Bijlage A PROJECT VOORSTEL IMPLEMENTATIE GEINTEGREERD BELASTINGSYSTEEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage A PROJECT VOORSTEL IMPLEMENTATIE GEINTEGREERD BELASTINGSYSTEEM"

Transcriptie

1 Bijlage A PROJECT VOORSTEL IMPLEMENTATIE GEINTEGREERD BELASTINGSYSTEEM GBLT Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gevestigd in Zwolle en Harderwijk Datum : 28 april 2011 Versie : 1.0 definitief Auteur : Jan Roubos

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting business case Projectdefinitie Doelstelling Afbakening Eindproducten Acceptatiecriteria Projectorganisatie Eenvoudig organogram Primaire taken en verantwoordelijkheden Overlegstructuur Rapportage Uitvoering implementatie Einddatum en definitieve acceptatie Taakverdeling Leverancier en GBLT Mijlpalen implementatie Op te leveren producten...18 Datum: 28 april 2011 pagina 3/14

3 1 Samenvatting business case Het GBLT heeft als doelstelling zorg te dragen voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, waarvan de vertegenwoordigende organen van de deelnemers belastingverordeningen en beleidsregels hebben vastgesteld, elk voor zover het hun grondgebied betreft. Het GBLT doet werk voor acht waterschappen. Dit zal in de toekomst worden uitgebreid met andere overheidsinstanties zoals gemeenten. Eind 2012 zal het GBLT haar diensten uitbreiden met de het verzorgen van de gemeentelijke belastingen voor Dronten, Leusden en Nijkerk. Hiervoor is in 2010 een principe akkoord gesloten. Ook met de gemeente Zwolle loopt een traject die tot een dergelijke samenwerking moet leiden. Bovendien vinden gesprekken plaats met nog andere gemeenten. De samenwerking met gemeenten levert een ruim maatschappelijk voordeel op. Bovendien neemt de gemeenschappelijke waarde van het GBLT als belastingkantoor voor lokale belastingen door samenwerking in deze regio hierdoor toe. Voorwaarde is dat gedurende 2012 wordt aangetoond dat het GBLT met haar informatiesystemen in staat is ook gemeentelijke belastingen te heffen en te innen. Omdat het huidige informatiesysteem niet aan deze voorwaarde kan voldoen is de invoering van een ander belastingsysteem essentieel voor de invulling van de strategie van het GBLT. Datum: 28 april 2011 pagina 4/14

4 2 Projectdefinitie 2.1 Doelstelling Het uiterlijk 1 januari 2013 in productie hebben van een stabiel en functionerend belastingsysteem dat naast waterschapsbelastingen ook de gemeentelijke belastingen op geïntegreerde wijze kan uitvoeren. In eerst fase voor de acht deelnemende waterschappen en in fase twee voor de gemeenten Nijkerk, Leusden en Dronten. 2.2 Afbakening De volgende onderwerpen vallen niet onder het implementatie project: Het aanbrengen van organisatorische en/of personele veranderingen n.a.v. noodzakelijk te wijzigen processen is het mandaat van de lijnorganisatie. De projectorganisatie heeft een signalerende taak. Het opstellen, wijzigen en laten vaststellen van verordeningen en of beleidsregels is het mandaat van de lijnorganisatie. Werkzaamheden bij de deelnemende waterschappen en gemeenten naar aanleiding van de implementatie van het belastingsysteem bij het GBLT vallen buiten de scope van dit project. 2.3 Eindproducten De doelstelling valt uiteen in de volgende eindproducten: A) Een geaccepteerd belastingsysteem conform de acceptatiecriteria die hiervoor zijn vastgesteld en dat 3 maanden stabiel functioneert waarin de waterschapbelastingen en gemeentebelastingen op geïntegreerde wijze worden uitgevoerd. B) Uitgevoerde opleidingen, zodat alle medewerkers en leidinggevenden van het GBLT met behulp het belastingsysteem hun belastingtaken op eenduidige wijze kunnen uitvoeren en daarvoor voldoende zijn getraind. C) Uitvoeringsgereed beheer en onderhoud van het belastingsysteem, zowel intern GBLT als extern bij leverancier. D) Standaardmiddelen voor conversie van gegevens. Datum: 28 april 2011 pagina 5/14

5 3 Acceptatiecriteria Hieronder de acceptatiecriteria die gehanteerd worden voor het vrijgave advies voor het in productie nemen van het belastingsysteem. Na de integrale acceptatie procestest 0 (nul) openstaande blokkerende fouten. Een blokkerende fout betreft een ernstige verstoring in het functioneren van het belastingsysteem waardoor een (onderdeel) van het primair bedrijfsproces niet uitvoerbaar is en waarvoor ook geen alternatieve oplossing voorhanden is. Na de integrale acceptatie procestest ten hoogste 10 openstaande belemmerende fouten. Een belemmerende fout betreft een verstoring in het functioneren van het belastingsysteem waardoor een (onderdeel) van het primair bedrijfsproces niet uitvoerbaar is, maar waarvoor een werkbaar alternatief beschikbaar is. De belemmerende fouten moeten binnen één maand na in productie name opgelost zijn. Na de integrale acceptatie procestest ten hoogste 15 openstaande cosmetische fouten. Een cosmetische fout is een onvolkomenheid die geen verlies van functionaliteit van het belastingsysteem geeft en in geval van een externe uiting voor de opdrachtgever acceptabel is. Cosmetische fouten moeten op een nader overeen te komen tijdstip na productie name opgelost zijn. Eventuele onvoorkomende verschillen tussen gegevens van de bron en het belastingsysteem moeten voor 100% verklaard zijn en niet te wijten zijn aan een hierboven genoemde conversiefout. De opleidingen aan alle medewerkers zijn gegeven ruim voor de productiedatum en zijn door de deelnemers beoordeeld als voldoende. Alle documentatie is opgeleverd, is definitief, is akkoord door GBLT, is gearchiveerd en hebben een eigenaar. Met de leverancier is ruim voor de productiedatum de service level agreement ondertekend. Voor de conversie dient een goedkeurende verklaring van de GBLT huisaccountant (Deloitte) te zijn afgegeven. Het belastingsysteem dient in productie 3 maanden stabiel te functioneren waarin de waterschapbelastingen en gemeentebelastingen op geïntegreerde wijze worden uitgevoerd. Alle broncode van het belastingsysteem is door de leverancier aantoonbaar gedeponeerd bij een onafhankelijke derde (ESCROW). Datum: 28 april 2011 pagina 6/14

6 4 Projectorganisatie 4.1 Eenvoudig organogram 4.2 Primaire taken en verantwoordelijkheden Hieronder beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de stuurgroep en beide projectmanagers. De overige rollen zullen in het PID nader worden beschreven. Primaire taken en verantwoordelijkheden Stuurgroep (B=Opdrachtgever, U=Vertegenwoordigers van de gebruikers, S=Vertegenwoordiger van de leverancier, BS=vertegenwoordiger van het bestuur van GBLT) Stelt de opdracht vast van het project en stelt hiervoor de middelen beschikbaar (B). Bewaakt of het project binnen de beleid- en bestuurlijke kaders wordt uitgevoerd (B). Geeft goedkeuring aan het PID, detailplannen en project- en wijzigingsvoorstellen die consequenties hebben voor de doelstelling, budget en kwaliteit en stelt hiervoor de middelen beschikbaar (B). Geeft goedkeuring aan het vrijgaverapport en daarmee aan de in productie name van het belastingsysteem (B). Stelt de kwaliteitseisen aan de eindproducten en is de acceptant van de eindproducten (U). Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten en diensten van de leverancier (S). Verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor het tijdig (binnen de afgesproken planning) uitvoeren van alle activiteiten die van de leverancier wordt verwacht (S). Linking pin met het bestuur GBLT (BS) (standing invitation). Datum: 28 april 2011 pagina 7/14

7 Primaire taken en verantwoordelijkheden projectmanager GBLT Stelt het PID en detailplannen samen en bewaakt de voortgang en de consistentie van de uitvoering van de implementatie. Rapporteert de inhoudelijke voortgang aan de stuurgroep. Rapporteert de financiële en bestuurlijke voortgang aan de voorzitter van de stuurgroep. Zorgt voor de dagelijkse besturing van de projectactiviteiten van bij het GBLT. Is binnen de implementatie verantwoordelijk voor: o Het opstellen van het opleidingplan. o Het borgen van het beheer en onderhoud. o Het realiseren van de infrastructuur. o Het initiëren van veranderingen in werkwijzen. o Het uitvoeren van de integrale acceptatie procestest. Bewaakt zelfstandig als ook in samenwerking met de projectmanager van de Leverancier de projectrisico s, voert zo nodig risicoanalyses uit en neemt binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein adequate maatregelen. Het geven van het vrijgave advies aan de voorzitter van de stuurgroep Primaire taken en verantwoordelijkheden projectmanager Leverancier Zorgt voor de dagelijkse besturing van de projectactiviteiten bij de Leverancier Is binnen de implementatie verantwoordelijk voor: o Het inrichten van de belastingssysteem inclusief de koppelingen. o Het uitvoeren van de conversie. o Het realiseren van alle rapportages. o Het realiseren van alle correspondentie. o Het geven van de opleidingen gerelateerd aan het belastingsysteem. Bewaakt zelfstandig als ook in samenwerking met de projectmanager GBLT de projectrisico s, voert zo nodig risicoanalyses uit en neemt binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein adequate maatregelen. Rapporteert de voortgang aan de projectmanager van het GBLT. Rapporteert de financiële en bestuurlijke voortgang aan zijn/haar vertegenwoordiger binnen de stuurgroep. 4.3 Overlegstructuur De volgende overleggen zijn vastgesteld tijdens de projectuitvoering. Stuurgroep overleg De opdrachtgever is de voorzitter van de stuurgroep. Gepland overleg op momenten van goedkeuring van producten die de koers en de inhoud van de implementatie bepalen of beïnvloeden. Ad hoc overleg naar aanleiding van knelpunten. Hiervoor zal de projectmanager GBLT door middel van een knelpuntenrapport de situatie beschrijven en zo mogelijk te nemen maatregelen voorstellen. Datum: 28 april 2011 pagina 8/14

8 Projectmanager GBLT is altijd bij dit overleg aanwezig voor het geven van toelichtingen. Bij eventuele escalaties is op verzoek van de vertegenwoordiger van de Leverancier ook de projectmanager van de Leverancier aanwezig voor toelichting. De projectmanager GBLT organiseert op eigen initiatief of op verzoek van de stuurgroepleden het stuurgroepoverleg. Tijdsduur is maximaal 2 uur. Notulen worden door de secretariële ondersteuning van de opdrachtgever opgesteld. Projectteam overleg Wekelijks overleg met Projectmanager GBLT, Projectmanager Leverancier en nader te bepalen teamleiders. Uitsluitend de actiepunten, knelpunten, risico s en relevante issues worden hier besproken en vastgelegd in de notulen. Indien nodig kan op initiatief van de projectmanager GBLT een woordelijk verslag worden genotuleerd. Tijdsduur is 1 uur á maximaal 1,5 uur. Beknopte notulen (afspraken) en separate actie- en besluitenlijst worden door de secretariële ondersteuning opgesteld 4.4 Rapportage De volgende projectrapportages worden geleverd. Project voortgangsrapportage Twee wekelijks ontvangt de stuurgroep de voortgangsrapportage van de projectmanager GBLT over: de bereikte projectresultaten (globaal) en waar nodig in detail; de voortgangsverwachtingen; de verwachte knelpunten en risico s met een voorstel tot het nemen actie. Maandelijks wordt daaraan uitsluitend voor de opdrachtgever de financiële en bestuurlijke rapportage aan toegevoegd. Leverancier voortgangsrapportage wekelijks ontvangt de projectmanager GBLT de voortgangsrapportage van de projectmanager Leverancier over: de bereikte resultaten (globaal) en waar nodig in detail; de voortgangsverwachtingen van de te leveren producten en diensten; de verwachte knelpunten en risico s met een voorstel tot het nemen actie. Datum: 28 april 2011 pagina 9/14

9 5 Uitvoering implementatie De implementatie van één geïntegreerd belastingsysteem wordt in twee fases uitgevoerd. Na de eerste fase wordt op 1 mei 2012 het belastingsysteem voor de waterschapsbelastingen voor de acht deelnemende waterschappen in productiegenomen. De acht deelnemende waterschappen zijn: Waterschap Veluwe Waterschap Vallei en Eem Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Groot Salland Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Regge en Dinkel Waterschap Reest en Wieden Waterschap Velt en Vecht De tweede fase is gericht op de gemeentelijke belastingen ten behoeve van de gemeenten Nijkerk, Leusden en Dronten. Deze fase start eind 2011 en resulteert in een productie name van dit onderdeel uiterlijk 1 januari De uitvoering hier beschreven zal in het project initiatie document (PID) door de projectmanager van het GBLT in nauw overleg met de projectmanager van de leverancier in detail worden ingevuld, mede op basis de inhoud van de deelplannen die de leverancier bij de inschrijving heeft meegeleverd. 5.1 Einddatum en definitieve acceptatie Het project eindigt nadat het belastingsysteem gedurende tenminste drie maanden, gerekend vanaf in productie name fase 2 stabiel functioneert. Stabiel betekent dat geen terugval is in functioneren. Of wel het belastingsysteem moet conform de acceptatiecriteria blijven functioneren. Op dat moment vindt ook de definitieve acceptatie van het belastingsysteem plaats. 5.2 Taakverdeling Leverancier en GBLT De taak- en verantwoordelijkheid verdeling tussen de Leverancier en GBLT is vastgelegd in de onderstaande VURI tabel. Daarin staan de letters (kolommen) voor V= verantwoordelijk, U=uitvoerend, R=review/controle, I=informatieverstrekkend. Verder staat de L voor Leverancier en de G voor het GBLT. Taken V U R I Installatie bij GBLT van alle software componenten van het belastingsysteem op 3 L L L G testomgevingen en 1 productieomgeving inclusief het beheer en onderhoud van deze softwarecomponenten totdat het beheer en onderhoud is overgedragen aan de reguliere beheer en onderhoud organisatie. Inrichting van het geïntegreerd belastingsysteem, inclusief alle koppelingen, op basis van de specificatie van GBLT. Deze specificatie zal de leverancier tijdens de implementatie zelf moeten verkrijgen door middel van workshops met de matariedeskundigen van het GBLT en de drie aansluitende gemeenten. Onder koppelingen wordt hier OOK verstaan eventueel te ontwerpen, bouwen en implementeren maatwerk koppelingen. Zie bijlage voor een overzicht van de huidige situatie bij GBLT L L L/G G Datum: 28 april 2011 pagina 10/14

10 Taken V U R I Het ontwerpen, bouwen, documenteren en bedrijfsklaar opleveren van een conversie L L L/G G koppeling met controle middelen, inclusief de documentatie die de controle mogelijk maken op een juiste en volledige verwerking Het ontwerpen, bouwen, documenteren en bedrijfsklaar opleveren van maatwerk L L L/G G voorvloeiende uit de eisen en vragen De conversie in fase 1 waardoor alle gegevens van de twee huidige bronsystemen L L L/G G van GBLT (het IBS systeem t.b.v. de locatie Harderwijk voorheen Tricijn en het IBS systeem t.b.v. de Locatie Zwolle voorheen Lococensus) in de nieuwe applicatie worden ingelezen (inclusief proefversies ten behoeve van test) Het inlezen van de gegevens dient geautomatiseerd plaats te vinden. Aanvullend op deze conversie dienen mogelijk ook 1 of meer totaalstanden ingelezen te worden. De conversie in fase 2 waardoor alle gegevens van de huidige bronsystemen voor L L L/G G belastingen van Nijkerk, Leusden en Dronten in de nieuwe applicatie worden ingelezen (inclusief proefversies ten behoeve van test). Het inlezen van de gegevens dient geautomatiseerd plaats te vinden door middel van de bedrijfsklare door de leverancier geleverde conversiekoppeling. Het ontwerpen, bouwen en implementeren van alle rapportages die door het L L L/G G belastingsysteemsysteem geproduceerd moeten worden. Dit op basis van de specificatie van het GBLT. Deze specificatie zal de leverancier tijdens de implementatie zelf moeten verkrijgen door middel van workshops met de materiedeskundigen van het GBLT en de drie aansluitende gemeenten. Hierbij dient te worden uitgegaan van 80 rapportages waarvan 20 complex, 40 normaal en 20 eenvoudig. Het ontwerpen, bouwen en implementeren alle door het systeem gegenereerde L L L/G G correspondentie en belastingbescheiden. Dit houdt in dat de standaard correspondentie en belastingbescheiden aangepast moet worden aan de huisstijl en het format van GBLT. Deze huisstijl en format zal de leverancier tijdens de implementatie zelf moeten verkrijgen door middel van workshops met de materiedeskundigen van het GBLT en de drie aansluitende gemeenten. Opleidingen voor eindgebruikers en beheerders G L L/G L Realisatie of uitbreiding technische infrastructuur G G G G/L Organisatie, processen en werkinstructies G G G G/L Het inrichten van en voorbereiden op het beheer en onderhoud van de regulieren L/G L/G L/G L/G beheer en onderhoud organisatie. Voorbereiden en uitvoeren van de acceptatie procestest. G G G G Proof of concept waarin de geïntegreerde werking voor waterschap- en gemeentelijke L L L/G G belastingen wordt aangetoond inclusief de koppelingen en met een repre- sentatief deel van geconverteerde gegevens. De beoordeling van de Proof of concept zal plaatsvinden op basis van een aantal alsdan door GBLT beschreven casussen. Het leveren van nazorg gedurende tenminste 3 maanden na productie name van fase 1 en fase 2 door deskundige ondersteuning van de leverancier aan gebruikers en beheerders op locatie van GBLT en het direct en zonder voorbehoud oplossen van alle verstoringen die zich tijdens deze periode voordoen. L L L/G L/G Datum: 28 april 2011 pagina 11/14

11 5.3 Mijlpalen implementatie Binnen de doorlooptijd van de implementatie zijn de volgende vaste mijlpalen gedefinieerd. Deze mijlpalen vormen het fundament van de planning die in het project initiatie document (PID) in detail zal worden uitgewerkt. Fase 1: Waterschapsdeel Datum Start fase 1 9 augustus 2011 Software componenten belastingsysteem bij GBLT geïnstalleerd 1 september 2011 Opleiding key-users afgerond 1 september 2011 Proof of concept gereed 1 oktober 2011 Inrichting gereed 1 november 2011 Eerste proefconversie uitgevoerd 15 november 2011 Tweede proefconversie uitgevoerd 2 januari 2012 Alle rapportages en correspondentie opgeleverd 1 februari 2012 Start acceptatie procestesten 1 februari 2012 Opleidingen eindgebruikers en beheerder afgerond 1 april 2012 Vrijgave advies en besluit productie name 14 april 2012 Start voorbereidingen productie name o.b.v. draaiboek 15 april 2012 Productie name belastingsysteem 1 mei 2012 Aanvang periode regulier beheer en onderhoud 1 mei 2012 Einde nazorgperiode van fase 1 1 augustus 2012 Fase 2: Gemeente deel Datum Start fase 2 1 november 2011 Opleiding key-users afgerond 1 december 2011 Inrichting gereed 1 februari 2012 Eerste proefconversie uitgevoerd 1 juni 2012 Tweede proefconversie uitgevoerd 1 augustus 2012 Alle rapportages en correspondentie opgeleverd 1 augustus 2012 Start acceptatie procestesten 1 augustus 2012 Opleidingen eindgebruikers en beheerder afgerond 1 oktober 2012 Vrijgave advies en besluit productie name 14 oktober 2012 Start voorbereidingen productie name o.b.v. draaiboek 15 oktober 2012 Productie name belastingsysteem Uiterlijk 1 januari 2013 Einde nazorg periode fase 2 1 april Op te leveren producten De op te leveren producten zijn hieronder opgesomd. Met de indicatie G (=GBLT) en L (=Leverancier) achter elk product is aangegeven wie verantwoordelijk is voor de realisatie. Met G/L wordt aangegeven dat zowel GBLT als de Leverancier voor delen van dit product verantwoordelijk zijn. Deze producten gelden zowel voor fase 1 als fase 2. Eventueel blijft het product in fase 2 ongewijzigd of is aangepast met relevante informatie uit en voor fase 2. Datum: 28 april 2011 pagina 12/14

12 1. Project dossier a. Project Initiatie Document (G) b. Detailplannen (G/L) c. Voortgangsverslagen i. Project voortgangsverslagen (G) ii. Leverancier voortgangsverslagen (L) d. Risicoanalyses (G/L) e. Vrijgaverapport (G) f. Conversieplan (L) g. Inrichtingsplan (L) h. Realisatieplan rapportages (L) i. Realisatieplan correspondentie (L) j. Proof of Concept (L) k. Draaiboek definitieve conversie (L) l. Opleiding i. Opleidingsplan (G) ii. Opgeleidde medewerkers (L) iii. Opleidingsomgeving (L) iv. Cursusmateriaal (L) v. Beoordeelde cursus (G) m. Proefconversie 1, 2,.. i. geconverteerde data (L) ii. tellingen bron en doel (L) iii. verwerkingsverslagen (L) iv. verklaring verschillen (L) n. Test GBLT i. Testplan (G) ii. Testdata (G) iii. Testscripts 1. Testscripts inrichting (G) 2. Testscripts conversie (G) 3. Testscripts maatwerk (G) 4. Testscripts rapportages (G) 5. Testscripts correspondentie (G) 6. Testscripts koppelingen (G) 7. Testscripts integrale procestest (G) 8. Testscripts performance (G) iv. Testverslag 1. Testverslag inrichting (G) 2. Testverslag conversie (G) 3. Testverslag maatwerk (G) 4. Testverslag rapportages (G) 5. Testverslag correspondentie (G) 6. Testverslag koppelingen (G) 7. Testverslag integrale procestest (G) 8. Testverslag performance (G) v. Geaccepteerde Integrale procestest (G) vi. Geleverde testondersteuning (L) o. Overig i. Opleveringen in test (L) ii. Releasenotes bij iedere oplevering (L) Datum: 28 april 2011 pagina 13/14

13 iii. Installatiehandleiding release (L) 2. Productdossier a. Geaccordeerde documentatie i. Gebruikershandleidingen (L) ii. Functioneel Beheer handleiding (L) iii. Technisch Beheer handleiding (G/L) iv. Installatiehandleiding (L) v. Plaatje Logisch datamodel (L) vi. Beschrijving logisch datamodel (L) vii. Conversie koppeling handleiding (L) viii. Applicatie Productie Handleiding (G) ix. Systeem Productie Handleiding (G) x. Handleiding overzetten omgevingen (G) b. IT infrastructuur c.q. hardware i. Productieomgeving (G) ii. Testomgeving (G) c. Geaccordeerde software i. Inrichting 1. ingericht systeem (L) 2. GBLT inrichtingsdocumentatie (L) 3. GBLT workflow beschrijving (L) ii. Rapportages 1. Operationele rapportages (L) 2. Management rapportages (L) iii. Correspondentie (L) iv. Koppelingen (L) v. Maatwerk (L) vi. Conversie koppeling (L) d. Geconverseerde data c.q. definitieve conversie i. geconverteerde data (L) ii. tellingen bron en doel (L) iii. verwerkingsverslagen (L) iv. verklaring verschillen (L) e. Productie Acceptatie Test i. Testscripts (G) ii. Testverslag Productie Acceptatie Test (G) iii. Vrijgave advies (G) iv. Accountantsverklaring (G) f. Werkinstructies (G) g. Gedeponeerde broncode (L) h. Bevindingenadministratie (L) Datum: 28 april 2011 pagina 14/14

14 Bijlage: Overzicht huidige koppelingen GBLT

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013 Plan van aanpak introductie naam GBLT April Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Strategie 4. Boodschap 5. Logo 6. Doelgroepen 7. Middelen 8. Planning 9. Budget 2 1. Inleiding Het bestuur van GBLT heeft

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Change Management RFC Checklist

Change Management RFC Checklist Change Management Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : Pagina : I Colofon Titel Change Management Ondertitel Versie

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel Algemeen bestuur VERGADER STUK AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel AGENDAPUNT Nagezonden per mail ONDERWERP Voorstel Besluitvormend De leden van het

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Hét Integrale Project Controle Systeem

Hét Integrale Project Controle Systeem + Hét Integrale Project Controle Systeem Project applicatie om de inherente projectrisico s sneller te kunnen beheersen via moderne communicatie methoden + Dé projectmanagement- en verandertool 1 Onderzoek

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk Al 15 jaar helpt CEPO haar klanten met het verbeteren van de ICTkwaliteit. Met een doordachte test- en acceptatiemethode en uitgekiende hulpmiddelen maken we die kwaliteit

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

Inhoud. Deel A Inleiding

Inhoud. Deel A Inleiding v Deel A Inleiding 1 Wat is een project? 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Prince2 4 1.3 pico 6 1.4 Wanneer is een fase afgerond? 7 1.5 Wanneer spreek je van een geslaagd project? 8 1.6 Waarom mislukt een project?

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Traditioneel vs. Best Value. Gemeente Groningen en Gouw IT 2 oktober 2014, Best Value Event Noord-Nederland

Traditioneel vs. Best Value. Gemeente Groningen en Gouw IT 2 oktober 2014, Best Value Event Noord-Nederland Traditioneel vs. Best Value Gemeente Groningen en Gouw IT 2 oktober 2014, Best Value Event Noord-Nederland Een traditionele aanbesteding van een nieuw informatiesysteem voor de uitvoering van de wet WOZ

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Projectinitiatiedocument (PID) optimaliseren inrichting Osiris

Projectinitiatiedocument (PID) optimaliseren inrichting Osiris (PID) optimaliseren inrichting Osiris Auteur: Bé Meerman Datum: 14-6-2016 Versie: 1.0 Status: definitief Documenthistorie Versiehistorie Versie Datum Auteur(s) Opmerkingen 0.1 2-5-2016 Bé Meerman Review

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE TOELICHTING VERGOEDINGEN FIRST MOVERS. Betreft: Nadere toelichting vergoedingen first movers INLEIDING

BIJLAGE B NADERE TOELICHTING VERGOEDINGEN FIRST MOVERS. Betreft: Nadere toelichting vergoedingen first movers INLEIDING BIJLAGE B NADERE TOELICHTING VERGOEDINGEN FIRST MOVERS Bestuurlijke Commissie TAX-i Datum 25 mei 2012 Onze ref. M13580655/5/20526032 Betreft: Nadere toelichting vergoedingen first movers INLEIDING 1 Als

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

Projectplan. Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR. Duurzaamheidsbeleid. Datum: 11-12-2015. Auteur: Barbara Sierman

Projectplan. Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR. Duurzaamheidsbeleid. Datum: 11-12-2015. Auteur: Barbara Sierman Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR Projectplan Duurzaamheidsbeleid Datum: 11-12-2015 Auteur: Barbara Sierman Projectmanager: Barbara Sierman Opdrachtgever: Marcel Ras Introductie Doel van

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

Richtlijnen voor het Exitplan

Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage 2 Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage bij het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.0 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek De waarde van business cases Het opstellen van Business Cases als basis voor tastbare resultaatsverbetering

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Voorbeeld SLA

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo, een open source geo viewer De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo Flamingo is eenvoudig door gebruikers zelf te configureren. Flamingo is veelzijdig in het bieden van eenvoudige toegang

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB)

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Meer grip op hoe we regelen wie wat mag P.J.M. Poos (Piet) Programma manager SNS REAAL organisatie Raad van Bestuur Groepsstaven SNS Bank REAAL

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg. 12 oktober 2010

Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg. 12 oktober 2010 Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg 12 oktober 2010 Agenda High Level Scope Projectorganisatie en werkingsprincipes Projectplanning en roll-out Projectopvolging Evaluatie diensten Agenda volgende

Nadere informatie

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Contact +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie