Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006"

Transcriptie

1 Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006

2 INHOUD INLEIDING... 3 DECENTRALISATIE EN PERSONEEL... 5 PERSONEELSWERK EN DE OVERHEID... 9 PERSONEELSMANAGEMENT WAT IS HRM? HRM-FILOSOFIE VERSCHIL PZ EN HRM HRM KADER EN INRICHTING HRM PROCESSEN HRM EN DE BESTUURSDIENST POSITIONERING HRM-BELEID AANDACHTSPUNTEN/OVERWEGINGEN DIE EEN ROL SPELEN BIJ HRM EN DECENTRALISATIE Bendt Training & Consultancy 2

3 INLEIDING De gefaseerde hervormingen op het gebied van de bestuursvoering in de districten zijn in volle gang. Het aangepaste bestuursmodel en het model van de financiële decentralisatie zal tot gevolg hebben dat de verhoudingen tussen de centrale overheid en de lokale overheid, de taken en de bevoegdheden van de Districtsraad, de Ressortraad, de Districts-Commissaris en het Districtsbestuur zodanig worden geregeld dat ze gefaseerd onafhankelijker en hoe langer hoe meer autonoom worden. Het districtsapparaat wordt versterkt en zodanig ingericht, dat het in staat wordt geacht de verordenende, bestuurlijke en ontwikkelingstaken op basis van zorgvuldigheid, behoorlijk en transparant bestuur te kunnen uitvoeren, vooral bij het genereren van eigen inkomsten en het initiëren, voorbereiden en uitvoeren van een eigen meerjaren ontwikkelingsprogramma. (B. Ahmadali, Leidraad Decentralisatie , blz. 6) De op 25 maart 2003 met algemene stemmen goedgekeurde Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B no. 33) vormt de wettelijke grondslag voor het sinds 27 november 2002 in uitvoering zijnde decentralisatieprogramma, genaamd Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP). Het voornaamste doel van het DLGP is een financiële, organisatorische en bestuurskundige decentralisatie. Deze vorm van decentralisatie staat niet los van het personeelsbeleid. In een gedecentraliseerd, verzelfstandigd districtsbestuur moeten er condities aanwezig zijn om beslissingen te kunnen nemen op het personele vlak. Deze nota Contouren HRM DLGP geeft een beknopte schets van wat decentralisatie inhoudt in relatie tot personeel en schetst daarna het raamwerk voor Human Resource Management (HRM) op centraal en decentraal niveau, dat als basis kan dienen voor de discussie en kan dienen als groeimodel. Tegen deze achtergrond willen wij dan ook in deze contourennota een aantal thema s behandelen met de nadrukkelijke bedoeling om gaande het proces met de stakeholders HRM-beleid te formuleren. Bendt Training & Consultancy 3

4 De thema s die wij per hoofdstuk aan de orde stellen zijn: - decentralisatie en personeel - personeelswerk en de overheid - personeelsmanagement - wat is HRM? - HRM filosofie - het verschil tussen PZ en HRM - HRM kader en inrichting HRM processen - HRM en de bestuursdienst - positionering van HRM-beleid - aandachtpunten/overwegingen die een rol spelen bij HRM en decentralisatie. Bendt Training & Consultancy 4

5 DECENTRALISATIE EN PERSONEEL Wat is decentralisatie? Decentralisatie is de verschuiving van deskundigheden, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar een lager niveau in de organisatie. Decentralisatie is een term die gebruikt wordt om diverse soorten van machtsverdeling te typeren. Enerzijds gaat het om het delegeren van beperkte administratieve bevoegdheden vanuit een centraal kantoor (in ons geval het ministerie van Regionale Ontwikkeling) naar de lokale districtsbesturen, anderzijds kan het ook gaan om het creëren van compleet nieuwe structuren in de districten. Decentralisatie en centralisatie moeten gezien worden als uiteinden van een continuüm waarlangs een organisatie zich beweegt op zoek naar evenwicht tussen de vragen vanuit de externe omgeving en de mogelijkheden vanuit het ministerie en de centrale overheid. Om in het door DLGP uit te voeren decentralisatieproces een werkbare relatie te ontwikkelen tussen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en de verschillende bestuursdiensten in de districten, is een aangepast bestuursmodel noodzakelijk. Met het oog op de gewenste bestuursverhoudingen na het door te voeren decentralisatieproces is voor de pilot-districten een concept bestuursmodel ontwikkeld dat er in grote lijnen als volgt uit ziet: De burgers blijven via de Ressortraden (RR) de Districtsraad (DR) kiezen. De DR als het hoogste politiek-bestuurlijke orgaan van het district oefent besturende, controlerende, verordenende, budgettaire en inkomstengenererende bevoegdheden uit. Eveneens zal dit orgaan, na de voorgestelde wijziging van de Wet Regionale Ontwikkeling, de diensthoofden van het districtscommissariaat en de leden van het Districtsbestuur (DB) benoemen. Het DB staat onder toezicht van de DR, voert de begrotingen uit en krijgt de bevoegdheid om het lager personeel op het districtscommissariaat te benoemen, te schorsen en te ontslaan. De Regering oefent middels wetgeving preventief en repressief toezicht uit en bestuurt middels overdracht van o.a. verordenende, budgettaire en fiscale bevoegdheden en middels vormen van gedelegeerde autonomie en medebewind. De Regering benoemt de Districts-Commissaris (DC) als vertegenwoordiger in het district; hij is tevens voorzitter van de Districtsraad en het Districtsbestuur. Bendt Training & Consultancy 5

6 Ontwerp Lim A Po Instituut en DLGP-PIU voor intern gebruik (12 februari 2005) Bestuurlijke beleidsprincipes Een studie van de geformuleerde bestuurlijke beleidsprincipes en standaarden leert ons dat de volgende HRM-principes en organisatiewaarden aan het bestuur ten grondslag liggen: 1. de werkende mens wordt als human capital gezien: de waarde van het personeel is het hoogste goed en de belangrijkste bron voor beter bestuur en ontwikkeling van het district 2. open communicatie 3. interne zowel externe feedback 4. stimulering van creatief en vernieuwend denken 5. klantvriendelijkheid 6. bevorderen van wederzijds respect, vertrouwen, eerlijkheid en integriteit 7. coachend leiderschap 8. ontwikkeling competenties van werknemers 9. duidelijke functie omschrijving 10. continue verbetering van werkprocessen (Plan Do Check Act) (15 januari 2006, Handvat Regionale Bestuursvorming ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie, blz. 7) Bendt Training & Consultancy 6

7 Waar het in de kern feitelijk om gaat is excellente dienstverlening voor de burgers in de districten. Excellente dienstverlening in de districten ontstaat, wanneer er sprake is van een goede wisselwerking tussen het bestuur en de burger en het lokale ambtelijke apparaat (bestuursdienst) en de burger. Voor de bestuursdienst betekent dit dat een aantal gebieden van belang zijn om een goede dienstverlening voor de burger in het district te garanderen. Deze gebieden zijn: - Informatiemanagement - Besturing en structuur - Planning & control - Financieel management - Cultuur en gedrag - Human Resources Management - Consultaties met burgers - Kwaliteit voor de afnemer (burger) van diensten - Strategie en districtmarketing. - Deze negen aandachtsgebieden zijn nauw met elkaar verweven en dienen integraal deel uit te maken van het bewustwordingsproces met betrekking tot de gevolgen van decentralisatie. In deze nota zal het aandachtsgebied Human Resources Management nader uitgewerkt worden. Personeel Het personeel van de bestuursdienst in een district is de meest vitale en kostbare bron voor het functioneren van de districten in het decentralisatieproces. Dit impliceert een HRM-beleid dat aansluit op de strategische doelstellingen van de regering ten aanzien van decentralisatie. Voor wat betreft het algemeen personeelsbeleid wordt dit uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en op specifiek ministerieel niveau in dit geval door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Het HRM-beleid voor de gedecentraliseerde bestuurdiensten dient dan ook afgeleid te zijn van het door het ministerie van Regionale Ontwikkeling gevoerde personeelsbeleid. Hier doet zich thans in het decentralisatieproces echter een complicatie voor. Het algemeen HRMbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat namelijk nog in kinderschoenen en de vraag is hoe hiermee om te gaan? Wachten tot het beleid volledig vastgelegd is of goed analyseren wat al wordt opgepakt? Of zelf aan de slag met een HRM-beleid voor de bestuursdiensten? Dit laatste heeft echter een groot gevaar in zich dat het niet spoort en misschien nooit aansluiting zal vinden bij het door Binnenlandse Zaken te ontwikkelen HRM-beleid. Bendt Training & Consultancy 7

8 Een ander punt is dat ook een wettelijke basis voor modern personeelsbeleid ontbreekt. De huidige Personeelswet dateert uit de jaren zestig en is nog steeds van toepassing op regelingen omtrent de rechtstoestand van de landsdienaren en hun aanspraken op verloven, verlofsbezoldigingen en wachtgelden. Het ontwikkelen van een modern HRM-beleid voor de gedecentraliseerde bestuursdiensten in de districten op basis van de huidige personeelswet plaatst ons daarmee voor nog een dilemma. Bendt Training & Consultancy heeft een vooruitstrevende, moderne kijk op onze menselijke hulpbronnen. Deze kijk en onze visie op personeelsbeleid heeft invloed op ondermeer het aannamebeleid, het sociale klimaat, het trainings- en opleidingsbeleid, de beoordelings- en functioneringssystematiek, salarisschalen en functieprofielen. Wij realiseren ons echter terdege dat wij niet op eigen houtje vorm en inhoud kunnen geven aan een HRM-beleid zonder dat dit gestoeld is op enige wettelijke basis of consensus. Bendt Training & Consultancy 8

9 PERSONEELSWERK EN DE OVERHEID Suriname kent 17 ministeries en het overheidspersoneelsbeleid wordt gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de algehele verantwoordelijkheid draagt voor de administratieve aangelegenheden van de overheid en het beleid ten aanzien van landsdienaren. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is het aangewezen ministerie voor de coördinatie van het districtsbestuur en de decentralisatie. Dit wordt gedaan door de aansturing van 10 districten. Het district Sipaliwini kent een wat gecompliceerde aansturing (opgedeeld vanwege de grootte). Bij de Surinaamse overheid lijkt werkgelegenheid belangrijker dan efficiënt en effectief werken. Door de voortgaande politisering van het overheidsapparaat is er in de loop der jaren een teveel aan ambtenaren merkbaar met te weinig skills. De verouderde personeelswet, gebrek aan managementvaardigheden bij leidinggevenden en de slechte sociaal-economische situatie in het land hebben een negatieve impact op het overheidsapparaat. Personeelsinstrumenten als werving, selectie, bevordering, beloning staan niet los van deze invloeden. In een door IDB (2001) uitgegeven rapport lezen wij het volgende: De bestuurlijke organisatie van het ambtenarenapparaat is hiërarchisch en is gebaseerd op gedetailleerde formele regels. De hiërarchie is groot met 24 afzonderlijke rangen. Besluitvorming is overwegend top-down en alleen de hoogste rangen mogen zelfstandige besluiten nemen. Opgemerkt zij hierbij dat de rangen bij de overheid lopen tot en met schaal 23. Er kunnen geen bevorderingen plaatsvinden in schaal 24. Bij Staatsbesluit zijn directeuren en onderdirecteuren uit de bezoldigingsreeks gelicht. In het IDB rapport lezen we verder dat er een bijna constante groei is van het apparaat en het feit dat er lage lonen betaald worden in vergelijking met de private sector heeft tot gevolg dat er een gebrek aan motivatie heerst, hetgeen het moreel van het apparaat heeft aangetast. Het IDB rapport zegt over de Personeelswet het volgende: De Personeelswet van 1962 zoals gewijzigd door acht andere wetten en staatsbesluiten, geeft richting aan het personeelsbeheer van het ambtenarenapparaat. De wet vormt de grondslag voor de indiensttreding van ambtenaren, hun rechten en verplichtingen, disciplinaire maatregelen, grondslagen en procedures voor schorsing dan wel ontslag en procedures voor het afhandelen van interne klachten. Een ambtenaar wordt meestal in vaste dienst benoemd. Tijdelijke aanstellingen zijn mogelijk voor een periode van maximaal een jaar indien de persoon medisch is afgekeurd voor een vaste Bendt Training & Consultancy 9

10 aanstelling, omdat de betrokkene in dienst is van een andere regering en tijdelijk uitgeleend wordt aan De Regering van Suriname aangezien de aanstelling korte termijn taken betreft. Landsdienaren hebben een officieel gedefinieerde status en veelomvattende rechten. Functionarissen zijn verplicht hun werkzaamheden naar hun beste kunnen te verrichten, de opdrachten op accurate en eerlijke wijze uit te voeren en zich op zodanige wijze te gedragen zoals het een goede en oprechte landsdienaar betaamt. Indien de aard van de functie dat vereist moeten ambtenaren informatie, die zij hebben ingewonnen uit hoofde van hun functie, confidentieel houden. Verder is het landsdienaren verboden beloning van derden te accepteren of te bedingen Werving van ambtenaren De werving en plaatsing van ambtenaren is cruciaal voor de kwaliteit en het uitvoeringscapaciteit van een ambtenarenapparaat. In de meeste landen wordt de werving bepaald door het onderwijspeil, vaardigheden en ervaring, de eigenaardigheden van de arbeidsmarkt en culturele tradities. In Suriname wordt de werving, in theorie, bepaald door de behoeften van de individuele ministeries. De Personeelswet legt minimum criteria vast waar men aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een betrekking bij de overheid. Een kandidaat moet tenminste 18 jaar oud zijn, medisch goedgekeurd en moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. Deze vereisten vormen geen groot obstakel voor de dienstbetrekking en in de praktijk is de screening zelden rigoureus. Voor functies in categorie A bestaan geen minimum vereisten voor het onderwijspeil. Verder is er geen sprake van instituten die ambtenaren afleveren zoals het geval is in Japan en Frankrijk. Het gebrek aan een strenge selectie wordt versterkt omdat het relatief gemakkelijk is om personeel voor lagere functies te werven. Ministers mogen personeel dat valt binnen schaal 1 tot en met 12 naar eigen oordeel werven. Werving voor schaal behoeft echter de goedkeuring van de Raad van Ministers waarvoor de Vice-President over het algemeen ontheffing verleent. Benoemingen in schaal dienen wel voorgelegd te worden aan de Raad van Ministers. Bendt Training & Consultancy 10

11 PERSONEELSMANAGEMENT Het begrip Human Resource Management is geworteld in de ontwikkeling van het personeelsbeleid in organisaties. Via een personeelsbeleid waarbij de nadruk lag op beheersmatige maatregelen inzake personeel is HRM uitgegroeid tot een personeelsbeleid dat veel uitdrukkelijker betrokken is bij de ontwikkeling en het strategisch beleid van de organisatie. Onder personeelsmanagement verstaan we het samenstellen van middelen, doelen en tijdstippen gericht op het werken en samenwerken van mensen in arbeidsorganisaties. De ontwikkeling van personeelsmanagement loopt parallel met het managementdenken in de organisatie. Dit managementdenken vertoont over het algemeen weinig dynamiek bij de managers in de overheidsinstituten. De cultuur is daar over het algemeen status- en positiegevoelig, formalistisch, regel is regel, reactief, veel hiërarchische niveaus, gecentraliseerd. De formele macht licht bij de strategische top. Verder zijn deze organisaties belerend en weinig gericht op verandering. Het zijn overtuigorganisaties en meestal hebben ze een blame-cultuur. In termen uit de transactionele analyse: het zijn organisaties waarbij de samenwerking op psychologisch niveau gedomineerd wordt door onderlinge transacties tussen de hiërarchische niveaus. Dit is de culturele omgeving waarin personeelszaken in overheidsinstituten wordt gemanaged. Personeelszaken in Suriname is vergelijkbaar met personeelsbeheer en personeelsadministratie uit de 60-er jaren in Nederland. De nadruk ligt sterk op de individuele arbeidsprestatie. Tot de huidige personeelszaken activiteiten kunnen administratieve taken gerekend worden zoals: het bijhouden van personeels dossiers verzuim- en aanwezigheidsregistratie ad hoc trainingen coördineren salarisgegevens klaarmaken voor CEBUMA formatieplan aanstelling Bendt Training & Consultancy 11

12 WAT IS HRM? Het DLGP project is primair gericht op financiële decentralisatie. Een uitvloeisel hiervan is personele decentralisatie ter ondersteuning van een goede doorvoering van deze financiële decentralisatie gebaseerd op HRM principes. HRM is een visie op personeelsmanagement waarin het menselijk kapitaal als belangrijkste resource wordt gezien. HRM is het systematisch managen van het personeel in een flexibele open organisatie met oog voor veranderingen. Inleiding HRM heeft te maken met personeelswerk. Wat bedoelen we ermee? Personeelswerk is een verzamelnaam voor alle activiteiten die een bijdrage leveren aan het bevredigend werken en samenwerken van mensen in arbeidsorganisaties. Personeelswerk richt zich op de afstemmingsproblematiek tussen de belangen van de mensen en die van de organisatie HRM moet gemanaged worden. Managen is sturen, plannen, organiseren, leidinggeven, beheersen. en evalueren HRM-FILOSOFIE In de HR gedachte wordt de mens-arbeid relatie als volgt bezien: de mens wordt niet meer beschouwd als productiefactor, maar als kritische succes factor in de organisatie om te zorgen voor grotere effectiviteit en kwaliteit; de mens wordt niet meer beschouwd als kostenpost, maar als bron van inkomsten; het personeelsbeleid is niet meer onafhankelijk van de organisatie, maar er is een integratie tussen de organisatiestrategie van het district en het HR management. Uit deze HR gedachte kan gedestilleerd worden dat het werkterrein van HRM een ongoing proces is, omdat de mens een sociaal wezen is die naast financiële behoeften ook emoties, vriendschappen en relaties heeft welke zijn gedrag op de werkplek beïnvloeden. Met deze sociale realiteit dient in de uitvoering van het HR beleid wel degelijk rekening gehouden te worden. Bendt Training & Consultancy 12

13 Het werkterrein van HRM verantwoordelijken bevindt zich daardoor in een spanningsveld tussen enerzijds het Personeel dat op basis van haar behoeften haar bekwaamheden ter beschikking stelt waarvoor het beloning verwacht, en anderzijds de Organisatie die eisen stelt aan de bekwaamheden van het personeel, waarvoor de organisatie bereid is een beloning te bieden. Het is de taak van de afdeling HRM een juiste balans (Fit) te vinden tussen enerzijds de behoeften van de organisatie en anderzijds die van het personeel. HRM activiteiten, uitkomsten en organisatieprestatie Onderstaand enkele voorbeelden per categorie: HRM Activiteiten HRM Uitkomsten Organisatieprestatie 1. Werving en Selectie Tevredenheid Kwaliteit 2. Training en Opleiding Leervermogen Verandering 3. Coachend Leiderschap/ Empowerement Motivatie/vergroting Human capital/betrokkenheid Productiviteit/Performance verbetering 4. Decentralisatie Autonomie, zelfverantwoordelijk, zelfbepaling, Kwaliteitsverbetering, meer fondsen, klanttevredenheid betrokkenheid 5. Organisatieontwikkeling Readness voor change, betrokkenheid, leiderschap Innovatie, imago, verandering, samenwerking, zakelijkheid, integriteit, resultaatgericht werken 6. Motivatiebeleid Vertrouwen, motivatie, aanwezigheid Productiviteit, kwaliteit, klantvriendelijkheid 7. Beoordelingssysteem Tevredenheid, vergroten leervermogen, betrokkenheid, loyaliteit, groei. Productiviteit, resultaatgericht werken, effectiviteit, zakelijkheid 8. Management Development Programma Leervermogen, motivatie, leiderschap, groei en ontwikkeling Productiviteit, verandering, onderzoek en ontwikkeling, verbetering productie, dienstverlening 9. Arbeidsvoorwaarden beleid Motivatie, algemene tevredenheid, behoud van personeel Zakelijkheid, productiviteit, imago. Bendt Training & Consultancy 13

14 VERSCHIL PZ EN HRM Bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling is er een afdeling Personele Zaken, die moet transformeren naar een Human Resource afdeling om de HRM processen op centraal en decentraal niveau te implementeren en te versterken. Hieronder wordt schematisch het verschil tussen PZ en HRM weergegeven. Personeelsmanagement Human Resource Management beheerskarakter managementkarakter opzichzelfstaand personeelsmanagementactiviteiten integratie van HRM-activiteiten: ook wel Integraal Personeels management geen integratie van personeelsmanagement integratie van HRM met ondernemingsplanning met ondernemingsplanning operationeel perspectief strategisch perspectief gesloten cultuur, communicatie open cultuur, communicatie management; gericht op handhaven status leiderschap; gericht op veranderen quo iets van HRM-afdeling lijnverantwoordelijkheid traag, bureaucratie snel minder aandacht voor training & besteed meer aandacht aan training & ontwikkeling ontwikkeling command & controll coachend leiderschap HRM-instrumenten leveren geen bijdrage aan strategische doelen HRM-instrumenten zijn gekoppeld aan strategische intenties centralistisch decentraal geen organisatie ontwikkeling gekoppeld aan organisatie ontwikkeling reactief proactief geen waarden oriëntatie waarden georiënteerd Belangrijke instrumenten Belangrijke instrumenten werving alle PZ-instrumenten; echter vanuit een formatieplan HRM-concept functiebeschrijving functiewaardering personeelswet; CAO administratie van personeelsgegevens Bendt Training & Consultancy 14

15 HRM KADER EN INRICHTING HRM PROCESSEN Inleiding Het kader waarbinnen HRM haar beleid dient uit te voeren is gebaseerd op de volgende pijlers: een planmatige aanpak met betrekking tot het al beschikbaar menselijk kapitaal gericht op een zo efficiënt mogelijk gebruik van dat menselijk kapitaal in relatie tot de realisering van de doelstellingen van het DLGP project afgestemd op de (strategieën van) de kernactiviteiten van de organisatie Algemene voorwaarden om het doel van HRM te bereiken: leidinggevenden moeten de HRM-visie ondersteunen, uitstralen en uitdragen personeelsbeleid en organisatiebeleid moeten volledig op elkaar afgestemd zijn leidinggevenden moeten beschikken over op HRM gerichte kennis en vaardigheden leidinggevenden moeten leadership skills bezitten. Inrichting HRM processen HRM processen zijn bedrijfsprocessen. Ze richten zich op de Human Resources welke gewenst zijn in de organisatie. De HRM processen richten zich op de navolgende zaken: opzetten van de gewenste organisatie, formatie het ontwikkelen van de gewenste organisatie cultuur. bemensen beoordelen belonen/sanctioneren training en ontwikkeling personeelszorg ondersteunende processen zoals de fysieke inrichting Bendt Training & Consultancy 15

16 Schematisch zijn de diverse HRM onderdelen als volgt met elkaar verbonden ( lees geïntegreerd ) Hieronder wordt per deelgebied aangegeven welke HRM-processen zouden moeten worden uitgevoerd ter realisering van het HRM-beleid. In het DLGP project moet worden nagegaan welke HRM processen, in welke fase geïmplementeerd kunnen worden. Processen op het gebied van bemensen - Opzetten en uitvoeren van een bemensingsbeleid (in- door- en uitstroom) - Opstellen en onderhouden van bedrijfs- en afdelingsorganogrammen - Inventariseren huidige personeelsbezetting - Vaststellen gewenste formatie - Opzetten en onderhouden van een personeelsplanningsysteem - Opstellen van functiebeschrijvingen voor alle medewerkers - Opzetten en uitvoeren van een werving- en selectieprocedure Processen op het gebied van beoordelen - Opzetten en uitvoeren van een personeelsbeoordelingbeleid - Implementeren, evalueren en onderhouden van een systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken - Bewaken van de administratieve gang van zaken rondom functionerings- en beoordelingsgesprekken - Bewaken van de kwalitatieve uitvoering van beide systemen - Bewaken van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken Bendt Training & Consultancy 16

17 Processen op het gebied van belonen - Opzetten en uitvoeren van een arbeidsvoorwaardenbeleid - Opzetten en uitvoeren van een belonings- en salariëringbeleid en incentives - Opzetten en implementeren van een salarisstructuur - Opzetten en uitvoeren van pensioenbeleid Processen op het gebied van ontwikkelen - Opzetten en uitvoeren van een organisatie ontwikkelingsbeleid - Opzetten en uitvoeren van een opleidings - en trainingsbeleid - Zorgdragen voor de uitvoering van opleidingsprogramma s en individuele opleidingstrajecten (inclusief opleidingsregistratie) - Opzetten van een management development programma - Opzetten en uitvoeren van een systeem voor loopbaanbegeleiding Processen op het gebied van personeelszorg - Opzetten van een personeelszorgbeleid - Ontplooien van activiteiten op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk - Opzetten en uitvoeren van een introductieprogramma t.b.v. nieuwe medewerkers - Opzetten en uitvoeren van ziekteverzuimbeleid (preventie) - Begeleiden van medewerkers na terugkeer van langdurige afwezigheid - Opzetten en onderhouden van systeem voor registratie en beheersing van medische kosten - Vaststellen van normen voor de gewenste arbeidsomstandigheden en de bewaking hiervan - Registreren en bewaken van de verstrekking van faciliteiten en voorzieningen - Opstellen bedrijfsveiligheidsplan en de uitvoering hiervan bewaken - Registreren van bedrijfsongevallen Ondersteunende processen - Opzetten en onderhouden van een personeelsadministratie - Registreren van presentie en verzuim - Afhandelen van verlofaanvragen - Voeren van overwerkadministratie en afhandelen overwerkaanvragen - Administreren van toelagen en inhoudingen en toezien op juiste toekenning van toelagen en inhoudingen - Bijhouden van disciplinaire maatregelen per werknemer - Administratief afhandelen van transport van werknemers - Facility management (fysieke werkomgeving/inrichting) Bendt Training & Consultancy 17

18 HRM EN DE BESTUURSDIENST In de uitvoering van het HRM beleid gaat het om het ontwikkelen van een geïntegreerde visie. Voor de bestuursdienst wordt de HRM-functie geacht een vitale functie te zijn en deze functie dient dan ook integraal deel uit te maken van het strategisch beleid van de districtsraad en het ministerie van Regionale ontwikkeling. Hoe kan de bestuursdienst van een district de inzet van de menselijke bronnen optimaliseren? De DC heeft te maken met ondersteunende staf en medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. Hij heeft handvatten nodig, samen met zijn staf om te komen tot een optimale inzet van mensen binnen de organisatie, zowel vanuit organisatieperspectief, als vanuit het perspectief van de medewerker zelf. De aan te bieden HRM toolkit moet daarom dan ook een instrumentele bijdrage leveren aan een goede fit tussen medewerker en organisatie. Bendt Training & Consultancy 18

19 POSITIONERING HRM-BELEID Het is wenselijk om te werken met integraal management, waarbij ook de HRM-functie betrokken wordt. Integraal management is een besturingsconcept, waarbij de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de beleidsdoelen van de districtsbesturen in handen wordt gelegd van degenen die verantwoordelijk zijn voor het resultaat. Deze verantwoordelijken moet mensen, materiaal en middelen (geld) zodanig kunnen inzetten dat in het primaire proces een optimaal resultaat kan worden bereikt. Dit vraagt om een attitudeverandering en een cultuuromslag. Dus om een aanpassingsvermogen van de betrokken organisaties. De komende jaren moeten er grote stappen worden gezet om deze organisaties klaar te stomen voor de toekomst. HRM is integraal personeelsbeleid De HRM-filosofie kan op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en districtniveau het best geïmplementeerd worden onder de term Integraal Human Resource Beleid. Dit impliceert dat ministerie van Regionale Ontwikkeling en de districten functioneren als een organisatie. Wat houdt dat in? We geven een definitie. Een organisatie is een doelrealiserend samenwerkingsverband, waarin belanghebbende partijen in een coalitie zijn gaan samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar ook om (ieder voor zich) een eigen doelstelling te realiseren. Anders gezegd: om de doelen van de organisatie te bereiken is het van belang dat de individuele behoeften van de medewerkers en de organisatiedoelen in elkaars verlengde liggen en elkaar ondersteunen en versterken. Er moet sprake zijn van verticale en horizontale afstemming. (zie figuur op de volgende bladzijde) De term integraal is een belangrijke toevoeging aan het begrip HR beleid waarbij integraal op drie manieren wordt geïnterpreteerd: 1. Voldoende afstemming tussen de doelen van de districtsbesturen en de ontwikkeling van het individuele personeelslid (verticale afstemming). Deze afstemming is ingebed in de strategische positie van het district en gerelateerd aan het bestuursconcept. 2. Samenhang tussen de inzet van personeelsmanagementinstrumenten die gericht zijn op personeelsbeheer en zorg en de ontwikkeling van medewerkers (horizontale afstemming). 3. De verschillende betrokkenen (districtsbestuur, districtmanagement en personeel) leveren ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en met voldoende vaardigheden een bijdrage aan het realiseren van het personeelsbeleid. Bendt Training & Consultancy 19

20 Met andere woorden er moet een samenhang komen in het beleid en de toepassing van activiteiten zoals: - Personeelsbeheer en -zorg: administratie, formatiebeheer, personeelsplanning, en verzuimbeleid en ondersteuning door Personeel & Organisatie professionals (P&O professionals). - Organisatiebeleid: organisatiestructuur en cultuur, overleg en communicatie, medezeggenschap, taakbeleid, functievorming en taakverdeling en mobiliteitsbeleid. - Personeelsmanagementinstrumenten: werving & selectie, opleiding en professionalisering, begeleiden van het functioneren van medewerkers, loopbaanontwikkeling, beoordeling en arbeidsvoorwaarden. - Managementcompetenties: vaardigheden van het management met betrekking tot de toepassing van de personeelsmanagementinstrumenten en in de interactie tussen doelstellingen van het districtbestuur en de ontwikkeling van medewerkers. Visie en Missie Strategische & organisatorische doelstellingen Integraal Personeels Beleid HRM ondersteuning Personeelsbeheer Personeelszorg Verzuimbeleid CLO & overheidsregelingen Personeelsadministratie Personeelsinstrumenten Organisatiebeleid Lijmanagers Verticale afstemming Werving & Selectie Functionerings- en beoordelingsgesprek Training, ontwikkeling & loopbaan Beloning en arbeidsvoorwaarden Horizontale afstemming Bendt Training & Consultancy 20

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Index Doel en belang van Sectie DI Uitgangspunten Wettelijk Kader Huidige Organisatiestructuur SWOT-Analyse districten

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

DLGP. HRM en Organisatieontwikkeling. Plan van aanpak

DLGP. HRM en Organisatieontwikkeling. Plan van aanpak DLGP HRM en Organisatieontwikkeling Plan van aanpak Paramaribo, september 2006 INHOUD TEN GELEIDE... 3 INLEIDING... 4 BELANG VAN HRM VOOR DLGP SURINAME... 4 AGREEMENT... 7 TIJDSDUUR EN CONSULTANTS BTC...

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Samenvatting Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Zoals vervat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de desbetreffende ontwerpen, afkomstig van de DLGP consultant, Mr.

Nadere informatie

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B.

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Ahmadali Mr. B. Ahmadal, Managing Director D 1 Consensus building

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid. CPS-studiedag 27 april 2017

Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid. CPS-studiedag 27 april 2017 Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid Dominique Van Ryckeghem Federale Politie - DGR CPS-studiedag 27 april 2017 1 Initiatieven Veranderingen leeftijds- en loopbaanvoorwaarden in

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Manager Management Het 3 e gedeelte: HRM 1 Theorieboek Kerntaak 1 Organisatiebeleid Gedeelte 3: HRM Wat ga je doen?

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Leidraad voor inbedding in HRM-beleid

Leidraad voor inbedding in HRM-beleid Leidraad voor inbedding in HRM-beleid Voor je ligt een leidraad om de instrumenten van het talent@werkplek -project (de scan en de agenda s verzameld in de box@werkplek) in te bedden in het HRM-beleid

Nadere informatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Interimregeling Financiële Decentralisatie WET van 11 maart

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Bevlogen aan het werk!

Bevlogen aan het werk! Bevlogen aan het werk! Werkplezier binnen de zorgsector Scholingsdag CNV Utrecht, 16 november 2010 Mark van de Grift, MSc Ons werk is veranderd Van Naar Fysieke arbeid Mentale en emotionele arbeid Extern

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd.

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd. Diplomalijn Examen Niveau Management HRM hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas HRM Examen. HRM Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas HRM Examen. HRM Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas HRM Eamen HRM Niveau vergelijkbaar met hbo Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op 26-09-13 Vastgesteld door Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB)

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Uitspraken over de implementatie van Integraal Personeelsbeleid blijken vaak lastig te onderbouwen. Waar denken we eigenlijk aan als we het hebben over goed

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van stafdirecteur personeel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal

Nadere informatie

Systeemvisie op Organisatie en Management

Systeemvisie op Organisatie en Management Systeemvisie op Organisatie en Management E.J. Mol 16 Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1 SYSTEEMVISIE OP ORGANISATIE EN MANAGEMENT 2 1.1 De organisatie als open systeem.................. 2 1.2 De rol van de manager

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

VISIE OP HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

VISIE OP HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VISIE OP HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Inleiding LSG-Rentray is een organisatie met 6 jeugdzorglocaties (6 RVE n), 3 poliklinieken (RVE Traverse) en 3 onderwijslocaties (RVE Onderwijs). Als hoofdprincipe voor

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21 Inhoud voorwoord 11 Doel en opzet 13 1 Identiteit van het hedendaagse bedrijfsmaatschappelijk werk 16 1.1 Essentiële kenmerken 16 1.1.1 Een differentiatie van het beroep maatschappelijk werk 16 1.1.2 Gericht

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Innovatie bewust stimuleren

Innovatie bewust stimuleren Innovatie bewust stimuleren Theoretisch kader Master Innovation in Complex Care 1 Wat is innoveren? Innoveren is toepassen van een uitvinding Huizingh, 2015 Missie Levenskwaliteit Zelfredzaamheid Participatie

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Inhoud Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Auteurs 15 Deel 1. Het ziekenhuis als organisatie:

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

1. Senior HRM-adviseur

1. Senior HRM-adviseur 1. Senior HRM-adviseur Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een budget van 30 miljoen op 28 locaties. Zorggroep onderscheidt zich

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen 1 ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen Inleiding Bestuurders van VVT-instellingen zijn in de afgelopen jaren indringend betrokken geweest

Nadere informatie

1. Werving & Selectie

1. Werving & Selectie HRM SCAN Als ondernemer is het van belang om vast te stellen hoe het gesteld is met ontwikkelingen en veranderingen door gebruik te maken van de HRM-Scan. In deze scan worden er antwoorden gegeven op vragen

Nadere informatie

Veranderen en Beïnvloeden. Koen Toye VSPW Kortrijk

Veranderen en Beïnvloeden. Koen Toye VSPW Kortrijk Veranderen en Beïnvloeden Koen Toye VSPW Kortrijk Veranderende maatschappij De organisatie als ding(vroeger) Sterke verdeling in hokjes Helder Stevige structuur Weinig flexibiliteit Sterke duidelijkheid

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Algemene kenmerken De Directeur is belast met de dagelijkse leiding aan alle beleidsgebieden van Stichting Actief. De Directeur heeft bevoegdheden

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Academische Basisschool de Hovenier Montfort Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een ervaren professional die denkt in kansen en

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie