Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is."

Transcriptie

1 Pgb verpleging en verzorging 2016 Hebt u in 2015 een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging (vv)? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Ten opzichte van 2015 zijn er wijzigingen rondom pgb vv. Hieronder leest u er meer over. Wat gaat er veranderen? 1. Toestemmingsverklaring 2016 Als u in 2015 een indicatie hebt met een geldigheidsduur tot ná 31 december 2015 ontvangt u van ons automatisch een toestemmingsverklaring en het opnieuw berekende budget voor Loopt uw indicatie eerder af of hebben wij u verzocht een herindicatie te laten uitvoeren voor 2016? Dan adviseren wij u om uiterlijk 6 weken vóór het aflopen van uw huidige indicatie een nieuwe indicatie bij een wijkverpleegkundige bij u in de buurt aan te vragen. Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is. Uw budget wordt voor 2016 altijd opnieuw vastgesteld. Het maakt hierbij niet uit of uw indicatie of machtiging doorloopt vanuit 2015, of dat u vanaf 2016 een nieuwe indicatie hebt. 2. Nieuw Reglement pgb verpleging en verzorging De veranderingen die vanaf 1 januari 2016 gelden hebben geleid tot aanpassingen in het Reglement pgb vv, de aanvraagformulieren voor pgb vv en de declaratieformulieren pgb vv. Het Reglement pgb vv is een aanvulling op uw polisvoorwaarden. Hierin staat beschreven welke voorwaarden wij stellen aan de uitvoering van het pgb vv en wat u moet doen om in aanmerking te komen voor een pgb vv. Wij adviseren u om het Reglement pgb vv goed te lezen. U vindt het Reglement pgb vv, de aanvraagformulieren en de declaratieformulieren op onze website, nadat u bent ingelogd. 3. MSVT (Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie) en pgb vv Voor kinderen onder de 18 jaar is het vanaf 1 januari 2016 mogelijk om ook voor MSVT een pgb vv aan te vragen. U dient dan wel te beschikken over een indicatie van een medisch specialist. MSVT is verpleegkundige zorg in de thuissituatie in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. U kunt gebruikmaken van zowel formele als informele zorgaanbieders. 4. Intensieve Kindzorg Voor intensieve kindzorg geldt het volgende: a. Tijdelijk verblijf Als u voor uw kind gebruikmaakt van een zorgverlener voor tijdelijk verblijf, dan kunt u aan deze zorgverlener vragen om de rekening te specificeren conform de afspraken die hiervoor met de zorgverzekeraar zijn gemaakt. U hoeft dan zelf deze rekening niet meer om te rekenen. 1

2 b. Vervoer Vervoer van en naar kinderdagverblijven valt vanaf 1 januari 2016 niet meer onder de wijkverpleging maar onder de regeling vervoer. Daarom kunt u vervoer niet meer vanuit uw pgb vv regelen. Uw recht op vervoer blijft gewoon bestaan, maar wordt dan uitgevoerd conform de polisvoorwaarden. U vindt uw polisvoorwaarden op onze website, nadat u bent ingelogd. 5. Zorg in natura (ZiN) naast pgb vv Vanaf 1 januari 2016 kunt u naast uw pgb vv indien noodzakelijk van deze mogelijkheid gebruikmaken. Dit betekent het volgende: a. U kunt voor uw indicatiestelling altijd maar bij één zorgverlener terecht; b. in uw budgetplan geeft u bij de zorgverleners aan of u deze zorg zelf inkoopt bij deze zorgverleners (pgb) of dat deze zorgverlener dat voor u regelt (ZiN); c. de zorgverlener(s) die zorg in natura voor u regelen declareren deze zorg rechtstreeks bij ons; d. uw pgb vv budget wordt bepaald op basis van de zorgverlener(s) waarmee u zelf de overeenkomst tot het leveren van zorg aangaat. Indien er wijzigingen optreden in de inzet van uw zorgverlener(s) tussen pgb vv en ZiN, dan dient u dit aan ons door te geven door een nieuw pgb vv aan te vragen. 6. Controle van de bestaande contracten Doordat er voor u en uw zorgverlener(s) in 2016 een hoop gaat veranderen, is het belangrijk dat u al uw huidige zorgovereenkomsten controleert. U doet dit door de volgende stappen te volgen: A. Mag mijn zorgverlener het pgb vv - formele tarief in rekening brengen of het pgb vv - informele tarief? Lees hiervoor het Reglement pgb vv goed door. U vindt het reglement op onze website, nadat u bent ingelogd. B. Controleer in uw zorgovereenkomst welk tarief u met uw zorgverlener(s) hebt afgesproken. Is het tarief lager dan het maximum tarief, dan hoeft u niets te doen. Is het tarief in de overeenkomst hoger dan het maximum tarief? Dan kunt u een nieuw tarief met uw zorgverlener afspreken. U vindt de maximumtarieven in het Reglement pgb vv. C. Gaat uw zorgverlener niet akkoord met het nieuwe tarief? Dan kunt u twee dingen doen. U kunt de overeenkomst met uw zorgverlener opzeggen. Houdt u hierbij rekening met de opzegtermijn. U kunt ook het loon aanvullen uit eigen middelen. Wanneer de SVB uw administratie uitvoert is deze laatste optie niet mogelijk. De SVB verwerkt geen vrijwillige storting voor pgb vv (Zorgverzekeringswet (Zvw)). 7. Aandachtspunt indien u ook een pgb vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hebt U dient er alert op te zijn dat u de kosten van Zvw-zorg, verpleging en verzorging (pgb vv) indient bij uw zorgverzekeraar. Als u gebruikmaakt van de ondersteuning salarisadministratie door de SVB, zorg dan voor een juiste opgave van de verdeling Wmo en Zvw-zorg (pgb vv). Als er sprake is van een maandloon, zorg dan voor een duidelijke splitsing op uw urenbriefjes tussen Wmo en Zvw-zorg (pgb vv). 2

3 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 en 2016 Thema Doelgroep pgb Doelgroep pgb (artikel 2): De doelgroep pgb is uitgebreid. Hebt u een indicatie voor verpleging en verzorging? Dan kunt u deze zorg zelf inkopen met een pgb vv. Voor 2015 kwam u in aanmerking voor een pgb vv als: Hebt u een indicatie voor verpleging en verzorging? Dan kunt u deze zorg zelf inkopen met een pgb vv. Voor 2016 komt u in aanmerking voor een pgb vv als: 1. Er sprake is van Intensieve Kindzorg 2. U langer dan 1 jaar bent aangewezen op verpleging en/of verzorging. 1. Er sprake is van Intensieve Kindzorg 2. U langer dan 1 jaar bent aangewezen op verpleging en/of verzorging. 3. U jonger bent dan 18 jaar en bent aangewezen op verpleging in de thuissituatie. De zorg thuis is noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg. Hiervoor hebt u een indicatiestelling van de medisch specialist nodig. 4. U bent aangewezen op palliatieve terminale zorg (PTZ). Uw behandelend arts maakt hiervoor een inschatting van de levensverwachting. Voor PTZ is dat minder dan 3 maanden. Soorten zorgverleners Er is onderscheid tussen formele zorgverleners en natuurlijke personen. Natuurlijke personen heten voortaan informele zorgverleners. Ook de omschrijving is veranderd. U leest de uitleg hieronder. Wanneer brengt een zorgverlener het formele tarief in rekening? Dit kan alleen als hij als zorgverlenende organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met een SDI code 86, 87 of 88 of als hij voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria (verpleegkundige niveau 4 en 5). AGB code Er stond niets in het reglement over de AGB code. Wanneer brengt een zorgverlener het informele tarief in rekening? Voor bloed- of aanverwanten in de 1 e en 2 e lijn of uw partner geldt altijd het informele tarief. Dit geldt ook voor zorgverleners die niet zijn ingeschreven in het handelsregister én geen BIG registratie met een juiste SDI code niveau 4 of 5 hebben. De formele zorgverlener vermeldt altijd zijn AGB code op de declaratie. Als er geen AGB code op de declaratie staat, betalen we niet uit. De AGB vraag u op bij uw zorgverlener. Heeft uw zorgverlener nog geen AGB code? Deze vraagt uw zorgverlener aan bij Vektis via U hoeft geen AGB code in te vullen als uw zorgverlener een informele zorgverlener is. 3

4 (Wettelijke) vertegenwoordig er Alleen een wettelijk vertegenwoordiger kan helpen met de uitvoering van het pgb vv. Naast een wettelijk vertegenwoordiger kunt u ook zelf iemand aanwijzen uit uw familie (bloeden aanverwanten in de 1 e of 2 e graad of uw partner). Aan het pgb zijn taken en verplichtingen verbonden. Wij beoordelen of u deze samen met uw vertegenwoordiger op verantwoorde wijze kunt uitvoeren. Wie accepteren we niet als vertegenwoordiger? Dat is iemand: 1. Die bij eerdere verstrekking van persoonsgebonden budgetten waarbij hij of zij als hulppersoon of vertegenwoordiger optrad, niet instond voor nakoming van de daaraan verbonden verplichtingen; 2. Die niet beschikt over een geldig woonadres; 3. Van wie de vrijheid is ontnomen; 4. Op wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard. Of als hiervoor een verzoek bij de rechtbank is ingediend; 5. Die uitstel van betaling heeft aangevraagd (surseance van betaling), in staat van faillissement verkeert of (ooit) failliet is verklaard; 6. Die op een andere manier niet voldoende de pgb verplichting die de budgethouder heeft waarborgt. Indicatiestelling Aanvraagformulier Combinatie ZiN/pgb Alleen een wijkverpleegkundige (niveau 5) mag de indicatie stellen Het aanvraagformulier bestaat uit 3 delen: 1. Verpleegkundig deel 2. Verzekerde deel 3. Budgetplan Combinatie Zorg in Natura (ZiN) met een pgb is niet mogelijk. Ook een organisatie of persoon die tegen een vergoeding uw pgb beheert, accepteren we niet als vertegenwoordiger. Zoals in 2015 en aangevuld met: Voor IKZ moet een HBO-kinderverpleegkundige de indicatie stellen. Voor MSVT (als u jonger bent dan 18 jaar) moet de medisch specialist de indicatie stellen Het aanvraagformulier bestaat uit 2 delen: 1. Verpleegkundige deel 2. Verzekerde deel Combinatie ZiN met een pgb is mogelijk. Geef dit duidelijk aan het op aanvraagformulier. Bij veranderingen moet u dit ook melden (zie art. 4.3). Neemt u ZiN af bij zorgverlener(s) en heeft u dit niet aangegeven op uw aanvraagformulieren? Dan kunnen wij uw pgb intrekken of herzien. 4

5 Wanneer krijgt u geen pgb vv? U krijgt geen pgb vv als u: niet behoort tot de doelgroep. Een beschrijving van de doelgroep staat in artikel 2; niet voldoet aan criteria, zoals we beschreven in artikel 3; een pgb vv hebt en tegelijk verpleging en verzorging ontvangt van een zorgverlener die een contract met ons heeft voor deze zorg; een pgb vv aanvraagt voor zorg waarvoor al een pgb vv is toegekend; onvoldoende aannemelijk maakt dat het pgb vv u voorziet in toereikende zorg van goede kwaliteit; geen medewerking (meer) verleent aan een bewust keuze gesprek dat wij organiseren; zich bij de verstrekking van het pgb vv niet hield aan de verplichtingen. Dit geldt ook voor de pgb in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) in 2014 of eerdere jaren. Zoals in 2015, behalve: "Als u een pgb vv heeft en tegelijk verpleging en verzorging ontvangt van een zorgverlener die een contract met ons heeft voor deze zorg." Deze vervalt in Verder uitgebreid met: U krijgt geen pgb vv als u: de afgelopen 3 jaar in een schuldsaneringsregeling hebt gezeten (Wsnp); een brief van ons ontving waarin staat dat wij u willen aanmelden bij het Zorginstituut. Met als reden een betalingsachterstand in de premie van 4 maandpremies; als verzekerde betrokken was bij een opzettelijke misleiding in het geval dat een zorgverzekering bij u is opgezegd of ontbonden; Dit geldt voor een periode van 5 jaar voor toekenning van het pgb vv; zich bij de verstrekking van het pgb vv niet hield aan de verplichtingen. Dit geldt ook voor de pgb in de AWBZ of Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 of eerdere jaren; een indicatie voor verpleging en/of verzorging hebt die is afgegeven door uw (wettelijk) vertegenwoordiger of familielid in de 1 e of 2 e lijn of uw partner. Of die is afgegeven door een directe relatie (medewerker, collega) of familielid in de 1 e of 2 e lijn van uw (wettelijk) vertegenwoordiger; zorg inkoopt bij uw (wettelijk) vertegenwoordiger met uitzondering van familie (bloed- of aanverwanten in de 1 e of 2 e graad of uw partner). En ook als er een onderzoek loopt naar mogelijke onrechtmatigheden in een eerder toegekend pgb vv (of een pgb op grond van de Wmo, Wlz of AWBZ) 5

6 Beëindiging pgb 4.10 Uw pgb vv eindigt met ingang van de dag waarop: a) uw indicatie voor verpleging en verzorging eindigt; b) de periode afloopt waarvoor het pgb vv is toegekend; c) u niet meer behoort tot de doelgroep zoals beschreven in artikel 2; d) u niet meer voldoet aan de specifieke criteria zoals beschreven in artikel 3; e) u langer dan 2 maanden verblijft in een instelling in verband met zorg die valt onder de Wlz; f) u langer dan 2 maanden verblijft in een instelling wanneer dat medisch noodzakelijk is. Dit in verband met de geneeskundige zorg zoals beschreven in de Zvw. Verblijft u niet meer in de instelling? Dan kunt u opnieuw een pgb vv aanvragen (zoals genoemd onder e en f) 4.10 Uw pgb vv eindigt met ingang van de dag waarop: a) uw indicatie voor verpleging en verzorging eindigt. Dit staat in artikel 2.10 van de Zvw. b) de periode afloopt waarvoor het pgb vv is toegekend; c) u niet meer behoort tot de doelgroep zoals beschreven in artikel 2; d) u niet meer voldoet aan de specifieke criteria zoals beschreven in artikel 3.4; e) u recht hebt op zorg vanuit de Wlz; f) u verblijft in een instelling omdat dit medisch noodzakelijk is. Dit in verband met geneeskundige zorg zoals beschreven in de Zvw; g) u alleen nog zorg ontvangt van zorgverlener(s) met wie wij een contract sloten voor verpleging en verzorging; h) u zelf vraagt om uw pgb te beëindigen; i) u overlijdt. In de situaties zoals beschreven onder 4.10 c, d, e, f, g en h moet u zelf aangeven dat het pgb vv moet eindigen. Geldt voor u de situatie zoals we beschreven onder f? Dan kunt u weer gebruikmaken van uw geldende indicatie als u weer thuis bent. U hoeft in dat geval niet opnieuw een volledige aanvraag in te dienen. Is de aard, omvang of duur van uw zorgvraag na uw opname gewijzigd? Dan vraagt een nieuwe indicatiestelling aan bij de verpleegkundige. Wilt u in dat geval een nieuwe aanvraag indienen? Arbeidstijdenbesluit Er stond nog niets in het reglement over het arbeidstijdenbesluit Informele zorgverleners voor wie het Arbeidstijdenbesluit niet van toepassing is, mogen niet meer dan 40 uur in 1 week voor de verzekerde aan werkzaamheden verrichten. Ook mag de zorgverlener niet jonger zijn dan 15 jaar. U let hier als verzekerde zelf op. 6

7 Bewaren van uw dossier U bent verplicht om een dossier te beheren. Na het beëindigen van het pgb vv moet u dit minimaal 5 jaar bewaren. Zoals 2015 en aangevuld met: bancaire betaalbewijzen (wij accepteren geen bewijzen van contante betalingen) of loonstaat van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wat doet u tenminste in dit dossier? de volledige pgb-aanvraagformulieren set; zorgovereenkomsten; het eventueel benodigde uitvoeringsverzoek dat door een bevoegd medisch professional is ingevuld en ondertekend; beschikking van de rechtbank als er sprake is van een wettelijk vertegenwoordiger; kopie nota s van zorgverleners; kopie ingediende declaraties. U bent verplicht om gegevens uit dit dossier zo snel mogelijk aan ons te geven als wij daarom vragen. Ook als de SVB aan uw zorgverleners betaalt, beheer u zelf dit dossier. Overstappen andere zorgverzekeraar U bent ook verplicht om gegevens uit dit dossier aan ons te geven als wij daarom vragen. Er stond nog niets in het reglement over overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Stapt u over naar een andere zorgverzekeraar? En is uw toekenningsverklaring nog geldig? Dan neemt de nieuwe zorgverzekeraar de geldige toekenningsverklaring over. De toestemming geldt tot de vermelde einddatum van de indicatie. Het vermelde aantal uren voor verpleging, verzorging en MSVT voor kinderen tot 18 jaar blijft gelijk. Vervoer IKZ De zorgverlener (medische kinderdagverblijf/kinderhospice) regelt het vervoer zelf. Hij declareert de kosten voor het vervoer ten laste van verpleging en verzorging. De hoogte van de vergoedingen voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. Bewaar daarom deze toekenningsverklaring zolang hij geldig is. Een nieuwe zorgverzekeraar kan hier om vragen. De kosten van vervoer van en naar een verpleegkundige kinderdagverblijf kunt u niet vanuit het pgb declareren. Het gaat hier om de medisch noodzakelijke kosten voor Intensieve Kindzorg. Zorg in het buitenland Er stond nog niets in het reglement over zorg in het buitenland. Deze kosten vallen vanaf 1 januari 2016 onder zittend ziekenvervoer. De voorwaarden vindt u terug in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Dit is artikel 19.2, zittend ziekenvervoer. Woont of verblijft u tijdelijk in het buitenland? En wilt u deze periode buitenlandse zorgverlener(s) inhuren? Dan moet u dit schriftelijk vooraf aan ons melden. Pas als wij u schriftelijke toestemming geven, kunt u de nota s van buitenlandse zorgverlener(s) declareren. 7

8 Overgangsregeling Had u voor 1 januari 2015 al een AWBZ pgb voor de functies persoonlijke verzorging en verpleging? Dan was er een overgangsregeling voor u van toepassing. Uw recht op pgb en zorg uit de AWBZ is overgezet naar de Zvw tot uw AWBZ indicatie verloopt of uiterlijk tot 31 december Ook na de herindicatie verloopt het overgangsrecht. U mocht tijdens de overgangsregeling het oude tarief uit de AWBZ betalen aan uw U ontving van ons een verzoek tot indicatie. Hierin staat de termijn waarbinnen wij uw nieuwe aanvraag voor een pgb vv willen ontvangen. Blijkt uit uw nieuwe aanvraag dat u niet voldoet aan de criteria voor toegang tot het pgb vv zoals we beschreven in de artikelen 2 en 3 van dit reglement? Dan stoppen wij uw pgb vv twee maanden na de datum van het toesturen van onze beslissing tot het stoppen van uw pgb vv. zorgverleners in plaats van het informele tarief van 20,-. Verrekenen eigen risico en openstaande posten Er stond nog niets in het reglement over verrekenen eigen risico en openstaande posten. Dit stond alleen in de polisvoorwaarden. Wij verrekenen openstaande bedragen aan verplicht of vrijwillig eigen risico met uw pgb vv declaraties. Ook verrekenen wij achterstallige premie met uw pgb vv declaraties. Sociale Verzekeringsbank (SVB) Voor het uitvoeren van uw salarisadministratie kon u gebruikmaken van ondersteuning van de SVB. Ook in 2016 kunt u ondersteuning van de SVB krijgen voor het uitvoeren van uw salarisadministratie. Zie hiervoor de website van de SVB. 8

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015.

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015. Wijkverpleging PGB In dit informatiebulletin informeren wij u over de veranderingen die vanaf 1 januari 2016 worden doorgevoerd voor pgb vv. Wij adviseren u om het informatiebulletin goed door te lezen.

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft,

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect

Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Artikel

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 2016 Inhoudsopgave Afkortingen en begripsbepalingen 3 Artikel 1 Algemene informatie 6 Artikel 2 Doelgroep pgb vv 6 Artikel 3 Indicatie en toegangscriteria

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Voorbeeld Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Voorbeeld Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 3 november 2015 pag. 1 PGB reglement 3 november 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement?

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 pag. 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016 Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016 Artikel 1. Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft,

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 1 Reglement PGB vv 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Wijkverpleging

Reglement Persoonsgebonden Budget Wijkverpleging Reglement 2017 Persoonsgebonden Budget Wijkverpleging Reglement Persoonsgebonden Budget Wijkverpleging 2016 Artikel 1. Inleiding 3 Artikel 2. Doelgroep Zvw-Pgb 3 Artikel 3. Voorwaarden voor toegang Zvw-Pgb

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging ZEKUR 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging ZEKUR 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging ZEKUR 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement 2018 Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 1 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 2018 Artikel 1. Inleiding 3 Artikel 2. Doelgroep Zvw-Pgb 3 Artikel 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget. Verpleging en Verzorging. Zvw-pgb

Reglement Persoonsgebonden Budget. Verpleging en Verzorging. Zvw-pgb Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Zvw-pgb Ingangsdatum 1 januari 2017 pagina 1 Artikel 1: Inleiding 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2019 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AGB-code

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2017 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AGB-code

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb. in het kader van. Verpleging en Verzorging

Reglement Zvw-pgb. in het kader van. Verpleging en Verzorging Reglement Zvw-pgb in het kader van Verpleging en Verzorging ingangsdatum 1 januari 2018 het vorige reglement Zvw-pgb is vervallen Artikel 1: Inleiding 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2018 Artikel 1 Wat is een Pgb? Een Pgb (persoonsgebonden budget) is een passende gemaximeerde vergoeding voor de kosten

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement 2019 Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 2019 Artikel 1 Inleiding 3 Artikel 2 Doelgroep Zvw-pgb 3 Artikel 3 Voorwaarden

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2019 (pgb)

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2019 (pgb) Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2019 (pgb) Artikel 1. Inleiding Dit Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging hoort bij artikel 7.3.1 van de Algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2019 Artikel 1 Wat is een Pgb? Een Pgb (persoonsgebonden budget) is een passende gemaximeerde vergoeding voor de kosten

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging 2015. HollandZorg. Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V.

Reglement pgb wijkverpleging 2015. HollandZorg. Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. Reglement pgb wijkverpleging 2015 HollandZorg Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging ONVZ Zorgverzekeraar 2016

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging ONVZ Zorgverzekeraar 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging ONVZ Zorgverzekeraar 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 3 Artikel 1 Over het reglement 3 Artikel 2 Zvw-pgb: voor wie en wanneer? 3 Artikel 3 Indicatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) zorgenzekerheid.nl DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb in het kader van Verpleging en Verzorging

Reglement Zvw-pgb in het kader van Verpleging en Verzorging Reglement Zvw-pgb in het kader van Verpleging en Verzorging Geldig vanaf 1 januari 2019 Het vorige reglement Zvw-pgb is hiermee vervallen Inhoud Begripsbepaling... 1 Artikel 1: Inleiding... 2 Artikel 2:

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2017 Artikel 1 Wat is een Pgb? Een Pgb (persoonsgebonden budget) is een passende gemaximeerde vergoeding voor de kosten

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging VvAA zorgverzekering 2016

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging VvAA zorgverzekering 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging VvAA zorgverzekering 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2 Artikel 1 Over het reglement 2 Artikel 2 Zvw-pgb: voor wie en wanneer? 2 Artikel 3 Indicatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging Salland Zorgverzekeringen

Reglement pgb wijkverpleging Salland Zorgverzekeringen Reglement pgb wijkverpleging Salland Zorgverzekeringen Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2017. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging

Reglement pgb wijkverpleging Reglement pgb wijkverpleging Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Inhoud 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget, Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget, Verpleging en Verzorging Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement Persoonsgebonden Budget, Verpleging en Verzorging Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) 2018

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) 2018 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) 2018 111117SVB Artikel 1. Inleiding Dit Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging hoort bij artikel 13, verpleging

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en verzorging ASR Flexibel 2016 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1 Over het Reglement 4 2 Doelgroep pgb vv 4 3 Toegang tot het pgb vv verpleging en verzorging 5

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

Reglement. Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) Be smart.

Reglement. Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) Be smart. Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) 2017 Be smart. Artikel 1. Inleiding Dit Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging hoort bij artikel 13, verpleging en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (pgb/vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (pgb/vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (pgb/vv) Postbus 400, 2300 AK Leiden T. (071) 5 825 825 F. (071) 5 825 011 zorgenzekerheid.nl K.v.K. 28050216 AFM nummer 12001019 DEEL

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Hierbij vindt u het aanvraagformulier (deel 1 en ) voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Afkortingen en begripsbepalingen 3. Artikel 1 Algemene informatie 6. Artikel 2 Doelgroep Zvw-pgb 6. Artikel 3 Voorwaarden voor toegang Zvw-pgb 7

Afkortingen en begripsbepalingen 3. Artikel 1 Algemene informatie 6. Artikel 2 Doelgroep Zvw-pgb 6. Artikel 3 Voorwaarden voor toegang Zvw-pgb 7 Reglement persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging 2017 Inhoudsopgave Afkortingen en begripsbepalingen 3 Artikel 1 Algemene informatie 6 Artikel 2 Doelgroep Zvw-pgb 6 Artikel 3 Voorwaarden voor

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) 2019

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) 2019 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) 2019 081118SVB Artikel 1. Inleiding Dit Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging hoort bij artikel 13, verpleging

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

D Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2018 (Zvw-pgb)

D Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2018 (Zvw-pgb) D0203-201710 Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2018 (Zvw-pgb) Artikel 1. Inleiding Dit Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging hoort bij artikel 12, verpleging

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en verzorging VGZ l 2016 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1 Over het Reglement 4 2 Doelgroep pgb verpleging en verzorging 5 3 Toegang tot het pgb verpleging en verzorging

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Deel 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

D Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2019 (Zvw-pgb)

D Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2019 (Zvw-pgb) D0203-201810 Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2019 (Zvw-pgb) Artikel 1. Inleiding Dit Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging hoort bij artikel 13, verpleging

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) 2019

Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) 2019 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 088-35 35 763 www.aevitae.com info@aevitae.com Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) 2019 Inhoudsopgave pag. Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb) DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 OHRA Zorgverzekering Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag OHRA Zorgverzekering Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) 2017

Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) 2017 Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) 2017 PGZ-17458 (P) Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) 2017 Artikel 1: Inleiding Dit Reglement persoonsgebonden

Nadere informatie

REGLEMENT ZVW-PGB EN/OF MSVT RESTITUTIE 2017

REGLEMENT ZVW-PGB EN/OF MSVT RESTITUTIE 2017 REGLEMENT ZVW-PGB EN/OF MSVT RESTITUTIE 2017 Ingangsdatum 1 januari 2017 Artikel 1 Inleiding 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: definitief Datum: 17 oktober 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Over het Reglement Doelgroep

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS 2015. Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS.

Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS 2015. Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 088-353 57 77 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging FLKS 2015 www.flks.nl info@flks.nl Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave pag. Artikel 1 Over

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Avéro Achmea l 2016 1 2 I Algemeen 4 1 Over het reglement 4 2 Begripsbepalingen 5 3 Doelgroep pgb vv 6 4 Toegang tot het pgb vv 6 5 Aanvraag, toekennen en beëindigen pgb

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2018 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

D Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2018 (Zvw-pgb)

D Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2018 (Zvw-pgb) D0203-201712 Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2018 (Zvw-pgb) Artikel 1. Inleiding Dit Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging hoort bij artikel 12, verpleging

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2019 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2018.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2019 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2018. Reglement pgb wijkverpleging Salland Zorgverzekeringen 2019 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2019 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2018. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK

Nadere informatie

Reglement. Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging

Reglement. Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging _ Reglement Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 bladzijde 1 _ Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw

Nadere informatie

Reglement. Zvw-pgb verpleging en verzorging 2016

Reglement. Zvw-pgb verpleging en verzorging 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging PNOzorg 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 3 Artikel 1 Over het reglement 3 Artikel 2 Zvw-pgb: voor

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Over het Reglement Doelgroep van het Zvw-pgb Alleen met

Nadere informatie

Reglement PGB vv en/of MSVT Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) Ingangsdatum 1 januari 2017

Reglement PGB vv en/of MSVT Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) Ingangsdatum 1 januari 2017 Reglement PGB vv en/of MSVT Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) Ingangsdatum 1 januari 2017 1 Reglement PGB vv en/of MSVT Restitutie 2017 Artikel 1 Inleiding 1.1 Waarom een reglement?

Nadere informatie

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:...

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:... AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET DEEL 2 VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW PGB) DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb Restitutie 2018

Reglement Zvw-pgb Restitutie 2018 Reglement Zvw-pgb Restitutie 2018 Dit Reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa, vanaf 01-01-2018 is de definitieve versie beschikbaar op onze site. Ingangsdatum 1 januari 2018 1 Reglement

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 De Amersfoortse Verzekeringen Afdeling Zorg Postbus 2072 3500 HB Utrecht Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw pgb) deel 2 DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb) Salland Zorgverzekeringen Munsterstraat 7 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice (0570) 68 74 84 op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 19.00 uur, s zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur E-mail Internet

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Aevitae afdeling Medische Garanties / PGB Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2018 Dit deel vult

Nadere informatie

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2018 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en verzorging VGZ 2017 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1 Inleiding 4 2 Doelgroep pgb vv 4 3 Voorwaarden voor toegang pgb vv 4 4 Weigeringsgronden 5 5 Aanvraag pgb

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2015

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1. Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2019 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger ingevuld.

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb Restitutie 2018

Reglement Zvw-pgb Restitutie 2018 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 088-35 35 763 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 088-35 35 764 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1 januari 2018 Inhoudsopgave pag. Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging \ Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: 21 oktober 2014 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging Wilt u een pgb aanvragen of een nieuwe indicatie? Vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op. 1: Wie vult het formulier in?

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Let op! Sla dit formulier eerst op bij uw documenten op uw computer. Vul daarna het formulier in. Aanvraagformulier - Deel 1 Deel 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en verzorging en/of Medisch specialistische verpleging thuis ASR Restitutie 2017 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1 Inleiding 4 2 Doelgroep pgb vv 4 3 Toegang tot

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb Restitutie 2019

Reglement Zvw-pgb Restitutie 2019 Reglement Zvw-pgb Restitutie 2019 Dit Reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa, vanaf 01-01-2019 is de definitieve versie beschikbaar op onze site. Ingangsdatum 1 januari 2019 1 Reglement

Nadere informatie

Reglement Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden Budget (Zvw-pgb)

Reglement Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden Budget (Zvw-pgb) Reglement Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden Budget (Zvw-pgb) Ingangsdatum 1 januari 2017 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. inclusief Pro Life en ZieZo Interpolis Zorgverzekeringen N.V. OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier pgb

Aanvraagformulier pgb Aanvraagformulier pgb Deel 2: Verzekerde deel pgb verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Dit deel vult u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement pgb Verpleging

Nadere informatie