: Vaststellen telecommunicatieverordening gemeente Heusden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Vaststellen telecommunicatieverordening gemeente Heusden"

Transcriptie

1 Raad : 6 april 2004 Agendanr. : Doc.nr : B Afdeling: : Civiele en Cultuurtechniek RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen telecommunicatieverordening gemeente Heusden Toelichting Op 15 december 1998 is de Telecommunicatiewet in werking getreden. In de Telecommunicatiewet is de verplichting omschreven dat gemeenten per 1 juli 1999 een verordening moeten hebben vastgesteld. In deze verordening wordt nadere invulling gegeven aan de coördinatie- en gedoogplicht van de gemeente betreffende werkzaamheden die verband houden met telecommunicatie- of omroepnetwerken. Met name hoe de melding in procedurele zin moet worden verwerkt en welke gegevens door de aanvrager moeten worden verstrekt om controle op de aanvraag te kunnen uitvoeren zijn hierbij van belang. Daarnaast wordt i.v.m. de wijze van uitvoering in de verordening verwezen naar de door het college vastgestelde standaard bepalingen voor het aanbrengen van kabels en leidingen. In de openbare raadsvergadering van 6 juli 1999 is de Telecommunicatieverordening van de gemeente Heusden vastgesteld. Gezien enkele wettelijke aanpassingen en een evaluatie van de afgelopen jaren is het noodzakelijk om de in 1999 vastgestelde telecommunicatieverordening op een aantal punten aan te passen en opnieuw door uw raad te laten vaststellen. De verschillen in de telecommunicatieverordening betreffen vooral de aanpassing aan de nieuwe wetgeving en de behoeften in de praktijk. Het VNG model heeft aan de basis gelegen van de nieuwe telecommunicatieverordening. De belangrijkste wijzigingen met de Telecommunicatieverordening Gemeente Heusden vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 juli 1999 zijn: 1). Voor incidentele aansluitingen die korter zijn dan 25 meter is geen instemming van het college noodzakelijk en kan worden volstaan met een melding. 2). De aanbieder brengt drie dagen voor de start van de werkzaamheden de omwonenden op de hoogte en het college publiceert de ingekomen meldingen van de werkzaamheden. 3). Voor de melding moet de aanbieder gebruik maken van een door het college vastgesteld formulier. Door ondertekening van dit formulier stemt de aanbieder vooraf in met de voorwaarden die de gemeente verbindt aan het instemmingsbesluit. 4). Het college neemt het instemmingsbesluit maximaal acht weken na ontvangst van de melding. De termijn mag éénmalig met acht weken verlengd worden. Omdat de meeste wijzigingen voornamelijk van redactionele aard zijn en optreden door de gehele verordening, is gekozen voor een geheel nieuwe verordening in plaats van wijziging van de bestaande. Bovenstaande wijzigingen worden onderstaand verder uiteengezet. 1/5

2 Telecommunicatieverordening Gemeenten moeten conform de Telecommunicatiewet werkzaamheden voor het aanleggen, instandhouden en verwijderen van kabels die deel uit maken van een telecommunicatie- of omroepnetwerk gedogen. Aanbieders zijn verplicht voor deze werkzaamheden bij de gemeente instemming te vragen en mogen zonder instemming niet beginnen met de werkzaamheden. De gemeente heeft wel invloed op het tijdstip en de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden. Tevens heeft de gemeente de mogelijkheid om extra voorwaarden in het instemmingsbesluit te omschrijven. Het verlenen van instemming is bij de gemeente Heusden gemandateerd aan het afdelingshoofd met de behandelend ambtenaar als ondermandaat. Om het verlenen van instemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden simpel en tegen weinig interne kosten uit te voeren is een standaard instemmingbesluit opgesteld met daarin alle voorwaarden waaraan de werkzaamheden moeten voldoen (zie bijlage). Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd. Deze leges zijn opgenomen in de zevende wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2004 van de gemeente Heusden. Vergoedingen Volgens artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet hebben eigenaren en beheerders van openbare gronden het recht op schadevergoeding verband houdend met de gedoogplicht. De gemeente mag in verband met het opbreken van het straatwerk een straatwerk- en degeneratievergoeding in rekening brengen. Ook voor het houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden mogen (beheer)kosten in rekening worden gebracht. Momenteel wordt, voor het bepalen van de hoogte van de straatwerk- en degeneratievergoeding, gebruik gemaakt van de tarieven die bepaald zijn door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Omdat de straatwerkvergoeding van het VNG zich beperkt tot tegels en klinkers is nu het voorstel om voor het bepalen van de straatwerkvergoeding gebruik te maken van de eenheidsprijzen die staan vermeld in de boeken van GWW Kosten uitgegeven door Reed Business Information bv. Indien deze boeken niet voorzien in de verhardingsmaterialen die zijn toegepast binnen de gemeente Heusden, stellen wij voor gebruik te maken van de eenheidsprijzen die gehanteerd worden door de onderhoudsaannemer die binnen de gemeente Heusden het onderhoud verricht aan het straatwerk. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding is er vanuit gegaan dat de aanbieder het straatwerk verricht en de gemeente het onderhoud uitvoert. De hoogte van de straatwerkvergoedingen per m2 zijn: Betonstraatstenen 1,99 Straatklinkers 2,63 Betontegels 1,42 Zweedse granietkeien 3,08 Porfier keien 3,27 Bermen / gazon 0,33 Groenstroken 2,39 2/5

3 Voor de degeneratie en beheerkosten zijn de vergoedingen van het VNG overgenomen. Deze vergoedingen bedragen: Degeneratievergoeding per strekkende meter sleuf 5,68 Beheerkosten per strekkende meter sleuf 1,16 Beheerkosten per lasgat 1,53 Zowel de straatwerk- en de degeneratievergoedingen als de beheerkosten zullen jaarlijks worden geïndexeerd. De berekening van de straatwerk-, degeneratievergoeding en beheerkosten zijn als bijlage toegevoegd. Beheerkosten en leges worden al in rekening gebracht bij het verlenen van de instemming voor de uitvoering van de werkzaamheden. De straatwerk- en degeneratievergoeding worden na afloop van de werkzaamheden bij het nutsbedrijf in rekening gebracht. Om de juiste hoeveelheden in rekening te kunnen brengen voor de straatwerk- en degeneratievergoeding is het noodzakelijk om ter plaatse de hoeveelheden door middel van metingen te bepalen. Tevens moet er toezicht gehouden worden om te controleren of de voorwaarden, zoals omschreven in het instemmingsbesluit, worden nageleefd. Omdat de opzichter niet altijd in de gelegenheid is om toezicht te houden op de kabelwerkzaamheden gaan wij, om de hoogte van de straatwerk- en degeneratievergoeding te bepalen, in principe uit van de hoeveelheden zoals opgegeven door de aanvrager in het Meldingsformulier kabelwerkzaamheden. Deze hoeveelheden zullen, na de uitvoering van de werkzaamheden, regelmatig en steekproefsgewijs door de opzichter worden gecontroleerd. Huisaansluitingen In de Telecommunicatieverordening is opgenomen dat voor het realiseren van incidentele aansluitingen met een gezamenlijke lengte korter dan vijfentwintig meter op openbare grond geen instemming van het college noodzakelijk is. Hier kan volstaan worden met een melding van de werkzaamheden. Tijdens een overleg met Essent Kabelcom over de Telecommunicatieverordening van de gemeente Heusden is naar voren gekomen dat de gemiddelde lengte van een huisaansluiting van Essent Kabelcom in de gemeente Heusden 100 meter bedraagt. Deze lengte is zo lang omdat iedere huisaansluiting een aparte kabel krijgt vanaf de verdeelkast. Dit wijkt af van de techniek die bijvoorbeeld KPN gebruikt. KPN kan vanaf de kabel die reeds in de grond ligt een rechtstreekse huisaansluiting maken. Gezien de lengte van de huisaansluitingen is Essent Kabelcom daarom verplicht om voor iedere huisaansluiting instemming te vragen bij het college. De beslistermijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag is acht weken omdat de gemeente, volgens de Algemene Wet Bestuursrecht, verplicht is de werkzaamheden te publiceren zodat belanghebbenden de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken. Tevens zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag leges verschuldigd. Het maken van een huisaansluiting duurt hierdoor maximaal acht weken en door de leges die betaald moeten worden is het voor Essent Kabelcom niet mogelijk om een huisaansluiting kosteloos aan te bieden aan de inwoners van de gemeente Heusden zoals bijvoorbeeld KPN dat kan. Essent kabelcom heeft daarom gevraagd, om kosten en tijd te besparen, de instemmingsvrije lengte van huisaansluitingen te verlengen tot 100 meter. Omdat de kans op overlast voor de bewoners en het risico voor het aansprakelijk stellen voor eventuele schades richting de gemeente bij langere trajecten groter wordt, stellen wij voor om niet in te gaan op het verzoek van Essent Kabelcom en de instemmingsvrije lengte te handhaven op 3/5

4 25 meter. Voorwaarden instemmingsbesluit Bij het meldingsformulier kabelwerkzaamheden gemeente Heusden zijn voorwaarden toegevoegd waaraan men zich tijdens de werkzaamheden dient te houden. Deze voorwaarden worden voorafgaand aan de werkzaamheden verstrekt zodat de aanvrager vooraf op de hoogte is van deze voorwaarden en door middel van ondertekening van het formulier instemt met deze voorwaarden. Voorstel Wij stellen u voor om bijgaand conceptbesluit vast te stellen, Het college van Heusden, de secretaris, mr J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems BIJLAGEN: Conceptbesluit Meldingsformulier kabelwerkzaamheden Gemeente Heusden Telecommunicatieverordening Gemeente Heusden Toelichting Telecommunicatieverordening Gemeente Heusden Berekening straatwerk-, degeneratievergoeding en beheerkosten TER INZAGE: De stukken liggen ter inzage in de leeskamer, locatie Vlijmen. Steller: S.J. Moerkerke 4/5

5 CONCEPTBESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 6 april 2004 gezien het voorstel van het college van 10 februari 2004, doc.nr B ; gelet op de Telecommunicatiewet; gelet op de Gemeentewet; b e s l u i t : 1. in te trekken Telecommunicatieverordening Gemeente Heusden van 6 juli vast te stellen de Telecommunicatieverordening Gemeente Heusden 3. te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de tweede dag na publicatie daarvan in de plaatselijke nieuws en advertentiebladen. 4. vast te stellen het meldingsformulier kabelwerkzaamheden Gemeente Heusden overeenkomstig bijgevoegd model. 5. vast te stellen de straatwerk- en degeneratievergoeding overeenkomstig bijgevoegd model. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 april 2004 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, A.J. Emmen drs. H.P.T.M. Willems 5/5

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B2004.10918 Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Niet alle (sub)artikelen worden automatisch van een toelichting voorzien. Er wordt slechts een toelichting gegeven indien een nadere uitleg

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN INHOUD Afdeling I Begripsomschrijvingen...2 Artikel 1 Begripsbepaling...2 Afdeling II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 De aansluitvergunning...2 Vergunningsplicht...2

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit; AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK De raad van de gemeente Waalwijk; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Den Haag, maart 2005 Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 1 van 11 PROJECTNAAM: REDELIJKE OPZEGVERGOEDINGEN (ROVER) PROJECTNUMMER: 101948-30

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, en de Minister van Financiën;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, en de Minister van Financiën; Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2005 Ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan, en de Minister van Financiën van 12 oktober 2004,

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van 17 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van 17 september 2014; Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO 1993 15 jaar! 2008 Secretariaat: P. van Mombergen Blauwpotskamp 7 9481 EW Vries Mail: info@leefbaartynaarlo.nl Giro: 4950335 Web: www.leefbaartynaarlo.nl omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Toelichting Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

Gemeenteraad 7 september 2010 Gemeenteblad EERSTE WIJZIGING VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB HELMOND 2009

Gemeenteraad 7 september 2010 Gemeenteblad EERSTE WIJZIGING VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB HELMOND 2009 Jaar: 2010 Nummer: 78 Besluit: Gemeenteraad 7 september 2010 Gemeenteblad EERSTE WIJZIGING VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB HELMOND 2009 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van

Nadere informatie

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 32 Doc.nr : B200311369 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Toelichting / inleiding

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr. 12685 12 februari 2015 Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Let op! design copywriting hosting

Let op! design copywriting hosting In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. By Nouk: bedrijf dat opdrachten aanneemt en uitvoert. 2.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen wfâż gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer x4 Inboeknummer oxjorr BB4 Beslisdatum BikW 22 januari zooz Dossiernummer zo4.xo6 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van

Nadere informatie

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten I UU W W rniarmnnh _ nl! uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling dooriciesnr. 2013/UIT/53537 20 augustus 2013 S. Franssen SECR / Bestuursondersteuning 0475-359

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie