Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking"

Transcriptie

1 Jeugd Welke zorgaanbieders leveren zorg in gemeente Vianen? Gemeenten hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om te zorgen dat de zorg voor uw kind in 2015 doorloopt bij uw huidige aanbieder. Daarvoor hee de gemeente Vianen in oktober samen met de gemeenten in de Lekstroom contracten afgesloten met zorgaanbieders, die op dit moment zorg leveren aan kinderen in Vianen. De gemeente hee voor deze zorg minder budget gekregen. Dat kan betekenen dat uw aanbieder de zorg anders in gaat richten, door bijvoorbeeld met vrijwilligers te werken. Uw zorgaanbieder brengt u hiervan op de hoogte. Als uw kind zorg krijgt van een aanbieder waar de gemeente Vianen geen contract mee hee, omdat zij bijvoorbeeld buiten de regio geves gd zijn, ook dan blij de zorg bij deze aanbieder in 2015 doorgaan. De Lekstroomgemeenten gaan in 2015 onderhandelen met zorgaanbieders voor de zorg in De gemeenten zijn dan vrij om aanbieders te contracteren die de inwoners graag willen hebben. Dit betekent dat u wellicht in 2016 wel te maken krijgt met een andere aanbieder. Daarover gaan wij eerst met u in gesprek. De Cliënten met een Persoonsgebonden Budget mogen zelf hun aanbieder uitkiezen. Colofon Uitgave gemeente Vianen December 2014 Persoonsgebonden Budget Persoonsgebonden budge en (PGB) worden momenteel vanuit de AWBZ gefinancierd, na een indica estelling door het CIZ of Bureau Jeugdzorg. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) blij ook in de nieuwe Jeugdwet na 1 januari 2015 mogelijk. Om in aanmerking te komen moet u aangeven waarom Zorg In Natura (ZIN) niet geschikt is in uw situa e. Vanaf 2015 betaalt de gemeente uw PGB. In het overgangsrecht krijgt u (tot uw indica e verloopt in 2015) hetzelfde bedrag gestort. Met dat verschil dat u het PGB niet meer op uw eigen rekening gestort krijgt, maar op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB regelt vanaf 1 januari 2015 de betalingen aan uw zorgverlener. Men noemt dit het 'trekkingsrecht'. U moet zorgovereenkomsten sluiten met de hulpverleners van uw kind. Alle mensen die nu een PGB hebben krijgen een dezer dagen een brief van de SVB waarin zij u vragen om uw zorgovereenkomsten op te sturen. Als u nog geen overeenkomsten hebt opgesteld, dan kunt u de overeenkomsten downloaden van de website van SVB en alsnog samen met uw zorgaanbieder invullen. Als u begin december nog niets van de SVB hee vernomen, neemt u dan zelf contact met hen op via: (030) of Eigen bijdrage Vanaf 2015 gaan ouders een bijdrage betalen als hun kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed of als hun kind een of meer dagdelen buitenshuis verblij. (S ef)ouders zijn verplicht te voorzien in het onderhoud van hun (s ef) kinderen. Deze onderhoudsplicht blij bestaan, ook als het kind buiten het gezin verblij. (S ef) ouders betalen dan een bijdrage in de kosten van de jeugdhulp. Het maakt hierbij niet uit of dit met of zonder hun toestemming gebeurt. Daarbij gaat het gaat om verblijf in: een pleeggezin, een accommoda e van een jeugdhulpaanbieder (open/gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering), een ggz-instelling, een mul func oneel centrum en een orthopedagogisch behandelcentrum. (jus ële instellingen vallen hier niet onder). Vanaf 1 januari 2015 gaan ook de nieuwe doelgroepen, die onder de Jeugdwet vallen, ouderbijdrage betalen.

2 In de Awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten) en de Zvw (Zorgverzekeringswet) wordt voor deze groepen momenteel geen eigen bijdrage gevraagd. Vanaf 1 januari 2015 gaat het CAK (Centraal Administra e Kantoor) voor gemeenten de vaststelling en de inning van ouderbijdragen uitvoeren. De ouderbijdragen zijn inkomensona ankelijk. De opbrengsten van de inning van de ouderbijdrage gaan naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de betreffende jongere. De gegevens worden door de gemeenten aangeleverd. Kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijk beperking Begeleiding en kortdurend verblijf Hee u een kind met een zintuigelijke-, verstandelijke- of lichamelijk beperking en ontvangt u nu hulp vanuit de AWBZ? Dan blij de begeleiding en het kortdurend verblijf van uw kind in 2015 hetzelfde. U krijgt dezelfde uren en (indien mogelijk) dezelfde behandelaar of zorgaanbieder. De gemeente wordt na 2015 verantwoordelijk voor begeleiding en behandeling. Als de indica e van uw kind in 2015 afloopt, dan moet u zelf contact opnemen met het Sociaal Team via voor een afspraak. Behandeling van kinderen met verstandelijke beperking Behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking valt met ingang van 1 januari 2015 onder de verantwoording van de gemeente. Onder een behandeling kan je denken aan leren omgaan met een beperking en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Behandeling kan individueel of in de groep worden gegeven. Hee u nu een AWBZindica e, dan houdt uw kind recht op de zorg bij dezelfde zorgaanbieder. Als de indica e in 2015 verloopt en u wilt verlenging, dan moet u zelf contact opnemen met het Sociaal Team via voor een afspraak. Behandeling van kinderen met lichamelijke ziekte of beperking In 2015 valt de gespecialiseerde behandeling van jeugd met een lichamelijke ziekte of beperking onder de Wet langdurige zorg (dit wetsvoorstel is nog in behandeling in de Eerste Kamer). Als u nu een behandeling volgt die doorloopt in 2015, dan houdt uw kind recht op de zorg die in de AWBZindica e staat. Uw kind krijgt dezelfde zorg bij dezelfde zorgaanbieder. Stopt de AWBZ-indica e van uw kind in 2015? Dan kunt zo nodig nieuwe behandeling aanvragen bij het Centrum indica estelling zorg. Behandeling van kinderen met een zintuiglijke beperking Vanaf 2015 valt behandeling voor jeugd met een zintuiglijke beperking onder in het basispakket van de zorgverzekering. Behandeling is bijvoorbeeld: leren omgaan met een beperking, nieuwe vaardigheden leren en hulpmiddelen leren gebruiken. Is uw kind op in behandeling? Dan geldt het overgangsrecht. De behandeling kan in 2015 worden vervolgd bij de instelling waar uw kind zorg in 2014 zorg krijgt. Overleg met de behandelaar of de behandeling door moet gaan. De behandelaar weet of uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. AWBZ-zorg met verblijf Dit is een indica e om te wonen in een zorginstelling. Uw kind woont bijvoorbeeld in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking of een meervoudige beperking. Kinderen met een indica e voor verblijf kunnen echter ook thuis blijven wonen en de intensieve zorg bij hun ouders krijgen. Vanaf 2015 komt deze zorg deels onder de Jeugdwet. Die wet gaat over zorg voor kinderen en jongeren die ondersteuning krijgen met als doel weer zelfstandig te kunnen leven. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast is er het wetsvoorstel Wet langdurige zorg*. Voor alle kinderen met een indica e voor verblijf geldt het overgangsrecht. Dat wil zeggen dat uw kind recht op de zorg houdt bij dezelfde zorgaanbieder. Als de indica e in 2015 verloopt en u wilt verlenging, dan moet u zelf con-

3 tact opnemen met het Sociaal Team via voor een afspraak. Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen, aankleden en naar het toilet gaan. Persoonlijke verzorging voor kinderen en jongeren gaat over naar de Jeugdwet waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Dit geldt niet voor: intensieve kindzorg, persoonlijke verzorging speciaal of pallia ef terminale zorg (PTZ). Deze zorg gaat naar de zorgverzekering. Hee u nu een AWBZ-indica e, dan houdt uw kind recht op de zorg bij dezelfde zorgaanbieder. Als de indica e in 2015 verloopt en u wilt verlenging, dan moet u zelf contact opnemen met het Sociaal Team via voor een afspraak. Verpleging Verpleging is bijvoorbeeld: wondverzorging, een injec e geven of thuisbeademing. Vaak levert een thuiszorginstelling die zorg. Vanaf 2015 heet deze zorg wijkverpleging. Uw kind krijgt te maken met de wijkverpleegkundige. En de zorgverzekeraar gaat deze zorg vergoeden. Op 1 januari 2015 wordt de AWBZ-indica e een verwijzing voor wijkverpleging. Uw kind hee dan direct recht op wijkverpleging. Intensieve kindzorg Intensieve kindzorg is zorg voor kinderen met erns ge medische problemen en/of beperkingen. Het is een combina e van bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding. De intensieve kindzorg wordt vanaf 2015 vergoed door de zorgverzekeraar. Meervoudige complex gehandicapte kinderen en jongeren (5 tot 19 jaar) met een verstandelijke beperking die intensieve kindzorg krijgen, komen in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De AWBZ-indica e van uw kind wordt vanaf 1 januari 2015 gezien als een geldige verwijzing voor wijkverpleging. Uw kind krijgt de zorg in principe van dezelfde zorgaanbieder(s). In de nieuwe situa e hoe u geen indica e meer aan te vragen bij het Centrum indica estelling zorg (CIZ). U kunt direct bij de wijkverpleegkundige terecht. Welke kinderen vallen onder de Wet langdurige zorg*? De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt onder meer de zorg voor jeugd met een erns ge lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking die blijvend permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Zij hebben nu in de AWBZ meestal een indica e voor zorg met verblijf (een zorgzwaartepakket), maar dat hoe niet. Het is mogelijk dat uw kind voldoet aan de criteria van de Wet langdurige zorg. U hee dan waarschijnlijk al een brief ontvangen van het CIZ, waarin zij dat beves gen. Kijk voor meer informa e over Wlz op: h ps:// of bel naar het speciale Informa- epunt Wlz-overgangsrecht, Jeugdzorg Gemeente Vianen wordt verantwoordelijk voor jeugdzorg. Wat betekent dat? Ambulante begeleiding Dit is hulp aan gezinnen met kinderen die problemen hebben, zoals spijbelen, ruzie met ouders of een lichte depressiviteit. De hulp wordt thuis geboden. Het kind woont gewoon thuis en kan naar school of werk. Het kind hee regelma g een afspraak met een jeugdhulpinstelling. Soms krijgen ook de andere gezinsleden hulp. Met het overgangsrecht loopt de ambulante jeugdhulp van uw kind in 2015 door bij dezelfde aanbieder. Als de indica e van uw kind in 2015 verloopt, dan moet u zelf contact opnemen met het het Sociaal Team via voor een afspraak. Pleegzorg Bij pleegzorg nemen pleegouders ( jdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Je hebt vrijwillige pleegzorg (dit gaat in overleg met de ouders) en gedwongen pleegzorg (loopt via de rechter). Deze zorg verloopt via het SAVEteam. De gemeente moet de pleegzorg goedkeuren. Voor pleegzorg geldt een uitgebreide overgangsregeling. Pleegkinderen kunnen bij dezelfde pleegouders of pleegzorgaanbieder blijven zolang dat nodig is.

4 Jeugdzorgplus Dit is hulp voor jongeren met erns ge (gedrags) problemen. Voor verblijf in de Jeugdzorgplus is een 'mach ging gesloten jeugdhulp' nodig van de kinderrechter. De kinderen die hieronder vallen en in een gesloten instelling wonen blijven dezelfde zorg in dezelfde instelling houden. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de mach gingen gesloten jeugdhulp. De kinderrechter blij ook vanaf 2015 mach- gingen afgeven voor gesloten jeugdhulp. Het aanvragen van deze mach ging gebeurt in de gemeente Vianen door het SAVE-team, die de jeugdige ondertoezicht hebben of over wie ze de voogdij uitoefenen. Verblijf in een jeugdinstelling Verblijf wil zeggen dat een kind of jongere dag en nacht in een instelling is. Deze hulp kan vrijwillig of gedwongen zijn. De groepen kunnen open en besloten zijn. De gemeente wordt verantwoordelijk voor een groot deel van het verblijf in de jeugdinstellingen. Ook voor de instelling geldt het vergangsrecht. Uw kind houdt de zorg die in de jeugdzorg-indica e staat, zo mogelijk bij dezelfde zorgaanbieder als in Jeugdhulp in gedwongen kader De gemeente wil, als het even kan, een kind zoveel mogelijk binnen het eigen gezin laten wonen. Als dat niet kan wordt er een andere oplossing gezocht. Het uitgangspunt is dat het kind waar mogelijk zo snel mogelijk kan terugkeren naar de eigen gezinssitua e. In elke gemeente komt een team van deskundigen dat problemen analyseert en samen zoekt naar een passende oplossing. Wanneer dat nodig is, wordt de exper se ingeroepen van het SAVEteam. In SAVE SAmenwerken aan VEiligheid werken de Bureaus Jeugdzorg Utrecht en Flevoland, de Raad voor de Kinderbescherming Midden Nederland (RvdK) en de William Schrikker Groep (WSG) samen met lokale zorg. Zij worden hierbij ondersteund door de Eigen Kracht Centrale (EKC). SAVE biedt consulta e, voegt in naast de lokale zorg waar nodig en trekt zich weer terug zodra het kan. De medewerker van het team van de gemeente houdt zicht op de voortgang. Als het SAVE -team niet meer nodig is, wordt de gemeente geïnformeerd en wordt het dossier gesloten, of wordt andere (lichtere) hulp ingezet. Voorbeelden hiervan zijn maatschappelijk werk of opvoedondersteuning via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk voor meer informa e op: h p:// Informa epunt Langdurige zorg en Jeugd Telefoon Voor antwoord op uw vragen is uw laatste indica- ebesluit belangrijk. Dat is de brief van het Centrum indica estelling zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg waarin staat op welke zorg u recht hee. Hee u die brief niet meer? Vraag dan uw zorgaanbieder wat uw indica e is. Zo nodig kunt u uw indica e bij het CIZ of Bureau Jeugdzorg opvragen.

5 Jeugd GGZ Wie betaalt de zorg voor mijn kind met au sme of ADHD? De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor bijna alle zorg voor de jeugd-ggz, van diagnose tot behandeling en begeleiding. Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen. Dit is een verandering van het huidige systeem. Nu worden diagnose en behandeling betaald door de zorgverzekeraar. Vanaf 2015 komen deze kinderen naar de gemeenten toe. Een klein deel van de jeugd-ggz blij de zorgverzekeraar betalen, waaronder de medica e en behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of prak jkondersteuner GGZ. Wie bepaalt of uw kind psychische hulp nodig hee? Vanaf 1 januari 2015 kunt u voor hulp naar het Sociaal Team en kan een van de deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente Vianen u een verwijzing geven. Daarnaast kunt u net als voorheen via de huisarts, de jeugdarts of de medisch specialist een verwijzing krijgen voor een diagnose of behandeling (jeugd-ggz). Gemeenten moeten zorgen voor voldoende aanbod van goede kwaliteit. De gemeente stelt geen diagnoses. Dat doen gekwalificeerde hulpverleners. In het geval van au sme of ADHD stelt een medisch professional een diagnose, zoals een psychiater. Als een professional bepaalt (of in het verleden hee bepaald) dat een kind behandeling nodig hee, dan moet de gemeente hierin voorzien. In 2015 is sprake van overgangsrecht. Dat betekent dat lopende behandelingen worden voortgezet. Gaat dyslexiezorg ook naar de gemeente? Dyslexiezorg is de behandeling van erns ge enkelvoudige (dus: zonder bijkomende problemen) dyslexie onder verantwoordelijkheid van een ggz-professional. Deze zorg wordt ingezet als blijkt dat alleen begeleiding vanuit school onvoldoende is en diagnos sch onderzoek uitwijst dat aanvullende specialis sche behandeling nodig is. Vanaf 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisa e en betaling van deze dyslexiezorg. Gemeenten werken hierbij samen met de school en de jeugd-ggz. Scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding. De orthopedagoog of psycholoog (jeugd-ggz) stelt vast of het kind erns ge dyslexie hee. Meer informa e > jeugdhulp Gemeente Vianen Voorstraat 30 Postbus EA Vianen T F E I Loopt de behandeling en de begeleiding van mijn kind door in 2015? Met het overgangsrecht loopt de behandeling en begeleiding (vanuit de indica e) van uw kind in 2015 door bij dezelfde behandelaar of aanbieder. Bij Zorg In Natura houdt u de uren en dagdelen en bij PGB houdt u hetzelfde bedrag. Als de indica e voor begeleiding van uw kind in 2015 verloopt, dan moet u zelf contact opnemen met het Sociaal Team via voor een afspraak. Wij adviseren u om dit minimaal acht weken voor het verlopen van uw indica e te doen. Hee u een nieuwe behandeling voor uw kind nodig? Of moet de behandeling ook na 1 januari 2016 doorlopen? Dan hee uw kind een nieuwe verwijzing nodig van de deskundige van de gemeente, huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt!

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt! ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt! NIEUWSFLITS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN Jaargang 2 aflevering 3 28 januari 2013 Zorg voor jeugd Fryslân p.a. Westersingel 4 8913 CK Leeuwarden De nieuwsbrief Zorg voor Jeugd

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Jeugdwet en onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs Zorgverzekeringswet en onderwijs Wet langdurige zorg en onderwijs 1 2 Introductie Soms

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de wet Algemene Wet problematiek door B Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering Jeugdhulp 2015 van beleid naar uitvoering 4 november 2014 I 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Waarom dit uitvoeringsplan? 5 1.2 Achtergrond Decentralisatie Jeugdzorg 5 1.3 Transitie en transformatie

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Cystic Fibrosis en vergoedingen

Cystic Fibrosis en vergoedingen Cystic Fibrosis en vergoedingen NCFS maart 2015 Copyright NCFS 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie