Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015"

Transcriptie

1 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Contractmanagement EHV R 2030 Postbus AK EINDHOVEN Zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar en B De Zorgaanbieder: Naam Zorgaanbieder: Praktijkadres: Postcode/ plaats: Inschrijving K.v.K.: AGB - Praktijkcode: Correspondentieadres: Postcode/plaats: Verder aangeduid als de Zorgaanbieder Komen het volgende overeen, Pagina 1

2 Artikel 1. Zorgverlening 1. De Zorgaanbieder verleent aan de verzekerden van de Zorgverzekeraars die zich tot de Zorgaanbieder wenden en op zorg zijn aangewezen Generalistische Basis GGZ zorg waarop de verzekerde krachtens de Zorgverzekeringswet of de (aanvullende) zorgverzekering aanspraak heeft. Onder Generalistische Basis GGZ zorg wordt verstaan geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, niet zijnde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. 2. De Zorgaanbieder neemt in de praktijk bij het verlenen van zorg de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde professionele standaard redelijkerwijs aan de zorgverlener mogen worden gesteld. De Zorgaanbieder houdt zich daarbij aan de beroepscode en de kwaliteitseisen zoals opgesteld door de desbetreffende beroepsverenigingen en handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De Zorgaanbieder verleent aantoonbaar de zorg overeenkomstig de protocollen / richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard. Dit geldt tevens voor de Zorgaanbieder die geen lid is van één van desbetreffende beroepsverenigingen. Artikel 2. Voorwaarden zorgverlening 1. De zorg wordt verleend vanuit het praktijkadres of bekende locatie(s) van de Zorgaanbieder. Voorgenomen wijzigingen zijn slechts mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van de Zorgverzekeraar wanneer de zorg buiten Nederland wordt verleend. Wijzigingen dient de Zorgaanbieder aan VEKTIS door te geven. 2. De hoofdbehandelaar dient te zijn een GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut BIG, psychiater of verpleegkundig specialist GGZ (enkel met 3-jarige opleiding), waarbij voor de verpleegkundig specialist geldt dat deze alleen Basis GGZ Chronische zorg verleent en werkzaam is in een huisartsenketenorganisaties. De hoofdbehandelaar kan eventueel bij zijn behandeling ondersteund worden door medebehandelaren. Medebehandelaren zijn GGZ-zorgverleners met een afgeronde opleiding op tenminste HBO-niveau die vermeld is in de CONO-lijst, niet zijnde de hoofdbehandelaar. Binnen een praktijk, is het mogelijk om 30% van de uren in te zetten door medebehandelaren en 70% door de hoofdbehandelaar. In geval van behandeling van jeugd-gerelateerde problematiek bij personen tussen de 18 en 24 jaar, waarbij als mede-behandelaren een Kind & Jeugd psycholoog NIP en/ of orthopedagoog generalist NVO optreden, mag deze verhouding 50%-50% zijn. 3. De hoofdbehandelaar verleent de zorg met behulp van derden onder zijn verantwoordelijkheid. 4. De Zorgaanbieder verleent de zorg aan de verzekerden die volgens de daarvoor gestelde regels naar hem zijn verwezen door een huisarts, bedrijfsarts of specialist ouderen geneeskunde. 5. De Zorgaanbieder neemt de verwijzing op in het patiëntendossier en houdt deze ter beschikking voor een controle door de Zorgverzekeraar. 6. Aan de verwijsbrief worden de volgende voorwaarden gesteld: - Er is sprake van een schriftelijke verwijsbrief/zorgmail, - Verwijzing specificeert naar de GBGGZ, - De verwijzing bevat: de datum van de verwijzing; er is sprake van een geldige verwijzing indien deze binnen vijf werkdagen na het eerste gesprek van de verzekerde met de Zorgaanbieder is afgegeven door de verwijzer, de beschrijving van een vermoeden van een tot het verzekerde pakket behorende DSM stoornis, Pagina 2

3 de verwijzing bevat de naam en woonplaats van verwijzer, de handtekening en/of stempel van de verwijzer, de AGB-code van de verwijzer (NR/CU-717), de naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde. 7. Als de verwijzing niet aan in voornoemd lid 6 genoemde eisen voldoet is er geen sprake van een geldige verwijzing en dient dit aan de verwijzer teruggekoppeld te worden door de Zorgaanbieder om de juiste informatie beschikbaar te krijgen via de verwijzer. In dit verband stimuleert VGZ de gecontracteerde verwijzers gebruik te maken van de NHG richtlijn voor verwijsinformatie. 8. De Zorgaanbieder dient de verzekerden van de Zorgverzekeraar de zorg binnen naar algemene maatstaven acceptabele termijn te verlenen. Indien de Zorgaanbieder hier niet toe in staat is, doet hij hiervan onmiddellijk mededeling aan de Zorgverzekeraar. 9. De kwaliteit van de geboden zorg door de Zorgaanbieder voldoet tenminste aan de volgende algemeen aanvaarde normen voor verantwoorde zorg: a. adequate inrichting van de spreekkamer en de wachtkamer (o.a. voldoende geluidsisolatie), b. de behandeling o.b.v. een met de cliënt overeengekomen behandelplan, c. een zorgverlening waarbij rekening wordt gehouden met de mate van belasting voor de verzekerde, met inachtneming van de effectiviteit, de doelmatigheid, en met behoud van kwaliteit van handelen, zoals dat binnen de beroepsgroep gebruikelijk en binnen de wet- en regelgeving beschreven is, d. deelname aan de intervisie en visitatie die door de beroepsgroep georganiseerd wordt. 10. Indien de situatie van de cliënt het toelaat, past de Zorgaanbieder Shared Decision Making (SDM) toe en heeft dit geborgd binnen zijn organisatie. De Zorgaanbieder wordt geacht dit op te nemen in een individueel zorg-/behandelplan. De Zorgaanbieder informeert de Zorgverzekeraar over het daarvoor te voeren beleid Artikel 2a. Uitsluiting zorg in verband met Selectief Verzekering 1. Voor de verzekerden die in 2015 de volgende verzekeringen van Zorgverzekeraar hebben afgesloten, te weten, - Bewuzt Basis, - IZA Gezond Samen Polis Natura, - Cares Natura Selectief geldt dat het leveren van de generalistische Basis GGZ zorg in verband met angststoornissen, depressieve stoornissen en somatoforme stoornissen, zijnde onverklaarbare lichamelijke stoornissen zonder dat een lichamelijke oorzaak door de huisarts en / of medisch specialist is vastgesteld, geen onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. De Zorgaanbieder levert aan de hiervoor genoemde verzekerden niet de onder lid 1 genoemde GBGGZ producten. 2. Uitzondering op het voorgaande lid is als de voor deze zorg door VGZ gecontracteerde zorgaanbieders de in lid 1 genoemde verzekerden voor deze behandelingen verwijzen naar de Zorgaanbieder. De Zorgaanbieder verstrekt op eerste verzoek van de Zorgverzekeraar de verwijsbrief aan de zorgverzekeraar. Indien is voldaan aan het voorgaande en de zorg dus wél wordt vergoed, gelden de tarieven zoals opgenomen in de Bijlage 1 bij deze overeenkomst. 3. Als niet aan de in dit artikel beschreven voorwaarden is voldaan, is een uitbetaalde declaratie onverschuldigd betaald en is de Zorgaanbieder gehouden deze op eerste verzoek aan Zorgverzekeraar terug te betalen. Pagina 3

4 Artikel 3. Continuïteit van zorgverlening 1. Indien en voor zover de overeenkomst (tussentijds) wordt beëindigd om wat voor reden dan ook, dan rust op de Zorgaanbieder de plicht om de verzekerde zorg te blijven verlenen en voor zover dat onmogelijk wordt geacht te zorgen voor een goede overdracht aan een andere zorgaanbieder met inachtneming van de daarvoor gestelde regels inzake verwijzingen. 2. De Zorgaanbieder kan het aangaan van een behandelrelatie met een verzekerde slechts weigeren of de behandelrelatie slechts beëindigen wegens gewichtige redenen indien hij handelt overeenkomstig de Richtlijn niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. 3. Van een weigering of beëindiging van de behandeling doet de Zorgaanbieder onverwijld mededeling aan de verzekerde en de huisarts van de verzekerde en -schriftelijk- aan de Zorgverzekeraar. In het geval de continuïteit van de zorgverlening niet gewaarborgd kan worden, neemt de Zorgaanbieder onmiddellijk contact op met de Zorgverzekeraar. Artikel 4. Early warning 1. De Zorgaanbieder zal aan de Zorgverzekeraar onverwijld feiten en omstandigheden melden die wijzen op risico s voor continuïteit of kwaliteit van de door de Zorgaanbieder te verlenen zorg. 2. Partijen treden op eerste verzoek van de Zorgverzekeraar terstond in overleg, indien de Zorgverzekeraar gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Zorgaanbieder het bepaalde in lid 1 niet is nagekomen dan wel er naar zijn oordeel reden is om te twijfelen over de mate waarin de continuïteit of kwaliteit van de zorgverlening is gewaarborgd. Indien dit overleg niet binnen 48 uur na het verzoek van de Zorgverzekeraar heeft plaatsgevonden dan wel de uitkomst daarvan naar het oordeel van de Zorgverzekeraar niet voldoende geruststellend is, is de Zorgaanbieder gehouden op eerste verzoek van de Zorgverzekeraar aan hem de relevante informatie te verstrekken. Deze verplichting omvat het verstrekken van: a. financiële gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, realisatiecijfers en prognoses inzake de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en de stand van reserves, voorzieningen en het eigen vermogen; b. gegevens betreffende de kwaliteit van zorg waaronder, maar niet beperkt tot, interne rapporten, andere interne communicatie, klachten, communicatie van en met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een en ander met inachtneming van de toepasselijke regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten en hun naasten. Artikel 5. Declaraties en betaling In aanvulling op hetgeen over declaratie en betaling in de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 is bepaald komen partijen het volgende overeen: 1. In afwijking van hetgeen in de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 in artikel 6 sub 7 over declareren is bepaald, dient de Zorgaanbieder de declaraties uiterlijk binnen 3 maanden na sluiting van de Generalistische Basis GGZ prestaties in bij de Zorgverzekeraar. Indien door problemen de Zorgaanbieder deze termijn niet haalt, neemt de Zorgaanbieder voor het verstrijken van voornoemde termijn contact op met de Zorgverzekeraar. 2. Betaling van zorg waarvoor de verzekerde bij de Zorgverzekeraar is verzekerd, vindt plaats tegen de tarieven die zijn opgenomen in Bijlage 1 behorende bij deze overeenkomst. Pagina 4

5 3. De Zorgaanbieder heeft geen recht op betaling voor geleverde zorg indien door voldoening van de declaratie een voor dat jaar geldende zorgkostenplafond wordt overschreden. Artikel 6. Klachtenregeling en informatieverstrekking 1. De Zorgaanbieder heeft ter afwikkeling van klachten een adequate klachtenregeling getroffen. De Zorgaanbieder informeert de klant over het bestaan van deze klachtenregeling en voert die klachtenregeling ook uit. 2. De Zorgaanbieder maakt op verzoek van de Zorgverzekeraar inzichtelijk op welke wijze de informatievoorziening aan cliënten is vastgelegd en geborgd op het gebied van (zorg)aanbod, toegang, financiële aspecten en klachtenafhandeling. 3. De Zorgaanbieder dient aan de Zorgverzekeraar terstond melding te maken van het opleggen van waarschuwingen of maatregelen door Tuchtcollege of Inspectie Gezondheidszorg, ook indien hiertegen bezwaar of beroep is ingesteld. 4. De Zorgaanbieder informeert de Zorgverzekeraar onverwijld indien de situatie zich voordoet of dreigt te doen voordoen dat: a. Zorgaanbieder niet meer aan de zorgplicht kan voldoen dan wel dat de continuïteit van de levering van zorg in gevaar komt; b. Zorgaanbieder niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen; c. surseance van betaling waarschijnlijk is; d. een faillissement waarschijnlijk is; e. Zorgaanbieder zijn onderneming of een deel daarvan overdraagt; f. de zeggenschapsverhouding bij de Zorgaanbieder wordt gewijzigd door overdracht van aandelen, omzetting, splitsing of fusie; g. de Zorgaanbieder de uitoefening van de onderneming staakt dan wel wordt ontbonden; 5. In aanvulling op hetgeen in de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 in artikel 14 sub 1 is bepaald, dient Zorgaanbieder op een informatieverzoek van Zorgverzekeraar tijdig doch uiterlijk binnen vier weken al die informatie te verstrekken die de Zorgverzekeraar redelijkerwijs nodig heeft in het kader van voornoemd artikel 14 sub 1. Artikel 7. Behandelplan 1. Het behandelplan / zorgplan dient binnen twee weken na start van de behandeling schriftelijk of elektronisch te zijn vastgelegd. Dit behandelplan / zorgplan zal tussentijds en aan het eind van de behandeling met de cliënt geëvalueerd worden. Het behandelplan dient door de cliënt te zijn ondertekend. De Zorgaanbieder legt de instemming van de cliënt met de inhoud van het behandelplan / zorgplan vast in het medisch dossier. 2. Indien in de loop van het behandeltraject of bij de afsluiting ervan blijkt dat de cliënt verwezen dient te worden naar een andere zorgverlener, zal de Zorgaanbieder de cliënt niet rechtstreeks verwijzen naar een zorgverlener, maar de cliënt terugverwijzen naar de huisarts met het advies de cliënt door te verwijzen. 3. De Zorgaanbieder rapporteert met kennisgeving aan en instemming van de cliënt tenminste na afsluiting van de behandeling aan de huisarts en indien dit niet de huisarts is aan de verwijzer waarbij de aard, het verloop en de uitkomst van de behandeling worden gecommuniceerd. 4. De Zorgaanbieder draagt zorg voor een goede samenwerking met de huisarts van zijn cliënt. Pagina 5

6 5. De Zorgaanbieder draagt zorg voor een goede aansluiting bij aanpalende echelons, zoals gemeenten en zorgaanbieders e.a., welke voor een efficiënte en doelmatige beantwoording van de (zorg)vraag in de keten zijn aangewezen. Artikel 8. ROM monitoring en effectmeting 1. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor de tariefsverhoging ROM indien de Zorgaanbieder gebruik maakt van een gevalideerde vragenlijst voor effectmeting, waaraan een landelijke benchmark is gekoppeld voor vergelijking van de eigen resultaten met landelijke uitkomsten zoals aangeboden wordt door bijvoorbeeld Stichting Benchmark GGZ, Reflectum, TelePsy, LVE-Codeboek of CORE (platforum van de LVE). 2. Deze meting dient de Zorgaanbieder uit te voeren bij minimaal 50% van de VGZ verzekerde cliënten waarvoor de Zorgaanbieder gedurende de looptijd van deze overeenkomst bij de Zorgverzekeraar declareert. 3. De Zorgaanbieder dient op verzoek een bewijs van deelname aan een landelijke benchmark aan de Zorgverzekeraar te overleggen. Artikel 9. De Zorgaanbieder als opleider 1. De Zorgaanbieder kan een beroepsgenoot in opleiding in de gelegenheid stellen om onder zijn supervisie de praktijk-/leerperiode in zijn praktijk te volgen, indien in die periode niet reeds een beroepsgenoot in opleiding in zijn praktijk werkzaam is. 2. De Zorgaanbieder ziet er op toe dat, alvorens de beroepsgenoot in opleiding wordt toegelaten tot de behandeling van een patiënt, deze patiënt daarvoor zijn toestemming verleent. 3. De verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de Zorgaanbieder tegenover de verzekerde en de Zorgverzekeraar wijzigt anderszins niet door de inzet van een beroepsgenoot in opleiding. 4. In deze situatie als bedoeld in dit artikel kan de Zorgaanbieder de verleende zorg op zijn eigen naam declareren bij de Zorgverzekeraar. 5. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor vergoeding van het werken als opleider van GZ-psychologen, indien: a. de Zorgaanbieder als praktijkopleider of supervisor is aangewezen door een opleidingsinstituut voor de opleiding tot GZ-psycholoog, b. tijdens de looptijd van deze overeenkomst een GZ-psycholoog in opleiding in zijn praktijk werkzaam zal zijn, c. de betreffende opleiding voor minimaal 50% binnen GBGGZ behandeltrajecten wordt ingezet, d. de Zorgaanbieder aan de Zorgverzekeraar op diens verzoek een kopie stuurt van het plaatsingsbericht waarin het opleidingsinstituut de Zorgaanbieder meedeelt dat er in zijn praktijk een psycholoog in opleiding voor GZ-psycholoog geplaatst is tijdens de looptijd van deze overeenkomst. 6. Bij het voldoen aan de in voorgaande leden van dit artikel genoemde verplichtingen komt de Zorgaanbieder in aanmerking voor de tariefsverhoging Opleidingsplaats GZpsycholoog. Pagina 6

7 Artikel 10. Kleinschalige samenwerking huisartsen 1. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor de tariefsverhoging Kleinschalige samenwerking huisartsen indien de Zorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst aan VGZ overlegt op schaal van minimaal ingeschreven inwoners binnen de huisartsenpraktijk. Deze schaalgrootte is vergelijkbaar met een gezondheidscentrum (ca. 5 normpraktijken voor een huisarts). 2. In deze samenwerkingsovereenkomst dienen minimaal de volgende afspraken te zijn gemaakt: a. periodieke casuïstiekbespreking met de huisarts en/of POH-GGZ (minimaal 4 keer per jaar), b. afspraken over uitwisseling van informatie bij verwijzingen en terugverwijzingen tussen huisarts en Zorgaanbieder, c. afspraken ten aanzien van communicatie tussen Zorgaanbieder en huisarts over behandeltraject en afronding van de behandeling, d. afspraken invulling van consultatie vanuit de POH-GGZ (hoe wordt de expertise van de Zorgaanbieder ingezet in de huisartspraktijk ten aanzien van consultatie). 3. Indien de Zorgaanbieder op 1 december 2014 geen formele samenwerkingsovereenkomst overlegt, kan de Zorgaanbieder volstaan met een verklaring waarin wordt aangegeven dat er uiterlijk 1 maart 2015 een formele samenwerkingsovereenkomst tot stand zal komen. Uiterlijk 1 maart 2015 dient de Zorgaanbieder de definitieve samenwerkingsovereenkomst te overleggen. Artikel 11. Regionale samenwerking huisartsenorganisatie 1. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor de tariefsverhoging Regionale samenwerking huisartsenorganisatie indien de Zorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst aan VGZ overlegt op schaal van één huisartsen zorggroep. Dit is een samenwerkingsverband van huisartsen in een regio. De zorggroepen hebben een wisselende grootte van 40 huisartsen t/m 150 huisartsen. Een overzicht van de huisartsengroepen per regio staat op de website van VGZ. 2. In deze samenwerkingsovereenkomst dienen minimaal de volgende afspraken te zijn gemaakt: a. periodieke casuïstiekbespreking met de huisarts of POH-GGZ (minimaal 4 keer per jaar), b. afspraken over uitwisseling van informatie bij verwijzingen en terugverwijzingen tussen huisarts en Zorgaanbieder, c. afspraken ten aanzien van communicatie tussen Zorgaanbieder en huisarts over behandeltraject en afronding van de behandeling, d. afspraken over de invulling van consultatie vanuit de POH-GGZ (hoe wordt de expertise van de Zorgaanbieder ingezet in de huisartspraktijk ten aanzien van consultatie), e. een plan van aanpak om te komen tot afspraken rond het implementeren van best- practices en behandelrichtlijnen. 3. Indien de Zorgaanbieder op 1 december 2014 nog geen formele samenwerkingsovereenkomst overlegt, kan de Zorgaanbieder volstaan met een verklaring waarin wordt aangegeven dat er uiterlijk 1 maart 2015 een formele samenwerkingsovereenkomst tot stand zal komen. Uiterlijk 1 maart dient de Zorgaanbieder dan de definitieve samenwerkingsovereenkomst te overleggen. 4. De Zorgverzekeraar acht het reëel dat minimaal 35% van de verwijzingen van cliënten naar de Zorgaanbieder wordt gedaan door huisartsen die aangesloten zijn bij de huisartsenorganisatie. Indien blijkt dat hier niet aan kan worden voldaan zal hierover het Pagina 7

8 gesprek worden aangegaan tussen de Zorgaanbieder en de regionale zorginkoper van de Zorgverzekeraar. Artikel 12. Kleinschalig samenwerking andere GBGGZ aanbieders 1. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor de tariefsverhoging Kleinschalig samenwerking andere GBGGZ aanbieders indien de Zorgaanbieder een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst aan VGZ overlegt op schaal van minimaal inwoners binnen de samenwerkingsverband tussen verschillende Zorgaanbieders die niet werkzaam zijn binnen een praktijk / rechtspersoon. De partijen die de samenwerking aangaan hebben allen een eigen zorgovereenkomst met de Zorgverzekeraar en zijn in dezelfde geografische regio werkzaam. 2. In deze samenwerkingsovereenkomst dienen minimaal de volgende afspraken te zijn gemaakt: a. afspraken over waarneming tussen de partijen, b. afspraken over intervisie tussen de partijen, c. afspraken ten aanzien van communicatie tussen Zorgaanbieder en huisarts over het behandeltraject en afronding van de behandeling. 3. Indien de Zorgaanbieder op 1 december 2014 geen formele samenwerkingsovereenkomst overlegt, kan de Zorgaanbieder volstaan met een verklaring waarin wordt aangegeven dat er uiterlijk 1 maart 2015 een formele samenwerkingsovereenkomst tot stand komt. Uiterlijk 1 maart 2015 dient de Zorgaanbieder de definitieve samenwerkingsovereenkomst te overleggen. Artikel 13. Regionale samenwerking andere GBGGZ aanbieders 1. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor de tariefsverhoging Regionale samenwerking andere GBGGZ aanbieders indien de Zorgaanbieder een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst op regionale schaal aan VGZ overlegt, waarbij VGZ de indeling van de RIVM aanhoudt, namelijk de GHOR-regio s of de regio vergelijkbaar met die van een huisartsenzorggroep waarmee wordt samengewerkt. Het samenwerkingsverband betreft de verschillende Zorgaanbieders die niet werkzaam zijn binnen een praktijk / rechtspersoon. De partijen die de samenwerking aangaan vertegenwoordigen minimaal 40% van het door de Zorgverzekeraar gecontracteerde GBGGZ Zorgaanbieders in betreffende GHOR-regio. De partijen die de samenwerking aangaan hebben alleen een overeenkomst met de Zorgverzekeraar. 2. In deze samenwerkingsovereenkomst dienen minimaal de volgende afspraken te zijn gemaakt: a. afspraken over waarneming tussen de partijen, b. afspraken over intervisie tussen de partijen, c. afspraken ten aanzien van communicatie tussen Zorgaanbieder en huisarts over het behandeltraject en afronding van de behandeling, d. plan van aanpak rond het tot stand komen van een gezamenlijke kwaliteitscyclus / programma tussen de partijen, e. afspraken tussen partijen over periodieke voortgangsrapportage op niveau van het samenwerkingsverband richting de Zorgverzekeraar, f. een gezamenlijke plan van aanpak tussen partijen over hoe best practices en / of zorgvernieuwingen binnen de GHOR-regio ingevoerd kunnen worden. 3. Indien de Zorgaanbieder op 1 december 2014 nog geen formele samenwerkingsovereenkomst overlegt kan de Zorgaanbieder volstaan met een verklaring waarin wordt aangegeven dat er uiterlijk 1 maart 2015 een formele Pagina 8

9 samenwerkingsovereenkomst tot stand komt. Uiterlijk 1 maart 2015 dient de Zorgaanbieder de definitieve samenwerkingsovereenkomst te overleggen. Artikel 14. Overige criteria voor verhoging starttarieven 1. Borging van cliëntenparticipatie. Op basis van de regionale schriftelijke afspraken tussen de GBGGZ Zorgaanbieders, al dan niet met huisartsen, is door de Zorgaanbieder aantoonbaar vóór 1 september 2015 een onderzoek (bijvoorbeeld middels een klantpanel) verricht naar de behoeften van de cliënten. Op basis van dit onderzoek is schriftelijk een plan van aanpak opgesteld waarin wordt beschreven welke activiteiten de Zorgaanbieder(s) gaan ondernemen ten aan zien van cliëntenparticipatie en welke resultaten de Zorgaanbieder(s) in 2016 verwachten. De Zorgaanbieder legt dit onderzoek vóór 1 september 2015 voor aan de Zorgverzekeraar ter beoordeling. 2. Aansluiting van de Zorgaanbieder op het Keteninformatie Systeem (KIS) van de huisartsen. De Zorgaanbieder heeft met de regionale huisartsenorganisatie aantoonbaar voor de Zorgverzekeraar vóór 1 maart 2015 afspraken / planning gemaakt over deelname aan het KIS. Deze afspraken / planning borgen dat één individueel zorgplan per cliënt met alle behandeldoelen voor alle relevante zorgverleners gerealiseerd wordt. 3. Beschikbaarheid van digitale zorg programma s (e-health). De Zorgaanbieder draagt binnen het samenwerkingsverband zorg voor aanbod van digitale zorg programma s in een blended mix. Deze digitale zorg programma s dienen te zijn voorzien van de Online hulp stempel van het Trimbos Instituut dan wel ter beoordeling zijn voorgelegd aan het Trimbos Instituut. Dit keurmerk beoordeelt op behandelinhoud, beveiliging en kwaliteit van deze programma s. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de behandeling via digitale zorg wordt ingezet bij minimaal 10% van de cliëntenpopulatie. Vóór1 maart 2015 dient de Zorgaanbieder zijn afspraken met leveranciers van digitale zorg aan de Zorgverzekeraar aan te tonen. 4. Samenwerking aan het implementeren van één regionaal triage-instrument. De Zorgaanbieder, dan wel diens samenwerkingsverband, heeft met de regionale huisartsenorganisatie aantoonbaar vóór 1 maart 2015 afspraken gemaakt over het gebruik van een triage-instrument. De Zorgaanbieder overlegt deze afspraken aan de Zorgverzekeraar. Artikel 15. Criteria voor verhoging starttarieven Voor de criteria voor de verhoging van de starttarieven bij de Zorgaanbieder, zoals nader genoemd in voorgaande artikelen 7 tot en met 13 en indien van toepassing zijn op de Zorgaanbieder, geldt dat de verhoging van de starttarieven aangewend moeten worden waarvoor deze zijn bedoeld zoals in voornoemde artikelen beschreven voor bijvoorbeeld de samenwerking met andere zorgaanbieders e.d. Artikel 16. Zorgkostenplafond en nacalculatie 1. Het zorgkostenplafond, zoals vermeld in Bijlage 1 bij deze overeenkomst, vormt het maximum van de declaraties dat de Zorgverzekeraar in enig jaar aan de Zorgaanbieder vergoedt voor in dat jaar geopende producten in de Generalistische Basis GGZ. Pagina 9

10 2. Een verzoek tot bijstelling van het zorgkostenplafond 2015 kan tot en met 1 augustus 2015 worden ingediend bij de Zorgverzekeraar. Dit kan indien de gerealiseerde declaraties niet meer dan 20% hoger uitvallen dan het afgegeven zorgkostenplafond zoals vermeld in Bijlage 1 bij deze overeenkomst, een en ander ter beoordeling door de Zorgverzekeraar, of indien afzonderlijke schriftelijke afspraken hierover zijn gemaakt tussen Zorgaanbieder en Zorgverzekeraar. 3. Indien in de loop van 2015, naar de verwachting van de Zorgverzekeraar, de realisatie meer dan 10% achterblijft bij het overeengekomen zorgkostenplafond / productmix 2015, zoals aangegeven in Bijlage 1, heeft de Zorgverzekeraar het recht het overeengekomen plafond hierop tussentijds neerwaarts aan te passen. 4. Indien de Zorgaanbieder ook inkomsten verkrijgt voor geleverde zorg via, door VGZ gecontracteerde, ketenorganisaties / derde partijen, heeft de Zorgverzekeraar het recht het overeengekomen plafond hierop tussentijds neerwaarts aan te passen. 5. Indien door het in rekening brengen van de declaraties het zorgkostenplafond 2015 wordt overschreden, wordt de Zorgaanbieder geacht om zorg aan de verzekerden van de zorgverzekeraar te verlenen. 6. Indien de Zorgverzekeraar na het bereiken van het zorgkostenplafond 2015 declaraties betaalt aan de Zorgaanbieder zijn deze onverschuldigd betaald en direct opeisbaar. 7. De door de Zorgaanbieder bij de Zorgverzekeraar ingediende declaraties zullen na het einde van het kalenderjaar waarvoor deze overeenkomst geldt, worden nagecalculeerd. Deze nacalculatie over 2015 vindt plaats voor 1 augustus 2017 op basis van het vast te stellen verschil tussen de som van de tarieven voor de declaraties als bedoeld in voornoemd lid 6 en het definitieve afgesproken zorgkostenplafond 2015 zoals vermeld in Bijlage 1 bij deze overeenkomst. Alsdan zal het verschil gelijk gesteld worden aan overproductie en dient de Zorgaanbieder het verschil op eerste verzoek aan de Zorgverzekeraar terug te betalen. 8. Het in voornoemd lid 7 genoemd verschil dient de Zorgaanbieder aan Zorgverzekeraar binnen vier weken terug te betalen nadat de Zorgaanbieder is bericht over de hoogte van dit verschil. 9. De Zorgaanbieder is gehouden om de productie zoveel als mogelijk gelijkmatig over het jaar te spreiden. 10. In geval van het tussentijds eindigen van deze overeenkomst wordt het zorgkostenplafond naar tijdsevenredigheid nader vastgesteld. 11. Indien de Zorgverzekeraar gedurende het jaar een zorgkostenmonitor aan de Zorgaanbieder toestuurt, maandelijks dan wel in een andere frequentie als daartoe overeengekomen tussen Zorgaanbieder en Zorgverzekeraar, dient de Zorgaanbieder de ingevulde zorgkostenmonitor binnen een redelijke termijn aan de Zorgverzekeraar aan te leveren. Indien op basis van deze monitor blijkt dat de geleverde zorg meer dan 50% achterblijft bij het overeengekomen zorgkostenplafond 2015, zoals aangegeven in Bijlage 1 bij deze overeenkomst, heeft de Zorgverzekeraar het recht het overeengekomen zorgkostenplafond hierop tussentijds neerwaarts bij te stellen. Artikel 17. Overige bepalingen inzake nacalculatie De Zorgverzekeraar beoordeelt bij de nacalculatie, zoals in voornoemd artikel 16 aangegeven, tevens of de Zorgaanbieder daadwerkelijk en aantoonbaar aan de criteria voor verhoging van de starttarieven, zoals hiervoor beschreven in de artikelen 7 tot en met 15 en voor de Pagina 10

11 Zorgaanbieder nader benoemd in de goedgekeurde afspraken, zoals aangegeven in Bijlage 1 bij deze overeenkomst, - voor zover van toepassing - heeft voldaan. Daarbij wordt betrokken of de afspraken 2015 juist, tijdig en volledig zijn nagekomen door de Zorgaanbieder. Voor zover de afspraken niet zijn nagekomen, bestaat geen aanspraak op vergoeding en zal de Zorgaanbieder het daarmee verbonden bedrag op eerste verzoek aan de Zorgverzekeraar terugbetalen. Artikel 18. Nieuwe wetgeving Deze overeenkomst wordt gesloten op het moment waarop wet- en regelgeving voor de in deze overeenkomst geregelde zorg nog niet vaststaat. Voor zover wet- en regelgeving anders luidt dan bij het sluiten van deze overeenkomst, wordt deze overeenkomst aangepast aan de geldende wet- en regelgeving. Deze aanpassing geeft elke partij het recht deze overeenkomst schriftelijk, met een opzegtermijn van 3 maanden te beëindigen. Artikel 19. Algemene Voorwaarden en bijlagen De onderstaande documenten maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015: a) Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015; b) Bijlage 1: Tarieven en Zorgkostenplafond 2015; Artikel 18. Duur en einde van de overeenkomst 1. Deze overeenkomst is tussen de Zorgverzekeraar en de Zorgaanbieder van kracht vanaf 1 januari 2015 en is aangegaan voor EEN BEPAALDE TERMIJN, te weten tot en met 31 december In aanvulling op hetgeen over beëindiging van de overeenkomst in de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 is bepaald komen partijen het volgende overeen. 2. De overeenkomst kan door schriftelijke mededeling van de zorgverzekeraar ook tussentijds met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien de Zorgaanbieder niet voldoet aan een verplichting die op de Zorgaanbieder rust op grond van artikel 2, 3, en 6, 14 en 15 van deze overeenkomst. Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Arnhem op. Namens de Zorgverzekeraar, Namens de Zorgaanbieder, Dhr. J. van Zeelst Afdelingsmanager Integrale zorg Pagina 11

12 Bijlage 1 Tarieven en Zorgkostenplafond 2015 Het onderstaande zorgkostenplafond vormt het maximum van de tarieven die de Zorgverzekeraar in enig jaar aan de Zorgaanbieder vergoedt voor in dat jaar geopende producten van Generalistische Basis GGZ. Indien u constateert dat in de loop van het jaar de omzet in uw praktijk bij coöperatie VGZ zich anders ontwikkelt, dan verzoeken wij u voor 1 augustus 2015 contact op te nemen met ons. Eventuele vragen of andere opmerkingen over de overeenkomst kunt u het beste per stellen aan onze centrale inkoop team. Regio Namen Functie Mailadres Contractering alle regio s en zorgkostenplafonds alle regio s Team Digitale contractering Generalistische basis GGZ Zuidoost Nederland Zuidwest Leonie van der Looij Senior zorginkoper Nederland Noord Nederland Liesbeth de Bock Zorginkoper Zorgkostenplafond 2015 Tariefpercentage 2015 % Generalistische Basis GGZ prestatie Tarief Productmix 2015 Kort % Midden % Intensief % Chronisch % Indien van toepassing, product op basis van Beleidsregel innovatie % Toelichting In onderstaand schema treft u de door ons verwachte verhouding tussen deze producten in een gemiddelde praktijk. Deze verhouding is indicatief. Wij hopen hiermee met u, zoals ook in 2014, in de loop van het jaar in gesprek te treden over hoe de zorg in uw praktijk zich ontwikkelt in de GBGGZ productstructuur. Naar verwachting zal het merendeel van de cliënten binnen de producten Middel en Intensief worden behandeld in regio s met een hoge inzet van POH GGZ. Het product chronisch is anders qua inhoud dan de andere producten. Het is een product waarbinnen de verpleegkundige component het grootste deel vormt van de zorg (geschat op 65%) en daarmee wordt dit product vooral aangeboden door multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. GBGGZ prestaties Productmix 2015 als gewogen POH-GGZ inzet >35-40% Productmix 2015 als gewogen POH-GGZ inzet <35-40% Kort 25% 50% Midden 40% 20% Intensief 30% 20% Chronisch 5% 10% Pagina 12

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar

Nadere informatie

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg zowel elk afzonderlijk als tezamen

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 Overeenkomst AWBZ 2014 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg DEEL I ZORGAANBIEDERGEBONDEN DEEL A. De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en kantoorhoudend: In deze mede

Nadere informatie

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland.

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland. <naam Opdrachtnemer> OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen Holland Rijnland en Betreffende perceel GGZ en EED-zorg vrijgevestigden Contractnummer: Contractdatum:

Nadere informatie

Overeenkomst. kraamzorg

Overeenkomst. kraamzorg Overeenkomst kraamzorg 2015 Inhoudsopgave Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Zorg pagina 4 Artikel 3 Weigering Zorgverlening pagina 5 Artikel 4 Kwaliteit van de zorg pagina

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Betreffende GGZ en EED-zorg Vrijgevestigden

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24278 6 augustus 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde Zorgverzekeraars en zichzelf

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Overeenkomst). De in Nederland (Caraïbisch deel uitgezonderd) gelegen gemeente op welke het woonplaatsbeginsel van de Jeugdige van toepassing is.

Overeenkomst). De in Nederland (Caraïbisch deel uitgezonderd) gelegen gemeente op welke het woonplaatsbeginsel van de Jeugdige van toepassing is. Overeenkomst DE ONDERGETEKENDEN I de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten, KvK-nummer 40409418, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, hierna te noemen: VNG

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene voorwaarden voor de kraamzorg 2015 AV CZ / 158 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2 Zorgverzekering 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Grondslag van de verzekering... 10 Artikel 3 Prestatiewijze en dekking... 10 Artikel 4 Premie... 12 Artikel 5 Verplicht

Nadere informatie