Basisschool De Maasköpkes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisschool De Maasköpkes"

Transcriptie

1 Basisschool De Maasköpkes Samen leren, groter groeien Schoolgids (Versie 18 juni 2013) 1

2 Inhoudsopgave Een woord vooraf pag. 4 Hoofdstuk 1: Basisschool de Maaskopkes Geschiedenis pag. 5 Ons team pag. 6 Identiteit pag. 6 Onze missie pag. 7 Onze visie pag. 7 Basisschool de Maasköpkes Een lerende organisatie pag. 9 De school en haar taak in de wijk pag. 9 Een brede buurtschool pag. 9 Schooltijden pag. 10 Hoofdstuk 2: Onderwijs en begeleiding Aannamebeleid pag. 10 Aanmelding nieuwe leerlingen pag. 10 Aanmelding nieuwe leerlingen met leerling gebonden budget pag. 11 Kerndoelen pag. 12 Een up-to-date onderwijskundig pakket voor de leerlingen pag. 12 Doorgaande leerlijnen pag. 12 Kleuteronderwijs pag. 13 Bevordering sociale redzaamheid, burgerschap en cultuureducatie pag. 16 Tijdsbesteding leergebieden pag. 18 Het zorgniveau van de school pag. 19 Begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften pag. 21 Voortgangs Controlebesprekingen (VCB) pag. 22 Consultatie met eerstelijnsbegeleiding pag. 22 Leerlingen die meer capaciteiten hebben pag. 22 Huiswerk pag. 25 Toetsen pag. 26 CITO-toetsen pag. 27 Voorbereiding en advisering voortgezet onderwijs pag. 29 Gymrooster pag. 30 Vakantierooster, vrije dagen en benutting verplichte onderwijstijd pag. 30 Hoofdstuk 3: Geledingen en contacten MosaLira pag. 32 Medezeggenschapsraad (MR) pag. 35 Ouderraad (OR) pag. 35 * Ouderbijdrage pag. 36 Ouders pag. 37 2

3 Peuterspeelzaal (PSZ) pag. 38 Buiten Schoolse Opvang (BSO) pag. 39 Tussen Schoolse Opvang (TSO) pag. 40 Contactpersoon pag. 41 Overige contacten pag. 41 Hoofdstuk 4: Afspraken, regelgeving en protocollen Verlof en verzuimbeleid van leerlingen pag. 42 Medicijnverstrekking en medisch handelen pag. 44 Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen pag. 44 Zieke leerlingen pag. 45 Klachtenregeling pag. 45 Gedragscode pag. 47 Ziekte en vervanging leerkrachten pag. 48 Veilige School pag. 49 Verlies, beschadiging of diefstal pag. 49 Overige regels en afspraken pag. 50 Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid-Limburg pag. 53 Hoofdstuk 5: Tot slot Slotwoord pag. 54 3

4 Een woord vooraf Deze schoolgids maakt deel uit van een drietal belangrijke documenten. De schoolgids, de schoolkalender en het schoolondernemingsplan De schoolgids is een uitgebreid document waarin alle zaken staan beschreven die voor u als ouder belangrijk zijn. De schoolgids zal geen deel meer uitmaken van de kalender. De schoolgids is via onze website te lezen. Ouders die dat wensen kunnen een printversie vragen bij meester Patrick. De schoolkalender wordt wel op papier uitgegeven. Hierin staan alle zaken, die jaarlijks veranderen en worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan het vakantierooster, de vrije dagen,activiteiten enz. Het schoolondernemingsplan is een werkdocument voor het team, waarin alle plannen voor de komende vier jaar beschreven zijn. Jaarlijks wordt hiervan een jaarplan gemaakt (planning voor dat jaar) en dit wordt in de schoolgids bijlage opgenomen. Tips voor aanvullingen of verduidelijkingen zijn welkom, zodat wij daarmee bij een volgende uitgave rekening kunnen houden. Eef Karsten en Etienne Venhorst, schoolleiding Het team van basisschool De Maasköpkes. R.K. basisschool De Maasköpkes Schoolstraat BD Maastricht Tel Brinnummer: 06OJ Directeur: Eef Karsten Teamleider: Etienne Venhorst 4

5 Hoofdstuk 1: Basisschool de Maaskopkes Geschiedenis Borgharen was vroeger een zelfstandig dorp maar werd in 1970 door de gemeente Maastricht geannexeerd. De school, die door de zusters Franciscanessen voor 1900 werd gesticht, heeft heel wat veranderingen doorgemaakt. Was er vroeger een aparte jongens- en meisjesschool, in het jaar 1969 werden deze samengevoegd tot een school voor de jeugd van Borgharen. De school droeg toen de naam Mariaschool. De Mariaschool veranderde in basisschool Borgharen toen in 1985 het kleuteronderwijs en de lagere school werden samengevoegd tot één geheel. Kleuterschool t Zonnehuis werd een onderdeel van basisschool Borgharen. Een school voor 4 tot 12 jarigen, die de basis moest leggen voor het verdere leven van de kinderen. Eind jaren 90 kwam de kleuterafdeling, die daarvoor in een aparte locatie zat, haar intrede in de school maken. Nu was het echt een school voor 4 tot 12 jaar. Met de komst van peuterspeelzaal t Haarderhöfke binnen de schoolmuren (2003) kunnen we ook nog beter inspelen op de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 12 jaar. De school heeft inmiddels een nieuwe naam gekregen namelijk r.k. basisschool De Maasköpkes. Het schoolgebouw bestaat voor een groot deel uit het oorspronkelijke schoolgebouw, maar in de jaren 70 werd er een deel aangebouwd. Dat gebeurde in 2003 nog eens en zo is het huidige schoolgebouw ontstaan. Natuurlijk blijft een oud gebouw steeds aandacht en onderhoud vragen en de gemeente Maastricht en het centrale bestuur zorgen ervoor dat de benodigde gelden hiervoor ter beschikking worden gesteld. Basisschool Borgharen was in eerste instantie een zelfstandige school, met een eigen bestuur. Doordat het aantal leerlingen sterk afnam kwam de school onder de norm terecht die nodig was om de school te laten voortbestaan. Een fusie met basisschool Amby en basisschool Scharn zorgde ervoor dat het gemiddelde leerlingaantal groot genoeg was om de school in Borgharen te handhaven. Al spoedig fuseerde BOM 1 (Basis Onderwijs Maastricht 1) met SKOH (Stichting Katholiek Onderwijs Heer) tot BOM 2. Een verdere fusie met de Romeinse Heirbaan volgde al spoedig en BOM 3 was een feit. Vanaf januari 2003 heeft een nieuwe fusie met Stichting Henric van Veldeke ervoor gezorgd dat 21 Maastrichtse scholen onder een bestuur zijn gekomen, met als naam MosaLira. Ondanks deze schaalvergroting streven we ernaar om onze eigen identiteit te behouden. Vanaf mei 2007 vormen basisschool De Maasköpkes en basisschool Scharn een cluster, dat geleid wordt door een directeur. Deze is verantwoordelijk voor het beleid op de beide scholen. De beide scholen worden dagelijks geleid door een locatiedirecteur. Verdere fusies in de toekomst worden niet uitgesloten, omdat er door deze schaalvergroting een aantal zaken beter en sneller geregeld kunnen worden. De afzonderlijke scholen zijn de plekken waar het gebeurt. Het feit dat er op bestuurlijk niveau gekozen wordt voor grootschaligheid zal nooit ten koste gaan van de eigen identiteit van onze school en van uw kinderen. MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, is het bevoegd gezag is het bevoegd gezag van 17 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs zijn er scholen voor zeer moeilijk 5

6 lerende kinderen (REC 3), kinderen met gedragsproblematiek en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (REC 4). Bij de start van schooljaar kreeg basisschool Borgharen een nieuwe naam. De naam werd bedacht door mevrouw Chantal Hinssen. R.K basisschool De Maasköpkes, een naam met betekenis. Maas geeft aan waar de school gelegen is. De Maas speelt in het leven van de inwoners van Borgharen een belangrijke rol. Köpkes doet denken aan kinderköpkes. Granieten stenen, die allemaal verschillend van vorm zijn, maar wel samen een weg vormen. Ze zijn allemaal onmisbaar, want als er een ontbreekt heb je een gat in de weg. Wij vinden alle kinderen, hoe verschillend dan ook, belangrijk en accepteren hun verschillen. Samen vormen zij onze school en gaan ze op weg naar volwassenheid. Ze leggen bij ons de weg af van kleuter naar puber en we hopen dat het een weg is zonder hindernissen. Het logo van de school stelt drie spelende kinderen voor. Wij willen daarmee aangeven dat we het belangrijk vinden dat onze kinderen spelend door het leven gaan en vooral veel plezier op school beleven. In het logo zijn de golven van de Maas opgenomen. Ons team Wie werken er in of samen met onze school? Ons team bestaat uit vijf leerkrachten, een IB er, een teamleider, een directeur, een conciërge. Vervangers De pastoor De schoolmaatschappelijk werkster Externe personen (onderwijsbegeleidingsdienst, Ambulante begeleiding, Eerste lijnsbegeleiding enz.) Stagiaires Vrijwilligers en ouders Identiteit Wij zijn een Rooms Katholieke basisschool en laten dit zien door: De dag te beginnen met een gebed; In groep 4 te participeren bij de communie; In groep 8 te participeren bij het vormsel; Jaarlijks vier vieringen met een maatschappelijk thema in de kerk houden; Jaarlijks mee te doen aan de vastenactie; Het geven van godsdienstlessen i.c.m. wereldoriëntatie; Het doen van uitstapjes waarbij geloof, waarden en normen centraal staan. 6

7 Onze missie Onder de naam en het logo staat onze missie Samen leren, groter groeien. Hier staat heel kort geschreven wat wij belangrijk vinden en waar wij voor staan. Wij doen de dingen samen. We leren samen. We leren op veel gebieden. We worden al lerend groter en groeien als persoonlijkheid. In onze visie kun je alleen leren als je dat samen met anderen doet. Onze visie In onze visie hebben we omschreven wat wij als school willen zijn. Het zijn de uitgangspunten van onze handelingen, de basis waarop wij de dingen doen zoals we ze doen. Naar aanleiding van deze uitspraken worden doelstellingen geformuleerd hoe we ons steeds verder willen ontwikkelen, naar het ideaal dat we ons gesteld hebben. De volgende uitgangspunten vinden wij belangrijk: De creatieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om zich te ontwikkelen op alle gebieden en hun talenten te stimuleren en te ontplooien. Onze taak is het om samen met de ouders deze ontwikkeling te begeleiden. Wij willen dit realiseren door: kinderen zoveel mogelijk kansen te geven om zich creatief en sociaal- emotioneel te kunnen ontwikkelen; kinderen te leren om op een positieve manier met elkaar en volwassenen om te gaan en naar elkaar te reflecteren; kinderen zoveel mogelijk kansen te geven om hun ervaringen en emoties in te brengen en daar gaan wij positief op in; kinderen in de gelegenheid te stellen om hun communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en te trainen; Ervoor te zorgen dat de voorwaarden aanwezig zijn om in een goede sfeer creatief te kunnen werken. Gebruik te maken van een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Goed Gedaan!) en met behulp van deze methode in te spelen op de behoeften van de groep. Gebruik te maken van een sociaal-emotionele Leerling Volg Systeem (SCOL). Kinderen voelen zich bij ons veilig. Wij scheppen voor kinderen een omgeving, waarin geborgenheid, openheid, veiligheid, vertrouwen en bescherming vanzelfsprekend is en waarin kinderen en leerkrachten zichzelf kunnen zijn binnen duidelijk gestelde regels en grenzen. Daardoor kan iedereen, die met de school in aanraking komt, hier met plezier functioneren. 7

8 De school maakt gebruik van zes gouden regels: Wij praten met elkaar We lopen door de gang Iedereen hoort erbij Wees zuinig en netjes Handen thuis Veiligheid gaat voor alles Onze leerlingen komen graag naar school. We nemen onze kinderen serieus en vinden het belangrijk dat ze graag naar school komen. Door te investeren in het welbevinden van het kind verwachten we dat zij beter leren. We zien het als onze taak om signalen op te vangen van kinderen die niet graag naar school komen. Hierbij maken we gebruik van een sociaal-emotionele Leerling Volg Systeem. We vinden het ook belangrijk dat we die signalen van de ouders krijgen. Bij kinderen die niet graag naar school komen ondernemen we actie. Hierbij kan gebruikt worden gemaakt van de methode Goed Gedaan!. De zorgverbreding op school is goed verzorgd. Zorgproblemen zijn niet alleen een zaak van de huidige leerkracht, maar van het hele team. Problemen moeten we bespreekbaar maken en gezamenlijk aanpakken. We moeten van elkaars kennis gebruik maken en proberen de PDO-ers in te schakelen. Leerlingen met leerproblemen evenals leerlingen met problemen op sociaal emotioneel gebied worden zo snel mogelijk opgespoord en geholpen. Er worden handelingsplannen gemaakt voor leerlingen die uitvallen. Constateren we, na zorgvuldige evaluatie, dat de leerling de mogelijkheden niet heeft om het niveau van de groep te volgen, dan wordt een aparte leerlijn opgesteld. Dit doen we zo vroeg mogelijk. Ook is er zorg voor leerlingen die meer aankunnen. Deze leerlingen worden extra uitgedaagd. Als de voorsprong te groot wordt ten aanzien van de groep, wordt er een aparte leerlijn opgesteld. Er heerst op school een prima werkklimaat onder de collega s. Wij voelen ons veilig in het team. We kunnen elkaar aanspreken op gedrag. Iedereen mag en kan zijn mening zeggen zonder dat de ander hem/haar daarop afrekent. Wij voelen ons gesteund door onze collega s en leidinggevende. We kunnen bij iedereen terecht met vragen over knelpunten op allerlei gebied. De leerlingen maken kennis met een breed vormings- en onderwijsaanbod. Wij zien onze leerlingen als totale mensen die we in hun hele ontwikkeling willen begeleiden. Ons aanbod is daarom breder dan het aanbod van de gehanteerde methoden. Sociaal-emotionele vorming is volgens ons de basisvorming. We willen naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht schenken aan het begrijpen van en kunnen participeren in de wereld om ons heen. We geven kinderen de mogelijkheid om creatief en zelfstandig te werken, waarbij we het samenwerken stimuleren. 8

9 Basisschool de Maasköpkes Een lerende organisatie Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat wil zeggen dat wij ons handelen baseren op de 5 disciplines van de lerende school. Wij werken vanuit een gezamenlijke visie en stellen doelen om die visie te realiseren. Door evaluatie en bijstelling blijven we ons ontwikkelen. Leerkrachten individueel en als team volgen regelmatig scholing, waardoor ons leerproces regelmatig nieuwe impulsen krijgt. Wij gaan ervan uit dat onze leerlingen een meervoudige intelligentie bezitten. Dat wil zeggen dat ze op meerdere gebieden leren. Wij proberen die leerlingen zo breed mogelijk te begeleiden. Wij denken dat individuen hun leven lang leren. Wij willen onze leerlingen in de gelegenheid stellen om samen te leren, omdat we denken dat samen leren effectiever is dan individueel leren. We proberen kinderen samenhang te laten zien in hetgeen ze leren, zodat leren een betekenisvolle bezigheid wordt. De school en haar taak in de wijk Het is de bedoeling dat wij als school ons naar de buurt manifesteren bij diverse belangrijke gebeurtenissen. Dit houdt in dat we dus ook alert daarop moeten reageren. Wij willen ons ontwikkelen tot een brede buurtschool. De school is een belangrijk onderdeel van de wijk en geen losstaand instituut. De school moet uitnodigen om binnen te lopen. Niet alleen bij problemen, maar altijd en niet alleen voor ouders. De school laat duidelijk haar eigen karakter zien naar de ouders en de wijk. Een brede buurtschool Wij zijn geen onderwijsinstituut dat toevallig in Borgharen staat, maar wij zijn een wezenlijk onderdeel van deze gemeenschap. Wij kiezen ervoor om te participeren in het dorpsgebeuren en zoeken naar mogelijkheden om samen te werken met plaatselijke verenigingen. Door deze samenwerkingsverbanden ontstaan er nieuwe mogelijkheden en uitdagingen en ontstaat er een stimulerende werking richting verenigingen. Ook de school heeft daar profijt van. Enkele voorbeelden hiervan zijn: De carnavalsviering, die samen met de carnavalsvereniging wordt georganiseerd en bekostigd; De samenwerking met de parochie; De samenwerking met de buurtraad, waardoor er bijvoorbeeld aandacht geschonken kan worden aan het fenomeen hangjongeren, e.d. In de school is een steunpunt bibliotheek gevestigd voor de jeugd van Borgharen. Dit steunpunt wordt met behulp van vrijwilligers gerund. Uiteindelijk willen we komen tot een steunpunt voor basisschoolleerlingen en ouderen (55+). Daarnaast zijn er plannen gerealiseerd om inwoners van Borgharen kennis te laten maken met het gebruiken van computers en internet. Voor deze doelen is er het IT-lokaal gecreëerd die ook als documentatiecentrum en overblijfruimte gebruikt wordt. Kortom wij willen een school zijn die interactie heeft met de buurt waarin ze staat. 9

10 Schooltijden Voormiddag Namiddag Woensdag : 8.45 uur uur : uur uur : 8.45 uur uur Groep 1 en 2 hebben een aantal vrijdagen vrij. Voor deze vrije dagen verwijzen wij naar de schoolkalender en vakantierooster op pagina 31. Woensdagmiddag, zaterdag en zondag hebben alle groepen vrij. Hoofdstuk 2: Onderwijs en begeleiding Aannamebeleid Alle kinderen zijn in principe op onze school welkom, mits naar onze inschatting wij kunnen voldoen aan de voorwaarden die de begeleiding van de kinderen vraagt. Het kan dus zo zijn dat we kinderen niet aannemen, omdat wij niet kunnen voldoen aan de speciale zorg die een kind nodig heeft. Wij zijn een katholieke school maar zullen anders/niet gelovigen aannemen mits deze kinderen en hun ouders de uitgangspunten van onze school respecteren. De meeste van onze kinderen komen uit Borgharen en hebben voorheen de speelzaal het Haarderhöfke bezocht. Wanneer leerlingen 4 jaar worden, kunnen ze onderwijs gaan volgen op de basisschool. Leerlingen kunnen tot mei op een afgesproken datum instromen. Bij zij-instromers wordt in principe altijd contact opgenomen met de vorige school. Voor meer informatie over de toelatingsprocedure kunt u het protocol Toelating, schorsing en verwijdering vinden in hoofdstuk 4. Aanmelding nieuwe leerlingen Hoe is de inschrijvingsprocedure bij ons op school? De leerlingen worden aangemeld bij de teamleider en/of directeur. Er komt een kennismakingsgesprek, waarin allerlei zaken betreffende de school worden verteld en waarin vragen van ouders worden beantwoord. Aan het eind van dit gesprek krijgen de ouders twee formulieren ter invulling, een schoolgids en een schoolkalender. Het aanmeldingsformulier en een intredeformulier, die u meekrijgt, kunt u thuis rustig invullen waarop u een heleboel gegevens over uw kind kunt noteren. Deze formulieren vormen de basis voor een intredegesprek. Aan het eind van dit intredegesprek worden de kinderen formeel aangemeld, rekening houdend met het aannamebeleid. De leerkracht waarbij uw kind in de groep komt krijgt een kopie van het inschrijf- en intredeformulier zodat hij/zij op de hoogte is van eventuele bijzonderheden en voorbereidingen kan treffen als de leerling de eerste schooldag komt. Vóór de eerste schooldag, komt de kleuter een uurtje oefenen en kennismaken. Als de peuter bij ons op de peuterspeelzaal zit, wordt door de peuterleidsters en de leerkracht afgesproken welk moment daarvoor het meest geschikt is. Hierna maakt u een afspraak met de leerkracht. 10

11 Uw kind krijgt een uitnodigingskaart voor de eerste schooldag. De leerkracht maakt nadat uw kind de eerste drie weken onderwijs heeft genoten een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Daarin wordt het ontwikkelingsformulier besproken en hoe uw kind de instroom heeft beleefd. Ook kunt u dan eventuele vragen stellen. Dit kennismakingsgesprek kan ook eerder plaatsvinden indien ouders of leerkracht daar een reden voor zien. Ouders van peuters worden in het jaar dat hun kind instroomt uitgenodigd voor de ouderavond aan het begin van het nieuwe schooljaar. Tijdens deze avond geeft de leerkracht uitleg over de werkwijze van de groepen 1 en 2. Bij weigering van aanname volgt een gesprek met de ouders waarin de redenen van de weigering wordt uitgelegd. Deze afwijzing wordt schriftelijk vastgelegd en beargumenteerd en aan ouders en inspectie overhandigd. Wanneer de aanmelding een leerling van een andere basisschool betreft, verneemt de directeur de reden van overplaatsing en neemt hierover contact op met de schoolleiding van de huidige school. Hierbij wordt de gebruikelijke procedure gehanteerd, zoals die wordt toegepast binnen het samenwerkingsverband (WSNS regio 54). Aanmelding nieuwe leerlingen met leerling gebonden budget Hierbij gaat het om ouders die hun kind aanmelden met een leerling-gebonden budget, na een positief advies van de commissie voor indicatiestelling. In een gesprek met ouders en schoolleiding wordt overlegd wat de mogelijkheden van de school en de verwachtingen van de ouders zijn. Met het leerling-gebonden budget kan de school in overleg met de ouders, de speciale hulp voor het betreffende kind bekostigen. Ouders kunnen bij het maken van hun keuze en bij het overleg met de basisschool ondersteuning vragen van het REC (Regionaal Expertise Centrum). De school kan hier ook om verzoeken bij het REC. Indien het kind, bij aanmelding, is ingeschreven bij een school voor speciaal onderwijs, zal overleg plaatsvinden. De betreffende hulpvragen van het kind worden afgezet t.o.v. de visie van de school, de mogelijkheid om een genoegzaam onderwijsaanbod te realiseren kijkend naar de onderwijsbehoeften van het kind. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de ondersteuningsmogelijkheden (materieel en immaterieel) die geboden kunnen worden. Vervolgens neemt de directeur, na overleg met het team, een besluit en deelt dit mede aan de ouders. Er kan sprake zijn van: Een plaatsing, waarbij een plan van aanpak wordt opgesteld met daarbij een overzicht van inzet van middelen, ondersteuning door derden, inzet aanvullende formatie, aanpassingen gebouw etc. Voorlopige plaatsing. Alleen wanneer er sprake is van een observatieperiode, als niet duidelijk is of plaatsing succesvol kan zijn. Met ouders wordt afgesproken hoelang die observatieperiode duurt. Een afwijzing, die wordt onderbouwd en schriftelijk aan ouders en inspectie wordt medegedeeld. 11

12 Kerndoelen Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen waarop basisscholen zich richten bij de ontwikkeling van hun lesprogramma. Kerndoelen garanderen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Leergebieden kerndoelen basisonderwijs Kerndoelen gaan over een bepaald leergebied. De leergebieden zijn onderverdeeld in: Nederlandse taal; Engels; Rekenen en wiskunde; Oriëntatie op jezelf en de wereld; Kunstzinnige oriëntatie; Bewegingsonderwijs. Wij hebben kennis genomen van de kerndoelen en richten ons onderwijs hier op in door middel van methodisch, pedagogisch en didactisch handelen. Wij streven ernaar om de kerndoelen te bereiken voor alle kinderen. Een up-to-date onderwijskundig aanbod voor de leerlingen Het onderwijskundig aanbod is voor onze leerlingen vriendelijk en kindgericht. Het aanbod wordt stelselmatig vernieuwd en waar nodig aangevuld en/of uitgebreid. De methoden die we vernieuwen bevatten een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. Instrumenten voor sociaal-emotionele vorming behoren nadrukkelijk tot het onderwijskundig leerpaanbod. We zorgen ervoor dat ons aanbod steeds nieuwe en actuele impulsen blijft krijgen. Doorgaande leerlijnen Onze school wil een school zijn voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. In de tijd dat ze bij ons op school zitten willen we bereiken dat ze een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen volgen. Hiervoor is nodig dat het totale programma van groep 1 t/m groep 8 op elkaar is afgestemd en dat er regelmatig overlegmomenten zijn tussen leerkrachten onderling. Er worden geregeld leerlingbesprekingen gehouden, naast de VCB s en de consultaties. Bij de keuze van nieuwe methoden wordt nadrukkelijk gezocht naar methoden die een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8 aanbieden. De leerkracht van groep 1 en 2 heeft in de afgelopen schooljaren veel aandacht en tijd geïnvesteerd in het beschrijven van alle activiteiten, waarbij gekeken wordt naar het doel en het leergebied van die activiteit. 12

13 Kleuteronderwijs Voorwoord Spel is een belangrijk element in de wereld van het kind. Spelenderwijs verkent het zijn omgeving, maakt het zich dingen eigen en ontwikkelt zich daardoor. Iets dat je vanaf de eerste levensdag bij een mens ziet gebeuren en waar je als ouder nauw betrokken bij bent. In het kinderspel zitten essentiële elementen waarvan we ons als volwassenen misschien niet iedere dag bewust zijn. Het is het fundament, de basis voor een harmonische ontwikkeling die we ieder kind toewensen. Even een kijkje: met lappen, een tafel, een paar stoelen of kistjes creëert een peuter/kleuter binnen de kortste keren een huis, een trein of misschien wordt het vandaag wel een tractor, want die zagen we toch net toen we op de weg waren? Knuffels worden aangesleept en krijgen een functie, een rol. Stoelen worden achter elkaar gezet, knuffels erop en eronder en er wordt ergens een deur gecreëerd want je moet ook in en uit kunnen stappen zoals bij een echte trein of tractor. Het kind speelt en fantaseert er hele verhalen omheen. De peuter/kleuter ontwikkelt zich en ondervindt aan den lijve tijdens het moment van spel al die abstracte begrippen als in, uit, boven, onder, hoog, laag, klein, groot en ga zo maar door. Begrippen die het straks als abstractie zal gaan hanteren. In de loop der jaren gaat het kind die begrippen steeds meer op de juiste manier binnen zijn spel hanteren. Iedereen draagt als het ware een grote schat van ervaringen met zich mee, ontstaan en gegroeid in die kindertijd als basis voor de rest van het leven. Om kinderen de gelegenheid te geven om deze basis goed en optimaal te ontwikkelen hebben wij als school gekozen voor het werken met thema s waarin spelen binnen een zinvolle context (de thema s) centraal staat. Wat wij uw kind willen geven is een veilige, geborgen omgeving waar het in zijn of haar eigen tempo mag en kan groeien. Kerndoelen Door de overheid zijn voor het onderwijs kerndoelen opgesteld, ook voor de groepen 1 en 2. Tijdens de kring- en spelactiviteiten worden de verschillende onderdelen binnen deze kerndoelen bewust en concreet aangeboden zodat we er zeker van zijn dat alle facetten in de loop van het schooljaar voldoende aan bod komen. In de methodes waarmee we werken in de groepen 1 en 2 zijn de kerndoelen verwerkt. Voor taal en onze thema s maken we gebruik van de methode Taalverhaal. Voor rekenen is dat de methode Wereld in Getallen 4 (WIG). De fijne motoriek is beschreven in de methode Pennenstreken en voor de dagelijkse sociale omgang en sociaal emotionele ontwikkeling zoeken we verdieping en ondersteuning in de methode Goed gedaan. Thema s Thema s uit de methode Taalverhaal staan centraal binnen onze werkwijze van de groepen 1 en 2. De thema s zijn de leidraad voor ons werk. Hierin worden de activiteiten vanuit verschillende disciplines samen gebracht tot één geheel ten behoeve van de belevingswereld van de kinderen. 13

14 Okko, onze klassenpapegaai, heeft daarin een centrale rol. Ieder thema begint met een introductieverhaal. Vanuit dit introductieverhaal ontstaat een woordspin waarin veel doelwoorden zijn verwerkt. Doelwoorden zijn woorden waarvan wordt verwacht dat de kleuters ze na een aantal weken zowel passief als actief kunnen gebruiken. De hoeveelheid woorden is afhankelijk van de leeftijd. D.m.v. uitjes kunnen deze woorden tijdens een kringactiviteit worden uitgebeeld/gedramatiseerd waardoor de betekenis van het woord voor het kind duidelijk wordt en in een zinvolle context geplaatst wordt. Na de introductie in de kring kunnen de leerlingen het themaverhaal nogmaals via het softwareprogramma op de computer beleven en de daaraan gekoppelde taaloefeningen maken. Werken met hoeken Themagebonden spelhoeken Er zijn een of twee hoeken waar de kleuters in hun spel op eigen spelniveau de inhoud van de aangeboden stof kunnen herbeleven, uitspelen, zich eigen maken en een eigenheid er aan toe kunnen voegen. In deze themagebonden spelhoeken zijn voor een deel spelopdrachten gekoppeld om, waar nodig, structuur binnen het spel aan te brengen. Deze spelopdrachten zijn wisselend van taal en/of rekenkundige aard. Tijdens hun spel gebruiken de kinderen veel woorden die bij dat thema centraal staan. Hierin vind de spontane woordenschatontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling plaats. Als er binnen de spelsituatie handelingen verricht worden waarbij reken/wiskundig denken een rol speelt, zie je een spontane hantering en ontwikkeling van begrippen, cijfersymboliek, vergelijkingen, e.d. Zo wordt binnen de spelhoeken taal gehanteerd in de breedste zin van het woord en dit alles in een zinvolle context. Ook het sociale element komt bij het spelen sterk naar voren. De kinderen komen elkaar tegen bij het spel en in de loop der tijd ontstaat samenspel. De schrijfhoek Hierin stempelen de kleuters themawoorden, schrijven ze een aanvullend verhaal, maken een boekje of zijn anderszins met de taalsymboliek bezig. De knutselhoek De kinderen maken knutselwerkjes die in de themahoek gebruikt kunnen worden en/of mee naar huis gaan. De vertelhoek De kinderen wisselen hier ervaringen uit die in verband staan met het thema. Dit kan in de vorm van: - een verteltafel waar de kleuters na een week knutselen met hun eigen gemaakte figuren en decor een verhaal uitspelen vanuit een prentenboek. - de vertelstoel die vaker te vinden is in de evaluatiekring. Een leerling mag daarop gaan zitten om te vertellen over een uitgekozen boek, dat binnen het thema past, (zie leeshoek) of hij vertelt over een ervaring die binnen de context van het thema past. 14

15 De leeshoek Hier zijn altijd veel boeken te vinden die een raakvlak met het thema hebben. De kinderen kijken deze boeken door tijdens de speel- en werktijd en nemen dat boek, dat hen het meeste aangesproken heeft, mee in de evaluatiekring. In de kring laten ze, zittend op de vertelstoel, het uitgekozen boek zien en vertellen ze aan de groep waarom ze juist over dat boek willen vertellen. Ieder thema wordt met een afsluitende activiteit beëindigd. Deze afsluitende activiteit kan binnen de groep plaatsvinden als groepsactiviteit maar kan ook in een andere vorm gegoten worden, b.v. als een presentatie voor (groot)ouders, medeleerlingen en/of anders. Vaker is er binnen het thema een excursie, of komt er een gast naar school die een duidelijk raakvlak heeft met het onderwerp en de kinderen vanuit zijn/haar beroep vertelt en laat meebeleven. Vrije weken De weken die tussen de thema s in zitten zijn de z.g. vrije weken Daarin plant de leerkracht zinvolle activiteiten voor de groep. Bijvoorbeeld extra aandacht voor die deelgebieden waarvan tijdens toetsen en/of observatie is gebleken dat de groep als geheel daar zwakker in is. Het kan ook extra aandacht zijn voor bepaalde werkstructuren in de groep of een item binnen het sociaal emotioneel gebied. Volgen van de ontwikkeling Om een goed en overzichtelijk beeld van de ontwikkeling van het kind te krijgen hanteren we in groep 1 en 2 de volgende registratie / observatie formulieren: Taal observatielijsten: Twee keer per jaar (voor zorgleerlingen drie keer per jaar) Checklist van WIG (Wereld in Getallen): voor groep 2 leerlingen: Twee keer per jaar. Voor groep 1 leerlingen: Een keer per jaar. Gym in de loop van het jaar middels observatielijsten. SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst; Leerling Volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling): Twee keer per jaar. Cito toetsen Taal en rekenen voor kleuters: Twee keer per jaar. Kleuters die in groep 1 instromen, moeten vaak nog wennen aan hun nieuwe leer- en werkomgeving. Wanneer deze leerlingen, bij toetsing, een risicoscore halen, krijgen deze leerlingen niet direct een handelingsplan. Door observaties vanuit de verschillende methodes en toetsen vormt de leerkracht, rekening houdend met de gewenningstijd, de basis om te besluiten of het noodzakelijk is om een handelingsplan te maken. Sociogram afname: Drie keer per jaar 15

16 VCB (Voortgang Controle Bespreking) met de intern leerlingbegeleider (IB er): Drie keer per jaar Ook werken de kinderen aan een plakboek, waar de werkjes een duidelijke lijn van hun ontwikkeling laten zien. Hierin komen werkjes van de kinderen die ze in de loop van hun kleuterjaren hebben gemaakt. Het kind bepaalt, in samenspraak met de leerkracht, welk werkje er in het plakboek komt. We voeren oudergesprekken drie weken na instroom van een leerling en in november en juni. In het schooljaar vindt er een implementatie van de nieuwe methode Kleuterplein plaats. Hierdoor kan het aanbod anders zijn dan hierboven beschreven. Bevordering sociale redzaamheid, burgerschap en cultuureducatie De Nederlandse overheid hecht veel waarde aan burgerschap en sociale integratie en ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. De school is immers bij uitstek de plek waar elke leerling kennismaakt met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten en waar leerlingen voorbereid worden op deelname aan de samenleving. Basisschool de Maasköpkes heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale redzaamheid. Op veel momenten wordt er gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kennis bij over het heden en het verleden. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van methoden, maar ook tijdens klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie en werkstukken. Door gebruik te maken van wereldoriënterende methoden (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) trachten we bij kinderen zoveel mogelijk een onderzoekende houding te kweken. Met de natuurmethode In vogelvlucht vinden wij het belangrijk dat de kinderen zorg voelen en verantwoordelijkheidsgevoel krijgen voor hun eigen leefwereld en het milieu. Ook in onze eigen schoolorganisatie proberen we zoveel mogelijk milieubewust bezig te zijn door o.a. te letten op onnodig branden van licht, het per groep verzamelen van papier, we stimuleren het gebruik van een drinkbeker en een lunchtrommel, zamelen batterijen in en verzamelen we kleding per kwartaal voor mensen in armere landen. Kinderen van groep 7 en 8 gaan tweejaarlijks naar het Watercentrum in Heel om te leren en ervaren hoe water uit de grond wordt gepompt en wordt gereinigd alvorens het naar de consument wordt gebracht. Bij de aardrijkskunde de blauwe planeet willen we vanaf groep 4 de leerlingen kennis laten maken van inzicht over hun eigen regio en land laten verwerven. Maar ook over andere landen en werelddelen met andere volkeren en culturen komen zij veel te weten. Het bespreken van het nieuws in de groepen in combinatie met de begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip XL en schooltelevisie betrekken we de actuele wereld in de klas. Door relaties te leggen tussen huidige gebeurtenissen met het verleden willen we de kinderen oorzaak en gevolg laten ervaren. In het kader van onze identiteit staat wij stil bij godsdienstige gebeurtenissen. Zo hebben wij vier vieringen per jaar in de kerk en staan wij stil bij het geloof. Het bespreken van het geloof van de katholieke kerk en andere geloven komen geregeld vakoverstijgend terug. Dit kan zijn naar aanleiding van een viering, een les uit de methode of een gebeurtenis in de wereld. In groep 7 en 8 16

17 wordt specifiek stilgestaan bij het geloof in relatie met de wereld. Zo wordt bij het vakgebied geschiedenis stilgestaan bij de wereldoorlogen en wat voor gevolgen dit heeft in het hier en nu. In groep 8 wordt stilgestaan bij het Vormsel en groep 4 wordt veel tijd besteed aan de Communie. Jaarlijks doet de school mee aan de vastenactie. Kinderen in arme landen staan daarbij centraal. Middels gesprekken in school komt dit jaarlijks terug. De leerlingen zamelen geld in om een bedrag te kunnen doneren aan stichting PIMMA en de parochie. In het kader van lessen over de wereld en het geloof gaan de leerlingen van groep 7 en 8 tweejaarlijks naar het oorlogskerkhof in Margraten waarbij stil wordt gestaan bij de onderwerpen tolerantie, samenleving, waarden en normen. Samen met de parochie wordt in het schooljaar een plan opgezet hoe we het geloof en de hierboven beschreven onderwerpen middels uitstapjes vanaf groep 3, voor leerlingen meer concreet kunnen maken en het geloof meer kunnen laten beleven. Ter bevordering van de sociale redzaamheid maken wij gebruik van de methode Goed gedaan! Deze methode voldoet aan de kerndoelen van sociaal-emotionele ontwikkeling en besteedt aandacht aan inzichten en vaardigheden voor goed (wereld)burgerschap. Deze methode heeft een complete leerlijn van groep 1 tot en met 8 waarin de leerlingen acht schooljaren lang aan twaalf sociaalemotionele competenties werken. Elke competentie heeft zijn eigen leerpad met inzichten en vaardigheden. We werken in concrete kleine stapjes die centraal staan in activiteiten en opdrachten. Tevens werken we op schoolniveau met zes gouden regels die periodiek aan bod komen tijdens gesprekken en lessen. Met behulp van Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) worden de ontwikkelingen van de kinderen jaarlijks in beeld gebracht. De leerkracht kan hiermee inspelen op individuele verschillen of extra aandacht besteden aan situaties die spelen in de groep. Om leren om te gaan met verschillen tussen mensen maken de leerlingen van groep 7 en 8 tweejaarlijks gebruik van het GIPS-project. In dit project gaan de leerlingen met gehandicapte volwassenen allerlei activiteiten doen en staan de leerlingen stil wat voor impact het gehandicapt zijn betekent voor het handelen in de dagelijkse praktijk. Leerlingen van groep 1 en 2 gaan om het jaar naar het Kinderziekenhuis van het AZM. Thematisch wordt in de klas besproken wat voor invloed het ziek zijn kan betekenen voor de leerlingen en hun omgeving. Basisschool de Maasköpkes staat stil bij culturele educatie. Culturele educatie is voor ons werken met uitdagend onderwijs, met verleiden en stimuleren en kinderen vanuit een krachtige leeromgeving ook op een andere manier leren kijken. Culturele educatie heeft veel raakvlakken met andere vakgebieden, met Nederlandse taal en literatuur, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, godsdienst, maatschappij en samenleving, beeldende vakken en techniek. Vaak gebeuren er dingen op dit gebied zonder dat je je er bewust van bent. De kunst is het met deze dingen verder te gaan, te komen tot ontmoetingen, bezoeken en onderzoeken. Wij werken met drie dimensies (dans en muziek, beeldende kunst en toneel). Deze dimensies komen jaarlijks terug waarbij leerkrachten via Kumulus gastdocenten inhuren om lessen in het kader van culturele educatie komen verzorgen. Groep 3 en 4 hebben het schooljaar meegedaan aan het project Toon je Talent waarbij we alle kinderen van deze groep de kans wilden geven om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. 17

18 Vanaf het schooljaar wordt samen met Kumulus en onze cultuurcoördinator bekeken hoe we dit project verder kunnen vormgeven. Binnen de omgeving van school willen we actief burgerschap en sociale integratie vormgeven door intensief samen te werken ouders en verschillende verenigingen. Zo werkt de school samen met de Maaskluivers en de carnavalsvereniging om activiteiten voor de leerlingen te organiseren. Jaarlijks gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 met de ouderen van de jeu des boules vereniging een balletje gooien en heeft de school een bibliotheeksteunpunt gerealiseerd waardoor ouderen ook bij ons op school boeken kunnen lenen. Cultuureducatie We zorgen dat alle disciplines binnen de cultuureducatie in de acht jaar, dat uw kind bij ons op school zit, aan bod komen. Hiervoor hebben we een schema opgesteld dat ons uitganspunt is bij de keuzes voor workshops of andere culturele activiteiten binnen een schooljaar. Kinderliteratuur komt elk jaar aan bod door de aandacht die we besteden aan kinderboeken tijdens de Kinderboekenweek. Jaar Jaar Groep 1-2 Drama Groep 1-2 Dans en muziek Groep 3-4 Beeldend Groep 3-4 NME Groep 5-6 Drama Groep 5-6 Dans en muziek Groep 7-8 Beeldend Groep 7-8 Cultureel erfgoed Tijdsbesteding leergebieden Activiteit/Groep Spel groep ½ 7 7 Taalactiviteiten groep ½ Werken met ontwikkelingsmaterialen groep ½ 2 2 Rekenactiviteiten groep ½ Expressieactiviteiten groep 1/8 Bewegingsonderwijs groep 1/8 Bevordering sociale redzaamheid (wo, godsdienst en burgerschapskunde groep ½ Lezen/Taal groep 3 10 Schrijven groep 1/ Rekenen en wiskunde groep 3/ Kennisgebieden groep 3/ Begrijpend/Technisch lezen groep

19 4/8 Nederlandse taal groep 4/ Engels groep 7/8 1 1 Overige (WO, SEO, Godsdienst en burgerschapskunde) groep 3/ Totaal Deze tijdsbesteding is globaal. Het zorgniveau van de school De afgelopen tijd is er veel aandacht besteed aan de integratie van leerlingen uit het speciaal onderwijs. De WPO is per augustus 1998 ingevoerd, waarbij het traject WSNS zijn wettelijk beslag heeft gekregen. Het doel van deze wet is de integratie van leerlingen uit het voormalig LOM en MLK in het basisonderwijs te bevorderen. Daartoe hebben basisscholen een zorgstructuur gecreëerd, waarin deze leerlingen kunnen worden opgevangen. Een ander traject is de integratie van de zogenaamde rugzakleerling. Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking krijgen een bepaald bedrag aan voorzieningen mee naar het basisonderwijs (leerlinggebonden financiering). Wij vinden het belangrijk om leerlingen met een beperking naar de school in de buurt te laten gaan. Hierbij stellen wij de voorwaarde dat zowel de materiële aanpassingen als de extra zorgmaatregelen goed geregeld moeten zijn. Elke beslissing over de toelating van een leerling zal zorgvuldig overwogen moeten worden. Het is niet mogelijk om vooraf een absoluut aantal zorgleerlingen per groep of per school aan te geven. Elke leerling met specifieke zorgbehoeften heeft begeleiding nodig en dient per geval beoordeeld te worden of de school kan voldoen aan de benodigde onderwijsbehoeften. Er spelen vele factoren een rol bij het wel of niet effectief begeleiden van zo n leerling. Denk hierbij bijv. maar aan de gebouwelijke toestand, de groepsgrootte en de financiële- en normatieve mogelijkheden. Bij de vraag of een leerling met een beperking op onze school geplaatst kan worden zal na overleg met de ouders, een eventuele zorginstantie en het team een beslissing genomen worden. De uitkomst van dit overleg is bindend. Op het moment dat wij niet kunnen voldoen aan de voorwaarden die een goede begeleiding van het kind van ons vraagt, zullen we aan de ouders mededelen dat het kind niet bij ons op school aangemeld kan worden. Leerlingenzorg De bedoeling van Weer Samen Naar School is om kinderen met speciale behoeften zoveel mogelijk op te vangen en te begeleiden in de basisschool. Om dit doel te realiseren is er een samenwerkingsverband opgezet van scholen uit Maastricht en Heuvelland, die een aantal keer per jaar bij elkaar komen om afspraken en beleid te maken, dat gericht is op het behalen van de doelstelling. Wij werken in Borgharen ook vanuit dit zorgsysteem van Weer Samen Naar School. De afspraken worden vastgelegd in het zorgplan voor de hele regio. Onze school heeft dit verder uitgewerkt in een schoolspecifiek zorgplan. Dit ligt op school ter inzage. 19

20 We dragen zorg voor alle leerlingen. Dat betekent dat we ons onderwijs zo adaptief mogelijk proberen te maken. Dat wil zeggen dat we, daar waar mogelijk, rekening houden met de verschillende leerstijlen van de kinderen. We onderscheiden daarbij vijf niveaus van zorg: Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Algemene zorg Extra zorg Speciale zorg na intern onderzoek Extra zorg na extern onderzoek Verwijzing naar speciaal onderwijs De maatregelen, die nodig zijn om een leerling goed te ondersteunen en te begeleiden worden vastgelegd in een handelingsplan (niveau 3 en hoger), dat besproken en ondertekend wordt door de ouders. Niveau 1 Niveau 2 algemene zorg = adaptief onderwijs extra zorg In eerste instantie geeft de eigen leerkracht van het kind middels extra taken en oefenstof vanuit de lesmethodes hulp. Voor een overgrote deel van de leerlingen volstaat deze extra ondersteuning. Niveau 3 speciale zorg na intern onderzoek Op het moment dat deze hulp niet afdoende blijkt, wordt een beroep gedaan op de Intern begeleider (zie hieronder). Deze gaat samen met de leerkracht kijken wat er nodig is om de leerling te begeleiden. Er kan gebruik worden gemaakt van andere hulpmiddelen, dan alleen de methoden. 20

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Basisschool De Maasköpkes

Basisschool De Maasköpkes Basisschool De Maasköpkes Samen leren, groter groeien Schoolgids (Versie 4 juli 2014) 1 Inhoudsopgave Een woord vooraf pag. 4 Hoofdstuk 1: Basisschool de Maaskopkes Geschiedenis pag. 5 Ons team pag. 6

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Basisschool De Maasköpkes

Basisschool De Maasköpkes Basisschool De Maasköpkes Samen leren, groter groeien Schoolgids (Versie 1 juli 2015) 1 Inhoudsopgave Een woord vooraf pag. 4 Hoofdstuk 1: Basisschool de Maaskopkes Geschiedenis pag. 5 Ons team pag. 6

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering:

Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering: Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering: Het aangeven wat een school kan is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat een school kan is van vele factoren afhankelijk. Geld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Schooljaar 2014-2015 Versie 5 05-11-2014 Thomas Hoek Inleiding Waarom Beleid op Huiswerk? Huiswerk is een onderdeel van school, kind en ouders die samen moet werken om het kind

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolgegevens Naam van de school Hoogholtje Adres Mernaweg 55a Postcode 9964 AR Woonplaats Wehe den Hoorn Telefoon 0595-571327 Website-adres www.hoogholtje.nl

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Basisschool De Maasköpkes

Basisschool De Maasköpkes Basisschool De Maasköpkes Samen leren, groter groeien Schoolgids (Versie 7 juli 2016) 1 Inhoud Een woord vooraf... 4 Hoofdstuk 1: Basisschool de Maaskopkes... 5 Ons team... 6 Identiteit... 6 Onze missie...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. Algemeen beeld: Op 9 januari 2014 heeft de inspectie in het kader van VVE peuterspeelzaal Het Kompas en basisschool Van Rijckevorsel bezocht. Het onderstaande plan van aanpak bestaat uit twee delen: De

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl 2013 Actief burgerschap 0 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 : 3 Hoofdstuk 2 : : een doel en een middel

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1

Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Inleiding Anit-pest protocol Wat is pesten? Op de site van het Nederlands Jeugd Instituut staat het volgende: Pesten is een stelselmatige vorm

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD 18 1851 LB HEILOO TEL. 072 5332530 E-MAIL: info@radboud-school.nl januari 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Uitgangspunten bij het protocol verlengen of versnellen...

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie