Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht ( BOBB ) d.d. 10 december Het Reglement kan uitsluitend bij besluit van de algemene vergadering worden gewijzigd. 2. Algemene bepalingen 2.1 BOBB is opgericht op 4 december 2006 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder dossiernummer De statuten zijn meest recentelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. A.M.J. Hommes-Kuijer, notaris te Apeldoorn, op 21 april Met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten van BOBB worden alle officiële mededelingen en overige informatie zoveel mogelijk schriftelijk aan de leden bekend gemaakt, al dan niet via een nieuwsbrief of de website. Daarnaast kunnen leden en belangstellenden te allen tijde via de secretaris informatie inwinnen. De aanspreekpunten van BOBB blijken uit bijlage Leden en certificering 3.1 Aanmelding als lid van BOBB kan door het aanmeldingsformulier, dat is terug te vinden op de website van BOBB, volledig ingevuld in te leveren bij het bestuur. Het bestuur neemt op de eerstvolgende bestuursvergadering een besluit over de toelating als Kandidaat Lid. Het bestuur dan wel het secretariaat stelt zo spoedig mogelijk de aanvrager in kennis van de beslissing. BOBB is niet verplicht de beslissing met redenen te omkleden. 3.2 Bij de ondertekening van het aanmeldingsformulier door een nieuw Kandidaat- Lid verklaart het lid (a) een exemplaar van dit Huishoudelijk Reglement te hebben ontvangen en (b) te zullen handelen conform de inhoud van dit Huishoudelijk Reglement, de statuten (de Statuten ) en de gedragsregels (de Gedragsregels ) van BOBB zoals deze thans luiden en van tijd tot tijd worden gewijzigd. Een exemplaar van de Statuten en de Gedragsregels blijken uit bijlagen 2 en Tijdens de uitoefening van hun professie worden de leden geacht de in artikel 3.2 genoemde stukken in acht te nemen, de Gedragsregels in het bijzonder. 1

2 3.4 BOBB is een vereniging. Verenigingen functioneren door inbreng van de leden. BOBB stelt inbreng door leden in besturen en commissies dan ook op prijs. 3.5 BOBB kent 2 soorten leden, namelijk Kandidaat Leden en Gecertificeerde Leden. Alle leden zijn leden in de zin van de wet en de statuten. 3.6 Een Kandidaat Lid is een lid, dat (nog) niet voldoet aan de eisen die gelden voor Gecertificeerde Leden. Bij aanvang van het lidmaatschap van BOBB wordt men aangemerkt als Kandidaat Lid, en is men in afwachting van certificering. Indien een Gecertificeerd Lid bij (her)beoordeling niet (meer) aan de eisen voor een Gecertificeerd Lid voldoet, wordt men wederom aangemerkt als Kandidaat Lid. 3.7 Het Kandidaat Lidmaatschap kan maximaal een periode van 3 maanden bestaan. Op verzoek van het betreffende lid kan deze periode met maximaal 12 maanden worden verlengd door het bestuur. Voorafgaand aan het besluit tot verlenging zullen tussen het betreffende lid en het bestuur schriftelijke afspraken worden gemaakt inzake coaching, opleiding en (her)beoordeling, waardoor binnen genoemde periode certificering of beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden. 3.8 Een Gecertificeerd Lid is een lid dat aan de eisen voor Gecertificeerd lidmaatschap voldoet. De eisen voor certificering zijn vastgelegd in bijlage 4 (Certificering leden). De werkgroep beoordeling (met daarin minimaal 2 onafhankelijke beoordelaars) voert een beoordeling uit om te toetsen of een lid aan de eisen voldoet en een voordracht aan het bestuur te kunnen doen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de bijlage vermelde criteria; hierbij dient onder meer gebruik gemaakt te worden van de template checklist overnameproces - casusbeschrijving. 3.9 Het bestuur zal op voordracht van de werkgroep beoordeling, deel uitmakend van de commissie kwaliteit, overgaan tot het (opnieuw) toekennen van het Gecertificeerd Lidmaatschap dan wel beëindiging van het Gecertificeerd Lidmaatschap. Dit bestuursbesluit zal schriftelijk worden genomen Uitsluitend een Gecertificeerd Lid wordt vermeld op de website van BOBB en krijgt toestemming om het BOBB-logo te voeren op uitingen (website, correspondentie, et cetera) van het betreffende lid. Ter bescherming van BOBB en haar Gecertificeerde leden gelden de bepalingen, zoals vastgelegd in bijlage 6 Bepalingen gebruik BOBB logo Een Gecertificeerd Lid mag de toevoeging Gecertificeerd BOBB Lid achter de naam voeren. De organisatie waaraan een Gecertificeerd Lid is verbonden, mag op uitingen (website, correspondentie, et cetera) vermelden dat aan die organisatie Gecertificeerde Leden in de zin van BOBB zijn verbonden Slechts een klacht ten aanzien van een Gecertificeerd Lid kan door de geschillencommissie in behandeling worden genomen. 2

3 4. Permanente Educatie (PE) 4.1 BOBB kent de volgende regeling met betrekking tot Permanente Educatie (PE). Deze regeling maakt deel uit van het systeem van (her)certificering van leden, zoals omschreven in artikel Deze regeling geldt voor alle gecertificeerde leden. Niet voldoen aan de hierin gestelde minimumeisen, leidt tot het verlies van de certificering. 4.3 Voor ieder gecertificeerd lid zal door het secretariaat van de BOBB, onder toezicht van de commissie kwaliteit, een puntenlijst worden bijgehouden om het jaarlijkse, en bij de hercertificering minimum vereiste aantal PE punten vast te stellen. Bij iedere reguliere hercertificering (1x per 3 jaar) zal de onderhavige jaarlijkse PE punten verplichting worden meegewogen volgens onderstaande opzet. 4.4 Ieder jaar dient een minimum van 20 punten te worden gehaald. Indien het minimum aantal punten niet wordt behaald, zal het betreffende lid, ter compensatiemogelijkheid, binnen 1 maand na afloop van het betreffende kalenderjaar worden uitgenodigd om een recente casus aan te bieden. De casus dient binnen 2 maanden na uitnodiging te worden ingediend. Binnen 2 maanden na indiening zal de uitkomst van de beoordeling bekend worden gemaakt. Indien dit positief is, dan wordt het lidmaatschap voortgezet, indien dit negatief is kan het lidmaatschap worden beëindigd. De commissie kwaliteit zal na overleg met het betreffende lid hiertoe een advies uitbrengen aan het Bestuur BOBB. 4.5 Te behalen PE-punten ten behoeve van de BOBB hercertificering. Het BOBB certificaat is 3 jaar geldig. In die periode dient u (naast het hiervoor vermelde minimum per jaar van 20 punten) minimaal 70 PE punten in de volgende verdeling, met een onderlinge marge van 20 %, te behalen: 30 punten Professionele Reflectie - rood 25 punten Vakinhoudelijke verdieping - blauw 15 punten Professionele ontmoetingen - groen Zie bijlage 7 voor uitgebreide informatie over het PE puntensysteem. 4.6 Correspondentie over PE-punten via het mailadres: 5. Contributie en bijdragen vanwege additionele services 5.1 Op voorstel van het bestuur stelt de algemene vergadering op de jaarlijkse algemene vergadering de hoogte van de contributie vast voor het eerstvolgende boekjaar. 5.2 Leden dienen de contributie te betalen op een door het bestuur vastgestelde wijze. 5.3 De contributie wordt per kalenderjaar geheven en omvat minimaal een kalenderjaar. 5.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 3 wordt over het lopende kalenderjaar geen contributie geheven, indien de toelating van een nieuw lid 3

4 geschiedt in de periode van minder dan 4 weken voorafgaand aan het einde van een kalenderjaar. 5.5 Het lidmaatschap van BOBB wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 5.6 Indien dertig dagen na de gestelde betalingstermijn de contributie nog niet is voldaan, zal het bestuur overgaan tot het opzeggen van het lidmaatschap. BOBB blijft in dat geval bevoegd de contributie te innen. 5.7 Indien een lid gebruikt maakt van door BOBB georganiseerde additionele services en het lid niet binnen de gestelde betalingstermijn de gevraagde bijdrage heeft voldaan, zal het bestuur overgaan tot het opzeggen van het lidmaatschap. BOBB blijft in dat geval bevoegd de bijdrage te innen. 6. Bestuur 6.1 De functies in het bestuur worden in onderling overleg verdeeld. 6.2 Binnen het bestuur wordt een dagelijks bestuur (bestaande uit: voorzitter, secretaris, penningmeester) benoemd dat de lopende zaken regelt en vergaderingen van het bestuur afroept. Het dagelijks bestuur onderhoudt de contacten met derden. 6.3 Indien een bestuurder voornemens is af te treden, geldt in beginsel een opzegtermijn van 2 maanden. In de opzegtermijn is de mogelijkheid aanwezig om een eventuele opvolger te verkiezen en deze met zijn taken bekend te maken. 6.4 Het bestuur richt zich bij het vervullen van haar taak naar het belang van de vereniging. Daarnaast draagt het bestuurder zorg voor handhaving van dit Huishoudelijk Reglement, de Statuten en de Gedragsregels. 6.5 De secretaris (al dan niet via een onder zijn verantwoordelijkheid functionerend secretariaat) is onder meer belast met de volgende werkzaamheden: a. het namens het bestuur voeren van de correspondentie van BOBB; b. het bijhouden van de notulen van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen; c. het aanhouden van het register waarin de namen en adressen van alle leden (en eventuele begunstigers en donateurs) zijn opgenomen. 6.6 De secretaris dient jaarlijks - op een daartoe aangewezen bestuursvergadering - het op de algemene vergadering te behandelen verslag in over de verrichtingen van BOBB in het afgelopen verenigingsjaar. 6.7 De penningmeester beheert de gelden en houdt het bestuur op de hoogte van de financiële stand van zaken. Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt het financieel verslag aan de leden voorgelegd, evenals de begroting voor het lopende jaar Bestuursvergaderingen worden gehouden wanneer een of meer bestuurders dit nodig vinden. 4

5 7. Tegenstrijdig belang 7.1 Indien en zodra zich de kans op een tegenstrijdig belang voordoet tussen enerzijds een van de bestuurders en anderzijds BOBB, een lid van BOBB of een zakelijke relatie van (een lid van) BOBB anderzijds, worden de overige bestuurders van BOBB hiervan onverwijld door de betreffende bestuurder in kennis gesteld onder opgave van de relevante feiten en omstandigheden. 7.2 De betreffende bestuurder onthoudt zich van het uitoefenen van stemrecht ten aanzien van aangelegenheden waarbij dit tegenstrijdig belang zich voordoet of kan voordoen. 7.3 In alle gevallen waarin BOBB een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de algemene vergadering al dan niet jaarlijks een of meer personen aanwijzen om BOBB te vertegenwoordigen. 8. Commissies 8.1 Het bestuur heeft altijd de mogelijkheid tot advisering door commissies en (externe) adviseurs. Zij brengen gevraagd of ongevraagd advies uit aan het bestuur. Ook een commissie kan zich laten voorlichten door (externe) adviseurs. Er zijn 2 vaste commissies: De kascontrole omissie, deze heeft als opdracht het financiële jaarverslag te beoordelen op juistheid en volledigheid om vervolgens de ALV te adviseren over decharge van de penningmeester en de Geschillencommissie die tot opdracht heeft klachten te beoordelen zoals beschreven in het Geschillen Regelement (zie bijlage 5). De leden van beide commissies worden voorgedragen en benoemd na bekrachtiging door de ALV. 8.2 Iedere commissie bestaat uit minimaal 2 en ten hoogste 6 personen, waaronder bestuurder. Naast leden kunnen ook externe deskundigen worden benoemd in de commissie. De leden van de commissie worden uitgenodigd zitting te nemen in een commissie op voordracht van het bestuur. De zittingsduur van de kascontroleleden is 2 jaar, ieder jaar wordt een nieuw lid gekozen en treedt er een af. De zittingsduur van de leden van de Geschillen commissie is 3 jaar, een lid kan een keer worden her verkozen. 8.3 De commissie dient zich bezig te houden met uitvoerende zaken binnen het gebied waarvoor de commissie in het leven is geroepen. Dit gebeurt altijd uit naam van BOBB. Indien een commissie advies of kennis wil inwinnen van derden, kan dit eerst na toestemming van het bestuur. Een commissie dient tevens als schakel tussen de leden en het bestuur. 8.4 Een commissie blijft te allen tijde werken onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 9. Algemene vergadering 9.1 De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de voorgeschreven punten uit de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor de verzending van de uitnodiging door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris van het bestuur is ingediend. 5

6 9.2 De jaarlijkse begroting wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering. 10. Slotverklaring 10.1 Indien er zich situaties voordoen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist voor zover rechtens mogelijk het bestuur. * * * * * 6

7 Bijlagen bij het huishoudelijk reglement 1. Aanspreekpunten van BOBB 2. Statuten 3. Gedragsregels 4. Certificering leden (Procesbeschrijvingen, template en toelichtingsbrief) 5. Reglement geschillencommissie 6. Bepalingen gebruik logo BOBB 7. PE puntensysteem Overige bijlagen Checklist overnameproces Contributie informatie Informatieflyer BOBB Jaarplanning Juridische helpdesk en bedrijfsjuridische ondersteuning Opleidingen Samenstelling commissies en werkgroepen Toelichting welkomstpakket Verzekeringen 7

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Pagina: 1 van 6. Huishoudelijk Reglement Dorpsraad WWNNA

Pagina: 1 van 6. Huishoudelijk Reglement Dorpsraad WWNNA Inhoudsopgave Artikel 1 Grondslag huishoudelijk reglement... 2 Artikel 1.1 Verkrijgen statuten en huishoudelijk reglement... 2 Artikel 2 Het Lidmaatschap... 2 Artikel 2.1 Aanmelden voor het lidmaatschap...

Nadere informatie

Versie : 0.3 Datum : 16 maart 2017 Status : Definitief. Huishoudelijk Reglement

Versie : 0.3 Datum : 16 maart 2017 Status : Definitief. Huishoudelijk Reglement Versie : 0.3 Datum : 16 maart 2017 Status : Definitief Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave Lidmaatschap... 2 Artikel 1: Leden... 2 Artikel 2: Aanmelding... 2 Artikel 3: Opzegging... 2 Artikel 4: Contributie...

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal U.A.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal U.A. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal U.A. PREAMBULE De coöperatie is opgericht op 16 oktober 2015 bij notariële akte verleden voor notaris mr. Antje de Vries. Dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk regelement Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem

Huishoudelijk regelement Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem Huishoudelijk regelement Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de vereniging Verzekeringsplatform Overheden (V.P.O.) hierna te noemen de vereniging gevestigd te Rotterdam (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KONINKLIJKE VERENIGING VOOR ORGANISTEN EN KERKMUSICI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KONINKLIJKE VERENIGING VOOR ORGANISTEN EN KERKMUSICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT KONINKLIJKE VERENIGING VOOR ORGANISTEN EN KERKMUSICI Artikel 1 LEDEN Leden worden door de secretaris van de vereniging ingeschreven. Artikel 2 De benoeming tot lid van verdienste

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Historische Vereniging Den Dolder

Historische Vereniging Den Dolder Historische Vereniging Den Dolder HUISHOUDELIJK REGLEMENT HISTORISCHE VERENIGING DEN DOLDER HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Naam en Plaats van Vestiging. Art. 1: De Historische Vereniging Den Dolder is opgericht

Nadere informatie

RSI-VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RSI-VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT RSI-VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT RSI-vereniging Stationsstraat 6b 3862 CG NIJKERK Pagina 1 van 5 Het lidmaatschap en het donateurschap Artikel 1. 1 Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde

Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde Inhoud Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde... 1 Artikel 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 2. Aanmelding en toelating tot

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS

BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS Laatst wijziging vastgesteld bij ledenvergadering dd 31 maart 2017 1 Artikel 1 DE LEDEN Artikel 2 Artikel 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement tafeltennisvereniging Actief. Huishoudelijk reglement Tafeltennisvereniging Actief

Huishoudelijk reglement tafeltennisvereniging Actief. Huishoudelijk reglement Tafeltennisvereniging Actief Huishoudelijk reglement Tafeltennisvereniging Actief Vastgesteld d.d. 25-02-2014 Leden Artikel 1 1. De leden van de vereniging zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: a. jeugdleden (recreant of

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging Vrienden van Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging Vrienden van Den Haag Uitgave Redactie Vereniging Vrienden van Den Haag Jaap Trouw Status Definitief (ALV 20 november 2012) Versie 2.0 Vereniging Vrienden van Den Haag pagina 1 van 6 Leden Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement van de NMv, versie 08-11-2017, definitief na wijziging door de ALV op dezelfde datum. Deze versie is de opvolger van de versie van 07-06-2012 en bevat een verdere uitwerking van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Bridgeclub BODB gevestigd te Haarlem. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nr

Bridgeclub BODB gevestigd te Haarlem. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nr Bridgeclub BODB gevestigd te Haarlem. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nr. 34310858 Huishoudelijk reglement Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 25 september 2008.

Nadere informatie

Algemeen reglement. Paarden sportvereniging de Burcht

Algemeen reglement. Paarden sportvereniging de Burcht Algemeen reglement Paarden sportvereniging de Burcht Versie 3, Januari 2018 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 3 Artikel 3. Categorieën

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015) Leden. Artikel 1. Een ieder die lid van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol (VGS) wil worden dient voor dit doel gebruik te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de ALV 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de ALV 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de ALV 2012 HOOFDSTUK 1 Plichten van de leden Artikel 1. De leden zijn verplicht: Hun jaarlijkse contributie vóór 1 maart van het lopende verenigingsjaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Welzijn Vorden

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Welzijn Vorden Huishoudelijk Reglement van de Stichting Welzijn Vorden Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: i. de stichting: de Stichting Welzijn Vorden, gevestigd te Vorden, gemeente Bronckhorst,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

ANTILLIAANSE AANNEMERS VERENIGING HUISHOUDELIJK REGELMENT

ANTILLIAANSE AANNEMERS VERENIGING HUISHOUDELIJK REGELMENT ANTILLIAANSE AANNEMERS VERENIGING HUISHOUDELIJK REGELMENT VASTSTELLING VAN DE CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De contributie voor de leden wordt geheven volgens normen, die door de Ledenvergadering, bedoeld in

Nadere informatie

MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV)

MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV) MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV) Huishoudelijk reglement van de afdeling volleybal Den Helder MarineBedrijf Sport- en OntspanningsVereniging MBSOV Den Helder Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Vandaag, tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: * De verschenen persoon

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Apothekersvereniging Midden-Nederland

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Apothekersvereniging Midden-Nederland Ref: EK (26 januari 2018.4) Dos: 2018.0086.01 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Apothekersvereniging Midden-Nederland (vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 27 maart 1996, gewijzigd d.d. 11 mei

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. commissie. Ouderraad. Dagelijks bestuur. commissie DEFINITIE

Algemene ledenvergadering. commissie. Ouderraad. Dagelijks bestuur. commissie DEFINITIE Huishoudelijk Regelement van Oudervereniging van de Katholieke Basisschool `t Schoolhuys te Houten, zoals vastgesteld in de ledenvergadering van 6 oktober 2015 DEFINITIE Artikel 1 Algemeen Het Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de Caribbean Mediators Association. In dit reglement wordt onder de volgende begrippen verstaan:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de Caribbean Mediators Association. In dit reglement wordt onder de volgende begrippen verstaan: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Caribbean Mediators Association Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 2017 Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt onder de volgende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel Algemeen De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd twee en dertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van het Smartlappenkoor droger kan niet Huishoudelijk reglement Dit reglement verstaat onder de vereniging: het smartlappenkoor droger kan niet Onder de statuten: Onder het bestuur:

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen

Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen Inhoud: Artikel 1 Leden 2 Artikel 2 Geldmiddelen 2 Artikel 3 Bestuur 2 Artikel 4 Voorzitter 2 Artikel 5 Secretaris 2 Artikel 6 Penningmeester 3 Artikel 7

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Het bestuur mag en kan een ledenstop afkondigen als dit wenselijk of noodzakelijk is.

Het bestuur mag en kan een ledenstop afkondigen als dit wenselijk of noodzakelijk is. Huishoudelijk Reglement Judo Vereniging Gilze I. Algemene Bepalingen Artikel 1: Door toetreding tot de Judo Vereniging Gilze, hierna te noemen de vereniging, en het lid worden daarvan, onderwerpt ieder

Nadere informatie

ASCN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ASCN HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ten geleide Dit is het huishoudelijk reglement van de ASML Sailing Club the Netherlands (ASCN). Het huishoudelijk reglement is een beperkte uitwerking van de statuten. Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Concept Huishoudelijk reglement VELON (12 november 2010)

Concept Huishoudelijk reglement VELON (12 november 2010) Concept Huishoudelijk reglement VELON (12 november 2010) Artikel 1 Het bestuur 1.1 De vereniging kent een bestuur en een dagelijks bestuur. 1.2 Leden van het bestuur dienen lid van de vereniging te zijn.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d. 09-11-2006 Artikel 1 Kleuren en embleem van de vereniging 1. De kleuren van de vereniging zijn blauw-geel. 2. Het embleem van de vereniging is een gestileerde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Dutch Foot and Ankle Society, DFAS per 1/1/2017

Huishoudelijk Reglement van de Dutch Foot and Ankle Society, DFAS per 1/1/2017 Huishoudelijk Reglement van de Dutch Foot and Ankle Society, DFAS per 1/1/2017 1) De Dutch Foot and Ankle Society is de werkgroep Voet en Enkel van de Nederlandsche Orthopaedische Vereniging 2) Het dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

R E G L E M E N T O U D E R R A A D

R E G L E M E N T O U D E R R A A D R E G L E M E N T O U D E R R A A D Begripsbepalingen. Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: School: Christelijke basisschool De Hoeksteen, Postbus 13 te Wijk en Aalburg. Bestuur: Ouders: Personeel:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

ledenvergadering gehouden te Utrecht op twaalf december tweeduizend-

ledenvergadering gehouden te Utrecht op twaalf december tweeduizend- Statuten 50Plus 2015 De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in een algemene ledenvergadering gehouden te Utrecht op twaalf december tweeduizend- vijftien besloten de statuten van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016) AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement is vastgesteld met inachtneming van het in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Sept Oudervereniging: de geledingenraad van ouders als bedoeld in de wet, artikel 26. Wet: de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

Sept Oudervereniging: de geledingenraad van ouders als bedoeld in de wet, artikel 26. Wet: de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Huishoudelijk reglement OV OBS De Kei Sept 2013 Definities Artikel 1 Oudervereniging: de geledingenraad van ouders als bedoeld in de wet, artikel 26. Wet: de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Doel Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de stichting Samen in Leunen

Huishoudelijk Reglement van de stichting Samen in Leunen Huishoudelijk Reglement van de stichting Samen in Leunen We gaan het samen doen! Leunen 2015-01-05 Huishoudelijk Reglement van de stichting Samen in Leunen Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Nederlandse DFKPclub

Nederlandse DFKPclub 1 Nederlandse DFKPclub Opgericht 2 maart 2002 Statuten en Huishoudelijk reglement 2 3 Wanneer een vereniging wordt opgericht, heeft dat een doel en horen daar vanzelfsprekend een aantal spelregels bij.

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging Happy Planet Professionals

Huishoudelijk reglement vereniging Happy Planet Professionals Huishoudelijk reglement vereniging Happy Planet Professionals Artikel 1 Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden 1.1. Het Bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie (3) personen. 1.2.

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (als bedoeld in artikel 16 van de statuten van LTO Noord) van de LTO Noord afdeling Noordoostpolder Naam en werkgebied Artikel 1 De afdeling is genaamd: de afdeling Noordoostpolder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Laatste wijziging: 7 november 2007 LIDMAATSCHAP HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HENGELSPORTVERENIGING DE VRIENDENKRING Artikel 1. De aanmelding van het lidmaatschap van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Begripsbepalingen Artikel 1. a) Mantelzorg is de zorg die men onbetaald, informeel, niet-beroepsmatig en langdurig geeft aan een hulpbehoevende naaste. b) Een mantelzorgmakelaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSC Unisson

Huishoudelijk reglement BSC Unisson Huishoudelijk reglement BSC Unisson Artikel 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN. Muziek Coöperatie Peize U.A.

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN. Muziek Coöperatie Peize U.A. CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Muziek Coöperatie Peize U.A. PREAMBULE De coöperatie is opgericht op 4 mei 2018 bij notariële akte verleden voor notaris mr. J.W. van der Woude. Dit Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad St. Janschool

Huishoudelijk Reglement Ouderraad St. Janschool Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de Oudervereniging vastgesteld d.d. 23 december 2005. Definitie Artikel 1 Oudervereniging: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten

Huishoudelijk reglement van Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Huishoudelijk reglement van Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Artikel 1: Aard van de verbondenheid 1.1. De Ledenvergadering ziet er op toe dat de belangen van het kerkgenootschap goed worden behartigd.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo Huishoudelijk reglement van de Vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo Vastgesteld in de ledenvergadering van 5 oktober2016 Algemeen Het Huishoudelijk Reglement bevat een aantal regels als aanvulling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie