De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag"

Transcriptie

1 De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010

2 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële gegevens Colofon Andreas Vesaliusstraat Leuven T Verantwoordelijke uitgever: Koen Wuyts Hoofd- en eindredactie: Iris Pierlet Opmaak: Nelson nv Met dank aan: De personeelsleden van het OCMW die meewerkten aan de totstandkoming van dit jaaroverzicht.

3 Voorwoord Wij stellen u het jaarverslag 2010 voor. Het bevat een selectie van de vele daadkrachtige inspanningen die elke dag geleverd worden door onze medewerkers om een kwalitatieve en resultaatsgerichte dienstverlening aan te bieden aan de Leuvense burger. Dagelijks wordt er enthousiast en vol overgave geïnvesteerd in mensen, projecten en infrastructuur om adequaat te reageren op de steeds wijzigende behoeften van de vele hulpvragers en op de snel veranderende maatschappelijke tendensen werd uitgeroepen tot Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Daardoor werden een aantal projecten speciaal in de kijker geplaatst. Daarnaast werd de dienstverlening op een solide basis verder uitgebouwd, met veel aandacht voor duurzaamheid, diversiteit, opleiding en kwaliteit. We wensen u veel leesplezier. Koen Wuyts secretaris Erik Vanderheiden voorzitter Jaarverslag OCMW Leuven 2-3

4 OCMW-beleid De OCMW-beleidsorganen in een notendop Raad voor Maatschappelijk Welzijn De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Leuven bestaat uit 13 leden. Erik Vanderheiden (voorzitter) Chris Bex Vera Billen Sabine Bovend aerde Erik Bucquoye Nora Tossyn Liesbeth Dyckmans Luc Haine Louis Debruyne Thomas Leys Izzy Van Aelst Liesbet Stevens Griet Valgaeren De OCMW-raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt, of tenzij de Raad zelf bevoegdheden heeft gedelegeerd aan andere bestuursorganen of budgethouders. De vergaderingen van de Raad zijn openbaar, uitgezonderd als het om personen gaat. De Raad diende in 2010 over 385 agendapunten te beslissen. Vast Bureau De Raad richt in zijn midden een Vast Bureau op dat belast is met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur. Het Vast Bureau komt bijna wekelijks samen. De voorzitter van het OCMW is van rechtswege ook voorzitter van het Vast Bureau. Volgende leden maken er deel van uit: Erik Vanderheiden (voorzitter), Chris Bex (plaatsvervangend voorzitter), Vera Billen, Liesbet Stevens en Koen Wuyts (secretaris). Van tot en met werd Liesbet Stevens tijdelijk vervangen door Liesbeth Dyckmans. In 2010 werden agendapunten op het Vast Bureau behandeld. Over een deel hiervan hadden zij beslissingsbevoegdheid, het andere deel werd geadviseerd en voor beslissing doorverwezen naar de Raad. Bijzondere Comités Naast het Vast Bureau heeft het OCMW Leuven verschillende Bijzondere Comités opgericht waaraan welomschreven bevoegdheden worden toevertrouwd. De diverse comités behandelenden 335 agendapunten. De lijst van comités en samenstelling ervan wordt op de volgende pagina in een tabel weergegeven.

5 2010 Vast Bureau BC Sociale Dienst BC Algemeen Beleid Overleg Stad/OCMW BC Sociaal Beleid BC WZC Edouard Remy BC WZC Booghuys BC WZC Ter Vlierbeke BC WZC Ter Putkapelle (opgericht op 25/2/2010) BC Serviceflats BC Lokale Dienstencentra BC Thuiszorg Gezamenlijk Comité Instellingen Raad voor Maatschappelijk Welzijn Erik Vanderheiden X X X X X X X X X X X X X X Chris Bex X X X X X X X X X X X Vera Billen X X X X X X Sabine Bovend'aerde X X X X X X X X X X X Erik Bucquoye X X X X X Nora Tossyn X X X X Liesbeth Dyckmans X X X X X X X X Luc Haine X X X X X X X X X Louis Debruyne X X X X X X X X Thomas Leys X X X X X X Izzy Van Aelst X X X X X X Liesbet Stevens X X X X X X Griet Valgaeren X X X X X X X X Netwerking Het OCMW Leuven is ook vertegenwoordigd in volgende organisaties en maatschappijen via gevolmachtigde afgevaardigden en bestuurders: - Sociale Huisvesting Leuven Dijledal - Sociaal Wonen Arrondissement Leuven (SWAL) - Leuvense seniorenraad - Open school - Stad Leuven - preventiedienst - L.A.C. Daarnaast zijn er contacten, overlegorganen en samenwerkingsverbanden met tal van andere partners in het welzijnsveld. Jaarverslag OCMW Leuven 4-5

6 01 Sociale Dienst Een toegankelijke dienstverlening Onthaal Vesaliusstraat In 2009 hervormden we het onthaal van de cliënten grondig met enkele duidelijke criteria voor ogen. De dienstverlening moet klantgericht, laagdrempelig en resultaatgericht zijn. Het onthaal moest bereikbaar, efficiënt en effectief zijn. Er moest ook plaats zijn voor kennisdeling en informatie-uitwisseling. Yvonne, een 73-jarige vrouw, vertelt dat ze via een vriendin gehoord heeft over verwarmingstoelages. Ze wil meer informatie en meldt zich aan bij het onthaal. Welzijnsbureaus Dit resulteerde in november 2009 in de opening van een geheel vernieuwd onthaal in het Welzijnsbureau Vesaliusstraat. De permanentie gebeurt centraal in de Andreas Vesaliusstraat maar men richt zich tot alle inwoners van Groot Leuven. In 2010 werkten we het onthaalconcept verder uit. De baliemedewerkers en de cliënten raakten vertrouwd met de nieuwe manier van aanmelding en steeds meer mensen vonden de weg naar het OCMW. Een onthaalteam van 7 maatschappelijk werkers en 7 baliemedewerkers zorgt voor de dagelijkse permanentie. Ze vangen nieuwe cliënten op die zich aanbieden zonder afspraak. De vraag en bijbehorende hulpverlening is zeer divers. Van oplading budgetmeter (2.742 opladingen in 2010) tot daklozenopvang. Doorverwijzing Gepaste hulpverlening betekent ook een goede doorverwijzing. Iedere inwoner van Leuven kan voor sociale dienstverlening namelijk terecht in een welzijnsbureau in zijn buurt. In totaal zijn er drie welzijnsbureaus en één contactpunt met elk een specifiek werkingsgebied: - welzijnsbureau Vesaliusstraat (Leuven-zuid, Heverleecentrum, Terbank en Egenhoven); - welzijnsbureau Ridderstraat (Leuven-noord, Wilselewest); - welzijnsbureau Warandelaan (Kessel-Lo, Wilsele-oost, Wijgmaal en een deel van Heverlee); - contactpunt Bosstraat (Wilsele-Putkapel). Door de vertegenwoordiging van het OCMW in de verschillende wijken willen we een decentraal aanbod van hulp- en dienstverlening verzekeren. Basisbegeleiding, doorverwijzing en integrale begeleiding voor complexe armoedesituaties zijn de centrale doelstellingen. Het onthaalteam van het OCMW Leuven informeert uiteraard over het aanbod van de andere welzijnsorganisaties in het Leuvense. In het kader van het lokaal sociaal beleid is er een goede samenwerking met de dienst Welzijn van de stad Leuven en het CAW Regio Leuven. Het onthaal wil naast hulpverlening ook een ontmoetingsplaats bieden. Cliënten kunnen er het internet raadplegen en andere diensten kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimte. In 2010 organiseerden we er diverse activiteiten: lessen Open School, onthaalklas vreemdelingen, cliëntoverleg, infosessie schuldhulpverlening, groepswerking RVA-geschorsten. Groepswerking Midden 2010 startten we met de uitwerking van een groepswerking rond cliëntparticipatie. Via deze groepswerking willen we bijdragen tot een positieve binding tussen hulpvrager en hulpverlener. Kortom, een klimaat van erkenning creëren. Dit betekent respect en openheid hebben voor de leefwereld van de cliënt door aandacht te hebben voor participatie. Als bestuur luisteren we naar de ervaringen van de gebruikers met het aanbod van de Sociale Dienst van het OCMW Leuven.

7 Recht op een menswaardig bestaan Een menswaardig bestaan is niet mogelijk zonder een basisinkomen. Iedereen heeft recht op maatschappelijke integratie via de toekenning van een leefloon of als een subsidie voor sociale tewerkstelling. De toekenning is gebonden aan een aantal voorwaarden zoals nationaliteit, leeftijd en inkomen. Indien men niet voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van een leefloon kan er financiële steun gegeven worden onder de vorm van leefgeld. Leefgeld wordt toegekend aan vreemdelingen die legaal in België verblijven maar geen inschrijving hebben in het bevolkingsregister gewoon leefloon e e persoon niet ingeschreven in het bevolkingsregister e e leefloon aan dakloze e e leefloon aan student e e installatiepremie e e leefgeld e e gemiddeld aantal cliënten met leefloon per maand gemiddeld aantal cliënten met leefgeld per maand Activering Toekenning van leefloon (leefgeld) is niet vrijblijvend. Tegenover het recht op leefloon staan ook plichten. In overleg met de hulpvrager werken we een globaal hulpverleningstraject op maat uit. Als je mensen kansen wil geven, gaat dit verder dan activering op de arbeidsmarkt. Het volgen van een opleiding, het voltooien van studies, arbeidsbemiddeling enz. moeten mensen aanzetten tot verhoging van hun maatschappelijke participatie leefloon met integratieproject e e geactiveerd leefloon e e geactiveerd leefgeld e e Jaarverslag OCMW Leuven 6-7

8 01 Sociale Dienst Voor leefloners jonger dan 25 jaar wordt een hulpverleningstraject omgezet in een geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie of integratiecontract. Mannen - vrouwen jonger dan 25 jaar leefloon (BM) leefgeld (W65) - 25 jaar - 25 jaar man vrouw totaal man vrouw totaal januari ,82% ,73% februari ,05% ,40% maart ,26% ,38% april ,82% ,62% mei ,90% ,99% juni ,40% ,61% juli ,67% ,33% augustus ,22% ,47% september ,59% ,12% oktober ,30% ,14% november ,63% ,11% december ,76% ,45% Financiële steun Bepaalde inkomens zijn vaak onvoldoende om een menswaardig leven te kunnen leiden of om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. In dergelijk geval kan het OCMW financiële steun geven in de vorm van aanvullende steun. De toekenning is afhankelijk van de persoon die het aanvraagt (gezinsamenstelling, leeftijd kinderen, inkomen). Aanvullende steun is in principe niet terugvorderbaar door het OCMW. Het gaat over steun voor wonen (huisvesting en nutsvoorzieningen), medische- en zorgkosten, opleiding, economische en sociaal-culturele participatie. De belangrijkste aanvullende financiële steun is de tussenkomst in de woonkosten. Het OCMW kan aan de toekenning van financiële steun bepaalde voorwaarden koppelen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tussenkomst in de woonkosten waarbij aan de hulpvrager kan worden gevraagd zich in te schrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappij tussenkomst woonkosten e e tussenkomst medische en farmaceutische kosten e e geldsteun e e tussenkomst in de energiekosten e e 5.403

9 Terugvorderbare steun Het OCMW kan hulpvragers een terugvorderbaar voorschot toestaan. Enerzijds om eenmalige uitgaven te spreiden in de tijd. Een klassiek voorbeeld is hier de toekenning van een huurwaarborg. Een terugvorderbaar voorschot is eigenlijk een renteloze lening die de hulpvrager dient terug te betalen. Bij de terugbetaling houden we rekening met de financiële draagkracht van de persoon. Anderzijds kan het OCMW voorschotten uitkeren op achterstallige sociale uitkeringen. Deze bedragen kan het OCMW rechtstreeks terugvorderen van de uitbetalingsinstelling voorschot kinderbijslag / geboortepremie e e voorschot werkloosheidsuitkering e e voorschot pensioenen e e 725 persoonlijk voorschot huurwaarborg e e andere persoonlijke voorschotten e e Jaarverslag OCMW Leuven 8-9

10 01 Sociale Dienst Schuldhulpverlening Niet iedereen kan zijn budget op een evenwichtige manier beheren. We worden blootgesteld aan veel verleidingen vanuit onze consumptiemaatschappij. Schulden zijn snel gemaakt en verdwijnen niet vanzelf, ze worden alleen maar groter. En dan staat ineens de deurwaarder voor de deur of worden nutsvoorzieningen afgesloten. Situering Het OCMW Leuven wil met het gespecialiseerd Team Schuldhulpverlening voorkomen dat schulden problematisch worden. Het team geeft budgetteringsadvies, doet aan schuldbemiddeling, budgetbeheer- en begeleiding. Daarnaast stellen zij ook verzoekschriften collectieve schuldenregeling op. Sedert eind 2010 treedt het OCMW op als schuldbemiddelaar in de eigen schuldendossiers. In 2010 registreerde het Team Schuldhulpverlening 329 intakes. Hiervan werden 92 dossiers effectief opgestart, bestaande uit 23 nieuwe dossiers en 69 lopende dossiers (gekend binnen een welzijnsbureau of Team Schuldhulpverlening). Groepswerking Begin 2010 startten we met de voorbereiding van een groepswerking voor een specifiek doelpubliek. Dit resulteerde in oktober 2010 in een groepswerking van 5 sessies. Ons doelpubliek bestond uit cliënten die reeds verscheidene jaren begeleiding kregen vanuit het Team Schuldhulpverlening. We werkten rond thema s zoals goedkoop winkelen, administratieve ondersteuning, omgaan met gevoelens en overleven met een beperkt budget. Er werd gestart met 8 cliënten. 5 cliënten volgden alle sessies. De eerste groepswerking werd afgesloten met een diploma-uitreiking en receptie. Profiel De mensen die leven van een OCMW-uitkering worden opgevangen door de maatschappelijk werkers uit de welzijnsbureaus. De grootste groep aanvragers bevindt zich in de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar. Het betreft voornamelijk alleenstaande mannen. Het merendeel van de cliënten schuldhulpverlening beschikt over een loon of een vervangingsinkomen. Groepsmatige informatiesessies Gezien het stijgend aantal aanvragen en een aangroeiende wachtlijst, zochten we naar een manier om de periode tussen hulpaanvraag en opstart te beperken. In plaats van een individueel intakegesprek, kozen we voor een groepsmatige aanpak. In maandelijkse infosessies krijgen potentiële cliënten informatie over de werking van de dienst, de hulpverlening die wordt aangeboden, de invorderingsprocedures en het aanvragen van een pro-deoadvocaat. Daarnaast is er natuurlijk nog ruimte voor vragen. Gevangenisproject Het project in de Leuvense hulpgevangenis werd verdergezet. Wekelijks houdt een maatschappelijk werkerschuldbemiddelaar er een zitdag. De gedetineerden die vragen hebben rond schuldhulpverlening kunnen hier terecht. Het gaat om vragen rond het opstellen van afbetaalplannen en/of het bemiddelen met schuldeisers. Extra aandacht voor energie Het Team Schuldhulpverlening neemt de coördinatie van de energieacties van de Sociale Dienst op zich, o.a. via de interne werkgroep energie. Er kon deelgenomen worden aan een aantal vormingen en overlegmomenten, die georganiseerd werden door diverse energieleveranciers.

11 Van energiegids tot kilowattuurtje De energiegids die in 2008 voor het eerst werd uitgegeven, werd in 2010 geactualiseerd. De gids is opgebouwd rond drie pijlers: gedrag, factuur en huisvesting. Telkens met één doelstelling: besparen op energiekosten, het verbruik verminderen en de kosten verminderen. De tweede, geactualiseerde druk, kwam er omwille van de blijvende vraag naar de gids. Via de GEL-actie (Goedkopere EnergieLeverancier) wil de Sociale Dienst cliënten ondersteunen bij het vergelijken van de energieprijzen bij verschillende leveranciers en bij het omschakelen naar goedkopere tarieven. In het kader van deze actie kregen het afgelopen jaar alle cliënten die daarvoor in aanmerking kwamen, attesten voor de aanvraag van het sociaal maximumtarief bij hun huidige leverancier. Verder opteerde de werkgroep energie ervoor om zoveel mogelijk mensen te informeren. Hiervoor werden er in de loop van 2010 twee workshops gegeven waarbij telkens de nadruk lag op laagdrempelige besparingsmogelijkheden. In juli organiseerden we een workshop rond elektriciteit. Deze workshop geeft via een bordspel (via Eco-Life) informatie over het verbruik van elektronische toestellen en verlichting. Tijdens een andere workshop werd er via visuele tipkaarten aan de deelnemers getoond hoeveel je kan besparen als je je gewoonten aanpast of als je kleine energiebesparende investeringen (zoals radiatorfolie plaatsen) uitvoert. LAC Lokale Adviescommissie Elektriciteit, Gas en Water De LAC formuleert bindende adviezen over aanvragen voor afsluiting en heraansluiting van elektriciteit, aardgas en water. Ze speelt een belangrijke rol in het voorkomen van energieschorsingen en waterafsluiting. Het OCMW staat in voor het voorzitterschap en het secretariaat van de LAC. De LAC-energie (elektriciteit en aardgas) vergaderde op aanmelding van Eandis als sociale leverancier. De Sociale Dienst tracht de cliënt in elk dossier te contacteren vóór de LAC-vergadering om de situatie te onderzoeken en te bemiddelen naar een oplossing. In een aantal situaties is het LAC-dossier het startpunt voor verdere hulpverlening (zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening). Bij het formuleren van de adviezen let de LAC erop dat de klant nog de mogelijkheid krijgt om de situatie recht te zetten en schorsing van energie te vermijden. LAC Leuven (energie) aantal vergaderingen aantal dossiers aantal aanvragen aantal gehoorde cliënten De LAC-water vergaderde op vraag van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. LAC Leuven (water) aantal vergaderingen 1 3 aantal dossiers aantal gehoorde cliënten 0 15 Jaarverslag OCMW Leuven 10-11

12 01 Sociale Dienst Wonen Wonen is net zoals voeding, kleding en energie een basisbehoefte. We worden echter geconfronteerd met stijgende huurprijzen en het feit dat ons cliënteel niet makkelijk terecht kan op de private huurmarkt. In 2010 werden er 1321 contacten geregistreerd met als aanmeldingsreden huisvesting. In het totaal ging dit over 597 mensen. Leeftijd hulpaanvragers < 25j 59 25j - 30j j - 40j j -50j 46 51j - 60j 42 > 61j 26 onbekend 157 De voornaamste taken van het OCMW Leuven op het vlak van wonen zijn: - Preventie, voorkomen dat mensen dakloos worden; - Sociale begeleiding en doorverwijzing naar andere diensten; - Onderhandelen bij huurachterstal. Het Team Wonen (2 maatschappelijk werkers) werd in 2010 omwille van organisatorische redenen toegevoegd aan het onthaalteam dat instaat voor de daklozenpermanentie. Twee maatschappelijk werkers zijn verantwoordelijk voor de opvolging van de 5 doorgangswoningen. Noodopvang: cijfers en evolutie In 2010 kwamen er 277 personen met de melding dat ze dakloos waren. Verschillende redenen kunnen daarvan de oorzaak zijn: brand, ontploffing, uithuiszetting, relationele problemen, De oplossingen waren zeer uiteenlopend. Een aantal mensen verwezen we door naar familie, anderen konden terecht in crisisopvang of in een nachtasiel. Sommigen wensten niet in te gaan op een aanbod en een laatste categorie kon terecht in de één van de vijf doorgangswoningen van het OCMW. Er werden 8 alleenstaanden, 5 koppels en 17 gezinnen opgenomen in doorgangswoningen. In totaal ging het om 86 personen waarvan 49 minderjarigen. Informatie en bemiddelling In 2010 kwamen 157 mensen informatie vragen over het sociaal verhuurkantoor het Spit of over sociale woningen, waarna er 127 effectief ingeschreven werden bij het sociaal verhuurkantoor. 64 mensen vroegen informatie over wonen. Het betrof hier zowel informatie over wetgeving als over financiële tussenkomsten in woonkosten. In 132 situaties werd bemiddeld door ons onthaalteam bij het zoeken naar woningen. Daarnaast kunnen cliënten gebruik maken van het internet in de wachtruimte om het aanbod op de woningmarkt na te kijken. Tevens kunnen zij er gratis naar de huisbaas bellen. Het Team Wonen heeft een overeenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij waardoor zij op de hoogte gebracht worden bij huurachterstal. Het OCMW schrijft een standaardbrief met advies naar de cliënt. Bij hoge huurachterstal wordt er aanklampend gewerkt. In totaal werden er 463 brieven verstuurd. Het OCMW wordt door de gerechtsdeurwaarder verwittigd van een gerechtelijke uithuiszetting. Ook hier

13 Joeri is dakloos en slaapt momenteel in de parking van Kinepolis. Heeft geen familie of vrienden waar hij terecht kan en meldt zich aan met de vraag tot huisvesting. Er wordt een opname in crisisopvang geregeld. wordt de cliënt aangeschreven. In het totaal vertrokken er 179 brieven. Regelmatig vraagt de cliënt ons om contact op te nemen met de verhuurder om een afbetalingsplan te bekomen. Structurele samenwerkingsverbanden Er is een samenwerking met het CAW, meer in het bijzonder voor de crisisopvang. Na de kantooruren en tijdens het weekend organiseert het KOC de noodopvang voor daklozen. Daarnaast wordt er één noodkamer ter beschikking gesteld waarop de politie, het OCMW en de Leuvense ziekenhuizen een beroep kunnen doen voor nachtopvang. In 2010 boden 95 mensen zich aan waarvan uiteindelijk 44 mensen terecht konden in de noodkamer. Deze samenwerking wordt op regelmatige basis geëvalueerd. Met wie werken we nog samen? - Samenwerking met de huurdersbond. Het OCMW heeft een collectief lidmaatschap. Hierdoor kunnen cliënten er gratis terecht voor advies. - Samenwerking met de dienst huisvesting van de stad. Het Team Wonen biedt bij onbewoonbaarverklaringen een intensieve begeleiding aan. Het team maakt deel uit van de Leuvense woonraad. - Contacten met de confederatie van immobiliënkantoren om de werking van de stad en het OCMW uit te leggen. Op zoek naar een structurele oplossing Het OCMW Leuven besteedt veel aandacht aan het samen op zoek gaan naar een aangepaste huisvesting op langere termijn. Dit door middel van: - Het kenbaar maken van het aanbod op de private woningmarkt; - Inschrijvingen in het sociaal verhuurkantoor van het Spit; - Doorverwijzing naar de sociale huisvestingsmaatschappijen; - Aanvraag en tegemoetkoming in de huurprijs en de installatiepremie bij Wonen Vlaanderen. We willen voorkomen dat mensen opnieuw dakloos worden. Dit doen we door de situatie in samenwerking met andere diensten op te volgen. Solvabiliteitsfonds Het OCMW heeft een overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor het Spit die er uit bestaat dat het SVK een financiële garantie heeft voor verhuringsrisico van woningen aan maatschappelijk zwakkere huurders. Deze overeenkomst richt zich tot de verhuring aan mensen in een achterstellingsituatie: - met een laag inkomen, zowel alleenstaanden als gezinnen; - met eventueel nog andere kansarmoede kenmerken zoals: lage scholing, zwakke gezondheid, werkloosheid, nationaliteit, gezinssamenstelling, psychosociale problemen; - die een onderverhuringsovereenkomst hebben met de woonbegeleider; - die in Leuven wonen. De begeleiding bestaat uit: - het aanbieden van huurdersbegeleiding aan de doelgroep: naleven van het huurcontract, omgang met buren, onderhoud van de woning; - het uitvoeren van regelmatige huisbezoeken ter opvolging van de situatie; - het volgen van de garantieprocedure voor een aanvraag van een tussenkomst in het garantiefonds. In 2010 werd het garantiefonds aangesproken voor een bedrag van euro. Jaarverslag OCMW Leuven 12-13

14 01 Sociale Dienst Aan het werk Situering Via de RMI-wet (wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie) kregen de OCMW s een duidelijke activeringsopdracht. Vooral naar jongeren toe wordt binnen deze wet een tewerkstelling als beste integratiemiddel omschreven. Ook binnen de werking van OCMW Leuven leeft de overtuiging dat tewerkstelling leidt tot integratie, zonder hierbij te vergeten dat tewerkstelling niet voor iedereen haalbaar is. Activering zien we daarom ruimer dan tewerkstelling. We spreken dan over sociale activering, zoals deelnemen aan culturele activiteiten, vrijwilligerswerk, arbeidszorg,... Voor de cliënten waar een tewerkstelling wel een haalbaar doel is, streven we naar duurzame tewerkstelling, waarbij zij zich op financieel, sociaal, maar ook persoonlijk vlak kunnen versterken. Arbeidsbemiddeling Werkzoekenden die recht hebben op financiële hulp van het OCMW kunnen zich door de maatschappelijk werker van het welzijnsbureau laten aanmelden bij Team Tewerkstelling. De trajectbegeleider van Team Tewerkstelling nodigt de cliënt uit voor een kennismakingsgesprek dat gaat over opleiding, werkervaring, vaardigheden en competenties. De aandacht gaat ook uit naar randvoorwaarden zoals de sociale context, kinderopvang, mobiliteit, gezondheid, enzovoort. De trajectbegeleider zorgt ervoor dat de cliënt ingeschreven wordt bij de VDAB als werkzoekende en registreert zijn gegevens. Een trajectplan om alles in goede banen te leiden De trajectbegeleider stelt samen met de cliënt een trajectplan op, begeleidt hem en volgt het plan op. Dit gebeurt vanuit een integrale benadering en de finaliteit van het traject is duurzame tewerkstelling. Het plan kan bestaan uit een beroepsgerichte opleiding, reguliere tewerkstelling of sociale tewerkstelling. In 2010 waren er 294 personen in arbeidsbemiddeling (127 personen verder opgevolgd uit 2009, 167 dossiers werden nieuw opgestart). Bij 187 personen werd de arbeidsbemiddeling in 2010 stopgezet. In 140 situaties werd de cliënt tewerkgesteld: 12 in een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt en 16 in gesubsidieerde tewerkstelling. 4 cliënten werden tewerkgesteld in de sociale tewerkstelling in de private sector, het zogenaamde artikel 60 privé-statuut. De belangrijkste tewerkstellingsmogelijkheid blijft de tewerkstelling artikel 60 7 met 108 nieuwe tewerkstellingen in In een beperkt aantal situaties is de arbeidsbemiddeling stopgezet omdat de cliënt doorverwezen werd voor verdere begeleiding (5) of omdat de cliënt niet bemiddelbaar was (15). Eén hulpvraag werd gestopt wegens geen medewerking, 9 wegens verhuis buiten Leuven, 4 wegens recht op andere uitkeringen en 13 omwille van andere redenen (hechtenis, inkomsten partner, overlijden, ). Sociale tewerkstelling Indien een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt nog niet haalbaar is, kan de cliënt tewerkgesteld worden in het kader van art. 60 7, waarbij de sociale zekerheidsrechten worden opgebouwd. Hierbij besteden we veel aandacht aan attitude, technische vaardigheden, taal en sollicitatietraining, zodat de cliënt na deze te- Het OCMW geeft je een tweede kans om een nieuw leven te beginnen, een nieuwe toekomst. Eerst krijg je de basis om van te leven maar ze laten je niet met rust. Je moet iets leren. Voor mij was dit Nederlands. Ze geven je ook de kans om iets te beginnen, bijvoorbeeld art getuigenis werkbegeleider, ex-cliënt art. 60

15 werkstelling meer kans maakt op een reguliere tewerkstelling. In 2010 werkten 244 personen in een art statuut (132 tewerkstellingen liepen door van 2009, 112 nieuwe tewerkstellingen werden opgestart). Meer specifiek zijn deze personen tewerkgesteld bij: - privé werkgevers (8) - stad Leuven (23) - vzw s (34) - OCMW Leuven (73) - sociale economie initiatieven (106) Taaltrajecten Door de verkleuring van het cliëntenbestand wordt OCMW Leuven steeds meer geconfronteerd met cliënten die niet over voldoende kennis van het Nederlands beschikken om in een job of opleiding te stappen. De taalleerkrachten oriënteren deze mensen naar de taalinitiatieven, volgen de evolutie van de kennis van het Nederlands op en geven, indien nodig, op individuele basis of in kleine groepen Nederlandse les. 224 cliënten volgden een taaltraject. 35 cliënten verwezen we door voor begeleiding naar werk. Netwerking Omdat activering een ruime en complexe materie is en OCMW Leuven streeft naar een aanbod op maat, heeft het Team Tewerkstelling ook in 2010 aan netwerking gedaan. Zowel binnen de Werkwinkel als daarbuiten startten we op cliënt- en projectniveau samenwerkingen op. Daarbij hebben de maatschappelijk werkers nieuwe methodieken leren kennen en toepassen, zoals het competentiedenken en het registreren in dossiermanager van VDAB. In het kader van de proeftuin (samenwerking VDAB OCMW) werden de afspraken verder geconcretiseerd op basis van vastgestelde knelpunten bij werkzoekendendossiers. In het kader van de Werkwinkel werd in 2010 de lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking Lokale Werkwinkel ondertekend. Hierin werden de missie, de gezamenlijke doelstellingen en de verbintenissen van de verschillende partners opgenomen. Supporteren voor sociale, culturele en sportieve participatie In 2010 verleende het fonds voor Maatschappelijke Participatie steun aan de OCMW s om de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van hun gebruikers te bevorderen. We hebben deze subsidie gespreid over verschillende thema s. Ondersteuning van individuele aanvragen Cliënten die deelnemen aan sociale, culturele en sportieve verenigingen of activiteiten kunnen de uitgaven daarvoor terugbetaald krijgen van het OCMW. Per gezinslid heeft men recht op maximum 50 per jaar. Daarnaast kunnen cliënten dankzij allerhande samenwerkingsverbanden gratis een bezoek brengen aan Museum M, Cinema Zed, Sportoase, de winterspeeltuin, ploeterzwembad Provinciaal Domein, Een aantal kinderen krijgt ook de kans om zich gratis in te schrijven voor de lokale zomerspeelpleinen. Cliënten kunnen ook op het OCMW terecht voor het verkrijgen van de Leuvense Sportcheque die door de sportdienst van Stad Leuven verdeeld wordt. In totaal werd er euro besteed aan middelen om de sociale, culturele en sportieve participatie van onze cliënten te verhogen. Groepsevenementen Onze cliënten kregen de kans deel te nemen aan een aantal groepsevenementen personen kwamen naar het 7de sinterklaasfeest, een recordopkomst, cliënten waren paraat op de tweede OCMWgezinsdag (een bezoek aan de Zoo van Antwerpen), - 71 namen deel aan jeugdfestival De Rode Hond van cultuurcentrum 30 CC, - 30 gingen naar De Memorial van Damme, - 25 gingen op daguitstap naar Scherpenheuvel, - 12 gingen naar een voorstelling van Nigel Williams, - 15 gingen naar de Kreuners, - 30 gingen naar Zap Mama - en ten slotte waren er 28 inschrijvingen voor de Musical The Beatles. Jaarverslag OCMW Leuven 14-15

16 01 Sociale Dienst Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie (LFV) Het Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie wil mensen die in armoede leven meer en volwaardig laten participeren aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten door bestaande drempels te verlagen. Via een financiële tussenkomst in de deelnameprijs van mensen in armoede willen we vrijetijdsactiviteiten betaalbaar maken. Sinds 2009 ontvangt Leuven jaarlijks een bedrag van voor een periode van 5 jaar. We werken voor en met mensen in armoede die lid of cliënt zijn van een private welzijnsorganisatie of vereniging in Leuven. Omdat zij heel moeilijk detecteerbaar zijn, kozen we voor samenwerking met de lokale organisaties die dagelijks met deze mensen werken en een sterke vertrouwensband genieten. Deze organisaties staan in voor de omkadering en de toeleiding. Niet alle leden of cliënten van deze organisaties komen daarom automatisch in aanmerking voor deze regeling. Deze inschatting laten we over aan de betrokken organisaties. In 2010 waren 21 Leuvense organisaties lid van het LFV (tegenover 18 in 2009). Deze 21 organisaties deden in het totaal 196 aanvragen, zowel voor groepsactiviteiten als voor individuele activiteiten. Voor het LFV werd een website ontwikkeld waar de organisaties online aanvragen kunnen ingeven. Openbare Computerruimtes (OCR) Om de digitale kloof te dichten beschikt het OCMW Leuven ook over enkele openbare computerruimtes (OCR s). In 2007 opende de eerste OCR. Het aanbod is met de jaren gegroeid tot 4 locaties in 2010: - Openbare Computerruimte Leuven - Openbare Computerruimte Ruelenspark - Openbare Computerruimte Ter Vlierbeke - Openbare Computerruimte Ter Putkapelle In de OCR staan computers gratis ter beschikking. Je kan via het internet werk zoeken of een nieuwe woonst, of gewoon wat surfen. Je kan er ook voor de eerste keer komen kennis maken met een computer. In de OCR is altijd iemand aanwezig die hulp biedt als je vragen hebt. OCR Leuven is de grootste OCR, deze beschikt momenteel over 14 PC s. In 2010 werden er bezoeken geregistreerd, met een bezettingsgraad van 70%. De drie andere OCR s zijn recenter opgestart en ook minder vaak open. Hier liggen de bezoekcijfers nog relatief laag. Hiernaast vindt u de cijfers van het aantal bezoekers per OCR, per maand.

17 Aantal bezoekers per OCR jan. feb. maa. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. Leuven Ruelenspark Ter Vlierbeke Ter Putkapelle Structureel overleg maatschappelijk werk en etnisch-culturele minderheden in Leuven In opdracht van de Sociale Dienst van OCMW Leuven organiseerde het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KULeuven) een structureel overleg met als thema etnisch-culturele minderheden. Dit structureel overleg betrok verschillende partijen. Het ging om de sociale medewerkers van OCMW Leuven, organisaties die met deze doelgroep werken en mensen uit de doelgroep zelf. Door al deze perspectieven met elkaar in dialoog te brengen over het thema OCMW en etnisch-culturele minderheden, wilden we komen tot een meer passend zorgaanbod dat maximaal aansluit bij de noden van deze doelgroep. De effectiviteit en de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening aan etnisch-culturele minderheden binnen OCMW Leuven is daarmee de centrale focus van dit overleg. Op 28 oktober 2010 werd de publicatie Focus op: maatschappelijk werk en etnisch-culturele minderheden in Leuven voorgesteld in de Al Ishaan -moskee. De belangrijkste aanbevelingen en voorstellen gingen over: - Gebruik van de bestaande expertise in huis; - Voorstellen om de taalbarrière te doorbreken; - Voorstellen voor een transparantere dienstverlening; - Leren omgaan met culturele en religieuze diversiteit; - Investeren in perspectiefbepaling; - Werk en sociale contacten met Belgen als toegang tot integratie. De verschillende aanbevelingen die vooral focussen op het hulpverleningsproces en de relatie tussen hulpverlener en de hulpvrager, zullen verder binnen de Sociale Dienst worden opgevolgd en uitgewerkt tot werkbare instrumenten, zoals intervisie, gebruik van trajecten binnen de dienstverlening, afstemming met het onthaalbureau,... Jaarverslag OCMW Leuven 16-17

18 01 Sociale Dienst Strijd tegen kinderarmoede In het kader van het Europees jaar ter bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting werd in juni 2010 door de POD Maatschappelijke Integratie ter beschikking gesteld aan het OCMW Leuven om in 2010 te investeren in de strijd tegen kinderarmoede. Voor de besteding van deze middelen werd in september 2010 het Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede opgericht (LFBK). Het LFBK richtte zich tot de Leuvense basisscholen en kinderopvanginitiatieven die dagelijks werken met kansarme kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze organisaties konden financiële steun aanvragen bij het fonds voor collectieve acties die de maatschappelijke integratie van achtergestelde kinderen bevordert. Enkel acties opgezet in 2010 kwamen in aanmerking en werden gefinancierd volgens de 80/20-regel. 26 organisaties maakten zich lid van het fonds, waarvan 13 kinderopvanginitiatieven, 12 basisscholen en het LOP. In totaal werden 38 aanvragen ingediend. Van de 38 aanvragen werden er 30 goedgekeurd. Er werd geen tussenkomst gegeven voor acties die pas in 2011 zullen opstarten, voor personeelskosten en vrijwilligersvergoedingen of wanneer de organisatie voor het ingediende project reeds andere subsidies had ontvangen. De meerderheid van de aanvragen betrof de aankoop van boeken, educatief spelmateriaal, laptops en knutselmateriaal. Het materiaal wordt enerzijds via verteltassen, spel-o-theek en holiday-bags uitgeleend aan kansarme kinderen. Anderzijds wordt het ter plaatse in de school of kinderopvang gebruikt d.m.v. het inrichten van een leeshoek of huiswerkklas. Op deze manier willen de organisaties hun werking afstemmen op kansarme kinderen; zij willen de taalvaardigheid ondersteunen en ontwikkelen, alsook de interactie tussen ouders en kinderen d.m.v. spel en voorlezen bevorderen. De leden zetten ook zeer verscheiden acties op in de strijd tegen kinderarmoede. Zo liet een organisatie kostenwijzers bijdrukken om meer mensen te informeren over de bestaande tegemoetkomingen rond onderwijs. Een kinderdagopvangplaats kocht één fiets met kinderstoelen en fietshelmen aan om uit te lenen. Op deze manier wil men het fietsen stimuleren en het gezin op een goedkope manier mobieler maken. Een aantal kinderwerkingen kocht voeding en keukenmateriaal aan om samen met de kinderen te koken. Er werden ook diverse buitenschoolse crea-namiddagen en daguitstappen met middelen uit het LFBK georganiseerd. Met deze acties bereikten we ongeveer kansarme kinderen. Omwille van het succes van deze campagne en om een duidelijk signaal te geven dat het OCMW van Leuven de initiatieven in de strijd tegen kinderarmoede vanuit onderwijs en kinderopvang maximaal wil ondersteunen, besliste het Vast Bureau eind december 2010 om het budget nog te verhogen. Samen tegen armoede. Ik ook! Armoede is niet het probleem van één land. Daarom werd 2010 uitgeroepen tot het Europees Jaar tegen armoede en sociale uitsluiting. Ook in ons land is armoede voor velen een realiteit. In 2010 beschikte 14,7% van de Belgische bevolking over een inkomen dat lager lag dan de armoedegrens, hetzij 899 euro per maand voor een alleenstaande en euro voor een gezin (2 volwassenen en 2 kinderen). M.a.w. er leefden in 2010 ongeveer Belgen in armoede. Via lokale acties en activiteiten wilden we in 2010 het brede publiek sensibiliseren rond de problematiek van armoede en sociale uitsluiting. We wilden het taboe rond armoede bespreekbaar maken en drempels verlagen. Armoede gaat immers niet enkel om weinig geld hebben. Armen krijgen op verschillende gebieden minder kansen. In het najaar van 2010 werden heel wat acties ondernomen die kaderden in het project Samen tegen armoede. Ik ook. Via verschillende kanalen (wijkkranten, de streekkrant, website en folders) werden onderstaande lokale acties bekend gemaakt.

19 Kinderen zijn de toekomst - T shirtwedstrijd (in samenwerking met buurtwerk t Lampeke). Kinderen en jongeren werden opgeroepen om een T-shirtontwerp te maken in het teken van armoede en sociale uitsluiting. Het winnende ontwerp werd gebruikt om een T-shirt te maken die gedragen werd tijdens de lokale actie in het kader van de dag van de armoede op 13 oktober. - Kinderen op straat (in samenwerking met Leren Ondernemen vzw). Op 13 oktober verzamelden alle kinderen van het basisonderwijs om 12 uur op de speelplaats. Op éénzelfde moment werden in alle scholen veelkleurige ballonnen met bijhorende boodschappen tegen uitsluiting van de kinderen de wereld ingestuurd. Het oplaten van de ballonnen was het startschot voor een wervelende dag van de armoede. De scholieren werden hier goed op voorbereid. De basisscholen ontvingen van Leren Ondernemen vzw een lijst met beschikbare boeken, films en vormingspakketten rond het thema armoede en sociale uitsluiting. Leren Ondernemen vzw en Buurthuis t Lampeke vzw boden aan de basisscholen ook een gezelschapsspel aan, waarbij elke pion staat voor het levensverhaal van een persoon die in armoede leeft. Recht op cultuur In dit kader werden 2 theatervoorstellingen georganiseerd. In Don Quichot liet Cie Tartaren een eerste zonderling uit de wereldliteratuur aan het woord. Leren Ondernemen speelde INTWIT: Five easy pieces and one difficult. Zes vrouwen werkten intensief samen rond de eigen herinneringen, daaruit volgden bewegingsimprovisaties en belevingsverhalen uit hun eigen wereld. De voorstellingen vonden plaats begin oktober. Op 8 oktober speelde de voorstelling voor een derde keer tijdens de Vrouwenagora van Flora in het mooie Afrikamuseum in Tervuren. Recht op gezonde en betaalbare voeding Gezond eten is belangrijk, dat weten we allemaal. Het project Groente zoekt kok wou aan de hand van kooklessen gezonde en betaalbare voeding te promoten in Leuvense organisaties en wijkwerkingen die werken met mensen in armoede. Op 5 plaatsen in de stad werden kooklessen georganiseerd, waar een kok de deelnemers gezond, betaalbaar en vooral lekker leerde koken. Er werd afgesloten met een feestelijk kookmoment waar iedereen kon komen proeven. Recht op sport Het aanbod van buurtsport met een lage instapdrempel werd uitgebreid en eind oktober was er een grootscheepse sporthappening in de Leuvense binnenstad. Jaarverslag OCMW Leuven 18-19

20 02 Ouderenzorg Verbetering infrastructuur woonzorgcentra Opening woonzorgcentrum Ter Putkapelle Op 2 maart opende het gloednieuwe woonzorgcentrum Ter Putkapelle in de deelgemeente Wilsele-Putkapel zijn deuren. De bewoners kwamen uit 2 woonzorgcentra: het Kapucijnenhof campus Kapucijnenvoer dat zijn deuren definitief sloot en de oude vleugel van Edouard Remy dat zo het aantal bewoners in de oude infrastructuur kon afbouwen. Het ging dus niet om een uitbreiding van woongelegenheden, maar om een vernieuwing van de infrastructuur. Ook de medewerkers kwamen uit andere woonzorgcentra van het OCMW. Zowel de bewoners als de medewerkers waren aangenaam verrast en zeer opgetogen over de nieuwbouw met ruime kamers en alle faciliteiten voor comfortabel wonen en werken. Door de grote inzet en het enthousiasme van de medewerkers liep het leven, wonen en verzorgd worden in Ter Putkapelle in een mum van tijd op wieltjes.

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Zorg voor personen met dementie Beleid en visie

Zorg voor personen met dementie Beleid en visie Zorg voor personen met dementie Beleid en visie In de woonzorgcentra van OCMW Leuven wonen heel wat ouderen met dementie. Zij maken ongeveer 50 % uit van al onze bewoners. Wij willen onze zorg zo goed

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 13 OCMW s Zuid-West-Vlaanderen Info- en vormingsavond referentiebudgetten nov/dec 2013 Overzicht Regio-traject In opdracht van regio-overleg

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

GIDS. HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij?

GIDS. HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij? GIDS HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij? 1. Wat is recht op maatschappelijke integratie? Vanaf 1 oktober 2002 is een nieuwe wet van toepassing namelijk de wet inzake het recht

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit Invulformulier voor goede praktijkvoorbeelden Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit 1. Naam van uw stad, gemeente of OCMW OCMW Gent 2. Praktijkvoorbeeld 2.1 Titel van het initiatief

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

Hoe is dit werk tot stand gekomen?... 13

Hoe is dit werk tot stand gekomen?... 13 Inhoud Hoe is dit werk tot stand gekomen?... 13 WEGWIJZER 1. Doel van deze pocket... 15 2. Wat is aanvullende steun?... 15 2.1 Geen eenvormig systeem... 16 3. De pocket en het instrument voor de berekening

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP OCMW SCHOTEN Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP INHOUD Algemene sociale dienstverlening 3 Recht op maatschappelijke integratie 3

Nadere informatie

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP ocmw Sint-Katelijne-Waver FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP DEN HAES 8A 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Kennismakingsbrochure 2 / 13 12/03/2008 VOORWOORD Begin maart 2005 besliste de toenmalige

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum Vrouwencentrum 20 jaar vrouwencentrum Opstart 1991vanuit sociale dienst alleenstaande, gescheiden vrouwen beperkt budget, soms schulden Vragen over opvoeding van hun kinderen, hoederecht, onderhoudsgeld,

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens 10 VOOR KOKEN Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens Clienten van het OCMW via een korte intensieve opleiding en stage

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER ONTHAALOUDERS. 1. Functienaam. 1.1. Maatschappelijk werker onthaalouders

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER ONTHAALOUDERS. 1. Functienaam. 1.1. Maatschappelijk werker onthaalouders FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER ONTHAALOUDERS 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker onthaalouders 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 1.4. Datum opmaak: april

Nadere informatie

Opnamevoorwaarden serviceflats

Opnamevoorwaarden serviceflats Opnamevoorwaarden serviceflats De kandidaat bewoners dienen aan de hierna omschreven toelatingsvoorwaarden te voldoen: 1. Verblijfplaats van de kandidaat vóór de datum van toewijzing. Voorrang wordt verleend

Nadere informatie

OCMW Halle zet de toon voor renteloze leningen

OCMW Halle zet de toon voor renteloze leningen weetjes Informatieblad editie zomer 2013 OCMW Halle zet de toon voor renteloze leningen Nadat in Halle met succes een pilootproject gelopen heeft betreffende het toekennen van renteloze leningen voor energiebesparende

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Seniorenraad Antwerpen

Seniorenraad Antwerpen Seniorenraad Antwerpen 04-09-2013 Inhoud Voorstelling Zorgbedrijf Visie Missie Waarden Zorgstrategisch plan Voorstelling projecten Linkeroever Jeugdzorg 1 Historiek Zorgbedrijf Antwerpen is een bedrijf

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

PROJECT NETWERK DORPEN EN ARMOEDEBESTRIJDING (2012-2013)

PROJECT NETWERK DORPEN EN ARMOEDEBESTRIJDING (2012-2013) PROJECT NETWERK DORPEN EN ARMOEDEBESTRIJDING (2012-2013) - PROJECTEVALUATIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN - RESULTATEN NAJAAR 2013 OCMW-RAAD, 09 JANUARI 14 A. SITUERING Een zorgnetwerk is een samenwerking,

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015 Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015 Kansen bieden aan (kans)arme personen: - tot ontmoeting en het verwerven van eigenwaarde

Nadere informatie

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding 1 Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding Herman Baert Annelies Droogmans Lieve Polfliet 2 Bij het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze power point, dienen de auteursrechten op de

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Activering en responsabilisering Een verhaal van rechten en plichten

Activering en responsabilisering Een verhaal van rechten en plichten Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Activering en responsabilisering Een verhaal van rechten en plichten Stakeholdersforum Arbeidszorg 28 november 2013 Provinciehuis Leuven Greet Van Dooren

Nadere informatie

Verslag Collectieve schuldenregeling

Verslag Collectieve schuldenregeling Verslag Collectieve schuldenregeling 24 april 2014 Aanwezig Lieve De Bosscher (Vzw De Sloep), Ria Roosens (KRAS-diensten), Memet Karaman (Intercultureel Netwerk Gent), Youri Nuytinck (CAW O-VL), Michèle

Nadere informatie

Lokale besturen en kinderarmoede

Lokale besturen en kinderarmoede Projectenmarkt kinderarmoede, Brussel, 25 september 12 Lokale besturen en kinderarmoede Inleiding Sedert 2010, Europees jaar van armoedebestrijding, heeft het begrip kinderarmoede volop ingang gevonden,

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Lege brooddozen op school. Symposium

Lege brooddozen op school. Symposium Lege brooddozen op school Symposium 14 oktober 2014 Een private (vzw) ongebonden welzijnsorganisatie die werkt met een combinatie van Overheidssubsidies (Vlaamse gemeenschap) Lokale subsidies (stad/ocmw)

Nadere informatie

ABBEYFIELD. Zelfstandig wonen en toch niet alleen. Kabinet Minister M. Keulen. Brussel, 10 april 2009

ABBEYFIELD. Zelfstandig wonen en toch niet alleen. Kabinet Minister M. Keulen. Brussel, 10 april 2009 ABBEYFIELD Zelfstandig wonen en toch niet alleen Kabinet Minister M. Keulen Brussel, 10 april 2009 De Europese context van de veroudering Aantal 60+ stijgt We leven langer en veel langer (ook zonder handicap).

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 BULLETIN 1 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 2014/001 Toekomst van de OTC Leerwerkplekken in het geplande 01/2014 stedelijk dienstenbedrijf 2014/002 Uitbreiding Pilootproject

Nadere informatie