedraagt dan 1,5 maal in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Waalwijk voor de diverse categorieën genoemde inkomensgrens, wordt bij bestaande gevallen een overgangsregeling gehanteerd van tenminste 3 maanden, dit om de klant op de verandering voor te bereiden. Artikel 5.8 Financiële tegemoetkoming aanpassingskosten auto Indien het inkomen van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen meer bedraagt dan 1,5 maal in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Waalwijk voor de diverse categorieën genoemde inkomensgrens, dan komt men niet in aanmerking voor een vergoeding voor kosten voor autoaanpassingen.voor de tegemoetkoming voor de aanpassing van de (eigen) auto geldt een maximum zoals gesteld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk Aangevuld: Artikel 6.4 Uitsluitingsgronden Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet wordt maximaal één elektrische voorziening toegekend.

4 Artikel 8.5 Inwerkingtreding. Artikel 8.5 Inwerkingtreding. lid 2 en 3 2. De verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010 gemeente Waalwijk wordt met het inwerkingtreden van de verordening 2011 ingetrokken. 3. Voor aanvragen ingediend vóór het inwerkingtreden van de verordening 2011 zijn de bepalingen van de verordening 2010 van toepassing. Overzicht aanpassingen Toelichting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning > 2011 Tekst toelichting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel 1.1. Begripsbepalingen Wordt vervangen/aangevuld door: Artikel 1.1. Begripsbepalingen Div. tekstuele aanpassingen; o.a. ad h. Collectieve voorziening ad i. Individuele voorziening ad j. Eigen bijdrage of eigen aandeel ad n. Algemeen gebruikelijk - voorbeelden verwijderd en verplaatst naar Besluit MO. Toelichting op ad x. Financiële tegemoetkoming Artikel 1.2 Beperkingen Ad b. goedkoopst adequaat Artikel 1.2 Beperkingen Ad b. goedkoopst adequaat Toevoeging toelichting voorbeeld scootmobiel Artikel 4.2 Collectieve woonvoorzieningen en recht op individuele woonvoorzieningen De gemeente Waalwijk acht het redelijk om vanaf een bepaald inkomen te stellen dat men in staat is zelf in maatregelen ( lees: kleine woningaanpassingen ) te voorzien. Een bepaald inkomen stelt de raad hierbij op anderhalf maal het Artikel 4.2 Collectieve woonvoorzieningen en recht op individuele woonvoorzieningen Verwijderd: tekst aangaande de 400,- drempelregeling voor personen boven een bepaalde inkomensgrens. Normbedragen. Vervangen door: De gemeente Waalwijk acht het redelijk

5 norminkomen. Het norminkomen is gelijk aan de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Deze regel geldt dus voor gezinnen met een netto maandinkomen vanaf 1.829,50 ( peil 2009). Voor aanvragers van 65 jaar ouder is deze grens 1.929,37 ( peil 2009). Voor een alleenstaande van 65 jaar en ouder is de grens 1.404,22 ( peil 2009). Deze doelgroep kan gelet op de hoogte van het inkomen de kosten van maatregelen tot 400,-- aan materiaalkosten elk kalenderjaar zelf dragen. Ook eventuele kosten voor het verwerken en / of aanbrengen van materialen blijven voor hun rekening. In de meeste gevallen kan men deze materialen zelf verwerken en / of aanbrengen. Ook bij kleine woningaanpassingen aan de woning gaat het om maatregelen die langdurig noodzakelijk zijn. om een inkomensafhankelijke bijdrage te vragen voor zowel woningeigenaren als huurders. Ook hier geldt een wettelijk maximum waarbij rekening wordt gehouden met iemands financiële draagvlak. Op stapelingseffecten te voorkomen is de drempelregeling van 400 m.i.v voor bewoners met een inkomen boven 150% van de bijstandsnorm komen te vervallen. Artikel 4.4 Individuele woonvoorzieningen. Artikel 4.4 Individuele woonvoorzieningen. Lid 5 aangevuld met: De in artikel 4.3 en 4.4. van de Verordening Wmo 2011 genoemde financiële tegemoetkoming in de verhuisen herinrichtingskosten geldt niet indien het inkomen van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen meer bedraagt dan 1,5 maal de op die persoon of personen op dat moment van toepassing zijnde norm overeenkomstig de Wet werk en bijstand. De inkomensgrens wordt niet toegepast indien de verhuiskostenvergoeding als stimuleringmaatregel wordt gehanteerd, zoals bepaald in artikel 4.4. lid 5. Artikel 4.10 tweede lid Artikel 4.10 tweede lid Toegevoegd c. Ad c. De voorziening kan worden afgewezen, bijv. een aanpassing van de badkamer wanneer er sprake is van een overschrijding van de normale geldende afschrijvingstermijn.

6 Hoofdstuk 5 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel. Hoofdstuk 5 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel. Inleidende tekst Artikel 5.1 Vormen van te verstrekken voorzieningen. Ad c. Indien men op grond van de in artikel 5.3 genoemde redenen geen gebruik kan maken van het collectief vervoer bestaat de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming van het gebruik van de eigen auto. De hoogte van deze financiële tegemoetkoming is nader uitgewerkt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk. Artikel 5.2 Het recht op een collectieve voorziening. Artikel 5.1 Vormen van te verstrekken voorzieningen. Aanvulling ad c. Indien men. nader uitgewerkt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk. Het gaat hier om een sterfhuisconstructie waarbij de vergoeding wordt stopgezet nadat er een andere auto is aangeschaft. Artikel 5.2 voorziening. Het recht op een collectieve 2. Onder het geldende Wmo-tarief wordt verstaan: het in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk vermelde tarief dat de Wmogerechtigde dient te betalen per zone voor de gebruikmaking van het collectief vraagafhankelijk vervoer. Artikel 5.4 Algemeen gebruikelijke vervoersvoorzieningen. Artikel 5.4 Algemeen gebruikelijke vervoersvoorzieningen. Aanvulling: Onder een met een auto vergelijkbare voorziening kan ook het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer worden verstaan. Artikel 5.7 Bepalingen van overgangsrecht Artikel 5.7 Bepalingen van overgangsrecht Tekst m.b.t. bruikleen auto verwijderd Hoofdstuk 6 Rolstoelen. Hoofdstuk 6 Rolstoelen. Artikel 6.4 Uitsluitingsgronden Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de wet

7 wordt maximaal één elektrische voorziening toegekend. Het gaat hier bijvoorbeeld om de combinatie van een scootmobiel vs elektrische rolstoel. Artikel 8.3 Indexering. Artikel 8.3 Indexering. Tekst m.b.t. stripprijzen en Nationale Strippenkaart bijgesteld Artikel 8.5 Inwerkingtreding. Artikel 8.5 Inwerkingtreding. Toegevoegd lid 2 en 3: 2. De verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010 gemeente Waalwijk wordt met het inwerkingtreden van de verordening 2011 ingetrokken. 3. Voor aanvragen ingediend vóór het inwerkingtreden van de verordening 2011 zijn de bepalingen van de verordening 2010 van toepassing.

8 Overzicht aanpassingen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk > 2011 Tekst Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel 1.1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Wordt aangevuld/vervangen door: Artikel 1.1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Aangevuld met lid 5 en 6: 5. Voor de verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder geldt dat deze het gehele toegekende bedrag dient te verantwoorden. De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college vindt voor incidentele voorzieningen plaats door overlegging van de factuur en voor de overige individuele voorzieningen door een betalingsbewijs van de aanschaf van de voorziening of voor huishoudelijke verzorging door een overzicht van de salarisadministratie met bewijsmiddelen. 6. De belanghebbende is verplicht om gedurende de gebruiksduur de aangeschafte voorziening voldoende te laten onderhouden en, voor zover van toepassing, toereikend te verzekeren. In geval van een scootmobiel of een elektrische rolstoel is het verplicht om minimaal een aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten gedurende de gebruiksduur van het middel. De normale gebruiksduur is voor een; - rolstoel volwassenen 5 jaar - rolstoel kinderen 3 4 jaar - Elektrische rolstoel volwassenen 5 jaar - Elektrische rolstoel kinderen 3 4 jaar - Scootmobiel 6 jaar - Fietsvoorziening 6 jaar - Tillift 5 jaar Artikel 2.1. Omvang van de eigen bijdragen bij hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen Artikel 2.1. aangevuld: Artikel 2.1. Omvang van de eigen

9 bijdragen bij hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen met uitzondering van Deel- of Regiotaxi. Artikel 2.2. Forfaitair bedrag. Indien een voorziening wordt verstrekt in de vorm van een forfaitair bedrag, vindt verstrekking plaats los van het inkomen van de betrokkene en los van de werkelijke kosten van de voorziening. Artikel 2.2. Forfaitair bedrag. Artikel aangevuld: Indien een voorziening wordt verstrekt in de vorm van een forfaitair bedrag, vindt verstrekking plaats los van het inkomen van de betrokkene en los van de werkelijke kosten van de voorziening, tenzij anders bepaald. Artikel 2.4. Algemeen gebruikelijk woonvoorzieningen Indien het inkomen. overeenkomstig de Wet werk en bijstand wordt een woningaanpassing tot een bedrag van 400,-- per kalenderjaar geacht te behoren tot de algemeen gebruikelijke voorzieningen. Artikel 2.4. Algemeen gebruikelijk woonvoorzieningen Gewijzigd in: Indien het inkomen. overeenkomstig de Wet werk en bijstand dan wordt de in artikel 4.3 van de Verordening Wmo 2011 genoemde financiële tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten beschouwd als een algemeen gebruikelijke woonvoorziening.. Lijst voorbeelden van algemeen gebruikelijke woonvoorzieningen toegevoegd. Hoofdstuk 2: Eigen bijdragen en eigen aandeel in de kosten Hoofdstuk 2: Eigen bijdragen en eigen aandeel in de kosten Artikel 2.5 Negenenderig perioden van vier weken Indien een voorziening bestaat uit een roerende zaak die in eigendom wordt verstrekt of uit een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die eigendom is van de aanvrager of wordt gehuurd, wordt gedurende een periode van negenendertig maal vier weken een eigen bijdrage in rekening gebracht, dan wel bij de vaststelling van de hoogte van een financiële tegemoetkoming gedurende voornoemde periode, een met toepassing van het in artikel 2 vastgesteld bedrag in mindering

10 gebracht. Artikel 2.6 De eigen bijdrage 1. Conform artikel 4 lid 2 van de wet houdt het college bij het bepalen van voorzieningen rekening met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien, waaronder het opleggen van een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen. 2. Het CAK berekent, legt op en int de eigen bijdrage. 3. De eigen bijdrage voor een éénmalige verstrekking wordt over maximaal 39 perioden van vier weken geheven. 4. De eigen bijdrage voor de periodieke verstrekking hulp bij het huishouden wordt gedurende de looptijd van de voorziening geheven. Hoofdstuk 3: Hulp bij het huishouden Artikel toegevoegd: Artikel 3.3. Uitsluiting van hulp bij het huishouden vanwege woonsituatie Een persoon als bedoeld in de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 4, 5 en 6 van de wet komt niet voor de in de Verordening artikel 3.1 vermelde voorzieningen in aanmerking indien deze verblijft in een hotel/pension, vakantiewoning en/of trekkerswoonwagen. Artikel 4.2. Tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten Lid 1. Een persoon, die op verzoek van de gemeente, ten behoeve van een gehandicapte een aangepaste woonruimte ontruimt, ontvangt een forfaitair bedrag. Artikel 4.2. Tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten Lid 1 aangevuld: ontvangt een forfaitair bedrag, ongeacht diens inkomen. Lid 2 toegevoegd: 2. De in artikel 4.3 van de Verordening Wmo 2011 genoemde financiële tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten geldt niet indien het inkomen van een ongehuwde

11 persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen meer bedraagt dan 1,5 maal de op die persoon of personen op dat moment van toepassing zijnde norm overeenkomstig de Wet werk en bijstand. Hoofdstuk 4: Woonvoorzieningen Artikel 4.8 en 4.13 toegevoegd: Artikel 4.8 Grote woningaanpassingen De maximale vergoeding (plafondbedrag) voor grote woningaanpassingen bedraagt ,-. Artikel 4.13 Maximale aanpassingskosten woonwagen De maximale aanpassingskosten voor een woonwagen bedragen 1000,- Artikel 4.13 toegevoegd. Was per abuis niet opgenomen in het Besluit Artikel 5.3. Tegemoetkomingen vervoer Artikel 5.3. Tegemoetkomingen vervoer Bedragen a en b gewijzigd Lid 2 toegevoegd 1. De financiële tegemoetkoming die per jaar verstrekt wordt voor het vervoer van een persoon die als gevolg van beperkingen geen gebruik kan maken van het collectieve vervoerssysteem is een forfaitair bedrag: a. voor gebruik van een (eigen) auto: 850,00; b. voor gebruikskosten bruikleenauto: 667,00; c. voor gebruik gesloten buitenwagen 516, De financiële tegemoetkoming die per jaar verstrekt wordt voor het vervoer van een persoon die als gevolg van beperkingen geen gebruik kan maken van het collectieve vervoerssysteem is een forfaitair bedrag: a. voor gebruik van een (eigen) auto: 650,00; b. voor gebruikskosten bruikleenauto: 0,00; c. voor gebruik gesloten buitenwagen 516, Gehuwden/samenwonenden kunnen niet afzonderlijk in aanmerking komen voor de forfaitaire vergoeding voor gebruik van een (eigen) auto. Voor hen geldt een echtparen- of samenwonendennorm van 1,5x de in het Besluit gestelde vergoeding. Artikel 5.5. Autoaanpassing. Artikel 5.5. Autoaanpassing. Lid 3, 4 en 5 toegevoegd 3. Indien het inkomen van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van

12 gehuwde personen meer bedraagt dan 1,5 maal in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Waalwijk voor de diverse categorieën genoemde inkomensgrens dan komt men niet in aanmerking voor een vergoeding van de aanpassingskosten van de (eigen) auto. 4. Voor de aanpassing van de (eigen) auto geldt een vergoeding van maximaal 2.500,- 5. De aangepaste auto dient als voorziening voor leefvervoer. Leefvervoer is vervoer voor alledaagse dingen zoals op bezoek gaan bij vrienden, sporten en uitgaan. Over het algemeen geldt dat men alleen in aanmerking komt voor een aangepaste auto als men geen gebruik kunt maken van collectief vervoer. Artikel 5.7 Speciale of aangepaste fiets Indien men door beperkingen niet in staat het openbaar vervoer te bereiken en/of te gebruiken, dan kan de gemeente een vervoersvoorziening verstrekken. Als het collectief vervoer geen (afdoende) oplossing is, dan kan men in aanmerking komen voor een individuele vervoersvoorziening, zoals een speciale of aangepaste fiets. Bijlage 4 Het Collectief Vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi Midden Brabant) Bijlage 4 Het Collectief Vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi Midden Brabant) Ondermeer tekst m.b.t. strippen bijgesteld Overzicht aanpassingen Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning > 2011 Artikel 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Tekst lid 4 aangepast. Lid 5 toegevoegd.

13 4.. Een pgb dient sowieso te worden verantwoord indien het een bedrag van ,= overstijgt. Hoofdstuk 2: Eigen bijdragen, eigen aandeel en besparingsbijdrage 4.. Een pgb dient altijd te worden verantwoord. 5. Voor de verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder geldt dat deze het gehele toegekende bedrag dient te verantwoorden. Er geldt geen vrij besteedbaar bedrag. Hoofdstuk 2: Eigen bijdragen, eigen aandeel en besparingsbijdrage Tekst aangepast Hulp bij het huishouden en woon voorzieningen (artikel 2.1) Hulp bij het huishouden, woon- en vervoersvoorzieningen (artikel 2.1) M.i.v is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage regeling ingevoerd voor woonvoorzieningen, scootmobiel en aangepaste fiets. Toegevoegd artikel 2.2. en 2.6: Artikel 2.2. Forfaitair bedrag Een verstrekking los van het inkomen van de betrokkene en los van de werkelijke kosten van de voorziening, tenzij anders bepaald. Zo komt men in aanmerking voor een forfaitaire tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten zolang het (gezamenlijke) inkomen niet boven de bepaalde inkomensgrens uitkomt. Artikel 2.6 De eigen bijdrage Een eigen bijdrage kan alleen worden gevraagd bij een individuele voorzieningen in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget. De PGB's die worden uitgekeerd aan de belanghebbende zijn bestemd voor de aanschaf van de voorziening (inclusief eventuele reparatie, onderhoud en verzekering) dan wel voor het inkopen van de dienstverlening (hulp bij het huishouden). Dit betekent dat het uitgekeerde PGB niet gebruikt mag worden om de eventuele eigen bijdrage te betalen. Als het gaat om een voorziening die in

14 bruikleen aan de klant wordt verstrekt, bijvoorbeeld een scootmobiel, dan wordt het maandbedrag doorgegeven aan het CAK. De klant betaalt maximaal 39 perioden (1 periode = 4 weken) een eigen bijdrage. Artikel 5.3. Tegemoetkomingen vervoer. Artikel 5.3. Tegemoetkomingen vervoer. M.i.v kunnen gehuwden/samenwonenden niet meer afzonderlijk in aanmerking komen voor de forfaitaire vergoeding voor gebruik van een (eigen) auto. Voor hen geldt een echtparen- of samenwonendennorm van 1,5x de in het Besluit artikel 5.3. lid 1 gestelde vergoeding. Uitgaande van het Besluit MO 2011 betekent dit een bedrag van 1.5x 650,- = 975,- Er geldt geen vergoeding voor vervoer door derden. In bijzondere gevallen wordt de hardheidsclausule toegepast. Artikel 5.5 Autoaanpassing. Artikel 5.5 Autoaanpassing. Toelichtende tekst omtrent de autoaanpassing (voorbeelden algemeen gebruikelijk e.d.) Toegevoegd lid 4 en 5: 4. Voor de aanpassing van de (eigen) auto geldt een vergoeding van maximaal 2.500,- Het benodigde restantbedrag dient door de aanvrager middels fondsenwerving worden verkregen. 5. De aangepaste auto als voorziening voor woonwerkvervoer Artikel 5.7 Speciale of aangepaste fiets - voorbeelden alg. gebruikelijk

15

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTZAAN 2014

GEMEENTE OOSTZAAN 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011 (bijgesteld per mei 2011)

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011 (bijgesteld per mei 2011) Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011 (bijgesteld per mei 2011) Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg (Besluit) is een uitwerking

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het 5 persoonsgebonden budget Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen, eigen aandeel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011 Hoofdstuk 1: Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 1 Paragraaf 1 - Algemene regels Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Verordening voorzieningen Wmo

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Wijk bij Duurstede

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Wijk bij Duurstede Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Wijk bij Duurstede 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 29 mei 2008, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 121963 16 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Concept Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 versie 1 maart 2008

Concept Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 versie 1 maart 2008 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 concept 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1. Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a) inkomen: het inkomen

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

Aanpassing regelgeving Wmo. Presentatie t.b.v. de Besluitvoorbereidende Raadscommissie d.d. 12 april 2012

Aanpassing regelgeving Wmo. Presentatie t.b.v. de Besluitvoorbereidende Raadscommissie d.d. 12 april 2012 Aanpassing regelgeving Wmo Presentatie t.b.v. de Besluitvoorbereidende Raadscommissie d.d. 12 april 2012 Hoe het was De aanpassing van de regelgeving richt zie op 2 onderdelen binnen de Wmo. 1. De inkomensgrens

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016 Gemeente Zoetermeer Wmo besluit Zoetermeer 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden...

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 877 september 0 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september 0 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ZWOLLE 2011

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ZWOLLE 2011 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ZWOLLE 2011 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); b. Verordening:

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: nr. 5

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: nr. 5 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: 9-7-2015 nr. 5 Burgemeester en wethouders van Huizen maken bekend dat zij hebben vastgesteld de Nadere regels behorende bij de verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie