Een regisseur die kan schakelen tussen strategie, techniek en vaardigheden. De bouwproces manager Van projectmanagement naar procesmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een regisseur die kan schakelen tussen strategie, techniek en vaardigheden. De bouwproces manager Van projectmanagement naar procesmanagement"

Transcriptie

1 Een regisseur die kan schakelen tussen strategie, techniek en vaardigheden De bouwproces manager Van projectmanagement naar procesmanagement

2 Deze publicatie is met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld met de laatste inzichten ten aanzien van bouwprocesmanagement. De aanleiding is de afronding van het eerste leergang van de opleiding post-hbo bouwprocesmanagement bij De Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement (SKOOB). De opstellers van deze publicatie staan vermeld op de laatste pagina. De bouwprocesmanager organiseert, coördineert en leidt (delen van) het totale bouwproces. Een bouwprocesmanager moet daarom een brede technische kennis hebben, verbanden zien in een planning die anderen niet zien, een vooruitziende blik hebben in de voortgang van de (bouw)processen en de vaardigheden hebben om van een bouwteam een team te maken. SKOOB heeft de opleiding Bouwprocesmanagement ontwikkeld vanuit de gedachte dat men dergelijke kennis en vaardigheden niet kan leren uit schoolboeken. De opleiding wordt daarom verzorgd door docenten met veel ervaring uit de praktijk. SKOOB heeft de doelstelling om kennisoverdracht en onderzoek op het gebied van praktisch bouwprocesmanagement te bevorderen en te ondersteunen. Het bestuur van de SKOOB bestaat uit: Dhr. Ing. T.L.M. Deen, directeur Van Wijnen Midden; Dhr. W. Hijmissen, commercieel directeur Brink Climate Systems; Dhr. Ing. J.J.L. Heijdra, directeur Dura Vermeer Bouw Hengelo; Dhr. Ir. J. de Leeuw, directeur SBR; Dhr. H. Wagenaar, Unica; Mw. Dr. S.H. Santema-Terwee, NL Hogeschool. Studieleider: Dhr. Ing. F. Scherrenberg, adviseur, trainer en coach voor de bouwbranche, TargetResult. Initiator en supervisor: Dhr. Drs.ing. H.M. Nieman, kwartiermaker Instituut Bouwkwaliteit. De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van het bouwbedrijfsleven, de installatiebranche en Hogescholen. Meer weten? Kijk op

3 PUBLICATIE: De bouwprocesmanager EEN REGISSEUR DIE KAN SCHAKELEN TUSSEN STRATEGIE, TECHNIEK EN VAARDIGHEDEN Van projectmanagement naar procesmanagement De markt is aan het veranderen, alles moet beter, sneller, en betaalbaarder. Door het ontwikkelen van steeds complexere bouwprojecten, specifieke vraagstellingen van opdrachtgevers, geïntegreerde contracten en integrale aanpak van bouwprocessen ontstaat er behoefte aan generalisten in de bouw. We gaan naar een samenwerkingscultuur met nieuwe instrumenten en andere organisatievormen. Er is duidelijk een verschuiving merkbaar van projectmanagement naar procesmanagement. Veranderen Door het effect van de huidige economie ontstaan veelal wijzigingen in de organisatiestructuren van zowel opdrachtgevers, ontwikkelaars, adviseurs, aannemers en leveranciers. Functieprofielen zoals we die nu kennen, met de daarbij horende verwachtingen veranderen en verantwoordelijkheden nemen toe. In veel organisaties is het besef ontstaan dat er gewerkt moet worden met geïntegreerde bouworganisatievormen in plaats vanuit de traditionele hokjes en/ of alleen vanuit oogpunt techniek. De traditionele vorm van scheiding wordt al decennia lang toegepast met als grootste kenmerken; iedere partij gaat voor haar eigen belang, er ontstaan faalfactoren en geld wordt verspild! Kernwoorden: De schakel binnen complexe bouwprojecten Zoeken naar verbinding Bouwproces van A-Z Soft skills GROTIK LEAN BIM Klantwaarde Win-win situatie Transparant PvE 'Veranderen vergt moed en biedt kansen' Vraagspecificatie Niet veranderen is geen optie! Pagina 3

4 Traditionele bouworganisatievorm: Programmafase: programma van eisen en structuurontwerp; Ontwerpfase: voorlopig ontwerp en definitief ontwerp; Besteksfase: bestek en technisch ontwerp, inclusief de aanvraag van vergunningen; Realisatiefase: werkvoorbereiding, inkoop en uitvoering. Faalkosten bouw > 10% Iedere partij gaat voor haar eigen belang binnen de fase waarin wordt gewerkt. Partijen voelen geen verantwoordelijkheid voor het geheel en de overdrachten naar de verschillende faseringen in het proces. De verschillende fasen in het totale proces worden vaak afzonderlijk van elkaar gezien. Er wordt projectmatig gewerkt! Visualisatie van de overdrachtsfasen. Geïntegreerde bouworganisatievorm: Programmafase: programmabesluit met een functionele vraagspecificatie; Ontwerpfase: conceptueel ontwerp, technisch ontwerp en technische specificatie; Realisatiefase: werkvoorbereiding, inkoop en uitvoering. De faseovergangen en overdrachtsmomenten zijn per definitie de meest risicovolle momenten in ieder proces. Ze vragen om extra alertheid van alle partners. Er wordt procesmatig gewerkt! GO / NO GO Visualisatie van traditionele en geïntegreerde bouworganisatievormen. Pagina 4

5 Vertrouwen is in, controle is uit Contracten Geïntegreerde bouworganisatievormen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen en overeenkomsten, vaak genoemd innovatieve contracten. Deze nieuwe contractvormen en de nieuwe manier van aanbesteden komt steeds meer in opmars. Contractvormen als Design & Construct (D&C), Design & Build (D&B), Engineer & Build (E&B), Design-Build-Finance-Maintain- Operate (DBFMO) e.d. dienen weloverwogen gekozen te worden. Bij deze vormen van contracten zal de opdrachtgever in het meest extreme geval zelfs gedurende het project op vakantie kunnen gaan en wordt hij geheel ontzorgd. Alle diensten worden de opdrachtgever uit handen genomen en door gespecialiseerde partners uitgewerkt. Echter de uitwerking door de gespecialiseerde partners zal geregisseerd moeten worden, want zelfs bij de perfecte contractvormen blijven in de diverse faseringen concurrerende partijen. Daar komt bij dat niet elke partner haar interne proces heeft afgestemd op de nieuwe contractvorming. Visualisatie rol van de bouwprocesmanager bij de verschillende contractvormen. Pagina 5

6 Nieuwe ontwikkelingen De markt biedt voortdurend nieuwe kansen, waardoor nieuwe ontwikkelingen niet zullen stoppen. De vraag om faalkosten te verminderen speelt hierbij een grote rol. Door slimme oplossingen voor complexe vraagstellingen van opdrachtgevers te bedenken, inspelen op veranderingen in contract- en organisatievormen en behoefte aan ketenintegratie ontstaat er tevens een innovatiedruk om te kunnen voldoen aan prijs- kwaliteitverhouding. Er worden dus steeds meer eisen gesteld aan samenwerking binnen een organisatie, verbetering van het gehele bouwproces i.c.m. de bouwketen en de beheersing van de diversiteit aan informatiestromen. Bouwpartners worden vroegtijdig betrokken in het bouwproces. Door samenwerken, van elkaar te leren, elkaars specialisme en bijbehorende taal/cultuur te gaan waarderen ontstaat het beste eindresultaat. de bouwprocesmanager als generalist en regisseur Om de innovaties en ontwikkelingen in juiste banen te leiden, is er o.a. behoefte aan Virtueel bouwen. Virtueel bouwen bevordert de samenwerking en verhoogt de kwaliteit. De twee grootste ontwikkelingen binnen het virtueel bouwen is de combinatie van LEAN en BIM. Daarnaast zijn er personen nodig die in staat zijn om het bouwproces te kunnen (bij)sturen en de regie kunnen voeren tussen alle betrokken partijen. De personen die tijdens het totale bouwproces continu keuzes durven maken de bouwprocesmanager. De bouwprocesmanager Het proces van het nieuwe bouwen zal vanaf het eerste idee aangestuurd en gecoördineerd moeten worden door een regisseur. Een bouwprocesmanager heeft bouw(technische)kennis, communicatieve vaardigheden, specifieke competenties en is de spin in het web. Hij past alle beheersaspecten toe: geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit (GOTIK) en ook op het gebied van risico- en omgevingsmanagement. De bouwprocesmanager weet op welk moment en welke kennis beschikbaar moet zijn, op elk moment tijdens elke fase van het bouwproces. Er is overzicht op diverse processen die direct of indirect invloed op elkaar hebben en hij heeft zicht voor ieders belang in het proces. Hierbij ontstaat dat proces- en projectbelang te allen tijde voorop staat. De bouwprocesmanager is de schakel en hanteert de juiste strategie op het gebied van verwachtingsmanagement tussen betrokken partijen en opdrachtgevers. De bouwprocesmanager kan betrokken partijen verbinden. Niet alleen kan hij of zij handelen tijdens moeilijke fases binnen een project en/of proces, maar ook veranderingen doorvoeren in aanpak en/of organisatie. Een goede communicatie staat hierbij voorop, daarnaast vervult hij een actieve rol in zelfmanagement met als doel zichzelf continu te verbeteren. Pagina 6

7 Instrumenten LEAN De bouwprocesmanager zal bij zijn missie om het bouwproces zo efficiënt mogelijk te managen gebruik maken van een aantal hulpmiddelen die hem zullen assisteren om het proces te beheersen. Een van de pijlers waarop een project gefundeerd moet worden is vertrouwen. Dit is dan ook een van de belangrijkste onderdelen van de LEAN-filosofie. Met het toepassen van enkele onderdelen van de LEAN-filosofie kan de bouwprocesmanager sturen op een doel dat door alle personen die werken aan het project gedragen wordt. Het samenwerken en leren van elkaar wordt op basis van vertrouwen naar een hoger niveau getild. Het voordeel hiervan is dat de prijskwaliteitverhouding in samenspraak met de planning hiervan zal profiteren. Ketenintegratie Opdrachtnemers worden steeds vroeger betrokken in het bouwproces. De werkwijze kenmerkt zich door de aspecten zoals openheid, vertrouwen en een gezamenlijk projectbelang. De bouwprocesmanager krijgt hier een geheel nieuwe rol toebedeeld door de schakels aan elkaar te koppelen in de gehele (productie)keten. Bouwpartners gaan een lange termijnrelatie aan. Door een goede samenwerking, risicodeling en zicht voor elkaars belangen ontstaat het beste eindresultaat. Kortom deze aanpak vraagt van de bouwpartners dat ze samen de schouders eronder zetten en door behalen van synergie in het proces resultaat kunnen behalen i.p.v. selecteren op de laagste prijs en zo elkaar blijven bevechten. BIM Ook in het voortraject is er voor de bouwprocesmanager nog de nodige winst te behalen, hiervoor zal hij of zij gebruik kunnen maken van BIM. Met deze tool kan namelijk worden gestuurd aan de oorzaak nr. 1 voor faalkosten, te weten informatie. De laatste jaren zijn de mogelijkheden en kennis op het gebied van BIM fors toegenomen. Daarnaast zijn ook veel grote partijen meegegaan met de ontwikkelingen op dit gebied. Hierdoor is BIM al een werkbaar hulpmiddel geworden. Met het toepassen van BIM, vanaf het eerste moment, wordt alle beschikbare informatie vastgelegd in een medium (model) dat voor alle deelnemers beschikbaar is. Dit model zal in samenspraak met alle betrokken partijen worden uitgewerkt tot een model waaruit alle informatie gehaald kan worden. Verlies van informatie zal hierdoor tot een minimum beperkt worden. Besluitvorming en afstemming vinden in vroeg stadium plaats. De modelleurs en engineers signaleren mogelijke kansen en risico s eerder zodat deze door de bouwprocesmanager bijgestuurd en bewaakt kunnen worden. Zowel BIM als LEAN zijn in het proces geen toverwoorden maar kunnen de bouwprocesmanager wel ondersteunen bij zijn taak als spin in het web. De bouwprocesmanager die hierbij het proces bewaakt, organiseert en faciliteert zal hierdoor in staat zijn om op basis van samenwerken en vertrouwen een winnend team te creëren. Pagina 7

8 Competenties bouwprocesmanager Om als bouwprocesmanager effectief te kunnen functioneren tijdens het begeleiden van (complexe) bouwprocessen zijn specifieke competenties benodigd. Onder competenties wordt verstaan de combinatie van vaardigheden, kennis en eigenschappen. Naast het beschikken over organisatorische-, technische-, taakgerichte- en intellectuele competenties beschikt een succesvol bouwprocesmanager ook over sociale- en emotionele competenties. combinatie van vaardigheden, kennis & eigenschappen Competenties bouwprocesmanager 1. Bestuurlijk-organisatorisch Leidinggeven Visie Plannen & organiseren Resultaat gerichtheid Ondernemend 2. Sociaal communicatief Samenwerken Betrokkenheid Overtuigingskracht Organisatiebewustzijn Netwerken Communicatieve Vaardigheden Klantgerichtheid 3. Intellectueel (denkkracht) Oordeelsvorming Analytisch vermogen Omgevingsbewustzijn Creativiteit Vakmanschap 4. Emotioneel bewustzijn (gevoelskracht) Integriteit Inlevingsvermogen Zelfvertrouwen Moed Stressbestendigheid 5. Taakgericht (daadkracht) Initiatief Inzet Kwaliteitsbewustzijn Flexibiliteit Besluitvaardigheid 6. Ontwikkeling Coachen Leervermogen Tabel competenties bouwprocesmanager soft skills samenwerken communicatie open en eerlijk Goede communicatieve vaardigheden, goed kunnen luisteren, inleven en aanvoelen van bijvoorbeeld de klant (lees opdrachtgevers, maar ook de diversiteit aan mensen die deelnemen in het bouwproces) zijn succesfactoren die leiden tot betrokkenheid, goede samenwerking en vertrouwen, bij bouwteams, tijdens het bouwproces. Met een dosis mensenen zelfkennis en behulp van soft skills creëren van een optimaal en efficiënt werkend team moet een doel op zich zijn. Een veel gehoorde mededeling van opdrachtgevers bij evaluaties van bouwprocessen en projecten: achteraf gezien hadden we voor het begeleiden van het proces behoefte aan een regisseur die alle bouwpartners kon verbinden en efficiënter met elkaar kon laten samenwerken. Dit had enorm veel kosten uitgespaard en verspillingen voorkomen Een positief kritische houding en vooral passie voor het begeleiden van het proces kan het verschil maken binnen een team om te zorgen voor verbinding en een open en eerlijke houding onderling. Hierdoor verloopt de samenwerking makkelijker en wordt er gestreefd naar het beste eindresultaat. Niet denken in problemen, maar in proactief aanpakken van uitdagingen en voorzien in (deel)oplossingen! Pagina 8

9 Belangrijke zaken in de bouw De aanpak binnen de bouw moet anders, opdrachtgevers en LEAN aannemers geven al aan dat projectomgevingen in snel tempo ingewikkelder worden, de complexiteit aan wet- en regelgeving, de veelheid van procedures, toenemende risico s, andere contractvormen, groot aantal betrokken partijen, het juridisch kader In relatie tot nieuwe ontwikkelingen en ga zo maar door. Er is onderzoek gedaan (Bron: projectmanagement 3.0; hogeschool Utrecht 2012) naar wat de bouw steeds belangrijker vindt naar de toekomst toe. In onderstaande tabel de punten: Wat wordt steeds belangrijker in de bouw: 1. Communicatie 9. Multidisciplinariteit een regisseur ontbreekt 2. Risicomanagement 10. Gezondheid (gebruikers, omwonenden) 3. Omgevingsmanagement 11. Bouwtijd 4. Samenwerking 12. ICT oplossingen 5. Ruimtegebrek 13. Veroorzaakte overlast (tijdens de bouw) 6. Innovatieve 14. Bouwplaats logistiek samenwerkingsvormen 7. Innovatieve contractvormen 15. EPC-norm 8. Binnenstedelijk bouwen 16. Schaarste van grondstoffen De bouw is zich er dus van bewust dat veranderen moet om bovenstaande punten goed te kunnen managen, echter men wacht af en vindt dat een andere partij het voortouw moet nemen. Een regisseur ontbreekt. Veranderingen zijn altijd lastig, vooral in de bouw met al haar professionals en veelal complexe processen. Ook roept verandering per definitie weerstand op. Moet het rigoureus anders in de bouw? Ja en nee, het kan in ieder geval wel stukken beter aangepakt worden. De zaken zoals we gewend zijn te doen moeten opnieuw beoordeeld en verbetert worden. Het professionaliseren van interne procedures maar ook dereguleren binnen interne organisaties geeft de ruimte tot het beter worden in sturen op processen. De Bouwprocesmanager kan deze veranderingen in goede banen leiden en bijdragen aan een efficiëntere bouw. Een bouwprocesmanager moet dus heel veelzijdig zijn en in alle situaties zijn mannetje of vrouwtje staan. Als we kijken waar de bouw momenteel staat en waar behoefte aan is m.b.t. het bouwprocesmanagement vatten we de benodigde veranderingen en de uitdagingen op de volgende pagina samen in de tien belangrijkste punten. Pagina 9

10 De belangrijkste veranderingen & uitdagingen LEAN Veranderingen: 1. Van projectmanagers naar bouwprocesmanagers Bouwprocesmanagers beheersen het totale bouwproces en creëren goed samenwerkende teams. Regisseren! proces denken i.p.v. project denken 2. Proces denken i.p.v. project denken Een integrale aanpak vraagt om beheersing van het proces met het regisseren van de samenwerking tussen de bouwpartners in de bouwketen. Alleen kijken naar eigen belang binnen een project is echt verleden tijd. 3. Verschuiving/verandering ontwikkeling van competenties De emotionele- en sociale competenties worden even zo belangrijk als de intellectuele-,organisatorische- en taakgerichte competenties. Uitdagingen: 4. Cultuurverandering Balans tussen structuur (procedures, contracten, planningen, etc.) en cultuur (persoonlijke benadering, communicatie, teambuilding, coaching, etc.) 5. Verandering contractvormen De nieuwe contractvormen zorgen ervoor dat het beheersen van het totale bouwproces steeds belangrijker wordt en op bepaalde momenten de juiste beslissingen worden genomen. 6. Bewustwording opdrachtgevers Geïntegreerde oplossingen vraagt een andere processturing die verspilling voorkomt en meer en sneller rendement oplevert voor de opdrachtgever. 7. Sturing geven m.b.v. nieuwe ontwikkelingen en innovaties Kunnen beoordelen op welk moment een nieuwe ontwikkeling en/of innovatie waarde toevoegt aan het proces en/of project. the secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new -socrates- 8. Lerende organisaties, partijen en partners Van elkaar leren, open en eerlijk communiceren over eventueel opgetreden fouten, dus stoppen met een afrekencultuur. Hierdoor ontstaat een lerende organisatie die zich continu kan verbeteren. 9. Sturen op risico- en omgevingsmanagement Steeds meer bouwprojecten worden complexer, ook in relatie tot de omgeving. Inzicht in risico s en het elimineren ervan is een van de sleutels tot succes van een bouwproces. 10. Samenwerken met verschillende generaties Verschillende generaties begeven zich op de arbeidsmarkt. Generatiekloven zijn onvermijdelijk en de juiste mix vinden hierin met het creëren van teams kan een proces een enorme boost geven. Uitdaging is deze verschillende generaties te verbinden. Pagina 10

11 'Van korrel tot borrel' Tot slot Opdrachtgevers veranderen in vraagstellingen en (product)wensen die zij in de markt brengen. Dit geeft direct een reactie op de bouwketen erachter. Goedkoper en met minder faalkosten willen bouwen geeft een bepaalde innovatiedruk om te kunnen voldoen aan prijs-kwaliteitverhouding. Het is tevens een enorm verschil wanneer een opdrachtgever een ontwerp en realisatie van een gebouw aan meerdere bedrijven vraagt of een geïntegreerde oplossing wenst. Het belang van een regisseur wordt alsmaar groter gezien de toename van geïntegreerde contracten en bouworganisatievormen. De huidige traditionele processen kenmerken zich nog door samenwerkingen door steeds wisselende coalities en partijen die hun eigen deel optimaliseren en waarbij niemand verantwoordelijk is voor het geheel. Door miscommunicatie tijdens de noodzakelijke overdrachtsmomenten tussen de specialisten gaat nog heel veel mis. Een bouwprocesmanager als regisseur zorgt ervoor dat partijen partners worden en zo efficiënt gaan samenwerken. Een doel is dan ook langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan. Door het efficiënt samenwerken, (complexe)processen op elkaar aan te laten sluiten en een effectief risicomanagement kunnen scherpere prijzen aangeboden worden. De bouwprocesmanager nu inzetten m.b.t. proces denken en uitvoeren betekent meer rendement, (faal)kostenreductie en meer kwaliteit. Of het nu een transformatie-, renovatie of nieuwbouwproject (klein- of grootschalig) betreft, afwachten is geen optie meer. Met behulp van LEAN, BIM en ketenintegratie bent u tevens helemaal klaar voor de toekomst. Opgesteld door: Dennis Adegeest, Van Wijnen Raymond Gerritsen, JP van Eesteren Patrick Kip, Dura Vermeer Wij zijn ervan overtuigd dat de bouwprocesmanager op ieder moment in het bouwproces kan bijdragen tot het succesvol maken van elk project. De bouwprocesmanager neemt u mee van korrel tot borrel! Het stadskantoor in Rijswijk Tom Klokkenburg, Ter Steege bouw vastgoed Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Kennisoverdracht, onderzoek en ontwikkeling Bouwprocesmanagement (SKOOB) Website: Pagina 11

12

opleiding bouwprocesmanagement

opleiding bouwprocesmanagement SKOOB - Praktisch 7 mei 2015 opleiding bouw Bouwmanager Een bouwmanager moet een brede technische kennis hebben, verbanden zien die anderen niet zien, een vooruitziende blik hebben in de voortgang van

Nadere informatie

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting Vastgoed @brinkgroep NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Als u zoekt naar samenwerking en vertrouwen Specialisten geïntegreerde contracten en

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V.

Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V. Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V. Business = B 1 BetTer Business = B 2 New Business = b N Nieuw, slimmer tekenprogramma Basis voor de herstructurering van de bouwbranche Nieuw, slimmer tekenprogramma

Nadere informatie

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Marktdag 22 november 2012 Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Even voorstellen Paul Kuijpers (1961) Partner bij Balance & Result adviseurs, (Deventer) Ervaringen Haal het beste

Nadere informatie

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Ketenintegratie in de woningbouw Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Inhoud Waarom? Hoe? Resultaten theorie Resultaten praktijk Conclusie

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden is niet eng

Innovatief aanbesteden is niet eng Nationaal Sportvelden Congres 22 november 2012 Innovatief aanbesteden is niet eng Raymond Schuurkes i.s.m. Annette Biesboer en Thidder Fimerius Onderwerpen vandaag Een stukje historie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie

2295,- The People vs Change. Doorlooptijd 3 trainingsdagen - full immersion. 2 The People vs Change The Lean Six Sigma Company THE PEOPLE VS CHANGE

2295,- The People vs Change. Doorlooptijd 3 trainingsdagen - full immersion. 2 The People vs Change The Lean Six Sigma Company THE PEOPLE VS CHANGE THE PEOPLE VS CHANGE De mens en verandering: een haat-liefde verhouding? The People vs Change Wie aan de slag gaat met procesverbeteren beseft heel snel dat dit gepaard gaat met weerstand tegen verandering.

Nadere informatie

Life Cycle Denken & Integraal Ontwerpen. Amersfoort Roderik Schunck Eric Bom Danny Boers

Life Cycle Denken & Integraal Ontwerpen. Amersfoort Roderik Schunck Eric Bom Danny Boers Life Cycle Denken & Integraal Ontwerpen Amersfoort 2-2-2009 Roderik Schunck Eric Bom Danny Boers Agenda Deel 1 Terugblik bijeenkomst 2008 Waarom Life Cycle Denken en Integraal Ontwerpen? (Marktvraag) Verbinding

Nadere informatie

Positionering Ketensamenwerking

Positionering Ketensamenwerking Positionering Ketensamenwerking Hans Wamelink, Faculteit Bouwkunde, Afdeling Real Estate & Housing 12-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Succesfactoren Ketensamenwerking

Nadere informatie

Nieuwe contractvormen en projectcontrol

Nieuwe contractvormen en projectcontrol Nieuwe contractvormen en projectcontrol Rin-Sjoerd Zijlstra 12 juni 2014 Agenda Projecten in het nieuws Nieuwe kijk op projecten? Projectfalen en contractvorm Keuze voor juiste contractvorm Projectcontrol

Nadere informatie

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever Moderne Contract Vormen ing. Maureen de Munck ir. David Wattjes Amsterdam, 6 juni 2013 Natuurvriendelijke oevers Doelen : het

Nadere informatie

Co-creatie/Lean een cultuuromslag

Co-creatie/Lean een cultuuromslag Wat betekent LEAN Bouwen voor de bouwketen? Rudolph van den Bergh Directeur ERA Contour Balance & Result Co-creatie/Lean een cultuuromslag 10 oktober 2012 Rudolph van den Bergh 1 Programma 1. Profiel 2.

Nadere informatie

Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean?

Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean? Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean? Perfectie Waarde Pull Waardestroom Flow Lean en BREEAM stappenplan Een oplossing om de efficientie van de realisatie van duurzame kwaliteit

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

BIM bouwen doe je samen. Ir. Marco van der Ploeg Manager BIM

BIM bouwen doe je samen. Ir. Marco van der Ploeg Manager BIM BIM bouwen doe je samen Ir. Marco van der Ploeg Manager BIM ABT bv Sinds 1953 290 medewerkers Vestigingen Nederland: Velp en Delft België: Antwerpen Adviesgroepen Constructies Civiele techniek Bouwmanagement

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Een ziekenhuis waar je gewoon mens kunt zijn. Dit is ons verhaal. Elkerliek mens tot mens.

Een ziekenhuis waar je gewoon mens kunt zijn. Dit is ons verhaal. Elkerliek mens tot mens. Een ziekenhuis waar je gewoon mens kunt zijn. Dit is ons verhaal Elkerliek mens tot mens. Enkele cijfers op een rijtje Gemiddeld aantal bedden beschikbaar 401 Aantal personeelsleden in loondienst exclusief

Nadere informatie

Aanleg en onderhoud in de rimboe

Aanleg en onderhoud in de rimboe Aanleg en onderhoud in de rimboe Veranderende rollen Seth van der Wielen KYBYS 26 november 2015 Agenda Over de veranderende rollen: > Afwegingen > Groene velden heerlijk vertrouwd > De verandering > De

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

Workshop BIM. Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011. Hans Hendriks & Frank Maatje

Workshop BIM. Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011. Hans Hendriks & Frank Maatje Workshop BIM Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011 Hans Hendriks & Frank Maatje Agenda & Introductie Definitie BIM Essentie BIM : Samenwerken! BIM= BIM model en BIM methodiek Kortom: BIM = hulpmiddel,

Nadere informatie

BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet

BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet BIM-rollen & competenties BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet Introductie Wouter Notenbomer Projectmanager SBRCURnet Bouwtechniek BIM JUNI 2013 2 Kennisinstituut + = JUNI 2013

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling

Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling 10 april 2015 Contractvormen in de bouw Voorafgaand In een tijd waarin de bouwbranche voorzichtige tekenen van herstel vertoont, wil Hekkelman proberen daaraan een

Nadere informatie

Provides als moderne opdrachtgever

Provides als moderne opdrachtgever Provides als moderne opdrachtgever KETENINTEGRATIE IN PLANMATIG ONDERHOUD Werner Eindhoven Missie Provides Provides, vertrouwd en innovatief, biedt een veelzijdig en hoogwaardig aanbod woondiensten voor

Nadere informatie

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Sander Lubberhuizen Jos van Nuenen Teamleiders afdeling Ingenieursbureau Keuze voor nieuwe contractvormen Projectspecifieke omstandigheden Geen systematische

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM)

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Tijdens grote bouwprojecten werken installateurs steeds vaker samen met andere partners, zoals architecten, aannemers en constructeurs.

Nadere informatie

EEN BIM ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT

EEN BIM ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT EEN ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT met 1/ 38 P5 presentatie EEN ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT met van kosten en kwaliteit met 2/ 38 EEN ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT Aanleiding met 3/38 EEN ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm Ketensamenwerking Inbo Bouwkunde Inbo Bouwkunde heeft talentvolle professionals die ambities hebben om landelijke en stedelijke gebieden in te richten. Onze kracht is om in een professionele omgeving,

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012. LEAN Bouwen Parallelsessie Geavanceerd Plannen

Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012. LEAN Bouwen Parallelsessie Geavanceerd Plannen Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012 LEAN Bouwen Parallelsessie Geavanceerd Plannen 1 Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012 2 Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012 Fase Projectbouw

Nadere informatie

Contractering bij infra-projecten

Contractering bij infra-projecten Contractering bij infra-projecten Mooie voornemens en waarom het toch vaak misgaat Industrieel Management & Advies Roadmap Het contracteringsproces Organisatiemodellen/Contractmodellen 3 contractmodellen

Nadere informatie

Samen delen van belangen!

Samen delen van belangen! Leren communiceren over risico s Samen delen van belangen! Iedereen kan inhoudelijk aan risicomanagement doen. Het is de kunst om verschillende individuele acties expliciet te verbinden, door goed te communiceren.

Nadere informatie

Op weg naar professioneel projectmanagement

Op weg naar professioneel projectmanagement Seminar Professionalisering Projectmanagement 23 januari 2003, hotel Mövenpick te Voorburg Op weg naar professioneel projectmanagement Henk Schenk www.sharedvalues.nl Lijn van de presentatie: Toegevoegde

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Bouwen aan een LEAN Cultuur. Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw

Bouwen aan een LEAN Cultuur. Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw Bouwen aan een LEAN Cultuur Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw Technische én sociale innovatie Bedrijven investeren vooral in het ontwikkelen van kennis,

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar de toegevoegde waarde van ketenintegratie en LEAN bij het werken met BIM

BIGGER BIM Onderzoek naar de toegevoegde waarde van ketenintegratie en LEAN bij het werken met BIM BIGGER BIM Onderzoek naar de toegevoegde waarde van ketenintegratie en LEAN bij het werken met BIM Begeleiders: Dr. Ir. Ruben Vrijhoef (Ketensamenwerking/LEAN) Dr. ir. Alexander Koutamanis (BIM) 1 BIM

Nadere informatie

Praktijk van het competentiebeleid in KMO s

Praktijk van het competentiebeleid in KMO s Praktijk van het competentiebeleid in KMO s Antwerpen 6/2/2012 Een relativerend verhaal. - Omwille van schaal en dynamiek - Omwille van de waargenomen praktijk - Omwille van recente ontwikkelingen 2 Groeihefbomen

Nadere informatie

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING DESIGN ENGINEERING CONTRACTING WWW.DENC.NL DENC BUSSUM SLOCHTERENLAAN 12 POSTBUS 381 1400 AJ BUSSUM TEL: 035 69 930 99 FAX: 035 69 930 92 DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Faalkosten. Faalkosten en preventiekosten. Uiting van faalkosten. Oorzaken van faalkosten. Uiting, oorzaken, preventie en remedies

Faalkosten. Faalkosten en preventiekosten. Uiting van faalkosten. Oorzaken van faalkosten. Uiting, oorzaken, preventie en remedies Faalkosten Uiting, oorzaken, preventie en remedies Hoge faalkosten zijn een probleem voor de bouwsector. Vooral in tijden van laagconjunctuur en krappe marges. In de breedste zin van het woord omvat de

Nadere informatie

Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen

Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen GB&O staat voor Gevel Beheer & Onderhoud; een duurzame krachtenbundeling van professionals

Nadere informatie

wijzer in aanbesteden

wijzer in aanbesteden wijzer in aanbesteden investeren in Het voortraject betaalt zich later uit Lisa Bloem, Danny Bosman Een architect of adviseur inhuren (dienst), nieuw kantoormeubilair kopen (levering) of een nieuw gemeentehuis

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie

Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie Confronterende Vecht Inefficiënte Bouwprocessen Opportunistische Traditionele Bouw Ook in Nederland kwam het besef dat de oude bouwcultuur moest veranderen

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Brengt het veranderend bouwproces ontwerp en beheer bij elkaar?

Brengt het veranderend bouwproces ontwerp en beheer bij elkaar? Brengt het veranderend bouwproces ontwerp en beheer bij elkaar? Dinsdag 19 juni 2012 Waarom BIM en duurzaamheid belangrijk zijn voor de beheerfase Even voorstellen Machiel Kuijt (Leiden, 1955) Vanaf 1974

Nadere informatie

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Herkent u dit? U, als architect, heeft inspirerende ideeën maar wilt technisch en procesmatig ondersteund worden. U, als opdrachtgever, wilt vroegtijdig weten wat

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen Gedeelde kennis geeft meer markt Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen NVTB Jaarbijeenkomst 7 november 2002 Introductie P. Huijbregts 1977 afgestudeerd aan TUE, Bouwkunde 1978 Oprichter en directeur

Nadere informatie

BIM: kennis delen is macht! ing. Gerrie Mühren MBA Voorzitter, Benelux chapter buildingsmart

BIM: kennis delen is macht! ing. Gerrie Mühren MBA Voorzitter, Benelux chapter buildingsmart BIM: kennis delen is macht! ing. Gerrie Mühren MBA Voorzitter, Benelux chapter buildingsmart Inleiding Kennismaking: Beton- en Staalconstructeur Betontechnoloog IPMA gecertificeerd projectmanager Sinds

Nadere informatie

Kosten- en tijdsoverschrijdingen bij bouwprojecten Een vroegtijdige herkenning door indicatoren

Kosten- en tijdsoverschrijdingen bij bouwprojecten Een vroegtijdige herkenning door indicatoren Kosten- en tijdsoverschrijdingen bij bouwprojecten Een vroegtijdige herkenning door indicatoren 22-01-2013 Robyne van Notten 1303228 Begeleiding: J.W.F. Wamelink, DCM F.A.M. Hobma, Bouwrecht P.J. van der

Nadere informatie

11 oktober 2012. Bouwlokalen. Lean bouwen bij Waal

11 oktober 2012. Bouwlokalen. Lean bouwen bij Waal 11 oktober 2012 Bouwlokalen Lean bouwen bij Waal Corporatie Beleggers Ontwikkelaars Gemeenten Lean bouwen bij Waal Sinds november 2009 Onderdeel van maakiq Ketenintegratie Verbinding op drijfveren Gemba

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Inleiding. Samen kunnen we het maken! Projectoverstijgend samenwerken in de bouw! Herbert Zwanen/Gerrit de Heer Projectmanagers/consultants SBR

Inleiding. Samen kunnen we het maken! Projectoverstijgend samenwerken in de bouw! Herbert Zwanen/Gerrit de Heer Projectmanagers/consultants SBR Inleiding Samen kunnen we het maken! Projectoverstijgend samenwerken in de bouw! Herbert Zwanen/Gerrit de Heer Projectmanagers/consultants SBR Inleidende presentatie Aanleiding Waarom samenwerken? Verschillende

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION DE ONDERNEMING Connexxion, ontstaan in 1999, heeft sinds 2007 het internationale Transdev als aandeelhouder. Daarnaast is BNG minderheidsaandeelhouder. Connexxion

Nadere informatie

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Regie van kwaliteit Testnet thema avond 6-2-2013 Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Waarom Regie van Kwaliteit? - De markt van vandaag vraagt veel: bedrijven moeten lenig

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978.

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978. Persoonlijke gegevens Naam: Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 e-mail: frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978 Werkervaring 2009 heden Projectmanager bij 2005 2009 Integraal projectleider

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Contractvormen op golfbanen en sportvelden

Contractvormen op golfbanen en sportvelden Contractvormen op golfbanen en sportvelden Bij de landelijke aannemers komen steeds vaker vragen binnen over de toepasbaarheid van verschillende contractvormen voor de realisatie en eventueel onderhoud

Nadere informatie

VMX Architects onderschrijft het uitgangspunt Je kunt net zo vernieuwend zijn in het proces als met het project.

VMX Architects onderschrijft het uitgangspunt Je kunt net zo vernieuwend zijn in het proces als met het project. vmx bouwt Inleiding VMX Architects onderschrijft het uitgangspunt Je kunt net zo vernieuwend zijn in het proces als met het project. Traditioneel zorgt de initiatiefnemer in een bouwproces voor een locatie,

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

TenderAdvies Groep zoekt ZZP-ers

TenderAdvies Groep zoekt ZZP-ers TenderAdvies Groep zoekt ZZP-ers TenderAdvies Groep ondersteunt organisaties die inschrijven op (complexe) Europese aanbestedingen. Om bij ieder project de juiste professional in te kunnen zetten, zoeken

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. J. (Jan) Pas Telefoon: Geboortedatum: 14 juli Werkervaring

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. J. (Jan) Pas Telefoon: Geboortedatum: 14 juli Werkervaring Persoonlijke gegevens Naam: Ing. J. (Jan) Pas Telefoon: 06-23 22 80 83 E-mail: jan@quadraat.nu Geboortedatum: 14 juli 1975 Werkervaring 2017 - heden Projectmanager bij Quadraat Project Management te Veenendaal

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

Innovatie in Bouwprocesmanagement

Innovatie in Bouwprocesmanagement Innovatie in Bouwprocesmanagement Inleiding Twee jonge directeuren van Dura Vermeer Hengelo, de heren Jeroen Heijdra en Koert Terhürne gaven tijdens een gastcollege voor de PHBO-opleiding Bouwprocesmanagement

Nadere informatie

Open Convenant 12 november 2015

Open Convenant 12 november 2015 12 november 2015 Cees Buijs Albert Martinus Geert Jan Verkade René de Kwaadsteniet 1 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 13-11-15 Duurzaam GWW begint bij ambitie en focus Winst in integrale gebiedsontwikkeling; Focus

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis Projectmatig creëren Samenvatting Hoofdstuk 15 Klas: TP11 Tommie Melis De projectleider. De spil in het spel Projectmatig creëren: Essentieel bij projectmatig creëren is dat alle betrokkenen zich als mens

Nadere informatie

Onze Visie op Ketenintegratie en BIM. 27 mei 2011

Onze Visie op Ketenintegratie en BIM. 27 mei 2011 Onze Visie op Ketenintegratie en BIM 27 mei 2011 Het was op een donderdagmiddag in Vlaardingen Het was op een donderdagmiddag in Vlaardingen Visie op Keten Integratie De bouw kan gewoon niet doorgaan zoals

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Bedenken & Maken. Van kennismaking tot oplevering

Bedenken & Maken. Van kennismaking tot oplevering Bedenken & Maken Van kennismaking tot oplevering LooHorst biedt het totaalpakket aan op het gebied van realisatie; grondwerk, techniek, waterbeheer en terreininrichting. Of dit nu onder de grond of boven

Nadere informatie

Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing

Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs b.v. 1 i.s.m. Willem Pel, Balance & Result en Hans Hendriks, debimspecialist 15 november 2010 Virtueel bouwen

Nadere informatie

Overzicht BIM rollen en competenties (SBRCURnet & Bouw in Balans)

Overzicht BIM rollen en competenties (SBRCURnet & Bouw in Balans) Overzicht BIM rollen en competenties (SBRCURnet & Bouw in Balans) Typering / Kenmerk Manager Regisseur Coördinator Aspectadviseur Modelleur Kernrol Organisatieniveau / Strategisch / tijdelijk voor initiatiefase

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Missie Bouwkwaliteit verhogen door samenwerking in de keten te verbeteren, ondersteund door Bouw Informatie Modellen

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Duurzaamheid in praktijk De aannemer als adviseur!

Duurzaamheid in praktijk De aannemer als adviseur! Duurzaamheid in praktijk De aannemer als adviseur! Aannemersbedrijf Lindeloof Albert Martinus Onderwerpen 1. Praktijkvoorbeeld de Vogelbuurt, in het kort! 2. Integrale ambitie & marktconsultatie 3. Een

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie