Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht ( BOBB ) d.d. 10 december Het Reglement kan uitsluitend bij besluit van de algemene vergadering worden gewijzigd. 2. Algemene bepalingen 2.1 BOBB is opgericht op 4 december 2006 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder dossiernummer De statuten zijn meest recentelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. A.M.J. Hommes-Kuijer, notaris te Apeldoorn, op 21 april Met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten van BOBB worden alle officiële mededelingen en overige informatie zoveel mogelijk schriftelijk aan de leden bekend gemaakt, al dan niet via een nieuwsbrief of de website. Daarnaast kunnen leden en belangstellenden te allen tijde via de secretaris informatie inwinnen. De aanspreekpunten van BOBB blijken uit bijlage Leden en certificering 3.1 Aanmelding als lid van BOBB kan door het aanmeldingsformulier, dat is terug te vinden op de website van BOBB, volledig ingevuld in te leveren bij het bestuur. Het bestuur neemt op de eerstvolgende bestuursvergadering een besluit over de toelating als Kandidaat Lid. Het bestuur dan wel het secretariaat stelt zo spoedig mogelijk de aanvrager in kennis van de beslissing. BOBB is niet verplicht de beslissing met redenen te omkleden. 3.2 Bij de ondertekening van het aanmeldingsformulier door een nieuw Kandidaat- Lid verklaart het lid (a) een exemplaar van dit Huishoudelijk Reglement te hebben ontvangen en (b) te zullen handelen conform de inhoud van dit Huishoudelijk Reglement, de statuten (de Statuten ) en de gedragsregels (de Gedragsregels ) van BOBB zoals deze thans luiden en van tijd tot tijd worden gewijzigd. Een exemplaar van de Statuten en de Gedragsregels blijken uit bijlagen 2 en Tijdens de uitoefening van hun professie worden de leden geacht de in artikel 3.2 genoemde stukken in acht te nemen, de Gedragsregels in het bijzonder. 1

2 3.4 BOBB is een vereniging. Verenigingen functioneren door inbreng van de leden. BOBB stelt inbreng door leden in besturen en commissies dan ook op prijs. 3.5 BOBB kent 2 soorten leden, namelijk Kandidaat Leden en Gecertificeerde Leden. Alle leden zijn leden in de zin van de wet en de statuten. 3.6 Een Kandidaat Lid is een lid, dat (nog) niet voldoet aan de eisen die gelden voor Gecertificeerde Leden. Bij aanvang van het lidmaatschap van BOBB wordt men aangemerkt als Kandidaat Lid, en is men in afwachting van certificering. Indien een Gecertificeerd Lid bij (her)beoordeling niet (meer) aan de eisen voor een Gecertificeerd Lid voldoet, wordt men wederom aangemerkt als Kandidaat Lid. 3.7 Het Kandidaat Lidmaatschap kan maximaal een periode van 3 maanden bestaan. Op verzoek van het betreffende lid kan deze periode met maximaal 12 maanden worden verlengd door het bestuur. Voorafgaand aan het besluit tot verlenging zullen tussen het betreffende lid en het bestuur schriftelijke afspraken worden gemaakt inzake coaching, opleiding en (her)beoordeling, waardoor binnen genoemde periode certificering of beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden. 3.8 Een Gecertificeerd Lid is een lid dat aan de eisen voor Gecertificeerd lidmaatschap voldoet. De eisen voor certificering zijn vastgelegd in bijlage 4 (Certificering leden). De werkgroep beoordeling (met daarin minimaal 2 onafhankelijke beoordelaars) voert een beoordeling uit om te toetsen of een lid aan de eisen voldoet en een voordracht aan het bestuur te kunnen doen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de bijlage vermelde criteria; hierbij dient onder meer gebruik gemaakt te worden van de template checklist overnameproces - casusbeschrijving. 3.9 Het bestuur zal op voordracht van de werkgroep beoordeling, deel uitmakend van de commissie kwaliteit, overgaan tot het (opnieuw) toekennen van het Gecertificeerd Lidmaatschap dan wel beëindiging van het Gecertificeerd Lidmaatschap. Dit bestuursbesluit zal schriftelijk worden genomen Uitsluitend een Gecertificeerd Lid wordt vermeld op de website van BOBB en krijgt toestemming om het BOBB-logo te voeren op uitingen (website, correspondentie, et cetera) van het betreffende lid. Ter bescherming van BOBB en haar Gecertificeerde leden gelden de bepalingen, zoals vastgelegd in bijlage 6 Bepalingen gebruik BOBB logo Een Gecertificeerd Lid mag de toevoeging Gecertificeerd BOBB Lid achter de naam voeren. De organisatie waaraan een Gecertificeerd Lid is verbonden, mag op uitingen (website, correspondentie, et cetera) vermelden dat aan die organisatie Gecertificeerde Leden in de zin van BOBB zijn verbonden Slechts een klacht ten aanzien van een Gecertificeerd Lid kan door de geschillencommissie in behandeling worden genomen. 2

3 4. Permanente Educatie (PE) 4.1 BOBB kent de volgende regeling met betrekking tot Permanente Educatie (PE). Deze regeling maakt deel uit van het systeem van (her)certificering van leden, zoals omschreven in artikel Deze regeling geldt voor alle gecertificeerde leden. Niet voldoen aan de hierin gestelde minimumeisen, leidt tot het verlies van de certificering. 4.3 Voor ieder gecertificeerd lid zal door het secretariaat van de BOBB, onder toezicht van de commissie kwaliteit, een puntenlijst worden bijgehouden om het jaarlijkse, en bij de hercertificering minimum vereiste aantal PE punten vast te stellen. Bij iedere reguliere hercertificering (1x per 3 jaar) zal de onderhavige jaarlijkse PE punten verplichting worden meegewogen volgens onderstaande opzet. 4.4 Ieder jaar dient een minimum van 20 punten te worden gehaald. Indien het minimum aantal punten niet wordt behaald, zal het betreffende lid, ter compensatiemogelijkheid, binnen 1 maand na afloop van het betreffende kalenderjaar worden uitgenodigd om een recente casus aan te bieden. De casus dient binnen 2 maanden na uitnodiging te worden ingediend. Binnen 2 maanden na indiening zal de uitkomst van de beoordeling bekend worden gemaakt. Indien dit positief is, dan wordt het lidmaatschap voortgezet, indien dit negatief is kan het lidmaatschap worden beëindigd. De commissie kwaliteit zal na overleg met het betreffende lid hiertoe een advies uitbrengen aan het Bestuur BOBB. 4.5 Te behalen PE-punten ten behoeve van de BOBB hercertificering. Het BOBB certificaat is 3 jaar geldig. In die periode dient u (naast het hiervoor vermelde minimum per jaar van 20 punten) minimaal 70 PE punten in de volgende verdeling, met een onderlinge marge van 20 %, te behalen: 30 punten Professionele Reflectie - rood 25 punten Vakinhoudelijke verdieping - blauw 15 punten Professionele ontmoetingen - groen Zie bijlage 7 voor uitgebreide informatie over het PE puntensysteem. 4.6 Correspondentie over PE-punten via het mailadres: 5. Contributie en bijdragen vanwege additionele services 5.1 Op voorstel van het bestuur stelt de algemene vergadering op de jaarlijkse algemene vergadering de hoogte van de contributie vast voor het eerstvolgende boekjaar. 5.2 Leden dienen de contributie te betalen op een door het bestuur vastgestelde wijze. 5.3 De contributie wordt per kalenderjaar geheven en omvat minimaal een kalenderjaar. 5.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 3 wordt over het lopende kalenderjaar geen contributie geheven, indien de toelating van een nieuw lid 3

4 geschiedt in de periode van minder dan 4 weken voorafgaand aan het einde van een kalenderjaar. 5.5 Het lidmaatschap van BOBB wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 5.6 Indien dertig dagen na de gestelde betalingstermijn de contributie nog niet is voldaan, zal het bestuur overgaan tot het opzeggen van het lidmaatschap. BOBB blijft in dat geval bevoegd de contributie te innen. 5.7 Indien een lid gebruikt maakt van door BOBB georganiseerde additionele services en het lid niet binnen de gestelde betalingstermijn de gevraagde bijdrage heeft voldaan, zal het bestuur overgaan tot het opzeggen van het lidmaatschap. BOBB blijft in dat geval bevoegd de bijdrage te innen. 6. Bestuur 6.1 De functies in het bestuur worden in onderling overleg verdeeld. 6.2 Binnen het bestuur wordt een dagelijks bestuur (bestaande uit: voorzitter, secretaris, penningmeester) benoemd dat de lopende zaken regelt en vergaderingen van het bestuur afroept. Het dagelijks bestuur onderhoudt de contacten met derden. 6.3 Indien een bestuurder voornemens is af te treden, geldt in beginsel een opzegtermijn van 2 maanden. In de opzegtermijn is de mogelijkheid aanwezig om een eventuele opvolger te verkiezen en deze met zijn taken bekend te maken. 6.4 Het bestuur richt zich bij het vervullen van haar taak naar het belang van de vereniging. Daarnaast draagt het bestuurder zorg voor handhaving van dit Huishoudelijk Reglement, de Statuten en de Gedragsregels. 6.5 De secretaris (al dan niet via een onder zijn verantwoordelijkheid functionerend secretariaat) is onder meer belast met de volgende werkzaamheden: a. het namens het bestuur voeren van de correspondentie van BOBB; b. het bijhouden van de notulen van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen; c. het aanhouden van het register waarin de namen en adressen van alle leden (en eventuele begunstigers en donateurs) zijn opgenomen. 6.6 De secretaris dient jaarlijks - op een daartoe aangewezen bestuursvergadering - het op de algemene vergadering te behandelen verslag in over de verrichtingen van BOBB in het afgelopen verenigingsjaar. 6.7 De penningmeester beheert de gelden en houdt het bestuur op de hoogte van de financiële stand van zaken. Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt het financieel verslag aan de leden voorgelegd, evenals de begroting voor het lopende jaar Bestuursvergaderingen worden gehouden wanneer een of meer bestuurders dit nodig vinden. 4

5 7. Tegenstrijdig belang 7.1 Indien en zodra zich de kans op een tegenstrijdig belang voordoet tussen enerzijds een van de bestuurders en anderzijds BOBB, een lid van BOBB of een zakelijke relatie van (een lid van) BOBB anderzijds, worden de overige bestuurders van BOBB hiervan onverwijld door de betreffende bestuurder in kennis gesteld onder opgave van de relevante feiten en omstandigheden. 7.2 De betreffende bestuurder onthoudt zich van het uitoefenen van stemrecht ten aanzien van aangelegenheden waarbij dit tegenstrijdig belang zich voordoet of kan voordoen. 7.3 In alle gevallen waarin BOBB een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de algemene vergadering al dan niet jaarlijks een of meer personen aanwijzen om BOBB te vertegenwoordigen. 8. Commissies 8.1 Het bestuur heeft altijd de mogelijkheid tot advisering door commissies en (externe) adviseurs. Zij brengen gevraagd of ongevraagd advies uit aan het bestuur. Ook een commissie kan zich laten voorlichten door (externe) adviseurs. Er zijn 2 vaste commissies: De kascontrole omissie, deze heeft als opdracht het financiële jaarverslag te beoordelen op juistheid en volledigheid om vervolgens de ALV te adviseren over decharge van de penningmeester en de Geschillencommissie die tot opdracht heeft klachten te beoordelen zoals beschreven in het Geschillen Regelement (zie bijlage 5). De leden van beide commissies worden voorgedragen en benoemd na bekrachtiging door de ALV. 8.2 Iedere commissie bestaat uit minimaal 2 en ten hoogste 6 personen, waaronder bestuurder. Naast leden kunnen ook externe deskundigen worden benoemd in de commissie. De leden van de commissie worden uitgenodigd zitting te nemen in een commissie op voordracht van het bestuur. De zittingsduur van de kascontroleleden is 2 jaar, ieder jaar wordt een nieuw lid gekozen en treedt er een af. De zittingsduur van de leden van de Geschillen commissie is 3 jaar, een lid kan een keer worden her verkozen. 8.3 De commissie dient zich bezig te houden met uitvoerende zaken binnen het gebied waarvoor de commissie in het leven is geroepen. Dit gebeurt altijd uit naam van BOBB. Indien een commissie advies of kennis wil inwinnen van derden, kan dit eerst na toestemming van het bestuur. Een commissie dient tevens als schakel tussen de leden en het bestuur. 8.4 Een commissie blijft te allen tijde werken onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 9. Algemene vergadering 9.1 De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de voorgeschreven punten uit de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor de verzending van de uitnodiging door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris van het bestuur is ingediend. 5

6 9.2 De jaarlijkse begroting wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering. 10. Slotverklaring 10.1 Indien er zich situaties voordoen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist voor zover rechtens mogelijk het bestuur. * * * * * 6

7 Bijlagen bij het huishoudelijk reglement 1. Aanspreekpunten van BOBB 2. Statuten 3. Gedragsregels 4. Certificering leden (Procesbeschrijvingen, template en toelichtingsbrief) 5. Reglement geschillencommissie 6. Bepalingen gebruik logo BOBB 7. PE puntensysteem Overige bijlagen Checklist overnameproces Contributie informatie Informatieflyer BOBB Jaarplanning Juridische helpdesk en bedrijfsjuridische ondersteuning Opleidingen Samenstelling commissies en werkgroepen Toelichting welkomstpakket Verzekeringen 7

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

Huishoudelijk reglement Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen Huishoudelijk reglement Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen Versie 3 maart 2015 Preambule Het huishoudelijk reglement is door de Algemene Ledenvergadering van de

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Officiële mededelingen

Officiële mededelingen Artikel 1. Algemeen Het terrein der werkzaamheden van de HRB bestrijkt het gebied van de Gemeente Haarlem en het Recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast zal zij haar diensten daar verlenen waar haar hulp

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit reglement is integraal gewijzigd door de Raad van Toezicht van Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis op 2 september 2008. Artikel 1

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van te Wolvega Inhoudsopgave Artikel Onderwerp 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 2 Taak van de raad van commissarissen 3 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam Chemotechnisch Studentengenootschap

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement HZ. Stichting HZ University of Applied Sciences

Het medezeggenschapsreglement HZ. Stichting HZ University of Applied Sciences Het medezeggenschapsreglement HZ Stichting HZ University of Applied Sciences Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in artikel 10.21 van de wet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

1030988HE/jh OPRICHTING. Heden, * tweeduizend vijftien, verschenen voor mij mr. drs. Hendrik Anne Enting, notaris gevestigd in de gemeente De Wolden:

1030988HE/jh OPRICHTING. Heden, * tweeduizend vijftien, verschenen voor mij mr. drs. Hendrik Anne Enting, notaris gevestigd in de gemeente De Wolden: 1 1030988HE/jh OPRICHTING Heden, * tweeduizend vijftien, verschenen voor mij mr. drs. Hendrik Anne Enting, notaris gevestigd in de gemeente De Wolden: De verschenen personen verklaren bij deze akte een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Amersfoortse Mixed Hockey Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de statuten. De bepalingen in de statuten zijn

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN

STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN 1 STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN Zaaknummer: 2011N9580AN Repertoriumnummer: Vandaag, zeven juni tweeduizendtwaalf verschenen voor mij, meester Alle Jan Nicolai, notaris te

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013) MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)! HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: naam vereniging, hierna te noemen de vereniging is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 01 Naam, zetel en registratie. a. De naam van de vereniging is: Elstars MuziekTheater, hierna te noemen Elstars. b. De vereniging heeft haar domicilie op het woonadres van de secretaris. c. Elstars

Nadere informatie

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd. STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB) (statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 7 november 2013) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van

Nadere informatie

Reglement voor de. Raad van Commissarissen. van. Koninklijke Vopak N.V.

Reglement voor de. Raad van Commissarissen. van. Koninklijke Vopak N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen van Koninklijke Vopak N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOPAK N.V. DIT REGLEMENT ("Reglement )

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie