Het decentralisatieproces in Suriname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het decentralisatieproces in Suriname"

Transcriptie

1 Het decentralisatieproces in Suriname Achtergrond DLGP 1 De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de Grondwet van 1987 en in de Wet Regionale Organen (WRO). Deze organieke wet regelt de politiekebestuurlijke structuur van de tien districten in Suriname en de inrichting en de bevoegdheden van de regionale organen. Elk district heeft een Districtsraad en elk district is onderverdeeld in ressorten met lokaal gekozen ressortraden. In elk district is er bovendien een Disrtrictsbestuur ingesteld. De op 25 maart 2003 met algemene stemmen goedgekeurde Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B no. 33) vormt de wettelijke grondslag voor het sinds 27 november 2002 in uitvoering zijnde decentralisatieprogramma genaamd: Decentralization and local Government Strengthening Program, kortweg het DLGP. 1 Dit programma moet worden geplaatst in het kader van het beleid van de Regering op het gebied van de versterking van de democratie. Het decentralisatieprogramma moet mogelijk maken dat de lokale bevolking op grass-root-level en demand driven maximaal betrokken wordt in het besluitvormingsproces en als zodanig zelf de eigen prioriteiten kan bepalen voor de verbetering van woon-, leef-, werk- en productieomstandigheden. 2 De voorbereiding van het DLGP is in 1998 aangevangen. Bij het aantreden van de vorige Regering heeft er een grondige evaluatie van dit programma plaatsgevonden. De evaluatie resulteerde in de conclusie dat het gaat om een goed voorbereid programma, dat na bijstelling op een aantal punten zou kunnen worden geïntegreerd in het te voeren regeringsbeleid. De te plegen bijstelling betrof o.a. : - het bestel van de pilot-districten teneinde een betere weerspiegeling van de samenleving te bewerkstelligen. - De verheffing van het Besluit Interimregeling Fiscale Decentralisatie regionaal Bestuur 3 tot wet. Dit staatsbesluit was bedoeld om een wettelijke grondslag aan het programma te bieden. Het voornaamste doel van het decentralisatieprogramma Het voornaamste doel van het programma is om het lokaal bestuur in Suriname te versterken met een wettelijk raamwerk en de invoering van fiscaal en administratief levensvatbare overheidsinstituten in de districten, noodzakelijk voor een zelfstandig financieel en begrotingsbeheer. Meer in het bijzonder beoogt het Programma: 1 Volgens een Leningsovereenkomst tussen IDB (Washington D.C.) en de Regering van Suriname d.d /1343/OS-SU. 2 Democratie, Bestuur en Besluitvorming in Suriname, mr. B. Ahmadali, college Adek, 8 augustus S.B. 2000, no

2 - het invoeren van nieuwe wetgeving, die districtsautoriteiten in staat moet stellen om eigen inkomsten te genereren en een eigen begrotingsbeheer te voerem; - het invoeren van de vereiste stelsels voor een sterk management in de districten, om te beginnen in de 5 pilot-districten (Nickerie, wanica, Para, Commewijne en Marowijne); - het versterken van enkele afdelingen, die een sleutelpositie bij de centrale overheid innemen, in het bijzonder binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Financiën; - het ondernemen van pre-investeringsactiviteiten ter voorbereiding van een vervolg decentralisatieprogramma (DLGP-11). Het regeringsconcept van de financiële decentralisatie verkort weergegeven Op basis van nieuwe wetgeving krijgen de districten stapsgewijs een greoter aandeel in de staatsinkomsten (natuurlijke hulpbronnen, belastingen). In de nieuwe situatie gaan de districten over eigen inkomsten beschikken volgens artikel 4 van de Interimregering, artikel 40 van de Wet Regionale Organen 4 en de artikelen 3 en 4 van de Districtsverordening, regelende de instelling en het beheer van het Districtsfonds. 5 Decentralization and Local Government Strengthening program (DLGP) Decentralisatie betekent dat de districten minder afhankelijk zijn van de overheid in Paramaribo (centrale overheid), en dus meer bevoegdheden krijgen om beslissingen over hun district te nemen. De regering van Suriname wil dat de districten beter ontwikkeld moeten worden, daarom hebben zij in samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB) het Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) programma voorbereid. Hiervoor heeft Suriname een lening genomen bij de IDB. Het DLGP1 is gericht op het stimuleren van de financiële decentralisatie in Suriname en tegelijkertijd het versterken van de bestuurlijke capaciteit van het lokaal bestuur. Sinds 1998 wordt het DLGP, met ondersteuning van de Inter American Development Bank (IDB), uitgevoerd in enkele pilotdistricten of tewel de gecertificeerde districten. Er wordt met 5 pilot of proefdistricten gewerkt: Wanica, Para, Nickerie, Commewijne en Marowijne, tot December De overige districten komen hierna aan de beurt. Het DLGP is een regeringsprogramma en behelst de volgende componenten: 1) wettelijke hervormingen en studies, w.o. de verhouding centrale en 4 S.B no. 44 (zoals laatselijk gewijzigd bij S.B no. 28) 5 Verordening Districtsfonds Wanica, S.B no 87, Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B no 88), Verordening Districtsfonds Para (S.B no 89), Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B no. 90), Verordening Districtsfonds Commewijne S.B no. 91). 2

3 locale overheid en geïntegreerd overheidshandelen; 2) Versterking van de Districtscommissariaten in de sectoren; a. Administratie, Planning, Begrotingsbeleid, Financieel Beheer b. Generen van Districtsinkomsten c. Bevolkingsparticipatie d. Civieltechnische en infrastructurele Voorzieningen e. 3) Versterking van de relevante afdelingen van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Financiën; 4) Voorbereiden van een Meerjaren Districts Ontwikkelings (nvesterings) Programma (DOP) voor de ontwikkeling van diverse sectoren 5) Project management (DLGP-Project Team) Van elke pilotdistrict wordt het volgende verwacht: Het district moet eigen initiatieven ondernemen; Een financieel zelfverzorgend district, in het begin deels, maar gaandeweg geheel autonoom, met eigen budgettaire bevoegdheden en beschikkend over een wettelijke basis om eigen inkomsten te genereren; Elke district moet een efficiënte en transparante administratie hebben Elke district moet een effectievere bevolkingsparticipatie hebben, Elke district met een eigen wettelijk kader; Een district met een uitgebreidere en effectievere dienstverlening; Een lokale overheid met effectief functionerende regionale organen; Een lokale overheid met gegarandeerde duurzaamheid; Een districtsapparaat, sterk genoeg om eigen investeringsprogramma s ter hand te nemen, gericht op de verbetering van de woon-, leef-, werk- en productieomstandigheden van de districtsbevolking en de ontwikkeling van bepaalde sectoren, zoals de secundaire en tertiaire zandwegen, vuilophaal en vuilverwerking, drinkwatervoorziening en openbare markten. Het DLGP1 ging op 27 november 2002 van start. De totale projectkosten bedroegen US$ , waarbij de surinaamse regering slechts met US$ 2,100,000 hoefde in te komen. Deze districten hebben zelf de bevoegdheid om (belasting) gelden te kunnen innen, verordeningen te kunnen vaststellen en op basis daarvan kunnen ze hun plannen en begrotingen financiëren. Hierbij wordt nagestreefd om burgers de vaardigheden en verantwoordelijkheden terug te geven om hun eigen levensomstandigheden te verbeteren. 3

4 Voordelen van decentralisatie 1) Het zorgt voor verbetering in het leveren van de belangrijkste basisdiensten van de overheid; 2) Het bevordert burgerparticipatie bij de planning en de duurzaamheid van deze programma s wordt gegarandeert; 3) Het verhoogt de capaciteit en de snelheid om aan plaatselijke behoeften tegemoet te komen; 4) Er worden mechanismen en ruimte geschapen die transparantie en verantwoordelijkheid van plaatselijke autoriteiten bevorderen; 5) Overheidsoptreden wordt integraler en beter gecoördineerd uitgevoerd; wat een betere manier is om conflicten op te lossen. Er is een Interim wettelijk kader Financiële Decentralisatie gecreëerd, (Interimregeling Financiële Decentralisatie, S.B No.33) waarbinnen de pilotdistricten de ruimte hebben gehad hun autonome bevoegdheden uit te oefenen nl: 1) De budgettaire bevoegdheid 2) De financiële bevoegdheid 3) De verordenende bevoegdheid Met de invoering van deze codes hebben de vijf pilot-districten een aanvang gemaakt met hun autonome financiële administratie. - Beleidsmaatregel 114 Districtsbestuur Wanica - Beleidsmaatregel 115 Districtbestuur Para - Beleidsmaatregel 116 Districtsbestuur Commewijne - Beleidsmaatregel 117 Districtsbestuur Marowijne - Beleidsmaatregel 118 Districtsbestuur Nickerie De totale begroting van de 5 pilot-districten maken nog altijd deel uit van de begroting van het ministerie van R.O. Krachtens artikel 4 van de Interimregeling en dienen de begrotingsmiddelen van het ministerie van R.O. in contanten te worden gestort in het districtsfonds. Met de instelling van het districtsfonds 6 wordt beoogd de afzondering te bewerkstelligen van de middelen, die bestemd zijn voor de dekking van de uitgaven ten laste van de districtsbegroting. 7 Het geld komt uit: De huurwaardebelasting: belasting op gebouwen; De vermakelijkheidsbelasting: als er bijv. Kermis en openbare feesten gehouden worden in het district, betaalt 6 Verordening Districtsfonds Wanica (S.B No. 87, Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B No. 88), Verordening Districtsfonds Para (S.B No. 89), Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B No. 90), Verordening Districtsonds Commewijne (S.B No. 91). 7 Noch WRO noch de Verordening Districtsfonds geeft een definitie van het Districtsfonds. Het zou wel als volgt omschreven kunnen worden: alle aan de districten bij wet toegekende en toegestane middelen ter bestrijding van de uitgaven ten laste van de districtsbegroting ten behoeve van de districtshuishouding. 4

5 de organisatie vermakelijkheidsbelasting. Dit geld mag het district u in haar districtsportemonee (districtsfonds) stoppen; Marktgelden: geld dat de verkopers voor hun stand betalen; Bijdragen van de centrale overheid. Project capaciteitsopbouw pilot districten 8 Level 1 betreft versterking van de pilot- districten (Wanica, Para, Nickerie, Commewijne en Marowijne) in administratievoering, planning, begroting en financieel beheer. De certificatie hiervan geschiedt vanwege de Regering. De voorzieningen zijn: 1) het district verklaart accoord te gaan met de uitvoering van het DLGP in zijn district; 2) de installatie van de afdeling Districts Financiën en planning; 3) de goedkeuring van het Districtsimplementatie plan; 4) training 5) met succes doorlopen van de certificatieprocedure. De politiek-bestuurlijke besluiten rondom deze fase zijn de bepalende factor voor de financiële decentralisatie. De certificatie van deze fase vond plaats op Level 2 betreft het opstellen van de districtsplannen, alles rondom districtsinkomsten in orde krijgen en de versterking van de civieltechnische units in de districten. Deze of te wel de level 2 certificatie is meer technisch van aard en is een aangelegenheid van het DLGP projectbureau. De fase 2 voorzieningen zijn: 1) het opstellen en goedkeuren van het bevolkingsparticipatieplan en het districts strategisch ontwikkelingsplan; 2) het ontplooien van inkomstengenererende activiteiten; 3) het versterken van de Civieltechnische Units, training in level 2 systemen en integreren van level 1 en level 2 voorzieningen. De level 2 certificatie vond plaats op Level 3 betreft de uitvoering van de proefprojecten. Per district zijn 2 civieltechnische projecten op het gebied van onderhoud van zandwegen uitgevoerd. Deze fase is in December 2007 afgerond en daarmede is in de pilot districten de project capaciteitsopbouw pilot-districten voltooid, waardoor het DLGP-1 kon worden opgeleverd. In totaal investeerde het Ministerie van R.O. via het projectbureau DLGP in de proefprojecten een bedrag van US$ 660,000 (eerste ronde) en US$ 400,000 8 Eindrapport 2007, De zichtbare resultaten van DLGP-1 ( / ), Paramaribo 15 december

6 (tweede ronde)= US$ 1,060,000. Dit is een voorloper op het Meerjaren Districts Ontwikkelingsprogramma (D.O.P.) De 5 componenten van het DLGP 9 1) Het component Begrotings & Financieel Beheer Zorgt voor een geautomatiseerde begrotings- en financiële administratie op elk districtscommissariaat, training van de Districts-Administrateur en staf voor het voeren van een zelfstandig begtotings- en financieel beheer, een eigen 5 jaren strategisch- districtsontwikkelingsplan, de jaarlijkse districtsbegroting, volgens de open begrotingvisie, human resource management training en de studie voor het opzetten voor een model personeelsbeleid voor het districtspersoneel. 2) Het component Districtsinkomsten Zorgt voor het startfonds volgens Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003, no.53) en de Wet Regionale organen (S.B no. 44) middels storting van de toegekende financiële middelen (belasting- en niet-belastingmiddelen) in het Districtsfonds, dat met de ondersteuning van de Districts-Administrateur zelfstandig wordt beheerd door het Districtsbestuur. 3) Het component Bevolkingsparticipatie, Marketing en Voorlichting zorgt voor de database, met alle relevante informatie van het district, One-stop- Burgerinfo Center op elk commissariat, voldoende bekendheid van transparante bestuursvoering in het district, burger-input-hearings voor het opnemen van prioriteiten, noden en behoeften van de burgers van de centrale overheid. Deze input is nodig voor de samenstelling van het 5 jaren District Strategisch- Ontwikkelingsplan, het jaarplan de districtsbegroting en het financieel plan. Op de districtsbegroting komen projecten en programma s voor die de burgers zelf willen en die tot de eigen huishouding van het district behoren. 4) Het component wettelijke hervormingen Zorgt voor de herziening van Wet Regionale Organen, invoeren van het Districtsfonds bij districtsverordening in elk district, invoeren van een districtsverordening beterschapsheffing, herziening van de Huurwaardebelastngwet, invoeren van de Invorderingswet voor de districten, studies over bestuurlijke hervormingen in Paramaribo en Sipaliwini. 5) Het component voor infrastructuur en civiel technische werken Zorgt voor de versterking(c.q opzetten) van de civieltechnische unit in het district om het district in staat te stellen zijn civieltechnische werken bestekklaar te kunnen voorbereiden en te doen uitvoeren onderhouden van projecten middles aanbestedingsregels vooral op het gebied van onderhoud en verbeteren van de zandwegen en de daarin gelegen kunstwerken, vuilophaal, drinkwatervoorzening en openbare markten. 9 DLGP Jaarrapport 2006, en perspectieven voor , , Program Implementation Unit. 6

7 Bereikte resultaten m.b.t. het DLGP-1 programma Bereikte resultaten in de pilot districten (Wanica, Para, Nickerie, Marowijne, Commewijne) m.b.t. Intergouvernementele hervormingen - nieuwe ingevoerde wettelijke regelingen 10 Bereikte resultaten in de 5 pilot-districten m.b.t. Administratie- & planningssystemen - Districts-Administrateurs (DA) - Afdeling Districts Financiën en Planning (DEP) geïnstalleerd; kantoormeubilair, airco s, kantoorapparatuur, zijnde desktop computers, laptops, beamer, scherm, faxapparaat, telefoon-, e- mail-, internet aansluiting - Eigen Administratie & HRM Handboek goedgekeurd - Terreinwagen van het merk Landrover Defender verstrekt - Uitbreiding van de commissariaten met een volkszaal voor bevolkingsparticipatie goedgekeurd Bereikte resultaten in de pilot-districten m.b.t. het Begrotings-en Financieel Beheer - BFM financiële software and hardware geïnstalleerd voor het voeren van het begrotings- en financieel beheer - BFM personeel geselecteerd en geïnstalleerd - DA en BFM personeel ontvangen doorlopende training - BFM handboek ontworpen - BFM units hebben begrotingsbijdrage 2006 voorbereid ter opname in de begroting 2006 van MRO - Toepassing BFM-Manual gesimuleerd - Voorbereiding Districtsbegroting 2008 op basis van ressortplan en districtplan middles hoorzittingen in uitvoering Bereikte resultaten in de pilot-districten m.b.t. Districtsinkomsten - Bij districtsverordening in alle vijf districten Districtsfonds ingevoerd. - Het Districtsfonds, direct na certificatie level 1 geactiveerd. - De beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën voor storting van begrotingsmiddelen, belasting- en nietbelastingmiddelen in het Districtsfonds - Instructie voor BFZ RO gereed voor overmaking begrotingsmiddelen in het districtsfonds t.b.v. autonome taken. 10 Zie ook DE BUNDEL uitvoeringsregelingen van

8 - Procedures uitgewerkt ter overmaking van middelen medebewindstaken van vakministeries in het districtsfonds m.b.t. begroting 2008 en verder - Districts-Administrateurs hebben input verzameld voor het maken van handleidingen voor districtsinkomsten. - De DFP unit is aangewezen tot ontvangkantoor districtsmiddelen. - Districtsontvangsten worden verrekend met de te ontvangen begrotingsmiddelen. - Alle wetten waaruit de districten inkomsten putten, zijn operationeel - Werkplan/ Actieplan gereed voor het innen van de opbrengsten uit de huurwaarde- en vermakelijkheidsbelasting, alsmede uit het decreet vergunningen beroepen en bedrijven. - Processen voor het administreren en innen van belasting en niet belastingmiddelen w.o. huurwaardebelasting, markgelden en publieke vermakelijkheidsbelasting zijn beschreven en worden toegepast. - Voorstel rapport tariefwijziging nietbelastingmiddelen middels districtsverordening en of wetswijziging. - Conceptwetten districtsinkomsten ingediend bij RvM. - Lokaal technisch bureau ingehuurd en werkplan goedgekeurd voor het ontwerpen en installeren van het Districts Belasting Administratie Systeem (BAS) (Wan system), aansluiting ministerie van Financiën, ministerie van R.O. en alle districten Bereikte resultaten in de pilot-districten m.b.t. Bevolkingsparticipatie en training - Bevolkingsparticipatieplan (BP) ontworpen en goedgekeurd - Bevolkingsparticipatie Commissies geïnstalleerd en getraind - Coördinatoren voor Bevolkings informatie centra (BIC) geselecteerd en getraind - BIC s ontworpen, goedgekeurd en 5 ervan zijn operationeel Wanica Nickerie, Para, Commewijne en Marowijne Bereikte resultaten in de pilot districten m.b.t. wettelijk kader financiële decentralisatie - Een wet; de Interimregeling Financiële Decentralisatie. - 3 Staatsbesluiten interim Financiële Decentralisatie van 5 pilotdistricten en 2 non-pilot-districten - 5 Resoluties van de President van de Republiek Suriname betreffende de Districts-Administrateurs Ministeriële Beschikkingen van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en van Financiën, betreffende het DA-Reglement, het Districts Organogram, de instelling van de Districtsbesturen, Richtlijnen voor het voeren van Begrotings- en Financieel Beheer, 8

9 Richtlijnen voor de Belastingdienst, Richtlijnen voor Clad, Richtlijnen voor de Directeur van Financiën, overige Richtlijnen enz. overmakingen van begrotingsmiddelen, belasting en nietbelastingmiddelen. - 5 Districtsverordeningen voor de instelling van het Districtsfonds. - Voorbereiding huurwaardebelasting; Bereikte resultaten in de pilot districten m.b.t. Civieltechnische management systemen en proefprojecten DLGP netwerk - De handleiding voor het CTA-personeel in de districten gereed - Het concept- donatiesysteem door particulieren bij de uitvoering van ontwikkelingsprojecten (Verordening Baatbelasting/Beterschapsheffing) - Een Basis Management Systeem voor het houden van toezicht op technische projecten en technische training ontworpen - Het beleid inzake openbare aanbestedingprocedures, kwaliteitscontrole en richtlijnen voor het houden van inspectie ontworpen i.v.m. transparantie en kwaliteitswaarborging. - Proefprojecten voor onderhoud en rehabilitatie van zandwegen voorbereid, aanbesteed, uitgevoerd en gemonitoord en de ondersteuning van de wijze van keuzebepaling van projecten middles criteria voor alle 5 gecertificeerde districten uitgewerkt en uitgevoerd. - Een handleiding voor het uitvoeren van civieltechnische werken gereed - Training op basis van de Handleiding en ontworpen managementsystemen aan het technisch personeel verzorgd - Milieu trainingen verzorgd door NIMOS aan de 5 gecertificeerde districten zowel theoretisch als praktisch. In de 5 gecertificeerde districten en Paramaribo binnen het ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn netwerken geïnstalleerd. Hierop zijn aangesloten de computer van de DA, van het BFM-personeel en van het Burger Informatie Centrum (BIC). Binnenkort wordt ook de computer van de civieltechnische dienst in het district aangesloten. In alle districten staat een centrale server waarop de boekhoudsoftware is geïnstalleerd en de database met districtsinformatie en een lokaal netwerk. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft een netwerk geïnstalleerd door de DLGP ICT. 9

10 Versterking Ministerie van R.O. - Terreinwagen aangeschaft - De Afdeling Bureau Decentralisatie geheel gerenoveerd en versterkt met kantoorapparatuur, en internetverbinding, faxapparatuur, meubilair, training van staf en personeel als spiegelteam van de PIU Task Managers - De afdeling CTA versterkt met computers, printer, - en internetverbinding en training van de staf als spiegelteamlid van de Task Manager van Civiele Werken van de PIU - De afdeling Begroting, financiële en Comptabele Zaken versterkt middles training van stafleden als spiegelteam lid van de Task Manager Begrotings- en Financieel Beheer van de PIU - Strategisch document voor het ministerie van R.O. aangenomen - De installatie van financiële hard- en software op de afdeling Begroting, Financiële en Comptabele Zaken, evenals en internetverbinding op de meeste afdelingen - De aanschaf van meubilair en kantoorapparatuur voor het Hoofdkantoor/Ministerie*) - De rehabilitatie van het Hoofdkantoor*) Versterking Ministerie van Financiën Gerealiseerd in de eerste fase - Een terreinwagen van het merk Landrover Defender - 12-tal computers aangeschaft - Transportkosten en apparatuur voor de afdeling Huurwaardebelasting beschikbaar gesteld ter verhoging van de inning van belastingmiddelen voor de districten. - Beschikbaar stellen van experts voor training & technische assistentie. - Voorzieningen getroffen voor de realisatie van artikel 4 middelen van de Interimwet/storten van middelen in het districtsfonds. Bijdrage Stichting Planbureau Suriname m.b.t. het decentralisatieproces DR stelt Districtsplan op en dient het in maart via RO aan de directeur van de Stichting Planbureau Suriname, voor verwerking in het Jaarplan van de Regering. 10

11 Uitbreiding groep pilot-districten ` DLGP-11 ( ) omvat: 11 1) een capaciteitsopbouwprogramma voor de nieuwe pilot districten: Paramaribo, Sipaliwini. Saramacca, Coronie en Brokopondo. 2) een meerjaren Districts Ontwikkelingsprogramma (DOP) voor de gecertificeerde pilot districten; Wanica, Para, Nickerie, Commewijne en Marowijne:te investeren in de sectoren: a) Rehabiliteren van alle secundaire en tertiare wegen. Doelstelling: In 5 tot 10 jaar moeten alle zandwegen zijn verhard op een duurzame wijze b) Vuilophaal en vuilverwerking sterk verbeterd; c) Openbare Markten geordend; d) Verbetering van de ontwaterings systemen in de districten (drainage) De onderhandelingen over de financiering begon met de IDB. De Minister van Financiën over het leningsplafond en met de Minister van Plos voor eventuele financiering met donormiddelen. De IDB financiert het vervolgproject met US$. Suriname hoeft maar met US$ in te komen. Het vervolgprogramma moet het districtsapparaat versterken en/door de bevolkingsparticipatie en de gemeenschapsontwikkeling bevorderen. De eerste pilotdistricten waren Commewijne, Marowijne, Nickerie, Para en Wanica. In het DLGP 2 project participeren ook de districten Sipaliwini, Paramaribo, Saramacca, Coronie en Brokopondo. Deze overige vijf districten (Paramaribo, Sipaliwini, Saramacca, Coronie en Brokopondo) doorlopen het proces volgens dezelfde project cycle als de 5 gecertificeerde districten. Intussen is Paramaribo reeds tijdens DLGP-1 al voor level 1 gecertificeerd. Door de Level 1 certificatie van het district Paramaribo op 5 juli 2007 wordt mede ingevolge het Besluit Financiële Decentralisatie S.B no. 117 operationeel gemaakt. Wanneer het DLGP-2 afgerond is zullen de burgers van alle tien districten van Suriname hun eigen ressortplannen, ressortbegroting, districtsplannen en districtsbegroting kunnen voorbereiden, opstellen en uitvoeren. 12 Bereikte resultaten in de districten Paramaribo en Sipaliwini 11 De zichtbare resultaten van het Decentralisatieprogramma van de regering van Suriname, DLGP , mr. B Ahmadali, Manager Director, DLGP-projectbureau. 12 Op weg naar Districtsoverheid, Decentralisatieprogramma van Suriname , DLGP- Projectkantoor, Paramaribo,

12 Staatsbesluit om deze districten in het DLGP op te nemen afgekondigd. DR Paramaribo en Sipaliwini hebben Letter of Intent inzake de wil tot implementatie van het DLGP in het district getekend. Da Paramaribo aangesteld; Da-Sipaliwini geselecteerd; Instelling afdeling Districts Financien en Planning in Paramaribo in volle gang. Promotion meeting gehouden met DR, DC en staf van beide commissariaten Oplevering renovatie (BIC en DFP unit) in Sipaliwini In Paramaribo zijn de vogende projecten opgeleverd : renovatie DFP unit, wan-central gebouw inclusief serviceroom Bereikte resultaten in de districten Saramacca, Coronie en Brokopondo Staatsbesluit om deze districten in het DLGP op te nemen in behandeling bij het Ministerie van R.O. DR Saramacca heeft Letter of Intent inzake de wil tot implementatie van het DLGP in het district getekend. Werving en selectie van de Districts-Administrateur in voorbereiding Instelling afdeling Districts Financien en Planning in Paramaribo in voorbereiding. Promotion meeting gehouden met DR, DC en staf van beide commissariaten komen aan de orde. 12

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT DLGP VISIE, MISSIE EN DOEL Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Interimregeling Financiële Decentralisatie WET van 11 maart

Nadere informatie

Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2

Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2 Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Drs. Mahender Pershad Task Manager Administratie,

Nadere informatie

FINANCIËLE DECENTRALISATIE

FINANCIËLE DECENTRALISATIE Ministerie van Regionale Ontwikkeling Ministerie van Financiën FINANCIËLE DECENTRALISATIE DE ZICHTBARE RESULTATEN Van het DECENTRALISATIE PROGRAMMA VAN DE REGERING VAN SURINAME ( Decentralization and Local

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling SURINAME PROFICIAT Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname De uitkomsten van DLGP-I > 2003-2008 De perspectieven van DLGP-II > 2009-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19 Inter-American Development Bank IDB Level 2 Evaluatie Rapport Taskmanager Financien, Planning en Administratie District

Nadere informatie

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING NO. 6838 ONDERWERP: Vaststelling Organisatiestructuur van het Districts-Commissariaat van de pilotdistricten Wanica, Marowijne,

Nadere informatie

Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33)

Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33) Ministerie van Regionale Ontwikkeling Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33) Met inleiding van Minister van Regionale Ontwikkeling Michel Felisi

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling SURINAME PROFICIAT Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname De uitkomsten van DLGP-I > 2003-2008 De perspectieven van DLGP-II > 2009-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE

STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE Ministerie van Regionale Ontwikkeling STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE Handleiding voor het Ministerie van Regionale Ontwikkeling Paramaribo, 31 mei 2006 Uitgave DLGP-projectbureau IDB-project: Decentralization

Nadere informatie

Eindrapport End of Program Report 2007

Eindrapport End of Program Report 2007 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program DLGP Eindrapport End of Program Report 2007 Decentralisatie van Bestuur Lokaal bestuur in perspectief De

Nadere informatie

Minister van Regionale Ontwikkeling R.W. van Russel

Minister van Regionale Ontwikkeling R.W. van Russel Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VIII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Minister van Regionale Ontwikkeling R.W. van Russel bij

Nadere informatie

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Iris Gilliad MSc Task Manager Burgerparticipatie

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Samenvatting Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Zoals vervat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de desbetreffende ontwerpen, afkomstig van de DLGP consultant, Mr.

Nadere informatie

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Index Doel en belang van Sectie DI Uitgangspunten Wettelijk Kader Huidige Organisatiestructuur SWOT-Analyse districten

Nadere informatie

(iv) Boven: Level 1 certificatie 2006. Boven: DNA keurt Interimregeling goed 2003. Onder: Nieuw Bestuursmodel

(iv) Boven: Level 1 certificatie 2006. Boven: DNA keurt Interimregeling goed 2003. Onder: Nieuw Bestuursmodel Decentralization and Local Government Strengthening Program Binnen het Ministerie van Regionale organen. DLGP stand van (i) De opdracht aan de PIU, (ii) Bereikte resultaten, (iii) Lopende, (iv) Aandachtspunten

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname

Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname De 8 uitkomsten van DLGP-I en de 5 perspectieven Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

Planning, Begroting en

Planning, Begroting en Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Drs. Mahender Pershad Task Manager Administratie,

Nadere informatie

FINANCIËLE DECENTRALISATIE EN VERSTERKING VAN HET DISTRICTSBESTUUR IN SURINAME

FINANCIËLE DECENTRALISATIE EN VERSTERKING VAN HET DISTRICTSBESTUUR IN SURINAME Decentralisatie S U RINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING Projectinformatie (Projectinfodocument II) IDB - PROJECT DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM FINANCIËLE DECENTRALISATIE

Nadere informatie

DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van

DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND In het kader van DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van de Minister van Regionale Ontwikkeling

Nadere informatie

Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014

Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014 Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Mr. Basharat

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en onderlinge verhouding DNA, DR en RR-leden Presentatie te Grun Djari NPS Partij Centrum

Taken, bevoegdheden en onderlinge verhouding DNA, DR en RR-leden Presentatie te Grun Djari NPS Partij Centrum Taken, bevoegdheden en onderlinge verhouding DNA, DR en RR-leden Presentatie te Grun Djari NPS Partij Centrum Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname (Decentralization and Local Government

Nadere informatie

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname Dear Stakeholders, The National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS), in collaboration with SBB, UNDP and

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Ministerie Van Regionale Ontwikkeling. De Voorlopige Bundel UITVOERINGSREGELINGEN FINANCIËLE DECENTRALISATIE IN DE INTERIMFASE 1 NOVEMBER 2006

Ministerie Van Regionale Ontwikkeling. De Voorlopige Bundel UITVOERINGSREGELINGEN FINANCIËLE DECENTRALISATIE IN DE INTERIMFASE 1 NOVEMBER 2006 Ministerie Van Regionale Ontwikkeling De Voorlopige Bundel UITVOERINGSREGELINGEN FINANCIËLE DECENTRALISATIE IN DE INTERIMFASE 1 NOVEMBER 2006 Uitgave: DLGP-Projectbureau Decentralization and Local Government

Nadere informatie

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B.

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Ahmadali Mr. B. Ahmadal, Managing Director D 1 Consensus building

Nadere informatie

Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844

Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844 http://basahmadali.nl/?p=58 Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844 Pesentatie voor het Instituut voor de Opleiding van Leraren (I.O.L.) 22-04-2015 Het verschijnsel

Nadere informatie

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei In relatie tot Competitiveness Forum Suriname Expert view Paper: mr Bas Ahmadali, managing director Decentralization and Local Government Strengthening

Nadere informatie

Report on Assistance in cloning DFP in Paramaribo and Sipaliwini

Report on Assistance in cloning DFP in Paramaribo and Sipaliwini Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie

Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie in Suriname Interactie tussen bestuurders en burgers Task manager Bevolkingsparticipatie:Iris Gilliad Counterparts Bureau Decentralisatie: Anna Lachman

Nadere informatie

Het ICT component Het ICT binnen DLGP

Het ICT component Het ICT binnen DLGP Het ICT component binnen DLGP Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) 2009-20142014 ICT-Task Task Manager Riaz Ahmadali) 13-10-2010 1 DLGP

Nadere informatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie 1 Presentatie overzicht Het concept van decentralisatie Deconcentratie Decentralisatie Toezicht Gedecentraliseerd bestuur Bestuursmodel Bestuurstaken

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1)

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) 1 Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II) - Ministry of Regional Development

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010 DLGP-Managing Director, Mr. B. Ahmadali 02-01-2010

Beleidsnotitie 2010 DLGP-Managing Director, Mr. B. Ahmadali 02-01-2010 Beleidsnotitie 2010 DLGP-Managing Director, Mr. B. Ahmadali 02-01-2010 Inleiding 2010 Een goede start Financiën en procurement Het streven blijft om het Annual Workplan (AWP) (maart 2009-juli 2010) met

Nadere informatie

Ministerie. Decentralisatie en Versterking lokaal bestuur in SURINAME. van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)<<

Ministerie. Decentralisatie en Versterking lokaal bestuur in SURINAME. van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)<< Decentralisatie en Versterking lokaal bestuur in SURINAME Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Paramaribo, januari 2008 Opgemaakt door de afdeling Burgerparticipatie en Voorlichting Mw. M. Drenthe Mw. A. Lachman Mw.

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN December 2008

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN December 2008 Decentralisatie M I N I S T E R I E VAN REGIONALE ONTWIKKELING Decentralization and Local Government Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN 2008

Nadere informatie

Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen

Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen DISTRICT PARAMARIBO Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen Op voordracht van het Districtsbestuur van Paramaribo, vertegenwoordigd door De Districtscommissaris van Paramaribo

Nadere informatie

1. Ontwatering wooncentrum Albina in Marowijne

1. Ontwatering wooncentrum Albina in Marowijne DISTRICTEN LEREN VANUIT HET DECENTRALISATIEPROGRAMMA HUN ONTWATERINGSPROBLEMEN ZELF AAN TE PAKKEN IN HET KADER VAN VERZELFSTANDIGING EN VERDERGAANDE CAPACITEITSOPBOUW VAN DE GEDECENTRALISEERDE DISTRICTEN

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie

Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie Decentralization and Local Government Strengthening Program Binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 1 Toetsing DLGP aan de

Nadere informatie

Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS

Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS 1 STICHTING INTER-DISTRICTEN SAMENWERKING i.o. Naam en zetel Artikel 1 De Stichting draagt de naam: Stichting Inter-Districten Samenwerking, afgekort STICHTING

Nadere informatie

Technische Notitie voor de Financiële administratie van Donaties en Subsidies op basis van de concept beschikking andere inkomsten

Technische Notitie voor de Financiële administratie van Donaties en Subsidies op basis van de concept beschikking andere inkomsten Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

DLGP op Jaarbeurs 2013

DLGP op Jaarbeurs 2013 2 DLGP op Jaarbeurs 2013 B eur s f lits Vice-president Robert Ameerali, vergezeld van KKF voorzitter Henk Naarendorp, bezoekt de stand van het Decentralisatieprogramma op de Jaarbeurs 2013. Directeur van

Nadere informatie

DLGP in perspectief, Legal background paper and draft laws and bylaws Traditional Authority' (DLGP) (Foto s F.G)

DLGP in perspectief, Legal background paper and draft laws and bylaws Traditional Authority' (DLGP) (Foto s F.G) DLGP in perspectief, Legal background paper and draft laws and bylaws Traditional Authority' (DLGP) (Foto s F.G) Government Strengthening Workshop Afstemming SSDI - DLGP Donderdag 27 augustus 2009 1 Overzicht

Nadere informatie

FINANCIELE DECENTRALISATIE (Decentralisatie van regelgeving en bestuur)

FINANCIELE DECENTRALISATIE (Decentralisatie van regelgeving en bestuur) FINANCIELE DECENTRALISATIE (Decentralisatie van regelgeving en bestuur) Ministerie van Regionale Ontwikkeling (Min RO) Inter- American Development Bank (IDB) Regeringsverklaring Venetiaan/Ajodhia 2000-2005,

Nadere informatie

Concept Procesbeschrijving

Concept Procesbeschrijving Generation and Deposit of article 4 revenues into the district Fund Procedures and Guidelines for Transfers from the central budget to the District Fund and Revenues assigned by the Interim Law on Fiscal

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijziging van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 No.44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging genomen

Nadere informatie

Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname

Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname 1 Nederlandse Burgemeesters en Ondernemers Hopen op: Duurzame samenwerking

Nadere informatie

Doe je mee, ga je mee. Gast College aan Districtscommissarissen in Suriname mr. Basharat Ahmadali. Managing Director

Doe je mee, ga je mee. Gast College aan Districtscommissarissen in Suriname mr. Basharat Ahmadali. Managing Director Veranderingen, hervormingen, innovatie, transitie, transformatie, acceptatie, ownership op weg naar moderne wijze van bestuursvoering door de Districtscommissarissen in Suriname Doe je mee, ga je mee Gast

Nadere informatie

Alamoestraat # 23 Paramaribo - Suriname Tel:

Alamoestraat # 23 Paramaribo - Suriname Tel: I. Inleiding Reeds meer dan 35 jaar worden er pogingen ondernomen om tot het decentraliseren van het land s bestuur over te gaan, maar er is steeds niet veel van terechtgekomen. In 1999 werd middels het

Nadere informatie

Ontwerp Wettelijk Kader Financiele Decentralisatie (Districtsbelastingen en Heffingen)

Ontwerp Wettelijk Kader Financiele Decentralisatie (Districtsbelastingen en Heffingen) Ministerie van Regionale Ontwikkeling Ontwerp Wettelijk Kader Financiele Decentralisatie (Districtsbelastingen en Heffingen) 30 december 2005 Uitgave DLGP-projectbureau Decentralization and Local Government

Nadere informatie

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER (BFB-HANDBOEK)

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER (BFB-HANDBOEK) HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER (BFB-HANDBOEK) Processen Districtsfinanciën en Planning Samengesteld door DLGP consutlant mw. drs. Wonnie W. Boedhoe In samenwerking met de DLGP Taak Manager Districtsinkomsten

Nadere informatie

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER DISTRICTEN

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER DISTRICTEN Ministerie van Regionale Ontwikkeling HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER DISTRICTEN Ter uitvoering van de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling en van Financiën d.d. 08-11-2006 No.7240

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie in Suriname

Nieuwsbrief Decentralisatie in Suriname ] Nieuwsbrief Decentralisatie Jaargang 1, no. 4 01-06-2001 Redactie en Uitgeverij: Project Preparation and Implementation Unit (PPIU) Project-Coordinator: mr. B. Ahmadali Redactieadres Anton Dragtenweg

Nadere informatie

KADERWETGEVING DECENTRALISATIE

KADERWETGEVING DECENTRALISATIE KADERWETGEVING DECENTRALISATIE (2007) 1. Wet van... houdende wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) (De Grondwet van de

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Wanica

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Wanica Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Wanica Mei 2010 Drs. Natascha E. Neus Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Achtergrond en kader 4 2.1 Decentralisatie als wereldwijd verschijnsel.

Nadere informatie

PROGRAM DESIGN (DLGSP)

PROGRAM DESIGN (DLGSP) Decentralisatie SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING Projectinformatie (Projectinformatiedocument IV) IDB - PROJECT DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGSP) PROGRAM

Nadere informatie

REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING. Rapport Inventarisatie secundaire en tertiaire wegen infrastructuur in het district CORONIE

REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING. Rapport Inventarisatie secundaire en tertiaire wegen infrastructuur in het district CORONIE REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING Rapport Inventarisatie secundaire en tertiaire wegen infrastructuur in het district CORONIE /DLGP (Task 5.2) Versie 2 definitief Paramaribo, Projectnaam:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI

CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI Personalia Naam : AHMADALI Noornaam : BASHARAT Geboortedatum : 10 juli 1941 Geboorteplaats : District Suriname Burgerlijke staat : Gehuwd met Moerselien Mohamedajoeb

Nadere informatie

MINISTER DIKO en directie van Regionale Ontwikkeling DLGP-project team verwelkomt u met nationale trots en wenst u succesvolle decentralisatiejaren

MINISTER DIKO en directie van Regionale Ontwikkeling DLGP-project team verwelkomt u met nationale trots en wenst u succesvolle decentralisatiejaren MINISTER DIKO en directie van Regionale Ontwikkeling DLGP-project team verwelkomt u met nationale trots en wenst u succesvolle decentralisatiejaren toe 1 Toets DLGP aan het Regeerakkoord nieuwe Regering

Nadere informatie

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I WET van 2004, houdende nadere wijziging van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54) en van de Waterschapswet 1931 (G.B. 1932 no. 32, zoals laatstelijk

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING ONTWERP DE PRESIDENT VAN

Nadere informatie

DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Local Consultant on Citizen Participation HENRIE WESENHAGEN

DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Local Consultant on Citizen Participation HENRIE WESENHAGEN DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Contourennota Beleid en structurering Afdeling Beheer Bestuursressorten Districts-Commissariaten Local Consultant on Citizen Participation

Nadere informatie

HET CONCIPIEREN VAN REGIONALE WETTELIJKE REGELINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

HET CONCIPIEREN VAN REGIONALE WETTELIJKE REGELINGEN EN BESTUURSBESLUITEN HET CONCIPIEREN VAN REGIONALE WETTELIJKE REGELINGEN EN BESTUURSBESLUITEN Presentatie Managing Director Decentralization and Local Government Strengthening Program Mr. Basharat Ahmadali b.ahmadali@decentralisatie.org

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL. Het Onafhankelijk Kiesbureau. in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN

PROCES-VERBAAL. Het Onafhankelijk Kiesbureau. in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN PROCES-VERBAAL Het Onafhankelijk Kiesbureau in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN 1. de verslagen van de openbare zitting van de Hoofdstembureaus van de Kiesdistricten I, II, III, IV,

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :475266 e-mail: secretariaat@president.gov.sr Aan : De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. Drs. Jennifer Simons Onderwerp: aanbieding ontwerpwet

Nadere informatie

Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie. samengesteld door drs. Wonnie W.

Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie. samengesteld door drs. Wonnie W. Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie samengesteld door drs. Wonnie W. Boedhoe Paramaribo, februari 2007 MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 2013 no. 03 Toetreding van de Republiek Suriname tot de "International Organization for Migration" ( IOM ) PRESIDENTIEEL BESLUIT van 17 december 2012 PB. no. 60/2012,

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Para

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Para Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Para Mei 2010 Drs. Natascha E. Neus Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Achtergrond en kader 5 2.1 Decentralisatie als wereldwijd verschijnsel.

Nadere informatie

EEN SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET DECENTRALISATIEPROGRAMMA

EEN SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET DECENTRALISATIEPROGRAMMA Decentralisatie SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING (Projectinformatie) IDB - PROJECT DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM EEN SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET DECENTRALISATIEPROGRAMMA

Nadere informatie

H A N D B O E K VOOR HET CONCIPIEREN VAN

H A N D B O E K VOOR HET CONCIPIEREN VAN H A N D B O E K VOOR HET CONCIPIEREN VAN REGIONALE WETTELIJKE REGELINGEN EN BESTUURSBESLUITEN ADVOCATENKANTOOR ESSED & SOHANSINGH Paramaribo oktober 2008 Verantwoording De Grondwet (1987) legt in de artikelen

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank.

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank. Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

9.3 DECENTRALISATIE EN REGIONALE ONTWIKKELING

9.3 DECENTRALISATIE EN REGIONALE ONTWIKKELING 9.3 DECENTRALISATIE EN REGIONALE ONTWIKKELING Decentralisatie en regionale ontwikkeling zijn twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden begrippen. Decentralisatie houdt in het delegeren van institutionele

Nadere informatie

Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2)

Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2) Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2) Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II) - Ministry of Regional

Nadere informatie

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 Burger Informatie Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 TM Burgerparticipatie Iris Gilliad i.s.m counterparts Burgerparticipatie en Voorlichting RO. Functienaam: Hoofd BIC Plaats in de organisatie: Districts

Nadere informatie

DLGP. HRM en Organisatieontwikkeling. Plan van aanpak

DLGP. HRM en Organisatieontwikkeling. Plan van aanpak DLGP HRM en Organisatieontwikkeling Plan van aanpak Paramaribo, september 2006 INHOUD TEN GELEIDE... 3 INLEIDING... 4 BELANG VAN HRM VOOR DLGP SURINAME... 4 AGREEMENT... 7 TIJDSDUUR EN CONSULTANTS BTC...

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

Rapportage DLGP-II trainingen

Rapportage DLGP-II trainingen Rapportage DLGP-II trainingen Trainingen verzorgd in de districten: Commewijne, Marowijne, Nickerie, Para, Wanica Deliverable nr 12 (deels) Paramaribo, 06 september 2010 INHOUD Lijst van afkortingen...

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 DIENST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PLANNING BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 1.Opstellen ontwerpwet Opvanginstellingen en standaarden kinder-/

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

Op weg naar Districtsoverheid

Op weg naar Districtsoverheid Op weg naar districtsoverheid Decentralisatieprogramma van Suriname 2003-2008 Op weg naar Districtsoverheid Decentralisatieprogramma van Suriname 2003-2008 Op weg naar districtsoverheid Decentralisatieprogramma

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

b. de Onderdirecteur Domaniale Zaken; c. het Hooftl van de Dienst Lands Bosbeheer;

b. de Onderdirecteur Domaniale Zaken; c. het Hooftl van de Dienst Lands Bosbeheer; 2005 No. 16 STAATSBLAD VAN DE REPUBLTEK SURINAME BESCHIKKING van de Minister van Natuurlijke Ilulpbronnen d.d. fs februari 2005 no. 180/0036, houdende vaststelling van richflijnen m.b.t. de uitgifte en

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN WET van 29 juni 1989, houdende regels betreffende de inrichting en de bevoegdheden van de Regionale Organen (Wet Regionale Organen) (S.B. 1989 No.44), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: mr. R. de Boer. Commissie: nee Op Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: mr. R. de Boer. Commissie: nee Op Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente k Simp elveld Datum advies: 19 februari 2014 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 27908 enbare besluitenlijst: ja B : andele

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING. IDB-project: DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Jaarrapport

MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING. IDB-project: DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Jaarrapport MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING Decentralisatie Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) IDB-project: DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP)

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING

REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING Rapport Inventarisatie secundaire en tertiaire wegen infrastructuur in het district BROKOPONDO /DLGP (Task 5.3) Versie 2 definitief Paramaribo,

Nadere informatie

DE DISTRICTSRAAD VAN HET DISTRICT X

DE DISTRICTSRAAD VAN HET DISTRICT X DISTRICTSVERORDENING van..., houdende vaststelling van regels betreffende de heffing en invordering van de heffing op het genot van gebouwen in District X ( Verordening heffing op het genot van gebouwen

Nadere informatie