Notulen vergadering 16 maart 2015, uur, Boscotondo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo"

Transcriptie

1 Notulen vergadering 16 maart 2015, uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr. M. Chmourra (GL), dhr. J. Damen (VVD), dhr. S. Dere (CDA), dhr. J. Hamacher (Lokaal Sterk), dhr. G. Hurks (Helder Helmond), dhr. M. Janssen (Lokaal Sterk), dhr. N. Kaygisiz (PvdA), mevr. L. Maráczi (SP), mevr. D. Meulenbroek (CDA), mevr. W. van Paassen (SP), mevr. A. Raaijmakers (CDA), dhr. M. Selten (D66), dhr. J. Smeets (Senioren 2013), dhr. L. Smits (Helmond Aktief), dhr. A. Spruijt (SP), mevr. S. Stijkel (Senioren 2013), mevr. H. Verouden (FVvL), dhr. N. Zarroy (D66) wethouder Van der Zanden, wethouder De Leeuw en wethouder De Vries mw. M. Boetzkes Dhr. H. Bekkers, dhr. M. Isselt, dhr. R. Verhoeven. 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. - lijst van toezeggingen: Dhr. Janssen op de lijst staat dat we in het voorjaar enkele casussen bespreken. Welke casussen gaan we bespreken? Dhr. Chahim antwoordt: we hebben een discussie gehad hoe we als commissie betrokken kunnen blijven over casussen binnen jeugdzorg en Wmo. De casussen bespreken we in de loop van het jaar, dus dit komt nog. - bestuurlijke kalender 2015: Dhr. Janssen, waar stoelt dit op, is de lijst compleet? Weth. Van der Zanden: de lijst is niet compleet, wordt nog aangevuld. Zodra er meer info is wordt u geïnformeerd. Mevr. Raaymakers antwoordt: deze commissie wilde weten wat er dit jaar op de planning staat, zodat men zich als fractie tijdig kan voorbereiden. - wijziging functie griffie Paul Berkers, continuering griffie werkzaamheden. 2. Vaststellen ontwerpagenda 16 maart Ontwerpagenda is vastgesteld. 3. Notulen van de vergaderingen van 9 februari 2015 Dhr. Hurks: punt 8, staat wat kost het als het op voorhand wordt berekend, moet zijn wat levert het op als het op voorhand wordt berekend. Met inbegrip van bovenstaande wijziging worden de notulen vastgesteld. 4. Technische rondvraag: behandeling van vooraf gestelde technische vragen. Dhr. Smits heeft naar aanleiding van een artikel in het Binnenlands bestuur waar wethouder De Leeuw aangehaald wordt een vraag gesteld over de wijze van wijkgericht werken in Helmond en het inzetten van sociale wijkteams zoals in veel andere steden gebruikelijk. Dit komt aan de orde bij de presentatie wijkgericht werken en de Wmo. 5. Presentatie evaluatie wijkgericht werken Mw. K. van Uden geeft een informerende toelichting op het wijkgericht werken. De evaluatie is voorafgaand aan de commissievergadering aan de commissieleden toegestuurd. Dhr. Chahim: is het naar de toekomst toe nog robuust genoeg of moet het aangepakt worden? Het werven van leden voor de wijkraden speelt dat nog steeds? Veel suggesties zijn goed om te komen tot een update van de nota. Er is al veel verbeterd t.o.v Mogelijk dat de wijken autonomer moeten werken. Hoe kunnen we de toekomst tegemoet komen met een geüpdatete versie van het wijkgericht werken? De wijkwethouders vullen die rol ook verschillend in en de reacties vanuit de wijken zijn ook verschillend. De rol van wijkwethouder moet duidelijk afgebakend zijn. De bewoners vinden het lastig met wie ze nu in eerste instantie moeten communiceren, de wijkwethouder of de portefeuillehouder? Commissie Maatschappij Blz. 1

2 Weth. De Vries: de evaluatie is positief. Over de wens wijkgericht werken 3.0 moeten we goed nadenken, hoe men dingen met de wijk afspreekt en niet teveel in beleid omzetten. We willen initiatieven vanuit de wijk en die als gemeente ondersteunen en faciliteren. Dhr. Zarroy: het is niet helemaal helder waar de verantwoordelijkheden liggen. Is het mogelijk om een schema te krijgen waarin de lijnen duidelijk zijn, hoe wat waar loopt? Zijn de 940 inwoners die de enquête hebben ingevuld representatief genoeg? De wijkraden hebben niet genoeg draagvlak. Wat zijn slimme verbindingen? Een update voor wijkgericht werken ondersteunt D66 van harte. Mevr. Meulenbroek: de raadsleden en professionals zijn niet meegenomen in de evaluatie, dat is een gemis. We willen graag weten of er een notitie o.i.d. komt. Wat is wijkgericht werken en wat niet meer? Wanneer weten we of de doorontwikkeling werkt? Een betere omschrijving van de algemene wethouder, de wijkwethouder, de wijkraad, de ambtenaren en de professionals kan daarbij helpen. Dhr. Smits: waar liggen onze verantwoordelijkheden, wat mogen wij, hebben we adviesrecht, met wie moeten we communiceren? Moet dat met de wijkwethouder of rechtstreeks met de ambtenaar? Wat is de waarde/inbreng van de georganiseerde bewoners i.v.m. het wijkgericht werken. Hoe komen de professionals aan hun klantenbinding? Hoe komen we tot de potentiele Wmo klanten en hoe komen we tot resultaten en hoe kunnen we de kosten bewaken? Dhr. Hurks: 64 % van de bevolking is niet bekend met de wijkraden. Is het smoelenboek alleen professionals of is dat voor iedereen? Dhr. Hamacher: is het proberen greep te krijgen op de wijk of is het gebruik maken van de eigen kracht van de wijk. Wijkgericht werken wordt steeds meer, is de structuur daar wel goed voor? Kunnen mensen dit aan, gaan we dit faciliteren? Zijn de wijkraden een voldoende afspiegeling van de wijk? Hoeveel is een evaluatie waard als weinig mensen weten van de wijkraad. Is de tevredenheid wel terecht om het mee te nemen in ons beleid? Mevr. Verouden: zijn de wijkraden inmiddels op volle sterkte en compleet? Hoe zit het met de ondersteuning en facilitering. Waar komt de legitimering van de wijkraden vandaan? Dat is een belangrijk punt naar de toekomst toe. Dhr. Smeets: er wordt veel verwacht van vrijwilligers. In de praktijk komt het op dezelfde mensen neer. We moeten er niet te licht over denken wat we van bewoners kunnen vragen. Weth. De Vries: draagvlak van de wijkraad t.o.v. de inwoners. Het is ons eerste aanspreekpunt, het zal nooit draagvlak krijgen van de hele wijk. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente om te kijken of het beleid dat we maken voldoende draagvlak heeft. Dhr. Chahim: draagvlak vanuit de wijkraden doen we al lang. We moeten ook de verantwoordelijkheid van burgers aanspreken. We mogen de vrijwilligers ook het vertrouwen geven. Mevr. Meulenbroek: draagvlak en legitimiteit zijn 2 verschillende dingen. Wie heeft nu precies de verantwoordelijkheid? Weth. De Vries: we hebben te maken met verschillende beleidsvelden. We moeten constant het gesprek aangaan. Niet alle wijkraden zijn op volle sterkte, maar er wordt wel aan gewerkt, daar zijn we mee in gesprek. Iedere wijkraad heeft een wijkadviseur die meekijkt. Mevr. Van Uden: er is meer dan alleen de wijkraden, ook de netwerken in de wijk. Er zijn ook goede buurtcommissies. Dhr. Zarroy: daarom de vraag waar de verantwoordelijkheden liggen. Mevr. Van Uden: de buurt kijkt zelf waar ze mee bezig willen zijn en wat ze op willen pakken. De wijkraden krijgen elk jaar een budget en ze moeten daar elk jaar verantwoordelijkheid voor afleggen waar ze het aan besteed hebben. Weth. De Vries: we maken een smoelenboek voor elke wijk. Wij kijken met de wijkraden hoe zij zich online manifesteren en we kijken met hun mee hoe goede ideeën uitgevoerd worden. Dhr. Hurks: is het smoelenboek voor de hele Helmondse bevolking toegankelijk? Mevr. Van Uden: het is in eerste instantie voor de professionals. Het hangt aan een wijkplatform. Elke wijk heeft op het wijkplatform een startpagina waar allerlei algemene info te vinden is. Weth. De Vries: professionals zijn wel meegenomen in een sessie om hierover door te praten, raadsleden niet aan de voorkant. Er zitten 1000 mensen in het stadspanel, het is een gemêleerd gezelschap en die is representatief voor de stad. Wij bespreken ook met de wijkraden hoe ze ervoor zorgen dat ze aanwezig zijn. Mevr. Raaymakers: wanneer een groep bewoners iets wil realiseren kan men rechtstreeks contact opnemen met de wijkraad, maar men kan ook een brief sturen naar de gemeente. We kunnen als gemeente ook de wijkraad en individuele initiatiefnemers bij elkaar brengen. Weth. De Vries: dat is ook het streven aan de voorkant; het in contact brengen met elkaar. Wij komen nog terug op de rol van de wijkwethouder. De vraag van het CDA neemt wethouder mee terug. Commissie Maatschappij Blz. 2

3 6. Presentatie voortgang van de Wmo en jeugdzorg Mw. W. Teeuwen en mw. Y. Hoeben lichten Wmo respectievelijk Jeugdzorg toe. Dhr. Chahim: er is veel onrust in het land over de ouderbijdrage. De staatssecretaris heeft aangekondigd een onderzoek te doen naar in hoeverre dat de toegang tot de zorg belemmerd. Er is een aantal gemeenten die besloten hebben de ouderbijdrage te bevriezen. Heeft deze discussie ook binnen Peel 6.1 plaatsgevonden en wat was onze afweging daarin? Weth. De Leeuw: we wachten op het onderzoek van de staatssecretaris. In principe is de bezuiniging ingerekend. Dhr. Janssen: de lijst van de SVB wordt gescreend, over hoeveel personen en bedragen gaat het? Mevr. Hoeben: het zijn onvolledigheden, dat komt door de digitalisering. Het ligt deels bij de klant, deels bij SVB. We kijken samen met de SVB waar zaken ontbreken. Als het nodig is wordt vanuit de gemeente gevraagd gegevens aan te vullen. Er moeten 600 pgb houders gecontroleerd worden vóór 1 april, dat is het noodscenario. Wij streven ernaar de controles uitgevoerd te hebben. Dhr. Selten: wat voor alternatieve scenario s worden onderzocht? Weth. De Leeuw: we gaan ervan uit dat BJZ per 1-4 gecertificeerd is. Dhr. Selten: zijn er gevallen bekend die schrijnend zijn en hoe worden die opgepakt? Mevr. Hoeben: dan wordt er contact opgenomen met ons of SVB, daar zitten aan beide zijden mensen die direct zaken kunnen regelen. Dat is het responsteam, dat werkt goed en snel. Mevr. Raaymakers: CDA wil op dit gebied zorginstelling en huisvesting niet bij elkaar hebben. We zijn nu een oplossing aan het zoeken die dezelfde richting op gaat. Moeten we er nu niet een scheiding in aanbrengen? Mevr. Verouden: huishoudelijke hulp, keukentafelgesprekken; als men meer uren wil, zou dat kunnen en die worden dan ook door de gemeente ondersteund. Dhr. Smeets: er zijn 2000 ouderen verleid uit de verzorgingshuizen te vertrekken en weer zelfstandig te gaan wonen. Zijn er in Helmond gevallen bekend, zo ja, wil de gemeente er dan op toezien dat er aan deze mensen de nodige aandacht wordt besteed en als ze terug willen ze daarbij te helpen. Dhr. Janssen: volledige onafhankelijkheid voor cliënten, wat betekent dat? Hoe zorgen we dat het bij de mensen bekend wordt. Dhr. Smits: is er financieel risico voor de gemeente i.v.m. de financiële problemen bij ONZ? Weth. Van der Zanden: we hebben geen contract voor huisvesting bij ONZ, maar bij ONZ is dat gekoppeld. Als iemand daar geen zorg meer krijgt verliest hij ook zijn huisvesting. We gaan met de zorgaanbieders, die de cliënten op kunnen vangen praten, ook over de huisvesting. We zijn ook actief in gesprek met cliënten die bij ONZ wonen. We zorgen voor een vangnet voor deze cliënten dat ze goed over kunnen gaan. Mevr. Raaymakers: we voorzien de komende jaren grote problemen ontstaan. Verzoek van CDA om het uit elkaar te trekken. Dhr. Zarroy: er is toch een zorgcontract en een huurcontract? Weth. Van der Zanden: de zorgen zijn terecht. We zijn met onze partners in gesprek om te kijken wat er op ons af komt. Mevr. Teeuwen: het oude systeem werkt niet meer. Toewijzen van woningen bij urgentie gaat via de gemeente. We krijgen zo ook een goed beeld van de behoefte en gaan in gesprek met de corporaties over wat er nodig is. Weth. Van der Zanden: 4 certificaten zijn er uitgereikt voor onafhankelijke cliëntondersteuners. Ondersteuners van MEE zijn ook onafhankelijk. We hebben contact met de KBO s etc. om mensen te informeren hoe ze in contact kunnen komen met een cliëntondersteuner. Ook via de media etc. zo breed mogelijk uitdragen. We hebben aan ONZ gevraagd vóór 24-3 inzicht te geven van de financiele situatie, zodat we op basis daarvan kunnen kijken wat voor gevolgen het heeft voor de zorgcontinuïteit. De gemeente is niet verantwoordelijkheid voor de schuld van ONZ. Er zijn géén gevallen bekend van mensen die gevraagd zijn het verzorgingshuis te verlaten. Mevr. Teeuwen: huishoudelijke hulp toelage; mensen kunnen extra hulp inkopen voor extra dingen, een gedeelte betaalt de gemeente een gedeelte betalen ze zelf. Er zijn ook pluspakketten, maar dat is een andere vorm van dienstverlenen. Dhr. Zarroy: wat als de 10 cliënten niet worden opgenomen door andere zorginstellingen. Weth. Van der Zanden: we hebben op dit moment voldoende vertrouwen dat die worden opgevangen door een andere zorgaanbieder. 7. Nota onderzoek Wmo en Kunst&Cultuur subsidies rekenkamercommissie Dhr. Damen: VVD onderschrijft het rapport en de conclusies. VVD is het niet eens met de kanttekeningen op cultuurbeleid. De onafhankelijke onderzoeken die gedaan zijn moet men respecteren en Commissie Maatschappij Blz. 3

4 men moet gaan zoeken naar oplossingen zoals voorgesteld en aangedragen, daar moet men op terug komen. Met name de financiële paragraaf is een belangrijk item. Dhr. Smeets onderstreept de 7 aanbevelingen. Per wanneer worden die opgevolgd? Men wacht op de concretisering van eigentijdse visie, beleidsdoelen, procesmodel, eisen aan subsidie ontvangers etc. Voor wie en onder welke voorwaarden is e.e.a beschikbaar? De algemene subsidieverordening 2009 en de nadere regels 2009 zullen in een eigentijds concept moeten worden gegoten. Dhr. Hamacher: hoe wordt de koppeling met het veld gemaakt? Dhr. Hurks: worden de beoogde doelen wel behaald? Mevr. Van Paassen: SP kijkt uit naar de resultaten van de gesprekken met de vrijwilligersorganisatie en wil graag op de hoogte gehouden worden. Wanneer komt de nota kunst en cultuur? Dhr. Dere: CDA zou het goed vinden als de commissie omgeving een geheel nieuwe start zou maken op het gebied van kunst en cultuur want formeel gezien hebben we nu alleen een cultuur kompas dat erg abstract is. Er zijn weinig handvatten tussen beleidsdoelen en resultaten. Hoe efficiënt is het om met afzonderlijke deelnota s te werken? Over de 1 mlj. structurele bezuinigingen die eraan komen en de willekeur aan losse subsidiebedragen dienen afspraken gemaakt te worden. Dhr. Zarroy: D66 kan zich vinden in de aanbevelingen. Zorg dat er aan de voorkant criteria zijn zodat we weten waar subsidie aan gegeven wordt, vooral de professionele organisaties. Dhr. Chahim: nieuwsgierig naar het plan van het college om subsidies te uniformeren. Weth. De Leeuw: t.a.v. uniformeren van subsidies, we zijn langzaam gegaan naar een resultaat beoordeling, we gaan nu in gesprek met de organisaties. Er moet een balans zijn wanneer je sturing geeft met geld en wanneer je het helemaal dicht regelt en het initiatief afbreekt. In het Wmo subsidieprogramma worden de eerste stappen gezet. Bij cultuur moet een enorme bezuinigingsslag gemaakt worden, zij krijgen een stuk minder subsidie. Daarover zijn we met elkaar in gesprek. Dhr. Hamacher: Wmo en cultuur, wordt het onderwerp ook behandeld in de commissie Omgeving? Hoe zit het financieel? Weth. De Leeuw: nee, het wordt niet in een andere commissie behandeld wel de voortzetting van de discussie. Dhr. Dingen: de mensen van de rekenkamercommissie zijn geen onderzoekers. Als er een onderzoek gedaan moet worden benaderen ze een onderzoeksbureaus. Er komen altijd 3 offertes. Men kijkt naar de prijs/kwaliteit verhouding. Het budget stelt de raad jaarlijks vast. Het onderzoek was geen fraudeonderzoek. Wij zijn niet naar de instellingen toegegaan. Advies: alle fracties geven, na inzage van de stukken en gehoord de gegeven toelichting, een positief advies inzake dit voorstel 8. Leges kinderopvang Dhr. Chahim: de ,-- wordt bekeken in de VJN. Dhr. Selten: D66 kan instemmen met het voorstel. Dhr. Spruijt: is het redelijk dat we de kosten voor inspectie elders neerleggen. SP wil weten of men dat goed ziet voordat ze instemmen met het voorstel. Dhr. Hurks kan zich niet vinden in de leges voor kleine gastouders. Voorstel om het terug te brengen tot 0,--. De dekking uit incidenteel bij de VJN bekijken. Mensen die voor 6 kinderen zorgen, mogen wel gefaciliteerd worden vanuit de gemeente. Dhr. Selten: waarom bent u niet eerder met dit voorstel gekomen. Dhr. Janssen: 418,-- is voor een beginnend gastouder een hoog bedrag. Gastouderbureaus die moeten 666,-- gaan betalen. Bij weinig klanten is dat ook erg fors. Een mogelijkheid om dit te omzeilen is dat men zich dan in een andere gemeente gaat vestigen, want het gastouder zijn en het gastouderbureau hoeft niet binnen dezelfde gemeentelijke grenzen te zijn. Zijn er binnen de Peel afspraken over? Klopt het dat wij i.h.k.v. het gemeentefonds een bijdrage krijgen voor de uitvoering van de Wet Kinderopvang? Zo ja, hoeveel is dat en waar gebruiken we dat voor. Alle raadsvoorstellen zouden voorzien zijn van een duidelijke financiële onderbouwing. Onvoorzien lijkt ons niet de meest geschikte post. Dhr. Zarroy: bij de begroting is het aangehouden en afgesproken dat we dit in de commissie willen bespreken. Iedereen had zich kunnen voorbereiden. Het college komt nu met een voorstel dat min of meer afgekraakt wordt. Mevr. Stijkel: een nieuw adres hoeft niet automatisch aan alle gangbare eisen te voldoen, hoe gaan we daar mee om? Ons inziens zou een nieuw adres opnieuw beoordeeld moeten worden en de kosten die er voor gemaakt worden. Weth. De Leeuw: het voorstel vanuit het college was dekkend. We hebben een tijdelijke oplossing Commissie Maatschappij Blz. 4

5 gevonden die we structureel gaan afdekken. We maken bepaalde kosten wel, maar die worden niet in rekening gebracht. Het voorstel is niet in Peel 6.1 behandeld. De GGD doet 5% tot 10% per jaar aan onverwachte controles bij gastouders. Mevr. Proost: als een gastouder wil starten dient het gastouderbureau een aanvraag in. Er wordt een inspectie uitgevoerd door de GGD, als die akkoord is, dan wordt de gastouder geregistreerd. Voor die handeling vragen we leges, elke volgende vraag is een nieuwe handeling daar worden kosten voor gemaakt, maar die brengen we niet in rekening. De keuze in dit voorstel is om de gastouder éénmalig te belasten. Regelmatig overleg met MRE en Peel is nu nog een brug te ver. Onze leges gaan alleen over de GGD kosten. De aanvraag wordt gedaan bij de gemeente waar de gastouder woonachtig is. Wij krijgen een geringe bijdrage voor toezicht en handhaving. Advies: Helder Helmond, Senioren 2013, SP, Lokaal sterk en PvdA maken een voorbehoud. De overige fracties zijn akkoord. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit om uur de vergadering. Commissie Maatschappij Blz. 5

Notulen vergadering 13 juni 2016, uur, Boscotondo

Notulen vergadering 13 juni 2016, uur, Boscotondo Notulen vergadering 13 juni 2016, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Hamacher P. Berkers Dhr. C. v.d. Burgt, dhr. M.

Nadere informatie

Notulen vergadering 14 december 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 14 december 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 14 december 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. H. Bekkers (Lokaal Sterk),

Nadere informatie

Notulen vergadering 14 maart 2016, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 14 maart 2016, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 14 maart 2016, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Hamacher P. Berkers Dhr. H. Bekkers (Lokaal Sterk),

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er wordt melding gemaakt van de afwezigen.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er wordt melding gemaakt van de afwezigen. Notulen vergadering 22 juni 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. H. Bekkers (Lokaal Sterk),

Nadere informatie

2. Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van de technische rondvraag. Geen.

2. Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van de technische rondvraag. Geen. Notulen 8e vergadering, 2 juli 2015 Commissie Bestuur en Economie Aanwezig: Voorzitter: J. van Aert Commissiegriffier: F. Coppes Leden: Dhr. S. vd Brug (VVD), dhr. C. vd Burgt (VVD), dhr. M. Chahim (PvdA),

Nadere informatie

Notulen vergadering 17oktober 2016, uur, Boscotondo

Notulen vergadering 17oktober 2016, uur, Boscotondo Notulen vergadering 17oktober 2016, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Leden commissie M: Portefeuille: Voorzitter: Griffie: Notulist: Afw. m.k. Afw. z.k. Dhr. M. Chahim (PvdA), Dhr. M. Chmourra

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Artikel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 28-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a Raadsnotitie Agenda nr. 11a Onderwerp: Informatieve notitie betreffende visie cliëntondersteuning Soort: Informatieve notitie Opsteller: I.G.A. van Gerven-van Leeuwen Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

Notulen vergadering: 24 september 2012, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering: 24 september 2012, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering: 24 september 2012, 19.30 uur, Boscotondo Commissie S Aanwezig: Voorzitter: Cie.griffier Leden cie. S: Portefeuille: Notuliste: Afwezig: H. van Dijk (voorzitter) C. Dahmen H. Bekkers

Nadere informatie

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober 2014. De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Van 9 december 2014 openbaar

Van 9 december 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 2 december 2014. Advies Akkoord. BW-007610 2 Onderwerp Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China) CS Advies 1. Instemmen met het document Internationale

Nadere informatie

Portefeuillehouders : wethouder E. de Vries, wethouder P. Smeulders, wethouder F. Stienen

Portefeuillehouders : wethouder E. de Vries, wethouder P. Smeulders, wethouder F. Stienen Notulen 8e vergadering, 14 oktober 2014 Commissie RF Aanwezig: Voorzitter CDA VVD PvdA SP Helmond Aktief D66 SDOH/HB Helder Helmond Groen Links Senioren 2013 : dhr. N. Zarroy : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Informatiebijeenkomst vrijwilligers- en subsidiebeleid 11 april 2016 Programma Presentatie vrijwilligersbeleid Presentatie subsidiebeleid Vragen algemeen Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Inspectierapport Smarttkids Veenendaal (GOB) Gouwe NK Veenendaal Registratienummer

Inspectierapport Smarttkids Veenendaal (GOB) Gouwe NK Veenendaal Registratienummer Inspectierapport Smarttkids Veenendaal (GOB) Gouwe 1 3904NK Veenendaal Registratienummer 234419805 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Veenendaal Datum inspectie: 12-05-2016 Type

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Openbare vergadering van de opinieraad Samenleving. Datum vergadering : 22 maart 2016

Openbare vergadering van de opinieraad Samenleving. Datum vergadering : 22 maart 2016 Openbare vergadering van de opinieraad Samenleving Datum vergadering : 22 maart 2016 Aanwezig (leden) : L.M. Bolders, R.A.H. Boussen, A.P.C.M. Gelten, C. Jaspers, H.S. Kielman, E. van Oevelen-Theunissen,

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau MiKado (GOB) Buitenerf 132 4824HL BREDA Registratienummer 165157471

Inspectierapport Gastouderbureau MiKado (GOB) Buitenerf 132 4824HL BREDA Registratienummer 165157471 Inspectierapport Gastouderbureau MiKado (GOB) Buitenerf 132 4824HL BREDA Registratienummer 165157471 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 27-07-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 toezegging Datum toezegging status Verwachte 1. Jaarstukken 2007: Huisvesting sportaccommodaties Het

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560

Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560 Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 17-12-2015 Type

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid 15/2003 Registratienummer 2.62145 Opgesteld door, telefoonnummer Paula Croonen, 2261 Programma Cultuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid

Nadere informatie

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen).

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen). P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda Onderwerp Subsidie 2010 OMFL Beslispunten 1. Kennisname van het jaarplan en de begroting 2010; 2. Voor 2010 een subsidie van maximaal 1.060.000 euro aan de OMFL

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG. Indiener: Joke Hubert. Datum indiening vraag:30 maart. Datum verzending antwoord: 6 april 2016

SCHRIFTELIJKE VRAAG. Indiener: Joke Hubert. Datum indiening vraag:30 maart. Datum verzending antwoord: 6 april 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Joke Hubert Datum indiening vraag:30 maart Datum verzending antwoord: 6 april 2016 Formulering: De PvdA vindt het positief dat, ondanks een aanvankelijk negatieve grondhouding

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Gemeente Helmond SAMENLEVING Commissie S

Gemeente Helmond SAMENLEVING Commissie S Gemeente Helmond SAMENLEVING Commissie S Notulen vergadering: 24 april 2006, 19.30 uur, Boscotondo Aanwezig: Voorzitter: Cie.griffier: Leden: Portefeuille: Adviseurs: Notuliste: Afwezig: L. den Breejen

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Van afdeling : BOO Opgesteld door: R. den Ottelander / J. Quartel (QUA)

Van afdeling : BOO Opgesteld door: R. den Ottelander / J. Quartel (QUA) gemeente Hardinxveld-Giessendam RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Datum: 25 juli 2016 Zaaknr.: 052315427 Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: R. den Ottelander / J. Quartel (QUA) Portefeuillehouder

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 13-09-2011 Openbaar Onderwerp : Onderzoek onafhankelijk weekblad Wormerland Bijlagen besloten Portefeuillehouder(s) : P. C. Tange Afdelingshoofd/hoofd

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Aanwezig: A. Tulmans, F. Verdonschot, P. Nouwen, J. op de Ven, M. Janssen-Tijssen, J. Lucassen, C. Verhaegh

Nadere informatie

Commissie Mens & Samenleving

Commissie Mens & Samenleving Besprekingsschema PGB 2016 in de beide raadscommissies (De bespreking van de PGB in de commissies is zoveel mogelijk ingedeeld aan de hand van de in de PGB gehanteerde programma indeling) Commissie Mens

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Inspectierapport SharedCare (GOB) Torenstraat 16 9891AG EZINGE Registratienummer 214980261

Inspectierapport SharedCare (GOB) Torenstraat 16 9891AG EZINGE Registratienummer 214980261 Inspectierapport SharedCare (GOB) Torenstraat 16 9891AG EZINGE Registratienummer 214980261 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Winsum Datum inspectie: 12-02-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 20 mei 2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Inkoopdocument Jeugdzorg Wmo/AWBZ Afdeling : Sociaal Domein Ambtenaar

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Nanny in het Noorden (GOB) Fonteinkruid 30 8445 RX HEERENVEEN Registratienummer 880423043

Inspectierapport Gastouderbureau Nanny in het Noorden (GOB) Fonteinkruid 30 8445 RX HEERENVEEN Registratienummer 880423043 Inspectierapport Gastouderbureau Nanny in het Noorden (GOB) Fonteinkruid 30 8445 RX HEERENVEEN Registratienummer 880423043 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

- MR-actueel nr. 3, maart 2014 - MR magazine nr. 2 maart 2014 - MR magazine nr. 3 mei 2014 - Info MR nr.1 maart 2014

- MR-actueel nr. 3, maart 2014 - MR magazine nr. 2 maart 2014 - MR magazine nr. 3 mei 2014 - Info MR nr.1 maart 2014 Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.30 21.30 uur, Datum: woensdag 21-5-2014 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Jan Provily Notulist: Anja 1. Vaststellen agenda 2. Post / mededelingen 5 minuten 3. Notulen

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie en zorg

Maatschappelijke participatie en zorg initiatiefvoorstel datum vergadering 9 november 2015 agendapunt 12 volgnummer 15-166 onderwerp De gemeenteraad op zoek naar het verhaal achter de cijfers van Wmo en Jeugdhulp behandelen in raadscommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Inleiding. Aanpak

Inleiding. Aanpak 04-02-2016 Rekenkamerbrief Huisvesting brandweerkazerne en gemeentewerf, behorend bij het rapport Een goed raadsvoorstel is het halve werk, onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen van de gemeente

Nadere informatie

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009 Toezeggingen raadscommissies en raad tot en met 3 november 2008 commissie datum korte omschrijving portefeuille houder planning Regelgeving 17-10-07 Evaluatie project Nazorg Eind 2008 ex-gedetineerden/nog

Nadere informatie

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS COSA nummer Z2014 12696 DATUM 08 december 2014 naam redacteur mw. M. Bakker/ M. Yacoub afdeling SLB portefeuillehouder G. Postma onderwerp

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Vechtdal (GOB) Blanckvoortallee 6 7773AH HARDENBERG Registratienummer 175078944

Inspectierapport Gastouderbureau Vechtdal (GOB) Blanckvoortallee 6 7773AH HARDENBERG Registratienummer 175078944 Inspectierapport Gastouderbureau Vechtdal (GOB) Blanckvoortallee 6 7773AH HARDENBERG Registratienummer 175078944 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie: 23-04-2015

Nadere informatie

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Achtergrond In oktober heeft een uitvraagronde plaatsgevonden waarin de fracties van de gemeenteraden van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Tarief Hulp bij

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie?

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Wat zijn de ervaringen en wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 1 oktober 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben?

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / R.G.J, ter Beek. Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / R.G.J, ter Beek. Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200612 111111111 / 421707 R.G.J, ter Beek WZ OA ONDERWERP AGENDANUMMER Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es.

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Onderwerp : Voorstel inzake garantstelling derde kunstgrasveld DES Programma : 6. Cultuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag.

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag. Voorstel aan de Raad Onderwerp : Vaststelling subsidieplafond en jaarprogramma Raadsvergadering : 10 november 2011 agendapunt : Portefeuillehouder : M.P. Groffen datum : Bestuurlijk kader : Samenleving:

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Portefeuillehouder. Onderwerp Wijziging Besluit en Beleidsregels Wmo 2015 gemeente Hollands Kroon.

Portefeuillehouder. Onderwerp Wijziging Besluit en Beleidsregels Wmo 2015 gemeente Hollands Kroon. *BARCODE* Voorstel college Portefeuillehouder M.M.J. van Gent Fatale datum Ja Van André Ruijter Afdeling Samenleving Datum B&W-vergadering 19 juli 2016 Communicatie Ja Nee Volgnummer 9 B&W-agenda Openbaar

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen Gemeente Woerden

Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen Gemeente Woerden Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen 2012 Gemeente Woerden 1 1. Inleiding Goede en verantwoorde kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn belangrijke aandachtspunten in de huidige

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie