Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug"

Transcriptie

1 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B Terugblik op bijeenkomst Brabantstad van vandaag in Tilburg; Helmond organiseert e.v. bijeenkomst, d.i. 27 januari 2015; weth. De ries en secretaris werken een programma uit. Terugkoppeling laatste SRE-DBvergadering, ; aandacht ambtelijke voorbereiding. Ter bespreking, zie overzicht uitnodigingen B De lijst wordt geactualiseerd 4. St Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / GZ Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug In te stemmen met de gewijzigde "Overeenkomst uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug". 5. vdz Samenleving en Economie / MOD Anonieme hulp op afstand In te stemmen met: 1. het voornemen tot het verlenen van een subsidie van afgerond aan de LEgroep t.b.v. de uitvoering van de dienst Anonieme Hulp op Afstand in 2015; 2. het verlenen van een subsidie van in 2014 aan de LEgroep voor de opstartkosten van de dienst anonieme hulp op afstand; 3. het afdekken van de subsidie in 2014 uit de reguliere begroting 2014: programma St Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / PBH Uitnodiging start bouw spooronderdoorgang Kasteelherenlaan 6 november 2014 Akkoord te gaan met bijgevoegde uitnodiging en adressenbestand

2 7. B Hoofdafdeling Financiën en Control 2e wijziging begroting 2014 eiligheidsregio Brabant-Zuidoost (RBZO) Aan de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met: - 2e wijziging van de begroting 2014 RBZO; - de financiële gevolgen voor onze gemeente verwerken via begrotingswijziging 25. en daarnaast: bijgaande conceptbrief aan de RBZO, de commissie MO&E gehoord, voor te leggen aan de gemeenteraad; 8. St Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / RO aststelling uitwerkingsplan Brandevoort II - Doornweg In te stemmen met de becommentariëring van de ingediende zienswijzen en de indieners na de vaststelling te berichten conform de bijgevoegde concept-brieven. 2. Het uitwerkingsplan Brandevoort II - Doornweg 18 vast te stellen conform bijgevoegd uitwerkingsplan en besluit 9. Sm Stafbureau Gemeentesecretaris Bodemvervuiling park Goorloop-Noord De fractie Groen Links in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage berichten. 10. Sm Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / MI Aanwijzing jaarwisseling, carnaval en koningsdag/nacht als collectieve festiviteiten De periode van 31 december 2014 tot en met 1 januari 2015, de periode van 13 februari 2015 tot en met 17 februari 2015 en de periode 26 april 2015 tot en met 27 april 2015 aanwijzen als collectieve festiviteiten overeenkomstig bijgaand conceptuitvoeringsbesluit. 2. Het uitvoeringsbesluit als bedoeld onder 1 op de gebruikelijke wijze bekendmaken.

3 11. d Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / BOR 4e Wijziging Bomenkaart en Bomencatalogus Helmond 2009 en de vaststelling van de nieuwe Beleidsregel bescherming bomen in Helmond 2014 ast te stellen de 4e wijziging Bomenkaart en Bomencatalogus Helmond 2009 (zie bijlage 1); 2. ast te stellen de Beleidsregel bescherming bomen Helmond 2014 (zie bijlage 2); 3. De besluiten onder punt 1 en 2 op gebruikelijke wijze bekend te maken. 12. Sm Stafbureau Gemeentesecretaris Procedure begroting De fractie Senioren 2013 in de vorm van een vraag-en antwoord bijlage berichten conform bijgaand concept. 13. d Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / GZ Aankoop van de strook grond voor de woning Bruhezerweg 49 te Helmond van de heer en mevrouw Mülders Overeenkomstig het bepaalde in artikel 160 lid 1 sub e van de gemeentewet te besluiten om: 1. tot aankoop over te gaan van een perceel grond, gelegen te Helmond, voor de woning aan de Bruhezerweg 49, kadastraal bekend gemeente Helmond sectie O nummer 3035 (gedeeltelijk), groot ca. 27 centiare, eigendom van de heer J.P.M. Mülders en mevrouw M.J.H.M. Mülders-erkooijen, voor een koopprijs 4.515,- k.k.; 2. aan de heer en mevrouw Mülders de kosten voor de aanpassingen van hun tuin te vergoeden voor een bedrag van 1.840,-; 3. een bodemonderzoek van de aan te kopen grond achterwege te laten. 14. vdz Samenleving en Economie / MOD Subsidieprogramma ersterken lokale netwerken in te stemmen met een subsidieverlening van middels vaststelling van het Subsidieprogramma ersterken lokale netwerken 2015 (professioneel- en vrijwilligersdeel) waarvan onder voorbehoud is van besluitvorming door de gemeenteraad; 2. in te stemmen met het toepassen van de hardheidsclausule voor een aantal te laat ingediende subsidieaanvragen, te weten Buurtvereniging Onder Ons, RKH Oranje Wit, T Shaile en oetbalvereniging H Helmond;

4 3. in te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van het Subsidieprogramma ersterken lokale netwerken 2015 in het administratieve deel van de 1 e nota van wijziging2015; 4. het Subsidieprogramma ersterken lokale netwerken 2015 (professioneel deel) ter kennisname toe te sturen aan de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief; 5. de gemeenteraad voor te stellen om, gehoord het advies van de commissie MO&E: a) de beoogde bezuiniging op vrijwilligersorganisaties van in de jaren 2015 en 2016 af te dekken uit het frictiebudget bezuinigingen ; b) de financiële gevolgen voor de begroting te verwerken in begrotingswijzigingen en en de consequenties voor 2016 te betrekken bij het opstellen van de begroting Sm Hoofdafdeling Financiën en Control Beschikbare stellen financiële gegevens voor ontsluiting voor iedereen (verzoek Openspending.nl) In het kader van transparantie besluiten om de financiële gegevens (I-3 verantwoording aan CBS) ook beschikbaar te stellen aan Openspending.nl voor ontsluiting en daarmee in principe beschikbaar te stellen voor iedereen. Daarbij wel rekening houden met mogelijke onzuivere conclusies en onverwachte bijeffecten. ; over één jaar evalueren. 16. vm Dienst Samenleving en Economie/ EC/EA Exit BOM Induma- oost 1. Instemmen met de financiële exit van BHB capital (onderdeel van BOM bedrijfslocaties), uit het project Induma-oost 2. Instemmen met de in het collegevoorstel nader toegelichte voorwaarden gekoppeld aan de financiële exit. 3. Indien u akkoord gaat met de in beslispunt 1 en 2 bedoelde voorwaarden, de brieven "bevestiging exitvoorwaarden Induma oost" en de "uitvoeringsbrief" te ondertekenen B Griffie Notitie werkgroep herziening raadscommissies en vergaderschema Kennis te nemen van de notitie werkgroep herziening raadscommissies. 2. kennis te nemen van het vergaderschema 2015.

5 18. vdz Samenleving en Economie / ZP Tijdige en zorgvuldige overgang van indicatie op basis van uren naar resultaat bij huishoudelijke ondersteuning in de vorm van zorg in natura. v Akkoord gaan met: Wijziging van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning peelgemeente Helmond 2014 als volgt: A. Het tweede lid van artikel 5.1 wordt vervangen en komt te luiden: De voorziening die verstrekt kan worden is huishoudelijke ondersteuning HO) en bestaat uit één van de volgende twee onderdelen: a. HO basis b. HO plus Huishoudelijke ondersteuning heeft als doel het resultaat een schoon en leefbaar huis en bevat geen ondersteuning uitgedrukt in uren per week en taken. 19. d Samenleving en Economie / MOD Wijkactieplan Brandevoort in te stemmen met het wijkactieplan Brandevoort wijkwethouder de Leeuw machtigen het wijkactieplan namens het college te ondertekenen. B College stemt in met voorstel, behoudens onderdeel 2; de wethouder Wijken (weth. De ries) ondertekent volgens de gemaakte afspraken. 20. vdz Hoofdafdeling Bestuur en eiligheid / BJZ Bezwaar tegen besluit om gehandicaptenparkeerkaart voor de duur van een jaar toe te kennen ( ) Niet terugkomen op het bestreden besluit. 21. St Stafbureau Gemeentesecretaris ragen Diverse fractie Sportgala De fracties SDOH-HB, PvdA, Senioren en D66 in de vorm van een vraag en antwoordbijlage berichten..

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. 07 742 Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: 09.30 15.30 uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw

Nadere informatie

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld.

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 december 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 9 februari Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey (vanaf punt IV-6) en Nuijt, alsmede secretaris

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015. Afwezig:

Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015. Afwezig: Openbare lijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris (waarnemend) Communicatie Notulist Afwezig: H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. Velthuis

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie