Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006"

Transcriptie

1 Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006

2 INHOUD INLEIDING... 3 DECENTRALISATIE EN PERSONEEL... 5 PERSONEELSWERK EN DE OVERHEID... 9 PERSONEELSMANAGEMENT WAT IS HRM? HRM-FILOSOFIE VERSCHIL PZ EN HRM HRM KADER EN INRICHTING HRM PROCESSEN HRM EN DE BESTUURSDIENST POSITIONERING HRM-BELEID AANDACHTSPUNTEN/OVERWEGINGEN DIE EEN ROL SPELEN BIJ HRM EN DECENTRALISATIE Bendt Training & Consultancy 2

3 INLEIDING De gefaseerde hervormingen op het gebied van de bestuursvoering in de districten zijn in volle gang. Het aangepaste bestuursmodel en het model van de financiële decentralisatie zal tot gevolg hebben dat de verhoudingen tussen de centrale overheid en de lokale overheid, de taken en de bevoegdheden van de Districtsraad, de Ressortraad, de Districts-Commissaris en het Districtsbestuur zodanig worden geregeld dat ze gefaseerd onafhankelijker en hoe langer hoe meer autonoom worden. Het districtsapparaat wordt versterkt en zodanig ingericht, dat het in staat wordt geacht de verordenende, bestuurlijke en ontwikkelingstaken op basis van zorgvuldigheid, behoorlijk en transparant bestuur te kunnen uitvoeren, vooral bij het genereren van eigen inkomsten en het initiëren, voorbereiden en uitvoeren van een eigen meerjaren ontwikkelingsprogramma. (B. Ahmadali, Leidraad Decentralisatie , blz. 6) De op 25 maart 2003 met algemene stemmen goedgekeurde Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B no. 33) vormt de wettelijke grondslag voor het sinds 27 november 2002 in uitvoering zijnde decentralisatieprogramma, genaamd Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP). Het voornaamste doel van het DLGP is een financiële, organisatorische en bestuurskundige decentralisatie. Deze vorm van decentralisatie staat niet los van het personeelsbeleid. In een gedecentraliseerd, verzelfstandigd districtsbestuur moeten er condities aanwezig zijn om beslissingen te kunnen nemen op het personele vlak. Deze nota Contouren HRM DLGP geeft een beknopte schets van wat decentralisatie inhoudt in relatie tot personeel en schetst daarna het raamwerk voor Human Resource Management (HRM) op centraal en decentraal niveau, dat als basis kan dienen voor de discussie en kan dienen als groeimodel. Tegen deze achtergrond willen wij dan ook in deze contourennota een aantal thema s behandelen met de nadrukkelijke bedoeling om gaande het proces met de stakeholders HRM-beleid te formuleren. Bendt Training & Consultancy 3

4 De thema s die wij per hoofdstuk aan de orde stellen zijn: - decentralisatie en personeel - personeelswerk en de overheid - personeelsmanagement - wat is HRM? - HRM filosofie - het verschil tussen PZ en HRM - HRM kader en inrichting HRM processen - HRM en de bestuursdienst - positionering van HRM-beleid - aandachtpunten/overwegingen die een rol spelen bij HRM en decentralisatie. Bendt Training & Consultancy 4

5 DECENTRALISATIE EN PERSONEEL Wat is decentralisatie? Decentralisatie is de verschuiving van deskundigheden, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar een lager niveau in de organisatie. Decentralisatie is een term die gebruikt wordt om diverse soorten van machtsverdeling te typeren. Enerzijds gaat het om het delegeren van beperkte administratieve bevoegdheden vanuit een centraal kantoor (in ons geval het ministerie van Regionale Ontwikkeling) naar de lokale districtsbesturen, anderzijds kan het ook gaan om het creëren van compleet nieuwe structuren in de districten. Decentralisatie en centralisatie moeten gezien worden als uiteinden van een continuüm waarlangs een organisatie zich beweegt op zoek naar evenwicht tussen de vragen vanuit de externe omgeving en de mogelijkheden vanuit het ministerie en de centrale overheid. Om in het door DLGP uit te voeren decentralisatieproces een werkbare relatie te ontwikkelen tussen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en de verschillende bestuursdiensten in de districten, is een aangepast bestuursmodel noodzakelijk. Met het oog op de gewenste bestuursverhoudingen na het door te voeren decentralisatieproces is voor de pilot-districten een concept bestuursmodel ontwikkeld dat er in grote lijnen als volgt uit ziet: De burgers blijven via de Ressortraden (RR) de Districtsraad (DR) kiezen. De DR als het hoogste politiek-bestuurlijke orgaan van het district oefent besturende, controlerende, verordenende, budgettaire en inkomstengenererende bevoegdheden uit. Eveneens zal dit orgaan, na de voorgestelde wijziging van de Wet Regionale Ontwikkeling, de diensthoofden van het districtscommissariaat en de leden van het Districtsbestuur (DB) benoemen. Het DB staat onder toezicht van de DR, voert de begrotingen uit en krijgt de bevoegdheid om het lager personeel op het districtscommissariaat te benoemen, te schorsen en te ontslaan. De Regering oefent middels wetgeving preventief en repressief toezicht uit en bestuurt middels overdracht van o.a. verordenende, budgettaire en fiscale bevoegdheden en middels vormen van gedelegeerde autonomie en medebewind. De Regering benoemt de Districts-Commissaris (DC) als vertegenwoordiger in het district; hij is tevens voorzitter van de Districtsraad en het Districtsbestuur. Bendt Training & Consultancy 5

6 Ontwerp Lim A Po Instituut en DLGP-PIU voor intern gebruik (12 februari 2005) Bestuurlijke beleidsprincipes Een studie van de geformuleerde bestuurlijke beleidsprincipes en standaarden leert ons dat de volgende HRM-principes en organisatiewaarden aan het bestuur ten grondslag liggen: 1. de werkende mens wordt als human capital gezien: de waarde van het personeel is het hoogste goed en de belangrijkste bron voor beter bestuur en ontwikkeling van het district 2. open communicatie 3. interne zowel externe feedback 4. stimulering van creatief en vernieuwend denken 5. klantvriendelijkheid 6. bevorderen van wederzijds respect, vertrouwen, eerlijkheid en integriteit 7. coachend leiderschap 8. ontwikkeling competenties van werknemers 9. duidelijke functie omschrijving 10. continue verbetering van werkprocessen (Plan Do Check Act) (15 januari 2006, Handvat Regionale Bestuursvorming ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie, blz. 7) Bendt Training & Consultancy 6

7 Waar het in de kern feitelijk om gaat is excellente dienstverlening voor de burgers in de districten. Excellente dienstverlening in de districten ontstaat, wanneer er sprake is van een goede wisselwerking tussen het bestuur en de burger en het lokale ambtelijke apparaat (bestuursdienst) en de burger. Voor de bestuursdienst betekent dit dat een aantal gebieden van belang zijn om een goede dienstverlening voor de burger in het district te garanderen. Deze gebieden zijn: - Informatiemanagement - Besturing en structuur - Planning & control - Financieel management - Cultuur en gedrag - Human Resources Management - Consultaties met burgers - Kwaliteit voor de afnemer (burger) van diensten - Strategie en districtmarketing. - Deze negen aandachtsgebieden zijn nauw met elkaar verweven en dienen integraal deel uit te maken van het bewustwordingsproces met betrekking tot de gevolgen van decentralisatie. In deze nota zal het aandachtsgebied Human Resources Management nader uitgewerkt worden. Personeel Het personeel van de bestuursdienst in een district is de meest vitale en kostbare bron voor het functioneren van de districten in het decentralisatieproces. Dit impliceert een HRM-beleid dat aansluit op de strategische doelstellingen van de regering ten aanzien van decentralisatie. Voor wat betreft het algemeen personeelsbeleid wordt dit uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en op specifiek ministerieel niveau in dit geval door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Het HRM-beleid voor de gedecentraliseerde bestuurdiensten dient dan ook afgeleid te zijn van het door het ministerie van Regionale Ontwikkeling gevoerde personeelsbeleid. Hier doet zich thans in het decentralisatieproces echter een complicatie voor. Het algemeen HRMbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat namelijk nog in kinderschoenen en de vraag is hoe hiermee om te gaan? Wachten tot het beleid volledig vastgelegd is of goed analyseren wat al wordt opgepakt? Of zelf aan de slag met een HRM-beleid voor de bestuursdiensten? Dit laatste heeft echter een groot gevaar in zich dat het niet spoort en misschien nooit aansluiting zal vinden bij het door Binnenlandse Zaken te ontwikkelen HRM-beleid. Bendt Training & Consultancy 7

8 Een ander punt is dat ook een wettelijke basis voor modern personeelsbeleid ontbreekt. De huidige Personeelswet dateert uit de jaren zestig en is nog steeds van toepassing op regelingen omtrent de rechtstoestand van de landsdienaren en hun aanspraken op verloven, verlofsbezoldigingen en wachtgelden. Het ontwikkelen van een modern HRM-beleid voor de gedecentraliseerde bestuursdiensten in de districten op basis van de huidige personeelswet plaatst ons daarmee voor nog een dilemma. Bendt Training & Consultancy heeft een vooruitstrevende, moderne kijk op onze menselijke hulpbronnen. Deze kijk en onze visie op personeelsbeleid heeft invloed op ondermeer het aannamebeleid, het sociale klimaat, het trainings- en opleidingsbeleid, de beoordelings- en functioneringssystematiek, salarisschalen en functieprofielen. Wij realiseren ons echter terdege dat wij niet op eigen houtje vorm en inhoud kunnen geven aan een HRM-beleid zonder dat dit gestoeld is op enige wettelijke basis of consensus. Bendt Training & Consultancy 8

9 PERSONEELSWERK EN DE OVERHEID Suriname kent 17 ministeries en het overheidspersoneelsbeleid wordt gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de algehele verantwoordelijkheid draagt voor de administratieve aangelegenheden van de overheid en het beleid ten aanzien van landsdienaren. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is het aangewezen ministerie voor de coördinatie van het districtsbestuur en de decentralisatie. Dit wordt gedaan door de aansturing van 10 districten. Het district Sipaliwini kent een wat gecompliceerde aansturing (opgedeeld vanwege de grootte). Bij de Surinaamse overheid lijkt werkgelegenheid belangrijker dan efficiënt en effectief werken. Door de voortgaande politisering van het overheidsapparaat is er in de loop der jaren een teveel aan ambtenaren merkbaar met te weinig skills. De verouderde personeelswet, gebrek aan managementvaardigheden bij leidinggevenden en de slechte sociaal-economische situatie in het land hebben een negatieve impact op het overheidsapparaat. Personeelsinstrumenten als werving, selectie, bevordering, beloning staan niet los van deze invloeden. In een door IDB (2001) uitgegeven rapport lezen wij het volgende: De bestuurlijke organisatie van het ambtenarenapparaat is hiërarchisch en is gebaseerd op gedetailleerde formele regels. De hiërarchie is groot met 24 afzonderlijke rangen. Besluitvorming is overwegend top-down en alleen de hoogste rangen mogen zelfstandige besluiten nemen. Opgemerkt zij hierbij dat de rangen bij de overheid lopen tot en met schaal 23. Er kunnen geen bevorderingen plaatsvinden in schaal 24. Bij Staatsbesluit zijn directeuren en onderdirecteuren uit de bezoldigingsreeks gelicht. In het IDB rapport lezen we verder dat er een bijna constante groei is van het apparaat en het feit dat er lage lonen betaald worden in vergelijking met de private sector heeft tot gevolg dat er een gebrek aan motivatie heerst, hetgeen het moreel van het apparaat heeft aangetast. Het IDB rapport zegt over de Personeelswet het volgende: De Personeelswet van 1962 zoals gewijzigd door acht andere wetten en staatsbesluiten, geeft richting aan het personeelsbeheer van het ambtenarenapparaat. De wet vormt de grondslag voor de indiensttreding van ambtenaren, hun rechten en verplichtingen, disciplinaire maatregelen, grondslagen en procedures voor schorsing dan wel ontslag en procedures voor het afhandelen van interne klachten. Een ambtenaar wordt meestal in vaste dienst benoemd. Tijdelijke aanstellingen zijn mogelijk voor een periode van maximaal een jaar indien de persoon medisch is afgekeurd voor een vaste Bendt Training & Consultancy 9

10 aanstelling, omdat de betrokkene in dienst is van een andere regering en tijdelijk uitgeleend wordt aan De Regering van Suriname aangezien de aanstelling korte termijn taken betreft. Landsdienaren hebben een officieel gedefinieerde status en veelomvattende rechten. Functionarissen zijn verplicht hun werkzaamheden naar hun beste kunnen te verrichten, de opdrachten op accurate en eerlijke wijze uit te voeren en zich op zodanige wijze te gedragen zoals het een goede en oprechte landsdienaar betaamt. Indien de aard van de functie dat vereist moeten ambtenaren informatie, die zij hebben ingewonnen uit hoofde van hun functie, confidentieel houden. Verder is het landsdienaren verboden beloning van derden te accepteren of te bedingen Werving van ambtenaren De werving en plaatsing van ambtenaren is cruciaal voor de kwaliteit en het uitvoeringscapaciteit van een ambtenarenapparaat. In de meeste landen wordt de werving bepaald door het onderwijspeil, vaardigheden en ervaring, de eigenaardigheden van de arbeidsmarkt en culturele tradities. In Suriname wordt de werving, in theorie, bepaald door de behoeften van de individuele ministeries. De Personeelswet legt minimum criteria vast waar men aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een betrekking bij de overheid. Een kandidaat moet tenminste 18 jaar oud zijn, medisch goedgekeurd en moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. Deze vereisten vormen geen groot obstakel voor de dienstbetrekking en in de praktijk is de screening zelden rigoureus. Voor functies in categorie A bestaan geen minimum vereisten voor het onderwijspeil. Verder is er geen sprake van instituten die ambtenaren afleveren zoals het geval is in Japan en Frankrijk. Het gebrek aan een strenge selectie wordt versterkt omdat het relatief gemakkelijk is om personeel voor lagere functies te werven. Ministers mogen personeel dat valt binnen schaal 1 tot en met 12 naar eigen oordeel werven. Werving voor schaal behoeft echter de goedkeuring van de Raad van Ministers waarvoor de Vice-President over het algemeen ontheffing verleent. Benoemingen in schaal dienen wel voorgelegd te worden aan de Raad van Ministers. Bendt Training & Consultancy 10

11 PERSONEELSMANAGEMENT Het begrip Human Resource Management is geworteld in de ontwikkeling van het personeelsbeleid in organisaties. Via een personeelsbeleid waarbij de nadruk lag op beheersmatige maatregelen inzake personeel is HRM uitgegroeid tot een personeelsbeleid dat veel uitdrukkelijker betrokken is bij de ontwikkeling en het strategisch beleid van de organisatie. Onder personeelsmanagement verstaan we het samenstellen van middelen, doelen en tijdstippen gericht op het werken en samenwerken van mensen in arbeidsorganisaties. De ontwikkeling van personeelsmanagement loopt parallel met het managementdenken in de organisatie. Dit managementdenken vertoont over het algemeen weinig dynamiek bij de managers in de overheidsinstituten. De cultuur is daar over het algemeen status- en positiegevoelig, formalistisch, regel is regel, reactief, veel hiërarchische niveaus, gecentraliseerd. De formele macht licht bij de strategische top. Verder zijn deze organisaties belerend en weinig gericht op verandering. Het zijn overtuigorganisaties en meestal hebben ze een blame-cultuur. In termen uit de transactionele analyse: het zijn organisaties waarbij de samenwerking op psychologisch niveau gedomineerd wordt door onderlinge transacties tussen de hiërarchische niveaus. Dit is de culturele omgeving waarin personeelszaken in overheidsinstituten wordt gemanaged. Personeelszaken in Suriname is vergelijkbaar met personeelsbeheer en personeelsadministratie uit de 60-er jaren in Nederland. De nadruk ligt sterk op de individuele arbeidsprestatie. Tot de huidige personeelszaken activiteiten kunnen administratieve taken gerekend worden zoals: het bijhouden van personeels dossiers verzuim- en aanwezigheidsregistratie ad hoc trainingen coördineren salarisgegevens klaarmaken voor CEBUMA formatieplan aanstelling Bendt Training & Consultancy 11

12 WAT IS HRM? Het DLGP project is primair gericht op financiële decentralisatie. Een uitvloeisel hiervan is personele decentralisatie ter ondersteuning van een goede doorvoering van deze financiële decentralisatie gebaseerd op HRM principes. HRM is een visie op personeelsmanagement waarin het menselijk kapitaal als belangrijkste resource wordt gezien. HRM is het systematisch managen van het personeel in een flexibele open organisatie met oog voor veranderingen. Inleiding HRM heeft te maken met personeelswerk. Wat bedoelen we ermee? Personeelswerk is een verzamelnaam voor alle activiteiten die een bijdrage leveren aan het bevredigend werken en samenwerken van mensen in arbeidsorganisaties. Personeelswerk richt zich op de afstemmingsproblematiek tussen de belangen van de mensen en die van de organisatie HRM moet gemanaged worden. Managen is sturen, plannen, organiseren, leidinggeven, beheersen. en evalueren HRM-FILOSOFIE In de HR gedachte wordt de mens-arbeid relatie als volgt bezien: de mens wordt niet meer beschouwd als productiefactor, maar als kritische succes factor in de organisatie om te zorgen voor grotere effectiviteit en kwaliteit; de mens wordt niet meer beschouwd als kostenpost, maar als bron van inkomsten; het personeelsbeleid is niet meer onafhankelijk van de organisatie, maar er is een integratie tussen de organisatiestrategie van het district en het HR management. Uit deze HR gedachte kan gedestilleerd worden dat het werkterrein van HRM een ongoing proces is, omdat de mens een sociaal wezen is die naast financiële behoeften ook emoties, vriendschappen en relaties heeft welke zijn gedrag op de werkplek beïnvloeden. Met deze sociale realiteit dient in de uitvoering van het HR beleid wel degelijk rekening gehouden te worden. Bendt Training & Consultancy 12

13 Het werkterrein van HRM verantwoordelijken bevindt zich daardoor in een spanningsveld tussen enerzijds het Personeel dat op basis van haar behoeften haar bekwaamheden ter beschikking stelt waarvoor het beloning verwacht, en anderzijds de Organisatie die eisen stelt aan de bekwaamheden van het personeel, waarvoor de organisatie bereid is een beloning te bieden. Het is de taak van de afdeling HRM een juiste balans (Fit) te vinden tussen enerzijds de behoeften van de organisatie en anderzijds die van het personeel. HRM activiteiten, uitkomsten en organisatieprestatie Onderstaand enkele voorbeelden per categorie: HRM Activiteiten HRM Uitkomsten Organisatieprestatie 1. Werving en Selectie Tevredenheid Kwaliteit 2. Training en Opleiding Leervermogen Verandering 3. Coachend Leiderschap/ Empowerement Motivatie/vergroting Human capital/betrokkenheid Productiviteit/Performance verbetering 4. Decentralisatie Autonomie, zelfverantwoordelijk, zelfbepaling, Kwaliteitsverbetering, meer fondsen, klanttevredenheid betrokkenheid 5. Organisatieontwikkeling Readness voor change, betrokkenheid, leiderschap Innovatie, imago, verandering, samenwerking, zakelijkheid, integriteit, resultaatgericht werken 6. Motivatiebeleid Vertrouwen, motivatie, aanwezigheid Productiviteit, kwaliteit, klantvriendelijkheid 7. Beoordelingssysteem Tevredenheid, vergroten leervermogen, betrokkenheid, loyaliteit, groei. Productiviteit, resultaatgericht werken, effectiviteit, zakelijkheid 8. Management Development Programma Leervermogen, motivatie, leiderschap, groei en ontwikkeling Productiviteit, verandering, onderzoek en ontwikkeling, verbetering productie, dienstverlening 9. Arbeidsvoorwaarden beleid Motivatie, algemene tevredenheid, behoud van personeel Zakelijkheid, productiviteit, imago. Bendt Training & Consultancy 13

14 VERSCHIL PZ EN HRM Bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling is er een afdeling Personele Zaken, die moet transformeren naar een Human Resource afdeling om de HRM processen op centraal en decentraal niveau te implementeren en te versterken. Hieronder wordt schematisch het verschil tussen PZ en HRM weergegeven. Personeelsmanagement Human Resource Management beheerskarakter managementkarakter opzichzelfstaand personeelsmanagementactiviteiten integratie van HRM-activiteiten: ook wel Integraal Personeels management geen integratie van personeelsmanagement integratie van HRM met ondernemingsplanning met ondernemingsplanning operationeel perspectief strategisch perspectief gesloten cultuur, communicatie open cultuur, communicatie management; gericht op handhaven status leiderschap; gericht op veranderen quo iets van HRM-afdeling lijnverantwoordelijkheid traag, bureaucratie snel minder aandacht voor training & besteed meer aandacht aan training & ontwikkeling ontwikkeling command & controll coachend leiderschap HRM-instrumenten leveren geen bijdrage aan strategische doelen HRM-instrumenten zijn gekoppeld aan strategische intenties centralistisch decentraal geen organisatie ontwikkeling gekoppeld aan organisatie ontwikkeling reactief proactief geen waarden oriëntatie waarden georiënteerd Belangrijke instrumenten Belangrijke instrumenten werving alle PZ-instrumenten; echter vanuit een formatieplan HRM-concept functiebeschrijving functiewaardering personeelswet; CAO administratie van personeelsgegevens Bendt Training & Consultancy 14

15 HRM KADER EN INRICHTING HRM PROCESSEN Inleiding Het kader waarbinnen HRM haar beleid dient uit te voeren is gebaseerd op de volgende pijlers: een planmatige aanpak met betrekking tot het al beschikbaar menselijk kapitaal gericht op een zo efficiënt mogelijk gebruik van dat menselijk kapitaal in relatie tot de realisering van de doelstellingen van het DLGP project afgestemd op de (strategieën van) de kernactiviteiten van de organisatie Algemene voorwaarden om het doel van HRM te bereiken: leidinggevenden moeten de HRM-visie ondersteunen, uitstralen en uitdragen personeelsbeleid en organisatiebeleid moeten volledig op elkaar afgestemd zijn leidinggevenden moeten beschikken over op HRM gerichte kennis en vaardigheden leidinggevenden moeten leadership skills bezitten. Inrichting HRM processen HRM processen zijn bedrijfsprocessen. Ze richten zich op de Human Resources welke gewenst zijn in de organisatie. De HRM processen richten zich op de navolgende zaken: opzetten van de gewenste organisatie, formatie het ontwikkelen van de gewenste organisatie cultuur. bemensen beoordelen belonen/sanctioneren training en ontwikkeling personeelszorg ondersteunende processen zoals de fysieke inrichting Bendt Training & Consultancy 15

16 Schematisch zijn de diverse HRM onderdelen als volgt met elkaar verbonden ( lees geïntegreerd ) Hieronder wordt per deelgebied aangegeven welke HRM-processen zouden moeten worden uitgevoerd ter realisering van het HRM-beleid. In het DLGP project moet worden nagegaan welke HRM processen, in welke fase geïmplementeerd kunnen worden. Processen op het gebied van bemensen - Opzetten en uitvoeren van een bemensingsbeleid (in- door- en uitstroom) - Opstellen en onderhouden van bedrijfs- en afdelingsorganogrammen - Inventariseren huidige personeelsbezetting - Vaststellen gewenste formatie - Opzetten en onderhouden van een personeelsplanningsysteem - Opstellen van functiebeschrijvingen voor alle medewerkers - Opzetten en uitvoeren van een werving- en selectieprocedure Processen op het gebied van beoordelen - Opzetten en uitvoeren van een personeelsbeoordelingbeleid - Implementeren, evalueren en onderhouden van een systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken - Bewaken van de administratieve gang van zaken rondom functionerings- en beoordelingsgesprekken - Bewaken van de kwalitatieve uitvoering van beide systemen - Bewaken van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken Bendt Training & Consultancy 16

17 Processen op het gebied van belonen - Opzetten en uitvoeren van een arbeidsvoorwaardenbeleid - Opzetten en uitvoeren van een belonings- en salariëringbeleid en incentives - Opzetten en implementeren van een salarisstructuur - Opzetten en uitvoeren van pensioenbeleid Processen op het gebied van ontwikkelen - Opzetten en uitvoeren van een organisatie ontwikkelingsbeleid - Opzetten en uitvoeren van een opleidings - en trainingsbeleid - Zorgdragen voor de uitvoering van opleidingsprogramma s en individuele opleidingstrajecten (inclusief opleidingsregistratie) - Opzetten van een management development programma - Opzetten en uitvoeren van een systeem voor loopbaanbegeleiding Processen op het gebied van personeelszorg - Opzetten van een personeelszorgbeleid - Ontplooien van activiteiten op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk - Opzetten en uitvoeren van een introductieprogramma t.b.v. nieuwe medewerkers - Opzetten en uitvoeren van ziekteverzuimbeleid (preventie) - Begeleiden van medewerkers na terugkeer van langdurige afwezigheid - Opzetten en onderhouden van systeem voor registratie en beheersing van medische kosten - Vaststellen van normen voor de gewenste arbeidsomstandigheden en de bewaking hiervan - Registreren en bewaken van de verstrekking van faciliteiten en voorzieningen - Opstellen bedrijfsveiligheidsplan en de uitvoering hiervan bewaken - Registreren van bedrijfsongevallen Ondersteunende processen - Opzetten en onderhouden van een personeelsadministratie - Registreren van presentie en verzuim - Afhandelen van verlofaanvragen - Voeren van overwerkadministratie en afhandelen overwerkaanvragen - Administreren van toelagen en inhoudingen en toezien op juiste toekenning van toelagen en inhoudingen - Bijhouden van disciplinaire maatregelen per werknemer - Administratief afhandelen van transport van werknemers - Facility management (fysieke werkomgeving/inrichting) Bendt Training & Consultancy 17

18 HRM EN DE BESTUURSDIENST In de uitvoering van het HRM beleid gaat het om het ontwikkelen van een geïntegreerde visie. Voor de bestuursdienst wordt de HRM-functie geacht een vitale functie te zijn en deze functie dient dan ook integraal deel uit te maken van het strategisch beleid van de districtsraad en het ministerie van Regionale ontwikkeling. Hoe kan de bestuursdienst van een district de inzet van de menselijke bronnen optimaliseren? De DC heeft te maken met ondersteunende staf en medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. Hij heeft handvatten nodig, samen met zijn staf om te komen tot een optimale inzet van mensen binnen de organisatie, zowel vanuit organisatieperspectief, als vanuit het perspectief van de medewerker zelf. De aan te bieden HRM toolkit moet daarom dan ook een instrumentele bijdrage leveren aan een goede fit tussen medewerker en organisatie. Bendt Training & Consultancy 18

19 POSITIONERING HRM-BELEID Het is wenselijk om te werken met integraal management, waarbij ook de HRM-functie betrokken wordt. Integraal management is een besturingsconcept, waarbij de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de beleidsdoelen van de districtsbesturen in handen wordt gelegd van degenen die verantwoordelijk zijn voor het resultaat. Deze verantwoordelijken moet mensen, materiaal en middelen (geld) zodanig kunnen inzetten dat in het primaire proces een optimaal resultaat kan worden bereikt. Dit vraagt om een attitudeverandering en een cultuuromslag. Dus om een aanpassingsvermogen van de betrokken organisaties. De komende jaren moeten er grote stappen worden gezet om deze organisaties klaar te stomen voor de toekomst. HRM is integraal personeelsbeleid De HRM-filosofie kan op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en districtniveau het best geïmplementeerd worden onder de term Integraal Human Resource Beleid. Dit impliceert dat ministerie van Regionale Ontwikkeling en de districten functioneren als een organisatie. Wat houdt dat in? We geven een definitie. Een organisatie is een doelrealiserend samenwerkingsverband, waarin belanghebbende partijen in een coalitie zijn gaan samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar ook om (ieder voor zich) een eigen doelstelling te realiseren. Anders gezegd: om de doelen van de organisatie te bereiken is het van belang dat de individuele behoeften van de medewerkers en de organisatiedoelen in elkaars verlengde liggen en elkaar ondersteunen en versterken. Er moet sprake zijn van verticale en horizontale afstemming. (zie figuur op de volgende bladzijde) De term integraal is een belangrijke toevoeging aan het begrip HR beleid waarbij integraal op drie manieren wordt geïnterpreteerd: 1. Voldoende afstemming tussen de doelen van de districtsbesturen en de ontwikkeling van het individuele personeelslid (verticale afstemming). Deze afstemming is ingebed in de strategische positie van het district en gerelateerd aan het bestuursconcept. 2. Samenhang tussen de inzet van personeelsmanagementinstrumenten die gericht zijn op personeelsbeheer en zorg en de ontwikkeling van medewerkers (horizontale afstemming). 3. De verschillende betrokkenen (districtsbestuur, districtmanagement en personeel) leveren ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en met voldoende vaardigheden een bijdrage aan het realiseren van het personeelsbeleid. Bendt Training & Consultancy 19

20 Met andere woorden er moet een samenhang komen in het beleid en de toepassing van activiteiten zoals: - Personeelsbeheer en -zorg: administratie, formatiebeheer, personeelsplanning, en verzuimbeleid en ondersteuning door Personeel & Organisatie professionals (P&O professionals). - Organisatiebeleid: organisatiestructuur en cultuur, overleg en communicatie, medezeggenschap, taakbeleid, functievorming en taakverdeling en mobiliteitsbeleid. - Personeelsmanagementinstrumenten: werving & selectie, opleiding en professionalisering, begeleiden van het functioneren van medewerkers, loopbaanontwikkeling, beoordeling en arbeidsvoorwaarden. - Managementcompetenties: vaardigheden van het management met betrekking tot de toepassing van de personeelsmanagementinstrumenten en in de interactie tussen doelstellingen van het districtbestuur en de ontwikkeling van medewerkers. Visie en Missie Strategische & organisatorische doelstellingen Integraal Personeels Beleid HRM ondersteuning Personeelsbeheer Personeelszorg Verzuimbeleid CLO & overheidsregelingen Personeelsadministratie Personeelsinstrumenten Organisatiebeleid Lijmanagers Verticale afstemming Werving & Selectie Functionerings- en beoordelingsgesprek Training, ontwikkeling & loopbaan Beloning en arbeidsvoorwaarden Horizontale afstemming Bendt Training & Consultancy 20

Integraal Human Resource beleid UNA 2011-2015

Integraal Human Resource beleid UNA 2011-2015 Integraal Human Resource beleid UNA 2011-2015 Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding------------------------------------------------------------------------------------3 2. Achtergrond------------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Master of Crisis and Disaster Management drs Otto Visscher april 2007 Samenvatting Deze scriptie beschrijft mijn onderzoek naar Human Resource

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Van gezond werk wordt iedereen beter

Van gezond werk wordt iedereen beter Van gezond werk wordt iedereen beter Werkboek strategisch arbomanagement in gemeenten Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten. Den Haag, november 2005 Stichting A+O fonds Gemeenten bevordert

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST VERSLAG VAN HET OVERLEG VAN SECRETARISSEN-GENERAAL MAART JULI 2006 Inleiding De Secretarissen-Generaal van de dertien ministeries,

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit?

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Copyright 2007 Hogeschool INHOLLAND Alle rechten

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie