NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 4e Algemene Leden Vergadering. Jaargang 5, nr. 1, mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 4e Algemene Leden Vergadering. Jaargang 5, nr. 1, mei 2013"

Transcriptie

1 Agenda Bestuursvergaderingen 3 september november 2013 Examen opleiding Formalities Officers 23 mei 2013 Masterclass september/november 2013 Nieuws vanuit het bestuur 4e Algemene Leden Vergadering 18 april jl. heeft het bestuur voor de 4e keer de Algemene Leden Vergadering (ALV) en de jaarlijkse conferentie georganiseerd. Met wisselend succes moeten wij dit keer constateren. Tijdens de ALV stond een aantal formele zaken op de agenda zoals de verkiezing van nieuwe bestuursleden, nieuwe leden voor de commissie Opleiding en Examen (Examencommissie), en het verslag van de Kascommissie over het boekjaar Bestuursleden Shanna Grotenhuis en Erwin Ehrenburg moesten volgens het rooster dit keer aftreden en hebben zich opnieuw kandidaat gesteld voor een nieuwe periode van 4 jaar. Er waren geen tegenkandidaten en dat betekent dat Shanna en Erwin opnieuw toetreden tot het bestuur. Kevita Ramkisoensing en Karel de Jong waren voorgedragen als nieuwe leden voor de Examencommissie en omdat er verder geen tegenkandidaten waren, nemen zij nu plaats in de Examencommissie voor een maximale periode van 3 jaar. Het bestuur wil in deze Nieuwsbrief ook even stilstaan bij de verdiensten van Ton Hulsebos. Ton is al sinds 2008 adviseur van het bestuur. Hij heeft zich in de afgelopen 5 jaar voornamelijk bezig gehouden met alle formaliteiten betreffende de oprichting van de vereniging. Hij is betrokken geweest bij het schrijven van de statuten, de uitwerking van het huishoudelijke reglement en heeft ons tijdens de periode van voorbereiding voorzien van uitstekende adviezen. Na de oprichting van de vereniging heeft hij zich bezig gehouden met de commissie Opleiding en Examen. Ton heeft samen met het bestuur gewerkt aan de exameneisen, heeft ons geadviseerd met betrekking tot de keuze van de opleider, heeft zich 3 jaar lang ingezet voor de Examencommissie en was mede verantwoordelijk voor het maken van de examenvragen in 2011, 2012 en Ton heeft nu aangegeven dat hij een stap terug zet. Het bestuur is Ton zeer erkentelijk voor alles wat hij voor ons en de vereniging heeft gedaan. Ton is niet de persoon om even in het zonnetje gezet te worden, dus hij was niet aanwezig op de ALV van 18 april. Maar natuurlijk zullen wij hem niet alleen met woorden bedanken! Tijdens de ALV stond ook het onderwerp permanente educatie op de agenda. Het bestuur heeft uitgelegd dat de commissie Permanente Educatie het advies heeft gegeven dat het bestuur wel de taak heeft om educatie te faciliteren maar de verantwoordelijkheid om de vakkennis bij te houden toch primair bij het lid zelf ligt en natuurlijk bij de werkgever. De commissie Permanente Educatie heeft ervoor gezorgd dat tijdens de ALV en de conferentie alle aanwezigen een bewijs van deelname uitgereikt kregen. De commissie zal ervoor zorgdragen dat bij alle door het Platform georganiseerde workshops of masterclasses een certificaat van deelname wordt uitgereikt.

2 Blz. 2 Een aantal weken voor de ALV heeft het bestuur een enquête rond gestuurd. Tijdens de ALV heeft Shanna Grotenhuis hierover een presentatie gegeven. Uitkomst van de enquête is dat het overgrote deel van de leden positief is over hoe de vereniging zich ontwikkelt. Het bestuur heeft aangegeven dat de uitkomst nog nader wordt bestudeerd en dat we alle aandachtspunten meenemen in de verdere ontwikkeling van het Platform. Eén van de belangrijkste momenten van de ALV is het verslag van de Kascommissie over het financiële boekjaar. Ron de Vos las tijdens de ALV een verklaring voor waarbij de penningmeester werd bedankt en waarin hij voorstelde om het bestuur te dechargeren. De ALV nam het advies van Ron unaniem over. Het bestuur kan spreken van een goed verlopen jaarvergadering en wil alle leden bedanken voor de zeer positieve inbreng bij alle beslissingen die genomen moesten worden. Wij zijn al weer in de 5e maand van 2013, en we hebben het eerste evenement afgesloten, en we gaan ons nu voorbereiden op de masterclasses in september en november. Natuurlijk is er ook een ander hoogtepunt, namelijk de uitreiking van het diploma. Dit jaar wordt het examen gehouden op 23 mei en we hopen in september iedereen van een diploma te kunnen voorzien. Vorig jaar hebben wij al aangegeven dat het bestuur zich zou gaan beraden over hoe we certified members op basis van de Grand Father regeling kunnen onderscheiden. Hierover zal een beslissing worden genomen voor het einde van het 2e kwartaal van dit jaar en we hopen je te kunnen informeren in de volgende Nieuwsbrief. In één van de eerste zinnen van dit artikel stond dat de conferentie een wisselend succes was. Het bestuur kreeg nogal wat feedback die betrekking had op de presentaties van de conferentie. Die feedback is voor ons zeer belangrijk. De conferentie moet een toegevoegde waarde hebben voor de leden die aanwezig zijn, en het moet in principe het visitekaartje zijn van onze vereniging. Als bestuur staan wij natuurlijk achter de presentaties zoals ze op de agenda stonden. Deze presentaties waren gericht op het formalitieswerk van onze leden, en wij vonden het belangrijk om eens een keer in de keuken te kijken van een bedrijf. Hoe werken ze op een IP-afdeling en hoe ziet de route er uit van patent naar product? De feedback die wij van jullie kregen was opbouwend en positief, maar wel met een ondertoon dat het bestuur nog meer op zoek moet gaan naar presentaties en uitwisseling van best practices die aansluiten bij onze beroepsgroep. Wij gaan daar op de eerstvolgende bestuursvergadering (14 mei) al mee aan de slag. Voor jou, als lid, moet de conferentie er één zijn waar je altijd naar uitkijkt en daar zal het bestuur aan gaan werken. Examen 2013 Het examen staat voor de deur! Het examen wordt afgenomen op 23 mei a.s. bij het EPO in Rijswijk. Er hebben zich dit jaar 41 kandidaten aangemeld. Wij wensen alle kandidaten succes met de voorbereidingen en het examen! Masterclasses Octrooien en Merken Hoewel de datum, lokatie en kosten op dit moment nog niet bekend zijn, willen we toch alvast melden dat we in september en november 2013 twee masterclasses op het gebied van Octrooien en Merken zullen organiseren. Houd de Nieuwsbrief in de gaten voor meer details!

3 Blz. 3 Commissie Permanente Educatie brengt advies uit aan bestuur Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 12 april 2012 is de commissie Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen met als (eerste) doel voor eind 2012 het bestuur een advies te geven over hoe het Platform vorm zou kunnen/moeten geven aan permanente educatie van gecertificeerde Formalities Officers. Leden van de commissie zijn: Saskia Marcus (De Vries & Metman), Ed Verkaaik (Shell), Melanie Custers (Crucell) en Henk Spraakman (namens het bestuur). Op 22 mei 2012 is de commissie bijeengekomen. Er werd afgesproken bij de werkgever na te vragen hoe deze tegenover dit onderwerp staat. Ook is de Orde van Octrooigemachtigden gevraagd om zich hierover uit te laten. Hier volgt een korte samenvatting van het advies dat de commissie PE op 28 juni 2012 aan het bestuur heeft uitgebracht: 1) Het Platform dient permanente educatie te stimuleren. De commissie PE adviseert het Platform een punt over permanente educatie op te nemen in haar huishoudelijk reglement. 2) De administratie van permanente educatie van de leden is de verantwoordelijkheid van de leden zelf, niet van het Platform. 3) De commissie is van mening dat permanente educatie en de administratie daarvan een inspanningsverplichting is van de werkgever en de werknemer. 4) De commissie PE adviseert het Platform permanente educatie op te nemen als één van haar doelstellingen en het belang van permanente educatie aan te kaarten bij haar leden. 5) De commissie ziet het als de taak van het Platform om permanente educatie te faciliteren om zo de kwaliteit van het werk van de Formalities Officer op de langere termijn te waarborgen. 6) De commissie is van mening dat het Platform een certificaat dient uit te geven voor de workshops/masterclasses die het organiseert. De commissie PE ziet het als haar taak om het bestuur te helpen bij de uitvoering hiervan. 7) Anders dan bij octrooigemachtigden is er geen wettelijke verplichting voor Formalities Officers om aan permanente educatie te doen en dit bij te houden. Daarom kunnen er ook geen sancties worden opgelegd aan de Formalities Officer die hier niet aan voldoet. Het bestuur heeft aangegeven dat o.a. in het huishoudelijke reglement wordt verwezen naar het organiseren van seminars, workshops en conferenties en het verbreden en bevorderen van de vakkennis ten aanzien alle aspecten van het Intellectuele Eigendomsrecht. Het bestuur heeft de commissie om een vervolgadvies gevraagd over eventuele aansprakelijkheid bij uitgifte van certificaten. De commissie heeft ook hierin het bestuur geadviseerd; het certificaat dat wordt overhandigd betreft een deelnamecertificaat en bevestigt slechts dat een persoon op een bepaalde datum aan een activiteit van het Platform heeft deelgenomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Tijdens de ALV en conferentie van 18 april 2013 zijn de eerste deelnamecertificaten uitgereikt.

4 Blz. 4 Platform bezoekt zusterorganisatie in Noorwegen Op 12 april 2013 vierde NAIPA (Norwegian Association of Intellectual Property Administrators) haar eerste lustrum. NAIPA had ons uitgenodigd om hun lustrumviering bij te wonen en had gevraagd of wij een presentatie wilden geven over het Nederlandse Platform voor Formalities Officers. Dolinda de Proost is namens het bestuur van het Platform afgereisd naar Oslo. NAIPA is in 2008 opgericht en telt op dit moment 106 leden (104 vrouwen en 2 mannen). Tijdens de lustrumviering stond er in de middag een bezoek aan NIPO (Norwegian Industrial Property Office) gepland. Veel leden waren nog niet eerder bij NIPO geweest. We kregen daar een rondleiding en een aantal presentaties van medewerkers van NIPO over het Noorse register en het digitaal indienen van octrooi- en merkaanvragen. Na afloop van het bezoek aan NIPO werden we naar een restaurant in het centrum van Oslo gebracht waar we hartelijk werden ontvangen met een heerlijk glaasje prosecco. Voorafgaand aan de jaarvergadering van NAIPA hebben wij een presentatie gegeven over het Nederlandse Platform. Iedereen was zeer onder de indruk van wat wij allemaal al in korte tijd bereikt hebben en zij waren erg geïnteresseerd in de opleiding en het examen. Certificering staat hoog op het verlanglijstje van NAIPA maar dat hebben ze tot op heden nog niet van de grond gekregen. Verder willen zij in de nabije toekomst net als wij hun website laten vertalen naar het Engels en ook willen zij in de toekomst nieuwsbrieven gaan uitbrengen. Daarna volgde de jaarvergadering. Het bestuur van NAIPA bestond uit 10 bestuursleden; 5 bestuursleden zijn afgetreden en er zijn 2 nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur. Het hoogtepunt van de jaarvergadering was de onthulling van het nieuwe logo. NAIPA had bij de leden het verzoek neergelegd voor een ontwerp voor een nieuw logo. Onder de vele inzendingen had een commissie die hiervoor was ingesteld een winnaar gekozen en dat was Petter Andresen van Oslo Patentkontor AS. Het bestuur had een prachtige taart laten maken met het nieuwe logo van NAIPA. Ook had het bestuur voor de leden papaplu s laten maken met het nieuwe logo. Na afloop van de jaarvergadering werd de dag afgesloten met een heerlijk diner. Dolinda de Proost Secretaris Lustrumtaart met nieuw logo NAIPA

5 Blz. 5 Uitslag examen De uitslag van het examen wordt in de laatste week van juli schriftelijk bekend gemaakt aan de kandidaten. Diploma uitreiking De kandidaten die het examen succesvol afleggen krijgen ook dit jaar weer hun certificaten ceremonieel overhandigd. De datum en lokatie zijn nog niet bekend. Uiteraard krijgen alle geslaagden een persoonlijke uitnodiging voor dit evenement. Houd de Nieuwsbrief in de gaten voor meer details. Wist je dat. het NLOC op korte termijn (planning juni 2013) enkele procedurele wijzigingen zal gaan doorvoeren, o.a. m.b.t. de vormgebreken? Houd het Bijblad en de website in de gaten voor meer informatie. Zie: er een webinar te volgen is over epct? Zie: je makkelijk op de hoogte kunt blijven van recente en toekomstige wijzigingen op PCT-gebied via PCT Brief. Je kunt je inschrijven voor de mailing list. Zie: het EPO op zijn website een heldere uitleg met voorbeelden geeft over wat te doen als je vroegtijdig een Euro-PCT aanvraag wil indienen (request for early processing)? Zie: het EPO per 28 juni 2013 transparanter zal communiceren over de startdatum van de search en examination? Dit is relevante informatie voor de aanvrager om in te kunnen schatten hoeveel officiële taksen kunnen worden teruggevorderd bij bijv. intrekking van de aanvraag. Zie: je informatie over de stand van zaken van het Europese Unitary Patent op de website van het EPO kunt vinden? Zie: het EPO een Facebook pagina heeft? Zie: https://www.facebook.com/europeanpatentoffice het EPO bezig is de klantenservice te verbeteren? Zie:

6 Blz. 6 Even voorstellen... Ik ben Miranda Siaila en ik ben werkzaam als Legal Assistant bij Technologiestichting STW in Utrecht. Voordat ik bij STW kwam werken heb ik jaren bij Sociale Zaken Utrecht gewerkt in verschillende functies. Tijdens die periode was ik begonnen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Utrecht. Ik kwam er toen achter dat ik de juridische kant van de opleiding erg leuk vond en ben toen op zoek gegaan naar een andere baan. Zo ben ik terecht gekomen op de Legal Department IP & Technology Transfer van Technologiestichting STW waar ik alweer 10 jaar werkzaam ben. De Legal Department IP & Technology Transfer is, net als onze hele organisatie, de afgelopen jaren aardig gegroeid en bestaat op dit moment uit 6 juristen, een contract coördinator, een management assistent en mijzelf. Technologiestichting STW is een organisatie die kennisoverdracht realiseert tussen technische wetenschappen en gebruikers. Dat doen wij door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren en op elk project onderzoekers en gebruikers bij elkaar te brengen. Onze afdeling biedt juridische ondersteuning binnen STW en houdt zich met name bezig met de juridische en commerciële aspecten van de bescherming en exploitatie van de onderzoeksresultaten uit STW projecten. In mijn functie als Legal Assistant houd ik mij vooral bezig met octrooibeheer, bereid ik concept contracten voor ter ondersteuning van de juristen en ben ik functioneel beheerder van ons nieuwe IP-management en beheer systeem (IPMS). STW dient zelf geen octrooiaanvragen in, maar schakelt hiervoor octrooibureaus in. Maar als Legal Assistant ben ik vanaf het begin betrokken bij het hele octrooiproces. Zodra er een vinding is op een onderzoeksproject wordt onze afdeling ingeschakeld. Wij fungeren vaak samen met de universiteiten als tussenpersoon voor de uitvinders. Ik heb met verschillende mensen contact (universiteiten, bedrijven) en dat maakt mijn werk ook erg leuk. Daarnaast is het een afwisselende baan. Elke dag is weer anders. Ook ben ik intensief betrokken geweest bij de aanschaf en implementatie van het nieuwe systeem IPMS voor STW. Wij hebben hiervoor onder andere al onze werkprocessen in kaart gebracht. Deze operatie is uiterst nuttig geweest, omdat we stilstonden bij de vraag waarom we bepaalde dingen op een bepaalde manier doen. Het is een intensief proces geweest, maar met de implementatie van IPMS kunnen we nu nog beter ons octrooi- en contractenproces beheren. De reden waarom ik lid ben geworden van het Platform is met name om mijn kennis te verbreden. Ik heb veel geleerd door veel vragen te stellen aan de juristen en de octrooigemachtigde (learning on the job), maar ik had ook de behoefte om mijn kennis binnen dit werk te verdiepen en te verbreden. Daarvoor was eigenlijk geen geschikte opleiding of training te vinden. Maar dankzij het Platform heb ik al een aantal losse modules van de opleiding en een masterclass kunnen volgen. Daarnaast vind ik het ook leuk om tijdens de jaarlijkse conferentie een aantal bekenden te ontmoeten en kennis uit te wisselen, maar ook om weer nieuwe mensen te ontmoeten. Ik geef de pen door aan Sebastiaan Ruinard van Leiden University Research and Innovation Services (LURIS)

7 Blz. 7 Tips & Tricks Er zijn dit keer geen tips binnengekomen. Mocht je voor de volgende Nieuwsbrief een handige tip hebben, deel die dan met je vakgenoten. Als je tip wordt geplaatst, krijg je van ons een leuke attentie toegestuurd. Mail je tips naar: Vacatures Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst: - Formalities Officer bij NLO in Eindhoven - Assistent Formaliteiten verantwoordelijke bij Janssen Pharmaceutica NV te Beerse (BE). De volledige vacatureteksten zijn bijgesloten. Heeft jouw bedrijf interesse in het plaatsen van een vacature op de website en/of in de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via OPROEPEN Via de Nieuwsbrief kun je contact zoeken met je vakgenoten. Wil je je vakgenoten inschakelen, stuur dan een naar Het Platform is altijd blij met input van zijn leden. Heb jij bijvoorbeeld een goed voorstel voor een Masterclass, of wil je een Masterclass bij jou op kantoor organiseren, neem dan contact met ons op via Ook kennis of weetjes die je hebt opgedaan op je werk en die je graag wilt delen zijn van harte welkom. Of wil je misschien een (achtergrond)artikel schrijven in de Nieuwsbrief? Mail ons dan op GEZOCHT Voor advisering en het oprichten van een Commissie Merken is het Platform dringend op zoek naar mensen die werkzaam zijn in trademarks en die hiervoor binnen het Platform een rol zouden willen spelen. Heb je hier interesse in, meld je dan aan via

8 Jaargang 5, 2, nr. 1, 3, mei december Blz. 82 Nieuwe Key account manager bij het EPO Lena Brockhuis-Kuurstra (1977) is de nieuwe Key Accountmanager (KAM) bij het European Patent Office voor de Benelux accounts en opvolgster van Han Hijzelendoorn. Bij het EPO werkte zij op de afdeling IT en als Marketing en Events Coördinator van de EPO Online Services, voordat zij als KAM aan de slag is gegaan. Ook kent ze het bedrijfsleven; door haar studie International Business heeft zij bij bedrijven als Robert Bosch GmbH (Stuttgart), Bertelsmann (New York) en Post NL (Den Haag) gewerkt. Over haar nieuwe functie zegt Lena: Mijn passie is het werken met en verbinden van inspirerende mensen in de IP business, en ik zie daarvoor mooie kansen bij mijn klanten in de samenwerking met het EPO. Het EPO is altijd met nieuwe ontwikkelingen bezig en ik kan daarin de ambassadeur zijn naar de klant toe. Ik zie het als een belangrijk onderdeel van mijn functie om te kunnen adviseren over de huidige Online Services en up-to-date kennis van nieuwe producten te hebben (bijv. Mailbox en MyFiles) zodat ik mijn accounts passende en juiste informatie kan verstrekken. Binnen het EPO werk ik o.a. nauw samen met collega's binnen het team en daar buiten, met vele anderen door de projecten waarbij ik betrokken ben. Op de onlangs gehouden conferentie van het Platform heb ik al vele leden kunnen ontmoeten en ik kijk uit naar een (hernieuwde) kennismaking. WATTÛH... HAN HIJZELENDOORN MET PENSIOEN? Onze Key Account Manager heeft stokje inmiddels overgedragen Wat is dit nu weer? We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar het is echt waar. Na een dienstverband van 38 jaar, waarvan 3 bij het Institut International des Brevets (IIB), heeft Han Hijzelendoorn (60 jaar) op 31 december van vorig jaar de deuren van het EPO voor de laatste keer achter zich dichtgedaan. Dat wil zeggen; na een werkdag. Voor velen onder ons kwam dit afscheid toch best onverwacht. Een goede reden om hem eens op te zoeken. Eind april vond hij eindelijk een gaatje in zijn agenda. Echt een bewuste keuze "Welnee, helemaal niet", reageert Han op de vraag of het niet stiekem een gedwongen vertrek betrof, "integendeel eigenlijk. Zoals heel veel collega's van mijn leeftijd nog wel doen, nog een paar jaar blijven, heb ik er bewust voor gekozen om me nu op andere zaken te focussen." De wereld zag er op 1 januari 1975 wel een beetje anders uit, dan tegenwoordig. Niemand had nog gehoord van Account Managers, laat staan van Key Account Managers. "Dat kan je wel stellen, ja, hahaha", lacht Han Hijzelendoorn breed en luid, "alleen de laatste 10 jaar mocht ik in die rol het EPO vertegenwoordigen. Han in 1974, een half jaar voordat hij bij het IIB begon

9 Jaargang 5, 2, nr. 1, 3, mei december Blz. 92 Op die koude dag begon ik bij de documentatie. Liep ik 's morgens langs de mij toevertrouwde Examiners om het door hen gebruikte 'search' materiaal op orde te brengen en weer te archiveren. 's Middags ging ik dan op sjouw om het nieuwe spul op te bergen. Klinkt eenvoudig en dat was het ook. Als je ervoor openstond, dan was het echter wel degelijk leerzaam. Ik was destijds ook al een echt mensenmens en, hoewel nog onbewust, bouwde ik toen ook al aan mijn dierbare netwerk." Formalities Officer Na een jaar of zes vond Han het tijd om iets anders te doen. "Het IIB was net opgegaan in het EPO en de gevolgen daarvan bleven niet onopgemerkt", aldus ons vertrouwde contact hierover, "er kwamen ook wat mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Gaandeweg heb ik er een paar van die kansen mogen grijpen. Zo werd ik eerst Cheffie op de afdeling PCT/EURO-PCT Registratie. Dat bleek na verloop van tijd een prachtige plek om een prima en bijzonder bruikbare helikopterview te ontwikkelen. Zowel voor wat betreft de IP-wereld, maar ook voor wat betreft onze eigen organisatie." "Na weer zes jaar werd ik Formalities Officer. Toen was het nog de enige kans om een volgende promotie te maken. Dat heb ik zo'n zestien jaar volgehouden. Op enig moment was ik thuis in alle procedures. EP's, EURO-PCT's, Internationale Aanvragen en, de laatste paar jaar, zelfs Examination en Oppositie." Key Account Manager Waarom heeft het EPO eigenlijk Key Account Managers in het leven geroepen? Han krabt eens op zijn hoofd en graaft in zijn herinneringen: "Eigenlijk was epoline daarvoor verantwoordelijk. In die beginperiode werd er getest. Ook door een paar van onze relaties. Dat ging samen met heel veel dagelijkse contacten. Om die gebruikers enthousiast te houden, moest er vaak en snel gehandeld worden. Goed bedoeld, bleek op een bepaald moment dat er drie of vier verschillende collega's bezig waren hetzelfde probleem op te lossen voor één en dezelfde relatie en dat zonder het van elkaar te weten. Aan een mogelijke chaos bij honderden gebruikers wilden we niet denken. Er moest gewoon structuur in komen, want we hadden het toen pas over een handjevol klanten. Eén enkel contact voor alle vragen - ook procedurele - binnen onze organisatie werd zelfs een uitstekend argument om de aanvragers van het nut van het gebruik van epoline - en dan met name het digitaal indienen - te overtuigen. Ik moest er wel op solliciteren, maar ik werd de gelukkige voor de Benelux landen." Dan hebben we het over tien jaar geleden! "Ik weet ook niet waar de tijd is gebleven, maar die tien jaar zijn voorbij gevlogen! Het was nieuw en ik mocht het invullen naar behoefte. Niet naar die van mij, maar die van jullie! Hoop dan ook dat ik daarin ben geslaagd. De opgedane contacten blijven me dierbaar en eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat er een flink aantal vrienden zullen blijven. Alhoewel ik lid blijf van het Platform en nog wat doe voor de jaarlijkse conferentie, is het stokje inmiddels overgedragen aan Lena Brockhuis-Kuurstra. Zij moet het vooral op haar eigen manier doen en jullie een beetje kennende zullen jullie daar begrip voor opbrengen. Mocht het nodig zijn, dan kan ze op mijn steun rekenen. Ook nu ik met pensioen ben. Ben voorlopig niet van plan snel dit ondermaanse voor het eeuwige in te wisselen hoor! Hoop jullie dan ook zo af en toe eens te zien. Waar en wanneer dan ook!" Han tijdens zijn afscheidsreceptie met zijn kleinkinderen

10 Blz. 10 Fourth Rebus annual conference for Formalities Officers Met alweer de vierde Algemene Leden Vergadering (ALV) is het lustrumjaar in zicht. Ook dit keer zijn er meer dan 100 leden afgekomen op de ALV en de conferentie, waaronder ook Belgische collega s Formalities Officers. zijn bijdrage dan ook met Go European! Bert Lockhart is wederom onze Master of Ceremony en kondigt stipt om uur de eerste gastspreker aan. Het ochtendprogramma wordt officieel geopend door Guillaume Minnoye Vice President DG1 en Site Manager bij het EPO in Den Haag. Hij heet iedereen van harte welkom en benadrukt nog eens dat het goed is om een eigen beroepsgroep te hebben die samenwerkt met collega Formalities Officers van het EPO. Dat het Platform zich internationaal aan het oriënteren is, vindt hij erg belangrijk en hij eindigt De ALV wordt geleid door voorzitter Henk Spraakman en er wordt een korte samenvatting gegeven wat er in 2012 allemaal is gedaan: Na het opzetten van de opleiding en het examen is er in 2012 een goede bestuursstructuur neergezet en is gezocht naar een juiste stabilitieit in de activiteiten die door het Platform worden aangeboden. Er zijn in ieder geval drie activiteiten die jaarlijks gaan terugkomen; de ALV in april, de Masterclass Octrooien in september en de Masterclass Merken in November. Het afgelopen jaar is de commissie Permanente Educatie geïnstalleerd. De commissie heeft het bestuur voorzien van advies ten aanzien van Permanente Educatie. Henk legt kort uit wat er met de commissie is besproken. (Voor meer informatie, zie het stukje van de commissie Permanente Educatie in deze Nieuwsbrief). Ook is het tweede examen afgenomen. Er zijn 23 gecertificeerde Formalities Officers bij gekomen. De jaarvergadering wordt keurig op tijd afgesloten. Iedereen kan onder het genot van een lekkere lunch bijpraten en netwerken en na de lunch begint de conferentie met diverse sprekers. Pietro Cremona, Registrar bij het EPO in München is de eerste spreker en geeft een korte introductie over the Boards of Appeal. Er ontstaat een levendige discussie over het indienen van een appeal, wat niet met de SmartCard van de Formalities Officer mag worden gedaan. Daarna volgt een korte opfriscursus van Christina van Hövel over de regels rond missing parts, Rule 71(3) EPC (intention to grant) en het indienen van voluntary/mandatory divisional applications. Dominique Furst-Fontaine, Project Manager Unitary Patent bij het EPO, vertelt vervolgens wat de status is van het Europese Unitary Patent. Achter de schermen moet nog een hoop gebeuren op hoger politiek niveau. Wat het Unitary Patent inhoudt voor ons werk als Formalities Officers is niet duidelijk geworden, mede doordat er nog zo weinig echt vastligt. De volgende spreker is Joris Van Vught, Patent Counsel bij Vanderlande Industries. Hij legt uit hoe de dagelijkse gang van zaken is op octrooigebied bij een Business-to-Business marktleider op het gebied van transportbanden. Marleen Kuiper, Public Relation Officer bij het Benelux Office for IP, benadrukt in haar vlotte en animerende presentatie nog eens het belang van merken voor bedrijven en hoe het BBIE merkbewustzijn onder de aandacht wil brengen. Dit doet het BBIE bijvoorbeeld met Regi the Brand Guru, een coach die je op weg kan helpen bij het registreren van je merk. Zoals gewoonlijk wordt de dag afgesloten met een netwerkborrel. Het was een goed jaar, op naar de lustrumconferentie!

11 Jaargang 5 nr. 1, mei 2013 Blz. 11 Rebus De oplossing van de rebus in de vorige editie van de Nieuwsbrief is: Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied, doe aan permanente educatie De winnaar van de boekenbon is Laura Willemse, Patent Assistant bij EP&C. Laura schrijft in een reactie: Kerstvakantie; even wat meer tijd om leuke dingen te doen, zoals een rebusje oplossen. Dat viel overigens nog niet mee. Vooral de dollartekens vormden een probleem. Het bleek geld te zijn en toen was de oplossing snel daar. Opsturen maar! Begin februari; een brief van het Platform ter attentie van mij? Je hebt een antwoord ingestuurd naar aanleiding van de rebus in de Nieuwsbrief van december Oh ja! We hebben een winnaar getrokken en die winnaar dat ben jij. Nou ja, wat een leuke verrassing. Zeker als je nooit iets wint.. Een boekenbon voor iemand die altijd aan het lezen is, het had niet beter terecht kunnen komen. Begin maart; er liggen nog stapels boeken op mijn nachtkastje, allemaal verkregen via kringloopwinkels en boekenmarkten. Wat oudere boeken die ik altijd al eens had willen lezen, maar nu heb ik een boekenbon om te besteden aan een nieuw boek. De keuze heb ik nog niet gemaakt. Er is zoveel moois en ik heb geen haast. Ik wil een oproep doen aan alle leden van het Platform. Doe gezellig allemaal mee aan het oplossen van de volgende rebus, dat is best leuk en (als je wint) wat is er mooier dan het lezen van een goed boek? Veel plezier allemaal en Platform: bedankt! Bedankt Laura voor je enthousiaste reactie en geniet van het boek!

12 Jaargang 5 nr. 1, mei 2013 Blz. 12 COLOFON 5 e jaargang, nr. 1 mei 2013 Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden van het Platform Formalities Officers. Contactgegevens Redactie: Platform Formalities Officers T.a.v. het secretariaat p/a Postbus AP EINDHOVEN Lid worden Een aanmeldingsformulier is te vinden op onze website (www.formalitiesofficers.nl). Als lid ontvang je automatisch deze nieuwsbrief. Opzeggen Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een naar: Redactie Melanie Custers (Crucell Holland B.V.), Shanna Grotenhuis (Octrooibureau LIOC B.V.) Ellen Offenberg (EP&C) Samenstelling Ellen Offenberg (EP&C) Eindredactie Debby de Brouwer (DeltaPatents B.V.) Aan dit nummer werkten mee: Henk Spraakman (Shell International B.V.) Dolinda de Proost (AOMB) Miranda Siaila (Technologiestichting STW) Lena Brockhuis-Kuurstra (EPO) Han Hijzelendoorn Laura Willemse (EP&C) Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s) en redacteur(en) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan

13 Fortified with you Wegens uitbereiding van onze klantenportefeuille in Eindhoven zijn wij per direct op zoek naar een Formalities Officer Samen met je team, bestaande uit 3 formalities officers en 8 octrooigemachtigden ben je verantwoordelijk voor de administratieve begeleiding van octrooiprocedures in binnen- en buitenland. Je verzorgt de octrooi-indieningen en je ziet erop toe dat aan alle formaliteiten gedurende de verleningsprocedure wordt voldaan. Daarnaast bewaak je de termijnen en zorg je voor de juiste verwerking van gegevens in het digitale dossier. Je onderhoudt contacten met klanten, agenten en instanties in binnen-en buitenland. Ook verwerk je de correspondentie t.b.v. van de octrooiportefeuille. Jouw profiel Afgeronde HBO opleiding, rechten of HEBO; Tenminste 3 jaar recente werkervaring in de zakelijke dienstverlening; Gecertificeerd Formalities Officer of de bereidheid deze opleiding te volgen; Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; Accuraat, gestructureerd en zelfstandig kunnen werken binnen teamverband; Je bent klantgericht en hebt een flexibele instelling; Affiniteit met juridische procedures. Ons aanbod Het betreft een fulltime functie met uitzicht op een vast dienstverband. Parttime (minimaal 4 dagen) is bespreekbaar. NLO biedt een uitstekend en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een aantrekkelijke bonus- en pensioenregeling. Onze organisatie kenmerkt zich door een no-nonsense attitude en de bedrijfscultuur is open en informeel. Over NLO Ervaring. Expertise. Innovatie. Teamwork. Passie. Creativiteit. Daar staat NLO voor. Al bijna 125 jaar. Dat dit geen holle frasen zijn, bewijzen onze 140 professionals iedere dag weer. Door hun kennis, kunde en ervaring te bundelen in klantgerichte teams. Door klanten een zo compleet mogelijk advies te geven. Met slimme oplossingen en een scherp oog voor de business waarin de klant opereert. Door permanent te investeren in innovatieve oplossingen en systemen waardoor klanten nog beter worden bediend. Het resultaat van al deze inspanningen mag er zijn. NLO is een van de grootste toonaangevende adviesbureaus in Europa. Met een klantenlijst waarop zowel multinationals als grote en middelgrote Nederlandse en internationale bedrijven staan. NLO heeft vestigingen in Den Haag (hoofdkantoor), Ede en Eindhoven. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Colette Holst, HR Adviseur, op telefoonnummer of kijk op Jouw sollicitatie voorzien van motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag per

14 VACATURE : Binnen de J&J patentafdeling te Beerse zijn we op zoek naar een assistent formaliteiten verantwoordelijke. U geeft ondersteuning aan de octrooigemachtigden en formaliteiten verantwoordelijken. Specifieke taken zijn : klassement (voornamelijk electronisch); stand-van-de-techniek overzichten maken + bijhorende referenties opzoeken; opstellen en versturen van standaardbrieven naar patentagenten; voorbereiden of opstellen van formele documenten voor de overdracht van rechten, deze documenten tijdig laten ondertekenen en eventueel laten legaliseren; ondersteuning van het formaliteiten aspect bij indiening van nationale, internationale en prioriteitspatentaanvragen; algemene administratieve ondersteuning. Gewenst profiel : U heeft een Bachelor diploma of minimum een jaar ervaring in soortgelijke job. Praktische kennis binnen het takendomein is een voordeel. Kennis van chemie is een voordeel. U werkt nauwgezet, correct en hecht veel belang aan betrouwbaarheid van gegevens. U heeft kennis van courant gebruikte computerprogramma's: Excel, Word, Outlook, en bent vlot in het aanleren van nieuwe systemen. U schrijft, leest en spreekt vlot Engels. U kan vlot samenwerken in teamverband en bent constructief en flexibel ingesteld. Interesse? Gelieve dan te solliciteren via onderstaande link met gemotiveerd schrijven en CV Patentafdeling-J&J-Beerse/ / Vragen? Lies Vervoort : of

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Agenda Bestuursvergaderingen 27 januari 2015 17 maart 2015 9 juni 2015 8 september 2015 1 december 2015 Algemene Leden Vergadering 23 april 2015 6th Annual Conference for

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 5 jaar Platform, een jubileum! Jaargang 5, nr. 3, december 2013

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 5 jaar Platform, een jubileum! Jaargang 5, nr. 3, december 2013 Jaargang 5, nr. 3, december 2013 Agenda Bestuursvergaderingen 28 januari 2014 18 maart 2014 6 mei 2014 2 september 2014 18 november 2014 Algemene Leden Vergadering 10 april 2014 5th Annual Conference for

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur Jaargang 2, nr. 1, april 2010 NIEUWSBRIEF Agenda Bestuursvergaderingen 15 april 2010 7 mei 2010 2 juli 2010 3 september 2010 5 november 2010 Masterclass IP Formalities Africa and Middle East 17 juni 2010

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

#1 2014. www.ccmagazine.nl. magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5. CC Manager Award 14.

#1 2014. www.ccmagazine.nl. magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5. CC Manager Award 14. #1 2014 www.ccmagazine.nl magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5 CC Manager Award 14 Special 14 Facebook f Logo CMYK /.eps CCAGENTWEEK.NL 3 JIJ BENT DE STER IN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania TBK Magazine Nummer 5/ Mei 2013 Studiereis Wenen een fantatische week En verder... Het lean principe in de praktijk Demand Planning in de praktijk Slim produceren met Lean Manufacturing Afgelopen & Komende

Nadere informatie

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven. M(e)ER weten 02/11 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Talenten in de MER p.2 MER en Maatschappij Bericht van de Klankbordgroep

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Vind jouw stage! Mix & Match

Vind jouw stage! Mix & Match TBKMagazine Nummer 03 / mei 2012 Vind jouw stage! Mix & Match Nieuw bestuur Excursie distributiecentrum Albert Heijn, Zaandam Studiereis Groningen Promo Team Technische Bedrijfskunde Tips voor een stage

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Waar sta je en waar wil je heen?

Waar sta je en waar wil je heen? Hoofdstuk 1 Waar sta je en waar wil je heen? Over jouw plaats in de organisatie en hoe je jezelf kan laten gelden Uit de praktijk Ondertussen, op de werkvloer Linda werkt sinds een maand als managementassistent

Nadere informatie

Aios financieel onder de loep. Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te eten

Aios financieel onder de loep. Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te eten 4 Het tijdschrift van de LVAG Jaargang 21 - december 2010 Aios financieel onder de loep Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

MOOI 2011 JAARPLANNING 2012. 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012. www.ccma.nl MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION

MOOI 2011 JAARPLANNING 2012. 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012. www.ccma.nl MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION CMAGAZINE 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012 MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION WWW.VCCMA.NL www.ccma.nl Adreswijziging doorgeven? www.vccma.nl/wijziging Retouradres: Postbus 279, 3990 GB

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Beste leden, In de eerste nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen hoe de Ambassadors Club tot stand is gekomen, hoe de ledenstructuur eruit ziet en wat de voordelen zijn

Nadere informatie