voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 Specialistische GGZ Voor niet digitaal te contracteren zorgaanbieders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 Specialistische GGZ Voor niet digitaal te contracteren zorgaanbieders"

Transcriptie

1 voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 Specialistische GGZ Voor niet digitaal te contracteren zorgaanbieders

2 Inhoud Inleiding 3 Visie VGZ op SGGZ 4 Transitie Langdurige intramurale GGZ 5 Selectie van zorgaanbieders 6 Productieplafond 7 Tariefbeleid 8 Inkoopcriteria en eisen 10 Sturing op zorgkosten 13 De VGZ-hersteleuro 13 Planning 14 Bijlage 1 15 Bijlage 2 16 Bijlage 3 19 Bijlage

3 Inleiding Voor u ligt de toelichting op de Inkoop 2015 van de Specialistische GGZ voor niet digitaal te contracteren zorgaanbieders, van de zorgverzekeraars die behoren tot Coöperatie VGZ U.A.(zie bijlage 1). Hierna te noemen VGZ. Voor zorgaanbieders die naast SGGZ ook GBGGZ aanbieden verwijzen wij naar de separate Toelichting Inkoop GBGGZ VGZ maakt in het beleid onderscheid in de wijze waarop ingekocht wordt. Het grootste deel van de overeenkomsten zal worden afgesloten via de digitale website. Daar waar sprake is van een verwachtte omzet bij VGZ van ,- of hoger en/ of klinische zorg zal inkoop niet via de digitale website plaatsvinden en is bijgaande toelichting van toepassing. In sommige gevallen kan de zorginkoper op basis van een individuele beoordeling van de betreffende zorgaanbieder de grens van wel of niet digitaal contacteren bijstellen. Ook in 2015 staan we binnen de GGZ met elkaar voor grote uitdagingen. De belangrijkste hierbij: Overheveling Jeugd GGZ naar de gemeentes per ; Overgang langdurige intramurale GGZ naar WLZ en ZVW 1 ; Toenemende druk op de zorgkosten. Ondanks deze grote uitdagingen heeft VGZ er het volste vertrouwen in dat wij samen met u deze veranderingen het hoofd kunnen bieden. Dit ten gunste van zowel onze verzekerden als voor uw cliënten. 1 Bij het schrijven van deze toelichting op de inkoop is er nog geen definitieve besluitvorming over de transitie van de langdurige intramurale GGZ naar de ZVW en de WLZ. In dit document geven we op dit onderdeel een richting aan voor de zorginkoop 2015 waarbij we uit zijn gegaan van inkoop van de langdurige intramurale GGZ (het 2e en 3e jaar van behandeling) binnen de ZVW. 3

4 Visie VGZ op SGGZ De SGGZ behandelt met name complexe of hoog-complexe GGZ stoornissen waarvoor een multidisciplinair behandelaanbod georganiseerd dient te zijn. Er is sprake van intensieve ambulant georganiseerde zorg, soms gekoppeld aan een intensief kortdurende intramurale opname. VGZ blijft van mening dat de SGGZ gebaat is bij doelmatige zorg, waarin de klinische capaciteit conform het bestuurlijk akkoord verder wordt afgebouwd. De hiermee vrijgekomen gelden worden gedeeltelijk ingezet voor het versterken van de GBGGZ en ambulante zorgvormen. Hierdoor wordt de zorg dichter bij de patiënt gebracht en kunnen meer patiënten worden geholpen met dezelfde of minder middelen. De sector heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het is daarbij belangrijk dat het effect van de behandeling zichtbaar is voor zowel cliënten als zorgverleners. ROM blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt van VGZ. De aandacht is vooralsnog gericht op het uitvoeren van de meting, maar in toenemende mate ook op het interpreteren van de resultaten. VGZ hecht grote waarde aan de ervaringen met zorg door haar verzekerden en aan de inbreng van cliëntenraad/familieraad. Deze inbreng blijft dus ook geborgd in ons beleid voor Vanuit VGZ zal in toenemende mate sturing gegeven worden op regionaal niveau. Op deze wijze kunnen we ook vanuit de inkoop gericht aandacht schenken aan specifieke regionale situaties. Hiertoe ontwikkelt VGZ een regiovisie die onder andere ook richtinggevend zal zijn bij de bepaling van de gewenste klinische capaciteit voor VGZ verzekerden. Kortom, VGZ heeft een bestendig beleid en blijft zich richten op de speerpunten: - Kwaliteit - Klantbeleving - Zorgkosten 4

5 Transitie Langdurige intramurale GGZ Bij het vaststellen van dit document heeft de minister het voornemen om de langdurige intramurale GGZ over te hevelen naar de zorgverzekeringswet (2e en 3e jaar van verblijf met behandeling) en het langere verblijf met behandeling naar de WLZ. Politieke besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Hierdoor kan VGZ op dit punt geen inkoopbeleid en tarifering bepalen. VGZ gaat er vooralsnog vanuit dat de tarieven en prestaties (behoudens indexering) van de langdurige intramurale GGZ t/m 2016 gelijk blijven. In de inkoop 2015 zal VGZ de tarifering en contractering van de langdurige GGZ zoveel mogelijk laten aansluiten bij de reeds aanwezige tarifering en contractering voor het eerste jaar van klinische behandeling. VGZ vraagt zorgaanbieders die in 2014 reeds ZZP B s hebben geleverd, een aanvullende offerte uit te brengen bij de reguliere in te dienen inkoopofferte (sluitingsdatum 15 juli 2014). VGZ zal, na definitieve besluitvorming rondom de transitie, aanvullende inkoopdocumenten toesturen. We verzoeken zorgaanbieders hier rekening mee te houden bij het uitbrengen van een offerte. Zorgaanbieders die een offerte uit willen brengen voor het 2e en 3e jaar van behandeling, kunnen als volgt handelen: Indienen van een offerte voor 2e en 3e jaar klinische behandeling (ZZP B s) in het door VGZ ter beschikking gestelde offerteformat; Indienen van het productieafsprakenformulier 2014 dat u met uw zorgkantoor hebt afgesproken ter onderbouwing van uw offerte; Aangeven welk aandeel van uw huidige productieafspraak met het zorgkantoor VGZ cliënten betreft. U geeft dit aan voor zowel cliënten welke momenteel voor het 2e of 3e jaar een klinische behandeling krijgen alsmede cliënten welke reeds langer dan drie jaar klinische zorg ontvangen. Na het definitief vaststellen van de transitie langdurige GGZ, zal VGZ een aantal beleidspunten benoemen en nader uitwerken. Het betreft: Extramuralisering en behandelduur (in lijn met het eerste jaar van klinische behandeling); Toegang tot de langdurige intramurale GGZ; Noodzaak en wenselijkheid van langdurig verblijf; Productmix en productieomvang; Tarifering en inkoopcriteria; Dagbesteding. 5

6 Selectie van zorgaanbieders Uitsluitingscriteria gehanteerd door VGZ De volgende aanbieders worden vooraf uitgesloten voor een overeenkomst: 1) Zorgaanbieders die de algemene voorwaarden 2014/2015 van VGZ niet bindend verklaren. 2) Zorgaanbieders die uitsluitend zorg leveren die volgens het Zorginstituut Nederland rapport niet valt onder de verzekerde aanspraak. 4) Nieuwe zorgaanbieders met alleen klinische DBC s en verblijfsdagen 5) Nieuwe zorgaanbieders met verblijfsdagen in het buitenland 6) Zorgaanbieders die niet voldoen aan de eisen voor hoofdbehandelaarschap 7) Zorgaanbieders die niet werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen 8) Zorgaanbieders waarvan de behandelaren de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. Voldoende in de zin van in staat om goed multidisciplinair /intercollegiaal overleg te kunnen voeren. 8) Zorgaanbieders die behandelplannen niet (ook) in de Nederlandse taal opstellen 9) Zorgaanbieders waarbij sprake is van surseance van betaling of faillissement. 10) Zorgaanbieders op wie straf- en / of tuchtrechtelijke maatregelen van toepassing zijn Selectiecriteria gehanteerd door VGZ In 2015 starten we met een aantal DBC groepen waarvoor we de inkoop selectief inrichten. Dit wil zeggen dat aanbieders die deze DBC groepen willen aanbieden aan specifieke eisen moeten voldoen. Indien zij niet aan deze eisen kunnen voldoen, dan wordt de betreffende DBC groep niet ingekocht bij deze zorgaanbieder. Het betreft de volgende DBC groepen: Angst en Depressie Verslaving Eetstoornissen Dementie Crisis In het offerteformat zal nadere invulling worden gegeven aan deze specifieke eisen. Selectiecriteria Selectie Vragen JA NEE 1 Uitgesloten zorgaanbieder Niet contracteren Ga naar criterium 2 2 Budget > en/of klinische capaciteit 3 Zorgaanbod betreft (ook) eetstoornissen, angst, depressie, dementie of crisis DBC s? Ga naar criterium 3 Gebruik format selectieve inkoop en/of format crisis in het offerteformat en ga verder naar criterium 4 Digitale contractering Ga naar criterium 4 4 Overeenkomst 2014 met VGZ? Ga naar criterium 5 Beleid nieuwe zorgaanbieder 5 Passend binnen regiovisie GHOR? Toezenden offerteformat Passend te maken? Ja: toezenden offerteformat. Nee: niet contracteren. Algemeen Fusies of afsplitsingen van zorgaanbieders die SGGZ-zorg leveren, worden als een (totaal) offerte beoordeeld. Dit om binnen de doelstellingen van het Hoofdlijnen Akkoord te kunnen blijven. Het toezenden van een offerteformat geeft geen recht op een productieafspraak. 6

7 Productieplafond Productieplafond Ook in 2015 hanteert VGZ een productieplafond voor VGZ verzekerden. Hierbij is geen sprake van een gegarandeerd minimum. Gelijkmatige spreiding van de zorg over de betreffende periode binnen dit productieplafond is een vereiste net als de zorgplicht door het jaar heen. VGZ nacalculatie Voor zorgaanbieders zal doorbetaling van de DBC s, geopend in 2015 boven het productieplafond, in principe doorgang vinden. Over het deel dat wordt geproduceerd en gefactureerd boven het productieplafond zal na afsluiting van het DBC jaar of eerder tussentijds, een naheffing middels een nacalculatie plaatsvinden. Naast nacalculatie van de overproductie zal deze nacalculatie tevens gebruikt worden voor: - De nacalculatie van inkoopcriteria indien de afspraak niet is nagekomen (correctie tariefpercentage) of andere afspraken waaraan een geldelijke afspraak is verbonden; - De nacalculatie van verblijfsdagen incl. NHC indien de realisatie van verblijfsdagen voor VGZ verzekerden niet in lijn is met de productieafspraak; - De nacalculatie op het verschil van hogere gemiddelde prijzen dan overeengekomen (zie punt sturing op zorgkosten). Eisen m.b.t. een goedgekeurde accountantsverklaring dan wel een verklaring met een beperking, blijven net als voorheen voor de nacalculatie gelden voor deze verrekening. Hoogte productieplafond 2 Bij een deel van de zorgaanbieders zal VGZ vooraf een ingevuld offerteformat toesturen. Indien er door VGZ vooraf geen plafond kenbaar gemaakt wordt of geen ingevuld offerteformat wordt verstuurd, dient als maximum voor de offerte het productieplafond SGGZ 2014 aangehouden te worden, met de volgende twee aanpassingen: 1. Aanpassingen op basis van wetswijzigingen - Vermindering met het kind- en jeugddeel (inclusief dyslexie) - Vermeerdering met onderbouwde overheveling vanuit de langdurige intramurale GGZ naar de ZVW 2. Aanpassingen op basis van het effectueren van de beleidsdoelstellingen. Bijvoorbeeld substitutie SGGZ naar GBGGZ (aanvullend t.o.v. de productieafspraak 2014) en afbouw ligdagen. Tussentijdse bijstelling afspraak Tussentijdse aanpassing van de afspraak is in de onderstaande gevallen mogelijk: - Schriftelijk vastgelegde overeenstemming tussen zorgaanbieder en VGZ in verband met aantoonbare verschuivingen in de markt en/ of de vraag - Indien de realisatie meer dan 10% achterblijft bij de gemaakte productieafspraak kan VGZ het productieplafond tussentijds verlagen en de betreffende productgroep(en) elders inkopen - Indien visitatie of materiële controle daar aanleiding toe geeft kan VGZ het productieplafond tussentijds eenzijdig verlagen - Verzekerdenmutaties, zoals ook toegepast in 2014, maar dan met differentiatie per label 2 Voorbehoud: als gevolg van overheidsmaatregelen en wijzigingen in wet- en regelgeving kan er nog bijstelling van het productieplafond plaatsvinden bijvoorbeeld bij pakketaanpassingen. 7

8 Tariefbeleid In 2015 zijn de inkoopcriteria gespecificeerd per type zorgaanbieder en gekoppeld aan een ophoging van het VGZ tarief: PAAZ/ PUK Zorgaanbieder met klinisch aanbod niet zijnde PAAZ/PUK Uitsluitend ambulant aanbod Startpercentage 79% 79% 79% Kortingspercentage* Zorgkosten 1. Afbouw klinische capaciteit 3% 3% 2. Substitutie vanuit SGGZ naar GBGGZ 2% 2% 2% 3. Fase 4 digitale zorg of aantoonbaar voldoende progressie/groei 1% 1% Klantbeleving 4. Door de zorginkoper goedgekeurd format (F)ACT ingediend bij offerte 5. Bij de zorgaanbieder is sprake van een actieve en directe vertegenwoordiging van de cliënt 2% 2% 2% 2% 6. Uitvoeren van CQi (meest recente rapportage aanleveren) 1% 1% 1% Kwaliteit 7a. (groei van het) % voormetingen (t.o.v. 2013) zichtbaar in BRAM * 75% voormetingen in de periode februari t/m april 2014 (het hoogste percentage is bepalend) zichtbaar in BRAM OF * 25% groei voormetingen april 2014 ten opzicht van april 2013 zichtbaar in BRAM 7b. % geldige voor- en nametingen 40% van februari t/m april 2014 (hoogste percentage is bepalend) zichtbaar in BRAM. Toegepast als voorspeller voor doorgroei naar 50% eind ROM is geïntegreerd in de behandelrelatie (ter beoordeling door de zorginkoper). 9. Aanwezigheid van zorgpaden en aansluiting hiervan op de zorgketen. 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10. Door de zorginkoper goedgekeurd format PAAZ / PUK. 2% Individuele inkoopcriteria 11. Individueel criterium, ter beoordeling door de zorginkoper (evt. in samenspraak met de cliëntenraad) en indien van toepassing een criterium gericht op opbouw (F)ACT. 12. Keuze uit overige prestatie-indicator(en) LPGGZ: herstelondersteuning, familieperspectief of inzet ervaringsdeskundigheid. 2% 2% 3% 1% 1% 1% Maximale VGZ-tarief 96% 97% 93% * Het kortingspercentage van de productieafspraak 2014 wordt hierbij overgenomen. VGZ tarief In 2015 hanteert VGZ, evenals in 2014, een eigen tarievenlijst welke afwijkt van de maximum DBC-tarieven vastgesteld door de NZa. De VGZ tarieven 2015 zullen vermeld worden in het offerteformulier en zijn berekend op basis van de volgende formule: Opbouw VGZ maximum DBC tarief 2015 VGZ DBC-tarief 2014 NZa voorlopige index 2014 (1,21%) + Definitieve index VGZ voorlopige index De definitieve index 2014 en voorlopige index 2015 zullen worden vastgesteld op basis van de gepubliceerde Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) en Centraal Economisch Plan (CEP) 8

9 VGZ heeft het recht om af te wijken van de door VGZ vastgestelde maximum DBC-tarieven 2015 indien de NZa bij tariefbeschikking maximum DBC-tarieven voor 2015 vaststelt die lager zijn dan de VGZ maximum DBC-tarieven In dit geval zullen de VGZ maximum DBC-tarieven gemaximeerd worden op de wettelijke NZa maximum DBC-tarieven Daarnaast heeft VGZ het recht af te wijken indien de NZa de definitieve index 2014 en/ of het (voorlopige) indexcijfer 2015 niet of niet volledig verwerkt in de wettelijk vastgestelde maximum DBC-tarieven In dit geval zullen de VGZ maximum DBC-tarieven hiervoor gecorrigeerd worden. Voor de normatieve huisvestingscomponent (NHC) hanteren we het wettelijk vastgesteld tarief. 9

10 Inkoopcriteria en eisen Inkoopcriteria Zorgkosten: 1) Afbouw klinische capaciteit Voor VGZ is het uitgangspunt dat verzekerden/cliënten uitsluitend opgenomen worden in een klinische voorziening, indien het strikt noodzakelijk is. Een opname is primair gericht op bescherming van de cliënt. Waar mogelijk wordt ingezet op het bieden van een ambulante zorgvorm, ook bij complexe problematiek. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede. VGZ vertaalt de afbouw in een doelstelling om in 2016 tot een maximaal regionaal aanbod te komen van 60 GGZ-bedden per verzekerden. Hiertoe is door VGZ een model gemaakt waarin rekening is gehouden met spreidings- en concentratievraagstukken. Dit leidt tot maatwerk doelstellingen per zorgaanbieder. Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan tot het aanleveren van een business case met een plan van aanpak om deze norm in 2016 te bereiken in het adherentiegebied van de zorgaanbieder. De toekenning van 3% DBC-tarief in verband met afbouw klinische capaciteit wordt gedaan op basis van de te maken productieafspraak voor Blijkt de realisatie hoger dan de productieafspraak, dan wordt deze 3% alsnog ex-post teruggevorderd via de nacalculatie. 2) Substitutie SGGZ naar GBGGZ In 2015 zal significante aanvullende substitutie vanuit de SGGZ naar de GBGGZ dienen plaats te vinden. Dit zal per zorgaanbieder individueel bekeken worden en is onder andere afhankelijk van het ambitieniveau van de afspraak van 2014 en de realisatie hiervan. Indien met de productieafspraak de individuele doelstelling voor substitutie wordt gerealiseerd, wordt 2% DBC-tarief toegekend. Voor nadere toelichting op de GBGGZ verwijzen wij naar de separate Toelichting Inkoop GBGGZ ) Fase Digitale Zorg VGZ merkt dat cliënten geen beeld hebben bij het term e-health. Daarom introduceren wij digitale zorg. De zorgaanbieder dient aan te geven in welke fase van digitale zorg (e-health) de organisatie zich bevindt: Fase 1) Indien de zorgaanbieder via een website informeert over diagnostiek, behandeling, type behandelaren en te behandelen doelgroepen Fase 2) Indien de zorgaanbieder naast fase 1) ook de mogelijkheid biedt voor online aanmelding Fase 3) Indien de zorgaanbieder naast fase 2) een digitale omgeving biedt waar e-health modules aangeboden worden naast de face-to-face behandeling Fase 4) Indien de zorgaanbieder naast fase 3) een integraal blended aanbod biedt via een digitale omgeving waarin opgenomen: e-health modules, behandelplan, behandeldoelen, behandelresultaten (ROM), tevredenheid (CQi), en de afspraken tussen cliënt en de zorgverlener. Cliënten kunnen direct hulp en informatie online halen, algemene informatie voor zijn oriëntatie zoals zelf tests en vervolgens indien nodig zelfhulp, online vragenlijsten in het kader van de intake, behandelmodules, psycho-educatie, behandelresultaten, tevredenheid, terugvalpreventie. Al deze digitale componenten zijn samengebracht in een integraal platform. Indien een zorgaanbieder zich in fase 4) bevindt en/of voldoende progressie/groei aantoonbaar kan maken, dan wordt 1% DBC-tarief toegekend. 4) (F)ACT Het afbouwen van klinische verblijfsplaatsen moet samengaan met het anders organiseren van (ambulante) zorg, waarbij de verbinding met wijknetwerken, GBGGZ en Huisartsen (POH GGZ) evenals uitstroom uit (F)ACT randvoorwaarden zijn. In 2015 gaat VGZ actief sturen op de juiste instroom, caseload en door- of uitstroom bij de (F)ACT teams. Hierbij hecht VGZ er onder andere waarde aan dat in ieder FACT team een ervaringsdeskundige wordt ingezet. Indien in de zorginkoper het door de zorgaanbieder compleet ingevulde format (F)ACT goedkeurt, wordt 2% DBC-tarief toegekend. Klantbeleving: 5) Indicator cliëntenvertegenwoordiging VGZ hecht grote waarde aan de inbreng van cliëntenraden en cliëntenorganisaties. Zorgaanbieders dienen daarom aantoonbaar te maken op welke wijze cliëntenparticipatie structureel een plek heeft binnen het beleidsproces in hun organisatie. Dit kan bijvoorbeeld middels cliënttevredenheidsonderzoek, betrokkenheid en inzet ervaringsdeskundigen, beleid m.b.t. cliënt/familie/ betrokkenenparticipatie en evaluatie van het crisis- en dwang en drang beleid. In het offerteformat zal gevraagd worden naar een toelichting hierop, ondertekend door zowel de zorgaanbieder als de cliëntenraad. Indien deze toelichting akkoord wordt bevonden, wordt 2% DBC-tarief toegekend. 10

11 6) Meten van klantervaringen door middel van de CQ-index (CQi) Met een CQi is de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënten op een gestandaardiseerde manier in kaart te brengen. De vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen van cliënten met de zorg en in wat zij belangrijk vinden. Kwaliteit van zorg betekent immers niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van cliënten of hun vertegenwoordigers. VGZ wil de ervaring van de cliënt ook borgen bij de Zorginkoop. De CQ-index is hiervoor het meest geschikte instrument. Het grote voordeel van het werken met de CQi is dat het een valide instrument is om patiëntervaringen te meten. Dat betekent dat de resultaten betrouwbaar zijn en goed vergelijkbaar met andere zorgaanbieders die ook gebruik maken van CQi. Het meest recente evaluatierapport van deze meting (2013 of 2014) dient met de offerte ingediend te worden, ondertekend door de cliëntenraad. Indien akkoord wordt 1% DBC-tarief toegekend. Kwaliteit: 7) Uitvoeren Routine Outcome Measurement (ROM) Vanuit VGZ is de afgelopen jaren sterk ingezet op het vergroten van de toepassing van uitkomstmeting in de behandeling in de GGZ. In gaat VGZ binnen het project voor goede zorg uitkomsten van zorg (zoals ROM en CQi) onderzoeken en analyseren. Dit om na te gaan op welke manier deze informatie kan worden ingezet om onze verzekerden toe te leiden naar het beste zorgaanbod voor zijn of haar zorgvraag. Binnen het aandoeningsgerichte beleid voor Depressie en Angst wordt ruimte geboden aan zorgaanbieders om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uitkomst gestuurde zorg. Daarnaast beoordelen we in 2015 de ROM op: 7a) (groei van het) % voormetingen zichtbaar in BRAM 75% voormetingen in de periode februari t/m april 2014 (het hoogste percentage is bepalend) OF 25% groei voormetingen april 2014 ten opzichte van april b) Geldige voor- en nameting zichtbaar in BRAM % geldige voor- en nametingen 40% van februari t/m april 2014 (hoogste percentage is bepalend). Toegepast als voorspeller voor doorgroei naar 50% eind ) ROM geïntegreerd in de behandelrelatie Zorgaanbieders dienen in de offerte aan te geven of en zo ja hoe ROM geïntegreerd is in de behandelrelatie. Naast het structureel toepassen, dienen de uitkomsten van de ROM metingen ook besproken te worden met de cliënt tijdens de behandeling. Indien dit voldoende aantoonbaar wordt gemaakt in de offerte en het inkoopgesprek wordt 1% DBC-tarief toegekend. 9) Zorgpaden VGZ wil de inrichting van zorgpaden op instellingsniveau stimuleren. Hierbij is, na diagnostiek en vaststelling van de benodigde zorg, duidelijk welk behandelaanbod (zorgpad) voor de cliënt passend is. Het zorgpad dient goed aan te sluiten op het voorliggende of nakomende echelon. Indien dit voldoende aantoonbaar wordt gemaakt in de offerte en het inkoopgesprek wordt 1% DBC-tarief toegekend. 10) PAAZ en PUK VGZ kent een bijzondere positie toe aan de ziekenhuispsychiatrie. De ziekenhuispsychiatrie moet zich richten op specifieke psychiatrische ziektebeelden waarbij een somatische component leidend is in het psychiatrische ziektebeeld. PAAZ en PUK dienen het format PAAZ/PUK aan te leveren en indien dit door de zorginkoper positief beoordeeld wordt, wordt 2% DBC-tarief toegekend. Individueel: 11) Individuele criteria Vanwege het positieve effect in 2014 wordt er in 2015 wederom gebruik gemaakt van individuele criteria. Deze criteria zijn op maat te bepalen door de zorginkoper. Indien de norm (F)ACT in de regio significant achterblijft, zal dit in ieder geval opgenomen worden als extra stimulans. Verder kan de zorginkoper met de individuele criteria invulling geven aan specifieke aandachtspunten voor de regio, dan wel de zorgaanbieder. 12) Prestatie-indicator(en) LPGGZ De zorginkoper maakt een selectie uit de volgende drie, door de LPGGZ benoemde Prestatie Indicatoren 4 : Herstelondersteuning Zorgaanbieders dienen aan te tonen dat herstelondersteuning (zorg die zich niet uitsluitend richt op het terugdringen van symptomen en klachten, maar zorg die de cliënt de ruimte en het perspectief biedt om zijn eigen leven in te richten volgens zijn eigen wensen) deel uitmaakt van het behandelpakket van de instelling en dat dit toegankelijk is voor cliënten die hier behoefte aan hebben. Tot de mogelijkheid behoren de Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE-)cursussen voor de langdurige zorg, maar ook andere (gelijkwaardige) herstelcursussen. 4 Bron: LPGGZ, Zorginkoop GGZ 2015, Criteria & accenten vanuit cliënten-/familieperspectief, 25 april

12 Familieperspectief Zorgaanbieders dienen de aanwezigheid van een vastgesteld familiebeleid aan te tonen. Dit familiebeleid is opgenomen in de kwaliteitscyclus en bestaat uit de volgende onderdelen: - familiegegevens zijn opgenomen in het cliëntregistratiesysteem; - invoering triadekaart als onderdeel van het behandelplan; - ondersteuning familie op basis van wensen en behoeften; - vast en toegankelijk aanspreekpunt voor de familie bij de zorgaanbieder; - een klachtenregeling voor klachten van familie; - adequate informatievoorziening naar familie; - betrokkenheid familie bij de evaluatie van het behandelplan. De zorgaanbieder kan daarnaast overige samenwerkingsafspraken met cliënten- en familieorganisaties inzichtelijk maken. Inzet ervaringsdeskundigheid De aanwezigheid van een vastgesteld visie- en beleidsplan met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid onder andere in relatie tot herstelondersteunende zorg. Facetten hierbij zijn: - Een aandachtsfunctionaris ervaringsdeskundigheid - Functiebeschrijvingen en profielschetsen voor ervaringsdeskundigen - Ervaringsdeskundigen binnen zorgteams - Specifiek scholingsaanbod, intervisie en supervisie voor ervaringsdeskundigen. Eisen Naast de twaalf inkoopcriteria die zijn opgenomen in de tarieftabel, zijn er ook een aantal eisen opgenomen in de offerte en in de overeenkomst Als de zorgaanbieder niet voldoet aan één van de onderstaande eisen zal VGZ geen productieafspraak maken met deze zorgaanbieder in 2015 dan wel de gedeclareerde DBC niet uitbetalen of terugvorderen. Deze eisen zijn: Protocollair Werken Protocollair werken en volgen van de richtlijnen waardoor een juiste inzet van bewezen effectieve methoden ontstaat, vindt op dit moment nog onvoldoende plaats in de GGZ. Daarom zal VGZ alleen een productieafspraak maken met SGGZ aanbieders die kunnen aantonen dat het behandelprogramma dat zij bieden de richtlijnen volgt. Hoofdbehandelaar VGZ heeft vastgesteld wie hoofdbehandelaar mogen zijn bij de SGGZ en de GBGGZ, zie bijlage 2. De hoofdbehandelaar is onder andere eindverantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling. Verdere taken van de hoofdbehandelaar staan in bijlage 2 genoemd. Voldoen aan het inzetten van de juiste hoofdbehandelaars is een voorwaarde voor het maken van een productieafspraak Verwijzer/verwijsbrief VGZ heeft vastgesteld wie mag verwijzen naar de GBGGZ en SGGZ (zie bijlage 3). Zonder juiste verwijzing mag een instelling geleverde zorg niet declareren. Daarnaast zijn er minimumeisen gesteld aan de verwijsbrief. Doelmatig voorschrijven farmacie VGZ stelt als eis voor een overeenkomst 2015 dat de zorgaanbieder doelmatig farmacie voorschrijft. Daarom zal er in de overeenkomst SGGZ 2015 de volgende bepaling worden opgenomen: Indien genees- en verbandmiddelen door personeel van de zorgaanbieder bij hun werkzaamheden worden voorgeschreven, bevordert de zorgaanbieder naar beste vermogen dat dat op medisch/farmacotherapeutisch en economisch verantwoorde wijze geschiedt. Uitgangspunt is dat wordt voorgeschreven op basis van evidencebased criteria en dat generieke beschikbare middelen op stofnaam worden voorgeschreven. In het kader van doelmatige farmacotherapie houden de tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren van de zorgaanbieder zich aan de volgende algemene voorschrijfrichtlijnen: a) De tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren schrijven in alle gevallen geneesmiddelen op stofnaam voor; b) De tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren schrijven geneesmiddelen voor onder vermelding van hun persoonlijke AGB zorgverlenerscode c) De tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren zijn ervan op de hoogte dat de zorgverzekeraar een preferentiebeleid voert ten aanzien van geneesmiddelen. In de apotheek wordt aan de hand van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar bepaald welk product van een stofnaam geleverd wordt aan verzekerde. Zie d) Indien het medisch niet verantwoord is dat de verzekerde het aangewezen product van de zorgverzekeraar gebruikt, dan kan de tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren besluiten op het recept naast de stofnaam ook het merk te vermelden. Op alle uitgeschreven voorschriften staat in dit geval de aantekening MN (Medische Noodzaak). Nadere onderbouwing van dit besluit wordt door de zorgaanbieder vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt; 12

13 e) Op verzoek van de zorgverzekeraar geeft de zorgaanbieder inzage in het medisch dossier van de patiënt aan de medisch adviseur van de zorgverzekeraar; f) De zorgverzekeraar geeft op verzoek van zorgaanbieder aan de zorgaanbieder inzage in het voorschrijfgedrag van de tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren. Shared Decision Making Indien de situatie van de cliënt het toelaat past de zorgaanbieder Shared Decision Making (SDM) toe en heeft dit geborgd binnen zijn organisatie. Uit de zorgplannen van verzekerden van VGZ dient op te maken te zijn dat SDM is opgenomen in het behandelplan. Sturing op zorgkosten Het gedeelde belang om goede zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden is evident. Daarom pakt VGZ haar rol in het beheersbaar krijgen en houden van deze kosten, waarbij we geen concessies willen doen aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Voor 2015 zal VGZ daarom wederom actief sturen en nacalculeren op: Maximaal gemiddelde DBC kosten voor ambulante DBC s Maximaal gemiddelde prijs alle kosten verblijf, klinische DBC s en deelprestaties verblijf (bij klinische aanbieders) In de komende gesprekken gaat de zorginkoper van VGZ (zie bijlage 4) met de zorgaanbieder individueel reële en concrete afspraken maken over deze gemiddelde kosten voor 2015, waarna deze contractueel worden vastgelegd. Mochten de gerealiseerde gemiddelde kosten de overeengekomen maximale kosten overstijgen, zullen deze kosten gelijk gesteld worden aan overproductie en zal het verschil verrekend worden via de nacalculatie. Doordat VGZ kijkt naar de gemiddelden op jaarbasis, kan compensatie plaatsvinden tussen relatief zwaardere en lichtere DBC s. Uiteraard staat VGZ open voor dialoog bij excessen en is aanpassing van de afspraak hierin bespreekbaar. Dit dient echter wel vooraf kenbaar gemaakt te worden. Zowel de zorgaanbieder als VGZ zullen in dit kader de productiemonitor gebruiken om hier actief op te sturen. Deze zal een belangrijk onderdeel vormen voor tussentijdse afstemming. De zorgaanbieder blijft uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk voor de bijsturing teneinde een negatieve verrekening te voorkomen. De VGZ-hersteleuro De herstelgedachte die door cliëntenorganisaties worden uitgedragen (het (weer) leren oppakken van maatschappelijke rollen), draagt bij aan de Goede Zorg die VGZ nastreeft. Onder deze herstelgedachte wordt het volgende verstaan: het behoud en/ of terugwinnen van de eigen regie over het eigen leven, de ontwikkeling van nieuwe betekenissen en doelen vormen samen de kern van herstel (bron: LPGGZ). Om deze visie op herstel te ondersteunen verwacht VGZ van de gecontracteerde geïntegreerde GGZ-instellingen in 2015 een symbolische afdracht van 1 per ambulante DBC en 1 per klinische DBC ter bevordering van de herstelgedachte. Kansrijke initiatieven zullen worden beloond door een gedeelte van de VGZ- hersteleuro s hiervoor beschikbaar te stellen is in bijgaande figuur een fictief voorbeeld 13

14 Planning Tijdspad Zorginkoop 2015 SGGZ, niet digitaal: Tijdstip Activiteit 4 juni 2014 Toelichting Inkoop SGGZ gereed (VGZ) 4 juni 2014 Toezending offerteformat (VGZ) Juni 2014 Eind juni- 15 juli 2014 Regionale Informatiebijeenkomsten (VGZ) Publiceren vragen en antwoorden (FAQ) inzake offerte (VGZ) 15 juli 2014 Indienen offertes (zorgaanbieder) (LET OP: 15 juli uiterste datum! ) 1 augustus 15 oktober 2014 Inkoopgesprekken (zorgaanbieder en VGZ) 1 november 2014 Getekende Zorgovereenkomst 2015 (zorgaanbieder en VGZ) 14

15 Bijlage 1 De actuele versie van deze bijlage kunt u terugvinden op onder: aangesloten partijen, zorgverzekeraars, VGZ, informatie. Zorgverzekeraar Merk / Volmacht Verzekering UZOVI-code NV Univé Zorg Merk Univé 0101 Merk Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) 0212 Merk ZEKUR 0101 Merk Zorgzaam Verzekerd 0101 VGZ Zorgverzekeraar NV Merk VGZ 7095 Merk IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen) 7095 Merk Bewuzt 7095 Volmacht IAK Volmacht B.V Volmacht Caresco BV 8965 Volmacht Turien & Co Assuradeuren 3341 Volmacht Aevitae 8956 IZZ Zorgverzekeraar NV Merk IZZ 9015 IZA Zorgverzekeraar NV Merk IZA 0699 Merk IZA Zorgverzekeraar NV 3334 NV Zorgverzekeraar UMC Merk UMC 0736 Zorgverzekeraar NV VGZ Cares Volmacht Aevitae (NV VGZ Cares) 3330 Volmacht Caresco (NV VGZ Cares)

16 Bijlage 2 Hoofdbehandelaarschap 2015 & het standpunt van Coöperatie VGZ 5 Hieronder vindt u informatie met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap volgens Coöperatie VGZ. Het betreft de beroepen die in aanmerking komen voor het hoofdbehandelaarschap, de bijbehorende verhoudingen, de taken van de hoofdbehandelaar volgens Minister Schippers en eventuele uitzonderingen voor Vaststelling hoofdbehandelaarschap Coöperatie VGZ: Voor 2015 heeft Coöperatie VGZ het beleid over het hoofdbehandelaarschap voor zorgaanbieders aangepast. We hanteren het werkveld van de volwassenen (vanaf 18 jaar); ouderen (betreffende de specifieke psychogeriatrische problematiek en geriatrische psychiatrie); adolescenten (tot en met 23 jaar betreffende specifieke problematiek in de adolescente leeftijd) en verslavingszorg. Hieronder ziet u per beroepsgroep wie hoofdbehandelaar kan zijn. Beroepsgroepen die geen hoofdbehandelaar kunnen zijn noemen we medebehandelaars. De GZ psycholoog en orthopedagoog generalist NVO kunnen onder voorwaarden specifiek benoemde taken van het hoofdbehandelaarschap onder verantwoordelijkheid van de psychiater en klinisch (neuro) psycholoog en psychotherapeut uitvoeren: Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) Volw ouderen adolesc Verslav Volw ouderen adolesc Verslav Hoofdbehandelaar Hoofdbehandelaar Psychiater X X X X X X X X Klinisch psycholoog X X X X X X X X Klinisch neuropsycholoog X X X X X X X X Psychotherapeut X X X X X X X X Specialist ouderen geneeskunde X X Geriater X X Verslavingsarts ingeschreven in profielregister KNMG X X Verpleegkundig specialist GGZ 3 jarige opleiding X X X X X X X X Hoofdbehandelaar Medebehandelaar GZ-psycholoog X X X X MDO MDO MDO MDO K&J Psycholoog NIP X MDO Orthopedagoog generalist NVO X MDO Ook de klinisch neuropsycholoog en de verpleegkundig specialist GGZ, die de 3-jarige opleiding heeft gevolgd, zijn in 2015 opgenomen als hoofdbehandelaar in de SGGZ. Gezien het kleine aantal klinisch neuropsychologen (120) en specifieke kennis passend bij een grote doelgroep (gedragsproblematiek bij CVA, NAH, ontwikkelingsstoornissen, cognitieve stoornissen etc.) heeft dit specialisme in multidisciplinaire setting de beste verspreiding en inbreng van haar specifieke kennis. Ook voor de verpleegkundig specialist, wiens expertise ligt op het verpleegkundig en maatschappelijk domein, geldt in de SGGZ dat zij de beste inbreng bieden van hun specifieke kennis in een multidisciplinair team. Voor de klinisch neuropsycholoog en de verpleegkundig specialist stellen we dan ook dat hoofdbehandelaarschap alleen mogelijk is in een multidisciplinaire setting. Het probleem dat op de voorgrond staat en waar de behandeling zich voornamelijk op richt, bepaalt wie binnen het team hoofdbehandelaar wordt. Betreft dit het psychisch functioneren, dan zijn de psychiater en klinisch (neuro)psycholoog hoofdbehandelaar. Betreft dit het maatschappelijk functioneren, dan kan de verpleegkundig specialist hoofdbehandelaar zijn. De orthopedagoog-generalist is opgenomen als medebehandelaar waarbij deze, onder dezelfde voorwaarden geldend bij de GZ psycholoog, coördinerende en uitvoerende taken van het hoofdbehandelaarschap kan uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de klinisch (neuro)psycholoog, psychiater of psychotherapeut. MDO in de tabel staat voor: de voorwaarden waaronder de GZ psycholoog of orthopedagoog generalist de coördinerende en uitvoerende taken onder verantwoordelijkheid van de psychotherapeut, klinisch (neuro) psycholoog of psychiater kan uitvoeren: Er moet sprake zijn van een multidisciplinair overleg waarin minimaal een psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog vertegenwoordigd is. 5 Coöperatie VGZ komt op 1 juni 2014 met dit document dat betrekking heeft op het hoofdbehandelaarschap. Alle informatie en/of documentatie die door Coöperatie VGZ voorheen is gecommuniceerd, komt hiermee te vervallen. 16

17 De psychiater, psychotherapeut of klinisch (neuro) psycholoog is eindverantwoordelijk voor de gestelde diagnose en de behandeling. Het multidisciplinair overleg moet bestaan uit regelmatige bijeenkomsten waarin met fysieke aanwezigheid van de hoofdbehandelaar (beeldbellen incidenteel toegestaan) en op casus niveau diagnostiek en behandeling besproken wordt. De coördinerende en uitvoerende taken die de medebehandelaar mag uitvoeren worden toegelicht onder het kopje taken hoofdbehandelaar. VGZ stelt voorwaarden aan de samenstelling van het multidisciplinair overleg en volgt daarbij het bio-psycho-sociaal model. Hierbij dient van deze drie facetten minimaal één deskundige aanwezig te zijn. Voor adolescenten achten wij medebehandeling van het systeem essentieel. Daarom dient een systeemtherapeut deel uit te maken van het multidisciplinair overleg. Verhouding inzet functies hoofdbehandelaar/mede behandelaren: VGZ stuurt op de volgende verhouding hoofdbehandelaar/ medebehandelaar, het gaat hierbij om de verhouding van geleverde zorg over het totaal gedeclareerde DBC s of producten GBGGZ (deze verhoudingen gelden als gemiddelde tijd voor alle VGZ-verzekerden in uw organisatie en niet per cliënt): Volwassenen Hoofdbehandelaar GBGGZ 70% zorgverlening door HB en 30% door mede behandelaren Hoofdbehandelaar SGGZ 30% zorgverlening door HB en 70% door mede behandelaren Voor de SGGZ geldt dat de eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar door direct contact via een face-to-face gesprek zijn aandeel neemt in het stellen van de diagnostiek, het vaststellen van het juiste behandelbeleid en de evaluatie van de behandeling. Het gaat hier om minimaal ander half uur directe tijd op een volledig zorgtraject (diagnostiek, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie). Uitzondering hierop vormen de crisis DBC s. Hierbij dient betrokkenheid van de hoofdbehandelaar bij een eenmalig contact tussen medebehandelaar en cliënt zichtbaar te zijn in de indirecte tijd. Mede behandelaren die in de GBGGZ en SGGZ onder de eindverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar werken, moeten een CONO beroep hebben. Een uitzondering hierop zijn de ervaringsdeskundigen. Deze moeten geschoold of getraind zijn waardoor de ervaringsdeskundige in staat is: Te reflecteren Agogische vaardigheden toe te passen Te motiveren Een voorbeeld functie te vervullen NB. Alleen CONO beroepen kunnen tijdschrijven op de DBC, een ervaringsdeskundige zonder CONO beroep, kan geen tijdschrijven op de DBC (zie DBC spelregels). Taken van de hoofdbehandelaar Coöperatie VGZ gaat uit van de taken die de hoofdbehandelaar moet kunnen vervullen, volgens Minister Schippers De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/ diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht. 2. De hoofdbehandelaar stelt in overleg met de patiënt het behandelplan - gericht op verantwoorde behandeling (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform) - vast. 3. De hoofdbehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 4. De hoofdbehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. Medebehandelaars hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering. 5. De hoofdbehandelaar laat zich informeren door medebehandelaars en andere bij de behandeling betrokken professionals, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling van de patiënt/cliënt. De hoofdbehandelaar toetst of de activiteiten van de anderen bijdragen aan de behandeling van de patiënt/cliënt en passen binnen het door de hoofdbehandelaar vastgestelde behandelplan. 6. De hoofdbehandelaar en medebehandelaars treffen elkaar in persoonlijk contact en in teamverband met de daartoe noodzakelijke frequentie (ook telefonisch en via beeldbellen), op geleide van de problematiek/vraagstelling van de patiënt. 7. De hoofdbehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en diens naasten (indien van toepassing en indien hiervoor toestemming is verkregen) over het beloop van de behandeling in relatie tot het behandelplan. 8. De hoofdbehandelaar heeft inzicht in de voortgang van de behandeling, hij evalueert met de patiënt en stelt indien nodig het behandelplan bij. De hoofdbehandelaar toetst tussentijds en aan het eind van de behandeling of en in welke mate de concreet omschreven behandeldoelen zijn bereikt. De hoofdbehandelaar autoriseert de beëindiging van de behandeling conform de DBC-spelregels. 6 Volgens de kamerbrief hoofdbehandelaarschap van van Minister Schippers. 17

18 Een GZ-psycholoog en een orthopedagoog-generalist NVO (jeugd) mogen onder MDO constructie de coördinerende en uitvoerende taken van het hoofdbehandelaarschap uitvoeren. Het gaat hier om de bovengenoemde punten 1, 2, 4, 5, 7, en deels 8 (het beëindigen van een DBC GGZ blijft de taak van de psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater en klinisch neuropsycholoog). De GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist NVO moeten voldoende kennis en vaardigheden bezitten om de coördinerende en uitvoerende taken van het hoofdbehandelaarschap uit te voeren. Dit kan en mag dus geen GZ-psycholoog in opleiding zijn. De psychiater of klinisch (neuro) psycholoog of psychotherapeut, blijft behandelverantwoordelijke. Voor de behandelaar die in opleiding is tot psychiater, klinisch (neuro) psycholoog psychotherapeut, of verpleegkundig specialist GGZ geldt dat hij de uitvoerende en coördinerende taken van het hoofdbehandelaarschap kan uitvoeren onder supervisie. De supervisor blijft de behandelverantwoordelijke. Niet toegestaan als hoofdbehandelaar in In zijn algemeenheid kan Coöperatie VGZ in het toestaan van beroepsgroepen voor hoofdbehandelaarschap niet afwijken van de lijst van Minister Schippers. Voor de SGGZ: Een arts-assistent niet in opleiding (anios) of een GGZ-arts (beiden basisartsen) kunnen niet de taken van het hoofdbehandelaarschap uitvoeren onder supervisie. Een basisarts staat niet op de lijst van Minister Schippers. Voor 2015 is een arts verstandelijk gehandicapten niet als hoofdbehandelaar toegestaan. Een arts verstandelijk gehandicapten komt niet voor op de lijst van Minister Schippers. Voor de GBGGZ: Hoofdbehandelaarschap van de SPV is niet toegestaan. De SPV komt niet voor op de lijst van Minister Schippers. 18

19 Bijlage 3 Verwijzer en verwijsbrief Verwijzers De volgende verwijzers zijn toegestaan naar de GBGGZ: Huisarts en bedrijfsarts. In het geval van een bedrijfsarts wordt de huisarts hier wel van op de hoogte gesteld. De volgende verwijzers zijn toegestaan naar de SGGZ: Huisarts, Specialist Ouderen Geneeskunde, Arts Verstandelijk Gehandicapten, Psychiater die een behandeltraject na verwijzing van de huisarts is gestart en voor dezelfde zorgvraag wil doorverwijzen. De huisarts wordt dan wel van de verwijzing op de hoogte gesteld. Verwijsbrief In zijn algemeenheid geldt dat er tijdregistratie kan plaatsvinden op de DBC indien er een geldende verwijsbrief aanwezig is. De datum van de verwijsbrief is hierbij leidend indien er controles plaats vinden. De verwijsbrief is geldend indien hij voldoet aan de volgende eisen: - Er is sprake van een Schriftelijke verwijsbrief/ Zorgmail - Verwijzing specificeert naar GBGGZ of SGGZ - De verwijzing bevat: beschrijving van de (vermoede ) psychische stoornis De verwijzing bevat de naam en woonplaats van verwijzer Handtekening en/of stempel van verwijzer AGB-code van verwijzer (NR/CU-717) Naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde Indien de verwijzing niet aan bovengenoemde eisen voldoet is er geen sprake van een geldende verwijzing en dient dit aan de verwijzer teruggekoppeld te worden om de juiste informatie beschikbaar te krijgen via de verwijzer. VGZ stimuleert verwijzers gebruik te maken van de NHG richtlijn voor verwijsinformatie. Uitzondering hierop zijn patiënten die in een crisis een eerste contact met de zorgaanbieder hebben (openen crisis DBC) of na crisis in reguliere zorg terecht komen. Dan heeft de SGGZ zorgaanbieder de plicht de huisarts te informeren over het crisis contact en het ingezette behandel beleid met het verzoek indien behandeling in de SGGZ nodig is een verwijsbrief te verstrekken. Dit verzoek wordt samen met de reactie van de huisarts vastgelegd in het dossier. Voor een cliënt die al in behandeling is of na het crisis contact geen behandeling gaat volgen in de SGGZ dan wel de GBGGZ is geen verwijsbrief nodig om de crisis DBC te kunnen declareren. 19

20 Bijlage 4 In onderstaande tabel vindt u de contactpersoon voor SGGZ: Regio Namen Functie Mailadres regio Zuid-West Martijn van Wijk Senior zorginkoper Steven Schonegevel Zorginkoper Lianne Remijn Zorginkoper Birgit van Rijswijk Zorginkoper Cindy van der Vorst Assistent zorginkoper Zuid-Oost Angelique Moonen Senior zorginkoper Desiree Drossaert Zorginkoper Rico Bastiaans Zorginkoper Sandra de Graaf Zorginkoper Ingeborg Bok Assistent zorginkoper Sylvia Schalks Assistent zorginkoper Job van Gogh Assistent zorginkoper Noord Rob Laane Senior zorginkoper Herman Diederiks Zorginkoper Erik Lubbers Zorginkoper Els van der Poel Zorginkoper Daniëlla Verell Assistent zorginkoper Nellie Bijvoet Assistent zorginkoper Ruth Reins Assistent zorginkoper 20

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7 4.2 Doelmatigheid...8

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Inleiding wijkverpleging 7 3 Inhoudelijke beleidsdoelstellingen 8 3.1 Afbakening aanspraak wijkverpleging 8 3.2

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2014 - Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Wijkverpleging 7 2 Zorginkoopdocument Wijkverpleging segment 1 10 2.1 Representatie, budget en gemeenten 12 2.2 Contracteisen 13

Nadere informatie

Inkoopdocument geriatrische revalidatie zorg 2015

Inkoopdocument geriatrische revalidatie zorg 2015 Inkoopdocument geriatrische revalidatie zorg 2015 1 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Middellangetermijnvisie geriatrische revalidatiezorg 4 2.1 Effectiviteit 4 2.2 Volume en concentratie 5 2.3 Regiodekking 5 2.4

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Betreffende GGZ en EED-zorg Vrijgevestigden

Nadere informatie

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland.

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland. <naam Opdrachtnemer> OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen Holland Rijnland en Betreffende perceel GGZ en EED-zorg vrijgevestigden Contractnummer: Contractdatum:

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

Vergaderstuk Adviescommissie Pakket

Vergaderstuk Adviescommissie Pakket Vergaderstuk Adviescommissie Pakket Datum 4 oktober 2013 Betreft Conceptrapport overheveling langdurige intramurale GGZ College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Advies Basis GGZ december 2011

Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Adviesvraag 11 1.2 Afbakening 11 1.3 Begrippenkader 13 1.4 Leeswijzer 14 2. Knelpunten en

Nadere informatie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles Kostenstijging GGZ De gestegen zorgkosten in de verslavingszorg zijn er de reden van dat DSW Zorgverzekeraar (DSW) heeft besloten in deze sector nadere controles uit te voeren. Deze controles hebben zich

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie