Bijlage 2: Powerpoint sheets bij DB Rapportage Efficiencyscan Waterschap Noorderzijlvest (CONCEPT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2: Powerpoint sheets bij DB Rapportage Efficiencyscan Waterschap Noorderzijlvest (CONCEPT)"

Transcriptie

1 Bijlage 2: Powerpoint sheets bij DB Rapportage Efficiencyscan Waterschap Noorderzijlvest (CONCEPT) Groningen, 8 maart 2013 Pentascope BV Utrechtseweg TL Hilversum T F v1.11

2 Procesverbeteringen Personele lasten Goederen en diensten Projecten en investeringen 2 De rapportage van Pentascope is opgebouwd naar de driedeling in de hoofdprocessen Onderzochte aspecten Verantwoording aan stakeholders Inrichting en aansturing Relatiebeheer Bestuur Bedrijfsplanning en verantwoording Organisatie ontwikkeling Data, Informatie en Advies Watersysteembeheer Primaire proces Waterveiligheid (en waterkeringen) Afvalwaterketenbeheer Calamiteitenzorg

3 3 De eerste workshop leverde zes grote verbeterclusters op ter verhoging van de efficiency Aangedragen en gerangschikt door alle managers plus enkele teamleiders, coordinatoren en uitvoerders, 21 januari 2013 Workshop 1: zes grote verbeterclusters zullen de efficiency van Noorderzijlvest significant verhogen Processamenhang & procesoptimalisatie Relevante, toegankelijke en betrouwbare informatie Verbeteren sturing Verbeteren overleg Strategisch HRM DOEN!

4 4 De tweede workshop verhelderde de procesarchitectuur, maar het aandragen van concreet en kwantificeerbaar verbeterpotentieel bleef hangen Na de bredere verbeterclusters van workshop 1, stonden in workshop 2 de processen zelf centraal De procesarchitectuur werd verder verhelderd en aangescherpt Echter, de doorvertaling naar concrete en kwantificeerbare verbeterpunten op procesniveau bleef achter Aangedragen verbeterpunten eerder in de tienduizenden in de tonnen En het zit al in de plannen Kaarten tegen de borst?

5 Analyse op de tijdsbesteding 5 Een opmerking over definities Processen Beheer en Onderhoud Projecten DIRECTE UNITS Units Strategie en Ontwikkeling Control ONDERSTEUNENDE UNITS Directie en Management Dienstverlening Verantwoording aan stakeholders Inrichting en aansturing Relatiebeheer Bestuur Control Bedrijfsplanning en verantwoording DIA Organisatieontwikkeling Algemeen management directe uren, directe units, ondersteunende processen = indirect directe uren, ondersteunende units, ondersteunende processen = indirect Primaire processen Watersysteembeheer Waterveiligheid Afvalwaterketenbeheer Calamiteitenzorg directe uren, directe units, primaire processen = direct direct primair = direct directe uren, ondersteunende units, primaire processen = indirect directe uren indirect productieve uren improductieve uren

6 Analyse op de tijdsbesteding Echt directe uren (directe uren in directe units in primaire processen): 41,5% van alle uren 6 Directe, indirect productieve en improductieve uren naar proces en unit, ,2% ,3% ,5% - Directe uren primaire processen / B&O en Projecten Directe uren primaire processen overig Directe uren inrichting en aansturing Directe uren verantwoording aan stakeholders Indirecte uren Improductieve uren Totaal Bron: Analyses Pentascope op basis van bestanden Directe, indirect en improductieve uren en Geboekte uren op deelproduct-project-beheerproduct (alleen directe uren)

7 Analyse op de tijdsbesteding 7 De urenadministratie uitgesplitst naar proces en unit Cijfers 2012 Som van Uren 2012 Dienstverlening Verantwoording aan stakeholders Inrichting en aansturing Primaire processen Beheer en Onderhoud Projecten Strategie en Ontwikkeling Control Directie en Management Totaal per proces Relatiebeheer Bestuur Control Subtotaal Bedrijfsplanning en verantwoording DIA Organisatieontwikkeling Algemeen management #N/B Subtotaal Watersysteembeheer Waterveiligheid Afvalwaterketenbehee r Calamiteitenzorg Subtotaal Totaal directe uren per unit Indirecte uren per unit Improductieve uren per unit Totaal uren Bron: Analyses Pentascope op basis van de bestanden "2013_geboekte uren per unit op deelproject_project_beheerproduct" en "directe, indirecte en improductieve uren per jaar" Noot: in de directe uren zit bij Beheer en Onderhoud een verschil van 3102 uur tussen twee ontvangen bestanden

8 Analyse op de directe en indirecte FTE s 8 Noorderzijlvest blijft sterk achter binnen de sector op aandeel indirecte FTE s Indirecte FTE s als percentage van alle FTE s (NZV 2012, andere waterschappen ) Waterschap Noorderzijlvest 34% Gemiddelde Waterschappen 26% Waterschap Regge en Dinkel (2008) Waterschap Rivierenland (2009) Waterschapsbedrijf Limburg (2010) 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Overhead = het geheel van functies gericht op de sturing en de ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces Bron: WBL, Mededeling aan het AB, 25 mei 2011; COELO, Besparingsmogelijkheden in het Waterbeheer, 2010, p. 15; Berenschot

9 Veel tijd gaat op aan overleg Analyse ondersteunt de beelden uit workshops 1 en 2 Analyse op de tijdsbesteding 9 Aantal overleguren per werkweek, week 1 t/m , van de 24 managers en medewerkers Noorderzijlvest die deelnamen aan Pentascope workshop 2 (4 februari 2013) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Noot: in week 4 viel de eerste workshop van Pentascope 8 uur 2,0 0,0 Week 53/1 (24u) Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Bron: Agenda analyse van de deelnemers aan workshop 2, week 1 tm

10 10 Projecten en investeringen (1): Tekortkomingen in de bemensing, aansturing en overdracht van projecten Er is efficiencypotentieel, echter niet gekwantificeerd De bemensing van projecten loopt nog niet lekker Rolverdeling procesmanager en unitmanager Aansturing door meerdere managers functioneert niet altijd De procesmanager is eigenaar van de opdracht en zij moeten de goede vraag stellen De projectleider moet de projectopdracht aannemen die door de procesmanager is geschreven. De projectleider maakt het projectplan De unitmanager heeft te weinig zicht op de uitvoering om directe sturing te kunnen geven Afstand tussen Projecten en Beheer is nog te groot. Dit leidt tot overdrachts problemen Het gat tussen projecten en beheer en onderhoud mbt kennis/expertise is wat te groot Houding stimuleren om het project goed thuis te brengen Er is efficiency potentieel, echter dit is niet gekwantificeerd Bron: Interviews Pentascope

11 11 Projecten en investeringen (2): Meerdere kwalitatieve onderzoeken en audits onderschrijven verbeterpotentieel Munthoff (2009) Odintakt (2012) Audit Investeringen (2012) Het Rapport-Munthoff velde in 2009 een negatief oordeel over de kwaliteit van het projectmanagement binnen Noorderzijlvest (1) Onduidelijke besluitvorming en besturing, te veel afstand tussen management en projectteam De projectleider had onvoldoende invloed op de samenstelling en de beschikbaarheid van het projectteam De randvoorwaarden voor projectmatig werken ontbraken De houding t.a.v. projectmatig werken schoot tekort De eindgebruiker (Beheer) speelde nauwelijks een rol in het project en de overdracht naar Beheer was gebrekkig Het bureau Odintakt heeft in 2012 nog steeds een aantal tekortkomingen geconstateerd in het projectmanagement bij Noorderzijlvest, waaronder Slechte afstemming en ad hoc bijsturing Beperkte verantwoordelijkheid Te veel onderhanden werk, ongelijkmatig verdeeld in de tijd De Audit Investeringen (nov. 2012) stelde vast dat de investeringen weliswaar doeltreffend waren (bijdragend aan de doelstellingen van het waterschap) maar heeft de doelmatigheid niet onderzocht. Geconstateerde punten: De verhouding tussen uitgevoerde en geplande maatregelen was met 46% onvoldoende Het besluitvormingsproces bij wijzigingen is ondoorzichtig Behoefte aan aanscherping van de projectbesturing (1) Betrof het project Aanpassing Garmerwolde, dat grote budgetoverschrijdingen kende

12 12 Projecten en investeringen (3): Eerste verbeterstappen gemaakt, versterking eigenaarschap als sleutel Eerste verbeterstappen zijn gemaakt Transparantie over de projectvoortgang is verbeterd Maandelijkse voortgangsrapportage ingesteld voor Afvalwaterketenbeheer en Watersysteem Dashboard in MIS Actievere omgang met afwijkingen en wijzigingen Op basis van de maandrapportage worden aanvullende afspraken gemaakt bij afwijkingen Nadere afspraken over rolverdeling tussen PCM en UM Naar aanleiding van Audit Projectmatig werken Resultaat is onder meer dat in 2012 de begrote investeringen zijn gehaald Dit is een grote verbetering tov de jaren hiervoor Op detail niveau wel verschuivingen Bron: Interviews, s, rapport Odintakt 2012, analyse Pentascope Versterking van het eigenaarschap als sleutel voor verdere verbetering Veel van de geconstateerde tekortkomingen hangen samen met twee vragen: Ben ik (als opdrachtgever of opdrachtnemer) resultaatverantwoordelijk, of is dit diffuus? Ben ik aanspreekbaar? NEEM ik die resultaatverantwoordelijkheid, ook als ik daarvoor soms anderen op de tenen sta? Ben ik gecommitteerd? (houding) Odintakt bepleitte al machtige projectteams als het hart van succesvol projectmanagement: Teams die met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor het hele project, niet alleen voor een deelexpertise of onderdeel Versterkt eigenaarschap bij opdrachtgever (procesmanager) en opdrachtnemer (projectleider) creëert de drive om projecten steeds beter en efficiënter uit te voeren Opdrachtgever stelt heldere resultaatdoelen Opdrachtnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor realisatie daarvan en handelt daarnaar De roep om meer transparantie ontstaat dan vanzelf

13 13 Kwalitatieve analyse op strategie/visie, de harde (blauwe) en de zachte (rode) kant Harde kant Heldere ideaalbeelden Processen die stromen Strategie die energie geeft Zachte kant Werkende realiteit Cultuur die stimuleert Systemen Structuren Teams Leiderschap Resultaten die het verschil maken - meetbaar - merkbaar

14 14 doorvertaald naar 9 thema s voor de efficiencyscan 9 Thema s in scan Strategie die energie geeft 1.Visie op procesmatig werken in relatie tot de strategie en verandernoodzaak Helder? Gedragen? Systemen Processen die stromen Structuren 2.Proceseigenaarschap 3.Processen in kaart 4. Meten is weten 5.Besturing: versnellers en vertragers in de organisatie 6.Competenties Teams Cultuur die stimuleert Leiderschap 7.Procesmatig werken op de werkvloer 8.Houding en gedrag ten opzichte van procesmatig werken Managers Medewerkers 9.Continu verbeteren

15 Kwalitatieve bevindingen: Veel efficiencypotentieel doordat procesmanagement maar ten dele is ingericht en met een interne focus (1) Strategie die energie geeft Bevindingen per thema 1.Visie: Procesmanagement is geaccepteerd als centrale stuurwijze, echter deze is nog niet consequent doorgevoerd De externe KSF s zijn wel bekend maar niet expliciet doorvertaald in de organisatie en haar bedrijfsvoering; succesfactoren voor Noorderzijlvest zijn intern gericht 15 Systemen Processen die stromen Structuren 2.Proceseigenaarschap: Proceseigenaarschap wordt ten dele beleefd. Als het mis gaat zijn er altijd andere factoren aan te wijzen die de oorzaak zijn. Zowel het mandaat als de toerekenbaarheid van resultaat lijken te ontbreken 3.Processen in kaart: De procesarchitectuur is niet overzichtelijk. Het gaat van hoofdniveau meteen door naar detailniveau terwijl de tussenliggende laag juist het overzicht geeft. Inzicht en overzicht bepalen de meerwaarde van procesmanagement; Het is een aantal gevallen onduidelijk wat de output is, daarnaast is het doorvertalen van de gewenste output naar de benodigde processtappen niet gedaan; Binnen processen vindt suboptimalisatie plaats. Dingen die centraal zouden moeten kunnen worden meermalen decentraal ingeregeld en andersom.

16 6.Competenties Unit managers geven aan dat ongeveer 20% van de mensen niet over de juiste competenties beschikt. Er is echter geen actief uitstroombeleid; Het grotere knelpunt ligt eerder bij houding en gedrag dan bij competenties: verantwoordelijkheid nemen en hands-on oplossen in plaats van laten begaan. 16 Kwalitatieve bevindingen: Veel efficiencypotentieel doordat procesmanagement maar ten dele is ingericht en met een interne focus (2) Bevindingen per thema Systemen Processen die stromen Structuren 4. Meten is weten : In de processen worden geen KPI s gemeten en wordt niet op KPI s gestuurd; Je weet in je proces dus niet wanneer je het goed doet, alleen op detailniveau weet je of het goed gaat (voldoe ik aan een norm); Het management wordt met interne maatstaven beoordeeld; Bijvoorbeeld hoe je je aan je eigen planning kunt houden, of projecten binnen tijd en budget afgerond worden etc. Dit leidt tot veel politiek met een sterke focus op de voorspelbaarheid van het gedrag van de manager, niet op de klant! 5.Besturing: versnellers en vertragers in de organisatie Er wordt niet op output gestuurd. De aansturing is onnodig ingewikkeld, besturing van de processen is diffuus. Lijnen van control zijn niet duidelijk waardoor senior management zich met veel details bezig houdt terwijl de grote lijn onvoldoende in beeld is Besluitvorming verloopt traag of impliciet reeds genomen besluiten moeten achteraf goedgepraat worden; Hierdoor ontstaan grote inefficiencies

17 17 Kwalitatieve bevindingen: Veel efficiencypotentieel doordat procesmanagement maar ten dele is ingericht en met een interne focus (3) Bevindingen per thema Cultuur die stimuleert 7.Procesmatig werken op de werkvloer De indirecte activiteiten zijn veel te omvangrijk Er lijkt veel waste in het proces te zitten. Bijvoorbeeld veel overleg, veel overproductie en veel rework omdat verbanden tussen activiteiten in processen niet inzichtelijk gemaakt zijn Mensen hebben hier last van maar laten het wel voortbestaan Teams Leiderschap 8.Houding en gedrag ten opzichte van procesmatig werken Op zichzelf wordt procesmatig werken best positief beoordeel; Echter, in de uitvoering ontstaat onnodig veel complexiteit en verwarring, door de zware last van indirecte activiteiten die drukt op de directe activiteiten; Veel praten en niet doen. DOEN!! moet veel sterker onderdeel worden van de cultuur Lijnen van control zijn niet duidelijk waardoor senior management zich met veel details bezig houdt waardoor besluitvorming traag verloopt of waardoor achteraf reeds genomen besluiten goedgepraat moeten worden. 9.Continu verbeteren Er is geen basis voor continu verbeteren. Er is onvoldoende grip op de huidige situatie, waardoor er geen duidelijkheid is in het na te streven doel en of dat gehaald wordt.

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/031 FCA / 12.30143 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Verbetering projectbeheer UU Status : ter kennisname

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Van managementinformatie naar stuurinformatie Interactie tussen teamleider en informatiemanager in het mbo

Van managementinformatie naar stuurinformatie Interactie tussen teamleider en informatiemanager in het mbo Van managementinformatie naar stuurinformatie Interactie tussen teamleider en informatiemanager in het mbo In samenwerking met Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 4 1 Inleiding 5 1.1 Sturing op basis

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Léon van der Meij Binnenwerk RMK deel3.indd 7 31-10-2006

Nadere informatie

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead De doorlichting overhead is uitgevoerd onder leiding van Berenschot 10 november 2010 (anonieme versie) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

eerst delen, dan vermenigvuldigen Van ad-hoc rapporteren naar integrale sturing

eerst delen, dan vermenigvuldigen Van ad-hoc rapporteren naar integrale sturing Desight eerst delen, dan vermenigvuldigen Van ad-hoc rapporteren naar integrale sturing Verslag van de Round Tables-workshop op 22 september en 17 november 2011 Georganiseerd door Round Tables www.roundtables.nl

Nadere informatie

Katalysator en ruggengraat voor de regionale waterautoriteit

Katalysator en ruggengraat voor de regionale waterautoriteit Gezamenlijke visie (geo)-informatie Visie & strategie 2011-2015 In opdracht van: Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis Project Gezamenlijke visie Geo-Informatie Revisie-informatie Versie Status

Nadere informatie

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren

Nadere informatie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Meer voor Minder een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Voorwoord Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Deel 2 Samenvatting van de reactie van het College van B & W

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Steven van der Kruijff 07055528 Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie