DLGP. HRM en Organisatieontwikkeling. Plan van aanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DLGP. HRM en Organisatieontwikkeling. Plan van aanpak"

Transcriptie

1 DLGP HRM en Organisatieontwikkeling Plan van aanpak Paramaribo, september 2006

2 INHOUD TEN GELEIDE... 3 INLEIDING... 4 BELANG VAN HRM VOOR DLGP SURINAME... 4 AGREEMENT... 7 TIJDSDUUR EN CONSULTANTS BTC... 8 COMMUNICATIE EN OVERLEG... 9 TIJDPAD EN ACTIVITEITEN OUTPUT AND CORRESPONDING DISBURSEMENT Bendt Training & Consultancy 2

3 TEN GELEIDE Op 23 mei 2006 is tussen Bendt Training & Consultancy (BTC) en de Project Implementation Unit (PIU) van het Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) een overeenkomst getekend, gebaseerd op een door laatstgenoemde opgestelde opdrachtbeschrijving (TOR) voor het HRM- deel van het decentralisatieproces. In juni 2006 is door BTC op basis van de vastgelegde deliverables een Plan van Aanpak opgesteld dat door de PIU van het DLGP is goedgekeurd. In het kader van dit Plan van Aanpak werd op 21 juni 2006 een openingsseminar met de stakeholders georganiseerd. In juli 2006 vonden er een voorlichtingsbijeenkomst en een workshop plaats voor medewerkers van de afdeling Personeelszaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling Gaandeweg de uitvoering van de opdracht, de bestudering van de beschikbare documentatie en gesprekken met verschillende stakeholders kwam BTC tot de conclusie dat een cruciaal onderdeel voor het welslagen van het HRM project voor DLGP onderbelicht bleek te zijn. HRM houdt tevens organisatie ontwikkeling in. Training en begeleiding van de factor mens zijn cruciaal in een veranderende organisatie. Dit inzicht heeft geleid tot een voorstel Traject Organisatieontwikkeling in het kader van het HRM Project DLGP. De PIU van het DLGP heeft voorgesteld de oorspronkelijke opdracht aan BTC zodanig aan te passen, dat het voorstel traject Organisatieontwikkeling een geheel vormt met de reeds overeengekomen deliverables en het al goedgekeurde Plan van Aanpak. Voor u ligt een nieuw Plan van Aanpak waarin het traject Organisatieontwikkeling op een verantwoorde wijze geïntegreerd is met de oorspronkelijke opdracht. Bendt Training & Consultancy 3

4 INLEIDING De gefaseerde hervormingen op het gebied van de bestuursvoering in de districten zijn in volle gang. De op 25 maart 2003 met algemene stemmen goedgekeurde Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B no. 33) vormt de wettelijke grondslag voor het sinds 27 november 2002 in uitvoering zijnde decentralisatieprogramma, genaamd Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP). Het voornaamste doel van het DLGP is een financiële, organisatorische en bestuurskundige decentralisatie. Decentralisatie is een term die gebruikt wordt om diverse soorten van machtsverdeling te typeren. Enerzijds gaat het om het delegeren van beperkte administratieve bevoegdheden vanuit een centraal kantoor (in ons geval het ministerie van Regionale Ontwikkeling) naar de lokale districtsbesturen, anderzijds kan het ook gaan om het creëren van complete nieuwe structuren in de districten. Het is een proces van verschuiven van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het ministerie van Regionale Ontwikkeling naar een lager niveau in de organisatie. Het DLGP-project heeft een lange weg van voorbereidingen achter de rug. Er is en pakket aan maatregelen getroffen, waaronder diverse juridische en technische zaken. Er is tevens een bestuursmodel ontwikkeld dat uitgaat van een aantal moderne bestuurlijke beleidsprincipes. In het Handvat Regionale Bestuursvoering ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (15 januari 2006) worden bestuurlijke principes genoemd zoals competentie ontwikkeling, continue verbetering van processen, open communicatie en coachend leiderschap. Het bestuursmodel schetst een (HRM) mensbeeld waarin de werkende mens als human capital wordt gezien. BELANG VAN HRM VOOR DLGP SURINAME Bendt Training & Consultancy (BTC) heeft intussen een aanvang gemaakt met haar werkzaamheden in het kader van HRM ten behoeve van het decentralisatieproject. Een grondige studie van DLGP-documenten leerde ons dat met de instelling van het Districtsfonds er sprake zal zijn van een veranderend rollenspel tussen de diverse stakeholders. Daarnaast viel ons tijdens onze oriëntatieperiode op dat er ruime aandacht is besteed aan de technische instrumenten en de wetgevingsproducten, maar dat de afdelingen (o.a. de afdeling Personeels Zaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, belangrijke stakeholders en vertegenwoordigers van de districtsbesturen nog geen duidelijk beeld hebben van het nieuwe organisatiemodel en het soort samenwerkingsverband dat zal ontstaan tussen de diverse spelers. De nieuwe organisatie kan echter haar strategische doelen alleen maar bereiken als de mensen hun gedrag veranderen. Gedragsverandering komt tot stand als mensen de noodzaak en het nut van de verandering inzien en als ze betrokken worden bij de veranderingen. Wil men dat mensen individueel hun gedrag veranderen, dan moeten ze collectief de urgentie inzien om te veranderen en weten hoe de toekomstige organisatie eruit zal zien. Bendt Training & Consultancy 4

