7. Afwijkende standplaatsen ten opzichte van wooneilanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7. Afwijkende standplaatsen ten opzichte van wooneilanden"

Transcriptie

1 leden SOCN RCN Bonaire Contactpersoon Jeaninne Wong T Datum 28 mei 202 Agenda sectoroverleg CN 5 juni Agendapunten. Opening en mededelingen 2. Concept verslagen 3 en 4 december 20 (bijgevoegd) 5 en 6 maart 202 (bijgevoegd) 3. Stand van zaken uitvoering arbeidsvoorwaardenovereenkomst Op verzoek van de NAPB 4. Nabetalingen Bijgevoegd: Memo nabetalingen 5. Vakantie-uitkering (ingebracht door ABVO, NAPB, STrAF/ACOM/ACP) 6. Brandweer Bonaire St. Eustatius en Saba (ingebracht door de ABVO en WICSU) Ongevallenverzekering Harmonisatie salarisstructuur Brandweer datum pensionering mobiliteit brandweerlieden 7. Afwijkende standplaatsen ten opzichte van wooneilanden (ingebracht door de STrAF/ACOM/ACP) Pagina van 3

2 8. Vaststelling kledingreglement politie Bijlage wordt nagezonden Datum 28 mei Totstandkoming/formalisering detacheringstoelage politie bovenwinden Bijlage wordt nagezonden 0. Evaluatie OenF rapport RCN centraal Memo van RCN. Evaluatie OenF rapport IND Memo van IND 2. Evaluatie OenF rapport Voogdijraad memo van voogdijraad 3. Evaluatie OenF rapport BCN Memo van EL&I 4. Evaluatie OenF rapport VenW Memo van VenW 5. Evaluatie OenF rapport SZW memo van Kmar 6. Geschillenregeling Bijgevoegd: Aanbiedingsmemo Bijgevoegd: Voorstel geschillenregeling 7. Stand van zaken toelatingseisen sectoroverleg Bijgevoegd: Geactualiseerd overzicht Bijgevoegd: Leden en plv. leden van het overleg Pagina 2 van 3

3 8. Huishoudelijk reglement Bijgevoegd: Aanbiedingsmemo vakbondsfaciliteiten Memo plv. voorzitterschap SOCN Bijgevoegd: Rekenmodel Bijgevoegd: Nieuw concept huishoudelijk reglement Datum 28 mei Rondvraag en sluiting Zo mogelijk aansluitend informeel overleg met als onderwerpen Harmonisatie Arbeidsmarktmaatregelen Fiscale aspecten t.a.v. de pensioenregeling Pagina 3 van 3

4 Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Sector Overleg Caribisch Nederland Bonaire, Caribisch Nederland Contactpersoon Jeaninne Wong Vergaderdatum 3 en 4 december 20 T Aanwezig Sybren van Dam, Jeaninne Wong; ABVO: Wendy Calmes, Roland Ignacio; NAPB: Ronaldo Abrahams, Charles Mercelina; STrAF/ACOM/ACP: Leon van der Hulst, Wim van Lamoen. WICSU: Derie Leonard. Datum 30 december 20 De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Toehoorders: Jacky Quandt (NAPB), Betty Martis en Hubert Martis (OLB) De agenda wordt toegelicht en vastgesteld.. Opening en mededeling In een vorige vergadering is een notitie aan de orde gekomen over hoe om te gaan met medezeggenschap. Er zijn 2 partijen benaderd om een voorstel te doen hoe medezeggenschap te gaan invoeren, om te beginnen met fase en 2. De begeleidingswerkgroep kan worden aangevuld met een deskundige vanuit de bonden. De bonden worden geïnformeerd na een reactie van de externe partijen. Pagina van 8

5 Datum 30 december 20 STrAF/ACOM/ACP vindt het lastig om iemand voor de werkgroep te vinden. Van belang is hoe de begeleiding vanuit de bonden kan worden vormgegeven. Afspraak: alle bonden of in overleg worden eventuele namen doorgestuurd die een rol kunnen spelen in dit proces. Er zijn een paar stappen gezet voor integriteit. Diensthoofden hebben met elkaar geïnventariseerd wat het programma zou kunnen zijn voor personeel. De uitkomst van deze sessie levert de vraag voor de workshops voor de komende periode. De medewerker Integriteit gaat ook naar een training Integriteit om haar rol nog beter te kunnen vervullen. Er zijn ook gesprekken gevoerd om de rol van vertrouwenspersonen nader in te kunnen vullen. Er is een sessie geweest met geestelijken om te kijken of er vanuit die hoek ook personen zijn die de rol kunnen vervullen. Suggesties vanuit de kant van de bonden zijn welkom. De WiCSU heeft aangegeven om ook de samenleving te informeren wat integriteit inhoudt. RCN probeert dit vorm te geven via o.a. keda informa door een sessie te wijden aan integriteit. 2. Verslag van overleg van 22 en 23 november 20 Pagina 9: gegeven Pagina 5: Carbisch moet zijn Caribisch Het verslag wordt met genoemde wijzigingen vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd en rondgestuurd. 3. Onderhandelingsresultaat en ondertekening C.A.O. 202 Drie bonden hebben hun goedkeuring gegeven. Er is een tikfout in de bijlage: artikel 37 onder i. december moet zijn 5 december. Pagina 2 van 8

6 Datum 30 december 20 Het achterbanberaad heeft het volgende resultaat opgeleverd: * WICSU heeft ingestemd met het akkoord zoals aangegeven. * STrAF/ACOM/ACP heeft hierover op 3 december 20 een vergadering met de achterban. * NAPB: de leden zijn het er niet mee eens. Ze zien een achteruitgang bij de inkomensparagraaf. Zo ook bij de ambtsjubilea en bij de bereikbaarheid, vinden de leden. * ABVO heeft een vergadering belegd en de aanwezige leden hebben het pakket geaccordeerd. Drie van de vier bonden stemmen in. De Minister van Binnenlandse zaken heeft ook ingestemd. In het licht van dit resultaat kan ondertekening plaatsvinden. Van de kant van de Openbare lichamen is ook interesse getoond om mee te tekenen met de bonden. ABVO respecteert de mening van de NAPB, maar constateert wel een groot contrast met de positieve geluiden eerder in het jaar. STrAF/ACOM/ACP: op de 23 ste een voorbehoud ABVO ziet noodzaak om apart te tekenen met Openbaar Lichaam Bonaire. De gezaghebbers van het Openbaar Lichaam Saba en St. Eustatius zijn momenteel op Bonaire. Voor Sint Eustatius wordt een regel aangepast omdat ze voorafgaande toestemming van het CFT nodig hebben. Om.00 is de formele ondertekening bij Restaurant Capriccio. Pagina 3 van 8

7 Datum 30 december Rooster KMAR Presentatie door de KMAR. Louis Coppen en Fred Mol (belast met de roosters) zijn aanwezig. Het doel van de presentatie is om duidelijk te maken hoe de roosters tot stand zijn gekomen. Er wordt met Rostaflex gewerkt volgens de Nederlandse ATW. De vraag van de zijde van STrAF/ACOM/ACP is om met een basis rooster te komen. Totdat de medezeggenschap is ingesteld, is bepaald dat met het Sectoroverleg overeenstemming moet zijn over de spelregels die bij het rooster worden gehanteerd. Verder moet het rooster ook minimaal 2 weken van te voren worden bekend gemaakt. ABVO wilt weten hoe we met de procedure omgaan, want er zijn meer diensten die met roosters werken. Hoe gaat het RCN hiermee om. In het arbeidsvoorwaarden pakket zit het onderdeel dienstroosters. Daarmee is vastgelegd hoe we in 202 met roosters omgaan. Afgesproken wordt dat het rooster van KMAR/GB op een volgend Sectoroverleg terug op de agenda komt. 5. Lid bezwarencommissie Er is een verzoek gedaan aan de bonden voor een lid van de bezwaren commissie. Mevrouw Quandt is aangemeld. De vergadering wordt geschorst. ABVO: In de brief dd. 8 november 20 is een samenstelling neergelegd. De vraag is hoe is de samenstelling tot stand is gekomen. De vakbonden hebben overlegd en brengen het volgend voorstel naar voren: 2 leden door de minister en 2 leden door de organisaties die tot het SOCN zijn toegelaten. Dit is het tegenvoorstel voor de bezwarencommissie. Pagina 4 van 8

8 Datum 30 december 20 De voorzitter wijst op de toepassende regelgeving. Besloten wordt over de aanwijzing van een vast lid en een toehoorder. Johannes Giskus is lid en de toehoorder wordt Jackeline Quandt die ook als plaatsvervangend lid zal fungeren. 6. Planning en inhoudelijke vooruitblik 202 Voorstel voor het komend jaar: de harmonisatieslag oppakken. ABVO: evaluatie inzetten van de O&F rapporten NAPB: Evaluatie voor de consignatie in juni 202 ABVO: 2 e helft van het jaar arbeidsvoorwaarden 203 STrAF/ACOM/ACP: harmoniseren van bepaalde rechtpositie die geen geld gaat kosten. Hebben niet met arbeidsvoorwaarden te maken. De voorstellen kunnen op tafel komen om erover te kunnen praten. Ook voorstellen die met geld te maken hebben (arbeidsvoorwaarden). Van werkgeverszijde een inventarisatie met prioritering die nu zijn afgehandeld. ABVO: er moet duidelijkheid komen wat de relatie is op gebied van arbeidsvoorwaarden voor stichtingen en instanties die een subsidie ontvangen (zorgsector, onderwijs). Moet duidelijk zijn hoe hiermee wordt omgegaan. ABVO: volgens het Besluit overlegstelsel BES dient er een decentraal overleg te zijn. Er is nog niet helemaal voldaan van wat er in de wet staat. Het is een derivaat van het Sectoroverleg. Het gelijk optrekken zou een mogelijkheid moeten zijn voor de toekomst. Vergaderdata voorstellen: 6 en 7 maart - Sint Eustatius, 9 en 20 juni - Bonaire, 8 en 9 september - Saba, 20 en 2 november - Sint Eustatius. STrAF/ACOM/ACP komt hierop terug nadat hij zijn jaarkalender heeft geraadpleegd. STrAF/ACOM/CAP: indexatie lumpsum, reis- en verblijfskosten. Pagina 5 van 8

9 Datum 30 december Rondvraag ABVO: uitbetaling toelage op Saba. Wat is de stand van zaken. De NAPB stuurt het een en ander op papier. Situatie kadaster wordt toegelicht. Het zou een zelfstandige stichting worden. Na 000 is het niet de werkelijkheid geworden. Discussie met BC en ministerie van I&M. Deze heeft ertoe geleid dat kadaster onderdeel wordt van kadaster Nederland. Er moet een wetswijziging plaatsvinden en dan worden de werkzaamheden onder kadaster Nederland ondergebracht. Zolang dat niet rond is, wordt het personeel door RCN verloond. De huidige contracten van de medewerkers worden met een half jaar verlengd in afwachting van de definitieve regeling. De rol van het RCN nu is het verlonen van de medewerkers. Het personeel heeft een tijdelijke contract. I&M gaat de stichting oprichten. De politieke verantwoordelijkheid voor het geheel ligt in Nederland. De ABVO vindt dat de overgang naar de stichting wel goed moet worden geregeld. Holder is de aanspreekpunt en Sybren kan hoogstens als liason fungeren. De rechten van de medewerkers moeten wel gegarandeerd worden. ABVO geeft aan dat ook zij erbij betrokken wil zijn. ABVO stuurt een brief hierover. Dit is het laatste Sectoroverleg van Abrahams. Sybren bedankt hem voor zijn bijdrage aan het overleg. NAPB gaat met hun bestuur aan tafel zitten om zich te bedenken om wat er nu op tafel ligt. Het minimaal aantal leden om het een rechtsgeldig besluit te maken was gisteren niet aanwezig STrAF/ACOM/ACP: grensbewaking. Politie en brandweer maken gebruik van Bon Bida gym en spa. Er is een collectief contract afgesloten waar alle diensten aan kunnen meedoen. De vraag is om te kijken of het personeel van de grensbewaking op dezelfde voorwaarden ook gebruik kan maken van Bon Bida. Pagina 6 van 8

10 Datum 30 december 20 woensdag 4 december 20. Sybren opent de vergadering om uur. De NAPB meldt dat zij ook het akkoord gaan tekenen. Justine Verschoor van Jeugd en Gezin geeft een introductie om het O&F rapport toe te lichten. Zij geeft aan hoe het proces is verlopen. Bureau Balance heeft fuwasys systeem toegepast. Het resultaat is met het personeel besproken en het rapport is door de werkgever geaccepteerd, nadat de functie van pleegzorg medewerker zwaarder is gewaardeerd. Het rapport ligt het nu bij het Sectoroverleg ter instemming. STrAF/ACOM/ACP: de vraag is of de andere O&F rapporten ook zijn gewaardeerd door bureau Balance. De vraag of nu de PIOFAH die erbij komen ook een taakverzwaring zal zijn voor het RCN. Dit zal in de evaluatie worden meegnomen. De salarisadministratie bijvoorbeeld staat ook niet in het O&F rapport. De bonden stemmen in met het O&F rapport van Jeugdzorg. De voorzitter deelt het concept arbeidsvoorwaarden overeenkomst 202 uit. In het eerste tekstblok is een voorbehoud gemaakt voor Statia zodat zij ook kunnen tekenen. De afspraken die zijn opgenomen zoals ze gemaakt zijn. De tikfout van december is inmiddels ook gecorrigeerd. De ABVO stelt nog een correctie op de tekst voor, waarmee de voorzitter instemt. De vergadering wordt geschorst en de tekst wordt dan definitief gemaakt. De voorzitter bedankt en sluit de vergadering. Pagina 7 van 8

11 Datum 30 december 20 Bijlage bij verslag SOCN 3 en 4 december 20: Actiepuntenlijst. De bonden geven een naam voor de begeleidingswerkgroep voor de medezeggenschap. Uiterlijk voor 5 januari Er komt een voorstel voor een conceptregeling medezeggenschap. 3. Suggesties van de bonden voor namen voor vertrouwenspersonen Integriteit 4. De actiepuntenlijst wordt nagezonden. 5. De brief over aanstelling van Giskus in de bezwarencommissie wordt opgestuurd. 6. De werkgever stuurt een lijst met prioriteiten. 7. De voorzitter kijkt of de bedragen die momenteel worden uitbetaald of ze moeten worden geïndexeerd. 8. De overlegmomenten moet worden vastgesteld. 9. Naar aanleiding van de toelichting wordt het rooster van de grensbewaking voorgelegd. 0. Dienstroosters via de diensthoofden moeten ter goedkeuring worden voorgelegd.. ABVO stuurt een brief dat ze betrokken willen zijn bij de kadaster ontwikkelingen. 2. Personeel grensbewaking wil bij Bon Bida inschrijven. Het verzoek is om hierin te bemiddelen (voor de kerst). 3. Foto s die op Saba zijn gemaakt doorsturen aan Leon van der Hulst. Pagina 8 van 8

12 Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Sector Overleg Caribisch Nederland Bonaire, Caribisch Nederland Vergaderdatum Aanwezig 3 en 4 december 20 te Sint Eustatius Cees Maas (BZK), Hans Brinkman (BZK)Sybren van Dam, Jeaninne Wong; ABVO: Wendy Calmes, Roland Ignacio; NAPB: Ronaldo Abrahams, Charles Mercelina; STrAF/ACOM/ACP: Leon van der Hulst, Wim van Lamoen. WICSU: Derie Leonard. Contactpersoon Jeaninne Wong T Datum 30 december 20 De voorzitter heeft zich ziek gemeld. De overlegvergadering zou eigenlijk niet door kunnen gaan, omdat er geen afspraken zijn gemaakt over hoe hiermee om te gaan. Er zijn twee redenen om de vergadering niet af te blazen., de bonden zijn er, vliegtickets kunnen niet meer gewijzigd worden en de hotels zijn ook gereserveerd. 2. Van een aantal onderwerpen is het strikt noodzakelijk om deze thans af te wikkelen, zoals de formalisering van de CAO, om de invoering op juli nog mogelijk te houden. Maas is bereid voor zover het haalbaar is als voorzitter op te treden. De agenda wordt nagelopen om na te gaan welke agendapunten bij ontstentenis van de voorzitter niet kunnen worden behandeld. STrAF/ACOM/ACP geeft de onderwerpen aan die behandeld kunnen worden: Formalisering van CAO is belangrijk, aanbesteding van P- beleid en medezeggenschap, voortgangsrapportage integriteit, werktijdenregeling en franchise AOV. Pagina van 4

13 Datum 30 december 20 ABVO staat voor het doorgaan. De meeste onderwerpen kunnen aan bod komen. Misschien geen besluitvorming. De consensus voor een aantal zaken is van belang. Als de punten aan bod komen dan zullen ze beslissen of ze er informatief over praten. WICSU en NAPB sluiten aan bij de ABVO. Op de agenda bijvoegen: Mededelingen 0. Medelingen - Wim van Lamoen laat zich verontschuldigen. - De vraag van de ABVO is of de brief van de korpschef al is verstuurd naar aanleiding van de vraag van de NAPB. Dit is niet het geval de brief kan als concept-brief in deze vergadering worden besproken. - Stuger is aanwezig voor agendapunt 7 en voor een gedeelte voor de formalisering van de CAO, voor met name de brandweer.. Concept verslag 3 en 4 december 20 De ABVO geeft de tekstuele aanpassingen door. Andere bonden zeggen toe om hun tekstuele aanpassingen op te sturen. Het verslag komt terug op de agenda van de volgende vergadering ter vaststelling. 2. Formalisering CAO 202 Brinkman geeft aan dat bij de CAO is afgesproken dat de brandweer buiten beschouwing wordt gelaten, omdat de consequenties destijds niet goed konden worden ingeschat. Hoewel dat vandaag nog steeds zo is, zou er niettemin in technische zin stil gestaan kunnen worden bij de vraag op welke wijze de brandweer kan worden meegenomen in de aanpassingen. Het vooraf aan het overleg toegezonden concept vraagt om een aantal nagekomen aanpassingen die deels technisch zijn. Het voorstel is om artikelsgewijs de toegezonden concept AMvB door te lopen. Vervolgens zal een nieuw concept worden uitgereikt en Pagina 2 van 4

14 Datum 30 december 20 besproken, waarin iedere nagekomen wijziging zichtbaar is t.o.v. het toegezonden concept. Deze zal wijziging voor wijziging worden besproken. Als laatste stap wordt voorgesteld om de bestaande regelgeving voor werk en rusttijden van de brandweer door te lopen en na te gaan op welke wijze de brandweer alsnog kan worden meegenomen in de concept AMvB. Het is niet mogelijk om in de beschikbare tekst vervolgens ook nog tekstafspraken te maken voor het meenemen van de brandweer. Omdat het de voorkeur heeft om, zo dit mogelijk is, de brandweer wel mee te nemen vraagt de werkgever de ruimte en het vertrouwen van de bonden om dit na het overleg tussentijds, d.w.z. binnen het lopende formaliseringproces alsnog te doen. De bonden zijn bereid de concepten langs deze lijn te bespreken. De Regeling ABVO heeft een vraag over de U-treden. Het betreft een voetnoot. De vraag is of het zeer goed functioneren er al in stond. De werkgever toont aan dat er in dat opzicht geen wijziging is aangebracht t.o.v. de regelgeving van het Land de Nederlandse Antillen van voor de transitie, welke beleidsarm is overgenomen. STrAF/ACOM/ACP: geen opmerkingen De bonden gaan akkoord met de Regeling. De minister kan deze met instemming van de bonden bijstellen. Besluit van houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES (formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst CN 202) Na elke CAO zal er een proces zijn dat de CAO afspraken moeten worden geformaliseerd in formele regelgeving. Dat gebeurt nu grotendeels bij AMvB. Dat heeft een doorlooptijd van minimaal 4 maanden. Het is maar goed dat in het sectoroverleg vorig jaar in het kader van harmonisatie is afgesproken dat de arbeidsvoorwaarden niet langer op formeel wetsniveau behoeven te worden geregeld, anders zou formalisering zelfs nog veel meer Pagina 3 van 4

15 Datum 30 december 20 tijd hebben gevraagd. Het gemeenschappelijke besluit van toen was dus een wijs besluit. ABVO artikel 7 A. op pagina 6 lid 4 : Als diensttijd. De ABVO vindt dat een overgangregeling op zijn plaats is, voor de bestaande rechtspositionele voorwaarden die de individuen in die periode hebben genoten. Het gaat vooral om de diensttijd die personen tot het moment van wijziging, hebben opgebouwd. Bij schorsing wordt dit even uitgezocht. Wordt even geparkeerd. Het voorstel is om de toehoorders van OLB hierover te vragen wat hun ervaring is. WICSU: wil weten welke toelagen van aflopend aard die in Artikel VI worden genoemd. Brinkman zegt dat dit overgangsrecht juist op verzoek van de bonden gecreëerd is. Het gaat om die (uitzonderlijke) situaties waar de nieuwe consignatievergoeding en de toelage voor onregelmatige dienst lager uitkomt dan op basis van de oude regelgeving, bijvoorbeeld bij politie waar een enkele functionaris wel beschikbaarheiddiensten draait, maar niet in onregelmatige dienst. ABVO: artikel 75. Is het de bedoeling om de brandweer te wijzigen? Nee, de brandweer is geparkeerd vwb de werktijden volgens Brinkman. Heropenen van de vergadering na de schorsing: Oppakken van het geparkeerd punt: De opmerking van de ABVO leidt tot het voorstel met het opnemen van een nieuw lid waarin wordt bepaald dat Lid 4 zoals opgenomen op pagina 6 niet van toepassing is. Het is reëel dat diensttijd opgebouwd tot aan het moment van de wijziging moet worden eerbiedigd. Dit zal worden toegevoegd bij de overgangsbepaling. Pagina 4 van 4

16 Datum 30 december 20 Zijn de wijzigingen van toepassing voor de openbare lichamen? Zo vraagt de ABVO. Antwoord: De OL n hebben de CAO ook getekend. De wijzigingen gelden daarom ook voor hen. ABVO vraagt naar de pensioenopbouw voor politieke ambtsdragers. Maas antwoordt dat een gedeputeerde bij zijn weten niet tevens ambtenaar kan zijn. Voor de diensttijd als politiek ambtsdrager geldt een eigen pensioenopbouw. De tijd telt dan logischerwijs ook niet mee voor het ambtsjubileum als ambtenaar. Samenloop zou kunnen bestaan voor raadsleden. E.e.a. wordt nog uitgezocht. Het uitgangspunt is dat een ieder die tot nu rechten heeft opgebouwd, deze voor zover gerealiseerd tot het moment van wijziging ook zal behouden. Voorstel van de uitgedeelde aangepaste AMvB: langslopen van de nagekomen wijzigingen ABVO: de officiële vrije dagen van de eilanden staan niet vermeld bij de officiële vrije dagen (bv. Bonaire dag, Saba dag etc.) Dit is volgens Maas in de CAO vastgelegd. Het kan in een Ministeriele beschikking worden opgenomen. Dit zal met de officiële voorzitter worden besproken. In de volgende ronde van de CAO zal bekeken worden of er een Ministeriele schikking moet komen om dit vast te leggen. Aandachtspunt om erover te praten in de eerstvolgende CAO. STrAF/ACOM/ACP: Artikel V lid A, wordt verwijderd en de vraag is wat er in de plaats komt. I wordt J. Afgesproken wordt dat de afgesproken wijzigingen zullen worden verwerkt en zo mogelijk nog tijdens het overleg definitief kunnen worden vastgesteld. Het streven is om juli te halen. De planning is als volgt: 7 maart - bespreking in het SOCN Pagina 5 van 4

17 Datum 30 december 20 3 april - Ministerraad Medio juni - terug uit de Raad van State Daarna komt een ministeriele beschikking om de bedragen aan de TOD vast te leggen. De definitieve afhandeling van dit punt wordt opgeschort totdat de teksten aan het overleg zijn voorgelegd. 3. Aanbestedingsvraag leeftijdsfasebewust P-beleid. De bonden gaan akkoord met het voorstel en dit wordt als afgehandeld beschouwd. 4. Informatie over de medezeggenschap De bonden gaan akkoord met het voorstel zoals het is verwoord. STrAF/ACOM/ACP constateert dat de regeling medezeggenschap niet is meegenomen. Dat zal een volgende stap zijn na het draagvlak te hebben gemeten. 5. Informatie Integriteit Bonden gaan akkoord met het voorstel. Het actiepunt van de vorige vergadering blijft nog geldig waar er eventuele namen voor de vertrouwenspersonen worden doorgegeven aan het secretariaat. 6. Rooster KMAR Volgens STrAF/ACOM/ACP gaat het om lokale medewerkers van de grensbewaking die bij de KMAR zijn aangesteld. De voorzitter is formeel de werkgever van het personeel en hij moet met de bonden tot een overeenstemming komen met betrekking tot de roosters. Bij wijziging in de bedrijfsvoering moet dit ook worden voorgelegd aan de bonden. Een rooster en/of een dienstwijziging moet in dit overleg worden meegegeven. De heer Maas beaamt de formele kant, maar wijst er tevens op dat bij de KMAR de minister van Defensie integraal verantwoordelijk is voor de KMAR en daar Pagina 6 van 4

18 Datum 30 december 20 ook verantwoording voor schuldig is aan het Nederlandse parlement. Tot de verantwoordelijkheid behoort ook de functionele verantwoordelijkheid voor het personeel. Alleen formeel ligt er tevens een personele verantwoordelijkheid bij de werkgever. Zo is bijvoorbeeld de minister van Defensie verantwoordelijk voor integriteitschendingen en de maatregelen die binnen het onderdeel KMAR worden genomen, maar is de minister van BZK verantwoordelijk voor de rechtspositionele maatregelen. Er is dus op zijn minst op het rechtspositionele vlak sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid, net als bij alle andere ministeries. De STrAF/ACOM/ACP heeft nog een vraag uitstaan over de sportfaciliteiten. De voorzitter kan hierop schriftelijk reageren. 7. Functiehuis Politie Stuger geeft een reactie naar aanleiding van de brief van de NAPB. Het functiehuis blijft zoals het is ingevoerd. Uit het korps zijn vragen gekomen over de beschrijvingen van de functies, want ze zijn erg summier. Op basis van het implementatieplan zal dit niet leiden tot een nieuwe functiewaardering. Voor de politie is een drie-jarige opleiding gestart. De noodzaak was dat er een coach kwam voor de begeleiding. NAPB wil weten hoe lang het uitwerken van de functies gaat duren. Volgens Stuger zal dit niet meer zo lang gaan duren. STrAF/ACPM/ACP: dit is duidelijk, hij had ook geen andere afspraken verwacht. Er is afgesproken dat het OenF rapport na een jaar zou worden geëvalueerd. De STrAF/ACPM/ACP is geen voorstander van al te gedetailleerde functiebeschrijvingen. Als iedereen gaat vragen voor een exacte functiebeschrijving ontstaan er allemaal unieke functies en kun je de mensen weer beperken. Het zijn geen mens functies maar organieke functies. Voor de diensten moet het werkbaar zijn. Er is een conceptbrief uitgedeeld, die naar het oordeel van de bonden op adequate wijze antwoord geeft op de vragen van de NAPB. In het kader van de evaluatie van de O&F rapportage valt dit binnen de afspraken. De voorzitter zal de brief formeel afwikkelen. Pagina 7 van 4

19 Datum 30 december Werktijdenregeling RCN Er was en wordt gewerkt van half 8 tot 5 uur. Zo was het geregeld. Het gaat om de kantoortijden van alle niet volgens een onregelmatig rooster werkzame personen. Ter tafel ligt een voorstel tot een ruimere werktijdenregeling. Het diensthoofd maakt binnen die regeling afspraken met zijn medewerkers, waarbij de individuele werktijden worden afgesproken tussen 7.00 en 9.00 uur, waarbij de werktijd per dag de 8 uur niet mag overschrijden en een lunchpauze moet worden genoten, welke minimaal 0,5 uur bedraagt. STrAF/ACOM/ACP heeft geen probleem met de regeling. Individuen maken afspraken met hun leidinggevende. Er kan echter geen sprake zijn van een rooster, maar van afgesproken werktijden. Een rooster is alleen voor onregelmatige dienst. Afgesproken wordt dat artikel 3 lid 5 als volgt komt te luiden: De individuele tijden worden in een overzicht vastgelegd en binnen de dienst bekend gemaakt. Minimaal i.p.v. minmaal. Tot slot wordt in artikel 3, tweede lid, tweede lid gewijzigd in eerste lid. Onder voorbehoud voor een goede formulering in plaats van roosters, gaan de bonden akkoord met de werktijdenregeling. De voorzitter (Directeur RCN) stuurt dit rond met een pieptermijn van 2 weken. 9. Vakbondsfaciliteiten Dit agendapunt gaat naar de volgende vergadering van juni. Er zijn een paar opmerkingen n.a.v. het document Nieuw concept huishoudelijk reglement - ABVO Punt 2: plaatsvervangend voorzitter - 4. In de derde regel is een letter e weggevallen STrAF/ACOM/ACP - De voettekst aanpassen Pagina 8 van 4

20 Datum 30 december Stand van zaken overlegpartners - Uitreksel van KvK van de ABVO is ontvangen - Bij het overzicht moet er neen staan in plaats van ja voor STrAF/ACOM/ACP, bij lokale vertegenwoordiging. - Voor het volgend overleg wordt de lijst gereviseerd van de leden en hun plaatsvervangende leden. - Concept overeenkomst moet zijn overeenkomst van de WICSU en de CCOOP wordt in het overzicht genoteerd. - Voor de accountantsverklaring gaat het om de peildatum en alle bonden moeten dit kunnen aangeven wanneer dit kan worden verwacht. 0. Franchise AOV De voorzitter licht het agendapunt toe. Het verzoek is aan de vergadering om tot afspraken over de franchise te komen. De stukken zijn verspreid. Er is een voorstel vanuit het RCN. Hoe kunnen we voorkomen de franchise afhankelijk wordt van het eiland waarop de werkzaamheden worden verricht? SZW heeft een keuze gemaakt voor een AOV per eiland. Dit is zowel voor het pensioenfonds als voor de werkgevers niet uitvoerbaar. Vanuit het pensioenfonds is er een verzoek en het ook RCN heeft de voorkeur voor één franchisebedrag. PCN heeft de franchise voorlopig voor 202 vastgesteld op het hoogste AOV niveau van de drie OL n en het verzoek aan het sectoroverleg is om dit overeenkomstig vast te stellen. Mochten we niet akkoord gaan dan moeten we met terugwerkende kracht correcties worden aangebracht op de reeds geheven premies. Een andere vraag is hoe we dit voor 203 en volgende jaren gaan doen. Pagina 9 van 4

21 Datum 30 december 20 Er zijn wat voorbeelden gemaakt met een fictief bedrag. Wat is het effect op de inhouding voor pensioenpremie voor de actieven en voor de pensioenopbouw. STrAF/ACOM/ACP/ kan zich vinden in de tijdelijke oplossing voor het vaststellen van 202. Hun voorkeur heeft de systematiek van de koppeling aan de salaris ontwikkeling. Als het wordt gekoppeld aan de pensioenen dan gaat het pensioenfonds op basis van de dekkingsgraad indexeren. De bonden hebben dit niet in de hand. De heer Maas stelt voor de franchise vanaf 203 te indexeren met de salarismutaties van RCN. Voor 202 wordt dan de voorlopige keuze van PCN gevolgd. Het nadeel hiervan is dat, mede afhankelijk van de loonstijging van 203, het zou kunnen betekenen dat je voor 203 wat lager uitkomt dan voor 202. ABVO: is het duurder met deze methodiek? Heeft het een premie effect? Het effect is nog niet duidelijk. Na een nadere toelichting op de rekenvoorbeelden gaan de bonden akkoord met het voorstel met dien verstande dat bij de eerstvolgende indexering per januari 203 de franchise van 20 wordt genomen en geïndexeerd met de loonontwikkeling 202 en daarna, voor zover daarvan sprake is, met de afgesproken loonontwikkeling. De tekst gaat rond voor ondertekening. De STrAF/ACOM/ACP heeft een brief gestuurd over dubbele belastingheffing bij gepensioneerden die in het buitenland wonen, met het verzoek om deze te agenderen. Dit is in dit overleg niet gebeurd. Er is inmiddels een reactie gekomen van de Belastingdienst. Het antwoord wordt doorgestuurd aan de bonden. STrAF/ACOM/ACP zal het antwoord van de belastingdienst bestuderen en zal indien nodig schriftelijk reageren. Pagina 0 van 4

22 Datum 30 december 20 Agendapunt 2: Formalisering CAO 202 Er is al overeenstemming over de AMvB tot formalisering van de CAO, zoals deze is afgesproken, dus excl. wijzigingen in de werktijdregeling voor de brandweer. Technisch zit het ingewikkeld in elkaar. Hoewel de brandweer zelf nog niet weet of het mogelijk is om nu de werktijdregeling in de harmonisatie mee te nemen, lijkt het handig om in het overleg te polsen hoe de bonden er in staan. Het moet duidelijk zijn of het wel of niet haalbaar is om de brandweer mee te nemen. (Niet plaatsgebonden consignatie binnen de werktijd en gemiddelde arbeidsuren, zijn afwijkingen die in stand moeten blijven. Uitgangspunt is dat de regeling makkelijk toepasbaar is voor de BES eilanden. ABVO vraagt om verduidelijking van de werkuren voor personeel Bonaire en of dit invloed heeft op het salaris. STrAF/ACOM/ACP zegt dat ook hier geldt dat deze roosters aan de bonden moeten worden voorgelegd. De vraag is of het mogelijk zal zijn om de brandweer in te passen binnen het geheel. Het moet passen binnen de algemene regeling. De bonden leggen vast dat de regeling aan de voorwaarden voldoet. ABVO: blijft de consignatie wel bestaan voor de groep die kantoorwerk doet? Benadrukt wordt dat er geen wijziging in de dienstuitvoering en werktijden van de brandweer aan te brengen. Het betreft derhalve louter een formele wijziging. WICSU: wat gebeurt er met de uitwisseling? Het is in de algemene regeling geregeld en artikel 8 lid is dan voor alle eilanden hetzelfde. Het gaat wel verschillen maar in de mate waarin je onregelmatige diensten draait. Iedereen krijgt per uur hetzelfde bedrag. ABVO: artikel 3 a in de definitiebepaling van de rechtspositie aanpassen zodat het voor iedereen gelijk is. Pagina van 4

Sector Overleg Caribisch Nederland. 13 en 14 december 2011

Sector Overleg Caribisch Nederland. 13 en 14 december 2011 Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Sector Overleg Caribisch Nederland Bonaire, Caribisch Nederland www.rijksdienstcn.com

Nadere informatie

Sector Overleg Caribisch Nederland. 25 en 26 oktober Toehoorder: Marcelo Anthony

Sector Overleg Caribisch Nederland. 25 en 26 oktober Toehoorder: Marcelo Anthony Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Sector Overleg Caribisch Nederland Bonaire, Caribisch Nederland www.rijksdienstcn.com

Nadere informatie

Sector Overleg Caribisch Nederland

Sector Overleg Caribisch Nederland Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Sector Overleg Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Vergaderdatum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9411 15 juni 2011 Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 mei 2011, nr. 2011-2000111221,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13691 24 mei 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling

Nadere informatie

Formatieverdeling PDC

Formatieverdeling PDC Formatieverdeling PDC Aanpassing formatieverdeling geconcentreerde locaties Korps en medezeggenschap hebben gezamenlijk gekeken naar: Balans tussen een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en de plaatsbaarheid

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 19 februari 2016 FORMATIEPLAN 2016-2017 Hierbij ontvangt u het formatieplan voor 2016 en 2017 met het verzoek deze vast te stellen.

Nadere informatie

Ontwerp verslag van het overleg in het sectoroverleg BES in oprichting.

Ontwerp verslag van het overleg in het sectoroverleg BES in oprichting. Ontwerp verslag van het overleg in het sectoroverleg BES in oprichting. Datum overleg: 1 oktober 2009 Locatie: Plaza resort te Bonaire. De delegatie heeft de vakbonden die thans deelnemen aan het Centraal

Nadere informatie

3. Looptijd Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014.

3. Looptijd Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014. Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2013-2014 Op 15 augustus 2014 is tussen de vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vertegenwoordigers van de vakorganisaties

Nadere informatie

2. Verslag 18 en 19 september 2012 Conceptverslag van 18 en 19 september 2012 (bijgevoegd)

2. Verslag 18 en 19 september 2012 Conceptverslag van 18 en 19 september 2012 (bijgevoegd) leden SOCN RCN Bonaire Contactpersoon Renate Toxopeus Datum 17 augustus 2012 Agenda sectoroverleg CN 12, 13 en 14 november 2012 1. Opening en mededelingen 2. Verslag 18 en 19 september 2012 Conceptverslag

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE

ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE Onderwerp: Wijzigingen CAR-UWO (Cao Gemeenten) periode november 2015 t/m april 2016 Inleiding De BAR-organisatie is aangesloten bij de CAR-UWO, de Cao voor gemeenten. Wij

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 20 februari 2015 FORMATIEPLAN 2015 Hierbij ontvangt u ter vaststelling het formatieplan voor 2015. In de overlegvergadering van 17-12-2014

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Formatie-ontwikkeling 2003 Statenvergadering: 6 februari 2003 Agendapunt: 5 1. Wij stellen u voor: a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 13,3

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Wervings naam 27 1001 Algemeen Directeur

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 139689 11 oktober 2016 Wijziging Ambtenarenreglement, Regeling mandaat en volmacht P&O 2012, Sociaal Statuut Rotterdam 2010, Sociaal Statuut Rotterdam

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 16328 1 februari 2017 Wijziging Ambtenarenreglement, Regeling mandaat en volmacht P&O 2012, Sociaal Statuut Rotterdam 2013, Besluit salaris, vergoedingen,

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11669 4 mei 2015 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 april 2015, nr. 634348, houdende instelling

Nadere informatie

Uitkeringen bij wijze van pensioen

Uitkeringen bij wijze van pensioen Uitkeringen bij wijze van pensioen Uitvoeringsregels voor de toekenning en berekening van de hoogte van de uitkering. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O St. Maarten, juni 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 31 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25 juli 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband

Nadere informatie

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Verslag Sectoroverleg BES 2 en 3 juni 2010

Verslag Sectoroverleg BES 2 en 3 juni 2010 project arbeidsvoorwaaarden en pensioenen BES Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Hans Brinkman Verslag Sectoroverleg BES 2 en 3 juni

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

Aanwezigen namens de Minister van BZK: de heren Maas (voorzitter), Brinkman, Cornax (VNW), Mager (RSC), de Vries en mw. Stuger.

Aanwezigen namens de Minister van BZK: de heren Maas (voorzitter), Brinkman, Cornax (VNW), Mager (RSC), de Vries en mw. Stuger. Verslag overleg met de vakbonden, 10 en 11 december 2009. Aanwezigen namens de vakbonden: ABVO: dhr. Calmes, dhr. Hernandez, dhr. Ignacio (alleen 11 december) NAPB: dhr. Cijntje, dhr. Melfoor, dhr. Mercelina

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie

Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering van 9 maart 2015: akkoord

Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering van 9 maart 2015: akkoord Agendapuntvoor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering van 30 maart 2015 Datum: 18 februari 2015 Opsteller R.G.J. Derksen k 4 Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 18 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700540 Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp

Nadere informatie

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland 1. Aanleiding a. De Start Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 markeert het begin van het proces om te komen tot nieuwe staatkundige

Nadere informatie

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Aanwezig: A. Bouwens, B. Blonk (vz), H. Heddes, L. Franken, R. Treur Verslag: D. Kuurman Datum: woensdag 22 februari 2012 Plaats: gemeentehuis Schagen Onderwerp/inhoud

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 108620 27 juni 2017 Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis De burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, ieder voor

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht op 22 mei 2013

Concept besluitenlijst van de vergadering van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht op 22 mei 2013 Aanvang: 13.00 uur Einde: 14.40 uur Concept besluitenlijst van de vergadering van het op 22 mei 2013 Plaats: provinciehuis, vergaderruimte 1-45 Aanwezig Leden: Overigen: Verhinderd: Johan van den Hout

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Mark Kramer (lid/ ouder), Peter Kingma (Plv.vz/ ouder), Margriet Reatch, en Titia Woudwijk (lid/ ouder), Alfred Slöetjes (lid/ personeel) Astrid Schoonhoven (lid/personeel),

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 1110366 Onderwerp Verordening op de werkgeverscommissie Status Besluitvormend Voorstel 1. Het raadsbesluit Mandaat griffier dd 23 september 2004 in te trekken; 2. Een werkgeverscommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 204 205 32 893 Fiscaal stelsel voor Caribisch Nederland Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Ingek. 2 0 AUG Inschrijfnr. Ü c ^ U ƒ ij. Gescand: i> Afdeling:

Ingek. 2 0 AUG Inschrijfnr. Ü c ^ U ƒ ij. Gescand: i> Afdeling: het hoofd van de salarisadministratie en het hoofd van de personeelsafdeling van de provincie, de gemeente en het waterschap jmeente üverbetuwe circulaire Onderwerp Doelstelling juridische grondslag Relaties

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de september 1970 ter

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, zonder beperkingen Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Advies en Beheer Regnr B&W dd 09-06-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Bestuur en Publieke Dienstverlening DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden aargang 1992 171 Besluit van 3 april 1992, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

In het Korpsleidingbesluit van 13 oktober 2014 is onderstaande formatie opgenomen voor het VIK PDC: Teamchef C 1fte

In het Korpsleidingbesluit van 13 oktober 2014 is onderstaande formatie opgenomen voor het VIK PDC: Teamchef C 1fte 7 Voorstel herverdeling 55fte voor VIK taken Aanleiding In het Inrichtingsplan is bepaald dat de eenheden de VIK werkzaamheden voor het PDC uitvoeren. Per eenheid is in 2012, in de zogenaamde 'wasstraat

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 09-06-2015 Sociale zaken CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-19918 Div. Zwaga/350 4231 Arend.zwaga@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No.1 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 1 ste november 2016 tot wijziging van het Functieboek Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Notulen MR vergadering datum: do

Notulen MR vergadering datum: do Notulen MR vergadering datum: do10-12-2015 Aanwezig: Sharon, Natasja, Rebekka, Robert, Linda, Josephine,, Linda, Marjon Afwezig: Saskia Gast: AGENDAPUNT 1. Opening Resultaat Actie 2. Notulen vorige vergadering:

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg JAARVERSLAG OPR 2014 Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindkracht Regio Voorne Putten Rozenburg Vastgesteld op 26-03-2015

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI 2017 Aanwezig: Afwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn, Ester den Otter, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Niek Verbeek

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2011/2399 Registratiedatum: Afdeling: Bedrijfsbureau Agendapunt: 21-B-13 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Rechtspositie gemeentepersoneel; aanpassing Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire Contactpersoon Telefoonnummer Vera van der Molen +5999 461 9081 Datum E-mail 14 augustus 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

Reglement Personeelsgesprekken

Reglement Personeelsgesprekken Reglement Personeelsgesprekken Kaderregeling voor de Stichting Scholengroep Spinoza met instemming van de GMR d.d. 16-06-2010 en aangevuld op 9 november 2010. De aanvulling betreft de voorbereiding op

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017

Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017 Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017 Auteur: Projectgroep Implementatie Tijdelijke tewerkstellingen Status: 2.0 Versie: 20 april 2017 Doel uitvoeringsinstructie

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam extra werkzaamheden 19 001 korpschef 17 korpsleiding 19 002 plaatsvervangend korpschef 16 korpsleiding Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

Notulen van de vergadering

Notulen van de vergadering Notulen van de vergadering 26-06-2017 Aanvang: 19.30 uur. Eindtijd: 21.45 uur. Voorzitter: Manon Afwezig: Diana met kennisgeving Aanwezig: Jürgen Kroot namens OV Notulen: Diana: 17-10 / 26-6 Leona: 16-1

Nadere informatie