De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag"

Transcriptie

1 De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010

2 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële gegevens Colofon Andreas Vesaliusstraat Leuven T Verantwoordelijke uitgever: Koen Wuyts Hoofd- en eindredactie: Iris Pierlet Opmaak: Nelson nv Met dank aan: De personeelsleden van het OCMW die meewerkten aan de totstandkoming van dit jaaroverzicht.

3 Voorwoord Wij stellen u het jaarverslag 2010 voor. Het bevat een selectie van de vele daadkrachtige inspanningen die elke dag geleverd worden door onze medewerkers om een kwalitatieve en resultaatsgerichte dienstverlening aan te bieden aan de Leuvense burger. Dagelijks wordt er enthousiast en vol overgave geïnvesteerd in mensen, projecten en infrastructuur om adequaat te reageren op de steeds wijzigende behoeften van de vele hulpvragers en op de snel veranderende maatschappelijke tendensen werd uitgeroepen tot Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Daardoor werden een aantal projecten speciaal in de kijker geplaatst. Daarnaast werd de dienstverlening op een solide basis verder uitgebouwd, met veel aandacht voor duurzaamheid, diversiteit, opleiding en kwaliteit. We wensen u veel leesplezier. Koen Wuyts secretaris Erik Vanderheiden voorzitter Jaarverslag OCMW Leuven 2-3

4 OCMW-beleid De OCMW-beleidsorganen in een notendop Raad voor Maatschappelijk Welzijn De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Leuven bestaat uit 13 leden. Erik Vanderheiden (voorzitter) Chris Bex Vera Billen Sabine Bovend aerde Erik Bucquoye Nora Tossyn Liesbeth Dyckmans Luc Haine Louis Debruyne Thomas Leys Izzy Van Aelst Liesbet Stevens Griet Valgaeren De OCMW-raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt, of tenzij de Raad zelf bevoegdheden heeft gedelegeerd aan andere bestuursorganen of budgethouders. De vergaderingen van de Raad zijn openbaar, uitgezonderd als het om personen gaat. De Raad diende in 2010 over 385 agendapunten te beslissen. Vast Bureau De Raad richt in zijn midden een Vast Bureau op dat belast is met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur. Het Vast Bureau komt bijna wekelijks samen. De voorzitter van het OCMW is van rechtswege ook voorzitter van het Vast Bureau. Volgende leden maken er deel van uit: Erik Vanderheiden (voorzitter), Chris Bex (plaatsvervangend voorzitter), Vera Billen, Liesbet Stevens en Koen Wuyts (secretaris). Van tot en met werd Liesbet Stevens tijdelijk vervangen door Liesbeth Dyckmans. In 2010 werden agendapunten op het Vast Bureau behandeld. Over een deel hiervan hadden zij beslissingsbevoegdheid, het andere deel werd geadviseerd en voor beslissing doorverwezen naar de Raad. Bijzondere Comités Naast het Vast Bureau heeft het OCMW Leuven verschillende Bijzondere Comités opgericht waaraan welomschreven bevoegdheden worden toevertrouwd. De diverse comités behandelenden 335 agendapunten. De lijst van comités en samenstelling ervan wordt op de volgende pagina in een tabel weergegeven.

5 2010 Vast Bureau BC Sociale Dienst BC Algemeen Beleid Overleg Stad/OCMW BC Sociaal Beleid BC WZC Edouard Remy BC WZC Booghuys BC WZC Ter Vlierbeke BC WZC Ter Putkapelle (opgericht op 25/2/2010) BC Serviceflats BC Lokale Dienstencentra BC Thuiszorg Gezamenlijk Comité Instellingen Raad voor Maatschappelijk Welzijn Erik Vanderheiden X X X X X X X X X X X X X X Chris Bex X X X X X X X X X X X Vera Billen X X X X X X Sabine Bovend'aerde X X X X X X X X X X X Erik Bucquoye X X X X X Nora Tossyn X X X X Liesbeth Dyckmans X X X X X X X X Luc Haine X X X X X X X X X Louis Debruyne X X X X X X X X Thomas Leys X X X X X X Izzy Van Aelst X X X X X X Liesbet Stevens X X X X X X Griet Valgaeren X X X X X X X X Netwerking Het OCMW Leuven is ook vertegenwoordigd in volgende organisaties en maatschappijen via gevolmachtigde afgevaardigden en bestuurders: - Sociale Huisvesting Leuven Dijledal - Sociaal Wonen Arrondissement Leuven (SWAL) - Leuvense seniorenraad - Open school - Stad Leuven - preventiedienst - L.A.C. Daarnaast zijn er contacten, overlegorganen en samenwerkingsverbanden met tal van andere partners in het welzijnsveld. Jaarverslag OCMW Leuven 4-5

6 01 Sociale Dienst Een toegankelijke dienstverlening Onthaal Vesaliusstraat In 2009 hervormden we het onthaal van de cliënten grondig met enkele duidelijke criteria voor ogen. De dienstverlening moet klantgericht, laagdrempelig en resultaatgericht zijn. Het onthaal moest bereikbaar, efficiënt en effectief zijn. Er moest ook plaats zijn voor kennisdeling en informatie-uitwisseling. Yvonne, een 73-jarige vrouw, vertelt dat ze via een vriendin gehoord heeft over verwarmingstoelages. Ze wil meer informatie en meldt zich aan bij het onthaal. Welzijnsbureaus Dit resulteerde in november 2009 in de opening van een geheel vernieuwd onthaal in het Welzijnsbureau Vesaliusstraat. De permanentie gebeurt centraal in de Andreas Vesaliusstraat maar men richt zich tot alle inwoners van Groot Leuven. In 2010 werkten we het onthaalconcept verder uit. De baliemedewerkers en de cliënten raakten vertrouwd met de nieuwe manier van aanmelding en steeds meer mensen vonden de weg naar het OCMW. Een onthaalteam van 7 maatschappelijk werkers en 7 baliemedewerkers zorgt voor de dagelijkse permanentie. Ze vangen nieuwe cliënten op die zich aanbieden zonder afspraak. De vraag en bijbehorende hulpverlening is zeer divers. Van oplading budgetmeter (2.742 opladingen in 2010) tot daklozenopvang. Doorverwijzing Gepaste hulpverlening betekent ook een goede doorverwijzing. Iedere inwoner van Leuven kan voor sociale dienstverlening namelijk terecht in een welzijnsbureau in zijn buurt. In totaal zijn er drie welzijnsbureaus en één contactpunt met elk een specifiek werkingsgebied: - welzijnsbureau Vesaliusstraat (Leuven-zuid, Heverleecentrum, Terbank en Egenhoven); - welzijnsbureau Ridderstraat (Leuven-noord, Wilselewest); - welzijnsbureau Warandelaan (Kessel-Lo, Wilsele-oost, Wijgmaal en een deel van Heverlee); - contactpunt Bosstraat (Wilsele-Putkapel). Door de vertegenwoordiging van het OCMW in de verschillende wijken willen we een decentraal aanbod van hulp- en dienstverlening verzekeren. Basisbegeleiding, doorverwijzing en integrale begeleiding voor complexe armoedesituaties zijn de centrale doelstellingen. Het onthaalteam van het OCMW Leuven informeert uiteraard over het aanbod van de andere welzijnsorganisaties in het Leuvense. In het kader van het lokaal sociaal beleid is er een goede samenwerking met de dienst Welzijn van de stad Leuven en het CAW Regio Leuven. Het onthaal wil naast hulpverlening ook een ontmoetingsplaats bieden. Cliënten kunnen er het internet raadplegen en andere diensten kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimte. In 2010 organiseerden we er diverse activiteiten: lessen Open School, onthaalklas vreemdelingen, cliëntoverleg, infosessie schuldhulpverlening, groepswerking RVA-geschorsten. Groepswerking Midden 2010 startten we met de uitwerking van een groepswerking rond cliëntparticipatie. Via deze groepswerking willen we bijdragen tot een positieve binding tussen hulpvrager en hulpverlener. Kortom, een klimaat van erkenning creëren. Dit betekent respect en openheid hebben voor de leefwereld van de cliënt door aandacht te hebben voor participatie. Als bestuur luisteren we naar de ervaringen van de gebruikers met het aanbod van de Sociale Dienst van het OCMW Leuven.

7 Recht op een menswaardig bestaan Een menswaardig bestaan is niet mogelijk zonder een basisinkomen. Iedereen heeft recht op maatschappelijke integratie via de toekenning van een leefloon of als een subsidie voor sociale tewerkstelling. De toekenning is gebonden aan een aantal voorwaarden zoals nationaliteit, leeftijd en inkomen. Indien men niet voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van een leefloon kan er financiële steun gegeven worden onder de vorm van leefgeld. Leefgeld wordt toegekend aan vreemdelingen die legaal in België verblijven maar geen inschrijving hebben in het bevolkingsregister gewoon leefloon e e persoon niet ingeschreven in het bevolkingsregister e e leefloon aan dakloze e e leefloon aan student e e installatiepremie e e leefgeld e e gemiddeld aantal cliënten met leefloon per maand gemiddeld aantal cliënten met leefgeld per maand Activering Toekenning van leefloon (leefgeld) is niet vrijblijvend. Tegenover het recht op leefloon staan ook plichten. In overleg met de hulpvrager werken we een globaal hulpverleningstraject op maat uit. Als je mensen kansen wil geven, gaat dit verder dan activering op de arbeidsmarkt. Het volgen van een opleiding, het voltooien van studies, arbeidsbemiddeling enz. moeten mensen aanzetten tot verhoging van hun maatschappelijke participatie leefloon met integratieproject e e geactiveerd leefloon e e geactiveerd leefgeld e e Jaarverslag OCMW Leuven 6-7

8 01 Sociale Dienst Voor leefloners jonger dan 25 jaar wordt een hulpverleningstraject omgezet in een geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie of integratiecontract. Mannen - vrouwen jonger dan 25 jaar leefloon (BM) leefgeld (W65) - 25 jaar - 25 jaar man vrouw totaal man vrouw totaal januari ,82% ,73% februari ,05% ,40% maart ,26% ,38% april ,82% ,62% mei ,90% ,99% juni ,40% ,61% juli ,67% ,33% augustus ,22% ,47% september ,59% ,12% oktober ,30% ,14% november ,63% ,11% december ,76% ,45% Financiële steun Bepaalde inkomens zijn vaak onvoldoende om een menswaardig leven te kunnen leiden of om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. In dergelijk geval kan het OCMW financiële steun geven in de vorm van aanvullende steun. De toekenning is afhankelijk van de persoon die het aanvraagt (gezinsamenstelling, leeftijd kinderen, inkomen). Aanvullende steun is in principe niet terugvorderbaar door het OCMW. Het gaat over steun voor wonen (huisvesting en nutsvoorzieningen), medische- en zorgkosten, opleiding, economische en sociaal-culturele participatie. De belangrijkste aanvullende financiële steun is de tussenkomst in de woonkosten. Het OCMW kan aan de toekenning van financiële steun bepaalde voorwaarden koppelen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tussenkomst in de woonkosten waarbij aan de hulpvrager kan worden gevraagd zich in te schrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappij tussenkomst woonkosten e e tussenkomst medische en farmaceutische kosten e e geldsteun e e tussenkomst in de energiekosten e e 5.403

9 Terugvorderbare steun Het OCMW kan hulpvragers een terugvorderbaar voorschot toestaan. Enerzijds om eenmalige uitgaven te spreiden in de tijd. Een klassiek voorbeeld is hier de toekenning van een huurwaarborg. Een terugvorderbaar voorschot is eigenlijk een renteloze lening die de hulpvrager dient terug te betalen. Bij de terugbetaling houden we rekening met de financiële draagkracht van de persoon. Anderzijds kan het OCMW voorschotten uitkeren op achterstallige sociale uitkeringen. Deze bedragen kan het OCMW rechtstreeks terugvorderen van de uitbetalingsinstelling voorschot kinderbijslag / geboortepremie e e voorschot werkloosheidsuitkering e e voorschot pensioenen e e 725 persoonlijk voorschot huurwaarborg e e andere persoonlijke voorschotten e e Jaarverslag OCMW Leuven 8-9

10 01 Sociale Dienst Schuldhulpverlening Niet iedereen kan zijn budget op een evenwichtige manier beheren. We worden blootgesteld aan veel verleidingen vanuit onze consumptiemaatschappij. Schulden zijn snel gemaakt en verdwijnen niet vanzelf, ze worden alleen maar groter. En dan staat ineens de deurwaarder voor de deur of worden nutsvoorzieningen afgesloten. Situering Het OCMW Leuven wil met het gespecialiseerd Team Schuldhulpverlening voorkomen dat schulden problematisch worden. Het team geeft budgetteringsadvies, doet aan schuldbemiddeling, budgetbeheer- en begeleiding. Daarnaast stellen zij ook verzoekschriften collectieve schuldenregeling op. Sedert eind 2010 treedt het OCMW op als schuldbemiddelaar in de eigen schuldendossiers. In 2010 registreerde het Team Schuldhulpverlening 329 intakes. Hiervan werden 92 dossiers effectief opgestart, bestaande uit 23 nieuwe dossiers en 69 lopende dossiers (gekend binnen een welzijnsbureau of Team Schuldhulpverlening). Groepswerking Begin 2010 startten we met de voorbereiding van een groepswerking voor een specifiek doelpubliek. Dit resulteerde in oktober 2010 in een groepswerking van 5 sessies. Ons doelpubliek bestond uit cliënten die reeds verscheidene jaren begeleiding kregen vanuit het Team Schuldhulpverlening. We werkten rond thema s zoals goedkoop winkelen, administratieve ondersteuning, omgaan met gevoelens en overleven met een beperkt budget. Er werd gestart met 8 cliënten. 5 cliënten volgden alle sessies. De eerste groepswerking werd afgesloten met een diploma-uitreiking en receptie. Profiel De mensen die leven van een OCMW-uitkering worden opgevangen door de maatschappelijk werkers uit de welzijnsbureaus. De grootste groep aanvragers bevindt zich in de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar. Het betreft voornamelijk alleenstaande mannen. Het merendeel van de cliënten schuldhulpverlening beschikt over een loon of een vervangingsinkomen. Groepsmatige informatiesessies Gezien het stijgend aantal aanvragen en een aangroeiende wachtlijst, zochten we naar een manier om de periode tussen hulpaanvraag en opstart te beperken. In plaats van een individueel intakegesprek, kozen we voor een groepsmatige aanpak. In maandelijkse infosessies krijgen potentiële cliënten informatie over de werking van de dienst, de hulpverlening die wordt aangeboden, de invorderingsprocedures en het aanvragen van een pro-deoadvocaat. Daarnaast is er natuurlijk nog ruimte voor vragen. Gevangenisproject Het project in de Leuvense hulpgevangenis werd verdergezet. Wekelijks houdt een maatschappelijk werkerschuldbemiddelaar er een zitdag. De gedetineerden die vragen hebben rond schuldhulpverlening kunnen hier terecht. Het gaat om vragen rond het opstellen van afbetaalplannen en/of het bemiddelen met schuldeisers. Extra aandacht voor energie Het Team Schuldhulpverlening neemt de coördinatie van de energieacties van de Sociale Dienst op zich, o.a. via de interne werkgroep energie. Er kon deelgenomen worden aan een aantal vormingen en overlegmomenten, die georganiseerd werden door diverse energieleveranciers.

11 Van energiegids tot kilowattuurtje De energiegids die in 2008 voor het eerst werd uitgegeven, werd in 2010 geactualiseerd. De gids is opgebouwd rond drie pijlers: gedrag, factuur en huisvesting. Telkens met één doelstelling: besparen op energiekosten, het verbruik verminderen en de kosten verminderen. De tweede, geactualiseerde druk, kwam er omwille van de blijvende vraag naar de gids. Via de GEL-actie (Goedkopere EnergieLeverancier) wil de Sociale Dienst cliënten ondersteunen bij het vergelijken van de energieprijzen bij verschillende leveranciers en bij het omschakelen naar goedkopere tarieven. In het kader van deze actie kregen het afgelopen jaar alle cliënten die daarvoor in aanmerking kwamen, attesten voor de aanvraag van het sociaal maximumtarief bij hun huidige leverancier. Verder opteerde de werkgroep energie ervoor om zoveel mogelijk mensen te informeren. Hiervoor werden er in de loop van 2010 twee workshops gegeven waarbij telkens de nadruk lag op laagdrempelige besparingsmogelijkheden. In juli organiseerden we een workshop rond elektriciteit. Deze workshop geeft via een bordspel (via Eco-Life) informatie over het verbruik van elektronische toestellen en verlichting. Tijdens een andere workshop werd er via visuele tipkaarten aan de deelnemers getoond hoeveel je kan besparen als je je gewoonten aanpast of als je kleine energiebesparende investeringen (zoals radiatorfolie plaatsen) uitvoert. LAC Lokale Adviescommissie Elektriciteit, Gas en Water De LAC formuleert bindende adviezen over aanvragen voor afsluiting en heraansluiting van elektriciteit, aardgas en water. Ze speelt een belangrijke rol in het voorkomen van energieschorsingen en waterafsluiting. Het OCMW staat in voor het voorzitterschap en het secretariaat van de LAC. De LAC-energie (elektriciteit en aardgas) vergaderde op aanmelding van Eandis als sociale leverancier. De Sociale Dienst tracht de cliënt in elk dossier te contacteren vóór de LAC-vergadering om de situatie te onderzoeken en te bemiddelen naar een oplossing. In een aantal situaties is het LAC-dossier het startpunt voor verdere hulpverlening (zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening). Bij het formuleren van de adviezen let de LAC erop dat de klant nog de mogelijkheid krijgt om de situatie recht te zetten en schorsing van energie te vermijden. LAC Leuven (energie) aantal vergaderingen aantal dossiers aantal aanvragen aantal gehoorde cliënten De LAC-water vergaderde op vraag van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. LAC Leuven (water) aantal vergaderingen 1 3 aantal dossiers aantal gehoorde cliënten 0 15 Jaarverslag OCMW Leuven 10-11

12 01 Sociale Dienst Wonen Wonen is net zoals voeding, kleding en energie een basisbehoefte. We worden echter geconfronteerd met stijgende huurprijzen en het feit dat ons cliënteel niet makkelijk terecht kan op de private huurmarkt. In 2010 werden er 1321 contacten geregistreerd met als aanmeldingsreden huisvesting. In het totaal ging dit over 597 mensen. Leeftijd hulpaanvragers < 25j 59 25j - 30j j - 40j j -50j 46 51j - 60j 42 > 61j 26 onbekend 157 De voornaamste taken van het OCMW Leuven op het vlak van wonen zijn: - Preventie, voorkomen dat mensen dakloos worden; - Sociale begeleiding en doorverwijzing naar andere diensten; - Onderhandelen bij huurachterstal. Het Team Wonen (2 maatschappelijk werkers) werd in 2010 omwille van organisatorische redenen toegevoegd aan het onthaalteam dat instaat voor de daklozenpermanentie. Twee maatschappelijk werkers zijn verantwoordelijk voor de opvolging van de 5 doorgangswoningen. Noodopvang: cijfers en evolutie In 2010 kwamen er 277 personen met de melding dat ze dakloos waren. Verschillende redenen kunnen daarvan de oorzaak zijn: brand, ontploffing, uithuiszetting, relationele problemen, De oplossingen waren zeer uiteenlopend. Een aantal mensen verwezen we door naar familie, anderen konden terecht in crisisopvang of in een nachtasiel. Sommigen wensten niet in te gaan op een aanbod en een laatste categorie kon terecht in de één van de vijf doorgangswoningen van het OCMW. Er werden 8 alleenstaanden, 5 koppels en 17 gezinnen opgenomen in doorgangswoningen. In totaal ging het om 86 personen waarvan 49 minderjarigen. Informatie en bemiddelling In 2010 kwamen 157 mensen informatie vragen over het sociaal verhuurkantoor het Spit of over sociale woningen, waarna er 127 effectief ingeschreven werden bij het sociaal verhuurkantoor. 64 mensen vroegen informatie over wonen. Het betrof hier zowel informatie over wetgeving als over financiële tussenkomsten in woonkosten. In 132 situaties werd bemiddeld door ons onthaalteam bij het zoeken naar woningen. Daarnaast kunnen cliënten gebruik maken van het internet in de wachtruimte om het aanbod op de woningmarkt na te kijken. Tevens kunnen zij er gratis naar de huisbaas bellen. Het Team Wonen heeft een overeenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij waardoor zij op de hoogte gebracht worden bij huurachterstal. Het OCMW schrijft een standaardbrief met advies naar de cliënt. Bij hoge huurachterstal wordt er aanklampend gewerkt. In totaal werden er 463 brieven verstuurd. Het OCMW wordt door de gerechtsdeurwaarder verwittigd van een gerechtelijke uithuiszetting. Ook hier

13 Joeri is dakloos en slaapt momenteel in de parking van Kinepolis. Heeft geen familie of vrienden waar hij terecht kan en meldt zich aan met de vraag tot huisvesting. Er wordt een opname in crisisopvang geregeld. wordt de cliënt aangeschreven. In het totaal vertrokken er 179 brieven. Regelmatig vraagt de cliënt ons om contact op te nemen met de verhuurder om een afbetalingsplan te bekomen. Structurele samenwerkingsverbanden Er is een samenwerking met het CAW, meer in het bijzonder voor de crisisopvang. Na de kantooruren en tijdens het weekend organiseert het KOC de noodopvang voor daklozen. Daarnaast wordt er één noodkamer ter beschikking gesteld waarop de politie, het OCMW en de Leuvense ziekenhuizen een beroep kunnen doen voor nachtopvang. In 2010 boden 95 mensen zich aan waarvan uiteindelijk 44 mensen terecht konden in de noodkamer. Deze samenwerking wordt op regelmatige basis geëvalueerd. Met wie werken we nog samen? - Samenwerking met de huurdersbond. Het OCMW heeft een collectief lidmaatschap. Hierdoor kunnen cliënten er gratis terecht voor advies. - Samenwerking met de dienst huisvesting van de stad. Het Team Wonen biedt bij onbewoonbaarverklaringen een intensieve begeleiding aan. Het team maakt deel uit van de Leuvense woonraad. - Contacten met de confederatie van immobiliënkantoren om de werking van de stad en het OCMW uit te leggen. Op zoek naar een structurele oplossing Het OCMW Leuven besteedt veel aandacht aan het samen op zoek gaan naar een aangepaste huisvesting op langere termijn. Dit door middel van: - Het kenbaar maken van het aanbod op de private woningmarkt; - Inschrijvingen in het sociaal verhuurkantoor van het Spit; - Doorverwijzing naar de sociale huisvestingsmaatschappijen; - Aanvraag en tegemoetkoming in de huurprijs en de installatiepremie bij Wonen Vlaanderen. We willen voorkomen dat mensen opnieuw dakloos worden. Dit doen we door de situatie in samenwerking met andere diensten op te volgen. Solvabiliteitsfonds Het OCMW heeft een overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor het Spit die er uit bestaat dat het SVK een financiële garantie heeft voor verhuringsrisico van woningen aan maatschappelijk zwakkere huurders. Deze overeenkomst richt zich tot de verhuring aan mensen in een achterstellingsituatie: - met een laag inkomen, zowel alleenstaanden als gezinnen; - met eventueel nog andere kansarmoede kenmerken zoals: lage scholing, zwakke gezondheid, werkloosheid, nationaliteit, gezinssamenstelling, psychosociale problemen; - die een onderverhuringsovereenkomst hebben met de woonbegeleider; - die in Leuven wonen. De begeleiding bestaat uit: - het aanbieden van huurdersbegeleiding aan de doelgroep: naleven van het huurcontract, omgang met buren, onderhoud van de woning; - het uitvoeren van regelmatige huisbezoeken ter opvolging van de situatie; - het volgen van de garantieprocedure voor een aanvraag van een tussenkomst in het garantiefonds. In 2010 werd het garantiefonds aangesproken voor een bedrag van euro. Jaarverslag OCMW Leuven 12-13

14 01 Sociale Dienst Aan het werk Situering Via de RMI-wet (wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie) kregen de OCMW s een duidelijke activeringsopdracht. Vooral naar jongeren toe wordt binnen deze wet een tewerkstelling als beste integratiemiddel omschreven. Ook binnen de werking van OCMW Leuven leeft de overtuiging dat tewerkstelling leidt tot integratie, zonder hierbij te vergeten dat tewerkstelling niet voor iedereen haalbaar is. Activering zien we daarom ruimer dan tewerkstelling. We spreken dan over sociale activering, zoals deelnemen aan culturele activiteiten, vrijwilligerswerk, arbeidszorg,... Voor de cliënten waar een tewerkstelling wel een haalbaar doel is, streven we naar duurzame tewerkstelling, waarbij zij zich op financieel, sociaal, maar ook persoonlijk vlak kunnen versterken. Arbeidsbemiddeling Werkzoekenden die recht hebben op financiële hulp van het OCMW kunnen zich door de maatschappelijk werker van het welzijnsbureau laten aanmelden bij Team Tewerkstelling. De trajectbegeleider van Team Tewerkstelling nodigt de cliënt uit voor een kennismakingsgesprek dat gaat over opleiding, werkervaring, vaardigheden en competenties. De aandacht gaat ook uit naar randvoorwaarden zoals de sociale context, kinderopvang, mobiliteit, gezondheid, enzovoort. De trajectbegeleider zorgt ervoor dat de cliënt ingeschreven wordt bij de VDAB als werkzoekende en registreert zijn gegevens. Een trajectplan om alles in goede banen te leiden De trajectbegeleider stelt samen met de cliënt een trajectplan op, begeleidt hem en volgt het plan op. Dit gebeurt vanuit een integrale benadering en de finaliteit van het traject is duurzame tewerkstelling. Het plan kan bestaan uit een beroepsgerichte opleiding, reguliere tewerkstelling of sociale tewerkstelling. In 2010 waren er 294 personen in arbeidsbemiddeling (127 personen verder opgevolgd uit 2009, 167 dossiers werden nieuw opgestart). Bij 187 personen werd de arbeidsbemiddeling in 2010 stopgezet. In 140 situaties werd de cliënt tewerkgesteld: 12 in een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt en 16 in gesubsidieerde tewerkstelling. 4 cliënten werden tewerkgesteld in de sociale tewerkstelling in de private sector, het zogenaamde artikel 60 privé-statuut. De belangrijkste tewerkstellingsmogelijkheid blijft de tewerkstelling artikel 60 7 met 108 nieuwe tewerkstellingen in In een beperkt aantal situaties is de arbeidsbemiddeling stopgezet omdat de cliënt doorverwezen werd voor verdere begeleiding (5) of omdat de cliënt niet bemiddelbaar was (15). Eén hulpvraag werd gestopt wegens geen medewerking, 9 wegens verhuis buiten Leuven, 4 wegens recht op andere uitkeringen en 13 omwille van andere redenen (hechtenis, inkomsten partner, overlijden, ). Sociale tewerkstelling Indien een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt nog niet haalbaar is, kan de cliënt tewerkgesteld worden in het kader van art. 60 7, waarbij de sociale zekerheidsrechten worden opgebouwd. Hierbij besteden we veel aandacht aan attitude, technische vaardigheden, taal en sollicitatietraining, zodat de cliënt na deze te- Het OCMW geeft je een tweede kans om een nieuw leven te beginnen, een nieuwe toekomst. Eerst krijg je de basis om van te leven maar ze laten je niet met rust. Je moet iets leren. Voor mij was dit Nederlands. Ze geven je ook de kans om iets te beginnen, bijvoorbeeld art getuigenis werkbegeleider, ex-cliënt art. 60

15 werkstelling meer kans maakt op een reguliere tewerkstelling. In 2010 werkten 244 personen in een art statuut (132 tewerkstellingen liepen door van 2009, 112 nieuwe tewerkstellingen werden opgestart). Meer specifiek zijn deze personen tewerkgesteld bij: - privé werkgevers (8) - stad Leuven (23) - vzw s (34) - OCMW Leuven (73) - sociale economie initiatieven (106) Taaltrajecten Door de verkleuring van het cliëntenbestand wordt OCMW Leuven steeds meer geconfronteerd met cliënten die niet over voldoende kennis van het Nederlands beschikken om in een job of opleiding te stappen. De taalleerkrachten oriënteren deze mensen naar de taalinitiatieven, volgen de evolutie van de kennis van het Nederlands op en geven, indien nodig, op individuele basis of in kleine groepen Nederlandse les. 224 cliënten volgden een taaltraject. 35 cliënten verwezen we door voor begeleiding naar werk. Netwerking Omdat activering een ruime en complexe materie is en OCMW Leuven streeft naar een aanbod op maat, heeft het Team Tewerkstelling ook in 2010 aan netwerking gedaan. Zowel binnen de Werkwinkel als daarbuiten startten we op cliënt- en projectniveau samenwerkingen op. Daarbij hebben de maatschappelijk werkers nieuwe methodieken leren kennen en toepassen, zoals het competentiedenken en het registreren in dossiermanager van VDAB. In het kader van de proeftuin (samenwerking VDAB OCMW) werden de afspraken verder geconcretiseerd op basis van vastgestelde knelpunten bij werkzoekendendossiers. In het kader van de Werkwinkel werd in 2010 de lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking Lokale Werkwinkel ondertekend. Hierin werden de missie, de gezamenlijke doelstellingen en de verbintenissen van de verschillende partners opgenomen. Supporteren voor sociale, culturele en sportieve participatie In 2010 verleende het fonds voor Maatschappelijke Participatie steun aan de OCMW s om de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van hun gebruikers te bevorderen. We hebben deze subsidie gespreid over verschillende thema s. Ondersteuning van individuele aanvragen Cliënten die deelnemen aan sociale, culturele en sportieve verenigingen of activiteiten kunnen de uitgaven daarvoor terugbetaald krijgen van het OCMW. Per gezinslid heeft men recht op maximum 50 per jaar. Daarnaast kunnen cliënten dankzij allerhande samenwerkingsverbanden gratis een bezoek brengen aan Museum M, Cinema Zed, Sportoase, de winterspeeltuin, ploeterzwembad Provinciaal Domein, Een aantal kinderen krijgt ook de kans om zich gratis in te schrijven voor de lokale zomerspeelpleinen. Cliënten kunnen ook op het OCMW terecht voor het verkrijgen van de Leuvense Sportcheque die door de sportdienst van Stad Leuven verdeeld wordt. In totaal werd er euro besteed aan middelen om de sociale, culturele en sportieve participatie van onze cliënten te verhogen. Groepsevenementen Onze cliënten kregen de kans deel te nemen aan een aantal groepsevenementen personen kwamen naar het 7de sinterklaasfeest, een recordopkomst, cliënten waren paraat op de tweede OCMWgezinsdag (een bezoek aan de Zoo van Antwerpen), - 71 namen deel aan jeugdfestival De Rode Hond van cultuurcentrum 30 CC, - 30 gingen naar De Memorial van Damme, - 25 gingen op daguitstap naar Scherpenheuvel, - 12 gingen naar een voorstelling van Nigel Williams, - 15 gingen naar de Kreuners, - 30 gingen naar Zap Mama - en ten slotte waren er 28 inschrijvingen voor de Musical The Beatles. Jaarverslag OCMW Leuven 14-15

16 01 Sociale Dienst Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie (LFV) Het Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie wil mensen die in armoede leven meer en volwaardig laten participeren aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten door bestaande drempels te verlagen. Via een financiële tussenkomst in de deelnameprijs van mensen in armoede willen we vrijetijdsactiviteiten betaalbaar maken. Sinds 2009 ontvangt Leuven jaarlijks een bedrag van voor een periode van 5 jaar. We werken voor en met mensen in armoede die lid of cliënt zijn van een private welzijnsorganisatie of vereniging in Leuven. Omdat zij heel moeilijk detecteerbaar zijn, kozen we voor samenwerking met de lokale organisaties die dagelijks met deze mensen werken en een sterke vertrouwensband genieten. Deze organisaties staan in voor de omkadering en de toeleiding. Niet alle leden of cliënten van deze organisaties komen daarom automatisch in aanmerking voor deze regeling. Deze inschatting laten we over aan de betrokken organisaties. In 2010 waren 21 Leuvense organisaties lid van het LFV (tegenover 18 in 2009). Deze 21 organisaties deden in het totaal 196 aanvragen, zowel voor groepsactiviteiten als voor individuele activiteiten. Voor het LFV werd een website ontwikkeld waar de organisaties online aanvragen kunnen ingeven. Openbare Computerruimtes (OCR) Om de digitale kloof te dichten beschikt het OCMW Leuven ook over enkele openbare computerruimtes (OCR s). In 2007 opende de eerste OCR. Het aanbod is met de jaren gegroeid tot 4 locaties in 2010: - Openbare Computerruimte Leuven - Openbare Computerruimte Ruelenspark - Openbare Computerruimte Ter Vlierbeke - Openbare Computerruimte Ter Putkapelle In de OCR staan computers gratis ter beschikking. Je kan via het internet werk zoeken of een nieuwe woonst, of gewoon wat surfen. Je kan er ook voor de eerste keer komen kennis maken met een computer. In de OCR is altijd iemand aanwezig die hulp biedt als je vragen hebt. OCR Leuven is de grootste OCR, deze beschikt momenteel over 14 PC s. In 2010 werden er bezoeken geregistreerd, met een bezettingsgraad van 70%. De drie andere OCR s zijn recenter opgestart en ook minder vaak open. Hier liggen de bezoekcijfers nog relatief laag. Hiernaast vindt u de cijfers van het aantal bezoekers per OCR, per maand.

17 Aantal bezoekers per OCR jan. feb. maa. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. Leuven Ruelenspark Ter Vlierbeke Ter Putkapelle Structureel overleg maatschappelijk werk en etnisch-culturele minderheden in Leuven In opdracht van de Sociale Dienst van OCMW Leuven organiseerde het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KULeuven) een structureel overleg met als thema etnisch-culturele minderheden. Dit structureel overleg betrok verschillende partijen. Het ging om de sociale medewerkers van OCMW Leuven, organisaties die met deze doelgroep werken en mensen uit de doelgroep zelf. Door al deze perspectieven met elkaar in dialoog te brengen over het thema OCMW en etnisch-culturele minderheden, wilden we komen tot een meer passend zorgaanbod dat maximaal aansluit bij de noden van deze doelgroep. De effectiviteit en de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening aan etnisch-culturele minderheden binnen OCMW Leuven is daarmee de centrale focus van dit overleg. Op 28 oktober 2010 werd de publicatie Focus op: maatschappelijk werk en etnisch-culturele minderheden in Leuven voorgesteld in de Al Ishaan -moskee. De belangrijkste aanbevelingen en voorstellen gingen over: - Gebruik van de bestaande expertise in huis; - Voorstellen om de taalbarrière te doorbreken; - Voorstellen voor een transparantere dienstverlening; - Leren omgaan met culturele en religieuze diversiteit; - Investeren in perspectiefbepaling; - Werk en sociale contacten met Belgen als toegang tot integratie. De verschillende aanbevelingen die vooral focussen op het hulpverleningsproces en de relatie tussen hulpverlener en de hulpvrager, zullen verder binnen de Sociale Dienst worden opgevolgd en uitgewerkt tot werkbare instrumenten, zoals intervisie, gebruik van trajecten binnen de dienstverlening, afstemming met het onthaalbureau,... Jaarverslag OCMW Leuven 16-17

18 01 Sociale Dienst Strijd tegen kinderarmoede In het kader van het Europees jaar ter bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting werd in juni 2010 door de POD Maatschappelijke Integratie ter beschikking gesteld aan het OCMW Leuven om in 2010 te investeren in de strijd tegen kinderarmoede. Voor de besteding van deze middelen werd in september 2010 het Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede opgericht (LFBK). Het LFBK richtte zich tot de Leuvense basisscholen en kinderopvanginitiatieven die dagelijks werken met kansarme kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze organisaties konden financiële steun aanvragen bij het fonds voor collectieve acties die de maatschappelijke integratie van achtergestelde kinderen bevordert. Enkel acties opgezet in 2010 kwamen in aanmerking en werden gefinancierd volgens de 80/20-regel. 26 organisaties maakten zich lid van het fonds, waarvan 13 kinderopvanginitiatieven, 12 basisscholen en het LOP. In totaal werden 38 aanvragen ingediend. Van de 38 aanvragen werden er 30 goedgekeurd. Er werd geen tussenkomst gegeven voor acties die pas in 2011 zullen opstarten, voor personeelskosten en vrijwilligersvergoedingen of wanneer de organisatie voor het ingediende project reeds andere subsidies had ontvangen. De meerderheid van de aanvragen betrof de aankoop van boeken, educatief spelmateriaal, laptops en knutselmateriaal. Het materiaal wordt enerzijds via verteltassen, spel-o-theek en holiday-bags uitgeleend aan kansarme kinderen. Anderzijds wordt het ter plaatse in de school of kinderopvang gebruikt d.m.v. het inrichten van een leeshoek of huiswerkklas. Op deze manier willen de organisaties hun werking afstemmen op kansarme kinderen; zij willen de taalvaardigheid ondersteunen en ontwikkelen, alsook de interactie tussen ouders en kinderen d.m.v. spel en voorlezen bevorderen. De leden zetten ook zeer verscheiden acties op in de strijd tegen kinderarmoede. Zo liet een organisatie kostenwijzers bijdrukken om meer mensen te informeren over de bestaande tegemoetkomingen rond onderwijs. Een kinderdagopvangplaats kocht één fiets met kinderstoelen en fietshelmen aan om uit te lenen. Op deze manier wil men het fietsen stimuleren en het gezin op een goedkope manier mobieler maken. Een aantal kinderwerkingen kocht voeding en keukenmateriaal aan om samen met de kinderen te koken. Er werden ook diverse buitenschoolse crea-namiddagen en daguitstappen met middelen uit het LFBK georganiseerd. Met deze acties bereikten we ongeveer kansarme kinderen. Omwille van het succes van deze campagne en om een duidelijk signaal te geven dat het OCMW van Leuven de initiatieven in de strijd tegen kinderarmoede vanuit onderwijs en kinderopvang maximaal wil ondersteunen, besliste het Vast Bureau eind december 2010 om het budget nog te verhogen. Samen tegen armoede. Ik ook! Armoede is niet het probleem van één land. Daarom werd 2010 uitgeroepen tot het Europees Jaar tegen armoede en sociale uitsluiting. Ook in ons land is armoede voor velen een realiteit. In 2010 beschikte 14,7% van de Belgische bevolking over een inkomen dat lager lag dan de armoedegrens, hetzij 899 euro per maand voor een alleenstaande en euro voor een gezin (2 volwassenen en 2 kinderen). M.a.w. er leefden in 2010 ongeveer Belgen in armoede. Via lokale acties en activiteiten wilden we in 2010 het brede publiek sensibiliseren rond de problematiek van armoede en sociale uitsluiting. We wilden het taboe rond armoede bespreekbaar maken en drempels verlagen. Armoede gaat immers niet enkel om weinig geld hebben. Armen krijgen op verschillende gebieden minder kansen. In het najaar van 2010 werden heel wat acties ondernomen die kaderden in het project Samen tegen armoede. Ik ook. Via verschillende kanalen (wijkkranten, de streekkrant, website en folders) werden onderstaande lokale acties bekend gemaakt.

19 Kinderen zijn de toekomst - T shirtwedstrijd (in samenwerking met buurtwerk t Lampeke). Kinderen en jongeren werden opgeroepen om een T-shirtontwerp te maken in het teken van armoede en sociale uitsluiting. Het winnende ontwerp werd gebruikt om een T-shirt te maken die gedragen werd tijdens de lokale actie in het kader van de dag van de armoede op 13 oktober. - Kinderen op straat (in samenwerking met Leren Ondernemen vzw). Op 13 oktober verzamelden alle kinderen van het basisonderwijs om 12 uur op de speelplaats. Op éénzelfde moment werden in alle scholen veelkleurige ballonnen met bijhorende boodschappen tegen uitsluiting van de kinderen de wereld ingestuurd. Het oplaten van de ballonnen was het startschot voor een wervelende dag van de armoede. De scholieren werden hier goed op voorbereid. De basisscholen ontvingen van Leren Ondernemen vzw een lijst met beschikbare boeken, films en vormingspakketten rond het thema armoede en sociale uitsluiting. Leren Ondernemen vzw en Buurthuis t Lampeke vzw boden aan de basisscholen ook een gezelschapsspel aan, waarbij elke pion staat voor het levensverhaal van een persoon die in armoede leeft. Recht op cultuur In dit kader werden 2 theatervoorstellingen georganiseerd. In Don Quichot liet Cie Tartaren een eerste zonderling uit de wereldliteratuur aan het woord. Leren Ondernemen speelde INTWIT: Five easy pieces and one difficult. Zes vrouwen werkten intensief samen rond de eigen herinneringen, daaruit volgden bewegingsimprovisaties en belevingsverhalen uit hun eigen wereld. De voorstellingen vonden plaats begin oktober. Op 8 oktober speelde de voorstelling voor een derde keer tijdens de Vrouwenagora van Flora in het mooie Afrikamuseum in Tervuren. Recht op gezonde en betaalbare voeding Gezond eten is belangrijk, dat weten we allemaal. Het project Groente zoekt kok wou aan de hand van kooklessen gezonde en betaalbare voeding te promoten in Leuvense organisaties en wijkwerkingen die werken met mensen in armoede. Op 5 plaatsen in de stad werden kooklessen georganiseerd, waar een kok de deelnemers gezond, betaalbaar en vooral lekker leerde koken. Er werd afgesloten met een feestelijk kookmoment waar iedereen kon komen proeven. Recht op sport Het aanbod van buurtsport met een lage instapdrempel werd uitgebreid en eind oktober was er een grootscheepse sporthappening in de Leuvense binnenstad. Jaarverslag OCMW Leuven 18-19

20 02 Ouderenzorg Verbetering infrastructuur woonzorgcentra Opening woonzorgcentrum Ter Putkapelle Op 2 maart opende het gloednieuwe woonzorgcentrum Ter Putkapelle in de deelgemeente Wilsele-Putkapel zijn deuren. De bewoners kwamen uit 2 woonzorgcentra: het Kapucijnenhof campus Kapucijnenvoer dat zijn deuren definitief sloot en de oude vleugel van Edouard Remy dat zo het aantal bewoners in de oude infrastructuur kon afbouwen. Het ging dus niet om een uitbreiding van woongelegenheden, maar om een vernieuwing van de infrastructuur. Ook de medewerkers kwamen uit andere woonzorgcentra van het OCMW. Zowel de bewoners als de medewerkers waren aangenaam verrast en zeer opgetogen over de nieuwbouw met ruime kamers en alle faciliteiten voor comfortabel wonen en werken. Door de grote inzet en het enthousiasme van de medewerkers liep het leven, wonen en verzorgd worden in Ter Putkapelle in een mum van tijd op wieltjes.

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Zorg voor personen met dementie Beleid en visie

Zorg voor personen met dementie Beleid en visie Zorg voor personen met dementie Beleid en visie In de woonzorgcentra van OCMW Leuven wonen heel wat ouderen met dementie. Zij maken ongeveer 50 % uit van al onze bewoners. Wij willen onze zorg zo goed

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Heusden-Zolder: iedereen welkom! Biografie Heusden-Zolder - Ex-mijngemeente in Limburg - Bevolking Heusden-Zolder:

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016.

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering

Nadere informatie

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen DIENSTWONEN Infosessie voor intermediairen 1 OVERZICHTVOORSTELLING 1. algemeen organigram missie doelstellingen problematiek kernopdracht 2. werking Team Woonadvies en Team Woonondersteuning methodiek

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 13 OCMW s Zuid-West-Vlaanderen Info- en vormingsavond referentiebudgetten nov/dec 2013 Overzicht Regio-traject In opdracht van regio-overleg

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker algemene sociale dienst Functiefamilie: Deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Welzijnshuis Dienst: Team Sociale

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F JAAROVERZICHT 2014 Gasthuisstraat 2 1730 Asse T 02 452 80 67 F 02 452 22 02 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol Opgemaakt door: Sooi De Maeyer VOORWOORD Beste inwoner, Als OCMW hebben

Nadere informatie

GIDS. HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij?

GIDS. HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij? GIDS HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij? 1. Wat is recht op maatschappelijke integratie? Vanaf 1 oktober 2002 is een nieuwe wet van toepassing namelijk de wet inzake het recht

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine,

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017 Cirkeldag onderwijs Cirkeldag onderwijs 25/04/2017 Werking OCMW Turnhout - voorstelling www.ocmwturnhout.be Hoe goed ken je het OCMW? Waarvoor staat OCMW? Waarvoor kan je bij een OCMW terecht? Wie kan

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Reglement financiële steun ten laste name facturen Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Art. 1 Mensen met financiële moeilijkheden kunnen bij het Sociaal Huis

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Presentatie Jaarverslag Discriminatie / Diversiteit 2010

PERSCONFERENTIE Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Presentatie Jaarverslag Discriminatie / Diversiteit 2010 PERSCONFERENTIE Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Presentatie Jaarverslag Discriminatie / Diversiteit 2010 Florent Beckx Directeur Dienstencentrum Ten Gaarde Contact: florent.beckx@zorgbedrijf.antwerpen.be

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hamme Damputstraat 36 9220 Hamme Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hamme/RMID-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit Invulformulier voor goede praktijkvoorbeelden Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit 1. Naam van uw stad, gemeente of OCMW OCMW Gent 2. Praktijkvoorbeeld 2.1 Titel van het initiatief

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling BudgetInZicht Kempen Johan Van Baekel en Kevin Geentjens Even voorstellen Johan Van Baekel Stafmedewerker CAW De Kempen Tot december 2016 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum Vrouwencentrum 20 jaar vrouwencentrum Opstart 1991vanuit sociale dienst alleenstaande, gescheiden vrouwen beperkt budget, soms schulden Vragen over opvoeding van hun kinderen, hoederecht, onderhoudsgeld,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 De zorg in beeld en cijfers

Jaarverslag 2012 De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2012 De zorg in beeld en cijfers Colofon Andreas Vesaliusstraat 47 3000 Leuven www.ocmw-leuven.be T 016 24 80 11 secretariaat@ocmw-leuven.be Verantwoordelijke uitgever: Koen Wuyts Hoofd- en

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie