Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1."

Transcriptie

1 IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen of pgb's 2 Artikel 3. Hoogte eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb's 2 Artikel 3a. Duur van de eigen bijdrage 3 Artikel 3b. Geen eigen bijdrage 3 Artikel 3c. Inning eigen bijdrage 3 Artikel 4. Sociaal vervoer 3 Hoofdstuk 4 - Tegemoetkoming meerkosten 3 Artikel 5. Tegemoetkoming voor meerkosten 3 Hoofdstuk 5 - Meldingregeling calamiteiten en geweld 4 Artikel 6. Meldingsregeling calamiteiten en geweld 4 Hoofdstuk 6 - Jaarlijkse waardering mantelzorgers 4 Artikel 7. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 4 Hoofdstuk 7 - Slotbepalingen 4 Artikel 8. Hardheidsclausule 4 Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel 4 Toelichting 5 Artikel 1. tarief pgb 5 Artikel 3. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb's 5 Artikel 4. Sociaal vervoer 5 Artikel 5. Tegemoetkoming voor meerkosten 5 Artikel 6. Meldingsregeling calamiteiten en geweld 5 Artikel 7. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 6 Artikel 8. Hardheidsclausule 6 1

2 Hoofdstuk 1 - Inleiding In deze nadere regel wordt het pgb, de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb, alsmede de tegemoetkoming meerkosten verder uitgewerkt. Op een later tijdstip wordt hieraan toegevoegd: - de meldingsregeling calamiteiten en geweld en - de jaarlijkse waardering van mantelzorgers. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) Artikel 1. Tarief pgb 1. Het tarief voor een pgb: a. Is gebaseerd op een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden; b. is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en c. bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie adequate goedkoopste maatwerkvoorziening in natura. 2. In het tarief voor een pgb wordt geen rekening gehouden met kosten voor administratie en coördinatie en belangenbehartiging. Artikel 2. Hoogte pgb 1. De hoogte van een pgb voor: a. Huishoudelijke hulp door een persoon, die niet als professional werkzaam is, bedraagt 60 % van het tarief per uur van het in de betreffende situatie adequate goedkoopste tarief in natura, zoals de gemeente dat is overeengekomen met een gecontracteerde aanbieder. b. Huishoudelijke hulp door een persoon die als professional werkzaam is, bedraagt 70% van het tarief per uur van de in de betreffende situatie adequate goedkoopste zorg in natura, zoals de gemeente dat is overeengekomen met een gecontracteerde aanbieder. c. De overige dienstverlening, behoudens kortverblijf en beschermd wonen, door een niet daartoe opgeleid persoon of iemand die afkomstig is uit het sociale netwerk van cliënt bedraagt 20,00 per uur of dagdeel. d. De overige dienstverlening, behoudens kort verblijf en beschermd wonen, door een daartoe opgeleid persoon wordt per uur bepaald op 70 % van het tarief per uur van de in de betreffende situatie adequate goedkoopste maatwerkvoorziening in natura, zoals de gemeente dat is overeengekomen met een gecontracteerde instelling. e. Kortdurend verblijf uitgevoerd door een niet daartoe opgeleid persoon of iemand die afkomstig is uit het sociale netwerk van cliënt bedraagt ten hoogste 30,00 per etmaal. f. Kortdurend verblijf uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon bedraagt 101,00 per etmaal (all-in tarief). g. Beschermd wonen bedraagt 90% van het tarief in de betreffende situatie adequate goedkoopste maatwerkvoorziening in natura zoals de gemeente dat is overeengekomen met een gecontracteerde instelling. Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen of pgb's Artikel 3. Hoogte eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb's 1. De eigen bijdrage is gelijk aan de werkelijke kostprijs van de voorziening, voor zover in dit artikel of het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 niet anders is bepaald. 2. De eigen bijdrage voor het gebruik van de kortingspas voor de Regiotaxi bedraagt het verschil tussen het laagste reguliere tarief van de Regiotaxi en het Wmo-tarief als bedoeld in artikel 4, eerste lid. 3. De eigen bijdrage voor persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf bedraagt: a. 14,20 per uur bij individuele zorg; b. 14,20 per dagdeel van maximaal vier uur bij zorg die wordt verleend in groepsverband. 4. De in het derde lid bedoelde bijdrage voor individuele zorg wordt naar evenredigheid verminderd indien korter dan een uur zorg wordt verleend. 2

3 5. Voor zover de op basis van dit artikel vastgestelde eigen bijdrage hoger is dan de maximale eigen bijdrage die geldt ingevolge het bepaalde in artikel 3.1, eerste lid en artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt deze vastgesteld op de maximale eigen bijdrage. Artikel 3a. Duur van de eigen bijdrage 1. Voor een traplift in eigendom van de gemeente is maximaal 91 perioden van vier weken een eigen bijdrage verschuldigd. 2. Voor voorzieningen in eigendom is maximaal gedurende 39 perioden van vier weken een eigen bijdrage verschuldigd. 3. Voor andere maatwerkvoorzieningen is een eigen bijdrage verschuldigd zolang de cliënt van de voorziening gebruik maakt dan wel bij pgb's gedurende de periode van de verstrekking. Artikel 3b. Geen eigen bijdrage 1. Voor woningaanpassingen ten behoeve van een persoon onder 18 jaar is geen eigen bijdrage verschuldigd. Artikel 3c. Inning eigen bijdrage 1. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK met uitzondering van opvang. 2. De eigen bijdrage voor opvang wordt vastgesteld en geïnd door het College. Artikel 4. Sociaal vervoer 1. Voor het reizen met de Regiotaxi met een toegekende kortingspas is voor een rit een tarief verschuldigd, dat is gebaseerd op het tarief dat in het regulier openbaar vervoer wordt gehanteerd. 2. Voor de kortingspas zelf is belanghebbende de aanschafkosten verschuldigd van 7, Belanghebbende kan maximaal per kalenderjaar negenhonderd zones met het collectief aangepaste vervoer reizen tegen het tarief als bedoeld in het eerste lid. Uitbreiding van het aantal zones is mogelijk als er sprake is van zwaarwegende omstandigheden waardoor 900 zones in het specifieke geval onvoldoende blijken te zijn. Belanghebbende dient aannemelijk te maken dat sprake is van zwaarwegende omstandigheden. 4. Als op medische indicatie begeleiding van de belanghebbende tijdens het gebruik van het collectief systeem van aangepast vervoer noodzakelijk is, is de rit voor de begeleider gratis. 5. Als op sociale indicatie begeleiding van belanghebbende nodig is tijdens en na het gebruik van het collectief systeem van aangepast vervoer betaalt belanghebbende behalve voor zichzelf ook voor de begeleider het vaste tarief als bedoeld in artikel 4.1. Hoofdstuk 4 - Tegemoetkoming meerkosten Artikel 5. Tegemoetkoming voor meerkosten 1. De tegemoetkoming voor: a. Gebruik eigen auto bedraagt maximaal 800,00 per jaar; b. Verhuiskosten- en inrichtingskosten bedraagt: 2.750,00; c. Een burger die zijn woning verlaat ten behoeve van iemand met beperkingen maximaal 5.799,00; d. Aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel bedraagt 2.600,00. e. Het bezoekbaar maken van een woning wordt bepaald op basis van: 1. De omvang van de aanpassing; 2. Het programma van eisen voor de aanpassing; 3. De keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende aannemer, en 4. De laagste kostprijs voor het bezoekbaar maken van een woning opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een erkende aannemer; 5. En bedraagt niet meer dan 5.000,00. f. Indien de voorziening een woningsanering betreft waarbij stoffering en/of vloerbedekking dient te worden vervangen, verlenen burgemeester en wethouders een financiële tegemoetkoming waarbij afhankelijk van de ouderdom van de te vervangen zaken de volgende systematiek wordt gehanteerd: a. Tot 2 jaar oud: vergoeding 100% van het normbedrag; b. Tot 4 jaar oud: vergoeding 75% van het normbedrag; c. Tot 6 jaar oud: vergoeding 50% van het normbedrag; d. Tot 8 jaar oud: vergoeding 25% van het normbedrag; e. Ouder dan 8 jaar: geen vergoeding. 3

4 Het college sluit aan bij de normbedragen van de Nibudprijzengids. g. Burgemeester en wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming voor de kosten van tijdelijke huisvesting geven bij een noodzakelijke aanpassing van de huidige woonruimte van belanghebbende of de door belanghebbende nog te betrekken woonruimte gedurende 6 maanden. 1. De hoogte van een te verlenen financiële tegemoetkoming voor tijdelijke huisvesting bedraagt: a. De werkelijke kosten - met een maximum van 681,02, zijnde de maximale huursubsidiegrens per maand - in verband met het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte; b. De werkelijke kosten - met een maximum van 350,00 per maand - in verband met het tijdelijk betrekken van niet - zelfstandige woonruimte. h. Burgemeester en wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming voor de kosten van het verwijderen van woonvoorzieningen verlenen indien een woning door de aangebrachte voorzieningen onverhuurbaar wordt. Ook kan het college een financiële tegemoetkoming verstrekken voor het verwijderen van een voorziening, die niet meer wordt gebruikt en die door het verwijderen beschikbaar komt voor hergebruik. De financiële tegemoetkoming wordt vastgesteld op de hoogte van de kosten die noodzakelijk gemaakt moeten worden. Hoofdstuk 5 - Meldingregeling calamiteiten en geweld Artikel 6. Meldingsregeling calamiteiten en geweld (gereserveerd) Hoofdstuk 6 - Jaarlijkse waardering mantelzorgers Artikel 7. Jaarlijkse waardering (gereserveerd) mantelzorgers Hoofdstuk 7 - Slotbepalingen Artikel 8. Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van deze Nadere regels als toepassing daarvan leidt tot een onaanvaardbare situatie. Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede Het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2013 wordt ingetrokken. Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2014, nr Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede,

5 Toelichting Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven, worden hieronder behandeld. Artikel 1. tarief pgb Lid 2 In het tarief pgb worden geen kosten opgenomen voor: - Administratie De doorlopende administratiekosten die de budgethouder bij derden heeft belegd komen niet voor vergoeding uit het pgb in aanmerking. De pgb-administratie doet een budgethouder zelf of een vertegenwoordiger doet dit zonder hiervoor geld uit het pgb te ontvangen. Met de invoering van het trekkingsrecht worden de administratieve lasten beperkt. - Coördinatie en belangenbehartiging: Een budgethouder komt in principe alleen in aanmerking voor een pgb als hij zelf (of een vertegenwoordiger) op verantwoorde wijze regie kan voeren. Bij een budgethouder zal daarom coördinatie niet aan de orde zijn, deze rol vervult de budgethouder immers zelf of is belegd bij de vertegenwoordiger. Het zelfde geldt voor belangenbehartiging. Artikel 3. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb's Deze bepaling is een uitwerking van artikel 11, vijfde lid van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ede De bedragen per vier weken en de inkomensbedragen worden op grond van artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. Wat betreft de hoogte van de eigen bijdrage wordt aangesloten bij de bestaande praktijk, zowel wat betreft de nieuwe Wmo taken, als de bestaande Wmo taken. Persoonlijke verzorging: het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een verstandelijke handicap, zintuiglijke handicap of psychiatrische aandoening/beperking. Kortdurend verblijf: kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger (respijtzorg). Opvang: onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Artikel 4. Sociaal vervoer 1. Voor het gebruik van het collectief vervoer is een vergoeding verschuldigd. Zonder beperking zou de belanghebbende immers ook kosten maken voor het openbaar vervoer. De meerkosten van het collectief vervoer worden middels subsidiëring aan de vervoerder door de gemeente vergoed. 2. De aanschafkosten voor de kortingskaart komen overeen met de kosten van een ov chipkaart. 3. Het gebruik van collectief vervoer tegen een laag tarief is niet onbeperkt. Een aantal van 900zones per kalenderjaar wordt normaal gesproken voldoende geacht om de vervoersbehoefte te dekken. Aanvullende toekenning tot een hoger aantal zones blijft in bijzondere, individueel bepaalde omstandigheden mogelijk. Belanghebbende dient zelf aan te tonen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. 4. Als het om medische reden noodzakelijk is om een begeleider te laten mee reizen, dan kan deze gratis meereizen. Hiervoor is evenmin een eigen bijdrage verschuldigd. 5. Als het om sociale reden noodzakelijk is een begeleider mee te laten reizen dan betalen belanghebbende en de begeleider beide het vaste tarief genoemd in artikel Het is alleen toegestaan te reizen met de kortingspas voorzover het gaat om sociaal vervoer. Artikel 5. Tegemoetkoming voor meerkosten De tegemoetkoming wordt op grond van artikel 17 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ede 2015 op aanvraag verstrekt. Er is geen directe relatie tussen de hoogte van de tegemoetkoming meerkosten en de kosten van het geval waarop de tegemoetkoming betrekking heeft. Artikel 6. Meldingsregeling calamiteiten en geweld Dit artikel wordt op een later moment ingevuld. 5

6 Artikel 7. Jaarlijkse waardering mantelzorgers Dit artikel wordt op een later moment ingevuld. Artikel 8. Hardheidsclausule De hardheidsclausule kan bijvoorbeeld worden toegepast bij een inwoner die te maken heeft met onevenredig hoge zorgkosten en die niet tot de doelgroep van de bijzondere bijstand behoort. Er kan dan op grond van individuele omstandigheden een vergoeding van een deel van de kosten worden gegeven. 6

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017

Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017 Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel 11, tweede lid, artikel

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 11683 2 februari 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2016 Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Artikel 1. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning De

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Was wordt overzicht van het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Was wordt overzicht van het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Was wordt overzicht van het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Deze tabel maakt inzichtelijk hoe is omgegaan met de artikelen uit het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Non-Professional. Artikel 2. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Begeleiding Individueel

Non-Professional. Artikel 2. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Begeleiding Individueel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oegstgeest. Nr. 179181 21 december 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels voor maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2016 CVDR Officiële uitgave van Doetinchem. Nr. CVDR394384_1 17 oktober 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Artikel 1. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; besluit vast te stellen: de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 877 september 0 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september 0 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montfoort. Nr. 113357 27 november 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018 Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2018 Pagina 0 Inhoudsopgave 1. Eigen bijdragen... 2 Artikel 1.1 Eigen bijdrage... 2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Nr. 158 16 januari 2019 Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; besluit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget *Z00BB34C1D2* Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde

Nadere informatie

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 15, derde lid, onderdeel b, onder 3, Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldenzaal 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldenzaal 2015 CVDR Officiële uitgave van Oldenzaal. Nr. CVDR407014_1 5 december 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldenzaal 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal; gelet op

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2017

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2017 CVDR Officiële uitgave van Leiden. Nr. CVDR428902_1 7 augustus 2018 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2017 Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Artikel 1 Bedragen persoonsgebonden

Nadere informatie

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Nr. 129 Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; 9 februari 2018 besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning De Wolden 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning De Wolden 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning De Wolden 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Artikel 1. Hoogte PGB 1. De hoogte van een PGB: a. Wordt, als het gaat om begeleiding,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr januari Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel

GEMEENTEBLAD. Nr januari Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 8750 15 januari 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2018 College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 82786 30 december 2014 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 24-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0368 Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Schouwen-Duiveland 2015

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Schouwen-Duiveland 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Schouwen-Duiveland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland; gelet op de artikelen 11, 12, 13, 14, 16, 17

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude CVDR Officiële uitgave van Zoeterwoude. Nr. CVDR352491_1 6 november 2018 FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Besluit is (zoveel mogelijk)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2016

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 128721 31 december 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze nadere regels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogeveen. Nr. 69943 1 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Het college

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Bijlage tabel wijzigingen verordening, nadere regels en beleidsregels

Bijlage tabel wijzigingen verordening, nadere regels en beleidsregels Bijlage tabel wijzigingen verordening, nadere regels en beleidsregels Wijzigingen verordening Huidige verordening Artikel 3. Criteria voor een maatwerkvoorziening 2. Een cliënt komt in aanmerking voor

Nadere informatie

Prijzen voor te leveren diensten

Prijzen voor te leveren diensten Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018 Nr. 1000350 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wormerland. Nr. 50136 8 juni 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Financieel besluit Wmo 2017, gemeente Utrecht. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Financieel besluit Wmo 2017, gemeente Utrecht. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 179948 20 december 2016 Financieel besluit Wmo 2017 gemeente Utrecht Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; Gelet op

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2017; Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2018

Gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2017; Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2018 CVDR Officiële uitgave van Oldambt. Nr. CVDR611223_1 4 juli 2018 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2018 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op de Verordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, gelezen het voorstel, nr. 14.29338, van 17 december 2014 gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR600017_1 14 januari 2016 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 182568 27 december 2016 Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning 2017 Collegebesluit Registratienummer 796733 / 799073 Het college

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016 - Burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis,

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede 2015 CVDR Officiële uitgave van Wijk bij Duurstede. Nr. CVDR_ juni 0 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede 0 gelet op de artikelen t/m van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 van de gemeente Mook en Middelaar.

Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 van de gemeente Mook en Middelaar. Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 van de gemeente Mook en Middelaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar; Op grond van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015 en

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 9.5, 10.4, 11.1 en 11.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015, waarin aan

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, gelet op artikel 160 van de gemeentewet, besluit vast te stellen het

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, gelet op artikel 160 van de gemeentewet, besluit vast te stellen het Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, gelet op artikel 160 van de gemeentewet, besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2016 Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Datum vaststelling 16 december 2014 Datum inwerkingtreding 1 januari 2015 Datum publicatie 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand; gelet op de artikelen 13, zevende lid, 16, 17, tweede lid, 19,

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 2005 4 januari 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Nadere informatie

Verordening tot wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017;

Verordening tot wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Doesburg Nr. 218346 11 december 2017 Verordening tot wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2016 De raad van de gemeente Doesburg;

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie