Besluit maatschappelijke ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit maatschappelijke ondersteuning"

Transcriptie

1 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1

2 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2

3 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede; besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede Gemeenteblad nr. 10 3

4 Hoofdstuk 1. Prijspeil en eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen of pgb Artikel 1. Prijspeil maatwerkvoorzieningen en Pgb Het prijspeil wordt enerzijds bepaald door gemeentelijke afspraken over de toe te passen indexering, bijvoorbeeld voor de vergoedingen voor vervoer en woningaanpassingen. Anderzijds zijn afspraken in de contracten met de leveranciers leidend zoals bij de hulp bij het huishouden en begeleiding. De genoemde bedragen kunnen dan ook jaarlijks worden aangepast. Artikel 2. Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb s De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo. In zal de gemeente een inkomenseffectanalyse laten uitvoeren. Uiterlijk 1-7- wordt de eigen bijdrage regeling van de gemeente Wijk bij Duurstede op grond van deze analyse aangepast. Tot die tijd gelden de volgende eigen bijdragen: - Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden: de termijn conform de afschrijvingsperiode/leveringsduur. Per uur wordt maximaal de kostprijs in rekening gebracht. De eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten van de maatwerkvoorziening. - Maatwerkvoorziening Begeleiding: de termijn conform de afschrijvingsperiode/leveringsduur met een maximum bedrag van 14,- per uur. De eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten van de maatwerkvoorziening. - Maatwerkvoorziening individueel vervoer (o.a. scootmobielen, driewielfietsen, auto-aanpassingen): Er wordt maximaal 13 perioden van vier weken een eigen bijdrage in rekening gebracht. De eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten van de maatwerkvoorziening. Gemeenteblad nr. 10 4

5 - Maatwerkvoorziening wonen: Er wordt maximaal 13 perioden van vier weken een eigen bijdrage in rekening gebracht. De eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten van de maatwerkvoorziening. Wanneer het gaat om een voorziening voor een thuiswonende minderjarige wordt de eigen bijdrage in rekening gebracht bij de ouders. Gemeenteblad nr. 10 5

6 Hoofdstuk 2. Pgb Artikel 3. Hoogte Pgb De hoogte van het Pgb kan jaarlijks worden aangepast. Artikel 3.1. Hoogte Pgb voor maatwerkvoorziening De hoogte van het bedrag voor een maatwerkvoorziening wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de maatwerkvoorziening die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de maatwerkvoorziening in natura zou zijn verstrekt. Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering. Artikel 3.2. Hoogte Pgb voor hulp bij het huishouden 1. De hoogte van een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden bedraagt: a. voor hulp bij het huishouden 1 of 2 door een niet daartoe opgeleid persoon die niet werkzaam is voor een instelling (bijvoorbeeld familie/kennissen van de aanvrager): 16,10 per uur; b. voor hulp bij het huishouden 1 door een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) of gelijkwaardige functie: 16,10 Gemeenteblad nr. 10 6

7 c. voor hulp bij het huishouden 2, waarvoor bijzondere deskundigheid is vereist door een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) of gelijkwaardige functie die daarvoor in het bijzonder is opgeleid: 17,50 d. voor hulp bij het huishouden door een daartoe opgeleid persoon werkzaam in dienst van een instelling: 23,- per uur; e. voor hulp bij het huishouden 2, waarvoor bijzondere deskundigheid is vereist, door een persoon die daarvoor in het bijzonder is opgeleid, werkzaam in dienst van een instelling, 25,- per uur. Artikel 3.3. Hoogte Pgb voor individuele begeleiding 1. De hoogte van een Pgb voor individuele begeleiding wordt als volgt vastgesteld: a. voor individuele begeleiding door een niet daartoe opgeleid persoon die mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt, het tarief per uur voor mantelzorgers in de Wet langdurige zorg (prijspeil : 20,- per uur); b. voor individuele begeleiding: - door een daartoe opgeleid persoon; of - waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist; wordt per uur of per resultaat voor individuele begeleiding de hoogte van het bedrag als volgt vastgesteld: Klasse Uren per week Pgb per jaar Pgb per week Pgb per uur 1 0-1,9 uur ,84 35, ,9 uur , ,9 uur , ,9 uur ,76 Gemeenteblad nr. 10 7

8 ,9 uur , ,9 uur , ,9 uur , ,9 uur ,69 Artikel 3.4. Hoogte van een Pgb voor dagbesteding of begeleiding groep 1. De hoogte van een Pgb voor dagbesteding of begeleiding groep wordt als volgt vastgesteld: a. voor dagbesteding door een niet daartoe opgeleid persoon die mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt, het tarief per dagdeel voor mantelzorgers in de Wet langdurige zorg (prijspeil : 20,- per dagdeel); b. begeleiding groep of dagbesteding met laag intensieve ondersteuning uitgevoerd door vrijwilligers met ondersteuning van een beroepskracht wordt per dagdeel of per groep bepaald op basis van het laagste tarief per dagdeel of per groep voor dergelijke begeleiding in natura door een daartoe opgeleide beroepskracht werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling; c. gespecialiseerde dagbesteding met hoog intensieve ondersteuning uitgevoerd door daartoe opgeleide personen wordt per dagdeel of per groep bepaald op basis van het laagste tarief per dagdeel of per groep voor dergelijke begeleiding in natura door daartoe opgeleide beroepskrachten werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling; Voor zijn deze bedragen als volgt: Begeleiding groep zonder vervoer Klasse Dagdelen per week Pgb per jaar Pgb per week Pgb per dagdeel Gemeenteblad nr. 10 8

9 ,30 44, , , , , , , , ,87 Begeleiding groep met vervoer Klasse Dagdelen per week Pgb per jaar Pgb per week Pgb per dagdeel ,63 49, , , , , , , ,09 Gemeenteblad nr. 10 9

10 ,43 Artikel 3.5. Hoogte Pgb voor kortdurend verblijf- en respijtzorg a. De hoogte van het Pgb voor kortdurend verblijf en respijtzorg door een: - daartoe opgeleide persoon; of - waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist; bedraagt maximaal 101,- per etmaal voor maximaal 3 etmalen per week. b. Voor kortdurend verblijf en respijtzorg door een niet daartoe opgeleid persoon die mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt, het tarief voor mantelzorgers zoals wordt gehanteerd onder de AWBZ/Wlz, namelijk 30,- per etmaal. Artikel 3.6. Hoogte Pgb voor persoonlijke verzorging 1. De hoogte van een Pgb voor persoonlijke verzorging wordt als volgt vastgesteld: a. Voor persoonlijke verzorging door een niet daartoe opgeleid persoon die mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt, het tarief per uur voor mantelzorgers in de Wet langdurige zorg (prijspeil : 20,- per uur); b. Voor persoonlijke verzorging: - door een daartoe opgeleid persoon; of - waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist; wordt per uur of per resultaat van persoonlijke verzorging de hoogte van het bedrag als volgt vastgesteld: Klasse Uren per week Pgb per jaar Pgb per week Pgb per uur Gemeenteblad nr

11 1 0-1,9 uur ,02 27, ,9 uur , ,9 uur , ,9 uur , ,9 uur , ,9 uur , ,9 uur , ,9 uur ,91 Artikel 4. Bedragen vervoersvoorzieningen 1. Er wordt geen inkomensgrens voor vervoersvoorzieningen gehanteerd. Wel wordt bepaald in hoeverre een persoon met beperkingen in zijn eigen vervoersbehoefte kan voorzien, bijvoorbeeld door het inzetten van het eigen netwerk en/of eigen mogelijkheden 2. De bedragen voor een vervoersvoorziening zijn: a. autokostenvergoeding 800,- per jaar b. taxikostenvergoeding 800,- per jaar c. rolstoeltaxikostenvergoeding 800,- per jaar Artikel 5. Vergoeding auto-aanpassingen en rijlessen Indien sprake is van een vergoeding voor autoaanpassingen dan geldt: a. De kosten komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien de aanpassing c.q. reparatie van de aanpassing, gelet op de nog te verwachten technische levensduur van de auto, verantwoord is. b. De vergoeding voor het aantal rijlessen voor een gehandicapte of zijn huisgenoot, als een auto de enige vervoersmogelijkheid biedt en er ook sprake is van autoaanpassingen, is aan een maximum van 50 lessen gebonden. Indien blijkt, dat het aantal van 50 niet voldoende is om het rijbewijs te behalen kan van dit aantal in individuele situaties worden afgeweken tot maximaal 75. Gemeenteblad nr

12 c. De vergoeding van meerkosten van een aangepaste auto ten opzichte van de aanschaf van een gebruikelijke auto wordt individueel beoordeeld. Artikel 6. Vergoeding bovenregionaal vervoer In geval van bovenregionaal vervoer van en naar het ouderlijk huis voor AWBZ-bewoners wordt een financiële tegemoetkoming verstrekt, die is gebaseerd op maximaal 18 bezoeken per jaar, de enkele reisafstand maal 4 per bezoek en een kilometervergoeding van 0,28 per kilometer. Artikel 7. Kindervoorzieningen Voor kindervoorzieningen geldt dat deze in bruikleen worden verstrekt. Indien een kindvoorziening niet in bruikleen kan worden verstrekt en de voorziening noodzakelijk is dan kan voor de meerkosten ten opzichte van de algemeen gebruikelijke voorzieningen een financiële tegemoetkoming worden verstrekt. Artikel 8. Trapliften 1. Trapliften worden in bruikleen verstrekt. De bruiklener dient hiervoor een bruikleenovereenkomst te tekenen. 2. De gemeente Wijk bij Duurstede blijft eigenaar van de traplift. Zodra de traplift niet meer wordt gebruikt wordt deze teruggenomen door de leverancier van de traplift. Zodra dit mogelijk is wordt de traplift ingezet bij een andere belanghebbende. 3. De gemeente is verantwoordelijk voor het afsluiten van een onderhoudscontract voor de traplift. Gemeenteblad nr

13 Artikel 9. Andere voorzieningen in bruikleen Alle woonvoorzieningen van niet-woontechnische of niet-bouwkundige aard worden in bruikleen verstrekt als hergebruik tot de mogelijkheden behoort. Artikel 10. Het anti-speculatiebeding Bij verkoop van een woning die op grond van de Wvg of Wmo is aangepast dient de cliënt de aangetoonde meerwaarde van de verbouwing terug te betalen na verrekening van eventueel betaalde eigen bijdragen. De meerwaarde wordt bepaald door een taxatie van de woning uit te voeren voor en na verbouwing. Deze taxatie wordt uitgevoerd door een door het team WIJK aangewezen makelaar. Bij terugbetaling wordt de volgende afschrijvingstermijn gehanteerd: Bij verkoop van de woning binnen een jaar na verbouwing moet 100% van de meerwaarde worden terugbetaald. Bij verkoop van de woning tussen het tweede en twintigste jaar na verbouwing: voor elk jaar 5 % van de meerwaarde. 1 In alle gevallen minus het bedrag dat voor rekening van de eigenaar van de woonruimte is gekomen (bijvoorbeeld in de vorm van de betaalde eigen bijdragen). Artikel 11. Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding Het bedrag voor de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding bedraagt 5.250,- mits het bestede bedrag kan worden verantwoord. Deze vergoeding is conform de verhuiskostenvergoeding bij renovatie van huurwoningen, zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek, artikel 220 en 275 van boek 7. 1 na twee jaar 95%, na drie jaar 90%, na vier jaar 85%, na vijf jaar 80%, na zes jaar 75%, na 7 jaar 70%, na acht jaar 65%, na negen jaar 60%, na tien jaar 55%, na elf jaar 50%, na twaalf jaar 45%, na dertien jaar 40%, na veertien jaar 35%, na vijftien jaar 30%, na zestien jaar 25%, na zeventien jaar 20%, na achttien jaar 15%, na negentien jaar 10%, na twintig jaar 5%) Gemeenteblad nr

14 Artikel 12. Bezoekbaar maken van de woning 1. Het bezoekbaar maken van een woning wordt bepaald op basis van: - de omvang van de aanpassing; - het programma van eisen voor de aanpassing; - de keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende aannemer, en - de laagste kostprijs voor het bezoekbaar maken van een woning opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een erkende aannemer 2. Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken van een woning bedraagt 5.000,-. Artikel 13. Woningsanering Indien de voorziening als bedoeld in artikel 15 onder c van de verordening (niet-bouwkundige of woontechnische woonvoorziening) wordt aangewend in het kader van een sanering in verband met CARA geldt dat een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt voor de aanschaf van: - Zeil of linoleum: maximaal de vergoeding volgens de Nibud prijzengids inclusief egalisatiekosten - Gordijnen: vergoeding maximaal de vergoeding volgens de Nibud prijzengids Artikel 14. Sanering wegens andere medische of ergonomische beperkingen Indien de voorziening als bedoeld in artikel 15 onder c van de Verordening (een niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorziening) wordt aangewend vanwege een sanering om andere medische en ergonomische redenen dan genoemd in artikel 14 (CARA) van dit Financieel besluit, bedraagt de vergoeding maximaal de vergoeding volgens de Nibud prijzengids inclusief egalisatiekosten, arbeid en BTW. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd. Artikel 15. Afschrijvingstermijn woonvoorzieningen Gemeenteblad nr

15 1. Een bedrag als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit besluit wordt alleen verstrekt in die gevallen dat de betreffende stoffering die vervangen moet worden niet ouder is dan 8 jaar. 2. Bij de berekening van de hoogte van de financiële tegemoetkoming voor een woonvoorziening kan als volgt rekening worden gehouden met de reeds verlopen afschrijvingsperiode. De vergoeding bedraagt dan een percentage van de kosten, afhankelijk van de afschrijvingsperiode: - 100% indien de te vervangen voorziening nieuwer is dan vijf jaar; - 75% indien de te vervangen voorziening tussen de vijf en tien jaar oud is; - 50% indien de te vervangen voorziening tussen de tien en vijftien jaar oud is; - 25% indien de te vervangen voorziening meer dan 15 jaar oud is maar niet ouder dan 25 jaar. 3. Indien het artikel vijfentwintig jaar of ouder is kan worden besloten alleen een vergoeding te verstrekken voor de meerkosten in verband met de beperking 4. In geval van verhuizing wordt ook geen tegemoetkoming toegekend, omdat bij verhuizing de woning opnieuw moet worden ingericht en dan rekening kan worden gehouden met de ondervonden klachten. Artikel 16. Financiële tegemoetkoming voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie De gemeente verstrekt een financiële tegemoetkoming van 100% van de gemaakte kosten van keuring, onderhoud en reparatie van de volgende woonvoorzieningen, mits zij door de gemeente verstrekt zijn en in de kosten voor onderhoud, keuring en reparatie niet al op een andere manier voorzien is: a. Stoelliften; b. Rolstoel- of sta-plateauliften; c. Woonhuisliften; d. Hefplateauliften; e. Balansliften; f. Plafondliften; Gemeenteblad nr

16 g. Tilliften; h. Mechanische of elektrische inrichting voor het in hoogte verstellen van een keukenblok, bad of wastafel; i. Elektromechanisch open- en sluitmechanisme van deuren; j. Toiletten voorzien van onderspoel en föhninrichting; Artikel 17. Financiële tegemoetkoming voor de kosten van tijdelijke huisvesting, huurderving en verwijdering van voorzieningen De gemeente kan een financiële tegemoetkoming verstrekken in de kosten van tijdelijke huisvesting aan belanghebbende of in de kosten voor huurderving aan een verhuurder wanneer aanpassing van een woning op grond van de Wmo noodzakelijk is. Deze tegemoetkoming is als volgt bepaald: 1. Voor tijdelijke huur: maximaal 100% van de kale huur van de tijdelijke woning waarbij huurtoeslag wordt verstrekt tot een maximum van 6 maanden; 2. De werkelijke kosten met een maximum ter hoogte van de netto huurprijs voor een sociale huurwoning per maand als tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte en het langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte; 3. De werkelijke kosten voor huurderving worden verstrekt aan de verhuurder, met een maximum ter hoogte van de netto huurprijs voor een sociale huurwoning per maand, en kan voor maximaal 6 maanden worden verstrekt. 4. Deze tegemoetkomingen worden alleen toegekend in gevallen waarin de woonruimte voor meer dan ,- wordt aangepast. Artikel 18. Rolstoel in bruikleen Rolstoelen in natura worden in bruikleen verstrekt en zijn eigendom van de gemeente. Gemeenteblad nr

17 Artikel 19. Pgb sportvoorzieningen Het bedrag voor de aanschaf en het onderhoud van een sportvoorziening wordt bepaald op basis van het laagste tarief voor een sportvoorziening in natura opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een leverancier van hulpmiddelen en bedraagt maximaal 2.850,- per drie jaar. Voor een andere voorziening dan een sportrolstoel worden alleen de meerkosten in verband met de handicap verstrekt met een maximum van 2.850,- per drie jaar. Artikel 20. Vergoeding kinderrolstoelen Voor kinderrolstoelen gelden de volgende specifieke vergoedingen: Orthese-jas Oplaadkosten, wanneer er in een leefeenheid meer dan een elektrische rolstoelvoorziening gebruikt wordt. De vergoeding bedraagt in die gevallen maximaal 50,- per jaar en moet zelf door de gebruiker worden aangevraagd. Artikel 21. Bijdrage voor algemene voorzieningen 1. Voor de volgende algemene voorzieningen kan de cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd zijn: a. collectief vervoer; b. huishoudelijke hulp; d. maaltijdvoorziening; e. kortdurend verblijf- of respijtzorg met laag intensieve ondersteuning; f. was- en strijkservice; g. klussendienst 2. De bijdrage in de kosten van: Gemeenteblad nr

18 a. het collectief vervoer bedraagt 0,60 per zone; b. huishoudelijke hulp bedraagt 16,10 (bedrag per uur ZZP-pool) f. de was- en strijkservice bedraagt: 7,50 per gewassen en gestreken was; Artikel 22. Meldingsregeling calamiteiten en geweld Voor loket WIJK en de gemeente is een protocol agressie en geweld van kracht. Incidenten met agressie en geweld gericht tegen medewerkers van de gemeente, stichting Binding of loket WIJK moeten via een meldingsformulier worden gemeld bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente. De toezichthoudend ambtenaar houdt controle op de naleving van het protocol en draagt zorg voor de nodige veiligheidsmaatregelen en preventie om agressie en geweld tegen medewerkers te voorkomen. Artikel 23. Waardering mantelzorgers De waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente kan bestaan uit: a. een uitnodiging voor de dag van de mantelzorg b. een geldbedrag of tegoedbon. Wanneer dit bedrag lager is dan 25,- per mantelzorger zal voor een andere invulling van de waardering worden gekozen. Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel 1. Dit besluit treedt in werking op Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede. Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede in de vergadering van 16 december Gemeenteblad nr

19 Burgemeester en wethouders voornoemd, Dhr. T.R. Poppens burgemeester Mw. W. van de Werken secretaris Gemeenteblad nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

2012-42703 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013

2012-42703 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Opsterland 2013, zoals

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d.

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d. V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010 vastgesteld d.d. 22 februari 2010 Verordening WMO Gilze en Rijen 2010 1 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel

Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel 1 2 INHOUDSOPGAVE BESLUIT WMO (2013) Besluit Wmo (2013) 5 Hoofdstuk 1: Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Hoofdstuk 2 : Persoonsgebonden budget 5 Artikel 2.1 Regels

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM 2014 HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. Regels over het persoonsgebonden budget 3-5 HOOFDSTUK 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel 6

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015

FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 vastgesteld: 16 december 2014 Financieel besluit Wmo 2015 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Hof van Twente 2014 Goor, januari 2014 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Voorschoten. Nr. 83424 30 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

onder verwijzing naar de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2015 en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

onder verwijzing naar de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2015 en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; Het college van de gemeente Lelystad, onder verwijzing naar de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2015 en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; overwegende, dat het noodzakelijk is

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Definitieve versie 9 december 2014 Collegebesluit: Burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht; gelet op de bepalingen in de verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009;

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009; De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-11-2009; gelezen het advies van de commissie d.d. 24-11-2009; gelet op de Gemeentewet; b e s luit: de volgende

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007

Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007 Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007 Datum vaststelling 18 september 2006 Datum inwerkingtreding 1 januari 2007 Laatste wijziging 12 maart

Nadere informatie

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar.

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar. Financiële bijlage PGB maatwerkvoorzieningen 2015 1 Inleiding Als bijlage bij artikel 4.5 Hoogte PGB van het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Assen geeft het college de normen

Nadere informatie

gehandicapten gemeente Beemster

gehandicapten gemeente Beemster Rijn Middelburgstraat 1, * 1462 NV Middenbeemster * tel. 0299-68 21 21 Verordening Voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie