Nummer januari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 20 27 januari 2009"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Nummer januari 2009 NPHF nieuws Nieuwjaarstoespraak van Niek Klazinga, voorzitter van de NPHF Utrecht, 15 januari 2009 Een gezonde crisis De huidige economische crisis is ook een periode van kansen, zeker voor de public health. Voorzitter Niek Klazinga van de NPHF ziet ten minste vijf mogelijkheden om van een economische crisis een gezonde crisis te maken. Klazinga: Reden voor de NPHF om niet passief te gaan zitten wachten op mogelijke negatieve gezondheidseffecten. De economische teruggang is een feit en beheerst de politieke discussie. Overheden nemen allerlei maatregelen om de effecten te verzachten en van diverse kanten is al aangegeven dat economisch herstel niet losgekoppeld moet worden van andere mondiale vraagstukken zoals het milieu. Een invalshoek die minder voor het voetlicht is gekomen is die van de public health. Welke zijn de gezondheidseffecten van een economische crisis en hoe kan gericht beleid ertoe bijdragen dat nadelige effecten worden voorkomen en nieuwe mogelijkheden worden benut? Hoewel de literatuur over de effecten van economische crises op de volksgezondheid laat zien dat effecten in de geïndustrialiseerde wereld meestal niet tot merkbare verschillen in levensverwachting leiden (Finland, Japan, ZO-Azië), is ook bekend dat een scherpe economische teruggang in landen die geen sociaal vangnet kennen (de voormalige Sovjet-Unie, veel Afrikaanse en diverse Zuid-Amerikaanse landen) wel degelijk tot hogere of versnelde mortaliteit aanleiding geeft. Vanuit een public health perspectief zijn er ten minste vijf aangrijpingspunten om van een economische crisis een gezonde crisis te maken. 1. De mogelijkheden die de crisis biedt om tekorten op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg op te lossen. Een van de grootste problemen die de gezondheidszorg bedreigd is het tekort aan personeel. Juist in een periode van economische recessie wordt het aantrekkelijker om in de zorg te werken. Gekeken zou moeten worden hoe dit effect te maximaliseren. Wanneer de overheid verstandig genoeg is om niet op de zorg te bezuinigen en de mogelijkheden voor groei in vooral de ouderenzorg niet tegen te gaan, kan de crisis wel eens een blessing in disguise blijken. 2. Gezond consuminderen Te verwachten valt dat bij het teruglopen van het bestedingspatroon van de Nederlander er kritischer geconsumeerd zal worden. Juist dan is het van belang om te zorgen dat de goedkope keuze voor bijvoorbeeld voedsel en vervoer ook de gezonde keuze is. 3. Geen toename sociaaleconomische gezondheidsverschillen Juist in periodes van economische crises lijken sociaaleconomische gezondheidsverschillen toe te nemen. Het zou een mooie concrete aanvulling op de decemberbrief van het kabinet aan de Tweede Kamer over gezondheidsverschillen zijn om nu te stellen dat door de crisis de gezondheidsverschillen in Nederland niet mogen toenemen. Het juist nu in stand houden van de sociale vangnetten (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen et cetera) is daartoe essentieel. Een vangnet

2 heb je juist nodig in periodes waarin het risico op vallen groot is. 4. Gezonde investeringen Het aanvatten van grote infrastructurele werken wordt gezien als een belangrijke mogelijkheid om de economische recessie aan te pakken. Bij dergelijke grootschalige initiatieven zou juist ook naar de gezondheidseffecten kunnen worden gekeken. Juist nu is duurzaamheid ook vanuit volksgezondheidsperspectief een aandachtspunt. 5. Gericht beleid op alcoholmisbruik, verwaarlozing van kinderen en depressie Alcoholmisbruik, minder aandacht voor de opvoeding van kinderen en bovenal gevoelens van stress en depressie zijn bekende fenomenen die toenemen in periodes van recessie. Het is een uitdaging voor de public health -van thema-instituten tot zorgverleners en preventiewerkers - om juist op deze ontwikkelingen alert te zijn en waar nodig preventief op te treden. Dat is ook essentieel voor economisch herstel. Alleen een gezonde en gemotiveerde beroepsbevolking kan de stappen zetten om een nieuwe periode van economische groei te realiseren. De economische crisis is vooralsnog niet verdwenen en zal nog tot heel wat minder vrolijk stemmende ontwikkelingen aanleiding geven. Het is echter ook een periode van nieuwe kansen. Reden voor de NPHF om niet passief te gaan zitten wachten op de mogelijke negatieve gezondheidseffecten, maar actief langs de hierboven geschetste lijnen ertoe bij te dragen dat de economische crisis een gezonde crisis wordt. Algemeen nieuws Robot geeft voorlichting - Het Trimbos-instituut en SOA AIDS Nederland gebruiken een chattende robot die jongeren via MSM online antwoord op vragen over alcohol, drugs en veilig vrijen. Deze online-voorlichting is ingezet omdat steeds minder jongeren bellen met de informatielijnen van beide organisaties. Internet scoort echter wel hoog als informatiebron over alcohol, drugs en seks. De robot kan duizenden vragen beantwoorden. Vragen die hij niet herkent, slaat hij op. Medewerkers van de Alcohol & Drugsinfolijn en de Aids Soa Infolijn voegen later de juiste antwoorden toe. Hierdoor groeit de kennis van deze zogenoemde chatbot en kan hij op steeds meer vragen een passend antwoord geven. Kwaliteit van leven in Europa - Europeanen zijn doorgaans tevreden over hun kwaliteit van leven, maar er zijn wel verschillen per land. Met name de inwoners van voormalige Oostbloklanden, met slechtere sociaaleconomische omstandigheden, geven hun leven een lager cijfer. Dat blijkt uit de tweede European Quality of Life Survey (2EQLS). Toename ADHD - Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen is het medicijngebruik voor ADHD in de eerste helft van 2008 gestegen met een kwart, vergeleken met Het aantal gebruikers van ADHD-medicijnen was vorig jaar , waarvan zo n in de leeftijd tot 15 jaar. Sinds 2003 krijgen ook ieder jaar meer kinderen de diagnose ADHD. Vooral jongens, maar ook meer meisjes. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap. Rookverbod moet overeind blijven - Op initiatief van Stivoro is door tal van organisaties, waaronder de NPHF, een gezamenlijke brief gestuurd aan Commissaris van de Koningin in Noord Holland Borghouts dat het rookverbod in de horeca moet blijven. Borghouts stelde in zijn nieuwjaarstoespraak onder meer dat het rookverbod geen draagvlak onder de bevolking heeft en niet te handhaven is. In zijn reactie heeft de heer Borghouts aangegeven dat zijn woorden anders bedoeld waren, dat hij wel voor het rookverbod is, maar (ook) voor betere handhaving. Informatie: Fleur van Bladeren Stivoro Effect van groen op luchtkwaliteit Veel gemeenten proberen de laatste jaren om met het planten van bomen en struiken de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo hopen zij de vervuilde lucht te kunnen aanpakken. Het RIVM onderzocht of die groene claim terecht is. Wetenschappelijk

3 bewijs ontbreekt. Het effect van groen is beperkt en verslechtert soms zelfs de luchtkwaliteit, aldus het onderzoek. Long Alliantie Nederland - Twaalf organisaties op het terrein van chronische longaandoeningen hebben de Long Alliantie Nederland (LAN) opgericht. Preventie en behandeling van chronische longaandoeningen moet hierdoor een forse impuls krijgen. Op dit moment ontbreekt op landelijk niveau een eenduidige visie op het gewenste beleid rond astma en COPD. Adviescommissie drugsbeleid ingesteld - Een commissie van experts gaat het kabinet adviseren of, en zo ja hoe, het Nederlandse drugsbeleid moet worden aangepast. Het advies wordt verwerkt in de nieuwe drugsnota. VNG komt met advies jeugdzorg De VNG heeft CNV-voorzitter René Paas benoemd tot voorzitter van de onafhankelijke commissie Zorg om jeugd. Deze commissie brengt in juni 2009 een advies uit over de gewenste inrichting van de jeugdzorg en de daarbij horende bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het advies vormt de opmaat voor het nog te bepalen standpunt van de VNG over de jeugdzorg. Dit met het oog op onder meer de evaluatie van de wet op de jeugdzorg in het najaar van 2009 en de programma s van politieke partijen voor de raadsverkiezingen van Horeca voor negentig procent rookvrij Negentig procent van alle horecabedrijven houdt zich aan het rookverbod in de horeca. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Zo n van de ongeveer cafés houdt zich niet aan het rookverbod. ws_item_id=23998 Betere aanpak seksueel geweld - MOVISIE en de Rutgers Nisso Groep hebben het landelijk Partnership Aanpak Seksueel Geweld opgericht. Dit Partnership, waaraan alle partijen uit het veld meedoen, gaat zich inzetten voor concrete verbeteringen van de aanpak van seksueel geweld. Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht, gaat als voorzitter het partnership leiden. Meeste zorgorganisaties volgen governancecode - Van de aangesloten zorgorganisaties in Nederland volgt bijna 80 procent de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode. Dit blijkt uit een onafhankelijke evaluatie over de eerste twee jaar dat de code formeel van kracht was. De evaluatie is uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). nancecode%20-%20definitief.pdf VWS wil positie van cliëntenraden versterken - Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker roepen zorginstellingen op nu al afspraken te maken over een onafhankelijk budget voor cliëntenraden. In de (komende) Wet cliëntenrechten zorg (WCZ) krijgen cliëntenraden de beschikking over een eigen budget. Het budget wordt gebaseerd op een werkplan en een begroting die de cliëntenraad zelf opstelt. Daarmee is het budget niet langer afhankelijk van een bestuur. Eenduidige verwijzing glutenvrij voedsel De EU heeft regels opgesteld voor een eenduidige vermelding op een consumptieartikel dat het glutenvrij is. Deze harmonisatie moet het makkelijker maken glutenvrij voedsel te herkennen.http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2009:016:0003:0005:en:pdf Handreiking prenatale voorlichting - Per 1 januari 2009 zijn de AWBZ-middelen voor prenatale voorlichting opgenomen in de brede doeluitkering CJG. In een folder wordt ingegaan op de inhoud, de rol van de gemeente, de aanpak en de financiering.

4 prenatale voorlichting.doc Iedereen kan eigen EPD inzien - Iedere patiënt kan straks zijn eigen elektronisch patiëntendossier (EPD) inzien via zijn eigen computer. Ook kan iedereen deze gegevens zelf opslaan en uitprinten. Kennis delen in de JGZ - Samen delen, samen wijzer. Dat is de naam van een brochure die als afsluiting van een project over kennis delen in de jeugdgezondheidszorg is uitgebracht. De brochure geeft tips over kennis delen in de JGZ en is gebaseerd op gesprekken met professionals, staffunctionarissen en managers in de JGZ en met het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid en het Nederlands Jeugdinstituut. 0(over%20kennis%20delen%20in%20de%20jgz).pdf Advies Contactmomenten JGZ 0-19 jaar - TNO heeft, in opdracht van het RIVM onderzocht of het nodig is de contactmomenten in de JGZ aan te passen. Op basis van de resultaten is een advies uitgebracht. m_id=461 Vogelgriep terug in China - Een dodelijke vorm van vogelgriep heeft in januari 2009 vier mensen in China het leven gekost. Opvallend is dat rond de vier doden geen uitbraak van vogelgriep onder dieren is geconstateerd. Dat kan erop duiden dat het virus nu een nieuwe vorm heeft die alleen dodelijk is voor mensen. Erfelijkheid en publieke gezondheid Het Netherlands Institute for Health Sciences (Nihes) start in augustus 2009 met een studieprogramma over hoe erfelijkheidsonderzoek in te zetten voor de volksgezondheid.http://www.nihes.nl/site/downloads/cphgfolder.pdf Bevorderen geestelijke gezondheid Het bevorderen van de geestelijke gezondheid, waarbij gebruik gemaakt wordt van de principes van de positieve psychologie, is een belangrijk nieuw thema voor het Trimbos-instituut. Het thema stond centraal op de GGZ Kennisdag 2009 die op 15 januari werd gehouden. Oproepen Volksgezondheidsprijs - De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) kent jaarlijks de Volksgezondheidsprijs toe aan een beginnend onderzoeker. Sluitingsdatum voor aanmelding is 10 maart Uitreiking en presentatie vinden plaats op het Nederlands Congres Volksgezondheid 2009 (www.ncvgz.nl) op 8 april 2009 in De Doelen te Rotterdam. Vroegboekkorting NCVGZ 2009 De voorinschrijving voor het Nederlands Congres Volksgezondheid is begonnen. Bij inschrijving voor 1 februari 2009 ontvangt men een korting van 25,- op de toegangsprijs. Agenda jan- 31 dec Collecterooster Het CBF stelt jaarlijks een rooster vast waarin aan grote landelijke collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. De fondsen op het collecterooster krijgen desgevraagd

5 als enige een collectevergunning van de gemeenten voor de betreffende periode. De vrije perioden zijn beschikbaar voor andere instellingen jan- 31 dec GGD gezondheidskalender voor Recentelijk is het overzicht van de landelijke gezondheidsdagen en weken uitgebreid en geactualiseerd januari Health and environment - Thema-bijeenkomst over de gezonde omgeving, als voorbereiding op de vijfde Ministerial Conference on Environment and Health in 2010 in Italië. 29 januari Mantelzorg Congres Het mes snijdt aan drie kanten, over meer waarde voor mantelzorger, vrijwilliger en cliënt. 29 januari 6 e Nationaal Congres Gezondheidsbevordering en Preventie Het congres vindt plaats in Amersfoort en het thema De professional in perspectief staat centraal. De inschrijving is gesloten. Meer informatie: of Louisa Bosker via 2 februari Academische werkplaatsen - Landelijk seminar Do s and don ts: lessen uit de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid, georganiseerd door de NSPOH, in Utrecht. 6 februari LEVV congres - Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) organiseert het LEVV Congres 2009 in Zeist over dilemma s in zorg: moeilijke keuzen en afwegingen tussen diverse belangen. Wat is de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij dilemma's? En wat vinden artsen hiervan? 26 februari Internet - Symposium in Leiden over de meerwaarde van internet in de zorg maart Sociale Psychiatrie - Het Nederlands Congres Sociale Psychiatrie, in Amsterdam. Sociale psychiatrie: Maatschappij in beweging. 13 maart Jeugd in onderzoek - De vijfde editie van het congres Jeugd in Onderzoek heeft preventie als thema. Hoe kunnen problemen voorkomen worden en hoe kan terugval worden tegengegaan.

6 17-18 maart Gezondheid op de werkplek Mental health and well-being at the workplace, congres in Berlijn, georganiseerd door onder meer de Who en de EU. 18 maart Jubilieumeditie van het Nationaal Congres Gezondheidszorg: De gezondheidszorg onder toezicht. In Amsterdam maart 'Week van de Lentekriebels' - Voor de vierde keer wordt deze weekvoor basisonderwijs georganiseerd. De 'Week van de Lentekriebels' gaat over relaties en seksualiteit. 24 maart Conferentie Diabetes en depressie - Eerste landelijke conferentie over diabetes en depressie, die de Nederlandse Diabetes Federatie organiseert in Nieuwegein april Week van de Gezondheid 2009 Een week die in het teken staat van gezondheid. Door heel het land worden activiteiten georganiseerd. 7 april Wereldgezondheidsdag Met deze dag, ieder jaar op 7 april, vraagt de WHO, de World Health Organization, aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld april NCVGZ 2009 Jaarlijks terugkerend Nederlands Congres voor de Volksgezondheid wordt gehouden in De Doelen in Rotterdam, thema: Over bruggen en grenzen; beleid, onderzoek en praktijk april NCOG workshop Het NCOG congres op 5 november 2008 is niet doorgegaan i.v.m. onvoldoende deelnemers. Het bestuur heeft besloten rond datzelfde thema (Preventie en Privacy) een workshop te gaan geven op het NCVGZ congres in april april Nationale Sportweek april Prestatie-indicatoren IGZ organiseert in de Doelen in Rotterdam een congres over lessen uit vijf jaar werken met prestatie-indicatoren. 27 april-1 mei World Congres on Public Health In 2009 vindt voor de 12de keer het World Congres on Public Health plaats, ditmaal in Istanbul, Turkije. Het

7 thema is Making a Difference in Global Public Health: Education, Research and Practice mei International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services The content of the conference will focus on health promotion opportunities and challenges in the cooperation between different types of health services. The event will take place in Crete (Hersonissos), Greece and will be titled: Hospitals and health services without walls: New services, new partnerships, new challenges for health promotion mei Conference on Better evidence for a better world Congres in Oslo over effectieve interventies tegen armoede, op sociaal en gezondheidszorgterrein juni Social and Societal Influences on Equity in health Vijfde internationale conferentie van de International Society for Equity in Health juni Canadian Chronic care for the eldery - Internationale conferentiereis naar de Canadian chronix care for the eldery, georganiseerd door het Julius Centreu van het UIMC Utrecht. Info en aanmelding: 29 juni-1juli New Directions in Welfare Congres voor economen en beleidsmakers, op het St. Catherine s College van de Oxford University. 29 juni-2juli 8th International conference on health economics, management and policy In Athene, georganiseerd door de Universiteit van Athene samen met het Health Research Unit of the Athens Institute for Education and Research september EUSUHM Congres Van 23 tot 25 september 2009 organiseert de AJN in samenwerking met haar Vlaamse zustervereniging VWVJ het EUSUHM congres in Leiden. Met als thema Health Care in Europe - Guaranteeing equal access to care for all young people, waarbij het accent zal liggen op het jonge kind. Nieuwe publicaties Coffeeshops Inventarisatie van het aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid in Nederland

8 Management in de zorg Tweede aflevering van het Journal of Management & Marketing in Healthcare. Psychische gezondheid 'Mentaal Vermogen; investeren in geluk', boek geschreven door Jan Walburg, directeur van het Trimbos-instituut. In zijn boek herleidt Walburg uit de wetenschappelijke literatuur over geluk en veerkracht zes vaardigheden die de ontwikkeling van mentale vermogens bepalen. Vervolgens laat hij zien hoe deze vaardigheden meer geluk kunnen brengen in het persoonlijke leven, in organisaties en in de maatschappij. Nieuwsbrief seksualiteit Nieuwsbrief waarin de Rutgers Nisso Groep informeert over onderzoek, nieuwe producten en diensten en ontwikkelingen op het terrein van seksuele en reproductieve gezondheid. %20januari%202009%2C%20nr.%2012/Nieuws%20van%20de%20Rutgers%20Nisso%20Gro ep%2c%20kenniscentrum%20seksualiteit Gezondheidsbeleid Negen beleidsbrieven van Working together, HEN and the European Observatory on Health Systems and Policies over de gezondheidszorg in Europa. Eerstelijns zorg en publieke gezondheid Canadese literatuurstudie over samenwerking tussen de eerstelijns zorg en publieke gezondheid. Vergoeding specialisten Onderzoek naar de verschillen tussen vergoedingen van specialisten in 14 landen. Health Working Papers NO.41. Chronisch zieken - Caring for people with chronic conditions. A health system perspective European Observatory on Health Systems and Policies series, WHO Chronisch zieken Studie naar chronische ziekten in de VS, The Lancet, Volume 373, Issue 9659, 17 januari Redactie Voel u uitgenodigd om te reageren of contact op te nemen voor nadere informatie! Heeft u Nieuws, Activiteiten of Nieuwe Publicaties laat het ons weten per mail Redactiesecretariaat: Tel p/a NIVEL Postbus BN Utrecht Links: U kunt zich via bovenstaand adres ook opgeven of afmelden voor de ontvangst van de NPHF Nieuwsbrief.

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 S A M E N I N V E S T E R E N I N G E Z O N D H E I D VOLKSGEZONDHEID 2 0 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam Volksgezondheidsprijs 2011 Fikse korting

Nadere informatie

Nummer 18 9 december 2008

Nummer 18 9 december 2008 Nieuwsbrief Nummer 18 9 december 2008 Nieuws Huisartsen en jeugdgezondheidszorg verbeteren samenwerking - De komst van de Centra voor Jeugd en Gezin maken een nieuwe visie op de samenwerking tussen huisartsen

Nadere informatie

Nummer 15 28 oktober 2008

Nummer 15 28 oktober 2008 Nieuwsbrief Nummer 15 28 oktober 2008 Nieuws Aantal Centra Jeugd en Gezin blijft achter - De verwachting van minister Rouvoet dat eind 2008 vijftig gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben,

Nadere informatie

Nummer januari 2009

Nummer januari 2009 Nieuwsbrief Nummer 19 15 januari 2009 Nieuws EU-groenboek over gezondheidswerkers in Europa - De Europese Commissie heeft een zogenoemd groenboek gemaakt over de gezondheidswerkers in de EU en hun gemeenschappelijke

Nadere informatie

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510 Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Policy (To decide: Integrated knowledge) Knowledge (To integrate:

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Veerkracht en betrokkenheid aan het werk

Veerkracht en betrokkenheid aan het werk Veerkracht en betrokkenheid aan het werk 1st Nederlandse conferentie positieve psychologie Jan Auke Walburg Linda Bolier www.trimbos.nl VERMOGEN VAN NEDERLAND 2013 Mentale stoornissen Geen gezondheidsprobleem

Nadere informatie

Kansen voor gezondheid

Kansen voor gezondheid 10-6-2015 1 g Kansen voor gezondheid L a n g e r Jan Auke Walburg Vraagstelling Hoe kan je de gezondheid en het welbevinden van een populatie bevorderen zodanig dat: mentale en somatische ziektes afnemen

Nadere informatie

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet-

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- AMC Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- 2014 M.Jambroes,AIOS M&G, MPH, Prof.dr.M.L.Essink-Bot, arts M&G AMC, afdeling Sociale Geneeskunde De gezondheid van de Nederlandse

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

Prioritering van Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg t.b.v. de ZonMw call Inleiding. Verzoek. Procedure

Prioritering van Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg t.b.v. de ZonMw call Inleiding. Verzoek. Procedure Prioritering van Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg t.b.v. de ZonMw call 2010 Inleiding Het ZonMw programma Richtlijnen Jeugdgezondheid heeft tot doel om multidisciplinaire richtlijnen voor professionals

Nadere informatie

ZELFMANAGEMENT IN DE ZORGSTANDAARDEN

ZELFMANAGEMENT IN DE ZORGSTANDAARDEN ZELFMANAGEMENT IN DE ZORGSTANDAARDEN Sanne Niemer Anne-Margreet Strijbis Corrine Brinkman Emiel Rolink Helene Voogdt (PON) (Platform Vitale Vaten) (NDF) (LAN) (LAZ/CBO/CPZ) PROGRAMMA 1. QUIZ: wat is een

Nadere informatie

Nummer 14 14 oktober 2008

Nummer 14 14 oktober 2008 Nieuwsbrief Nummer 14 14 oktober 2008 Nieuws Kabinet ondersteunt hulpverlening bij zelfmoordneiging - Het initiatief 113online biedt mensen met zelfmoordneiging laagdrempelige en eventueel anonieme hulp

Nadere informatie

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4.

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID 2018-2021 BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. BORGING 1. POSITIEVE GEZONDHEID Positieve gezondheid is je eigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden

JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden Prof.dr. Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau Hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg Trends: Nederland, participatiesamenleving? Lange

Nadere informatie

Deel 1: Positieve psychologie

Deel 1: Positieve psychologie Deel 1: Positieve psychologie Welkom bij: Positieve gezondheid. Jan Auke Walburg 2 Carla Leurs 3 4 Bloei Bloei is de ontwikkeling van het fysieke en mentaal vermogen. Welbevinden en gezondheid Verschillende

Nadere informatie

Mondelinge presentatie of poster

Mondelinge presentatie of poster Mondelinge presentatie of poster 1 Mondelinge presentatie of posterpresentatie Heeft u een voorkeur voor een mondelinge of een posterpresentatie? Algemene informatie met betrekking tot mondelinge presentaties:

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden in Nederland

Gezondheidsvaardigheden in Nederland Gezondheidsvaardigheden in Nederland ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk Jany Rademakers NIVEL, Utrecht Gezondheidsvaardigheden op de agenda in Nederland (1) 2010 Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Nummer november 2008

Nummer november 2008 Nieuwsbrief Nummer 17 25 november 2008 Nieuws Minister Klink over integraal zorgaanbod - Op zondag 23 november bracht minister Klink in Buitenhof zijn ideeën over integraal zorgaanbod voor het voetlicht.

Nadere informatie

Monitor CGL-producten 2014

Monitor CGL-producten 2014 Monitor CGL-producten Jaarlijks monitort RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) hoe professionals CGLproducten gebruiken. Op basis van deze kwantitatieve monitorresultaten schatten we in welke producten, hoe

Nadere informatie

Evaluatie Digitale Leerweken 2017

Evaluatie Digitale Leerweken 2017 Evaluatie Digitale Leerweken 2017 1 Wat zijn de Digitale Leerweken 2017? De Digitale Leerweken 2017 bestaan uit tien online workshops, twee webinars en een live stream voor professionals die (zijdelings)

Nadere informatie

Verminderen van suïcidaliteit

Verminderen van suïcidaliteit Improving Mental Health by Sharing Knowledge Verminderen van suïcidaliteit Van beleidsadvies naar uitvoering Judith Blekman 11 mei 2010 De aanloop naar nieuw beleid Start buiten de overheid: Ivonne van

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 maart 2014 nummer: 2014_BW_00173 Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - vormend Beknopte samenvatting De VVD heeft raadsvragen gesteld naar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Richtlijn Angst (2016)

Richtlijn Angst (2016) Richtlijn Angst (2016) Onderbouwing Uitgangsvragen Hoe kunnen rollen en taken optimaal worden verdeeld tussen betrokken zorgverleners bij jeugdigen (0-18 jaar) met angst, ter voorkoming van dubbelingen,

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007

Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007 1 Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007 1 2 Evidence-based gezondheidsbeleid Bewust, expliciet en oordeelkundig gebruiken van

Nadere informatie

Healthy Ageing: van wenselijkheid naar werkelijkheid

Healthy Ageing: van wenselijkheid naar werkelijkheid Healthy Ageing: van wenselijkheid naar werkelijkheid Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 13 november 2014, Hanzehogeschool Groningen - Henk Nies, Raad van Bestuur Vilans Vrije Universiteit, Zonnehuis

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Sociaal-economische gezondheidsverschillen en werk: consequenties voor arbeidsparticipatie en pensionering

Sociaal-economische gezondheidsverschillen en werk: consequenties voor arbeidsparticipatie en pensionering Sociaal-economische gezondheidsverschillen en werk: consequenties voor arbeidsparticipatie en pensionering Lex Burdorf Hoogleraar Determinanten van Volksgezondheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Chronic disease burden - hart- en vaatziekten - diabetes - COPD - depressie / angst - obesitas Adequate preventie

Nadere informatie

2e Themasessie Gezondheid. September 2014

2e Themasessie Gezondheid. September 2014 2e Themasessie Gezondheid September 2014 Welkom bij 2 e themasessie Aanleiding Doelstelling Wie aanwezig? Locatie en coproductie Interactie Aan tafels en Digital Voting System In de browser intikken: www.klm.presenterswall.com

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Heeft u kennis genomen van het artikel 'GGD moet stoppen met seksvragen aan 13-jarigen' in het algemeen Dagblad van 18 februari 2014?

Heeft u kennis genomen van het artikel 'GGD moet stoppen met seksvragen aan 13-jarigen' in het algemeen Dagblad van 18 februari 2014? VVD-fractie Harderwijk C. Van der Wal-Zeggeling p/a Spiekerweg 9 3849 PT HARDERWIJK datum: ons kenmerk: uw brief van: uw kenmerk: onderwerp: 17 april 2014 U14.002313 Beantwoording van schriftelijke vragen

Nadere informatie

Mentaal Kapitaal. Jan A. Walburg. Trimbos Instituut Improving Mental Health by Sharing Knowledge

Mentaal Kapitaal. Jan A. Walburg. Trimbos Instituut Improving Mental Health by Sharing Knowledge Mentaal Kapitaal Jan A. Walburg Trimbos Instituut Improving Mental Health by Sharing Knowledge VERMOGEN VAN NEDERLAND 1900 VERMOGEN VAN NEDERLAND 2012 ONS BREIN IS DE POLDER VAN VANDAAG VROEGER DIJKEN

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Armoede en gezondheid Dike van de Mheen

Armoede en gezondheid Dike van de Mheen Armoede en gezondheid Dike van de Mheen 10 oktober 2017 Waar gaat het over? Verschillen in gezondheid naar sociaaleconomische klasse (SEGV) Armoede, schulden en gezondheid Enkele feiten - Verschil in levensverwachting

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Bezoekdatum: 1 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 Ledenversie 1. Preambule De NPHF zet zich in voor de publieke gezondheid in de meest brede zin van het woord. We onderkennen

Nadere informatie

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp Inhoud Kernboodschap Deel 1. Wettelijke opdracht De GGD Relatie met gemeenteraden Producten GGD Deel 2.

Nadere informatie

Seksuele vorming en seksuele ontwikkeling van kinderen. Marianne Cense (Rutgers WPF) & Jos Poelman (Soa Aids Nederland)

Seksuele vorming en seksuele ontwikkeling van kinderen. Marianne Cense (Rutgers WPF) & Jos Poelman (Soa Aids Nederland) Seksuele vorming en seksuele ontwikkeling van kinderen Marianne Cense (Rutgers WPF) & Jos Poelman (Soa Aids Nederland) Programma 1. Seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren 2. Criteria om normaal

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen

Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Hoe gaat het met ouderen? En met de zorg voor ouderen? Kwetsbaarheid Sleutelrol verpleegkundige

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 In dit nummer Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging /1 Conferentie verbindend leren in Eindhoven /1 Wegens succes: vierde leergang P&O /2 Bijna alle scholen zijn

Nadere informatie

Het belang van een toekomst in een nieuw perspectief.

Het belang van een toekomst in een nieuw perspectief. Het belang van een toekomst in een nieuw perspectief. Afterwork netwerk Den Haag, 19 mei, 2015. Jan A. Walburg 1 Wat is positieve psychologie? 2 3 Carla Leurs 4 Bloei Bloei is de ontwikkeling van het fysieke

Nadere informatie

maak mij hier zorgen over. Actie op dit gebied moet De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. Clémence Ross-van Dorp

maak mij hier zorgen over. Actie op dit gebied moet De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. Clémence Ross-van Dorp 18-09-2008 Anticonceptie is maatwerk (ongewenste) (en andere rampen) Rik HW van Lunsen, arts-seksuoloog seksuoloog NVVS De laatste jaren stijgt het aantal ongewenste zwangerschappen, abortus en seksueel

Nadere informatie

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Barend Middelkoop GGD Den Haag, afdeling Epidemiologie LUMC, afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde Opbouw van deze presentatie

Nadere informatie

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Leven met epilepsie: Zelfmanagement Loes Leenen, MANP PhD trainee zelfmanagement Inleiding Achtergrond Zelfmanagement Zelfmanagement & Kwaliteit van leven

Nadere informatie

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Wat zijn uw ervaringen? Informatie voor mantelzorgers Wat houdt het onderzoek in? Er kan nog veel verbeteren

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Seksualiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 In de gezondheidsenquête is een aantal vragen opgenomen over seksuele gezondheid 1. Friezen van 19 tot en met

Nadere informatie

Preventie Bevorderen van gezond gedrag

Preventie Bevorderen van gezond gedrag Preventie Preventie Bevorderen van gezond gedrag Marleen Mares Pepijn Roelofs Tweede druk Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Voorwoord In de Nederlandse Grondwet ligt vastgelegd dat de overheid verantwoordelijk

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

JGZ als Publieke Zorg (PH) voor de Jeugd: Durf het te doen!

JGZ als Publieke Zorg (PH) voor de Jeugd: Durf het te doen! Nieuwe conferentie: Voor álle managers werkzaam in de jeugdgezondheidszorg! JGZ als Publieke Zorg (PH) voor de Jeugd: Durf het te doen! Handvatten voor visievorming en zorginnovatie Centrum Jeugdgezondheid

Nadere informatie

List of publications. List of publications 213

List of publications. List of publications 213 List of publications List of publications 213 Publications in English Bekkema N., Veer A. de, Hertogh C. & Francke A. Perspectives of people with mild intellectual disabilities on care-relationships at

Nadere informatie

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR:

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: INHOUD Introductie... 3 Beschrijving bijeenkomst... Achtergrond...4

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Welkom bij: Versterking Jeugdgezondheidszorg op en met scholen. Harde randvoorwaarden. JGZ symposium V&VN Jeugd Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon

Welkom bij: Versterking Jeugdgezondheidszorg op en met scholen. Harde randvoorwaarden. JGZ symposium V&VN Jeugd Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon Welkom bij: Versterking Jeugdgezondheidszorg op en met scholen Monique Römkens Farina Oprins Marie-Louise Lamers JGZ symposium V&VN Jeugd Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon De leerervaringen uit het project

Nadere informatie

Duurzaam gezondheidsbeleid op het werk: strategie voor de toekomst?

Duurzaam gezondheidsbeleid op het werk: strategie voor de toekomst? Duurzaam gezondheidsbeleid op het werk: strategie voor de toekomst? Vannyvel Joeri, Stafmedewerker Gezond werken 1 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw (VIGeZ) Expertisecentrum

Nadere informatie

The Turn to Parenting in Four European Welfare States

The Turn to Parenting in Four European Welfare States The Turn to Parenting in Four European Welfare States Parenting support in professional practice Dr. Marit Hopman Prof. Trudie Knijn Universiteit Utrecht, Nederland Achtergrond Vier betrokken landen: Duitsland,

Nadere informatie

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman ISOQOL-NL Welkom ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman PROGRAMMA 10:00 10:10 Welkom voorzitter ISOQOL-NL Caroline Terwee 10:10 10:20 Intro dagvoorzitter Sandra

Nadere informatie

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk 9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben eigen GGD. GGD is van jullie:

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

Workshop -onderzoek. Zelfmanagementondersteuning vraagt om een recept op maat. Daphne Jansen & Lieke van Houtum NIVEL 24-04-2012

Workshop -onderzoek. Zelfmanagementondersteuning vraagt om een recept op maat. Daphne Jansen & Lieke van Houtum NIVEL 24-04-2012 Workshop -onderzoek Zelfmanagementondersteuning vraagt om een recept op maat Daphne Jansen & Lieke van Houtum NIVEL 24-04-2012 Centrale vragen Workshop: Hoe kunnen hulpbehoeften van mensen met een chronische

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

LANDELIJKE EN REGIONALE SCENARIO S VOOR TOEKOMST VAN ZORG EN GEZONDHEID

LANDELIJKE EN REGIONALE SCENARIO S VOOR TOEKOMST VAN ZORG EN GEZONDHEID LANDELIJKE EN REGIONALE SCENARIO S VOOR TOEKOMST VAN ZORG EN GEZONDHEID Momenteel zijn er veel veranderingen op het gebied van zorg en gezondheid. Het is daardoor moeilijk te voorspellen hoe dit veld er

Nadere informatie

Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België

Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België State of the art Prof. dr. Sara Willems Lise Hanssens Onderzoeksgroep Equity in Health Care Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg 1.

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Enkele

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Eric Koster Cluster coördinator chronische ziekten en screeningen. Lid Kernteam vernieuwing chronische zorg. Chronisch ziekenbeleid: 1. Waarom 2. Ambitie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Utrecht: Hart van Gezondheidszorg Kansen voor samenwerking

Utrecht: Hart van Gezondheidszorg Kansen voor samenwerking Kansen voor samenwerking Prof. dr. Douwe Biesma Voorzitter Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein Allereerst welkom in ons nieuwe ziekenhuis St. Antonius altijd dichtbij Ziekenhuis

Nadere informatie

Sander Begeer Ontwikkelingspsycholoog aan de VU in Amsterdam en the University of Sydney. NVA Congres 2013

Sander Begeer Ontwikkelingspsycholoog aan de VU in Amsterdam en the University of Sydney. NVA Congres 2013 Sander Begeer Ontwikkelingspsycholoog aan de VU in Amsterdam en the University of Sydney NVA Congres 2013 Allemaal Autisme, Allemaal Anders NVA enquête 2013 Sander Begeer (VU) Marlies Wierda (VU) Stance

Nadere informatie

Basisscholing Palliatieve Zorg voor artsen 2 november 2006 Nationaal Congres Palliatieve Zorg Sasja Mulder Onderwijs in palliatieve zorg in de medische specialisten opleiding 2001 2003 COPZ project ontwikkeling

Nadere informatie

uitdagingen en ambities

uitdagingen en ambities Ouderenzorg van de toekomst; uitdagingen en ambities Prof. dr. Niek J de Wit, huisarts Julius Centrum voor Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht Achtergrond Agenda Oud worden ; trends en feiten Maatschappelijk

Nadere informatie