5 Naar aanleiding van de discussies op het openingsseminar voor stakeholders op 21 juni 2006 en een voorlichtingsbijeenkomst en workshop voor medewerkers van Personeels Zaken bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling, hebben wij de indruk dat de communicatie met belangrijke stakeholders nog niet goed verloopt en tevens te laat op gang is gekomen. Als niet op korte termijn gewerkt wordt aan verbetering van de onderlinge communicatie, dan ligt er een heel stelsel van valkuilen gereed om een mooi plan, waar al veel tijd en energie in gestoken is, te laten stranden voor de eindstreep is bereikt. De factor mens is een cruciale factor en mag in een veranderingsproces niet worden verwaarloosd. Mede omdat bij veranderingen er rekening moet worden gehouden met rationele en irrationele aspecten die bij mensen leven en tot weerstanden kunnen leiden. Enkele van deze aspecten zijn: Veranderingsbereidheid Leervermogen van mensen De economische belangen van mensen bij de handhaving van de status-quo Hoe de politiek staat tegenover dit project Moeten we dingen anders gaan doen en harder werken? Zelfgenoegzaamheid De aanwezigheid van mensen met een groot ego Wantrouwen tegen de leiders van de vernieuwing Bang voor het nieuwe Een ander aspect dat de aandacht verdient is dat de gewenste HRM-cultuur zoals aangegeven in de genoemde bestuurlijke principes volgens ons lijnrecht tegenover en haaks staat op de huidige cultuur bij Personeels Zaken. Het is duidelijk dat bij de implementatie van HRM bij DLGP waarin Personeels Zaken een strategische rol zal spelen, HRM geïntegreerd moet worden met de uitgestippelde strategieën om tot een gedecentraliseerd districtsbestuur te komen. Bij organisatieontwikkeling van HRM zijn de navolgende aandachtspunten van belang: HRM houdt tevens organisatieontwikkeling in. Organisatieontwikkeling is een veel gebruikte systematische methodiek voor het tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelen van medewerkers en organisatie. Aan de kant van de organisatie worden waarden, missie en visie, doelen en strategie geformuleerd en wordt daarbij een passende organisatie inrichting ontwikkeld en vorm gegeven. Afhankelijk van wat de organisatie doet, leidt dit tot inzicht in de competenties waarover de organisatie moet beschikken om succesvol te zijn. Het ontwikkelen van medewerkers zonder de organisatie daarbij te ontwikkelen zal niet tot de gewenste verandering leiden. Bendt Training & Consultancy 5

6 Het vertrekpunt van HRM organisatieontwikkeling is bij onze consultatie de huidige situatie. De huidige situatie moet daarom in kaart worden gebracht. Het is van belang om precies te weten welke heersende mentale modellen bij de stakeholders leven (o.a. managementstijl, communicatiestijl, samenwerking, het lerend vermogen, tevredenheid, mensvisie, rol-en taakopvattingen, ambtenarencultuur, leerblokkades, forces of change). Organisatieontwikkeling is action research. De activiteiten van de consultants bij met name organisatieontwikkeling zijn niet zozeer gericht op diagnose door de consultant, maar op zelfdiagnose van de organisatieleden. De implementatie van HRM dient te geschieden volgens de principes van planned change met name unfreezing-moving-freezing. Er dient de nodige aandacht besteed te worden aan de unfreezing en moving van de stakeholders door middel van workshops waarbij de heersende mentale modellen bespreekbaar worden gemaakt. Naast aandacht voor de factor mens in de veranderende organisatie is voor het verder vormgeven van het decentralisatieproces het formuleren van een strategisch HRM beleidsplan van cruciaal belang. Met het oog hierop is reeds in overleg met DLGP een visie op HRM-gebied geformuleerd. Deze visie is vastgelegd in de Contourennota DLGP-HRM. Verder zal beleid ontwikkeld dienen te worden inzake kwantiteit en kwaliteit van de human resources, noodzakelijk om verder vorm te geven aan het in gang gezette decentralisatieproces binnen de bestuursdiensten in de districten. Dit beleid zal worden vastgelegd en resulteren in het HRM-administratief manual en een HRM toolkit. Organisatieontwikkeling is een continu proces, daar omstandigheden, inzichten en eisen gesteld aan een organisatie veranderen. Om dit proces van continue groei en ontwikkeling te kunnen uitvoeren met gewenste resultaten, zal aandacht aan groei en ontwikkeling van de factor mens noodzakelijk blijven. Deze aandacht uit zich ondermeer in een op de missie en visie van de organisatie afgestemd opleidingsplan. Bendt Training & Consultancy 6

7 AGREEMENT De PIU van het DLGP zal als gevolg van de veranderde inzichten een nieuw ondertekeningsdocument opstellen gebaseerd op de integrale samenvoeging van de oorspronkelijke opdrachtbeschrijving aangevuld met het goedgekeurde voorstel Traject Organisatieontwikkeling in het kader van het HRM project DLGP. Bendt Training & Consultancy commiteert zich aan het opleveren van de volgende resultaten: het ontwikkelen van een HRM-visie op het decentralisatieproces met alle betrokken stakeholders; het ontwerpen en ontwikkelen van een manual voor de beschrijving van HRM procedures, structuren en instrumenten die nodig zijn om het HRM-beleid vorm te geven; faciliteren bij het formuleren van missie en visie door middel van workshops en de communicatie binnen de diverse afdelingen; diagnosticeren van de actuele cultuur en presentatie van de resultaten en conclusies; het verzorgen van trainingen Personal Leadership, Change Management en Basisconcepten HRM; het uitvoeren van een pilot Implementatie HRM bij tenminste een van de pilotdistricten; evaluatie van het gehele traject en rapportage van de bevindingen aangaande gebruik en beleving van het HRM-beleid, structuren en instrumenten; de inhoudelijke organisatie van een seminar over het thema HRM en decentralisatie ter verdere informatie van (de vertegenwoordigers van) het ministerie van RO, de districtsbesturen, de districtsdiensten, de democratie-unit van ADEK, IDB en overige stakeholders. In overleg met de PIU van het DLGP zal een deel van deze instrumenten in het pilot traject in een van de districten getoetst worden in de praktijk. Bendt Training & Consultancy 7

8 TIJDSDUUR EN CONSULTANTS BTC Voor het project zijn in totaal 150 dagen uitgetrokken. De duur van het project is van juni 2006 tot en met juli Voor het verzorgen van de workshops binnen het project worden twee consultants/moderators/ trainers ingezet: drs. H.A.R. Bendt MSc en mevr. L. Schüller-de Lange, die simultaan de workshops zullen verzorgen. De 150 dagen zijn verdeeld over de volgende 9 resultaatgebieden: 1. Beleidsnotitie/Activiteiten 2. Organisatieontwikkeling 3. HRM-Administratief manual (handboek + toolkit) 4. Uitvoering Pilot in district Wanica 5. HRM Trainingen 6. HRM-Opleidingsplan 7. Evaluatie/conclusies/aanbevelingen 8. Inhoudelijke organisatie van het seminar* 9. Eindrapportage *De kosten voor de organisatie van het seminar komen ten laste van de DLGP Voor nadere specificatie van de resultaatgebieden en de periode waarin zij zullen plaatsvinden verwijzen wij gemakshalve naar het onderdeel Tijdpad en Activiteiten op pagina 10. Bendt Training & Consultancy 8

9 COMMUNICATIE EN OVERLEG Gedurende het project zal op regelmatige basis afstemmingsoverleg plaatsvinden tussen vertegenwoordiger(s) van BTC en DLGP. De contactpersoon voor BTC in dit project is drs. H. Bendt en van de zijde van DLGP zijn de Task Manager Budget & Financial Management mevr. D. Bruma - Overman en de Task Manager Citizen Participation mevr. I. Gilliad de contactpersonen. Tweewekelijks zal het team van BTC overleg hebben over de voortgang van het project met de PIU van DLGP. Schriftelijke rapportage over de stand van zaken zal tweemaandelijks plaatsvinden naar de DLGP Managing Director en de directeur van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Rapportage en productontwikkeling vinden plaats in de Nederlandse taal. Indien documenten moeten worden vertaald, zal BTC een beroep doen op de DLGP-unit. Het finale eindrapport wordt aangeleverd in de Engelse taal. Bendt Training & Consultancy 9

10 TIJDPAD EN ACTIVITEITEN I. Beleidsnotitie/Activiteiten jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. apr. mei jun. 1 Studie bestaande HRM documenten 2 Openingsseminar met stake-holders Doel: Alle neuzen in één richting. 3 Voorlichting medewerkers personeelszaken Ministerie Regionale Ontwikkeling. 4 Studie vergelijkbare HRM decentralisatie cases. 5 Overleg tussen bij de ontwikkeling van districtspersoneelsbeleid betrokken consultants 6 Individuele gesprekken met de representanten van RO en DGLP over huidige en wenselijke situatie inzake PZ/HRM 7 Formulering contouren HRM nota met inachtneming van Beleidsnota Decentralisatie van het Ministerie, het Strategisch Plan Decentralisatie Ministerie, het HRM deel in het strategisch document districten en het HRM-deel in aanzet wijziging WRO 8 Aanbieding contourennota HRM DLGP 9 Vaststelling contourennota HRM DLGP

11 II. Organisatieontwikkeling jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. apr. mei jun. 1 Workshop met medewerkers van personeelszaken van het Ministerie van RO 2 Vervolg meeting/workshop met belangrijke stakeholders DLGP 3 Missie visie workshop Vaststelling missie visie van districtsbesturen Vaststelling kritische succesfactoren, gewenste cultuurelementen, visie op de burger, waarden kerncompetenties 4 Missie visie workshop Vaststelling missie visie personeelsafdeling Regionale Ontwikkeling 5 Rapport Concretisering cultuur in gedragstermen 6 Diagnose actuele cultuur (cultuurscan)van de diverse organisaties die participeren in het DLGP-proces 7 Capaciteitsanalyse 8 Presentatie resultaten en conclusies cultuurscan. Vaststelling verdere implementaties 9 Training leidinggevenden in Personal Leadership 10 Training leidinggevenden in Change Management 11 Samenstelling Change Team Bendt Training & Consultancy 11

12 III. HRM-Administratief Manual (handboek en toolkit) jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. apr. mei jun. 1 Studie bestaande documentatie 2 Studie bestaande structuur 3 Voorstel HRM afdeling (decentraal) in relatie tot HRM afdeling RO (centraal) 4 Inventarisatie huidige beleidsinstrumentarium en toetsing op bruikbaarheid, knelpunten enz. 5 Vaststelling HRM processen en instrumenten 6 Vaststelling prioriteiten nieuw HRMbeleidsinstrumentarium 7 Ontwikkeling instrumentarium m.b.t. strategische personeel planning (Instroom Doorstroom Uitstroom) 8 Formatieplan HRM afdeling 9 Toolkit arbeidsvoorwaarden (personeelsreglement) 10 Aanbieding concept HRM handboek - Besprekingen met P.I.U. en stakeholders. - Revisie 11 Vaststelling HRM handboek + toolkit Bendt Training & Consultancy 12

13 IV. Pilot Wanica jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. apr. mei jun. Formulering van een implementatieplan voor pilot Openingsseminar met Wanica personeel Formulering visie/missie gewenste cultuurverandering district Wanica Vaststelling beginsituatie Wanica Vaststelling formatie en functieboek Vaststelling Toolkit arbeidsvoorwaarden (personeelsreglement) V. HRM-Trainingen jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. apr. mei jun. 1 Basistraining voor PZ personeel van R.O. 2 Training stakeholders in Human Resource Management (Basisconcepten) VI. HRM-opleidingsplan jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. apr. mei jun. 1 Vaststelling opleidingsbehoefte HRM op organisatie niveau 2 Vaststelling opleidingsbehoefte HRM afdeling en functie niveau 3 Opleidingsbehoefte HRM individueel niveau 4 Aanbieding trainingen basiscurriculum HRM 5 Vaststelling trainingen basiscurriculum HRM Bendt Training & Consultancy 13

14 VII. Evaluatie/conclusies/aanbevelingen jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. apr. mei jun. 1 Opzet evaluatie 2 Product- en procesevaluatie 3 Concept eindrapport schrijven 4 Aanbieding concept eindrapport aan PIU 5 Revisie concept eindrapport VIII. Organisatie seminar jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. apr. mei jun. 1 Vaststelling van seminar thema en vraagstelling 2 Vaststelling doelgroep in overleg met PIU 3 Inhoudelijke organisatie van het seminar 4 Evaluatie van het seminar I. Eindrapportage juli Finalisering eindrapport 2 Aanbieding eindrapport aan PIU DLGP Bendt Training & Consultancy 14

15 2. Creating a Shared Need OUTPUT AND CORRESPONDING DISBURSEMENT Disbursement and billing will be in Surinamese Currency at the buying exchange rate of the Central Bank of Suriname. The total amount of this consultancy is USD ,-. We will receive the payments within 21 days after sending the declarations to the PIU Managing Director. You will receive declarations of which payments could be made of crediting our account, on SRD number at the RBTT bank, stating the expense claim number. The following schedule will be applied for disbursement: No Deliverables % of agreed amount 1. Approval of the Action Plan, covering the overall objective of the consultancy based on all relevant documents delivered within 10 days after signing of the contract Reeds betaald Amount USD A completed districts interim organizational and administrative manual 17% 8.797,50 3 Workshops mission and vision and describing 15% Presentation of results and conclusions 15% HRM-toolkit 20% Report pilot project 8.452,5 7. Final Report 10% TOTAL 100% Paramaribo, 18 september 2006 Voor akkoord: Decentralisation and Local Government Strengthening Program (DLGP) Bendt Training & Consultancy B. Ahmadali H. Bendt Managing Director Consultant

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1)

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) 1 Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II) - Ministry of Regional Development

Nadere informatie

Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006

Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006 Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006 INHOUD INLEIDING... 3 DECENTRALISATIE EN PERSONEEL... 5 PERSONEELSWERK EN DE OVERHEID... 9 PERSONEELSMANAGEMENT... 11 WAT IS HRM?... 12 HRM-FILOSOFIE... 12

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions Curriculum Vitae Anthony Sewnath Puck van Heelstraat 62 3077MG ROTTERDAM Tel: 06-55820103 E-mail: info@acctrolling.nl Website: www.acctrolling.nl Geboorte datum: 27-08-1980 OPLEIDING Jaar OPLEIDING Diploma

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Ondersteuningsplan Meerjarenplan 2013 2017 Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait Doel van de begeleidingssessies

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Het decentralisatieproces in Suriname

Het decentralisatieproces in Suriname Het decentralisatieproces in Suriname Achtergrond DLGP 1 De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de Grondwet van 1987 en in de Wet Regionale Organen (WRO). Deze organieke wet regelt de politiekebestuurlijke

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren Voorzi&er Func,enaam: Lid dagelijks bestuur: Func,onaris wordt vervangen door: Aangesteld door: ZiBngsperiode: Voorzi&er Ja Secretaris Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem

Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze. R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Dienstverleningsconcept Bloemendaal Ontwikkeling van kanalen, sturing op kanaalkeuze R. Vernooij 5 februari 2009 Roadshow VNG te Haarlem Een nieuwe gemeente Per 1 januari 2009: nieuwe gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 Deel i naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 2. Strategisch HR beleid...8 2.1 Van strategie naar instrument... 9 3. Meten is weten...13 4. Ken- en stuurgetallen

Nadere informatie

Organisatie Ontwikkelaars

Organisatie Ontwikkelaars De verschuiving binnen HRD van de aandacht voor opleiden en leren naar een focus op de bijdrage ervan aan de performanceverbetering van de onderneming, is natuurlijk dé strategische trend bij uitstek.

Nadere informatie

Het ICT component Het ICT binnen DLGP

Het ICT component Het ICT binnen DLGP Het ICT component binnen DLGP Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) 2009-20142014 ICT-Task Task Manager Riaz Ahmadali) 13-10-2010 1 DLGP

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek 1

Formulier Functioneringsgesprek 1 Formulier Functioneringsgesprek 1 Persoonlijke gegevens Naam medewerker: Personeelsnummer: Functie: Afdeling/Team: Periode voor functioneringsgesprek van / tot: Leidinggevende Naam en functie leidinggevende:

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

VISIE OP HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

VISIE OP HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VISIE OP HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Inleiding LSG-Rentray is een organisatie met 6 jeugdzorglocaties (6 RVE n), 3 poliklinieken (RVE Traverse) en 3 onderwijslocaties (RVE Onderwijs). Als hoofdprincipe voor

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Sociaal Vitaal Smallingerland

Sociaal Vitaal Smallingerland Sociaal Vitaal Smallingerland Projectplan Auteur Sport Fryslân Datum november 2014-1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Doelstelling 3 4. Doelgroep 3 5. Activiteiten 4-2 - Inleiding Voor

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

Themabijeenkomst SPREKER. Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie. Vrije Universiteit Amsterdam

Themabijeenkomst SPREKER. Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie. Vrije Universiteit Amsterdam Themabijeenkomst SPREKER Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie Vrije Universiteit Amsterdam Cultuurverandering in de aanleg van ondergrondse netwerken 27 oktober 2014

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Pas op: instrumenten!!

Pas op: instrumenten!! DE TOOLBOX VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 2009 Dirk Vandecruys itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 1 Voor mens en organisatie Pas op: instrumenten!! Veiligheidswaarschuwing (lezen voor

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013 Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg Dirk Gils 21/03/2013 2 sinds 1/09/ 2009 is AZ Turnhout één regionaal ziekenhuis. ruim 1700 medewerkers 160 artsen

Nadere informatie

Shared Service Centers

Shared Service Centers Shared Service Centers Uitdagingen, aandachtspunten en obstakels bij het implementeren van een SSC Studiehandleiding: Shared Service Centra Opleiding: Facility Management Fase: 4 e jaar Jaar: va. 2009

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Concept Procesbeschrijving

Concept Procesbeschrijving Generation and Deposit of article 4 revenues into the district Fund Procedures and Guidelines for Transfers from the central budget to the District Fund and Revenues assigned by the Interim Law on Fiscal

Nadere informatie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie Speeldata 2015-2016 dag datum van tot omschrijving competitie wo 26 aug. jeugd 18.00 20.00 vrij spelen wo 2 sept. jeugd 18.00 20.00 training wo 9 sept. jeugd 18.00 20.00 training senioren 20.00 22.30 CKS

Nadere informatie

Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014

Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014 Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Mr. Basharat

Nadere informatie

Unfold your potential

Unfold your potential Unfold your potential Meet & Greet 2011 Theo Hamaekers- Kluwer Het coachen van salespeople Dominique Vosse Boehringer Ingelheim 13 september 2011 Op het programma De uitdagingen bij Boehringer Ingelheim

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. COMMUNICATIEPLAN UPDATE 2015 OPDRACHTGEVER DATUM 15 juni 2015

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Nudge Finance Leadership Challenge

Nudge Finance Leadership Challenge Nudge Finance Leadership Challenge Extra informatie Wat is de Nudge Finance Leadership Challenge? De Nudge Finance Leadership Challenge is een ontwikkeltraject met een competitie voor de jonge leiders

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Welkom. Dag van de Orde Zeist, 30 oktober 2012. Workshop. Is uw Schijf van Vijf in balans? Test het Organisatie Verandervermogen. Drs.

Welkom. Dag van de Orde Zeist, 30 oktober 2012. Workshop. Is uw Schijf van Vijf in balans? Test het Organisatie Verandervermogen. Drs. Welkom Dag van de Orde Zeist, 30 oktober 2012 Workshop Is uw Schijf van Vijf in balans? Test het Organisatie Verandervermogen Drs. 1 Programma 16:10 Even voorstellen 16:15 Inleiding Schijf van Vijf 16:30

Nadere informatie

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen 1 ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen Inleiding Bestuurders van VVT-instellingen zijn in de afgelopen jaren indringend betrokken geweest

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012 Managementmodellen voor interne analyse van organisaties 13-november 2012 Wim Hoyer Interaction Interim VOF Ondernemer, organisatie adviseur, coach, docent, ontwikkelaar Helmond www.interactioninterim.nl

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Partnercertificering Be Informed 2013

Partnercertificering Be Informed 2013 Partnercertificering Be Informed 2013 - Implementatie & Support partner - Be Informed Copyright 2013 by Be Informed. All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted,

Nadere informatie

De nieuwe functie van personeelsmanager

De nieuwe functie van personeelsmanager De nieuwe functie van personeelsmanager Een eerste stand van zaken Een eerste visie 1 Inhoud 1. Inleiding 2. De functiebeschrijving van de HR-adviseur 3. HRM: what s in a name? 4. Competentiemanagement

Nadere informatie

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H Master Management van de Publieke Sector Rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden (bv. Locatie) wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window AGENDA WAT IS SERVICE DESIGN? OVER DEZE TOOLKIT HOE KUN JE DEZE TOOLKIT GEBRUIKEN? TOOLKIT

Nadere informatie

Even voorstellen. Presentatie SBRCurnet Lean Praktijk van VORM Beter Bouwen doe je samen. Lean Praktijk bij VORM Beter bouwen doe je samen!

Even voorstellen. Presentatie SBRCurnet Lean Praktijk van VORM Beter Bouwen doe je samen. Lean Praktijk bij VORM Beter bouwen doe je samen! Lean Praktijk bij VORM Beter bouwen doe je samen! SBRCURnet 11-6-2015 1 Even voorstellen CRAFT Lean Management Eerste Lean consultancybedrijf in NL Klanten in alle branches Focus op totale plaatje + doen!

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI

CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI Personalia Naam : AHMADALI Noornaam : BASHARAT Geboortedatum : 10 juli 1941 Geboorteplaats : District Suriname Burgerlijke staat : Gehuwd met Moerselien Mohamedajoeb

Nadere informatie

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers Performance Management Spreker Ir. Karel Rosiers Integrale aanpak levert verbeteringen Businessplan Businessplan Doelstellingen Doelstellingen Beleid Beleid Organisatie Organisatie & Communicatie Communicatie

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Opleidingsprogramma HR-professional

Opleidingsprogramma HR-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma HR-professional Ontwikkeling naar business partner Ontwikkeling naar business partner Door decentralisatie van taken, krimpoperaties en dalende budgetten, staan

Nadere informatie