Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010"

Transcriptie

1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet

2 - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet HOOFDSTUK 1 - Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 - Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) vindt plaats op verzoek van de aanvrager a. Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats als op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget. b. Verstrekking als persoonsgebonden budget bij roerende woonvoorzieningen in natura, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen vindt niet plaats als uit onderzoek duidelijk is geworden dat er sprake is van een progressief ziektebeeld of wanneer de persoon met beperkingen een kind in de groei betreft Woonvoorzieningen die uitsluitend in natura kunnen worden verstrekt zijn: a. herbruikbare roerende woonvoorzieningen zoals mobiele tilliften, losse douchestoelen, douchebrancards en toiletstoelen; b. herinzetbare trapliften Een sportrolstoel wordt uitsluitend verstrekt als persoonsgebonden budget. Het bedrag van dit persoonsgebonden budget bedraagt 2.620,-- welk bedrag bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van drie jaar De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college vindt steekproefsgewijs plaats waarbij de steekproef minimaal een omvang heeft van 15% van de verstrekte persoonsgebonden budgetten, na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van enig kalenderjaar.

3 - 3 - HOOFDSTUK 2 - Eigen bijdragen, eigen aandeel en besparingsbijdrage Artikel 2 - Omvang van eigen bijdragen en eigen aandeel 2.1. Het bedrag dat ongehuwde personen jonger dan 65 moeten betalen bedraagt 17,60 per vier weken. Dit bedrag wordt verhoogd met een dertiende gedeelte van 15% van het inkomen boven ,-- per jaar Het bedrag dat ongehuwde personen van 65 jaar of ouder moeten betalen bedraagt 17,60 per vier weken. Dit bedrag wordt verhoogd met een dertiende gedeelte van 15% van het inkomen boven ,-- per jaar Het bedrag dat gehuwde personen als een van beiden jonger is dan 65 jaar moeten betalen bedraagt 25,20 per vier weken. Dit bedrag wordt verhoogd met een dertiende gedeelte van 15% van het inkomen boven ,-- per jaar Het bedrag dat gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn moeten betalen bedraagt 25,20 per 4 weken. Dit bedrag wordt verhoogd met een dertiende gedeelte van 15% van het inkomen boven ,-- per jaar De eigen bijdrage bedraagt maximaal de kostprijs van de voorziening. Artikel 3 - Maximaal negenendertig perioden van vier weken Wanneer een voorziening bestaat uit een roerende zaak die in eigendom wordt verstrekt of uit een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning of uit een vervoersvoorziening die in eigendom wordt verstrekt, wordt gedurende een periode van 39 maal vier weken (drie jaar) een eigen bijdrage in rekening gebracht dan wel bij de vaststelling van de hoogte van een financiele tegemoetkoming gedurende die periode een met toepassing van het in artikel 2 vastgesteld bedrag in mindering gebracht. Artikel 4 Eigen bijdrage scootmobiel De eigen bijdrage voor een scootmobiel, of een daarmee vergelijkbare vervoersvoorziening, wordt gemaximeerd op 50,-- per periode van vier weken.

4 - 4 - HOOFDSTUK 3 - Hulp bij het huishouden Artikel 5 - Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden De vaststelling van een persoonsgebonden budget vindt voor hulp in de huishouding als volgt plaats: 5.1. Een persoonsgebonden budget voor de hulp bij het huishouden voor categorie 1 bedraagt, vóór aftrek van de eigen bijdrage, 14,-- per uur vermenigvuldigd met aantal geïndiceerde uren Een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden voor categorie 2 bedraagt, vóór aftrek van de eigen bijdrage, 18,-- per uur vermenigvuldigd met het aantal geïndiceerde uren.

5 - 5 - HOOFDSTUK 4 - Woonvoorzieningen Artikel Het bedrag van de financiële tegemoetkoming of het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen wordt vastgesteld overeenkomstig de door het college geaccepteerde offerte verminderd met het eigen aandeel en/of de eigen bijdrage Het in artikel 21 van de van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning genoemde afschrijvingsschema van tien jaar luidt als volgt: - voor het eerste jaar : 100% van de meerwaarde; - voor het tweede jaar : 90% van de meerwaarde; - voor het derde jaar : 80% van de meerwaarde; - voor het vierde jaar : 70% van de meerwaarde; - voor het vijfde jaar : 60% van de meerwaarde; - voor het zesde jaar : 50% van de meerwaarde; - voor het zevende jaar : 40% van de meerwaarde; - voor het achtste jaar : 30% van de meerwaarde; - voor het negende jaar : 20% van de meerwaarde; - voor het tiende jaar : 10% van de meerwaarde Het bedrag voor de verhuiskostenvergoeding als genoemd in artikel 15 onder a van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning bedraagt voor alleenstaanden en echtparen zonder kinderen ten hoogste 2.096,-- en voor eenoudergezinnen en echtparen met kinderen ten hoogste 2.620, Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken als genoemd in artikel 19, lid 2 tot en met 5 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning bedraagt ten hoogste 2.620,--

6 - 6 - HOOFDSTUK 5 - Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 7 Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen is gelijk aan de huurprijs van de goedkoopst compenserende voorziening inclusief onderhoud en reparatie zoals dat voor een PGB met de leverancier is overeengekomen. Artikel De grens waarboven een auto, een met een auto vergelijkbare voorzieningen, zoals een taxi, en de daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten niet voor verstrekking of vergoeding in aanmerking komen, zoals genoemd in artikel 25 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, bedraagt: a ,68 voor een ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar; b ,14 voor een ongehuwde persoon van 65 jaar en ouder; c ,56 voor gehuwde personen wanneer één van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar; d ,24 voor gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn. Artikel Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een (eigen) auto bedraagt maximaal 1.258,--. Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een taxi bedraagt maximaal 1.887,--. Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt maximaal 2.515, Voor de tegemoetkomingen onder 9.1 geldt geen eigen bijdrage.

7 - 7 - HOOFDSTUK 6 - Verplaatsen in en rond de woning Artikel 10 Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel is gelijk aan de huurprijs van de goedkoopst compenserende voorziening inclusief onderhoud en reparatie zoals dat voor een PGB met de leverancier is overeengekomen.

8 - 8 - HOOFDSTUK 7 - Advisering en samenhangende afstemming Artikel 11 - Samenhangende afstemming Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de aanvrager, wordt bij het onderzoek inzake het advies ex artikel 32 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning indien van toepassing aandacht besteed aan: a. de algemene gezondheidstoestand van de aanvrager; b. de beperkingen die de aanvrager in zijn functioneren ondervindt als gevolg van ziekte of gebrek; c. de woning en de woonomgeving van de aanvrager; d. het psychisch en sociaal functioneren van de aanvrager; e. de sociale omstandigheden van de aanvrager. Artikel 12 - Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Per inwerkingtreding van dit besluit wordt het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2009 ingetrokken. Artikel 13 - Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet. Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet van januari De secretaris, De burgemeester, J.J. Kerkhof ir. D.H.A. van Hemmen

9 - 9 - Toelichting op het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet Inleiding Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit besluit zijn bij elkaar gebracht alle bedragen die op basis van de verordening moeten worden vastgesteld. Daarnaast zijn alle regels waarvoor de verordening een delegatiebepaling voor het college bevat in het besluit ingevuld. Het voordeel van het opnemen van alle bedragen in een besluit is dat bij wijziging van de bedragen (bijvoorbeeld omdat er aan de hand van de prijsindex een bijstelling van bedragen plaatsvindt) niet de verordening gewijzigd moet worden en dus in de raad besproken en opnieuw vastgesteld moet worden. Het eerste onderwerp dat in het besluit aan de orde komt, is het persoonsgebonden budget. Van alle soorten voorzieningen waarvoor een persoonsgebonden budget mogelijk is, wordt in het besluit uitgewerkt hoe het bedrag van het persoonsgebonden budget wordt samengesteld. De invulling van de eigen bijdrageregeling biedt de mogelijkheid om van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) afwijkende bedragen te hanteren, zij het binnen het kader van de mogelijkheden die de AMvB biedt. Per hoofdstuk worden vervolgens alle nog vast te stellen bedragen opgenomen, zodat die ingevuld kunnen worden en het besluit overeenkomt met de verordening. In hoofdstuk 7 tot slot wordt geregeld boven welk bedrag in bepaalde omstandigheden advies gevraagd moet worden en hoe de samenhangende afstemming bij de toekenning, zoals genoemd in artikel 5 van de wet, wordt geregeld.

10 HOOFDSTUK 1 - Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Algemeen De systematiek van de verordening is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder collectief vervoer, het primaat hebben. Bij algemene voorzieningen is geen persoonsgebonden budget mogelijk, waar tegenover staat dat de algemene voorziening een snel te realiseren oplossing biedt en er bij algemene voorzieningen een eenvoudige en lichte toelatingstoets geldt en er bij de verstrekking daarvan nooit een eigen bijdrage wordt gevraagd. Dit wordt verder uitgewerkt in artikel 1, lid 2. Voor alle andere voorzieningen geldt dat er een persoonsgebonden budget kan worden gevraagd, waarbij dan de volgende bijzondere regels gelden (de leden 2, 3 en 4). Artikel 1 - Regels rond verstrekking 1.1. Verstrekking van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. Dit kan bij voorkeur tegelijk met de aanvraag, als op dat moment al duidelijk is dat de aanvrager dit wenst Een aanvrager komt in eerste instantie in aanmerking voor een algemene voorziening. Is die niet passend, dan kan de aanvrager al dan niet een individuele voorziening ontvangen. Daarna kan op verzoek van de aanvrager verstrekking in de vorm van een persoonsgebonden budget plaatsvinden. Niet in alle situaties is het mogelijk een persoonsgebonden budget te ontvangen. Allereerst is het niet mogelijk een persoonsgebonden budget te ontvangen als de algemene hulp bij het huishouden een goede en snelle oplossing biedt. Daarvan zal sprake zijn als het gaat om een beperkte omvang in tijd en/of duur. Daarnaast zullen ook situaties waarin tijdens onderzoek duidelijk wordt dat een aanvrager problemen zal krijgen met het omgaan met een persoonsgebonden budget, als contra-indicatie worden opgevat. Hierbij valt onder andere te denken aan: bij de aanvrager is al eerder op grond van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet een persoonsgebonden budget verstrekt en deze is op grond van artikel 35 en 36 van de verordening ingetrokken en/of teruggevorderd; bij de aanvrager is sprake van een schuldsanering op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Het betreft hier geen limitatieve opsomming. Het zijn voorbeelden die dienen ter verduidelijking. Een persoonsgebonden budget wordt niet verstrekt als het om een hulpmiddel gaat en de aanvrager bekend is met een progressief ziektebeeld of wanneer het een kind in de groei betreft. Dit omdat dergelijke hulpmiddelen (en de aanpassingen daarvan) frequenter verstrekt worden waardoor een reguliere afschrijvingstermijn van het hulpmiddel doorgaans niet haalbaar is Een woonvoorziening kan verstrekt worden als voorziening in natura. Dit geldt vooral voor kleinere, losse en daarom vaak herbruikbare voorzieningen, zoals tilliften, toiletstoelen en dergelijke voorzieningen. Bouwkundige woonvoorzieningen kunnen naar hun aard over het algemeen niet als voorziening in natura aangeboden worden. Dit artikellid bepaalt dat bepaalde roerende woonvoorzieningen uitsluitend in natura worden aangeboden om te voorkomen dat er sprake is van kapitaalvernietiging. Deze verstrekking en het niet bieden van een keuze voor een persoongebonden budget hangt samen met het vormen van een depot en de daarmee samenhangende herverstrekking. Ook bij trapliften is dit het geval. De gemeente heeft in de overeenkomst met de leverancier van trapliften geregeld dat de verstrekte trapliften door de leverancier ingenomen worden en vanuit een pool herverstrekt worden.

11 De sportrolstoel is een bovenwettelijke voorziening die meegenomen wordt vanuit de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) zonder dat deze sportrolstoel in de WVG of in de WMO wordt genoemd. De sportrolstoel is een bovenwettelijke voorziening, in de WVG opgenomen naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer. Daarom wordt de verstrekkingswijze, zoals bij de WVG gewoon voortgezet, hetgeen betekent dat een sportrolstoel alleen verstrekt wordt als een persoonsgebonden budget. Dit persoonsgebonden budget is niet kostendekkend en moet beschouwd worden als tegemoetkoming in de kosten van aanschaf en onderhoud voor een periode van drie jaar. Na drie jaar kan opnieuw een persoonsgebonden budget worden toegekend De keuze die gemaakt wordt voor de verantwoording van het persoonsgebonden budget, wordt hier vastgelegd.

12 HOOFDSTUK 2 - Eigen bijdragen, eigen aandeel en besparingsbijdrage Artikel 2 - Omvang van de eigen bijdrage en het eigen aandeel Hoofdstuk IV van het landelijke Besluit Maatschappelijke Ondersteuning handelt over eigen bijdragen en het eigen aandeel bij financiële tegemoetkomingen. In artikel 4.1 wordt aangegeven welke bedragen de minister als maximum laat gelden voor welke groepen. De in dit artikel genoemde inkomensnormen, corresponderen met de inkomensnormen zoals deze in het landelijke Besluit Maatschappelijke Ondersteuning staan. Artikel 3-39 Perioden van vier weken Artikel 4.1., lid 3 van de AMvB bepaalt dat bij roerende zaken die in eigendom worden verschaft of bij bouwkundige of woontechnische aanpassingen de eigen bijdrage of het eigen aandeel over maximaal 39 perioden van vier weken gevraagd mag worden. Dit artikel geeft de invulling daarvan. De begrenzing van 39 perioden van vier weken geldt ook voor niet in huur verstrekte vervoershulpmiddelen. Artikel 4 - Eigen bijdrage scootmobiel De eigen bijdrage voor een scootmobiel, of een daarmee vergelijkbare vervoersvoorziening, is gemaximeerd tot 50,-- per periode. Hierdoor wordt voorkomen dat tussen (gevoelsmatig) vergelijkbare voorzieningen extreme verschillen ontstaan. Voorbeeld: de eigen bijdrage voor een scootmobiel kon voor hogere inkomens oplopen van 65,-- per maand voor een standaardscootmobiel tot 350,-- per maand voor een scootmobiel met individueel maatwerk (in verband met de beperkingen van belanghebbende). De maximering tot 50,-- geldt alleen voor de vervoershulpmiddelen.

13 HOOFDSTUK 3 - Hulp bij het huishouden Artikel 5 - Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden In dit artikel wordt aangegeven hoe het persoonsgebonden budget voor de hulp bij het huishouden wordt vastgesteld.

14 HOOFDSTUK 4 - Woonvoorzieningen Artikel 6 In artikel 6, lid 1 is geregeld hoe de financiële tegemoetkoming minus het eigen aandeel of het persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening wordt vastgesteld. Het gaat daarbij om de kosten van de door het college goedgekeurde offerte. Daarin kan een aantal kosten teruggevonden worden. Te denken valt hierbij aan de kosten van bouw, maar ook aan eventuele kosten van de architect, kosten van vergunningen en kosten van toezicht. Door uit te gaan van de kosten van de goedgekeurde offerte, is het mogelijk per offerte andere kosten mee te nemen. Zo zullen toezichtkosten bij een kleine verbouwing geen rol spelen. Om welke kosten het kan gaan, wordt verder uitgewerkt in de beleidsregels, het Verstrekkingenboek. Artikel 6, lid 2 geeft het afschrijvingsschema aan, volgens welk schema bij verkoop binnen tien jaar een eventueel bedrag, dat het gevolg is van de meerwaarde van de woning door de aanpassing, aan het college moet worden terugbetaald. Het moet dus gaan om een aantoonbare waardevermeerdering van de woning. Omdat het in de regel gaat om aan- en verbouw van een woning dan wel een uitbreiding bij nieuwbouw, wordt dit artikel alleen toegepast in die situaties waarbij de aanpassingskosten meer dan ,-- bedroegen. Artikel 6, lid 3 en lid 4 ten slotte leggen vast welke bedragen verstrekt worden als het gaat om een verhuiskostenvergoeding of bij het bezoekbaar maken.

15 HOOFDSTUK 5 - Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 7 Artikel 7 regelt de wijze waarop een persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening wordt vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan, conform de verordening, van de goedkoopst compenserende voorziening. Het primaat wordt gelegd bij een PGB in de vorm van een huurbedrag inclusief onderhoud en reparatie. De basis van het maandelijks te betalen bedrag is de huurprijs zoals dat door het college aan de leverancier betaald zou zijn. Conform artikel 6 van de WMO moeten voorzieningen in natura en het persoonsgebonden budget vergelijkbaar zijn. Dat betekent dat aanvrager met het verstrekte PGB een vergelijkbare voorziening aan moet kunnen schaffen. De aanvrager kan echter doorgaans niet dezelfde kwantumkorting bedingen als een gemeente. Met de gemeentelijk leverancier is een overeenkomst afgesloten dat de verhuurtarieven voor een PGB 10% hoger zijn dan de verhuurtarieven bij een voorziening in natura. Dit tarief wordt door de gemeente gehanteerd bij de vaststelling van de hoogte van het PGB. Is huur niet mogelijk, dan wordt uitgegaan van de goedkoopst compenserende voorziening (zoals in de verordening bepaald) welk bedrag indien nodig verhoogd wordt met de gemiddelde kosten van onderhoud en reparatie aan vergelijkbare vervoersvoorzieningen. Artikel 8 Artikel 8 legt vast vanaf welke grens de auto en een vergelijkbare voorziening zoals een taxi algemeen gebruikelijk worden geacht. Deze grens werd in de WVG uitgedrukt in termen afgeleid van het norminkomen. De algemene maatregel van bestuur spreekt evenwel niet meer over het norminkomen. Voor de berekening van de inkomensgrenzen in dit artikel zijn de brutoinkomensnormen gehanteerd van de Algemene Ouderdomswet (AOW) voor de 65+ (maal anderhalf) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) van de 65- (maal anderhalf). Artikel 9 Artikel 9 ten slotte legt een aantal bedragen vast voor de autokostenvergoeding, de taxikostenvergoeding en de vergoeding van de rolstoeltaxi. Onder welke voorwaarden deze bedragen worden toegekend, volgt uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en wordden in de beleidsregels (Verstrekkingenboek) verder uitgewerkt.

16 HOOFDSTUK 6 - Verplaatsen in en rond de woning Artikel 10 Artikel 10 regelt de wijze waarop een persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan, conform de verordening, van de goedkoopst compenserende voorziening. Het primaat wordt gelegd bij een PGB in de vorm van een huurbedrag inclusief onderhoud en reparatie. De basis van het maandelijks te betalen bedrag is de huurprijs zoals die door het college aan de leverancier betaald zou zijn. Conform artikel 6 van de WMO moeten voorzieningen in natura en het persoonsgebonden budget vergelijkbaar zijn. Dat betekent dat de aanvrager met het verstrekte PGB een vergelijkbare voorziening aan moet kunnen schaffen. De aanvrager kan echter doorgaans niet dezelfde kwantumkorting bedingen als een gemeente. Met de gemeentelijk leverancier is een overeenkomst afgesloten dat de verhuurtarieven voor een PGB 10% hoger zijn dan de verhuurtarieven bij een voorziening in natura. Dit tarief wordt door de gemeente gehanteerd bij de vaststelling van de hoogte van het PGB. Is huur niet mogelijk, dan wordt uitgegaan van de goedkoopst compenserende voorziening (zoals in de verordening bepaald) welk bedrag indien nodig verhoogd wordt met de gemiddelde kosten van onderhoud en reparatie aan vergelijkbare vervoersvoorzieningen. Elke rolstoel die enige aanpassing behoeft, komt uit op een ander bedrag. Daarom vindt vaststelling van het persoonsgebonden budget bij rolstoelen vaak per rolstoel plaats.

17 HOOFDSTUK 7 - Advisering en samenhangende afstemming Artikel 11 - Samenhangende afstemming De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning bepaalt in artikel 33 dat in dit besluit bepaald moet worden op welke wijze de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend wordt afgestemd op de situatie van de aanvrager. Bij deze eisen is aangesloten bij de eisen die het Zorgindicatiebesluit stelt ten aanzien van het onderzoek inzake de AWBZ. Hierdoor is enerzijds de samenhang met de AWBZ gewaarborgd, maar wordt anderzijds ook een ruime hoeveelheid informatie vergaard waarmee het college een zorgvuldig, op de individuele situatie af te stemmen besluit kan nemen. Artikel 12 - Inwerkingtreding Dit artikel spreekt voor zich. Artikel 13 - Citeertitel Dit artikel spreekt voor zich.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling OVERZICHT De Raad 19-09-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Plan Lichtenberg Donatie slachtoffers aardbeving Indonesië 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Zendmachtiging

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 INLEIDING In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Wvg-verordening Zoetermeer

Wvg-verordening Zoetermeer Wvg-verordening Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie