Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015"

Transcriptie

1 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Contractmanagement EHV R 2030 Postbus AK EINDHOVEN Zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar en B De Zorgaanbieder: Naam Zorgaanbieder: Praktijkadres: Postcode/ plaats: Inschrijving K.v.K.: AGB - Praktijkcode: Correspondentieadres: Postcode/plaats: Verder aangeduid als de Zorgaanbieder Komen het volgende overeen, Pagina 1

2 Artikel 1. Zorgverlening 1. De Zorgaanbieder verleent aan de verzekerden van de Zorgverzekeraars die zich tot de Zorgaanbieder wenden en op zorg zijn aangewezen Generalistische Basis GGZ zorg waarop de verzekerde krachtens de Zorgverzekeringswet of de (aanvullende) zorgverzekering aanspraak heeft. Onder Generalistische Basis GGZ zorg wordt verstaan geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, niet zijnde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. 2. De Zorgaanbieder neemt in de praktijk bij het verlenen van zorg de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde professionele standaard redelijkerwijs aan de zorgverlener mogen worden gesteld. De Zorgaanbieder houdt zich daarbij aan de beroepscode en de kwaliteitseisen zoals opgesteld door de desbetreffende beroepsverenigingen en handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De Zorgaanbieder verleent aantoonbaar de zorg overeenkomstig de protocollen / richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard. Dit geldt tevens voor de Zorgaanbieder die geen lid is van één van desbetreffende beroepsverenigingen. Artikel 2. Voorwaarden zorgverlening 1. De zorg wordt verleend vanuit het praktijkadres of bekende locatie(s) van de Zorgaanbieder. Voorgenomen wijzigingen zijn slechts mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van de Zorgverzekeraar wanneer de zorg buiten Nederland wordt verleend. Wijzigingen dient de Zorgaanbieder aan VEKTIS door te geven. 2. De hoofdbehandelaar dient te zijn een GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut BIG, psychiater of verpleegkundig specialist GGZ (enkel met 3-jarige opleiding), waarbij voor de verpleegkundig specialist geldt dat deze alleen Basis GGZ Chronische zorg verleent en werkzaam is in een huisartsenketenorganisaties. De hoofdbehandelaar kan eventueel bij zijn behandeling ondersteund worden door medebehandelaren. Medebehandelaren zijn GGZ-zorgverleners met een afgeronde opleiding op tenminste HBO-niveau die vermeld is in de CONO-lijst, niet zijnde de hoofdbehandelaar. Binnen een praktijk, is het mogelijk om 30% van de uren in te zetten door medebehandelaren en 70% door de hoofdbehandelaar. In geval van behandeling van jeugd-gerelateerde problematiek bij personen tussen de 18 en 24 jaar, waarbij als mede-behandelaren een Kind & Jeugd psycholoog NIP en/ of orthopedagoog generalist NVO optreden, mag deze verhouding 50%-50% zijn. 3. De hoofdbehandelaar verleent de zorg met behulp van derden onder zijn verantwoordelijkheid. 4. De Zorgaanbieder verleent de zorg aan de verzekerden die volgens de daarvoor gestelde regels naar hem zijn verwezen door een huisarts, bedrijfsarts of specialist ouderen geneeskunde. 5. De Zorgaanbieder neemt de verwijzing op in het patiëntendossier en houdt deze ter beschikking voor een controle door de Zorgverzekeraar. 6. Aan de verwijsbrief worden de volgende voorwaarden gesteld: - Er is sprake van een schriftelijke verwijsbrief/zorgmail, - Verwijzing specificeert naar de GBGGZ, - De verwijzing bevat: de datum van de verwijzing; er is sprake van een geldige verwijzing indien deze binnen vijf werkdagen na het eerste gesprek van de verzekerde met de Zorgaanbieder is afgegeven door de verwijzer, de beschrijving van een vermoeden van een tot het verzekerde pakket behorende DSM stoornis, Pagina 2

3 de verwijzing bevat de naam en woonplaats van verwijzer, de handtekening en/of stempel van de verwijzer, de AGB-code van de verwijzer (NR/CU-717), de naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde. 7. Als de verwijzing niet aan in voornoemd lid 6 genoemde eisen voldoet is er geen sprake van een geldige verwijzing en dient dit aan de verwijzer teruggekoppeld te worden door de Zorgaanbieder om de juiste informatie beschikbaar te krijgen via de verwijzer. In dit verband stimuleert VGZ de gecontracteerde verwijzers gebruik te maken van de NHG richtlijn voor verwijsinformatie. 8. De Zorgaanbieder dient de verzekerden van de Zorgverzekeraar de zorg binnen naar algemene maatstaven acceptabele termijn te verlenen. Indien de Zorgaanbieder hier niet toe in staat is, doet hij hiervan onmiddellijk mededeling aan de Zorgverzekeraar. 9. De kwaliteit van de geboden zorg door de Zorgaanbieder voldoet tenminste aan de volgende algemeen aanvaarde normen voor verantwoorde zorg: a. adequate inrichting van de spreekkamer en de wachtkamer (o.a. voldoende geluidsisolatie), b. de behandeling o.b.v. een met de cliënt overeengekomen behandelplan, c. een zorgverlening waarbij rekening wordt gehouden met de mate van belasting voor de verzekerde, met inachtneming van de effectiviteit, de doelmatigheid, en met behoud van kwaliteit van handelen, zoals dat binnen de beroepsgroep gebruikelijk en binnen de wet- en regelgeving beschreven is, d. deelname aan de intervisie en visitatie die door de beroepsgroep georganiseerd wordt. 10. Indien de situatie van de cliënt het toelaat, past de Zorgaanbieder Shared Decision Making (SDM) toe en heeft dit geborgd binnen zijn organisatie. De Zorgaanbieder wordt geacht dit op te nemen in een individueel zorg-/behandelplan. De Zorgaanbieder informeert de Zorgverzekeraar over het daarvoor te voeren beleid Artikel 2a. Uitsluiting zorg in verband met Selectief Verzekering 1. Voor de verzekerden die in 2015 de volgende verzekeringen van Zorgverzekeraar hebben afgesloten, te weten, - Bewuzt Basis, - IZA Gezond Samen Polis Natura, - Cares Natura Selectief geldt dat het leveren van de generalistische Basis GGZ zorg in verband met angststoornissen, depressieve stoornissen en somatoforme stoornissen, zijnde onverklaarbare lichamelijke stoornissen zonder dat een lichamelijke oorzaak door de huisarts en / of medisch specialist is vastgesteld, geen onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. De Zorgaanbieder levert aan de hiervoor genoemde verzekerden niet de onder lid 1 genoemde GBGGZ producten. 2. Uitzondering op het voorgaande lid is als de voor deze zorg door VGZ gecontracteerde zorgaanbieders de in lid 1 genoemde verzekerden voor deze behandelingen verwijzen naar de Zorgaanbieder. De Zorgaanbieder verstrekt op eerste verzoek van de Zorgverzekeraar de verwijsbrief aan de zorgverzekeraar. Indien is voldaan aan het voorgaande en de zorg dus wél wordt vergoed, gelden de tarieven zoals opgenomen in de Bijlage 1 bij deze overeenkomst. 3. Als niet aan de in dit artikel beschreven voorwaarden is voldaan, is een uitbetaalde declaratie onverschuldigd betaald en is de Zorgaanbieder gehouden deze op eerste verzoek aan Zorgverzekeraar terug te betalen. Pagina 3

4 Artikel 3. Continuïteit van zorgverlening 1. Indien en voor zover de overeenkomst (tussentijds) wordt beëindigd om wat voor reden dan ook, dan rust op de Zorgaanbieder de plicht om de verzekerde zorg te blijven verlenen en voor zover dat onmogelijk wordt geacht te zorgen voor een goede overdracht aan een andere zorgaanbieder met inachtneming van de daarvoor gestelde regels inzake verwijzingen. 2. De Zorgaanbieder kan het aangaan van een behandelrelatie met een verzekerde slechts weigeren of de behandelrelatie slechts beëindigen wegens gewichtige redenen indien hij handelt overeenkomstig de Richtlijn niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. 3. Van een weigering of beëindiging van de behandeling doet de Zorgaanbieder onverwijld mededeling aan de verzekerde en de huisarts van de verzekerde en -schriftelijk- aan de Zorgverzekeraar. In het geval de continuïteit van de zorgverlening niet gewaarborgd kan worden, neemt de Zorgaanbieder onmiddellijk contact op met de Zorgverzekeraar. Artikel 4. Early warning 1. De Zorgaanbieder zal aan de Zorgverzekeraar onverwijld feiten en omstandigheden melden die wijzen op risico s voor continuïteit of kwaliteit van de door de Zorgaanbieder te verlenen zorg. 2. Partijen treden op eerste verzoek van de Zorgverzekeraar terstond in overleg, indien de Zorgverzekeraar gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Zorgaanbieder het bepaalde in lid 1 niet is nagekomen dan wel er naar zijn oordeel reden is om te twijfelen over de mate waarin de continuïteit of kwaliteit van de zorgverlening is gewaarborgd. Indien dit overleg niet binnen 48 uur na het verzoek van de Zorgverzekeraar heeft plaatsgevonden dan wel de uitkomst daarvan naar het oordeel van de Zorgverzekeraar niet voldoende geruststellend is, is de Zorgaanbieder gehouden op eerste verzoek van de Zorgverzekeraar aan hem de relevante informatie te verstrekken. Deze verplichting omvat het verstrekken van: a. financiële gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, realisatiecijfers en prognoses inzake de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en de stand van reserves, voorzieningen en het eigen vermogen; b. gegevens betreffende de kwaliteit van zorg waaronder, maar niet beperkt tot, interne rapporten, andere interne communicatie, klachten, communicatie van en met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een en ander met inachtneming van de toepasselijke regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten en hun naasten. Artikel 5. Declaraties en betaling In aanvulling op hetgeen over declaratie en betaling in de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 is bepaald komen partijen het volgende overeen: 1. In afwijking van hetgeen in de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 in artikel 6 sub 7 over declareren is bepaald, dient de Zorgaanbieder de declaraties uiterlijk binnen 3 maanden na sluiting van de Generalistische Basis GGZ prestaties in bij de Zorgverzekeraar. Indien door problemen de Zorgaanbieder deze termijn niet haalt, neemt de Zorgaanbieder voor het verstrijken van voornoemde termijn contact op met de Zorgverzekeraar. 2. Betaling van zorg waarvoor de verzekerde bij de Zorgverzekeraar is verzekerd, vindt plaats tegen de tarieven die zijn opgenomen in Bijlage 1 behorende bij deze overeenkomst. Pagina 4

5 3. De Zorgaanbieder heeft geen recht op betaling voor geleverde zorg indien door voldoening van de declaratie een voor dat jaar geldende zorgkostenplafond wordt overschreden. Artikel 6. Klachtenregeling en informatieverstrekking 1. De Zorgaanbieder heeft ter afwikkeling van klachten een adequate klachtenregeling getroffen. De Zorgaanbieder informeert de klant over het bestaan van deze klachtenregeling en voert die klachtenregeling ook uit. 2. De Zorgaanbieder maakt op verzoek van de Zorgverzekeraar inzichtelijk op welke wijze de informatievoorziening aan cliënten is vastgelegd en geborgd op het gebied van (zorg)aanbod, toegang, financiële aspecten en klachtenafhandeling. 3. De Zorgaanbieder dient aan de Zorgverzekeraar terstond melding te maken van het opleggen van waarschuwingen of maatregelen door Tuchtcollege of Inspectie Gezondheidszorg, ook indien hiertegen bezwaar of beroep is ingesteld. 4. De Zorgaanbieder informeert de Zorgverzekeraar onverwijld indien de situatie zich voordoet of dreigt te doen voordoen dat: a. Zorgaanbieder niet meer aan de zorgplicht kan voldoen dan wel dat de continuïteit van de levering van zorg in gevaar komt; b. Zorgaanbieder niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen; c. surseance van betaling waarschijnlijk is; d. een faillissement waarschijnlijk is; e. Zorgaanbieder zijn onderneming of een deel daarvan overdraagt; f. de zeggenschapsverhouding bij de Zorgaanbieder wordt gewijzigd door overdracht van aandelen, omzetting, splitsing of fusie; g. de Zorgaanbieder de uitoefening van de onderneming staakt dan wel wordt ontbonden; 5. In aanvulling op hetgeen in de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 in artikel 14 sub 1 is bepaald, dient Zorgaanbieder op een informatieverzoek van Zorgverzekeraar tijdig doch uiterlijk binnen vier weken al die informatie te verstrekken die de Zorgverzekeraar redelijkerwijs nodig heeft in het kader van voornoemd artikel 14 sub 1. Artikel 7. Behandelplan 1. Het behandelplan / zorgplan dient binnen twee weken na start van de behandeling schriftelijk of elektronisch te zijn vastgelegd. Dit behandelplan / zorgplan zal tussentijds en aan het eind van de behandeling met de cliënt geëvalueerd worden. Het behandelplan dient door de cliënt te zijn ondertekend. De Zorgaanbieder legt de instemming van de cliënt met de inhoud van het behandelplan / zorgplan vast in het medisch dossier. 2. Indien in de loop van het behandeltraject of bij de afsluiting ervan blijkt dat de cliënt verwezen dient te worden naar een andere zorgverlener, zal de Zorgaanbieder de cliënt niet rechtstreeks verwijzen naar een zorgverlener, maar de cliënt terugverwijzen naar de huisarts met het advies de cliënt door te verwijzen. 3. De Zorgaanbieder rapporteert met kennisgeving aan en instemming van de cliënt tenminste na afsluiting van de behandeling aan de huisarts en indien dit niet de huisarts is aan de verwijzer waarbij de aard, het verloop en de uitkomst van de behandeling worden gecommuniceerd. 4. De Zorgaanbieder draagt zorg voor een goede samenwerking met de huisarts van zijn cliënt. Pagina 5

6 5. De Zorgaanbieder draagt zorg voor een goede aansluiting bij aanpalende echelons, zoals gemeenten en zorgaanbieders e.a., welke voor een efficiënte en doelmatige beantwoording van de (zorg)vraag in de keten zijn aangewezen. Artikel 8. ROM monitoring en effectmeting 1. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor de tariefsverhoging ROM indien de Zorgaanbieder gebruik maakt van een gevalideerde vragenlijst voor effectmeting, waaraan een landelijke benchmark is gekoppeld voor vergelijking van de eigen resultaten met landelijke uitkomsten zoals aangeboden wordt door bijvoorbeeld Stichting Benchmark GGZ, Reflectum, TelePsy, LVE-Codeboek of CORE (platforum van de LVE). 2. Deze meting dient de Zorgaanbieder uit te voeren bij minimaal 50% van de VGZ verzekerde cliënten waarvoor de Zorgaanbieder gedurende de looptijd van deze overeenkomst bij de Zorgverzekeraar declareert. 3. De Zorgaanbieder dient op verzoek een bewijs van deelname aan een landelijke benchmark aan de Zorgverzekeraar te overleggen. Artikel 9. De Zorgaanbieder als opleider 1. De Zorgaanbieder kan een beroepsgenoot in opleiding in de gelegenheid stellen om onder zijn supervisie de praktijk-/leerperiode in zijn praktijk te volgen, indien in die periode niet reeds een beroepsgenoot in opleiding in zijn praktijk werkzaam is. 2. De Zorgaanbieder ziet er op toe dat, alvorens de beroepsgenoot in opleiding wordt toegelaten tot de behandeling van een patiënt, deze patiënt daarvoor zijn toestemming verleent. 3. De verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de Zorgaanbieder tegenover de verzekerde en de Zorgverzekeraar wijzigt anderszins niet door de inzet van een beroepsgenoot in opleiding. 4. In deze situatie als bedoeld in dit artikel kan de Zorgaanbieder de verleende zorg op zijn eigen naam declareren bij de Zorgverzekeraar. 5. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor vergoeding van het werken als opleider van GZ-psychologen, indien: a. de Zorgaanbieder als praktijkopleider of supervisor is aangewezen door een opleidingsinstituut voor de opleiding tot GZ-psycholoog, b. tijdens de looptijd van deze overeenkomst een GZ-psycholoog in opleiding in zijn praktijk werkzaam zal zijn, c. de betreffende opleiding voor minimaal 50% binnen GBGGZ behandeltrajecten wordt ingezet, d. de Zorgaanbieder aan de Zorgverzekeraar op diens verzoek een kopie stuurt van het plaatsingsbericht waarin het opleidingsinstituut de Zorgaanbieder meedeelt dat er in zijn praktijk een psycholoog in opleiding voor GZ-psycholoog geplaatst is tijdens de looptijd van deze overeenkomst. 6. Bij het voldoen aan de in voorgaande leden van dit artikel genoemde verplichtingen komt de Zorgaanbieder in aanmerking voor de tariefsverhoging Opleidingsplaats GZpsycholoog. Pagina 6

7 Artikel 10. Kleinschalige samenwerking huisartsen 1. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor de tariefsverhoging Kleinschalige samenwerking huisartsen indien de Zorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst aan VGZ overlegt op schaal van minimaal ingeschreven inwoners binnen de huisartsenpraktijk. Deze schaalgrootte is vergelijkbaar met een gezondheidscentrum (ca. 5 normpraktijken voor een huisarts). 2. In deze samenwerkingsovereenkomst dienen minimaal de volgende afspraken te zijn gemaakt: a. periodieke casuïstiekbespreking met de huisarts en/of POH-GGZ (minimaal 4 keer per jaar), b. afspraken over uitwisseling van informatie bij verwijzingen en terugverwijzingen tussen huisarts en Zorgaanbieder, c. afspraken ten aanzien van communicatie tussen Zorgaanbieder en huisarts over behandeltraject en afronding van de behandeling, d. afspraken invulling van consultatie vanuit de POH-GGZ (hoe wordt de expertise van de Zorgaanbieder ingezet in de huisartspraktijk ten aanzien van consultatie). 3. Indien de Zorgaanbieder op 1 december 2014 geen formele samenwerkingsovereenkomst overlegt, kan de Zorgaanbieder volstaan met een verklaring waarin wordt aangegeven dat er uiterlijk 1 maart 2015 een formele samenwerkingsovereenkomst tot stand zal komen. Uiterlijk 1 maart 2015 dient de Zorgaanbieder de definitieve samenwerkingsovereenkomst te overleggen. Artikel 11. Regionale samenwerking huisartsenorganisatie 1. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor de tariefsverhoging Regionale samenwerking huisartsenorganisatie indien de Zorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst aan VGZ overlegt op schaal van één huisartsen zorggroep. Dit is een samenwerkingsverband van huisartsen in een regio. De zorggroepen hebben een wisselende grootte van 40 huisartsen t/m 150 huisartsen. Een overzicht van de huisartsengroepen per regio staat op de website van VGZ. 2. In deze samenwerkingsovereenkomst dienen minimaal de volgende afspraken te zijn gemaakt: a. periodieke casuïstiekbespreking met de huisarts of POH-GGZ (minimaal 4 keer per jaar), b. afspraken over uitwisseling van informatie bij verwijzingen en terugverwijzingen tussen huisarts en Zorgaanbieder, c. afspraken ten aanzien van communicatie tussen Zorgaanbieder en huisarts over behandeltraject en afronding van de behandeling, d. afspraken over de invulling van consultatie vanuit de POH-GGZ (hoe wordt de expertise van de Zorgaanbieder ingezet in de huisartspraktijk ten aanzien van consultatie), e. een plan van aanpak om te komen tot afspraken rond het implementeren van best- practices en behandelrichtlijnen. 3. Indien de Zorgaanbieder op 1 december 2014 nog geen formele samenwerkingsovereenkomst overlegt, kan de Zorgaanbieder volstaan met een verklaring waarin wordt aangegeven dat er uiterlijk 1 maart 2015 een formele samenwerkingsovereenkomst tot stand zal komen. Uiterlijk 1 maart dient de Zorgaanbieder dan de definitieve samenwerkingsovereenkomst te overleggen. 4. De Zorgverzekeraar acht het reëel dat minimaal 35% van de verwijzingen van cliënten naar de Zorgaanbieder wordt gedaan door huisartsen die aangesloten zijn bij de huisartsenorganisatie. Indien blijkt dat hier niet aan kan worden voldaan zal hierover het Pagina 7

8 gesprek worden aangegaan tussen de Zorgaanbieder en de regionale zorginkoper van de Zorgverzekeraar. Artikel 12. Kleinschalig samenwerking andere GBGGZ aanbieders 1. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor de tariefsverhoging Kleinschalig samenwerking andere GBGGZ aanbieders indien de Zorgaanbieder een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst aan VGZ overlegt op schaal van minimaal inwoners binnen de samenwerkingsverband tussen verschillende Zorgaanbieders die niet werkzaam zijn binnen een praktijk / rechtspersoon. De partijen die de samenwerking aangaan hebben allen een eigen zorgovereenkomst met de Zorgverzekeraar en zijn in dezelfde geografische regio werkzaam. 2. In deze samenwerkingsovereenkomst dienen minimaal de volgende afspraken te zijn gemaakt: a. afspraken over waarneming tussen de partijen, b. afspraken over intervisie tussen de partijen, c. afspraken ten aanzien van communicatie tussen Zorgaanbieder en huisarts over het behandeltraject en afronding van de behandeling. 3. Indien de Zorgaanbieder op 1 december 2014 geen formele samenwerkingsovereenkomst overlegt, kan de Zorgaanbieder volstaan met een verklaring waarin wordt aangegeven dat er uiterlijk 1 maart 2015 een formele samenwerkingsovereenkomst tot stand komt. Uiterlijk 1 maart 2015 dient de Zorgaanbieder de definitieve samenwerkingsovereenkomst te overleggen. Artikel 13. Regionale samenwerking andere GBGGZ aanbieders 1. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor de tariefsverhoging Regionale samenwerking andere GBGGZ aanbieders indien de Zorgaanbieder een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst op regionale schaal aan VGZ overlegt, waarbij VGZ de indeling van de RIVM aanhoudt, namelijk de GHOR-regio s of de regio vergelijkbaar met die van een huisartsenzorggroep waarmee wordt samengewerkt. Het samenwerkingsverband betreft de verschillende Zorgaanbieders die niet werkzaam zijn binnen een praktijk / rechtspersoon. De partijen die de samenwerking aangaan vertegenwoordigen minimaal 40% van het door de Zorgverzekeraar gecontracteerde GBGGZ Zorgaanbieders in betreffende GHOR-regio. De partijen die de samenwerking aangaan hebben alleen een overeenkomst met de Zorgverzekeraar. 2. In deze samenwerkingsovereenkomst dienen minimaal de volgende afspraken te zijn gemaakt: a. afspraken over waarneming tussen de partijen, b. afspraken over intervisie tussen de partijen, c. afspraken ten aanzien van communicatie tussen Zorgaanbieder en huisarts over het behandeltraject en afronding van de behandeling, d. plan van aanpak rond het tot stand komen van een gezamenlijke kwaliteitscyclus / programma tussen de partijen, e. afspraken tussen partijen over periodieke voortgangsrapportage op niveau van het samenwerkingsverband richting de Zorgverzekeraar, f. een gezamenlijke plan van aanpak tussen partijen over hoe best practices en / of zorgvernieuwingen binnen de GHOR-regio ingevoerd kunnen worden. 3. Indien de Zorgaanbieder op 1 december 2014 nog geen formele samenwerkingsovereenkomst overlegt kan de Zorgaanbieder volstaan met een verklaring waarin wordt aangegeven dat er uiterlijk 1 maart 2015 een formele Pagina 8

9 samenwerkingsovereenkomst tot stand komt. Uiterlijk 1 maart 2015 dient de Zorgaanbieder de definitieve samenwerkingsovereenkomst te overleggen. Artikel 14. Overige criteria voor verhoging starttarieven 1. Borging van cliëntenparticipatie. Op basis van de regionale schriftelijke afspraken tussen de GBGGZ Zorgaanbieders, al dan niet met huisartsen, is door de Zorgaanbieder aantoonbaar vóór 1 september 2015 een onderzoek (bijvoorbeeld middels een klantpanel) verricht naar de behoeften van de cliënten. Op basis van dit onderzoek is schriftelijk een plan van aanpak opgesteld waarin wordt beschreven welke activiteiten de Zorgaanbieder(s) gaan ondernemen ten aan zien van cliëntenparticipatie en welke resultaten de Zorgaanbieder(s) in 2016 verwachten. De Zorgaanbieder legt dit onderzoek vóór 1 september 2015 voor aan de Zorgverzekeraar ter beoordeling. 2. Aansluiting van de Zorgaanbieder op het Keteninformatie Systeem (KIS) van de huisartsen. De Zorgaanbieder heeft met de regionale huisartsenorganisatie aantoonbaar voor de Zorgverzekeraar vóór 1 maart 2015 afspraken / planning gemaakt over deelname aan het KIS. Deze afspraken / planning borgen dat één individueel zorgplan per cliënt met alle behandeldoelen voor alle relevante zorgverleners gerealiseerd wordt. 3. Beschikbaarheid van digitale zorg programma s (e-health). De Zorgaanbieder draagt binnen het samenwerkingsverband zorg voor aanbod van digitale zorg programma s in een blended mix. Deze digitale zorg programma s dienen te zijn voorzien van de Online hulp stempel van het Trimbos Instituut dan wel ter beoordeling zijn voorgelegd aan het Trimbos Instituut. Dit keurmerk beoordeelt op behandelinhoud, beveiliging en kwaliteit van deze programma s. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de behandeling via digitale zorg wordt ingezet bij minimaal 10% van de cliëntenpopulatie. Vóór1 maart 2015 dient de Zorgaanbieder zijn afspraken met leveranciers van digitale zorg aan de Zorgverzekeraar aan te tonen. 4. Samenwerking aan het implementeren van één regionaal triage-instrument. De Zorgaanbieder, dan wel diens samenwerkingsverband, heeft met de regionale huisartsenorganisatie aantoonbaar vóór 1 maart 2015 afspraken gemaakt over het gebruik van een triage-instrument. De Zorgaanbieder overlegt deze afspraken aan de Zorgverzekeraar. Artikel 15. Criteria voor verhoging starttarieven Voor de criteria voor de verhoging van de starttarieven bij de Zorgaanbieder, zoals nader genoemd in voorgaande artikelen 7 tot en met 13 en indien van toepassing zijn op de Zorgaanbieder, geldt dat de verhoging van de starttarieven aangewend moeten worden waarvoor deze zijn bedoeld zoals in voornoemde artikelen beschreven voor bijvoorbeeld de samenwerking met andere zorgaanbieders e.d. Artikel 16. Zorgkostenplafond en nacalculatie 1. Het zorgkostenplafond, zoals vermeld in Bijlage 1 bij deze overeenkomst, vormt het maximum van de declaraties dat de Zorgverzekeraar in enig jaar aan de Zorgaanbieder vergoedt voor in dat jaar geopende producten in de Generalistische Basis GGZ. Pagina 9

10 2. Een verzoek tot bijstelling van het zorgkostenplafond 2015 kan tot en met 1 augustus 2015 worden ingediend bij de Zorgverzekeraar. Dit kan indien de gerealiseerde declaraties niet meer dan 20% hoger uitvallen dan het afgegeven zorgkostenplafond zoals vermeld in Bijlage 1 bij deze overeenkomst, een en ander ter beoordeling door de Zorgverzekeraar, of indien afzonderlijke schriftelijke afspraken hierover zijn gemaakt tussen Zorgaanbieder en Zorgverzekeraar. 3. Indien in de loop van 2015, naar de verwachting van de Zorgverzekeraar, de realisatie meer dan 10% achterblijft bij het overeengekomen zorgkostenplafond / productmix 2015, zoals aangegeven in Bijlage 1, heeft de Zorgverzekeraar het recht het overeengekomen plafond hierop tussentijds neerwaarts aan te passen. 4. Indien de Zorgaanbieder ook inkomsten verkrijgt voor geleverde zorg via, door VGZ gecontracteerde, ketenorganisaties / derde partijen, heeft de Zorgverzekeraar het recht het overeengekomen plafond hierop tussentijds neerwaarts aan te passen. 5. Indien door het in rekening brengen van de declaraties het zorgkostenplafond 2015 wordt overschreden, wordt de Zorgaanbieder geacht om zorg aan de verzekerden van de zorgverzekeraar te verlenen. 6. Indien de Zorgverzekeraar na het bereiken van het zorgkostenplafond 2015 declaraties betaalt aan de Zorgaanbieder zijn deze onverschuldigd betaald en direct opeisbaar. 7. De door de Zorgaanbieder bij de Zorgverzekeraar ingediende declaraties zullen na het einde van het kalenderjaar waarvoor deze overeenkomst geldt, worden nagecalculeerd. Deze nacalculatie over 2015 vindt plaats voor 1 augustus 2017 op basis van het vast te stellen verschil tussen de som van de tarieven voor de declaraties als bedoeld in voornoemd lid 6 en het definitieve afgesproken zorgkostenplafond 2015 zoals vermeld in Bijlage 1 bij deze overeenkomst. Alsdan zal het verschil gelijk gesteld worden aan overproductie en dient de Zorgaanbieder het verschil op eerste verzoek aan de Zorgverzekeraar terug te betalen. 8. Het in voornoemd lid 7 genoemd verschil dient de Zorgaanbieder aan Zorgverzekeraar binnen vier weken terug te betalen nadat de Zorgaanbieder is bericht over de hoogte van dit verschil. 9. De Zorgaanbieder is gehouden om de productie zoveel als mogelijk gelijkmatig over het jaar te spreiden. 10. In geval van het tussentijds eindigen van deze overeenkomst wordt het zorgkostenplafond naar tijdsevenredigheid nader vastgesteld. 11. Indien de Zorgverzekeraar gedurende het jaar een zorgkostenmonitor aan de Zorgaanbieder toestuurt, maandelijks dan wel in een andere frequentie als daartoe overeengekomen tussen Zorgaanbieder en Zorgverzekeraar, dient de Zorgaanbieder de ingevulde zorgkostenmonitor binnen een redelijke termijn aan de Zorgverzekeraar aan te leveren. Indien op basis van deze monitor blijkt dat de geleverde zorg meer dan 50% achterblijft bij het overeengekomen zorgkostenplafond 2015, zoals aangegeven in Bijlage 1 bij deze overeenkomst, heeft de Zorgverzekeraar het recht het overeengekomen zorgkostenplafond hierop tussentijds neerwaarts bij te stellen. Artikel 17. Overige bepalingen inzake nacalculatie De Zorgverzekeraar beoordeelt bij de nacalculatie, zoals in voornoemd artikel 16 aangegeven, tevens of de Zorgaanbieder daadwerkelijk en aantoonbaar aan de criteria voor verhoging van de starttarieven, zoals hiervoor beschreven in de artikelen 7 tot en met 15 en voor de Pagina 10

11 Zorgaanbieder nader benoemd in de goedgekeurde afspraken, zoals aangegeven in Bijlage 1 bij deze overeenkomst, - voor zover van toepassing - heeft voldaan. Daarbij wordt betrokken of de afspraken 2015 juist, tijdig en volledig zijn nagekomen door de Zorgaanbieder. Voor zover de afspraken niet zijn nagekomen, bestaat geen aanspraak op vergoeding en zal de Zorgaanbieder het daarmee verbonden bedrag op eerste verzoek aan de Zorgverzekeraar terugbetalen. Artikel 18. Nieuwe wetgeving Deze overeenkomst wordt gesloten op het moment waarop wet- en regelgeving voor de in deze overeenkomst geregelde zorg nog niet vaststaat. Voor zover wet- en regelgeving anders luidt dan bij het sluiten van deze overeenkomst, wordt deze overeenkomst aangepast aan de geldende wet- en regelgeving. Deze aanpassing geeft elke partij het recht deze overeenkomst schriftelijk, met een opzegtermijn van 3 maanden te beëindigen. Artikel 19. Algemene Voorwaarden en bijlagen De onderstaande documenten maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015: a) Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015; b) Bijlage 1: Tarieven en Zorgkostenplafond 2015; Artikel 18. Duur en einde van de overeenkomst 1. Deze overeenkomst is tussen de Zorgverzekeraar en de Zorgaanbieder van kracht vanaf 1 januari 2015 en is aangegaan voor EEN BEPAALDE TERMIJN, te weten tot en met 31 december In aanvulling op hetgeen over beëindiging van de overeenkomst in de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 is bepaald komen partijen het volgende overeen. 2. De overeenkomst kan door schriftelijke mededeling van de zorgverzekeraar ook tussentijds met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien de Zorgaanbieder niet voldoet aan een verplichting die op de Zorgaanbieder rust op grond van artikel 2, 3, en 6, 14 en 15 van deze overeenkomst. Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Arnhem op. Namens de Zorgverzekeraar, Namens de Zorgaanbieder, Dhr. J. van Zeelst Afdelingsmanager Integrale zorg Pagina 11

12 Bijlage 1 Tarieven en Zorgkostenplafond 2015 Het onderstaande zorgkostenplafond vormt het maximum van de tarieven die de Zorgverzekeraar in enig jaar aan de Zorgaanbieder vergoedt voor in dat jaar geopende producten van Generalistische Basis GGZ. Indien u constateert dat in de loop van het jaar de omzet in uw praktijk bij coöperatie VGZ zich anders ontwikkelt, dan verzoeken wij u voor 1 augustus 2015 contact op te nemen met ons. Eventuele vragen of andere opmerkingen over de overeenkomst kunt u het beste per stellen aan onze centrale inkoop team. Regio Namen Functie Mailadres Contractering alle regio s en zorgkostenplafonds alle regio s Team Digitale contractering Generalistische basis GGZ Zuidoost Nederland Zuidwest Leonie van der Looij Senior zorginkoper Nederland Noord Nederland Liesbeth de Bock Zorginkoper Zorgkostenplafond 2015 Tariefpercentage 2015 % Generalistische Basis GGZ prestatie Tarief Productmix 2015 Kort % Midden % Intensief % Chronisch % Indien van toepassing, product op basis van Beleidsregel innovatie % Toelichting In onderstaand schema treft u de door ons verwachte verhouding tussen deze producten in een gemiddelde praktijk. Deze verhouding is indicatief. Wij hopen hiermee met u, zoals ook in 2014, in de loop van het jaar in gesprek te treden over hoe de zorg in uw praktijk zich ontwikkelt in de GBGGZ productstructuur. Naar verwachting zal het merendeel van de cliënten binnen de producten Middel en Intensief worden behandeld in regio s met een hoge inzet van POH GGZ. Het product chronisch is anders qua inhoud dan de andere producten. Het is een product waarbinnen de verpleegkundige component het grootste deel vormt van de zorg (geschat op 65%) en daarmee wordt dit product vooral aangeboden door multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. GBGGZ prestaties Productmix 2015 als gewogen POH-GGZ inzet >35-40% Productmix 2015 als gewogen POH-GGZ inzet <35-40% Kort 25% 50% Midden 40% 20% Intensief 30% 20% Chronisch 5% 10% Pagina 12

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ EHV R 2030 Postbus AK EINDHOVEN

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ EHV R 2030 Postbus AK EINDHOVEN Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2017

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2017 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2017 A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017 De ondergetekenden: Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017 De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2018

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2018 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2018 A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? Stephan Hermsen Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen

Nadere informatie

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN.

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer> De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: Verder aangeduid als: de Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a) CONO-beroepentabel: de beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding 3 Kwaliteitsniveaus 3 Tariefpercentages 3 Kwaliteitscriteria 4 Niveau 0 4 Niveau 1 4 Niveau 2 4 Niveau 3

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ Wat verandert er in 2015? Zorginkoop Coöperatie VGZ ua

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ Wat verandert er in 2015? Zorginkoop Coöperatie VGZ ua Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2015 Wat verandert er in 2015? Zorginkoop Coöperatie VGZ ua Stand van zaken 2014 SGGZ 2015 GBGGZ 2015 Declaraties 2014 Digitale contractering 2015 Vragen Titel - aanpassen

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 GBGGZ contractering én digitale contractering SGGZ

voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 GBGGZ contractering én digitale contractering SGGZ voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 GBGGZ contractering én digitale contractering SGGZ Inhoud Inleiding 3 Visie op GBGGZ 4 Visie op SGGZ 5 Zorgverleners die GBGGZ leveren 6 Productinformatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? September 2013 Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen via

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2014

Overeenkomst Kraamzorg 2014 Overeenkomst Kraamzorg 2014 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2015

Overeenkomst Kraamzorg 2015 Overeenkomst Kraamzorg 2015 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V.

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg. Postcode/Plaats.

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg. Postcode/Plaats. De ondergetekenden: Zorgovereenkomst Implantologie 2017 De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars die bij het aangaan

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Janneke van den Berg / Erwin Kappert VvAA consultants in de gezondheidszorg 12 september 2013 Onderwerpen Hoe gaat GBGGZ 2014 eruit zien? Hoe verloopt financiering

Nadere informatie

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Januari 2014 Versie 1 Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Deel II: Algemeen Deel Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder de hoofdcontractant, en de zorgaanbieder,

Nadere informatie

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen.

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. BIJLAGE IIA Jeugdhulp 2016 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert de

Nadere informatie

Deel III Zorgspecifiek deel

Deel III Zorgspecifiek deel Deel III Zorgspecifiek deel Artikel 1 Definities a. zorgverlener: Een arts die als psychiater/zenuwarts is ingeschreven in het door de Medisch Specialisten Registratie Commissie ingestelde specialistenregister

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. aanvullende ziektekostenverzekering: een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering; b. behandelrelatie: verhouding

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2016

Overeenkomst Verloskunde 2016 Overeenkomst Verloskunde 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2018

Overeenkomst Kraamzorg 2018 Overeenkomst Kraamzorg 2018 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Uitgangspunten De algemene bepalingen huisartsenzorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar huisarts, zoals

Nadere informatie

Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014

Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014 Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014 Vrijgevestigde zorgaanbieders Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar NV Anderzorg NV Azivo

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2017

Overeenkomst Kraamzorg 2017 Overeenkomst Kraamzorg 2017 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Overeenkomst Dyslexie 2014

Overeenkomst Dyslexie 2014 Overeenkomst Dyslexie 2014 Instellingen Partijen De zorgverzekeraar: en Menzis Zorgverzekeraar N.V. AnderZorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. De zorgaanbieder: Instellingsnummer: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Implantologie 2016

Zorgovereenkomst Implantologie 2016 Zorgovereenkomst Implantologie 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel elk afzonderlijk als

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016 Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 1 POH-GGZ 2017 Inleiding Menzis vindt het van belang om ook voor 2017 afspraken over de inzet van de POH-GGZ te maken. Hiermee

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum

Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum Deel II Algemeen deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in haar hoedanigheid van O.W.M. De Friesland Zorgverzekeraar U.A.,

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie GBGGZ: (één van) de prestaties als omschreven in de beleidsregel Generalistische basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix vrijgevestigden

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix vrijgevestigden Sectie I Algemene informatie 0 Kwaliteitsstatuut Op welke manier wordt het kwaliteitsstatuut genoemd in het inkoopbeleid? 4 Samenstelling praktijk Aantal zorg verlenende medewerkers (namen incl. BIGregistratie

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 22 oktober 2014. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inkoopprocedure... 4 2.1. Inkoopprocedure op maat gemaakte Low Vision hulpmiddelen... 4 2.2. Inkoopprocedure

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix instellingen

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix instellingen Sectie I Algemene informatie 0 Kwaliteitsstatuut Op welke manier wordt het kwaliteitsstatuut genoemd in het inkoopbeleid? o ZK: De zorgaanbieder beschikt op 1 januari 2017 over een Kwaliteitsstatuut. (ZK8,

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 De ondergetekenden: En Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 1. Huisartsen Coöperatie PreventZorg U.A., statutair gevestigd te Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ 2016 2017 Versie 1 april 2016 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol als poortwachter

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen eerste lijn Paramedie Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel elk afzonderlijk

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2009 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ SIZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Voor welke zorg 3 1.3.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN.

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> Zorgovereenkomst Oefentherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Algemene contracteervoorwaarden Zoals in het Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz Vrijgevestigden en Dyslexie-zorg staat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ Vrijgevestigden (plus-tarief)

ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ Vrijgevestigden (plus-tarief) Partijen: ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ Vrijgevestigden (plus-tarief) A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit:

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit: De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

Zorgovereenkomst verbandmiddelen, voorzetkamers, oogpleisters/bandagelenzen en toebehoren bij zwachtelen 2013

Zorgovereenkomst verbandmiddelen, voorzetkamers, oogpleisters/bandagelenzen en toebehoren bij zwachtelen 2013 Zorgovereenkomst verbandmiddelen, voorzetkamers, oogpleisters/bandagelenzen en toebehoren bij zwachtelen 2013 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie De ondergetekenden 1. Tandartspraktijk A, gevestigd aan [de straatnaam] te [plaatsnaam] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

Nadere informatie

Conferentie. en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep

Conferentie. en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep Conferentie 'Opleiden tot GZ-psycholoog en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep Verleden en heden psychotherapeut/psycholoog

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van het maken van een afspraak voor een intakegesprek gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst

Nadere informatie

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2018 575.774.000.000.1750 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2018...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van het maken van een afspraak voor een intakegesprek gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2018

Overeenkomst Verloskunde 2018 Overeenkomst Verloskunde 2018 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres:

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ en GGGZ Vrijgevestigden

ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ en GGGZ Vrijgevestigden ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ en GGGZ Vrijgevestigden Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

CONCEPT. Individueel Deel Zorgovereenkomst

CONCEPT. Individueel Deel Zorgovereenkomst CONCEPT Individueel Deel Zorgovereenkomst De ondergetekenden: A. De zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen eerste lijn Farmacie Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015 Zorgverzekeraar Zorgaanbieder De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Zorgverzekeraar In dit verband handelend namens zichzelf

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie