voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 Specialistische GGZ Voor niet digitaal te contracteren zorgaanbieders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 Specialistische GGZ Voor niet digitaal te contracteren zorgaanbieders"

Transcriptie

1 voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 Specialistische GGZ Voor niet digitaal te contracteren zorgaanbieders

2 Inhoud Inleiding 3 Visie VGZ op SGGZ 4 Transitie Langdurige intramurale GGZ 5 Selectie van zorgaanbieders 6 Productieplafond 7 Tariefbeleid 8 Inkoopcriteria en eisen 10 Sturing op zorgkosten 13 De VGZ-hersteleuro 13 Planning 14 Bijlage 1 15 Bijlage 2 16 Bijlage 3 19 Bijlage

3 Inleiding Voor u ligt de toelichting op de Inkoop 2015 van de Specialistische GGZ voor niet digitaal te contracteren zorgaanbieders, van de zorgverzekeraars die behoren tot Coöperatie VGZ U.A.(zie bijlage 1). Hierna te noemen VGZ. Voor zorgaanbieders die naast SGGZ ook GBGGZ aanbieden verwijzen wij naar de separate Toelichting Inkoop GBGGZ VGZ maakt in het beleid onderscheid in de wijze waarop ingekocht wordt. Het grootste deel van de overeenkomsten zal worden afgesloten via de digitale website. Daar waar sprake is van een verwachtte omzet bij VGZ van ,- of hoger en/ of klinische zorg zal inkoop niet via de digitale website plaatsvinden en is bijgaande toelichting van toepassing. In sommige gevallen kan de zorginkoper op basis van een individuele beoordeling van de betreffende zorgaanbieder de grens van wel of niet digitaal contacteren bijstellen. Ook in 2015 staan we binnen de GGZ met elkaar voor grote uitdagingen. De belangrijkste hierbij: Overheveling Jeugd GGZ naar de gemeentes per ; Overgang langdurige intramurale GGZ naar WLZ en ZVW 1 ; Toenemende druk op de zorgkosten. Ondanks deze grote uitdagingen heeft VGZ er het volste vertrouwen in dat wij samen met u deze veranderingen het hoofd kunnen bieden. Dit ten gunste van zowel onze verzekerden als voor uw cliënten. 1 Bij het schrijven van deze toelichting op de inkoop is er nog geen definitieve besluitvorming over de transitie van de langdurige intramurale GGZ naar de ZVW en de WLZ. In dit document geven we op dit onderdeel een richting aan voor de zorginkoop 2015 waarbij we uit zijn gegaan van inkoop van de langdurige intramurale GGZ (het 2e en 3e jaar van behandeling) binnen de ZVW. 3

4 Visie VGZ op SGGZ De SGGZ behandelt met name complexe of hoog-complexe GGZ stoornissen waarvoor een multidisciplinair behandelaanbod georganiseerd dient te zijn. Er is sprake van intensieve ambulant georganiseerde zorg, soms gekoppeld aan een intensief kortdurende intramurale opname. VGZ blijft van mening dat de SGGZ gebaat is bij doelmatige zorg, waarin de klinische capaciteit conform het bestuurlijk akkoord verder wordt afgebouwd. De hiermee vrijgekomen gelden worden gedeeltelijk ingezet voor het versterken van de GBGGZ en ambulante zorgvormen. Hierdoor wordt de zorg dichter bij de patiënt gebracht en kunnen meer patiënten worden geholpen met dezelfde of minder middelen. De sector heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het is daarbij belangrijk dat het effect van de behandeling zichtbaar is voor zowel cliënten als zorgverleners. ROM blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt van VGZ. De aandacht is vooralsnog gericht op het uitvoeren van de meting, maar in toenemende mate ook op het interpreteren van de resultaten. VGZ hecht grote waarde aan de ervaringen met zorg door haar verzekerden en aan de inbreng van cliëntenraad/familieraad. Deze inbreng blijft dus ook geborgd in ons beleid voor Vanuit VGZ zal in toenemende mate sturing gegeven worden op regionaal niveau. Op deze wijze kunnen we ook vanuit de inkoop gericht aandacht schenken aan specifieke regionale situaties. Hiertoe ontwikkelt VGZ een regiovisie die onder andere ook richtinggevend zal zijn bij de bepaling van de gewenste klinische capaciteit voor VGZ verzekerden. Kortom, VGZ heeft een bestendig beleid en blijft zich richten op de speerpunten: - Kwaliteit - Klantbeleving - Zorgkosten 4

5 Transitie Langdurige intramurale GGZ Bij het vaststellen van dit document heeft de minister het voornemen om de langdurige intramurale GGZ over te hevelen naar de zorgverzekeringswet (2e en 3e jaar van verblijf met behandeling) en het langere verblijf met behandeling naar de WLZ. Politieke besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Hierdoor kan VGZ op dit punt geen inkoopbeleid en tarifering bepalen. VGZ gaat er vooralsnog vanuit dat de tarieven en prestaties (behoudens indexering) van de langdurige intramurale GGZ t/m 2016 gelijk blijven. In de inkoop 2015 zal VGZ de tarifering en contractering van de langdurige GGZ zoveel mogelijk laten aansluiten bij de reeds aanwezige tarifering en contractering voor het eerste jaar van klinische behandeling. VGZ vraagt zorgaanbieders die in 2014 reeds ZZP B s hebben geleverd, een aanvullende offerte uit te brengen bij de reguliere in te dienen inkoopofferte (sluitingsdatum 15 juli 2014). VGZ zal, na definitieve besluitvorming rondom de transitie, aanvullende inkoopdocumenten toesturen. We verzoeken zorgaanbieders hier rekening mee te houden bij het uitbrengen van een offerte. Zorgaanbieders die een offerte uit willen brengen voor het 2e en 3e jaar van behandeling, kunnen als volgt handelen: Indienen van een offerte voor 2e en 3e jaar klinische behandeling (ZZP B s) in het door VGZ ter beschikking gestelde offerteformat; Indienen van het productieafsprakenformulier 2014 dat u met uw zorgkantoor hebt afgesproken ter onderbouwing van uw offerte; Aangeven welk aandeel van uw huidige productieafspraak met het zorgkantoor VGZ cliënten betreft. U geeft dit aan voor zowel cliënten welke momenteel voor het 2e of 3e jaar een klinische behandeling krijgen alsmede cliënten welke reeds langer dan drie jaar klinische zorg ontvangen. Na het definitief vaststellen van de transitie langdurige GGZ, zal VGZ een aantal beleidspunten benoemen en nader uitwerken. Het betreft: Extramuralisering en behandelduur (in lijn met het eerste jaar van klinische behandeling); Toegang tot de langdurige intramurale GGZ; Noodzaak en wenselijkheid van langdurig verblijf; Productmix en productieomvang; Tarifering en inkoopcriteria; Dagbesteding. 5

6 Selectie van zorgaanbieders Uitsluitingscriteria gehanteerd door VGZ De volgende aanbieders worden vooraf uitgesloten voor een overeenkomst: 1) Zorgaanbieders die de algemene voorwaarden 2014/2015 van VGZ niet bindend verklaren. 2) Zorgaanbieders die uitsluitend zorg leveren die volgens het Zorginstituut Nederland rapport niet valt onder de verzekerde aanspraak. 4) Nieuwe zorgaanbieders met alleen klinische DBC s en verblijfsdagen 5) Nieuwe zorgaanbieders met verblijfsdagen in het buitenland 6) Zorgaanbieders die niet voldoen aan de eisen voor hoofdbehandelaarschap 7) Zorgaanbieders die niet werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen 8) Zorgaanbieders waarvan de behandelaren de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. Voldoende in de zin van in staat om goed multidisciplinair /intercollegiaal overleg te kunnen voeren. 8) Zorgaanbieders die behandelplannen niet (ook) in de Nederlandse taal opstellen 9) Zorgaanbieders waarbij sprake is van surseance van betaling of faillissement. 10) Zorgaanbieders op wie straf- en / of tuchtrechtelijke maatregelen van toepassing zijn Selectiecriteria gehanteerd door VGZ In 2015 starten we met een aantal DBC groepen waarvoor we de inkoop selectief inrichten. Dit wil zeggen dat aanbieders die deze DBC groepen willen aanbieden aan specifieke eisen moeten voldoen. Indien zij niet aan deze eisen kunnen voldoen, dan wordt de betreffende DBC groep niet ingekocht bij deze zorgaanbieder. Het betreft de volgende DBC groepen: Angst en Depressie Verslaving Eetstoornissen Dementie Crisis In het offerteformat zal nadere invulling worden gegeven aan deze specifieke eisen. Selectiecriteria Selectie Vragen JA NEE 1 Uitgesloten zorgaanbieder Niet contracteren Ga naar criterium 2 2 Budget > en/of klinische capaciteit 3 Zorgaanbod betreft (ook) eetstoornissen, angst, depressie, dementie of crisis DBC s? Ga naar criterium 3 Gebruik format selectieve inkoop en/of format crisis in het offerteformat en ga verder naar criterium 4 Digitale contractering Ga naar criterium 4 4 Overeenkomst 2014 met VGZ? Ga naar criterium 5 Beleid nieuwe zorgaanbieder 5 Passend binnen regiovisie GHOR? Toezenden offerteformat Passend te maken? Ja: toezenden offerteformat. Nee: niet contracteren. Algemeen Fusies of afsplitsingen van zorgaanbieders die SGGZ-zorg leveren, worden als een (totaal) offerte beoordeeld. Dit om binnen de doelstellingen van het Hoofdlijnen Akkoord te kunnen blijven. Het toezenden van een offerteformat geeft geen recht op een productieafspraak. 6

7 Productieplafond Productieplafond Ook in 2015 hanteert VGZ een productieplafond voor VGZ verzekerden. Hierbij is geen sprake van een gegarandeerd minimum. Gelijkmatige spreiding van de zorg over de betreffende periode binnen dit productieplafond is een vereiste net als de zorgplicht door het jaar heen. VGZ nacalculatie Voor zorgaanbieders zal doorbetaling van de DBC s, geopend in 2015 boven het productieplafond, in principe doorgang vinden. Over het deel dat wordt geproduceerd en gefactureerd boven het productieplafond zal na afsluiting van het DBC jaar of eerder tussentijds, een naheffing middels een nacalculatie plaatsvinden. Naast nacalculatie van de overproductie zal deze nacalculatie tevens gebruikt worden voor: - De nacalculatie van inkoopcriteria indien de afspraak niet is nagekomen (correctie tariefpercentage) of andere afspraken waaraan een geldelijke afspraak is verbonden; - De nacalculatie van verblijfsdagen incl. NHC indien de realisatie van verblijfsdagen voor VGZ verzekerden niet in lijn is met de productieafspraak; - De nacalculatie op het verschil van hogere gemiddelde prijzen dan overeengekomen (zie punt sturing op zorgkosten). Eisen m.b.t. een goedgekeurde accountantsverklaring dan wel een verklaring met een beperking, blijven net als voorheen voor de nacalculatie gelden voor deze verrekening. Hoogte productieplafond 2 Bij een deel van de zorgaanbieders zal VGZ vooraf een ingevuld offerteformat toesturen. Indien er door VGZ vooraf geen plafond kenbaar gemaakt wordt of geen ingevuld offerteformat wordt verstuurd, dient als maximum voor de offerte het productieplafond SGGZ 2014 aangehouden te worden, met de volgende twee aanpassingen: 1. Aanpassingen op basis van wetswijzigingen - Vermindering met het kind- en jeugddeel (inclusief dyslexie) - Vermeerdering met onderbouwde overheveling vanuit de langdurige intramurale GGZ naar de ZVW 2. Aanpassingen op basis van het effectueren van de beleidsdoelstellingen. Bijvoorbeeld substitutie SGGZ naar GBGGZ (aanvullend t.o.v. de productieafspraak 2014) en afbouw ligdagen. Tussentijdse bijstelling afspraak Tussentijdse aanpassing van de afspraak is in de onderstaande gevallen mogelijk: - Schriftelijk vastgelegde overeenstemming tussen zorgaanbieder en VGZ in verband met aantoonbare verschuivingen in de markt en/ of de vraag - Indien de realisatie meer dan 10% achterblijft bij de gemaakte productieafspraak kan VGZ het productieplafond tussentijds verlagen en de betreffende productgroep(en) elders inkopen - Indien visitatie of materiële controle daar aanleiding toe geeft kan VGZ het productieplafond tussentijds eenzijdig verlagen - Verzekerdenmutaties, zoals ook toegepast in 2014, maar dan met differentiatie per label 2 Voorbehoud: als gevolg van overheidsmaatregelen en wijzigingen in wet- en regelgeving kan er nog bijstelling van het productieplafond plaatsvinden bijvoorbeeld bij pakketaanpassingen. 7

8 Tariefbeleid In 2015 zijn de inkoopcriteria gespecificeerd per type zorgaanbieder en gekoppeld aan een ophoging van het VGZ tarief: PAAZ/ PUK Zorgaanbieder met klinisch aanbod niet zijnde PAAZ/PUK Uitsluitend ambulant aanbod Startpercentage 79% 79% 79% Kortingspercentage* Zorgkosten 1. Afbouw klinische capaciteit 3% 3% 2. Substitutie vanuit SGGZ naar GBGGZ 2% 2% 2% 3. Fase 4 digitale zorg of aantoonbaar voldoende progressie/groei 1% 1% Klantbeleving 4. Door de zorginkoper goedgekeurd format (F)ACT ingediend bij offerte 5. Bij de zorgaanbieder is sprake van een actieve en directe vertegenwoordiging van de cliënt 2% 2% 2% 2% 6. Uitvoeren van CQi (meest recente rapportage aanleveren) 1% 1% 1% Kwaliteit 7a. (groei van het) % voormetingen (t.o.v. 2013) zichtbaar in BRAM * 75% voormetingen in de periode februari t/m april 2014 (het hoogste percentage is bepalend) zichtbaar in BRAM OF * 25% groei voormetingen april 2014 ten opzicht van april 2013 zichtbaar in BRAM 7b. % geldige voor- en nametingen 40% van februari t/m april 2014 (hoogste percentage is bepalend) zichtbaar in BRAM. Toegepast als voorspeller voor doorgroei naar 50% eind ROM is geïntegreerd in de behandelrelatie (ter beoordeling door de zorginkoper). 9. Aanwezigheid van zorgpaden en aansluiting hiervan op de zorgketen. 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10. Door de zorginkoper goedgekeurd format PAAZ / PUK. 2% Individuele inkoopcriteria 11. Individueel criterium, ter beoordeling door de zorginkoper (evt. in samenspraak met de cliëntenraad) en indien van toepassing een criterium gericht op opbouw (F)ACT. 12. Keuze uit overige prestatie-indicator(en) LPGGZ: herstelondersteuning, familieperspectief of inzet ervaringsdeskundigheid. 2% 2% 3% 1% 1% 1% Maximale VGZ-tarief 96% 97% 93% * Het kortingspercentage van de productieafspraak 2014 wordt hierbij overgenomen. VGZ tarief In 2015 hanteert VGZ, evenals in 2014, een eigen tarievenlijst welke afwijkt van de maximum DBC-tarieven vastgesteld door de NZa. De VGZ tarieven 2015 zullen vermeld worden in het offerteformulier en zijn berekend op basis van de volgende formule: Opbouw VGZ maximum DBC tarief 2015 VGZ DBC-tarief 2014 NZa voorlopige index 2014 (1,21%) + Definitieve index VGZ voorlopige index De definitieve index 2014 en voorlopige index 2015 zullen worden vastgesteld op basis van de gepubliceerde Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) en Centraal Economisch Plan (CEP) 8

9 VGZ heeft het recht om af te wijken van de door VGZ vastgestelde maximum DBC-tarieven 2015 indien de NZa bij tariefbeschikking maximum DBC-tarieven voor 2015 vaststelt die lager zijn dan de VGZ maximum DBC-tarieven In dit geval zullen de VGZ maximum DBC-tarieven gemaximeerd worden op de wettelijke NZa maximum DBC-tarieven Daarnaast heeft VGZ het recht af te wijken indien de NZa de definitieve index 2014 en/ of het (voorlopige) indexcijfer 2015 niet of niet volledig verwerkt in de wettelijk vastgestelde maximum DBC-tarieven In dit geval zullen de VGZ maximum DBC-tarieven hiervoor gecorrigeerd worden. Voor de normatieve huisvestingscomponent (NHC) hanteren we het wettelijk vastgesteld tarief. 9

10 Inkoopcriteria en eisen Inkoopcriteria Zorgkosten: 1) Afbouw klinische capaciteit Voor VGZ is het uitgangspunt dat verzekerden/cliënten uitsluitend opgenomen worden in een klinische voorziening, indien het strikt noodzakelijk is. Een opname is primair gericht op bescherming van de cliënt. Waar mogelijk wordt ingezet op het bieden van een ambulante zorgvorm, ook bij complexe problematiek. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede. VGZ vertaalt de afbouw in een doelstelling om in 2016 tot een maximaal regionaal aanbod te komen van 60 GGZ-bedden per verzekerden. Hiertoe is door VGZ een model gemaakt waarin rekening is gehouden met spreidings- en concentratievraagstukken. Dit leidt tot maatwerk doelstellingen per zorgaanbieder. Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan tot het aanleveren van een business case met een plan van aanpak om deze norm in 2016 te bereiken in het adherentiegebied van de zorgaanbieder. De toekenning van 3% DBC-tarief in verband met afbouw klinische capaciteit wordt gedaan op basis van de te maken productieafspraak voor Blijkt de realisatie hoger dan de productieafspraak, dan wordt deze 3% alsnog ex-post teruggevorderd via de nacalculatie. 2) Substitutie SGGZ naar GBGGZ In 2015 zal significante aanvullende substitutie vanuit de SGGZ naar de GBGGZ dienen plaats te vinden. Dit zal per zorgaanbieder individueel bekeken worden en is onder andere afhankelijk van het ambitieniveau van de afspraak van 2014 en de realisatie hiervan. Indien met de productieafspraak de individuele doelstelling voor substitutie wordt gerealiseerd, wordt 2% DBC-tarief toegekend. Voor nadere toelichting op de GBGGZ verwijzen wij naar de separate Toelichting Inkoop GBGGZ ) Fase Digitale Zorg VGZ merkt dat cliënten geen beeld hebben bij het term e-health. Daarom introduceren wij digitale zorg. De zorgaanbieder dient aan te geven in welke fase van digitale zorg (e-health) de organisatie zich bevindt: Fase 1) Indien de zorgaanbieder via een website informeert over diagnostiek, behandeling, type behandelaren en te behandelen doelgroepen Fase 2) Indien de zorgaanbieder naast fase 1) ook de mogelijkheid biedt voor online aanmelding Fase 3) Indien de zorgaanbieder naast fase 2) een digitale omgeving biedt waar e-health modules aangeboden worden naast de face-to-face behandeling Fase 4) Indien de zorgaanbieder naast fase 3) een integraal blended aanbod biedt via een digitale omgeving waarin opgenomen: e-health modules, behandelplan, behandeldoelen, behandelresultaten (ROM), tevredenheid (CQi), en de afspraken tussen cliënt en de zorgverlener. Cliënten kunnen direct hulp en informatie online halen, algemene informatie voor zijn oriëntatie zoals zelf tests en vervolgens indien nodig zelfhulp, online vragenlijsten in het kader van de intake, behandelmodules, psycho-educatie, behandelresultaten, tevredenheid, terugvalpreventie. Al deze digitale componenten zijn samengebracht in een integraal platform. Indien een zorgaanbieder zich in fase 4) bevindt en/of voldoende progressie/groei aantoonbaar kan maken, dan wordt 1% DBC-tarief toegekend. 4) (F)ACT Het afbouwen van klinische verblijfsplaatsen moet samengaan met het anders organiseren van (ambulante) zorg, waarbij de verbinding met wijknetwerken, GBGGZ en Huisartsen (POH GGZ) evenals uitstroom uit (F)ACT randvoorwaarden zijn. In 2015 gaat VGZ actief sturen op de juiste instroom, caseload en door- of uitstroom bij de (F)ACT teams. Hierbij hecht VGZ er onder andere waarde aan dat in ieder FACT team een ervaringsdeskundige wordt ingezet. Indien in de zorginkoper het door de zorgaanbieder compleet ingevulde format (F)ACT goedkeurt, wordt 2% DBC-tarief toegekend. Klantbeleving: 5) Indicator cliëntenvertegenwoordiging VGZ hecht grote waarde aan de inbreng van cliëntenraden en cliëntenorganisaties. Zorgaanbieders dienen daarom aantoonbaar te maken op welke wijze cliëntenparticipatie structureel een plek heeft binnen het beleidsproces in hun organisatie. Dit kan bijvoorbeeld middels cliënttevredenheidsonderzoek, betrokkenheid en inzet ervaringsdeskundigen, beleid m.b.t. cliënt/familie/ betrokkenenparticipatie en evaluatie van het crisis- en dwang en drang beleid. In het offerteformat zal gevraagd worden naar een toelichting hierop, ondertekend door zowel de zorgaanbieder als de cliëntenraad. Indien deze toelichting akkoord wordt bevonden, wordt 2% DBC-tarief toegekend. 10

11 6) Meten van klantervaringen door middel van de CQ-index (CQi) Met een CQi is de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënten op een gestandaardiseerde manier in kaart te brengen. De vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen van cliënten met de zorg en in wat zij belangrijk vinden. Kwaliteit van zorg betekent immers niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van cliënten of hun vertegenwoordigers. VGZ wil de ervaring van de cliënt ook borgen bij de Zorginkoop. De CQ-index is hiervoor het meest geschikte instrument. Het grote voordeel van het werken met de CQi is dat het een valide instrument is om patiëntervaringen te meten. Dat betekent dat de resultaten betrouwbaar zijn en goed vergelijkbaar met andere zorgaanbieders die ook gebruik maken van CQi. Het meest recente evaluatierapport van deze meting (2013 of 2014) dient met de offerte ingediend te worden, ondertekend door de cliëntenraad. Indien akkoord wordt 1% DBC-tarief toegekend. Kwaliteit: 7) Uitvoeren Routine Outcome Measurement (ROM) Vanuit VGZ is de afgelopen jaren sterk ingezet op het vergroten van de toepassing van uitkomstmeting in de behandeling in de GGZ. In gaat VGZ binnen het project voor goede zorg uitkomsten van zorg (zoals ROM en CQi) onderzoeken en analyseren. Dit om na te gaan op welke manier deze informatie kan worden ingezet om onze verzekerden toe te leiden naar het beste zorgaanbod voor zijn of haar zorgvraag. Binnen het aandoeningsgerichte beleid voor Depressie en Angst wordt ruimte geboden aan zorgaanbieders om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uitkomst gestuurde zorg. Daarnaast beoordelen we in 2015 de ROM op: 7a) (groei van het) % voormetingen zichtbaar in BRAM 75% voormetingen in de periode februari t/m april 2014 (het hoogste percentage is bepalend) OF 25% groei voormetingen april 2014 ten opzichte van april b) Geldige voor- en nameting zichtbaar in BRAM % geldige voor- en nametingen 40% van februari t/m april 2014 (hoogste percentage is bepalend). Toegepast als voorspeller voor doorgroei naar 50% eind ) ROM geïntegreerd in de behandelrelatie Zorgaanbieders dienen in de offerte aan te geven of en zo ja hoe ROM geïntegreerd is in de behandelrelatie. Naast het structureel toepassen, dienen de uitkomsten van de ROM metingen ook besproken te worden met de cliënt tijdens de behandeling. Indien dit voldoende aantoonbaar wordt gemaakt in de offerte en het inkoopgesprek wordt 1% DBC-tarief toegekend. 9) Zorgpaden VGZ wil de inrichting van zorgpaden op instellingsniveau stimuleren. Hierbij is, na diagnostiek en vaststelling van de benodigde zorg, duidelijk welk behandelaanbod (zorgpad) voor de cliënt passend is. Het zorgpad dient goed aan te sluiten op het voorliggende of nakomende echelon. Indien dit voldoende aantoonbaar wordt gemaakt in de offerte en het inkoopgesprek wordt 1% DBC-tarief toegekend. 10) PAAZ en PUK VGZ kent een bijzondere positie toe aan de ziekenhuispsychiatrie. De ziekenhuispsychiatrie moet zich richten op specifieke psychiatrische ziektebeelden waarbij een somatische component leidend is in het psychiatrische ziektebeeld. PAAZ en PUK dienen het format PAAZ/PUK aan te leveren en indien dit door de zorginkoper positief beoordeeld wordt, wordt 2% DBC-tarief toegekend. Individueel: 11) Individuele criteria Vanwege het positieve effect in 2014 wordt er in 2015 wederom gebruik gemaakt van individuele criteria. Deze criteria zijn op maat te bepalen door de zorginkoper. Indien de norm (F)ACT in de regio significant achterblijft, zal dit in ieder geval opgenomen worden als extra stimulans. Verder kan de zorginkoper met de individuele criteria invulling geven aan specifieke aandachtspunten voor de regio, dan wel de zorgaanbieder. 12) Prestatie-indicator(en) LPGGZ De zorginkoper maakt een selectie uit de volgende drie, door de LPGGZ benoemde Prestatie Indicatoren 4 : Herstelondersteuning Zorgaanbieders dienen aan te tonen dat herstelondersteuning (zorg die zich niet uitsluitend richt op het terugdringen van symptomen en klachten, maar zorg die de cliënt de ruimte en het perspectief biedt om zijn eigen leven in te richten volgens zijn eigen wensen) deel uitmaakt van het behandelpakket van de instelling en dat dit toegankelijk is voor cliënten die hier behoefte aan hebben. Tot de mogelijkheid behoren de Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE-)cursussen voor de langdurige zorg, maar ook andere (gelijkwaardige) herstelcursussen. 4 Bron: LPGGZ, Zorginkoop GGZ 2015, Criteria & accenten vanuit cliënten-/familieperspectief, 25 april

12 Familieperspectief Zorgaanbieders dienen de aanwezigheid van een vastgesteld familiebeleid aan te tonen. Dit familiebeleid is opgenomen in de kwaliteitscyclus en bestaat uit de volgende onderdelen: - familiegegevens zijn opgenomen in het cliëntregistratiesysteem; - invoering triadekaart als onderdeel van het behandelplan; - ondersteuning familie op basis van wensen en behoeften; - vast en toegankelijk aanspreekpunt voor de familie bij de zorgaanbieder; - een klachtenregeling voor klachten van familie; - adequate informatievoorziening naar familie; - betrokkenheid familie bij de evaluatie van het behandelplan. De zorgaanbieder kan daarnaast overige samenwerkingsafspraken met cliënten- en familieorganisaties inzichtelijk maken. Inzet ervaringsdeskundigheid De aanwezigheid van een vastgesteld visie- en beleidsplan met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid onder andere in relatie tot herstelondersteunende zorg. Facetten hierbij zijn: - Een aandachtsfunctionaris ervaringsdeskundigheid - Functiebeschrijvingen en profielschetsen voor ervaringsdeskundigen - Ervaringsdeskundigen binnen zorgteams - Specifiek scholingsaanbod, intervisie en supervisie voor ervaringsdeskundigen. Eisen Naast de twaalf inkoopcriteria die zijn opgenomen in de tarieftabel, zijn er ook een aantal eisen opgenomen in de offerte en in de overeenkomst Als de zorgaanbieder niet voldoet aan één van de onderstaande eisen zal VGZ geen productieafspraak maken met deze zorgaanbieder in 2015 dan wel de gedeclareerde DBC niet uitbetalen of terugvorderen. Deze eisen zijn: Protocollair Werken Protocollair werken en volgen van de richtlijnen waardoor een juiste inzet van bewezen effectieve methoden ontstaat, vindt op dit moment nog onvoldoende plaats in de GGZ. Daarom zal VGZ alleen een productieafspraak maken met SGGZ aanbieders die kunnen aantonen dat het behandelprogramma dat zij bieden de richtlijnen volgt. Hoofdbehandelaar VGZ heeft vastgesteld wie hoofdbehandelaar mogen zijn bij de SGGZ en de GBGGZ, zie bijlage 2. De hoofdbehandelaar is onder andere eindverantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling. Verdere taken van de hoofdbehandelaar staan in bijlage 2 genoemd. Voldoen aan het inzetten van de juiste hoofdbehandelaars is een voorwaarde voor het maken van een productieafspraak Verwijzer/verwijsbrief VGZ heeft vastgesteld wie mag verwijzen naar de GBGGZ en SGGZ (zie bijlage 3). Zonder juiste verwijzing mag een instelling geleverde zorg niet declareren. Daarnaast zijn er minimumeisen gesteld aan de verwijsbrief. Doelmatig voorschrijven farmacie VGZ stelt als eis voor een overeenkomst 2015 dat de zorgaanbieder doelmatig farmacie voorschrijft. Daarom zal er in de overeenkomst SGGZ 2015 de volgende bepaling worden opgenomen: Indien genees- en verbandmiddelen door personeel van de zorgaanbieder bij hun werkzaamheden worden voorgeschreven, bevordert de zorgaanbieder naar beste vermogen dat dat op medisch/farmacotherapeutisch en economisch verantwoorde wijze geschiedt. Uitgangspunt is dat wordt voorgeschreven op basis van evidencebased criteria en dat generieke beschikbare middelen op stofnaam worden voorgeschreven. In het kader van doelmatige farmacotherapie houden de tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren van de zorgaanbieder zich aan de volgende algemene voorschrijfrichtlijnen: a) De tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren schrijven in alle gevallen geneesmiddelen op stofnaam voor; b) De tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren schrijven geneesmiddelen voor onder vermelding van hun persoonlijke AGB zorgverlenerscode c) De tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren zijn ervan op de hoogte dat de zorgverzekeraar een preferentiebeleid voert ten aanzien van geneesmiddelen. In de apotheek wordt aan de hand van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar bepaald welk product van een stofnaam geleverd wordt aan verzekerde. Zie d) Indien het medisch niet verantwoord is dat de verzekerde het aangewezen product van de zorgverzekeraar gebruikt, dan kan de tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren besluiten op het recept naast de stofnaam ook het merk te vermelden. Op alle uitgeschreven voorschriften staat in dit geval de aantekening MN (Medische Noodzaak). Nadere onderbouwing van dit besluit wordt door de zorgaanbieder vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt; 12

13 e) Op verzoek van de zorgverzekeraar geeft de zorgaanbieder inzage in het medisch dossier van de patiënt aan de medisch adviseur van de zorgverzekeraar; f) De zorgverzekeraar geeft op verzoek van zorgaanbieder aan de zorgaanbieder inzage in het voorschrijfgedrag van de tot voorschrijven bevoegde (hoofd)behandelaren. Shared Decision Making Indien de situatie van de cliënt het toelaat past de zorgaanbieder Shared Decision Making (SDM) toe en heeft dit geborgd binnen zijn organisatie. Uit de zorgplannen van verzekerden van VGZ dient op te maken te zijn dat SDM is opgenomen in het behandelplan. Sturing op zorgkosten Het gedeelde belang om goede zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden is evident. Daarom pakt VGZ haar rol in het beheersbaar krijgen en houden van deze kosten, waarbij we geen concessies willen doen aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Voor 2015 zal VGZ daarom wederom actief sturen en nacalculeren op: Maximaal gemiddelde DBC kosten voor ambulante DBC s Maximaal gemiddelde prijs alle kosten verblijf, klinische DBC s en deelprestaties verblijf (bij klinische aanbieders) In de komende gesprekken gaat de zorginkoper van VGZ (zie bijlage 4) met de zorgaanbieder individueel reële en concrete afspraken maken over deze gemiddelde kosten voor 2015, waarna deze contractueel worden vastgelegd. Mochten de gerealiseerde gemiddelde kosten de overeengekomen maximale kosten overstijgen, zullen deze kosten gelijk gesteld worden aan overproductie en zal het verschil verrekend worden via de nacalculatie. Doordat VGZ kijkt naar de gemiddelden op jaarbasis, kan compensatie plaatsvinden tussen relatief zwaardere en lichtere DBC s. Uiteraard staat VGZ open voor dialoog bij excessen en is aanpassing van de afspraak hierin bespreekbaar. Dit dient echter wel vooraf kenbaar gemaakt te worden. Zowel de zorgaanbieder als VGZ zullen in dit kader de productiemonitor gebruiken om hier actief op te sturen. Deze zal een belangrijk onderdeel vormen voor tussentijdse afstemming. De zorgaanbieder blijft uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk voor de bijsturing teneinde een negatieve verrekening te voorkomen. De VGZ-hersteleuro De herstelgedachte die door cliëntenorganisaties worden uitgedragen (het (weer) leren oppakken van maatschappelijke rollen), draagt bij aan de Goede Zorg die VGZ nastreeft. Onder deze herstelgedachte wordt het volgende verstaan: het behoud en/ of terugwinnen van de eigen regie over het eigen leven, de ontwikkeling van nieuwe betekenissen en doelen vormen samen de kern van herstel (bron: LPGGZ). Om deze visie op herstel te ondersteunen verwacht VGZ van de gecontracteerde geïntegreerde GGZ-instellingen in 2015 een symbolische afdracht van 1 per ambulante DBC en 1 per klinische DBC ter bevordering van de herstelgedachte. Kansrijke initiatieven zullen worden beloond door een gedeelte van de VGZ- hersteleuro s hiervoor beschikbaar te stellen is in bijgaande figuur een fictief voorbeeld 13

14 Planning Tijdspad Zorginkoop 2015 SGGZ, niet digitaal: Tijdstip Activiteit 4 juni 2014 Toelichting Inkoop SGGZ gereed (VGZ) 4 juni 2014 Toezending offerteformat (VGZ) Juni 2014 Eind juni- 15 juli 2014 Regionale Informatiebijeenkomsten (VGZ) Publiceren vragen en antwoorden (FAQ) inzake offerte (VGZ) 15 juli 2014 Indienen offertes (zorgaanbieder) (LET OP: 15 juli uiterste datum! ) 1 augustus 15 oktober 2014 Inkoopgesprekken (zorgaanbieder en VGZ) 1 november 2014 Getekende Zorgovereenkomst 2015 (zorgaanbieder en VGZ) 14

15 Bijlage 1 De actuele versie van deze bijlage kunt u terugvinden op onder: aangesloten partijen, zorgverzekeraars, VGZ, informatie. Zorgverzekeraar Merk / Volmacht Verzekering UZOVI-code NV Univé Zorg Merk Univé 0101 Merk Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) 0212 Merk ZEKUR 0101 Merk Zorgzaam Verzekerd 0101 VGZ Zorgverzekeraar NV Merk VGZ 7095 Merk IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen) 7095 Merk Bewuzt 7095 Volmacht IAK Volmacht B.V Volmacht Caresco BV 8965 Volmacht Turien & Co Assuradeuren 3341 Volmacht Aevitae 8956 IZZ Zorgverzekeraar NV Merk IZZ 9015 IZA Zorgverzekeraar NV Merk IZA 0699 Merk IZA Zorgverzekeraar NV 3334 NV Zorgverzekeraar UMC Merk UMC 0736 Zorgverzekeraar NV VGZ Cares Volmacht Aevitae (NV VGZ Cares) 3330 Volmacht Caresco (NV VGZ Cares)

16 Bijlage 2 Hoofdbehandelaarschap 2015 & het standpunt van Coöperatie VGZ 5 Hieronder vindt u informatie met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap volgens Coöperatie VGZ. Het betreft de beroepen die in aanmerking komen voor het hoofdbehandelaarschap, de bijbehorende verhoudingen, de taken van de hoofdbehandelaar volgens Minister Schippers en eventuele uitzonderingen voor Vaststelling hoofdbehandelaarschap Coöperatie VGZ: Voor 2015 heeft Coöperatie VGZ het beleid over het hoofdbehandelaarschap voor zorgaanbieders aangepast. We hanteren het werkveld van de volwassenen (vanaf 18 jaar); ouderen (betreffende de specifieke psychogeriatrische problematiek en geriatrische psychiatrie); adolescenten (tot en met 23 jaar betreffende specifieke problematiek in de adolescente leeftijd) en verslavingszorg. Hieronder ziet u per beroepsgroep wie hoofdbehandelaar kan zijn. Beroepsgroepen die geen hoofdbehandelaar kunnen zijn noemen we medebehandelaars. De GZ psycholoog en orthopedagoog generalist NVO kunnen onder voorwaarden specifiek benoemde taken van het hoofdbehandelaarschap onder verantwoordelijkheid van de psychiater en klinisch (neuro) psycholoog en psychotherapeut uitvoeren: Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) Volw ouderen adolesc Verslav Volw ouderen adolesc Verslav Hoofdbehandelaar Hoofdbehandelaar Psychiater X X X X X X X X Klinisch psycholoog X X X X X X X X Klinisch neuropsycholoog X X X X X X X X Psychotherapeut X X X X X X X X Specialist ouderen geneeskunde X X Geriater X X Verslavingsarts ingeschreven in profielregister KNMG X X Verpleegkundig specialist GGZ 3 jarige opleiding X X X X X X X X Hoofdbehandelaar Medebehandelaar GZ-psycholoog X X X X MDO MDO MDO MDO K&J Psycholoog NIP X MDO Orthopedagoog generalist NVO X MDO Ook de klinisch neuropsycholoog en de verpleegkundig specialist GGZ, die de 3-jarige opleiding heeft gevolgd, zijn in 2015 opgenomen als hoofdbehandelaar in de SGGZ. Gezien het kleine aantal klinisch neuropsychologen (120) en specifieke kennis passend bij een grote doelgroep (gedragsproblematiek bij CVA, NAH, ontwikkelingsstoornissen, cognitieve stoornissen etc.) heeft dit specialisme in multidisciplinaire setting de beste verspreiding en inbreng van haar specifieke kennis. Ook voor de verpleegkundig specialist, wiens expertise ligt op het verpleegkundig en maatschappelijk domein, geldt in de SGGZ dat zij de beste inbreng bieden van hun specifieke kennis in een multidisciplinair team. Voor de klinisch neuropsycholoog en de verpleegkundig specialist stellen we dan ook dat hoofdbehandelaarschap alleen mogelijk is in een multidisciplinaire setting. Het probleem dat op de voorgrond staat en waar de behandeling zich voornamelijk op richt, bepaalt wie binnen het team hoofdbehandelaar wordt. Betreft dit het psychisch functioneren, dan zijn de psychiater en klinisch (neuro)psycholoog hoofdbehandelaar. Betreft dit het maatschappelijk functioneren, dan kan de verpleegkundig specialist hoofdbehandelaar zijn. De orthopedagoog-generalist is opgenomen als medebehandelaar waarbij deze, onder dezelfde voorwaarden geldend bij de GZ psycholoog, coördinerende en uitvoerende taken van het hoofdbehandelaarschap kan uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de klinisch (neuro)psycholoog, psychiater of psychotherapeut. MDO in de tabel staat voor: de voorwaarden waaronder de GZ psycholoog of orthopedagoog generalist de coördinerende en uitvoerende taken onder verantwoordelijkheid van de psychotherapeut, klinisch (neuro) psycholoog of psychiater kan uitvoeren: Er moet sprake zijn van een multidisciplinair overleg waarin minimaal een psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog vertegenwoordigd is. 5 Coöperatie VGZ komt op 1 juni 2014 met dit document dat betrekking heeft op het hoofdbehandelaarschap. Alle informatie en/of documentatie die door Coöperatie VGZ voorheen is gecommuniceerd, komt hiermee te vervallen. 16

17 De psychiater, psychotherapeut of klinisch (neuro) psycholoog is eindverantwoordelijk voor de gestelde diagnose en de behandeling. Het multidisciplinair overleg moet bestaan uit regelmatige bijeenkomsten waarin met fysieke aanwezigheid van de hoofdbehandelaar (beeldbellen incidenteel toegestaan) en op casus niveau diagnostiek en behandeling besproken wordt. De coördinerende en uitvoerende taken die de medebehandelaar mag uitvoeren worden toegelicht onder het kopje taken hoofdbehandelaar. VGZ stelt voorwaarden aan de samenstelling van het multidisciplinair overleg en volgt daarbij het bio-psycho-sociaal model. Hierbij dient van deze drie facetten minimaal één deskundige aanwezig te zijn. Voor adolescenten achten wij medebehandeling van het systeem essentieel. Daarom dient een systeemtherapeut deel uit te maken van het multidisciplinair overleg. Verhouding inzet functies hoofdbehandelaar/mede behandelaren: VGZ stuurt op de volgende verhouding hoofdbehandelaar/ medebehandelaar, het gaat hierbij om de verhouding van geleverde zorg over het totaal gedeclareerde DBC s of producten GBGGZ (deze verhoudingen gelden als gemiddelde tijd voor alle VGZ-verzekerden in uw organisatie en niet per cliënt): Volwassenen Hoofdbehandelaar GBGGZ 70% zorgverlening door HB en 30% door mede behandelaren Hoofdbehandelaar SGGZ 30% zorgverlening door HB en 70% door mede behandelaren Voor de SGGZ geldt dat de eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar door direct contact via een face-to-face gesprek zijn aandeel neemt in het stellen van de diagnostiek, het vaststellen van het juiste behandelbeleid en de evaluatie van de behandeling. Het gaat hier om minimaal ander half uur directe tijd op een volledig zorgtraject (diagnostiek, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie). Uitzondering hierop vormen de crisis DBC s. Hierbij dient betrokkenheid van de hoofdbehandelaar bij een eenmalig contact tussen medebehandelaar en cliënt zichtbaar te zijn in de indirecte tijd. Mede behandelaren die in de GBGGZ en SGGZ onder de eindverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar werken, moeten een CONO beroep hebben. Een uitzondering hierop zijn de ervaringsdeskundigen. Deze moeten geschoold of getraind zijn waardoor de ervaringsdeskundige in staat is: Te reflecteren Agogische vaardigheden toe te passen Te motiveren Een voorbeeld functie te vervullen NB. Alleen CONO beroepen kunnen tijdschrijven op de DBC, een ervaringsdeskundige zonder CONO beroep, kan geen tijdschrijven op de DBC (zie DBC spelregels). Taken van de hoofdbehandelaar Coöperatie VGZ gaat uit van de taken die de hoofdbehandelaar moet kunnen vervullen, volgens Minister Schippers De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/ diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht. 2. De hoofdbehandelaar stelt in overleg met de patiënt het behandelplan - gericht op verantwoorde behandeling (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform) - vast. 3. De hoofdbehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 4. De hoofdbehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. Medebehandelaars hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering. 5. De hoofdbehandelaar laat zich informeren door medebehandelaars en andere bij de behandeling betrokken professionals, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling van de patiënt/cliënt. De hoofdbehandelaar toetst of de activiteiten van de anderen bijdragen aan de behandeling van de patiënt/cliënt en passen binnen het door de hoofdbehandelaar vastgestelde behandelplan. 6. De hoofdbehandelaar en medebehandelaars treffen elkaar in persoonlijk contact en in teamverband met de daartoe noodzakelijke frequentie (ook telefonisch en via beeldbellen), op geleide van de problematiek/vraagstelling van de patiënt. 7. De hoofdbehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en diens naasten (indien van toepassing en indien hiervoor toestemming is verkregen) over het beloop van de behandeling in relatie tot het behandelplan. 8. De hoofdbehandelaar heeft inzicht in de voortgang van de behandeling, hij evalueert met de patiënt en stelt indien nodig het behandelplan bij. De hoofdbehandelaar toetst tussentijds en aan het eind van de behandeling of en in welke mate de concreet omschreven behandeldoelen zijn bereikt. De hoofdbehandelaar autoriseert de beëindiging van de behandeling conform de DBC-spelregels. 6 Volgens de kamerbrief hoofdbehandelaarschap van van Minister Schippers. 17

18 Een GZ-psycholoog en een orthopedagoog-generalist NVO (jeugd) mogen onder MDO constructie de coördinerende en uitvoerende taken van het hoofdbehandelaarschap uitvoeren. Het gaat hier om de bovengenoemde punten 1, 2, 4, 5, 7, en deels 8 (het beëindigen van een DBC GGZ blijft de taak van de psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater en klinisch neuropsycholoog). De GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist NVO moeten voldoende kennis en vaardigheden bezitten om de coördinerende en uitvoerende taken van het hoofdbehandelaarschap uit te voeren. Dit kan en mag dus geen GZ-psycholoog in opleiding zijn. De psychiater of klinisch (neuro) psycholoog of psychotherapeut, blijft behandelverantwoordelijke. Voor de behandelaar die in opleiding is tot psychiater, klinisch (neuro) psycholoog psychotherapeut, of verpleegkundig specialist GGZ geldt dat hij de uitvoerende en coördinerende taken van het hoofdbehandelaarschap kan uitvoeren onder supervisie. De supervisor blijft de behandelverantwoordelijke. Niet toegestaan als hoofdbehandelaar in In zijn algemeenheid kan Coöperatie VGZ in het toestaan van beroepsgroepen voor hoofdbehandelaarschap niet afwijken van de lijst van Minister Schippers. Voor de SGGZ: Een arts-assistent niet in opleiding (anios) of een GGZ-arts (beiden basisartsen) kunnen niet de taken van het hoofdbehandelaarschap uitvoeren onder supervisie. Een basisarts staat niet op de lijst van Minister Schippers. Voor 2015 is een arts verstandelijk gehandicapten niet als hoofdbehandelaar toegestaan. Een arts verstandelijk gehandicapten komt niet voor op de lijst van Minister Schippers. Voor de GBGGZ: Hoofdbehandelaarschap van de SPV is niet toegestaan. De SPV komt niet voor op de lijst van Minister Schippers. 18

19 Bijlage 3 Verwijzer en verwijsbrief Verwijzers De volgende verwijzers zijn toegestaan naar de GBGGZ: Huisarts en bedrijfsarts. In het geval van een bedrijfsarts wordt de huisarts hier wel van op de hoogte gesteld. De volgende verwijzers zijn toegestaan naar de SGGZ: Huisarts, Specialist Ouderen Geneeskunde, Arts Verstandelijk Gehandicapten, Psychiater die een behandeltraject na verwijzing van de huisarts is gestart en voor dezelfde zorgvraag wil doorverwijzen. De huisarts wordt dan wel van de verwijzing op de hoogte gesteld. Verwijsbrief In zijn algemeenheid geldt dat er tijdregistratie kan plaatsvinden op de DBC indien er een geldende verwijsbrief aanwezig is. De datum van de verwijsbrief is hierbij leidend indien er controles plaats vinden. De verwijsbrief is geldend indien hij voldoet aan de volgende eisen: - Er is sprake van een Schriftelijke verwijsbrief/ Zorgmail - Verwijzing specificeert naar GBGGZ of SGGZ - De verwijzing bevat: beschrijving van de (vermoede ) psychische stoornis De verwijzing bevat de naam en woonplaats van verwijzer Handtekening en/of stempel van verwijzer AGB-code van verwijzer (NR/CU-717) Naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde Indien de verwijzing niet aan bovengenoemde eisen voldoet is er geen sprake van een geldende verwijzing en dient dit aan de verwijzer teruggekoppeld te worden om de juiste informatie beschikbaar te krijgen via de verwijzer. VGZ stimuleert verwijzers gebruik te maken van de NHG richtlijn voor verwijsinformatie. Uitzondering hierop zijn patiënten die in een crisis een eerste contact met de zorgaanbieder hebben (openen crisis DBC) of na crisis in reguliere zorg terecht komen. Dan heeft de SGGZ zorgaanbieder de plicht de huisarts te informeren over het crisis contact en het ingezette behandel beleid met het verzoek indien behandeling in de SGGZ nodig is een verwijsbrief te verstrekken. Dit verzoek wordt samen met de reactie van de huisarts vastgelegd in het dossier. Voor een cliënt die al in behandeling is of na het crisis contact geen behandeling gaat volgen in de SGGZ dan wel de GBGGZ is geen verwijsbrief nodig om de crisis DBC te kunnen declareren. 19

20 Bijlage 4 In onderstaande tabel vindt u de contactpersoon voor SGGZ: Regio Namen Functie Mailadres regio Zuid-West Martijn van Wijk Senior zorginkoper Steven Schonegevel Zorginkoper Lianne Remijn Zorginkoper Birgit van Rijswijk Zorginkoper Cindy van der Vorst Assistent zorginkoper Zuid-Oost Angelique Moonen Senior zorginkoper Desiree Drossaert Zorginkoper Rico Bastiaans Zorginkoper Sandra de Graaf Zorginkoper Ingeborg Bok Assistent zorginkoper Sylvia Schalks Assistent zorginkoper Job van Gogh Assistent zorginkoper Noord Rob Laane Senior zorginkoper Herman Diederiks Zorginkoper Erik Lubbers Zorginkoper Els van der Poel Zorginkoper Daniëlla Verell Assistent zorginkoper Nellie Bijvoet Assistent zorginkoper Ruth Reins Assistent zorginkoper 20

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Toelichting Inkoop 2014 Specialistische GGZ. voor goede zorg zorg je samen

Toelichting Inkoop 2014 Specialistische GGZ. voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2014 Specialistische GGZ voor goede zorg zorg je samen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Visie VGZ op SGGZ 6 3. Selectie van zorgaanbieders 7 4. Productieplafond 9 5. Inkoopcriteria

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Zorginkoop GGZ 2016 Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Inhoud 1. Positionering CZ 2. Strategie zorginkoop CZ 3. Uitgangspunten voor beleid GGZ 2016 4. Beleid zorginkoop GGZ 2016 5. Praktische

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 GBGGZ contractering én digitale contractering SGGZ

voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 GBGGZ contractering én digitale contractering SGGZ voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 GBGGZ contractering én digitale contractering SGGZ Inhoud Inleiding 3 Visie op GBGGZ 4 Visie op SGGZ 5 Zorgverleners die GBGGZ leveren 6 Productinformatie

Nadere informatie

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen Inleiding Onderhavige factsheet bevat de hoofdpunten uit ons Zorginkoopbeleid 2015 - curatieve GGZ voor GGZ-instellingen. Let op; deze factsheet bevat een

Nadere informatie

Toelichting Inkoop 2016 Specialistische GGZ. Voor digitale contractering van zorgaanbieders. Coöperatie VGZ

Toelichting Inkoop 2016 Specialistische GGZ. Voor digitale contractering van zorgaanbieders. Coöperatie VGZ Toelichting Inkoop 2016 Specialistische GGZ Voor digitale contractering van zorgaanbieders Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding 3 Voorbehoud voor wets- en beleidswijzigingen na 1 april 3 De transparante zorginkoop

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Janneke van den Berg / Erwin Kappert VvAA consultants in de gezondheidszorg 12 september 2013 Onderwerpen Hoe gaat GBGGZ 2014 eruit zien? Hoe verloopt financiering

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ Wat verandert er in 2015? Zorginkoop Coöperatie VGZ ua

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ Wat verandert er in 2015? Zorginkoop Coöperatie VGZ ua Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2015 Wat verandert er in 2015? Zorginkoop Coöperatie VGZ ua Stand van zaken 2014 SGGZ 2015 GBGGZ 2015 Declaraties 2014 Digitale contractering 2015 Vragen Titel - aanpassen

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? September 2013 Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen via

Nadere informatie

INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ

INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ DATUM: 22-09-2014 VERSIE: 1.0 STATUS: DEFINITIEF Document: inkoopbeleid langdurige GGZ Pagina: 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie op klinisch langdurige Zorg...

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? Stephan Hermsen Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor instellingen in de curatieve GGZ

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor instellingen in de curatieve GGZ 17-06-2015 Inhoud 1. Positionering CZ 2. Strategie zorginkoop CZ 3. Uitgangspunten voor beleid GGZ 2016 4. Beleid zorginkoop GGZ 2016 5. Praktische opmerkingen Positionering CZ Waar hebben wij mee te dealen?

Nadere informatie

Inkoopbeleid Generalistische Basis GGZ 2016. Coöperatie VGZ. Versie 2

Inkoopbeleid Generalistische Basis GGZ 2016. Coöperatie VGZ. Versie 2 Inkoopbeleid Generalistische Basis GGZ 2016 Coöperatie VGZ Versie 2 Inhoudsopgave De transparante zorginkoop van VGZ 3 Ideeën over zorg delen met VGZ 4 Verantwoording aan onze verzekerden 4 Diversiteit

Nadere informatie

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix instellingen

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix instellingen Sectie I Algemene informatie 0 Kwaliteitsstatuut Op welke manier wordt het kwaliteitsstatuut genoemd in het inkoopbeleid? o ZK: De zorgaanbieder beschikt op 1 januari 2017 over een Kwaliteitsstatuut. (ZK8,

Nadere informatie

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2018 575.774.000.000.1750 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2018...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische GGZ In april van dit jaar publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een concept-advies over het hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden. DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013

Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden. DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013 Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013 Doelstelling Inhoud Kennismaking DSW Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) Inkoopbeleid 2014 Contractmodule DSW Zorgverzekeraar

Nadere informatie

GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord

GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord m.vanderlei-brouwer@vgz.nl 06-30871235 14 juni 2014 Agenda Aanleiding Fasering VGZ en gezondheidszorg K&J Curatieve

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2015 575.774.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement GGZ 2015... 3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding 3 Kwaliteitsniveaus 3 Tariefpercentages 3 Kwaliteitscriteria 4 Niveau 0 4 Niveau 1 4 Niveau 2 4 Niveau 3

Nadere informatie

FAQ infobijeenkomsten inkoop 2015 SGGZ VGZ Instellingen > 250.000

FAQ infobijeenkomsten inkoop 2015 SGGZ VGZ Instellingen > 250.000 FAQ infobijeenkomsten inkoop 2015 SGGZ VGZ Instellingen > 250.000 Algemene vragen: 1. Voor wie geldt de zorgplicht? Coöperatie VGZ (hierna te noemen VGZ) koopt zorg in voor haar verzekerden. In het contract

Nadere informatie

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Algemene contracteervoorwaarden Zoals in het Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz Vrijgevestigden en Dyslexie-zorg staat

Nadere informatie

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix vrijgevestigden

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix vrijgevestigden Sectie I Algemene informatie 0 Kwaliteitsstatuut Op welke manier wordt het kwaliteitsstatuut genoemd in het inkoopbeleid? 4 Samenstelling praktijk Aantal zorg verlenende medewerkers (namen incl. BIGregistratie

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Inkoop GGZ Menzis Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014

Inkoop GGZ Menzis Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014 Inkoop GGZ Menzis 2015 Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014 Ambities Zorg betaalbaar houden voor klanten Kwaliteit Transparantie, toegankelijkheid & integriteit Een zorglandschap

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen.

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. BIJLAGE IIA Jeugdhulp 2016 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert de

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2009 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ SIZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Voor welke zorg 3 1.3.

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ EHV R 2030 Postbus AK EINDHOVEN

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ EHV R 2030 Postbus AK EINDHOVEN Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Reglement persoonsgebonden IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 1.1. Algemeen 4 1.2. Voor welke

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Toelichting Inkoop 2016 Specialistische GGZ

Toelichting Inkoop 2016 Specialistische GGZ Toelichting Inkoop 2016 Specialistische GGZ Voor bilaterale contractering van zorgaanbieders voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inkoopbeleid GGZ 7 3 Langdurige intramurale GGZ 10 4 Selectie

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2017

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2017 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2017 A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 POH-GGZ Menzis zet het inkoopbeleid POH-GGZ van de afgelopen jaren voort. Zo willen we gezamenlijk de beweging voortzetten

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

FAQS voor Langdurige GGZ

FAQS voor Langdurige GGZ FAQS voor Langdurige GGZ Welke cliënten vallen dadelijk nu onder WLZ en welke onder de Zvw? De wetgeving zegt dat cliënten met een verblijf tot 1095 dagen onder de Zvw vallen (was 365 dagen) en cliënten

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016 Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 1 POH-GGZ 2017 Inleiding Menzis vindt het van belang om ook voor 2017 afspraken over de inzet van de POH-GGZ te maken. Hiermee

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2017

Overeenkomst Kraamzorg 2017 Overeenkomst Kraamzorg 2017 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen:

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Afspraken verwijzing: de FAQ mei 2017 De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Overgang jeugd Van gb-ggz naar g-ggz en vice versa Informatie-uitwisseling Jaargrens

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol als poortwachter

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé geldend vanaf 1 januari 2009 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ UNIVÉ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Voor welke zorg 3 1.3.

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

drempelbedrag van 700,. Bij het leveren van geneesmiddelen dient sprake te zijn van rationele farmacotherapie.

drempelbedrag van 700,. Bij het leveren van geneesmiddelen dient sprake te zijn van rationele farmacotherapie. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 19 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Volg ons en praat mee!

Volg ons en praat mee! Volg ons en praat mee! @partzorg #PARTzorg http://www.linkedin.com/groups?home=&gid= 4662794&trk=anet_ug_hm of zoek via groups op PARTzorg www.partzorg.nl Zorginkoop: het meest veelzijdige beroep? Carmen

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a) CONO-beroepentabel: de beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Conferentie. en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep

Conferentie. en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep Conferentie 'Opleiden tot GZ-psycholoog en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep Verleden en heden psychotherapeut/psycholoog

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2014 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. De belangrijkste wijzigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. START Per 2014 is eerste- en tweedelijns GGZ gewijzigd in de

Nadere informatie

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 Wijzigingen 2015 Congres Implementatie DB(B)C-pakket 2015 Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 2 Wijzigingen 2015 Wijzigingen in de DBC-systematiek (ggz) - Jeugd-ggz - Langdurige ggz - (Hoofd)beroepen

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 18 maart 2014 / 1 Indigo Nederland: GBGGZ Direct en dichtbij, geen wachttijden, in de wijk KOP

Nadere informatie

Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut

Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut Niet meer Insurance Based werken? Joost Walraven, Klinisch Psycholoog / Manager Zorg Hoofddocent management KP-opleiding blog.walraven@gmail.com NVGzP 25 juni 2015

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2015

Overeenkomst Kraamzorg 2015 Overeenkomst Kraamzorg 2015 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Bijeenkomst BGGZ aanbieders regio Midden_holland. Huis van de Stad Gouda 3 februari 2017

Bijeenkomst BGGZ aanbieders regio Midden_holland. Huis van de Stad Gouda 3 februari 2017 Bijeenkomst BGGZ aanbieders regio Midden_holland Huis van de Stad Gouda 3 februari 2017 Programma 3 februari 2017 13:00 uur Welkom 13:15 uur Toelichting pilot enkelvoudige ADHD: Wat houdt de pilot in?

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 7 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ 2016 2017 Versie 1 april 2016 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

samenvatting inkoopbeleid GGZ Samenvatting

samenvatting inkoopbeleid GGZ Samenvatting samenvatting inkoopbeleid GGZ Samenvatting Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2015 Zorginkoop GGZ 2015 Eén van de leidende thema s voor de toekomstige zorginkoop van Menzis is het voor onze klanten betaalbaar houden

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie GBGGZ: (één van) de prestaties als omschreven in de beleidsregel Generalistische basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2014 Vier integrale prestaties: En daarnaast: Transitieprestatie (overgang oud/nieuw + niet bevestigd DSM-vermoeden) OVP Consult & OVP Verblijf (niet

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2014

Overeenkomst Kraamzorg 2014 Overeenkomst Kraamzorg 2014 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie