7. Afwijkende standplaatsen ten opzichte van wooneilanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7. Afwijkende standplaatsen ten opzichte van wooneilanden"

Transcriptie

1 leden SOCN RCN Bonaire Contactpersoon Jeaninne Wong T Datum 28 mei 202 Agenda sectoroverleg CN 5 juni Agendapunten. Opening en mededelingen 2. Concept verslagen 3 en 4 december 20 (bijgevoegd) 5 en 6 maart 202 (bijgevoegd) 3. Stand van zaken uitvoering arbeidsvoorwaardenovereenkomst Op verzoek van de NAPB 4. Nabetalingen Bijgevoegd: Memo nabetalingen 5. Vakantie-uitkering (ingebracht door ABVO, NAPB, STrAF/ACOM/ACP) 6. Brandweer Bonaire St. Eustatius en Saba (ingebracht door de ABVO en WICSU) Ongevallenverzekering Harmonisatie salarisstructuur Brandweer datum pensionering mobiliteit brandweerlieden 7. Afwijkende standplaatsen ten opzichte van wooneilanden (ingebracht door de STrAF/ACOM/ACP) Pagina van 3

2 8. Vaststelling kledingreglement politie Bijlage wordt nagezonden Datum 28 mei Totstandkoming/formalisering detacheringstoelage politie bovenwinden Bijlage wordt nagezonden 0. Evaluatie OenF rapport RCN centraal Memo van RCN. Evaluatie OenF rapport IND Memo van IND 2. Evaluatie OenF rapport Voogdijraad memo van voogdijraad 3. Evaluatie OenF rapport BCN Memo van EL&I 4. Evaluatie OenF rapport VenW Memo van VenW 5. Evaluatie OenF rapport SZW memo van Kmar 6. Geschillenregeling Bijgevoegd: Aanbiedingsmemo Bijgevoegd: Voorstel geschillenregeling 7. Stand van zaken toelatingseisen sectoroverleg Bijgevoegd: Geactualiseerd overzicht Bijgevoegd: Leden en plv. leden van het overleg Pagina 2 van 3

3 8. Huishoudelijk reglement Bijgevoegd: Aanbiedingsmemo vakbondsfaciliteiten Memo plv. voorzitterschap SOCN Bijgevoegd: Rekenmodel Bijgevoegd: Nieuw concept huishoudelijk reglement Datum 28 mei Rondvraag en sluiting Zo mogelijk aansluitend informeel overleg met als onderwerpen Harmonisatie Arbeidsmarktmaatregelen Fiscale aspecten t.a.v. de pensioenregeling Pagina 3 van 3

4 Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Sector Overleg Caribisch Nederland Bonaire, Caribisch Nederland Contactpersoon Jeaninne Wong Vergaderdatum 3 en 4 december 20 T Aanwezig Sybren van Dam, Jeaninne Wong; ABVO: Wendy Calmes, Roland Ignacio; NAPB: Ronaldo Abrahams, Charles Mercelina; STrAF/ACOM/ACP: Leon van der Hulst, Wim van Lamoen. WICSU: Derie Leonard. Datum 30 december 20 De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Toehoorders: Jacky Quandt (NAPB), Betty Martis en Hubert Martis (OLB) De agenda wordt toegelicht en vastgesteld.. Opening en mededeling In een vorige vergadering is een notitie aan de orde gekomen over hoe om te gaan met medezeggenschap. Er zijn 2 partijen benaderd om een voorstel te doen hoe medezeggenschap te gaan invoeren, om te beginnen met fase en 2. De begeleidingswerkgroep kan worden aangevuld met een deskundige vanuit de bonden. De bonden worden geïnformeerd na een reactie van de externe partijen. Pagina van 8

5 Datum 30 december 20 STrAF/ACOM/ACP vindt het lastig om iemand voor de werkgroep te vinden. Van belang is hoe de begeleiding vanuit de bonden kan worden vormgegeven. Afspraak: alle bonden of in overleg worden eventuele namen doorgestuurd die een rol kunnen spelen in dit proces. Er zijn een paar stappen gezet voor integriteit. Diensthoofden hebben met elkaar geïnventariseerd wat het programma zou kunnen zijn voor personeel. De uitkomst van deze sessie levert de vraag voor de workshops voor de komende periode. De medewerker Integriteit gaat ook naar een training Integriteit om haar rol nog beter te kunnen vervullen. Er zijn ook gesprekken gevoerd om de rol van vertrouwenspersonen nader in te kunnen vullen. Er is een sessie geweest met geestelijken om te kijken of er vanuit die hoek ook personen zijn die de rol kunnen vervullen. Suggesties vanuit de kant van de bonden zijn welkom. De WiCSU heeft aangegeven om ook de samenleving te informeren wat integriteit inhoudt. RCN probeert dit vorm te geven via o.a. keda informa door een sessie te wijden aan integriteit. 2. Verslag van overleg van 22 en 23 november 20 Pagina 9: gegeven Pagina 5: Carbisch moet zijn Caribisch Het verslag wordt met genoemde wijzigingen vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd en rondgestuurd. 3. Onderhandelingsresultaat en ondertekening C.A.O. 202 Drie bonden hebben hun goedkeuring gegeven. Er is een tikfout in de bijlage: artikel 37 onder i. december moet zijn 5 december. Pagina 2 van 8

6 Datum 30 december 20 Het achterbanberaad heeft het volgende resultaat opgeleverd: * WICSU heeft ingestemd met het akkoord zoals aangegeven. * STrAF/ACOM/ACP heeft hierover op 3 december 20 een vergadering met de achterban. * NAPB: de leden zijn het er niet mee eens. Ze zien een achteruitgang bij de inkomensparagraaf. Zo ook bij de ambtsjubilea en bij de bereikbaarheid, vinden de leden. * ABVO heeft een vergadering belegd en de aanwezige leden hebben het pakket geaccordeerd. Drie van de vier bonden stemmen in. De Minister van Binnenlandse zaken heeft ook ingestemd. In het licht van dit resultaat kan ondertekening plaatsvinden. Van de kant van de Openbare lichamen is ook interesse getoond om mee te tekenen met de bonden. ABVO respecteert de mening van de NAPB, maar constateert wel een groot contrast met de positieve geluiden eerder in het jaar. STrAF/ACOM/ACP: op de 23 ste een voorbehoud ABVO ziet noodzaak om apart te tekenen met Openbaar Lichaam Bonaire. De gezaghebbers van het Openbaar Lichaam Saba en St. Eustatius zijn momenteel op Bonaire. Voor Sint Eustatius wordt een regel aangepast omdat ze voorafgaande toestemming van het CFT nodig hebben. Om.00 is de formele ondertekening bij Restaurant Capriccio. Pagina 3 van 8

7 Datum 30 december Rooster KMAR Presentatie door de KMAR. Louis Coppen en Fred Mol (belast met de roosters) zijn aanwezig. Het doel van de presentatie is om duidelijk te maken hoe de roosters tot stand zijn gekomen. Er wordt met Rostaflex gewerkt volgens de Nederlandse ATW. De vraag van de zijde van STrAF/ACOM/ACP is om met een basis rooster te komen. Totdat de medezeggenschap is ingesteld, is bepaald dat met het Sectoroverleg overeenstemming moet zijn over de spelregels die bij het rooster worden gehanteerd. Verder moet het rooster ook minimaal 2 weken van te voren worden bekend gemaakt. ABVO wilt weten hoe we met de procedure omgaan, want er zijn meer diensten die met roosters werken. Hoe gaat het RCN hiermee om. In het arbeidsvoorwaarden pakket zit het onderdeel dienstroosters. Daarmee is vastgelegd hoe we in 202 met roosters omgaan. Afgesproken wordt dat het rooster van KMAR/GB op een volgend Sectoroverleg terug op de agenda komt. 5. Lid bezwarencommissie Er is een verzoek gedaan aan de bonden voor een lid van de bezwaren commissie. Mevrouw Quandt is aangemeld. De vergadering wordt geschorst. ABVO: In de brief dd. 8 november 20 is een samenstelling neergelegd. De vraag is hoe is de samenstelling tot stand is gekomen. De vakbonden hebben overlegd en brengen het volgend voorstel naar voren: 2 leden door de minister en 2 leden door de organisaties die tot het SOCN zijn toegelaten. Dit is het tegenvoorstel voor de bezwarencommissie. Pagina 4 van 8

8 Datum 30 december 20 De voorzitter wijst op de toepassende regelgeving. Besloten wordt over de aanwijzing van een vast lid en een toehoorder. Johannes Giskus is lid en de toehoorder wordt Jackeline Quandt die ook als plaatsvervangend lid zal fungeren. 6. Planning en inhoudelijke vooruitblik 202 Voorstel voor het komend jaar: de harmonisatieslag oppakken. ABVO: evaluatie inzetten van de O&F rapporten NAPB: Evaluatie voor de consignatie in juni 202 ABVO: 2 e helft van het jaar arbeidsvoorwaarden 203 STrAF/ACOM/ACP: harmoniseren van bepaalde rechtpositie die geen geld gaat kosten. Hebben niet met arbeidsvoorwaarden te maken. De voorstellen kunnen op tafel komen om erover te kunnen praten. Ook voorstellen die met geld te maken hebben (arbeidsvoorwaarden). Van werkgeverszijde een inventarisatie met prioritering die nu zijn afgehandeld. ABVO: er moet duidelijkheid komen wat de relatie is op gebied van arbeidsvoorwaarden voor stichtingen en instanties die een subsidie ontvangen (zorgsector, onderwijs). Moet duidelijk zijn hoe hiermee wordt omgegaan. ABVO: volgens het Besluit overlegstelsel BES dient er een decentraal overleg te zijn. Er is nog niet helemaal voldaan van wat er in de wet staat. Het is een derivaat van het Sectoroverleg. Het gelijk optrekken zou een mogelijkheid moeten zijn voor de toekomst. Vergaderdata voorstellen: 6 en 7 maart - Sint Eustatius, 9 en 20 juni - Bonaire, 8 en 9 september - Saba, 20 en 2 november - Sint Eustatius. STrAF/ACOM/ACP komt hierop terug nadat hij zijn jaarkalender heeft geraadpleegd. STrAF/ACOM/CAP: indexatie lumpsum, reis- en verblijfskosten. Pagina 5 van 8

9 Datum 30 december Rondvraag ABVO: uitbetaling toelage op Saba. Wat is de stand van zaken. De NAPB stuurt het een en ander op papier. Situatie kadaster wordt toegelicht. Het zou een zelfstandige stichting worden. Na 000 is het niet de werkelijkheid geworden. Discussie met BC en ministerie van I&M. Deze heeft ertoe geleid dat kadaster onderdeel wordt van kadaster Nederland. Er moet een wetswijziging plaatsvinden en dan worden de werkzaamheden onder kadaster Nederland ondergebracht. Zolang dat niet rond is, wordt het personeel door RCN verloond. De huidige contracten van de medewerkers worden met een half jaar verlengd in afwachting van de definitieve regeling. De rol van het RCN nu is het verlonen van de medewerkers. Het personeel heeft een tijdelijke contract. I&M gaat de stichting oprichten. De politieke verantwoordelijkheid voor het geheel ligt in Nederland. De ABVO vindt dat de overgang naar de stichting wel goed moet worden geregeld. Holder is de aanspreekpunt en Sybren kan hoogstens als liason fungeren. De rechten van de medewerkers moeten wel gegarandeerd worden. ABVO geeft aan dat ook zij erbij betrokken wil zijn. ABVO stuurt een brief hierover. Dit is het laatste Sectoroverleg van Abrahams. Sybren bedankt hem voor zijn bijdrage aan het overleg. NAPB gaat met hun bestuur aan tafel zitten om zich te bedenken om wat er nu op tafel ligt. Het minimaal aantal leden om het een rechtsgeldig besluit te maken was gisteren niet aanwezig STrAF/ACOM/ACP: grensbewaking. Politie en brandweer maken gebruik van Bon Bida gym en spa. Er is een collectief contract afgesloten waar alle diensten aan kunnen meedoen. De vraag is om te kijken of het personeel van de grensbewaking op dezelfde voorwaarden ook gebruik kan maken van Bon Bida. Pagina 6 van 8

10 Datum 30 december 20 woensdag 4 december 20. Sybren opent de vergadering om uur. De NAPB meldt dat zij ook het akkoord gaan tekenen. Justine Verschoor van Jeugd en Gezin geeft een introductie om het O&F rapport toe te lichten. Zij geeft aan hoe het proces is verlopen. Bureau Balance heeft fuwasys systeem toegepast. Het resultaat is met het personeel besproken en het rapport is door de werkgever geaccepteerd, nadat de functie van pleegzorg medewerker zwaarder is gewaardeerd. Het rapport ligt het nu bij het Sectoroverleg ter instemming. STrAF/ACOM/ACP: de vraag is of de andere O&F rapporten ook zijn gewaardeerd door bureau Balance. De vraag of nu de PIOFAH die erbij komen ook een taakverzwaring zal zijn voor het RCN. Dit zal in de evaluatie worden meegnomen. De salarisadministratie bijvoorbeeld staat ook niet in het O&F rapport. De bonden stemmen in met het O&F rapport van Jeugdzorg. De voorzitter deelt het concept arbeidsvoorwaarden overeenkomst 202 uit. In het eerste tekstblok is een voorbehoud gemaakt voor Statia zodat zij ook kunnen tekenen. De afspraken die zijn opgenomen zoals ze gemaakt zijn. De tikfout van december is inmiddels ook gecorrigeerd. De ABVO stelt nog een correctie op de tekst voor, waarmee de voorzitter instemt. De vergadering wordt geschorst en de tekst wordt dan definitief gemaakt. De voorzitter bedankt en sluit de vergadering. Pagina 7 van 8

11 Datum 30 december 20 Bijlage bij verslag SOCN 3 en 4 december 20: Actiepuntenlijst. De bonden geven een naam voor de begeleidingswerkgroep voor de medezeggenschap. Uiterlijk voor 5 januari Er komt een voorstel voor een conceptregeling medezeggenschap. 3. Suggesties van de bonden voor namen voor vertrouwenspersonen Integriteit 4. De actiepuntenlijst wordt nagezonden. 5. De brief over aanstelling van Giskus in de bezwarencommissie wordt opgestuurd. 6. De werkgever stuurt een lijst met prioriteiten. 7. De voorzitter kijkt of de bedragen die momenteel worden uitbetaald of ze moeten worden geïndexeerd. 8. De overlegmomenten moet worden vastgesteld. 9. Naar aanleiding van de toelichting wordt het rooster van de grensbewaking voorgelegd. 0. Dienstroosters via de diensthoofden moeten ter goedkeuring worden voorgelegd.. ABVO stuurt een brief dat ze betrokken willen zijn bij de kadaster ontwikkelingen. 2. Personeel grensbewaking wil bij Bon Bida inschrijven. Het verzoek is om hierin te bemiddelen (voor de kerst). 3. Foto s die op Saba zijn gemaakt doorsturen aan Leon van der Hulst. Pagina 8 van 8

12 Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Sector Overleg Caribisch Nederland Bonaire, Caribisch Nederland Vergaderdatum Aanwezig 3 en 4 december 20 te Sint Eustatius Cees Maas (BZK), Hans Brinkman (BZK)Sybren van Dam, Jeaninne Wong; ABVO: Wendy Calmes, Roland Ignacio; NAPB: Ronaldo Abrahams, Charles Mercelina; STrAF/ACOM/ACP: Leon van der Hulst, Wim van Lamoen. WICSU: Derie Leonard. Contactpersoon Jeaninne Wong T Datum 30 december 20 De voorzitter heeft zich ziek gemeld. De overlegvergadering zou eigenlijk niet door kunnen gaan, omdat er geen afspraken zijn gemaakt over hoe hiermee om te gaan. Er zijn twee redenen om de vergadering niet af te blazen., de bonden zijn er, vliegtickets kunnen niet meer gewijzigd worden en de hotels zijn ook gereserveerd. 2. Van een aantal onderwerpen is het strikt noodzakelijk om deze thans af te wikkelen, zoals de formalisering van de CAO, om de invoering op juli nog mogelijk te houden. Maas is bereid voor zover het haalbaar is als voorzitter op te treden. De agenda wordt nagelopen om na te gaan welke agendapunten bij ontstentenis van de voorzitter niet kunnen worden behandeld. STrAF/ACOM/ACP geeft de onderwerpen aan die behandeld kunnen worden: Formalisering van CAO is belangrijk, aanbesteding van P- beleid en medezeggenschap, voortgangsrapportage integriteit, werktijdenregeling en franchise AOV. Pagina van 4

13 Datum 30 december 20 ABVO staat voor het doorgaan. De meeste onderwerpen kunnen aan bod komen. Misschien geen besluitvorming. De consensus voor een aantal zaken is van belang. Als de punten aan bod komen dan zullen ze beslissen of ze er informatief over praten. WICSU en NAPB sluiten aan bij de ABVO. Op de agenda bijvoegen: Mededelingen 0. Medelingen - Wim van Lamoen laat zich verontschuldigen. - De vraag van de ABVO is of de brief van de korpschef al is verstuurd naar aanleiding van de vraag van de NAPB. Dit is niet het geval de brief kan als concept-brief in deze vergadering worden besproken. - Stuger is aanwezig voor agendapunt 7 en voor een gedeelte voor de formalisering van de CAO, voor met name de brandweer.. Concept verslag 3 en 4 december 20 De ABVO geeft de tekstuele aanpassingen door. Andere bonden zeggen toe om hun tekstuele aanpassingen op te sturen. Het verslag komt terug op de agenda van de volgende vergadering ter vaststelling. 2. Formalisering CAO 202 Brinkman geeft aan dat bij de CAO is afgesproken dat de brandweer buiten beschouwing wordt gelaten, omdat de consequenties destijds niet goed konden worden ingeschat. Hoewel dat vandaag nog steeds zo is, zou er niettemin in technische zin stil gestaan kunnen worden bij de vraag op welke wijze de brandweer kan worden meegenomen in de aanpassingen. Het vooraf aan het overleg toegezonden concept vraagt om een aantal nagekomen aanpassingen die deels technisch zijn. Het voorstel is om artikelsgewijs de toegezonden concept AMvB door te lopen. Vervolgens zal een nieuw concept worden uitgereikt en Pagina 2 van 4

14 Datum 30 december 20 besproken, waarin iedere nagekomen wijziging zichtbaar is t.o.v. het toegezonden concept. Deze zal wijziging voor wijziging worden besproken. Als laatste stap wordt voorgesteld om de bestaande regelgeving voor werk en rusttijden van de brandweer door te lopen en na te gaan op welke wijze de brandweer alsnog kan worden meegenomen in de concept AMvB. Het is niet mogelijk om in de beschikbare tekst vervolgens ook nog tekstafspraken te maken voor het meenemen van de brandweer. Omdat het de voorkeur heeft om, zo dit mogelijk is, de brandweer wel mee te nemen vraagt de werkgever de ruimte en het vertrouwen van de bonden om dit na het overleg tussentijds, d.w.z. binnen het lopende formaliseringproces alsnog te doen. De bonden zijn bereid de concepten langs deze lijn te bespreken. De Regeling ABVO heeft een vraag over de U-treden. Het betreft een voetnoot. De vraag is of het zeer goed functioneren er al in stond. De werkgever toont aan dat er in dat opzicht geen wijziging is aangebracht t.o.v. de regelgeving van het Land de Nederlandse Antillen van voor de transitie, welke beleidsarm is overgenomen. STrAF/ACOM/ACP: geen opmerkingen De bonden gaan akkoord met de Regeling. De minister kan deze met instemming van de bonden bijstellen. Besluit van houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES (formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst CN 202) Na elke CAO zal er een proces zijn dat de CAO afspraken moeten worden geformaliseerd in formele regelgeving. Dat gebeurt nu grotendeels bij AMvB. Dat heeft een doorlooptijd van minimaal 4 maanden. Het is maar goed dat in het sectoroverleg vorig jaar in het kader van harmonisatie is afgesproken dat de arbeidsvoorwaarden niet langer op formeel wetsniveau behoeven te worden geregeld, anders zou formalisering zelfs nog veel meer Pagina 3 van 4

15 Datum 30 december 20 tijd hebben gevraagd. Het gemeenschappelijke besluit van toen was dus een wijs besluit. ABVO artikel 7 A. op pagina 6 lid 4 : Als diensttijd. De ABVO vindt dat een overgangregeling op zijn plaats is, voor de bestaande rechtspositionele voorwaarden die de individuen in die periode hebben genoten. Het gaat vooral om de diensttijd die personen tot het moment van wijziging, hebben opgebouwd. Bij schorsing wordt dit even uitgezocht. Wordt even geparkeerd. Het voorstel is om de toehoorders van OLB hierover te vragen wat hun ervaring is. WICSU: wil weten welke toelagen van aflopend aard die in Artikel VI worden genoemd. Brinkman zegt dat dit overgangsrecht juist op verzoek van de bonden gecreëerd is. Het gaat om die (uitzonderlijke) situaties waar de nieuwe consignatievergoeding en de toelage voor onregelmatige dienst lager uitkomt dan op basis van de oude regelgeving, bijvoorbeeld bij politie waar een enkele functionaris wel beschikbaarheiddiensten draait, maar niet in onregelmatige dienst. ABVO: artikel 75. Is het de bedoeling om de brandweer te wijzigen? Nee, de brandweer is geparkeerd vwb de werktijden volgens Brinkman. Heropenen van de vergadering na de schorsing: Oppakken van het geparkeerd punt: De opmerking van de ABVO leidt tot het voorstel met het opnemen van een nieuw lid waarin wordt bepaald dat Lid 4 zoals opgenomen op pagina 6 niet van toepassing is. Het is reëel dat diensttijd opgebouwd tot aan het moment van de wijziging moet worden eerbiedigd. Dit zal worden toegevoegd bij de overgangsbepaling. Pagina 4 van 4

16 Datum 30 december 20 Zijn de wijzigingen van toepassing voor de openbare lichamen? Zo vraagt de ABVO. Antwoord: De OL n hebben de CAO ook getekend. De wijzigingen gelden daarom ook voor hen. ABVO vraagt naar de pensioenopbouw voor politieke ambtsdragers. Maas antwoordt dat een gedeputeerde bij zijn weten niet tevens ambtenaar kan zijn. Voor de diensttijd als politiek ambtsdrager geldt een eigen pensioenopbouw. De tijd telt dan logischerwijs ook niet mee voor het ambtsjubileum als ambtenaar. Samenloop zou kunnen bestaan voor raadsleden. E.e.a. wordt nog uitgezocht. Het uitgangspunt is dat een ieder die tot nu rechten heeft opgebouwd, deze voor zover gerealiseerd tot het moment van wijziging ook zal behouden. Voorstel van de uitgedeelde aangepaste AMvB: langslopen van de nagekomen wijzigingen ABVO: de officiële vrije dagen van de eilanden staan niet vermeld bij de officiële vrije dagen (bv. Bonaire dag, Saba dag etc.) Dit is volgens Maas in de CAO vastgelegd. Het kan in een Ministeriele beschikking worden opgenomen. Dit zal met de officiële voorzitter worden besproken. In de volgende ronde van de CAO zal bekeken worden of er een Ministeriele schikking moet komen om dit vast te leggen. Aandachtspunt om erover te praten in de eerstvolgende CAO. STrAF/ACOM/ACP: Artikel V lid A, wordt verwijderd en de vraag is wat er in de plaats komt. I wordt J. Afgesproken wordt dat de afgesproken wijzigingen zullen worden verwerkt en zo mogelijk nog tijdens het overleg definitief kunnen worden vastgesteld. Het streven is om juli te halen. De planning is als volgt: 7 maart - bespreking in het SOCN Pagina 5 van 4

17 Datum 30 december 20 3 april - Ministerraad Medio juni - terug uit de Raad van State Daarna komt een ministeriele beschikking om de bedragen aan de TOD vast te leggen. De definitieve afhandeling van dit punt wordt opgeschort totdat de teksten aan het overleg zijn voorgelegd. 3. Aanbestedingsvraag leeftijdsfasebewust P-beleid. De bonden gaan akkoord met het voorstel en dit wordt als afgehandeld beschouwd. 4. Informatie over de medezeggenschap De bonden gaan akkoord met het voorstel zoals het is verwoord. STrAF/ACOM/ACP constateert dat de regeling medezeggenschap niet is meegenomen. Dat zal een volgende stap zijn na het draagvlak te hebben gemeten. 5. Informatie Integriteit Bonden gaan akkoord met het voorstel. Het actiepunt van de vorige vergadering blijft nog geldig waar er eventuele namen voor de vertrouwenspersonen worden doorgegeven aan het secretariaat. 6. Rooster KMAR Volgens STrAF/ACOM/ACP gaat het om lokale medewerkers van de grensbewaking die bij de KMAR zijn aangesteld. De voorzitter is formeel de werkgever van het personeel en hij moet met de bonden tot een overeenstemming komen met betrekking tot de roosters. Bij wijziging in de bedrijfsvoering moet dit ook worden voorgelegd aan de bonden. Een rooster en/of een dienstwijziging moet in dit overleg worden meegegeven. De heer Maas beaamt de formele kant, maar wijst er tevens op dat bij de KMAR de minister van Defensie integraal verantwoordelijk is voor de KMAR en daar Pagina 6 van 4

18 Datum 30 december 20 ook verantwoording voor schuldig is aan het Nederlandse parlement. Tot de verantwoordelijkheid behoort ook de functionele verantwoordelijkheid voor het personeel. Alleen formeel ligt er tevens een personele verantwoordelijkheid bij de werkgever. Zo is bijvoorbeeld de minister van Defensie verantwoordelijk voor integriteitschendingen en de maatregelen die binnen het onderdeel KMAR worden genomen, maar is de minister van BZK verantwoordelijk voor de rechtspositionele maatregelen. Er is dus op zijn minst op het rechtspositionele vlak sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid, net als bij alle andere ministeries. De STrAF/ACOM/ACP heeft nog een vraag uitstaan over de sportfaciliteiten. De voorzitter kan hierop schriftelijk reageren. 7. Functiehuis Politie Stuger geeft een reactie naar aanleiding van de brief van de NAPB. Het functiehuis blijft zoals het is ingevoerd. Uit het korps zijn vragen gekomen over de beschrijvingen van de functies, want ze zijn erg summier. Op basis van het implementatieplan zal dit niet leiden tot een nieuwe functiewaardering. Voor de politie is een drie-jarige opleiding gestart. De noodzaak was dat er een coach kwam voor de begeleiding. NAPB wil weten hoe lang het uitwerken van de functies gaat duren. Volgens Stuger zal dit niet meer zo lang gaan duren. STrAF/ACPM/ACP: dit is duidelijk, hij had ook geen andere afspraken verwacht. Er is afgesproken dat het OenF rapport na een jaar zou worden geëvalueerd. De STrAF/ACPM/ACP is geen voorstander van al te gedetailleerde functiebeschrijvingen. Als iedereen gaat vragen voor een exacte functiebeschrijving ontstaan er allemaal unieke functies en kun je de mensen weer beperken. Het zijn geen mens functies maar organieke functies. Voor de diensten moet het werkbaar zijn. Er is een conceptbrief uitgedeeld, die naar het oordeel van de bonden op adequate wijze antwoord geeft op de vragen van de NAPB. In het kader van de evaluatie van de O&F rapportage valt dit binnen de afspraken. De voorzitter zal de brief formeel afwikkelen. Pagina 7 van 4

19 Datum 30 december Werktijdenregeling RCN Er was en wordt gewerkt van half 8 tot 5 uur. Zo was het geregeld. Het gaat om de kantoortijden van alle niet volgens een onregelmatig rooster werkzame personen. Ter tafel ligt een voorstel tot een ruimere werktijdenregeling. Het diensthoofd maakt binnen die regeling afspraken met zijn medewerkers, waarbij de individuele werktijden worden afgesproken tussen 7.00 en 9.00 uur, waarbij de werktijd per dag de 8 uur niet mag overschrijden en een lunchpauze moet worden genoten, welke minimaal 0,5 uur bedraagt. STrAF/ACOM/ACP heeft geen probleem met de regeling. Individuen maken afspraken met hun leidinggevende. Er kan echter geen sprake zijn van een rooster, maar van afgesproken werktijden. Een rooster is alleen voor onregelmatige dienst. Afgesproken wordt dat artikel 3 lid 5 als volgt komt te luiden: De individuele tijden worden in een overzicht vastgelegd en binnen de dienst bekend gemaakt. Minimaal i.p.v. minmaal. Tot slot wordt in artikel 3, tweede lid, tweede lid gewijzigd in eerste lid. Onder voorbehoud voor een goede formulering in plaats van roosters, gaan de bonden akkoord met de werktijdenregeling. De voorzitter (Directeur RCN) stuurt dit rond met een pieptermijn van 2 weken. 9. Vakbondsfaciliteiten Dit agendapunt gaat naar de volgende vergadering van juni. Er zijn een paar opmerkingen n.a.v. het document Nieuw concept huishoudelijk reglement - ABVO Punt 2: plaatsvervangend voorzitter - 4. In de derde regel is een letter e weggevallen STrAF/ACOM/ACP - De voettekst aanpassen Pagina 8 van 4

20 Datum 30 december Stand van zaken overlegpartners - Uitreksel van KvK van de ABVO is ontvangen - Bij het overzicht moet er neen staan in plaats van ja voor STrAF/ACOM/ACP, bij lokale vertegenwoordiging. - Voor het volgend overleg wordt de lijst gereviseerd van de leden en hun plaatsvervangende leden. - Concept overeenkomst moet zijn overeenkomst van de WICSU en de CCOOP wordt in het overzicht genoteerd. - Voor de accountantsverklaring gaat het om de peildatum en alle bonden moeten dit kunnen aangeven wanneer dit kan worden verwacht. 0. Franchise AOV De voorzitter licht het agendapunt toe. Het verzoek is aan de vergadering om tot afspraken over de franchise te komen. De stukken zijn verspreid. Er is een voorstel vanuit het RCN. Hoe kunnen we voorkomen de franchise afhankelijk wordt van het eiland waarop de werkzaamheden worden verricht? SZW heeft een keuze gemaakt voor een AOV per eiland. Dit is zowel voor het pensioenfonds als voor de werkgevers niet uitvoerbaar. Vanuit het pensioenfonds is er een verzoek en het ook RCN heeft de voorkeur voor één franchisebedrag. PCN heeft de franchise voorlopig voor 202 vastgesteld op het hoogste AOV niveau van de drie OL n en het verzoek aan het sectoroverleg is om dit overeenkomstig vast te stellen. Mochten we niet akkoord gaan dan moeten we met terugwerkende kracht correcties worden aangebracht op de reeds geheven premies. Een andere vraag is hoe we dit voor 203 en volgende jaren gaan doen. Pagina 9 van 4

21 Datum 30 december 20 Er zijn wat voorbeelden gemaakt met een fictief bedrag. Wat is het effect op de inhouding voor pensioenpremie voor de actieven en voor de pensioenopbouw. STrAF/ACOM/ACP/ kan zich vinden in de tijdelijke oplossing voor het vaststellen van 202. Hun voorkeur heeft de systematiek van de koppeling aan de salaris ontwikkeling. Als het wordt gekoppeld aan de pensioenen dan gaat het pensioenfonds op basis van de dekkingsgraad indexeren. De bonden hebben dit niet in de hand. De heer Maas stelt voor de franchise vanaf 203 te indexeren met de salarismutaties van RCN. Voor 202 wordt dan de voorlopige keuze van PCN gevolgd. Het nadeel hiervan is dat, mede afhankelijk van de loonstijging van 203, het zou kunnen betekenen dat je voor 203 wat lager uitkomt dan voor 202. ABVO: is het duurder met deze methodiek? Heeft het een premie effect? Het effect is nog niet duidelijk. Na een nadere toelichting op de rekenvoorbeelden gaan de bonden akkoord met het voorstel met dien verstande dat bij de eerstvolgende indexering per januari 203 de franchise van 20 wordt genomen en geïndexeerd met de loonontwikkeling 202 en daarna, voor zover daarvan sprake is, met de afgesproken loonontwikkeling. De tekst gaat rond voor ondertekening. De STrAF/ACOM/ACP heeft een brief gestuurd over dubbele belastingheffing bij gepensioneerden die in het buitenland wonen, met het verzoek om deze te agenderen. Dit is in dit overleg niet gebeurd. Er is inmiddels een reactie gekomen van de Belastingdienst. Het antwoord wordt doorgestuurd aan de bonden. STrAF/ACOM/ACP zal het antwoord van de belastingdienst bestuderen en zal indien nodig schriftelijk reageren. Pagina 0 van 4

22 Datum 30 december 20 Agendapunt 2: Formalisering CAO 202 Er is al overeenstemming over de AMvB tot formalisering van de CAO, zoals deze is afgesproken, dus excl. wijzigingen in de werktijdregeling voor de brandweer. Technisch zit het ingewikkeld in elkaar. Hoewel de brandweer zelf nog niet weet of het mogelijk is om nu de werktijdregeling in de harmonisatie mee te nemen, lijkt het handig om in het overleg te polsen hoe de bonden er in staan. Het moet duidelijk zijn of het wel of niet haalbaar is om de brandweer mee te nemen. (Niet plaatsgebonden consignatie binnen de werktijd en gemiddelde arbeidsuren, zijn afwijkingen die in stand moeten blijven. Uitgangspunt is dat de regeling makkelijk toepasbaar is voor de BES eilanden. ABVO vraagt om verduidelijking van de werkuren voor personeel Bonaire en of dit invloed heeft op het salaris. STrAF/ACOM/ACP zegt dat ook hier geldt dat deze roosters aan de bonden moeten worden voorgelegd. De vraag is of het mogelijk zal zijn om de brandweer in te passen binnen het geheel. Het moet passen binnen de algemene regeling. De bonden leggen vast dat de regeling aan de voorwaarden voldoet. ABVO: blijft de consignatie wel bestaan voor de groep die kantoorwerk doet? Benadrukt wordt dat er geen wijziging in de dienstuitvoering en werktijden van de brandweer aan te brengen. Het betreft derhalve louter een formele wijziging. WICSU: wat gebeurt er met de uitwisseling? Het is in de algemene regeling geregeld en artikel 8 lid is dan voor alle eilanden hetzelfde. Het gaat wel verschillen maar in de mate waarin je onregelmatige diensten draait. Iedereen krijgt per uur hetzelfde bedrag. ABVO: artikel 3 a in de definitiebepaling van de rechtspositie aanpassen zodat het voor iedereen gelijk is. Pagina van 4

4. Verslag 12 november 2012 Conceptverslag van 12 november 2012 (bijgevoegd)

4. Verslag 12 november 2012 Conceptverslag van 12 november 2012 (bijgevoegd) leden Sectoroverleg Caribisch Nederland RCN Bonaire Contactpersoon mr. Renate Toxopeus Datum 11 maart 2013 Agenda Sectoroverleg CN 26, 27 en 28 maart 2013 1. Opening 2. Vaststelling van de agenda 3. Mededelingen

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00024 briefnummer G.1.33 zaaknummer 15 januari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Doorlichting naar het functioneren van de coördinatie van het Rijksbestuur in Caribisch Nederland

Doorlichting naar het functioneren van de coördinatie van het Rijksbestuur in Caribisch Nederland Doorlichting naar het functioneren van de coördinatie van het Rijksbestuur in Caribisch Nederland Van 22 oktober tot en met 6 november 2013 ISB-team: Inspecteur : mr H.G.J. Verweij Adjunct-Inspecteur:

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Overzicht Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. (versie 1.0, datum: 2 maart 2012)

Overzicht Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. (versie 1.0, datum: 2 maart 2012) Overzicht Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (versie 1.0, datum: 2 maart 2012) 1 Woord vooraf Voor u ligt een overzicht van de rijksbrede kaders op het terrein van organisatie en bedrijfsvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014 Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam Amsterdam, 3 september 2014 2 ALGEMENE VOORWAARDEN EN ADVIEZEN Naast de brief waarin

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie