Het decentralisatieproces in Suriname

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het decentralisatieproces in Suriname"

Transcriptie

1 Het decentralisatieproces in Suriname Achtergrond DLGP 1 De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de Grondwet van 1987 en in de Wet Regionale Organen (WRO). Deze organieke wet regelt de politiekebestuurlijke structuur van de tien districten in Suriname en de inrichting en de bevoegdheden van de regionale organen. Elk district heeft een Districtsraad en elk district is onderverdeeld in ressorten met lokaal gekozen ressortraden. In elk district is er bovendien een Disrtrictsbestuur ingesteld. De op 25 maart 2003 met algemene stemmen goedgekeurde Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B no. 33) vormt de wettelijke grondslag voor het sinds 27 november 2002 in uitvoering zijnde decentralisatieprogramma genaamd: Decentralization and local Government Strengthening Program, kortweg het DLGP. 1 Dit programma moet worden geplaatst in het kader van het beleid van de Regering op het gebied van de versterking van de democratie. Het decentralisatieprogramma moet mogelijk maken dat de lokale bevolking op grass-root-level en demand driven maximaal betrokken wordt in het besluitvormingsproces en als zodanig zelf de eigen prioriteiten kan bepalen voor de verbetering van woon-, leef-, werk- en productieomstandigheden. 2 De voorbereiding van het DLGP is in 1998 aangevangen. Bij het aantreden van de vorige Regering heeft er een grondige evaluatie van dit programma plaatsgevonden. De evaluatie resulteerde in de conclusie dat het gaat om een goed voorbereid programma, dat na bijstelling op een aantal punten zou kunnen worden geïntegreerd in het te voeren regeringsbeleid. De te plegen bijstelling betrof o.a. : - het bestel van de pilot-districten teneinde een betere weerspiegeling van de samenleving te bewerkstelligen. - De verheffing van het Besluit Interimregeling Fiscale Decentralisatie regionaal Bestuur 3 tot wet. Dit staatsbesluit was bedoeld om een wettelijke grondslag aan het programma te bieden. Het voornaamste doel van het decentralisatieprogramma Het voornaamste doel van het programma is om het lokaal bestuur in Suriname te versterken met een wettelijk raamwerk en de invoering van fiscaal en administratief levensvatbare overheidsinstituten in de districten, noodzakelijk voor een zelfstandig financieel en begrotingsbeheer. Meer in het bijzonder beoogt het Programma: 1 Volgens een Leningsovereenkomst tussen IDB (Washington D.C.) en de Regering van Suriname d.d /1343/OS-SU. 2 Democratie, Bestuur en Besluitvorming in Suriname, mr. B. Ahmadali, college Adek, 8 augustus S.B. 2000, no

2 - het invoeren van nieuwe wetgeving, die districtsautoriteiten in staat moet stellen om eigen inkomsten te genereren en een eigen begrotingsbeheer te voerem; - het invoeren van de vereiste stelsels voor een sterk management in de districten, om te beginnen in de 5 pilot-districten (Nickerie, wanica, Para, Commewijne en Marowijne); - het versterken van enkele afdelingen, die een sleutelpositie bij de centrale overheid innemen, in het bijzonder binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Financiën; - het ondernemen van pre-investeringsactiviteiten ter voorbereiding van een vervolg decentralisatieprogramma (DLGP-11). Het regeringsconcept van de financiële decentralisatie verkort weergegeven Op basis van nieuwe wetgeving krijgen de districten stapsgewijs een greoter aandeel in de staatsinkomsten (natuurlijke hulpbronnen, belastingen). In de nieuwe situatie gaan de districten over eigen inkomsten beschikken volgens artikel 4 van de Interimregering, artikel 40 van de Wet Regionale Organen 4 en de artikelen 3 en 4 van de Districtsverordening, regelende de instelling en het beheer van het Districtsfonds. 5 Decentralization and Local Government Strengthening program (DLGP) Decentralisatie betekent dat de districten minder afhankelijk zijn van de overheid in Paramaribo (centrale overheid), en dus meer bevoegdheden krijgen om beslissingen over hun district te nemen. De regering van Suriname wil dat de districten beter ontwikkeld moeten worden, daarom hebben zij in samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB) het Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) programma voorbereid. Hiervoor heeft Suriname een lening genomen bij de IDB. Het DLGP1 is gericht op het stimuleren van de financiële decentralisatie in Suriname en tegelijkertijd het versterken van de bestuurlijke capaciteit van het lokaal bestuur. Sinds 1998 wordt het DLGP, met ondersteuning van de Inter American Development Bank (IDB), uitgevoerd in enkele pilotdistricten of tewel de gecertificeerde districten. Er wordt met 5 pilot of proefdistricten gewerkt: Wanica, Para, Nickerie, Commewijne en Marowijne, tot December De overige districten komen hierna aan de beurt. Het DLGP is een regeringsprogramma en behelst de volgende componenten: 1) wettelijke hervormingen en studies, w.o. de verhouding centrale en 4 S.B no. 44 (zoals laatselijk gewijzigd bij S.B no. 28) 5 Verordening Districtsfonds Wanica, S.B no 87, Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B no 88), Verordening Districtsfonds Para (S.B no 89), Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B no. 90), Verordening Districtsfonds Commewijne S.B no. 91). 2

3 locale overheid en geïntegreerd overheidshandelen; 2) Versterking van de Districtscommissariaten in de sectoren; a. Administratie, Planning, Begrotingsbeleid, Financieel Beheer b. Generen van Districtsinkomsten c. Bevolkingsparticipatie d. Civieltechnische en infrastructurele Voorzieningen e. 3) Versterking van de relevante afdelingen van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Financiën; 4) Voorbereiden van een Meerjaren Districts Ontwikkelings (nvesterings) Programma (DOP) voor de ontwikkeling van diverse sectoren 5) Project management (DLGP-Project Team) Van elke pilotdistrict wordt het volgende verwacht: Het district moet eigen initiatieven ondernemen; Een financieel zelfverzorgend district, in het begin deels, maar gaandeweg geheel autonoom, met eigen budgettaire bevoegdheden en beschikkend over een wettelijke basis om eigen inkomsten te genereren; Elke district moet een efficiënte en transparante administratie hebben Elke district moet een effectievere bevolkingsparticipatie hebben, Elke district met een eigen wettelijk kader; Een district met een uitgebreidere en effectievere dienstverlening; Een lokale overheid met effectief functionerende regionale organen; Een lokale overheid met gegarandeerde duurzaamheid; Een districtsapparaat, sterk genoeg om eigen investeringsprogramma s ter hand te nemen, gericht op de verbetering van de woon-, leef-, werk- en productieomstandigheden van de districtsbevolking en de ontwikkeling van bepaalde sectoren, zoals de secundaire en tertiaire zandwegen, vuilophaal en vuilverwerking, drinkwatervoorziening en openbare markten. Het DLGP1 ging op 27 november 2002 van start. De totale projectkosten bedroegen US$ , waarbij de surinaamse regering slechts met US$ 2,100,000 hoefde in te komen. Deze districten hebben zelf de bevoegdheid om (belasting) gelden te kunnen innen, verordeningen te kunnen vaststellen en op basis daarvan kunnen ze hun plannen en begrotingen financiëren. Hierbij wordt nagestreefd om burgers de vaardigheden en verantwoordelijkheden terug te geven om hun eigen levensomstandigheden te verbeteren. 3

4 Voordelen van decentralisatie 1) Het zorgt voor verbetering in het leveren van de belangrijkste basisdiensten van de overheid; 2) Het bevordert burgerparticipatie bij de planning en de duurzaamheid van deze programma s wordt gegarandeert; 3) Het verhoogt de capaciteit en de snelheid om aan plaatselijke behoeften tegemoet te komen; 4) Er worden mechanismen en ruimte geschapen die transparantie en verantwoordelijkheid van plaatselijke autoriteiten bevorderen; 5) Overheidsoptreden wordt integraler en beter gecoördineerd uitgevoerd; wat een betere manier is om conflicten op te lossen. Er is een Interim wettelijk kader Financiële Decentralisatie gecreëerd, (Interimregeling Financiële Decentralisatie, S.B No.33) waarbinnen de pilotdistricten de ruimte hebben gehad hun autonome bevoegdheden uit te oefenen nl: 1) De budgettaire bevoegdheid 2) De financiële bevoegdheid 3) De verordenende bevoegdheid Met de invoering van deze codes hebben de vijf pilot-districten een aanvang gemaakt met hun autonome financiële administratie. - Beleidsmaatregel 114 Districtsbestuur Wanica - Beleidsmaatregel 115 Districtbestuur Para - Beleidsmaatregel 116 Districtsbestuur Commewijne - Beleidsmaatregel 117 Districtsbestuur Marowijne - Beleidsmaatregel 118 Districtsbestuur Nickerie De totale begroting van de 5 pilot-districten maken nog altijd deel uit van de begroting van het ministerie van R.O. Krachtens artikel 4 van de Interimregeling en dienen de begrotingsmiddelen van het ministerie van R.O. in contanten te worden gestort in het districtsfonds. Met de instelling van het districtsfonds 6 wordt beoogd de afzondering te bewerkstelligen van de middelen, die bestemd zijn voor de dekking van de uitgaven ten laste van de districtsbegroting. 7 Het geld komt uit: De huurwaardebelasting: belasting op gebouwen; De vermakelijkheidsbelasting: als er bijv. Kermis en openbare feesten gehouden worden in het district, betaalt 6 Verordening Districtsfonds Wanica (S.B No. 87, Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B No. 88), Verordening Districtsfonds Para (S.B No. 89), Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B No. 90), Verordening Districtsonds Commewijne (S.B No. 91). 7 Noch WRO noch de Verordening Districtsfonds geeft een definitie van het Districtsfonds. Het zou wel als volgt omschreven kunnen worden: alle aan de districten bij wet toegekende en toegestane middelen ter bestrijding van de uitgaven ten laste van de districtsbegroting ten behoeve van de districtshuishouding. 4

5 de organisatie vermakelijkheidsbelasting. Dit geld mag het district u in haar districtsportemonee (districtsfonds) stoppen; Marktgelden: geld dat de verkopers voor hun stand betalen; Bijdragen van de centrale overheid. Project capaciteitsopbouw pilot districten 8 Level 1 betreft versterking van de pilot- districten (Wanica, Para, Nickerie, Commewijne en Marowijne) in administratievoering, planning, begroting en financieel beheer. De certificatie hiervan geschiedt vanwege de Regering. De voorzieningen zijn: 1) het district verklaart accoord te gaan met de uitvoering van het DLGP in zijn district; 2) de installatie van de afdeling Districts Financiën en planning; 3) de goedkeuring van het Districtsimplementatie plan; 4) training 5) met succes doorlopen van de certificatieprocedure. De politiek-bestuurlijke besluiten rondom deze fase zijn de bepalende factor voor de financiële decentralisatie. De certificatie van deze fase vond plaats op Level 2 betreft het opstellen van de districtsplannen, alles rondom districtsinkomsten in orde krijgen en de versterking van de civieltechnische units in de districten. Deze of te wel de level 2 certificatie is meer technisch van aard en is een aangelegenheid van het DLGP projectbureau. De fase 2 voorzieningen zijn: 1) het opstellen en goedkeuren van het bevolkingsparticipatieplan en het districts strategisch ontwikkelingsplan; 2) het ontplooien van inkomstengenererende activiteiten; 3) het versterken van de Civieltechnische Units, training in level 2 systemen en integreren van level 1 en level 2 voorzieningen. De level 2 certificatie vond plaats op Level 3 betreft de uitvoering van de proefprojecten. Per district zijn 2 civieltechnische projecten op het gebied van onderhoud van zandwegen uitgevoerd. Deze fase is in December 2007 afgerond en daarmede is in de pilot districten de project capaciteitsopbouw pilot-districten voltooid, waardoor het DLGP-1 kon worden opgeleverd. In totaal investeerde het Ministerie van R.O. via het projectbureau DLGP in de proefprojecten een bedrag van US$ 660,000 (eerste ronde) en US$ 400,000 8 Eindrapport 2007, De zichtbare resultaten van DLGP-1 ( / ), Paramaribo 15 december

6 (tweede ronde)= US$ 1,060,000. Dit is een voorloper op het Meerjaren Districts Ontwikkelingsprogramma (D.O.P.) De 5 componenten van het DLGP 9 1) Het component Begrotings & Financieel Beheer Zorgt voor een geautomatiseerde begrotings- en financiële administratie op elk districtscommissariaat, training van de Districts-Administrateur en staf voor het voeren van een zelfstandig begtotings- en financieel beheer, een eigen 5 jaren strategisch- districtsontwikkelingsplan, de jaarlijkse districtsbegroting, volgens de open begrotingvisie, human resource management training en de studie voor het opzetten voor een model personeelsbeleid voor het districtspersoneel. 2) Het component Districtsinkomsten Zorgt voor het startfonds volgens Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003, no.53) en de Wet Regionale organen (S.B no. 44) middels storting van de toegekende financiële middelen (belasting- en niet-belastingmiddelen) in het Districtsfonds, dat met de ondersteuning van de Districts-Administrateur zelfstandig wordt beheerd door het Districtsbestuur. 3) Het component Bevolkingsparticipatie, Marketing en Voorlichting zorgt voor de database, met alle relevante informatie van het district, One-stop- Burgerinfo Center op elk commissariat, voldoende bekendheid van transparante bestuursvoering in het district, burger-input-hearings voor het opnemen van prioriteiten, noden en behoeften van de burgers van de centrale overheid. Deze input is nodig voor de samenstelling van het 5 jaren District Strategisch- Ontwikkelingsplan, het jaarplan de districtsbegroting en het financieel plan. Op de districtsbegroting komen projecten en programma s voor die de burgers zelf willen en die tot de eigen huishouding van het district behoren. 4) Het component wettelijke hervormingen Zorgt voor de herziening van Wet Regionale Organen, invoeren van het Districtsfonds bij districtsverordening in elk district, invoeren van een districtsverordening beterschapsheffing, herziening van de Huurwaardebelastngwet, invoeren van de Invorderingswet voor de districten, studies over bestuurlijke hervormingen in Paramaribo en Sipaliwini. 5) Het component voor infrastructuur en civiel technische werken Zorgt voor de versterking(c.q opzetten) van de civieltechnische unit in het district om het district in staat te stellen zijn civieltechnische werken bestekklaar te kunnen voorbereiden en te doen uitvoeren onderhouden van projecten middles aanbestedingsregels vooral op het gebied van onderhoud en verbeteren van de zandwegen en de daarin gelegen kunstwerken, vuilophaal, drinkwatervoorzening en openbare markten. 9 DLGP Jaarrapport 2006, en perspectieven voor , , Program Implementation Unit. 6

7 Bereikte resultaten m.b.t. het DLGP-1 programma Bereikte resultaten in de pilot districten (Wanica, Para, Nickerie, Marowijne, Commewijne) m.b.t. Intergouvernementele hervormingen - nieuwe ingevoerde wettelijke regelingen 10 Bereikte resultaten in de 5 pilot-districten m.b.t. Administratie- & planningssystemen - Districts-Administrateurs (DA) - Afdeling Districts Financiën en Planning (DEP) geïnstalleerd; kantoormeubilair, airco s, kantoorapparatuur, zijnde desktop computers, laptops, beamer, scherm, faxapparaat, telefoon-, e- mail-, internet aansluiting - Eigen Administratie & HRM Handboek goedgekeurd - Terreinwagen van het merk Landrover Defender verstrekt - Uitbreiding van de commissariaten met een volkszaal voor bevolkingsparticipatie goedgekeurd Bereikte resultaten in de pilot-districten m.b.t. het Begrotings-en Financieel Beheer - BFM financiële software and hardware geïnstalleerd voor het voeren van het begrotings- en financieel beheer - BFM personeel geselecteerd en geïnstalleerd - DA en BFM personeel ontvangen doorlopende training - BFM handboek ontworpen - BFM units hebben begrotingsbijdrage 2006 voorbereid ter opname in de begroting 2006 van MRO - Toepassing BFM-Manual gesimuleerd - Voorbereiding Districtsbegroting 2008 op basis van ressortplan en districtplan middles hoorzittingen in uitvoering Bereikte resultaten in de pilot-districten m.b.t. Districtsinkomsten - Bij districtsverordening in alle vijf districten Districtsfonds ingevoerd. - Het Districtsfonds, direct na certificatie level 1 geactiveerd. - De beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën voor storting van begrotingsmiddelen, belasting- en nietbelastingmiddelen in het Districtsfonds - Instructie voor BFZ RO gereed voor overmaking begrotingsmiddelen in het districtsfonds t.b.v. autonome taken. 10 Zie ook DE BUNDEL uitvoeringsregelingen van

8 - Procedures uitgewerkt ter overmaking van middelen medebewindstaken van vakministeries in het districtsfonds m.b.t. begroting 2008 en verder - Districts-Administrateurs hebben input verzameld voor het maken van handleidingen voor districtsinkomsten. - De DFP unit is aangewezen tot ontvangkantoor districtsmiddelen. - Districtsontvangsten worden verrekend met de te ontvangen begrotingsmiddelen. - Alle wetten waaruit de districten inkomsten putten, zijn operationeel - Werkplan/ Actieplan gereed voor het innen van de opbrengsten uit de huurwaarde- en vermakelijkheidsbelasting, alsmede uit het decreet vergunningen beroepen en bedrijven. - Processen voor het administreren en innen van belasting en niet belastingmiddelen w.o. huurwaardebelasting, markgelden en publieke vermakelijkheidsbelasting zijn beschreven en worden toegepast. - Voorstel rapport tariefwijziging nietbelastingmiddelen middels districtsverordening en of wetswijziging. - Conceptwetten districtsinkomsten ingediend bij RvM. - Lokaal technisch bureau ingehuurd en werkplan goedgekeurd voor het ontwerpen en installeren van het Districts Belasting Administratie Systeem (BAS) (Wan system), aansluiting ministerie van Financiën, ministerie van R.O. en alle districten Bereikte resultaten in de pilot-districten m.b.t. Bevolkingsparticipatie en training - Bevolkingsparticipatieplan (BP) ontworpen en goedgekeurd - Bevolkingsparticipatie Commissies geïnstalleerd en getraind - Coördinatoren voor Bevolkings informatie centra (BIC) geselecteerd en getraind - BIC s ontworpen, goedgekeurd en 5 ervan zijn operationeel Wanica Nickerie, Para, Commewijne en Marowijne Bereikte resultaten in de pilot districten m.b.t. wettelijk kader financiële decentralisatie - Een wet; de Interimregeling Financiële Decentralisatie. - 3 Staatsbesluiten interim Financiële Decentralisatie van 5 pilotdistricten en 2 non-pilot-districten - 5 Resoluties van de President van de Republiek Suriname betreffende de Districts-Administrateurs Ministeriële Beschikkingen van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en van Financiën, betreffende het DA-Reglement, het Districts Organogram, de instelling van de Districtsbesturen, Richtlijnen voor het voeren van Begrotings- en Financieel Beheer, 8

9 Richtlijnen voor de Belastingdienst, Richtlijnen voor Clad, Richtlijnen voor de Directeur van Financiën, overige Richtlijnen enz. overmakingen van begrotingsmiddelen, belasting en nietbelastingmiddelen. - 5 Districtsverordeningen voor de instelling van het Districtsfonds. - Voorbereiding huurwaardebelasting; Bereikte resultaten in de pilot districten m.b.t. Civieltechnische management systemen en proefprojecten DLGP netwerk - De handleiding voor het CTA-personeel in de districten gereed - Het concept- donatiesysteem door particulieren bij de uitvoering van ontwikkelingsprojecten (Verordening Baatbelasting/Beterschapsheffing) - Een Basis Management Systeem voor het houden van toezicht op technische projecten en technische training ontworpen - Het beleid inzake openbare aanbestedingprocedures, kwaliteitscontrole en richtlijnen voor het houden van inspectie ontworpen i.v.m. transparantie en kwaliteitswaarborging. - Proefprojecten voor onderhoud en rehabilitatie van zandwegen voorbereid, aanbesteed, uitgevoerd en gemonitoord en de ondersteuning van de wijze van keuzebepaling van projecten middles criteria voor alle 5 gecertificeerde districten uitgewerkt en uitgevoerd. - Een handleiding voor het uitvoeren van civieltechnische werken gereed - Training op basis van de Handleiding en ontworpen managementsystemen aan het technisch personeel verzorgd - Milieu trainingen verzorgd door NIMOS aan de 5 gecertificeerde districten zowel theoretisch als praktisch. In de 5 gecertificeerde districten en Paramaribo binnen het ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn netwerken geïnstalleerd. Hierop zijn aangesloten de computer van de DA, van het BFM-personeel en van het Burger Informatie Centrum (BIC). Binnenkort wordt ook de computer van de civieltechnische dienst in het district aangesloten. In alle districten staat een centrale server waarop de boekhoudsoftware is geïnstalleerd en de database met districtsinformatie en een lokaal netwerk. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft een netwerk geïnstalleerd door de DLGP ICT. 9

10 Versterking Ministerie van R.O. - Terreinwagen aangeschaft - De Afdeling Bureau Decentralisatie geheel gerenoveerd en versterkt met kantoorapparatuur, en internetverbinding, faxapparatuur, meubilair, training van staf en personeel als spiegelteam van de PIU Task Managers - De afdeling CTA versterkt met computers, printer, - en internetverbinding en training van de staf als spiegelteamlid van de Task Manager van Civiele Werken van de PIU - De afdeling Begroting, financiële en Comptabele Zaken versterkt middles training van stafleden als spiegelteam lid van de Task Manager Begrotings- en Financieel Beheer van de PIU - Strategisch document voor het ministerie van R.O. aangenomen - De installatie van financiële hard- en software op de afdeling Begroting, Financiële en Comptabele Zaken, evenals en internetverbinding op de meeste afdelingen - De aanschaf van meubilair en kantoorapparatuur voor het Hoofdkantoor/Ministerie*) - De rehabilitatie van het Hoofdkantoor*) Versterking Ministerie van Financiën Gerealiseerd in de eerste fase - Een terreinwagen van het merk Landrover Defender - 12-tal computers aangeschaft - Transportkosten en apparatuur voor de afdeling Huurwaardebelasting beschikbaar gesteld ter verhoging van de inning van belastingmiddelen voor de districten. - Beschikbaar stellen van experts voor training & technische assistentie. - Voorzieningen getroffen voor de realisatie van artikel 4 middelen van de Interimwet/storten van middelen in het districtsfonds. Bijdrage Stichting Planbureau Suriname m.b.t. het decentralisatieproces DR stelt Districtsplan op en dient het in maart via RO aan de directeur van de Stichting Planbureau Suriname, voor verwerking in het Jaarplan van de Regering. 10

11 Uitbreiding groep pilot-districten ` DLGP-11 ( ) omvat: 11 1) een capaciteitsopbouwprogramma voor de nieuwe pilot districten: Paramaribo, Sipaliwini. Saramacca, Coronie en Brokopondo. 2) een meerjaren Districts Ontwikkelingsprogramma (DOP) voor de gecertificeerde pilot districten; Wanica, Para, Nickerie, Commewijne en Marowijne:te investeren in de sectoren: a) Rehabiliteren van alle secundaire en tertiare wegen. Doelstelling: In 5 tot 10 jaar moeten alle zandwegen zijn verhard op een duurzame wijze b) Vuilophaal en vuilverwerking sterk verbeterd; c) Openbare Markten geordend; d) Verbetering van de ontwaterings systemen in de districten (drainage) De onderhandelingen over de financiering begon met de IDB. De Minister van Financiën over het leningsplafond en met de Minister van Plos voor eventuele financiering met donormiddelen. De IDB financiert het vervolgproject met US$. Suriname hoeft maar met US$ in te komen. Het vervolgprogramma moet het districtsapparaat versterken en/door de bevolkingsparticipatie en de gemeenschapsontwikkeling bevorderen. De eerste pilotdistricten waren Commewijne, Marowijne, Nickerie, Para en Wanica. In het DLGP 2 project participeren ook de districten Sipaliwini, Paramaribo, Saramacca, Coronie en Brokopondo. Deze overige vijf districten (Paramaribo, Sipaliwini, Saramacca, Coronie en Brokopondo) doorlopen het proces volgens dezelfde project cycle als de 5 gecertificeerde districten. Intussen is Paramaribo reeds tijdens DLGP-1 al voor level 1 gecertificeerd. Door de Level 1 certificatie van het district Paramaribo op 5 juli 2007 wordt mede ingevolge het Besluit Financiële Decentralisatie S.B no. 117 operationeel gemaakt. Wanneer het DLGP-2 afgerond is zullen de burgers van alle tien districten van Suriname hun eigen ressortplannen, ressortbegroting, districtsplannen en districtsbegroting kunnen voorbereiden, opstellen en uitvoeren. 12 Bereikte resultaten in de districten Paramaribo en Sipaliwini 11 De zichtbare resultaten van het Decentralisatieprogramma van de regering van Suriname, DLGP , mr. B Ahmadali, Manager Director, DLGP-projectbureau. 12 Op weg naar Districtsoverheid, Decentralisatieprogramma van Suriname , DLGP- Projectkantoor, Paramaribo,

12 Staatsbesluit om deze districten in het DLGP op te nemen afgekondigd. DR Paramaribo en Sipaliwini hebben Letter of Intent inzake de wil tot implementatie van het DLGP in het district getekend. Da Paramaribo aangesteld; Da-Sipaliwini geselecteerd; Instelling afdeling Districts Financien en Planning in Paramaribo in volle gang. Promotion meeting gehouden met DR, DC en staf van beide commissariaten Oplevering renovatie (BIC en DFP unit) in Sipaliwini In Paramaribo zijn de vogende projecten opgeleverd : renovatie DFP unit, wan-central gebouw inclusief serviceroom Bereikte resultaten in de districten Saramacca, Coronie en Brokopondo Staatsbesluit om deze districten in het DLGP op te nemen in behandeling bij het Ministerie van R.O. DR Saramacca heeft Letter of Intent inzake de wil tot implementatie van het DLGP in het district getekend. Werving en selectie van de Districts-Administrateur in voorbereiding Instelling afdeling Districts Financien en Planning in Paramaribo in voorbereiding. Promotion meeting gehouden met DR, DC en staf van beide commissariaten komen aan de orde. 12

Eindrapport End of Program Report 2007

Eindrapport End of Program Report 2007 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program DLGP Eindrapport End of Program Report 2007 Decentralisatie van Bestuur Lokaal bestuur in perspectief De

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE

Nadere informatie

Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie. samengesteld door drs. Wonnie W.

Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie. samengesteld door drs. Wonnie W. Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie samengesteld door drs. Wonnie W. Boedhoe Paramaribo, februari 2007 MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Actieplan 2014 in uitvoering

Actieplan 2014 in uitvoering Betere controle op vissers met VMS Het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de periode van 13 tot en met 16 januari voorlichtingsdagen

Nadere informatie

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN. ONTWERP DE PRESIDENT

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 JAARVERSLAG 2008 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 INHOUD INLEIDING... 6 1. POSITIONERING DIRECTIE ARBEIDSZAKEN... 7 2. BELEIDSACTIVITEITEN... 9 2.1 Voorbereiding nieuwe

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : 29-8-2010 pag. : 1/15 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN... 3 2.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54 Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht Werkprogramma 2013 1. SAMENVATTING... 4 1.1. Strategische doelen... 4 1.2.

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE Hoofdstuk 3 ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE In de strategie voor duurzame ontwikkeling wordt de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen evenals goed ontwikkelde menselijke hulpbronnen

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie