Programma HBO Orthopedagogie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma HBO Orthopedagogie"

Transcriptie

1 Programma HBO Orthopedagogie Inhoud THEORIE PROGRAMMA 1ste jaar... 2 Antropologie & Moraal (½ u)... 2 Orthopedagogie (½ u)... 2 Pedagogie (1 u)... 2 Psychologie (1 u)... 2 Biologie (1 u)... 2 Methodologie (3 u)... 2 Sociologie (½ u)... 2 Recht & instellingen (½ u)... 2 Praktijkervaring... 2 THEORIE PROGRAMMA 2de jaar... 3 Antropologie & Moraal (½ u)... 3 Orthopedagogie (1 u)... 3 Orthopedagogie, vier opties (1 u)... 3 Methodologie (4 u)... 3 Psychologie (1 u)... 3 Sociologie (½ u)... 3 Psychopathologie (1 u)... 3 Praktijkervaring... 3 THEORIE PROGRAMMA 3de jaar... 4 Antropologie & Moraal (1 u)... 4 Deontologie (½ u)... 4 Documentatie & structuur v/h onderwijs (½ )... 4 Recht (½ u)... 4 Organisatieleer (½ u)... 4 Bijzondere Methodologie (3 u½)... 4 Orthopedagogie (½ u)... 4 Praktijkbegeleiding... 4 PRAKTIJKBEGELEIDING TIJDENS DE STAGES... 5 CVO-STEP HBO Orthopedagogie THEORIE PROGRAMMA 1ste jaar 1

2 THEORIE PROGRAMMA 1ste jaar Antropologie & Moraal (½ u) Algemene bedoeling van dit vak is de opvoedersopleiding in een breder maatschappelijk kader te plaatsen. In het 1e leerjaar wordt vooral de functie en deevolutie van het gezin onderzocht. Hieraan wordt de evolutie van het denken over de opvang van gehandicapten (al dan niet binnen het gezin) gekoppeld. Orthopedagogie (½ u) De termen orthopedagogie, andragogie, orthopedagogie en agogie worden verklaard vanuit een historisch kader. De meeste aandacht gaat echter naar een eerste behandeling van enkele groepen handicaps nl. cognitieve, psychosociale en emotionele, motorische en sensorische handicaps. Pedagogie (1 u) Via een kennismaking met enkele belangrijke pedagogische tromingen wordt de betekenis en het doel van de opvoeding en het belang van een opvoedkundige relatie voor het kind toegelicht. Dit ordt ook gekaderd in de discussie erfelijkheid en/of milieu-invloed We onderzoeken tevens de noodzakelijke consequenties voor ons opvoedkundig handelen. Psychologie (1 u) De voornaamste denkrichtingen in de psychologie worden belicht waardoor de student vertrouwd geraakt met basisbegrippen uit de psychologie. Daarna wordt er vooral aandacht besteed aan het normale ontwikkelingsverloop van het kind; van de prenatale fase tot en met de kleuterperiode. Biologie (1 u) Een eerste deel behandelt de erfelijkheidsleer, hierin worden de mechanismen van overerving en specifieke erfelijke afwijkingen bestudeerd. In het tweede deel wordt kennis gemaakt met de werking van het centrale zenuwstelsel en komen de gevolgen van het disfunctioneren van de hersenen (leidend tot allerlei soorten handicaps) aan bod. Methodologie (3 u) Één uur per week wordt gebruikt als uitbreiding op het vak orthopedagogie. Heel wat aandacht gaat hierbij naar de bespreking van een algemeen orthopedagogisch kader. Er wordt ook ingegaan op de functie van de opvoeder. Twee uren per week worden besteed aan observatie & rapportage enerzijds (met praktijkopdrachten tijdens de stage) en het ontwikkelen van communicatieve en relationele vaardigheden (gespreksvoering, hulpverleningsgesprek,...) anderzijds. Sociologie (½ u) De sociologie laat toe om het beroep van opvoeder te plaatsen binnen een brede maatschappelijke context. Bepaalde sociologische begrippen zoals sociale rol, sociale positie, socialisatie, groeperingen, enz. worden uitgelegd en geïllustreerd. Recht & instellingen (½ u) In een algemene inleiding wordt gestreefd naar het verwerven van een minimaal inzicht in het recht en de gerechtelijke organisatie. Verder worden een aantal discussies gevoerd die aansluiten bij de orthopedagogische praktijk. Praktijkervaring Centraal in de stagepraktijk van het eerste jaar staan de begrippen observatie & rapportage. CVO-STEP HBO Orthopedagogie THEORIE PROGRAMMA 1ste jaar 2

3 Uiteraard worden ook specifieke opdrachten en takengegeven in functie van stageplaats en stagiair(e). Iedere cursist ontvangt gedetailleerde informatie hierover onder de vorm van een stagedraaiboek. THEORIE PROGRAMMA 2de jaar Antropologie & Moraal (½ u) Het centrale thema tijdens het tweede jaar bestaat uit de verkenning van een andere cultuur (meer bepaald de Moslimcultuur) en de vergelijking van een aantal waarden, gewoonten en visies t.a.v. ziekte, handicap, opvoeding enz. met deze uit onze Westerse cultuur. Orthopedagogie (1 u) Diverse thema's worden behandeld, telkens gekoppeld aan praktijkopdrachten. Komen o.a. aan bod: handelingsplanning en programmering, handicapbeleving en -verwerking door ouders en betrokkenen; doelgericht en systematisch werken in de leefgroep; tussenkomsttechnieken; enz. Ook wordt er extra aandacht besteed aan de Bijzondere Jeugdzorg. Orthopedagogie, vier opties (1 u) De 4 grote groepen van handicaps (de cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk en sensorieel gehandicapten) worden in hun specificiteit besproken. Daarnaast wordt ook ruim aandacht besteed aan communicatieproblemen en diverse methoden van Totale Communicatie. Methodologie (4 u) In een eerste deel van de cursus leert de student observatieschema s en rapporten maken. Een tweede deel wordt besteed aan het inoefenen van gedragsbeïnvloedende technieken en het orthopedagogisch handelen vanuit specifieke denkkaders. Een derde deel bestaat uit een kennismaking met methoden van andere disciplines waarmee de opvoeder in zijn beroepssituatie te maken krijgt zoals testonderzoek. Een vierde deel tenslotte behandelt groepsdynamische vaardigheden zoals vergadertechniek, besluitvormingsprocessen en conflicthantering. Psychologie (1 u) Deze cursus sluit aan bij de leerstof van het 1e jaar. Het normale ontwikkelingsverloop van schoolkind tot hoog bejaarde wordt uitgediept. Per leeftijdsfase wordt stilgestaan bij specifieke psychische ontwikkelingsprocessen. Sociologie (½ u) In aansluiting op de cursus uit het eerste jaar komen begrippen zoals manipulatie, gezag en macht aan bod. Een tweede deel handelt over deviant gedrag en de diverse theorieën daaromtrent. Psychopathologie (1 u) Deze cursus omvat een uitvoerige kennismaking met psychiatrische aandoeningen, specifieke syndromen en het begrippenkader dat gehanteerd wordt om de psychopathologische afwijkingen te ordenen en te duiden. In een tweede deel komt een schema aan bod dat een aantal oorzaken van psychische afwijkingen behandelt. Het derde deel tenslotte behandelt een aantal (kinder) psychiatrische afwijkingen. Praktijkervaring Deels is de praktijkervaring gecentreerd rond het toepassen van de geleerde gedragstherapeutische vaardigheden. Anderzijds wordt de stagiair(e) aangezet tot het zelfstandig leveren van een actieve CVO-STEP HBO Orthopedagogie THEORIE PROGRAMMA 2de jaar 3

4 bijdrage in zijn of haar werksituatie. Verderwordt het algemeen functioneren van de stagiair(e) geanalyseerd en bijgestuurd. THEORIE PROGRAMMA 3de jaar Antropologie & Moraal (1 u) Na een overzicht in vogelvlucht van de ontwikkeling van het Westers denken (met een kennismaking met enkele van de bekendste filosofen in de geschiedenis) richten we onze aandacht op een kritische analyse van de gezondheids- en welvaartszorg in onze samenleving. Dit gebeurt aan de hand van het boekje van Hans Achterhuis: Markt van welzijn en geluk. Deontologie (½ u) Vertrekkende van gevalsstudies worden de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opvoeder geanalyseerd en deontologisch ondersteund. Documentatie & structuur v/h onderwijs (½ ) Via een kort historisch overzicht worden de huidige tendenzen in het onderwijs verduidelijkt. Er wordt ook ingegaan op de specifieke structuur en werking van het gewone en buitengewone onderwijs. Recht (½ u) De specifieke plaats van de opvoeder in het aansprakelijkheidsrecht wordt behandeld. Verder worden eveneens bijzondere beschermingsmaatregelen bestudeerd en het jeugdbeschermingsrecht. Organisatieleer (½ u) Na een kort historische schets van de gehandicaptenzorg worden het Vlaams Fonds en zijn voorzieningen in de gehandicaptensector even toegelicht. Ook de tegemoetkomingen voor mensen met een handicap worden aangehaald. Tevens wordt een kort overzicht gegeven van de evolutie binnen de Jeugdzorg. De voorzieningen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand worden eveneens verduidelijkt. Bijzondere Methodologie (3 u½) Diverse thema's worden behandeld, waarbij telkens geprobeerd wordt zoveel mogelijk praktijksituaties in te brengen. Komen o.a. aan bod methodisch werken met de leefgroep; systeemtheoretische inzichten toegepast op het gezin en de instelling; communicatie- en communicatieproblemen teamwerking, interne en externe communicatie, contextuele therapie, In het kader van het werken aan een eindwerk maken de studenten kennis met specifieke onderzoeksmethoden en eisen die aan een scriptie worden gesteld (zowel naar vorm als naar inhoud). Orthopedagogie (½ u) De belangrijkste tendenzen in de kwaliteitszorg worden bestudeerd en dit concreet toegepast op de eigen stagepraktijk. Praktijkbegeleiding Praktijkbegeleiding in het derde jaar wordt gedeeltelijk geïntegreerd in de realisatie van een eindwerk. Hierbij wordt de klemtoon gelegd op een systematische en pedagogisch verantwoorde aanpak van een orthopedagogisch probleem dat zich stelt in de werk(stage)situatie. Daarnaast wordt CVO-STEP HBO Orthopedagogie THEORIE PROGRAMMA 3de jaar 4

5 de student(e) uiteraard ook begeleid in het werken aan individuele aandachtspunten die onder meer tijdens de voorgaande stages boven water kwamen. PRAKTIJKBEGELEIDING TIJDENS DE STAGES Inleiding Een opleiding in het kader van sociale promotie biedt doorgaans een gereduceerd lessenpakket aan in vergelijking met de opleidingen met volledig leerplan. Toch is het afgeleverde diploma op het einde van de studies ook dit van Gegradueerde in de Orthopedagogie. Om het gereduceerd lessenpakket maximaal te laten renderen is een uitgebreide praktijkervaring noodzakelijk. De kennis opgedaan tijdens de stages kan dan optimaal geïntegreerd worden in de cursussen die tijdens de lessen gegeven worden. Omgekeerd kunnen de theoretische inzichten en vaardigheden uit deze lessen in de praktijk getoetst en toegepast worden. Eisen gesteld aan de stagepraktijk Het is daarom dat we hoge eisen stellen aan de stages. Enerzijds verwachten we dat minimaal 600u stage gelopen wordt in een instelling die beantwoordt aan onze eisen. Daarnaast worden de stageervaringen van de studenten op de voet gevolgd door onze stagebegeleiders tijdens een 4 à 5-tal begeleidingsgesprekken. Op deze gesprekken zijn naast de student(e) ook de stagebegeleider van de instelling en deze van de school aanwezig. Samen wordt het functioneren van de student(e) geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Individuele werkpunten zorgen men met de overige stageopdrachten voor de evolutie van de student(e) tot een volwaardige opvoed(st)er. Om een optimale begeleiding te kunnen garanderen worden slechts stageplaatsen aanvaard binnen een afstand van 50 km van Hasselt. Praktisch Studenten die een baan hebben die als stageplaats kan beschouwd worden, lopen hun stage tijdens hun werk. Concreet duurt hun stageperiode van 1 oktober tot 30 april van het lopende schooljaar. Werklozen en alle studenten die een baan uitoefenen buiten het werkveld moeten een stage van minimaal 600u. Zij nemen hiertoe zelf contact op met een instelling die beantwoordt aan de eisen van de opleiding. Een lijst met deze instellingen is verkrijgbaar bij de opleiding. Let wel! Deze periode van 600u is echt een minimum. Doorgaans eisen de instellingen zelf een langere stageperiode. Stagedraaiboek Meer informatie over de concrete organisatie van de stage, begeleiding en de wijze van evalueren vindt men in een stagedraaiboek dat bij de aanvang van de opleiding overhandigd wordt. CVO-STEP HBO Orthopedagogie PRAKTIJKBEGELEIDING TIJDENS DE STAGES 5

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/018 - september 1995 Lessentabel Zie website:

Nadere informatie

Kiezen voor psychologie

Kiezen voor psychologie Psychologie 0 3 8 9 3 33 37 0 Kiezen voor psychologie Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Studentenverenigingen Gewikt en

Nadere informatie

Profilering tweede graad

Profilering tweede graad Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting gekozen. Deze keuze is

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK. Academiejaar 2014-2015

GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK. Academiejaar 2014-2015 GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK Academiejaar 2014-2015 Overzicht modules VIVES SAW CVO VSPW Kortrijk CAMPUS KORTRIJK Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk 2 e verdieping gebouw studiegebied Verpleegkunde en

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL. Maatschappelijk assistent

STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL. Maatschappelijk assistent STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL Maatschappelijk assistent OPLEIDINGSPROFIEL Maatschappelijk assistent Studiegebied : sociaal-agogisch werk Opleiding : sociaal werk Graad : maatschappelijk assistent Optie

Nadere informatie

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Met zorg. het net. Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in. de jeugdzorg. Universiteit voor Humanistiek. Sanne Kuijer.

Met zorg. het net. Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in. de jeugdzorg. Universiteit voor Humanistiek. Sanne Kuijer. Met zorg het net op Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in de jeugdzorg Universiteit voor Humanistiek Sanne Kuijer Juni, 2012 Online hulpverlening in de jeugdzorg Master scriptie Kritische

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

Academiejaar 2010-2011

Academiejaar 2010-2011 Academiejaar 2010-2011 B A C H E L O R I N D E O R T H O P E D A G O G I E - 3 de opleidingsfase E d u c a t i e v e s p e l e n v o o r m e i s j e s ( + 1 5 j a a r ) r o n d s e k s u a l i t e i t,

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL)

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) Studiegids 2013-2014 Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel:

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie

Vademecum 2014-2015 Semester1 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC

Vademecum 2014-2015 Semester1 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC Vademecum 2014-2015 Semester1 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC Beste cursist, Je zou graag een vrijstelling bekomen voor één of meerdere opleidingsonderdelen van onze lerarenopleiding? Dit vademecum

Nadere informatie

VORMING PRAKTISCHE THEOLOGIE

VORMING PRAKTISCHE THEOLOGIE Permanente Vorming KULeuven VORMING PRAKTISCHE THEOLOGIE 2013-2014 Bezoek ook onze website: www.theopraxis.eu 1 Doelgroep: Aan wie interesse heeft om in het pastoraat actief te worden of zich op dat terrein

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Algemene situering... 3 2 Een opleiding in een modulair systeem... 4 3 Het instapgesprek... 5 4 Toelatingsproef voor

Nadere informatie

Profilering 3 de graad ASO

Profilering 3 de graad ASO Profilering 3 de graad ASO Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden VSKO Leerplan OPLEIDING Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting TSO3 Modulair Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Goedkeuringscode 2010/152/6//D 31/01/2010 Structuurschema Expressie

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Een academische opleiding

Een academische opleiding ARTIKEL Een academische opleiding voor leraren Historie De aankondiging van dit initiatief in het dagblad Trouw op vrijdag 22 februari 2008 ( Universitaire opleiding juf en meester ) was voor de primair

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden VSKO Leerplan OPLEIDING Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting TSO3 Modulair Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Goedkeuringscode 2010/152/6//D 31/01/2010 Structuurschema Expressie

Nadere informatie