2. Verslag 18 en 19 september 2012 Conceptverslag van 18 en 19 september 2012 (bijgevoegd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Verslag 18 en 19 september 2012 Conceptverslag van 18 en 19 september 2012 (bijgevoegd)"

Transcriptie

1 leden SOCN RCN Bonaire Contactpersoon Renate Toxopeus Datum 17 augustus 2012 Agenda sectoroverleg CN 12, 13 en 14 november Opening en mededelingen 2. Verslag 18 en 19 september 2012 Conceptverslag van 18 en 19 september 2012 (bijgevoegd) 3. Werk- en rusttijden brandweer (ABVO) 4. Medezeggenschap 5. Geschillenregeling 6. Dienstroosters 7. OenF rapporten 8. Rondvraag en sluiting Pagina 1 van 1

2 Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Sector Overleg Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Vergaderdatum Aanwezig 18 en 19 september 2012 te Saba Cees Maas (BZK), RCN: Sybren van Dam, Jeaninne Wong, Renate Toxopeus;BZK: Cees Maas;VenJ: Euridice Stuger; ABVO: Wendy Calmes, Roland Ignacio; NAPB: Ronald Schleper, Charles Mercelina; STrAF/ACOM/ACP: Leon van der Hulst, Wim van Lamoen. WICSU: Derie Leonard, William Reed. Contactpersoon Jeaninne Wong T Datum 23 oktober Opening en mededelingen De Voorzitter heet een ieder van harte welkom en introduceert Renate Toxopeus. De NAPB introduceert Ronald Schleper als de vicevoorzitter. De voorzitter vraagt zijn excuses voor het niet tijdig zenden van alle stukken. ABVO vraagt om een agendapunt op te voeren, namelijk het vaststellen van de agenda. Verder wordt bij agendapunt 6 salarisstructuur BCN toegevoegd. STrAF/ACOM/ACP: Een aantal stukken is laat aangeboden. Het was te kort dag om de stukken met de achterban te bespreken. Het evaluatierapport RCN staat niet op de agenda. Het voorstel is om de volgorde van de agenda anders te laten lopen, want ze hebben niet alles kunnen lezen. De afspraak is geweest dat de OenF rapporten door de afdelingshoofden worden toegelicht. De diensthoofden zouden via de video kunnen aansluiten. Pagina 1 van 18

3 WICSU: Carlos Leverock is ziek en is opgenomen in het ziekenhuis. De voorzitter wenst hem sterkte namens allen. 2. Verslag 5 en 6 juni 2012 Datum 23 oktober 2012 Pagina 2 punt 3: suggesties van de bonden voor namen van vertrouwenspersonen wordt afgestemd en doorgegeven. (actie 2) Pagina 4: een nieuwe CD-ROM is beschikbaar voor de bonden. STrAF/ACOM/ACP wil weten wat de stand van zaken is van de vakantieuitkering en of ook de verschillende mogelijkheden zijn aangeboden voor de terugvordering. Toxopeus: Alle medewerkers hebben een brief gekregen op 26 juli Alle berekeningen zijn gecontroleerd en in de brief is uitgelegd wat de medewerkers hebben moeten krijgen, wat ze hebben gekregen en wat het verschil is. Voor de medewerkers die geen keuze hebben gemaakt over de terugvordering, wordt een maandelijks bedrag van 30 dollar ingehouden. StrAF/ACOM/ACP wenst een afschrift van de brief over vakantieuitkering te ontvangen (actie 19) NAPB geeft aan dat de politie de brief heeft ontvangen en dat ze hebben aangegeven hoe het teruggevorderd moet worden. ABVO doet navraag wat de stand van zaken is over de ongevallenverzekering (pagina 8). Stuger: Voor Saba en Statia is een verzekering afgesloten, de voorwaarden zijn gelijk aan de verzekeringen die ook voor golden. De voorwaarden zijn voor de beide eilanden verschillend. Voor Bonaire is in overleg met de afdeling P&O besproken om met een verzekering te komen. Het gaat vóór 2012 niet meer lukken om voor alle vestigingen een verzekering met dezelfde voorwaarden af te sluiten. Het streven is om met ingang van 2013 voor alle eilanden een zelfde verzekering af te sluiten voorafgaand en in afwachting van de algemene discussie betreffende ongevallenverzekeringen voor Rijksambtenaren CN. ABVO vraagt of alle voorbereidingen worden getroffen en afgehandeld zodat dit in 2013 kan worden geïmplementeerd. ABVO wil weten voor welk bedrag ze zijn verzekerd. Ook willen ze weten of de politie is verzekerd. Dat is op dit moment niet het geval. De polis van de verzekering wordt naar de ABVO verstuurd. (actie 20) Maas: Als het lukt, wordt het onderwerp dienstongevallen in de komende onderhandelingen meegenomen. Op het moment dat een sluitende en adequate regeling wordt afgesproken, worden de aparte verzekeringen opgezegd. Nu zijn er nog hiaten, die niet helemaal zijn afgedekt. Pagina 2 van 18

4 WICSU vraagt of de verzekering van Saba en Statia hetzelfde is. Ze waren met de overheid bezig, want het verzekeringsbedrag is erg laag. STrAF/ACOM/ACP wil weten wat er in de tussentijd wordt gedaan. Stel, er gebeurt een ongeluk op de drie eilanden. Hoe gaan we daar in de tussentijd mee om? Een ieder krijgt een ander bedrag. Het zou niet kunnen dat iemand op Bonaire geen vergoeding krijgt. De werkgever is aansprakelijk als er iets gebeurt. Dit kan niet op het bordje van de werknemer komen, dus het hoort niet in de arbeidsvoorwaarden. Datum 23 oktober 2012 Maas geeft aan dat de werkgever aansprakelijk is en daarom is de wens om een regeling te treffen voor alle ambtenaren. Er moet worden voorkomen dat medewerkers hun recht bij het gerecht moeten halen. In deze context geeft de STrAF/ACOM/ACP Maas gelijk. Opmerking van Stuger n.a.v. opmerking pagina 9 over de salarisverschillen. Voor gold er voor Saba, Statia en Bonaire een andere salarisstructuur. Verschillende salarisgebouwen met andere bedragen. Op het moment van inpassing is de medewerker ingepast in de nieuwe salarisstructuur op basis van het salaris in de oude salarisstructuur en niet op basis van de schaal en trede. Het kan dan dat iemand op Saba een ander bedrag heeft dan op Bonaire. Dit zou het verschil kunnen verklaren in de verschillende bedragen. Het feitelijk salaris is gebruikt voor de inpassing. Wat nu moet worden uitgezocht, is hoe de inpassing heeft plaatsgevonden op Het is duidelijk waar het knelpunt zit. Dit zal per individu moeten worden uitgezocht. Dit zal niet leiden tot een blijvend verschil, want iedereen is immers ingepast in dezelfde salarisstructuur. Er is ook voldaan aan de salarisgarantie dat niemand achteruitgaat. Alleen de Brandweer is als eilandelijke dienst overgekomen van de eilandgebieden naar BZK. De overige ambtenaren zijn overgekomen van het Land N.A. die dezelfde bezoldigingsbedragen hanteerden als in de nieuwe salarisstructuur. Dit verklaart de verschillen. WICSU vindt het jammer, want dit heeft ook invloed op het personeel van het openbaar lichaam. De volgende stap is volgens Cees om te komen tot een uniforme salarisstructuur voor heel CN. Dat is het meeste ideale. StrAF/ACOM/ACP heeft vragen (pagina 9) over de uitvoering van extra taken. Voor mensen die BHV-taken uitvoeren, zijn jaarlijkse toelagen voor vastgesteld. Als het extra taken zijn, dan moet het personeel dat ook uitbetaald krijgen. Er moet wel naar worden gekeken in de functiebeschrijving. Pagina 10: Hoe is de communicatie richting de brandweer? Er is aan de brandweer beloofd dat ze in september een reactie zouden krijgen. (hadden een actie op 5 juni 2012). Dit moet bij het arbeidsvoorwaardenoverleg terugkomen. De voorzitter wil ruimte maken om na te denken hoe we dit gezamenlijk gaan aanpakken en dit terugkoppelen Pagina 3 van 18

5 aan de brandweer. De vraag is of er een aparte WMA tabel moet komen voor de politie, JICN etc. Bij één salarisstructuur voor CN heb je dit probleem niet meer. Vooruitlopend op dit proces, zou dit meegenomen kunnen worden in een deelproces. Datum 23 oktober 2012 NAPB verwijst naar pagina 15. Ze hebben een brief gestuurd naar de voorzitter. Ze missen een aantal punten in de notulen. NAPB geeft aan dat dat ze het over wit en blauw hadden. In de oude regeling stond wit of blauw. De vraag was om wit en blauw te handhaven in de regeling. Verder vindt de NAPB het vergoeden van de stomerijkosten van één broek per week wel te weinig. Hun voorstel is om over te gaan naar drie broeken in de week. Stuger geeft aan dat uitdrukkelijk is afgesproken dat het witte overhemden betreft en om die reden is ook voorgesteld om de stomerijkosten te betalen en is na een jaar een evaluatie afgesproken. De stomerijkosten zijn afgesproken in verband met de witte overhemden en niet voor het reinigen van broeken. Het reinigen van kleding kan, indien gewenst, natuurlijk met de korpschef worden besproken waarbij het budget de kaders bepaalt. Intern zal worden bekeken wat er eventueel nog meer kan worden meegenomen. Voorzitter vult aan dat als er opmerkingen zijn, dat ze gemeld en besproken worden en vastgelegd. Dit helpt ook mee voor de evaluatie. Stuger reageert n.a.v. pagina 15: Het formaliseren van de vergoeding voor tijdelijke tewerkstelling elders heeft met de Haagse red tape te maken. Inhoudelijk is er overeenstemming en kan het worden uitgevoerd. De planning voor het uitvoeren van hetgeen is overeengekomen staat voor eind oktober. De formalisering wordt parallel hieraan opgepakt. STrAF/ACOM/ACP wil weten wat de voortgang is inzake de geschillenregeling op pagina 17. Toxopeus geeft aan dat de voorbereidingen zijn getroffen. Dit komt op de agenda van het volgend overleg. De ABVO heeft ingestemd (pagina 19) met het voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement. Actiepuntenlijst De volgende actiepunten zijn afgehandeld. Punt 1: rapport medezeggenschap Punt 4: inschrijven grenspersoneel bij Bon Bida Punt 5: versturen notitie politieke ambtsdragers Punt 9: navragen bij de douane of er structurele onderbezetting is Punt 17:akkoord geven voor aanpassing van het huishoudelijk reglement Punt 2: namen van vertrouwenspersonen; een reactie van de bonden volgt. Pagina 4 van 18

6 De volgende punten staan op de agenda van het overleg: Punt 3 dienstroosters Punt 6 brandweerkorps Punt 10 evaluatie OenF rapporten Punt 16 voldoen aan toelatingseisen Datum 23 oktober 2012 Punt 7: Grensbewakingspersoneel die thans op Bonaire werken is besproken met de leidinggevende. In het kader van de transitie is aan de personen gevraagd of ze op Bonaire willen werken omdat er geen plek is op de bovenwinden. StrAF/ACOM/ACP: mensen in opleiding moesten voor Bonaire kiezen na het volgen van de opleiding. Zij zoeken het uit en mocht het een individuele zaak zijn, dan komen ze er op terug. Punt 12: Inventariseren wensen van brandweerkorps kleding. Het besluit hierbij is om dit algemeen te maken voor alle geüniformeerde diensten. Een commissie instellen die de wensen inventariseert. (Actie 21) 3. Medezeggenschap Voorzitter geeft een introductie. Er is een opdracht gegeven om een inventarisatie uit te voeren door CAOP. De bevindingen zijn weergegeven in het rapport. Het is aan de bonden om aan te geven of dit proces in gang kan worden gezet. ABVO: vraagt of er ruimte is op de begroting zonder dat dit de arbeidsvoorwaarden in de weg staat. Het is een proces en een lange weg. Serieus kijken in welke tijdspad dit mogelijk is. De ABVO heeft geen bezwaar. STrAf/ACOM/ACP: het besef moet er zijn om bij de start zo laag mogelijk te beginnen. Bij de spelregels denkt hij aan een instellingsbesluit. Het gaat dan om de werkomstandigheden. De spelregels moeten wel duidelijk zijn. Welke onderwerpen worden in welke overleg besproken. Het personeel kan dan groeien en ze moeten het gevoel hebben er geen last van te hebben. Er zouden regels moeten zijn om de mensen die zich hiermee bezighouden te beschermen. Dus deze mensen mogen niet in een nadelige positie komen omdat ze voor collega s opkomen. Wil weten wat er in de tussentijd gaat gebeuren. Er zijn bepaalde diensten die er nu al behoefte aan hebben zoals belastingdienst, JICN en de brandweer. Hij wil het graag invoeren bij IVW. Hoe wordt dit georganiseerd? Voor welk aantal gaat het worden ingericht? Het draagvlak moet er zijn ook bij de diensthoofden. Het komt niet uit de arbeidvoorwaardenruimte. NAPB: vindt het een goede stap. Kijken hoe het loopt. Is van mening dat de mensen die zich hiermee gaan bezighouden beschermd moeten worden. Zij moeten niet de dupe worden van de beslissingen. Voorzitter: De volgende fase is concreter, hoe dit moet worden uitgevoerd. Het gaat erom dat het stappenplan wordt goedgekeurd. De bonden gaan akkoord met het stappenplan. Het verzoek van Pagina 5 van 18

7 STrAF/ACOM/ACP is om de regeling vast te stellen zodat de afdelingen die willen beginnen ook kunnen beginnen. De leden/diensten die nu al willen beginnen, moeten er geen last van krijgen. De bescherming van de leden is belangrijk. De bonden stemmen in met het stappenplan zoals in de notitie beschreven. Dit zal op de agenda van het Sectoroverleg terugkeren om de bonden over de voortgang te informeren. Datum 23 oktober 2012 Ze gaan akkoord met het opstellen van de regels. Daarna kunnen zij hun akkoord geven om verder te gaan. WICSU vraagt of de leidinggevenden ook op de hoogte zijn gesteld dat de regels zijn veranderd en dat meer medewerkers ook hun mening en bijdrage kunnen geven. Conclusie van de voorzitter is dat het stappenplan is goedgekeurd wat impliceert dat er stapsgewijs wordt verder gegaan. Het onderwerp komt na de volgende stap terug in het overleg zodat er besluitvorming plaats kan vinden. (actie 22) 4. Fiscaliteit pensioenreglement Maas licht dit toe. Het pensioenfonds krijgt een naheffing als er geen actie wordt ondernomen. Er worden 2 opties beschreven in de memo om dit aan te pakken. Het is op dit moment niet duidelijk hoe de belastingdienst dit gaat aanpakken. Dit heeft gevolgen voor de premie en de dekkingsgraad. Als de franchise altijd tenminste gelijk is aan de AOV dan zal dat fiscaal geen problemen opleveren. Er kan ook gekozen worden voor een soort minimum pensioen-salaris-grens moeten zijn. Iedereen die lager zit bouwt dan geen pensioen op. Deze variant zou nogal veel mensen uitsluiten van pensioen opbouw. STrAF/ACOM/ACP vindt dat de regeling fiscaal toelaatbaar moet worden gemaakt. Zo niet dan gaat iedere deelnemer er fors op achteruit. Niets doen, kan geen optie zijn van beide zijden. ABVO begrijpt er niet veel en nog minder dat de leden achteruit gaan. De leden die op zijn overgegaan, hebben de garantie gekregen dat ze niet achteruitgaan. Het rampenscenario (niets doen) is het meest desastreus met waanzinnige gevolgen. Actie is daarom gewenst. In variant 1 wordt $ 1.21 minder opgebouwd. In een maandsalaris gaan medewerkers 6 dollar vooruit. Er is wel een voordeel dat ze meer netto overhouden. STrAF/ACOM/ACP: Optie 1 klinkt aantrekkelijk. De opbouw is minder dus het komt terug. Het effect op langere termijn is minimaal, omdat mensen langer pensioen opbouwen. ABVO: de leden hebben kennis genomen van regelingen waar ze niet van op Pagina 6 van 18

8 de hoogte waren gesteld. Er zijn veel vragen en de vraag is wanneer het gevoel van veiligheid kan worden gegarandeerd en dat dit achter de rug is. De premies worden jaarlijks vastgesteld en op het moment dat de franchise aan de AOV wordt gekoppeld, zou er geen probleem meer met de fiscaliteit kunnen zijn volgens Maas. Datum 23 oktober 2012 STrAF/ACOM/ACP vraagt om een toelichting hoe de cijfers moeten worden gelezen. Pagina 2: een kleine aanpassing nog niet kan worden uitgesloten. Maas zegt dat dat nog openstaat. De vraag is waar de rekening komt te liggen als het met terugwerkende kracht moet gaan. Er zal een herberekening moeten plaatsvinden voor de salarissen. Voor de werkgever kan dit leiden tot een nabetaling voor de werknemer en het pensioenfonds moet ook herberekenen om het bedrag vast te stellen. Dit zal het gevolg zijn als we met terugwerkende kracht moeten gaan rekenen. In het tweede tekstblokje:. Deze variant biedt wel ruimte.af te spreken. STrAF/ACOM/ACP wil hierover verder van gedachten wisselen. Zij stellen voor om dit mee te nemen in het arbeidsvoorwaardenoverleg. De effecten kunnen dan worden meegenomen, want ze zijn op dit moment niet duidelijk. Het zou wel verstandig zijn om aan te geven voor welke variant het overleg akkoord gaat. Maas vindt het van belang om de koers te bepalen. Kiezen de bonden voor variant 1 of 2. Als ze voor variant 1 kiezen dan wordt het bedrag naar de medewerker teruggesluisd. In januari 2013 kan het worden uitgelegd naar de werknemers toe. NAPB: de materie is ingewikkeld en hij wil het wel goed begrijpen om dit aan de leden te kunnen uitleggen. Ongeveer 30 personen hebben een inkomen die 10/7 is van de AOV. Dus ze verdienen minder dan p/j. Bij variant 2 gaat het om 150 personen. Dit kan bij werknemers zijn zowel van de openbare lichamen als van RCN. De verantwoordelijkheid voor de hele groep ligt bij de bonden die ze vertegenwoordigen. De communicatie naar de medewerkers is ter bespreking. Hoe kan dit op een simpele manier worden uitgelegd zodat het begrijpelijk is. Zal het niet meer onrust kweken? De communicatie kan in de vorm van een technische aanpassing. Bij het arbeidsvoorwaardenoverleg zal er meer duidelijkheid zijn en is het verhaal compleet en duidelijk. Pagina 7 van 18

9 ABVO is voorstander van een gezamenlijke communicatie en ook richting pers. STrAF/ACOM/ACP: De keuze is voor variant 1. Dit uit het oogpunt wat het beste is voor de medewerkers. Variant 1 is sympathieker. Deze variant biedt ruimte om in het arbeidsvoorwaardenoverleg te praten over de premie. Datum 23 oktober 2012 ABVO: ze wachten het advies af van hun adviseurs. Binnen twee weken sturen ze hun reactie. (actie 23) NAPB ziet dat variant 1 de beste is. WICSU: de keuze is voor variant 1. Daarmee heeft een meerderheid zich uitgesproken voor variant 1. Afhankelijk van de positiebepaling door ABVO kan het nog zijn dat uiteindelijk unaniem gekozen wordt voor variant 1. STrAF/ACOM/ACP komt terug op agendapunt 3: in een nieuwsbrief staat een bericht over de medezeggenschap. Hij stelt niet op prijs dat een van de trainers zichzelf de opdracht wilt geven. 5. Roosters Voorzitter constateert dat een deel van deze stukken te laat is verzonden. De ruimte om te overleggen met de achterban is hierdoor te beperkt geweest. Bij de diensten is geïnventariseerd wat de argumenten zijn om te komen tot de onregelmatige en consignatiediensten. Er is hun gevraagd om dit te onderbouwen en anderzijds is er een aantal roosters ingediend. STrAF/ACOM/ACP: het ligt nu bij de achterban. Hij wil hun bevindingen meenemen voordat hij een reactie geeft. Reacties op de memo: KMAR: - 5a moet zijn personeel grensbewaking ipv KMAR - Hij mist het rooster van 4 uur s nachts - Het moet duidelijk zijn voor alle diensten dat een roosterwijziging bij het sectoroverleg moet worden voorgelegd. RCN centraal: gaat het alleen om de piketdienst? Bij de Justitiële inrichting. Bij onderdeel 2; komen de cliënten om uit de kamers. Het personeel moet voor 8 uur aanwezig zijn. Zij moeten de celdeuren openen. De dagbesteding eindigt om 5 uur. De gevangenen moeten terug naar hun cel. Dus ze zijn ook later dan 5 uur klaar. Consignatieroosters bij de gevangenis. IBT (9c) team, toeslagen. Politie: Wat is rostakast? Verzoek is om voor heel RCN met een roostersysteem te komen en dat dit gelijk voor alle diensten wordt gemaakt anders kunnen er verschillen ontstaan. Pagina 8 (vraag4) bij de douane. Zij dienen te allen tijde... Meer duidelijkheid hierover. Pagina 10 Jeugdzorg. Per 1 september zou er een nieuwe rooster komen. Dat moet in dit overleg worden besproken. Pagina 11 (vraag 4) Brandweerkorps. Het verbaast de STrAF/ACOM/ACP wie de brand tussen 11 en 7 gaat blussen? Er zal wel een consignatiedienst Pagina 8 van 18

10 zijn, maar komt het niet tegen. Op Saba worden diensten van 24 gewerkt door onderbezetting. In de onregelmatigheidstoeslag is iets anders afgesproken. Waar slaat de 25% op? NAPB naar aanleiding van de reactie van de KPCN: De vragen worden gesteld aan het diensthoofd. Zij beantwoorden het eerste gedeelte van de vragen en geven geen antwoord op het tweede gedeelte. (pagina 7). Het verzoek aan KPCN is om alle vragen maar met name de consignatie vragen te beantwoorden. Datum 23 oktober 2012 Reactie van de voorzitter: - Rostakast is opvolger van de rostaflex; - Het systeem waar mee wordt gewerkt moet resultaat opleveren. Hoe dat wordt gedaan, zou in principe niet moeten uitmaken. Het streven is te komen tot een rooster programma; - Een aantal zaken zal een toelichting krijgen; - Er is tijd nodig voor achterban beraad; - Geen reactie op het rooster van de grensbewaking; - Geen commentaar op memo Piket RCN Centraal; - Geen commentaar op memo JICN; - Rooster KPCN Politie korps. BPZ Bonaire. Begint om tot 5.00 tikfout. Zou moeten zijn (checken); Een Regattadienst hoort niet in het rooster. Er moet worden opgepast dat er niet voor elke wissewasje een apart rooster is. (NAPB). Voorstel is te werken met een basis rooster en voor aparte dingen kun je afwijken. (bijvoorbeeld carnaval, vakantieperiodes, speciale dagen); Voor de afdeling IIOO, is in het rooster een half uur pauze opgenomen. Voor afdelingen die reguliere werktijden kennen is afgesproken dat ze binnen een bepaalde tijd hun diensten moeten plannen. Aanvang en einde diensttijd zijn vastgelegd. De tijden aangegeven voor de afdeling IIOO wijken hiervan af. Er dient wel een minimale bezetting te zijn om te voldoen aan de publiekstaken; - Geen commentaar rooster BCN. STrAF/ACOM/ACP: het zou goed zijn als de diensten zelf een toelichting kunnen geven op de memo die is vastgesteld. De roosters zouden in juni worden afgetikt. Nu wordt het november. Bij de volgende bespreking van de roosters zal aan de diensthoofden worden gevraagd om een toelichting te geven. Voor het volgend overleg een teleconferentie inplannen om de roosters toe te lichten (actie 24). 6. Brandweer Bonaire (ABVO) ABVO: in de brief staat duidelijk over het rooster, de gewogen uren en de verschillen in arbeidsvoorwaarden die in bepaalde groepen ten nadeel komen Pagina 9 van 18

11 voor brandweer Bonaire. De leden hebben hun gewezen op de regeling die een uitwerking was van de toelage onregelmatige dienst. In het geval van Bonaire wordt een aanpassing toegepast van 100% en 50%, van de toelage omdat ze een 24 uurs dienst draaien met de zogenaamde gewogen uren. De dark hours etc. waren toelagen die andere diensten hadden en het was de bedoeling dat iedereen gelijk werd beloond voor gewerkte uren in gelijke omstandigheden. Alleen uren tussen 7 en 13 uur, komen voor 100% in aanmerking en voor het overige voor 50%. Dit was volgens de ABVO niet de afspraak in het kader van de harmonisatie. De vraag is waarom deze discrepantie gehandhaafd blijft. Datum 23 oktober 2012 Stuger: op één specifiek punt is de brandweer niet meegenomen. Dit geldt voor de werk- en diensttijden regeling. Het Dienst- en werktijdenbesluit brandweerkorps BES en de daarbij behorende Dienst- en werktijdenregeling brandweer BES zijn nog steeds van toepassing op het personeel werkzaam bij het brandweerkorps CN. De roosters voor de verschillende vestigingen zijn verschillend en afgestemd op de openingsuren van de respectievelijke luchthavens. Bonaire draait 24 uur diensten, de andere vestigingen niet. De brandweer is niet alleen voor de stad maar ook voor de luchthaven. Een bepaald aantal mensen moeten op de luchthaven aanwezig zijn volgens de internationale normen. Tussen 7 en 15 uur zijn de effectieve uren waarop er daadwerkelijk gewerkt wordt. Er is een wegingsfactor afgesproken voor het aanwezig zijn na uur. Van 7 tot uur wegen de uren voor 100%, van 15 u tot 23 u en van 23 u tot u wegen de uren mee voor 50% aan arbeidsuren. St. Eustatius heeft een andere dienst omdat de luchthaven om sluit. Wel moeten de medewerkers die dienst hebben thuis bereikbaar zijn. Dat telt dan als werkuren voor 25% mee. Op Saba heeft de luchthaven geen verlichting. Ook hier is het dienstrooster aangepast aan de openingstijden van de luchthaven. Bij alle korpsen komen ze ongeveer aan een gemiddelde van 39.5 uren gewerkte uren. De ABVO verwijst naar de tekst die staat in de overeenkomst. De uitleg van Maas is dat het werktijdenbesluit van de brandweer bepaalt wat een gewerkt uur is. De vergoeding wordt toegekend per gewerkt uur waarbij de wegingsfactor zoals opgenomen in het werktijdenbesluit bepalend is. De bedoeling was dat de mensen niet achteruit zouden gaan op wat ze hebben maar dat dit geharmoniseerd zou worden. Pagina 10 van 18

12 Er komen problemen met wat er met de leden is afgesproken en wat er van de bond wordt verwacht. Er is uitgegaan van geen discriminatie wel harmonisatie. De ABVO heeft het verwijt gekregen dat zij de leden in de steek hebben gelaten. Datum 23 oktober 2012 Stuger geeft aan dat de TOD geharmoniseerd is en hetzelfde geldt voor iedereen. En niemand gaat er op achteruit. Dit is expliciet afgesproken. ABVO is van mening dat de formule weer bekeken zal moeten worden. Maas zegt dat de TOD regeling duidelijk is afgesproken. Bij de TOD zijn ze zeker niet erop achteruit gegaan. Bij de werk en rusttijden is de berekening opgenomen hoe tot de 39.5u gemiddeld wordt gekomen, dit is anders bij de brandweer dan bij andere diensten. Op Bonaire zijn ze voor een deel van de tijd paraat op de luchthaven, ook terwijl ze slapen en krijgen dat uitbetaald als werktijd. Op het moment dat de brandweer hetzelfde rooster krijgt als bijvoorbeeld de politie, dan is er geen discrepantie meer. De oorzaak van de verschillen zit in de werk- en rusttijden. ABVO vindt het jammer dat er onderhandeld moet gaan worden over de rusttijd van de brandweer. De STrAF/ACOM/ACP is van mening dat de ABVO het heeft over een interpretatie verschil. Het gaat om het werken. Mensen zijn van mening dat als ze op de kazerne zijn, dat ze dan aan het werken zijn. De medewerkers hadden een andere verwachtingspatroon. Op 7 juni is een toelichting gegeven van wat er is afgesproken in het voorwaarden akkoord. Het moet duidelijk zijn wat de vergoedingen zijn en het begrip werken. STrAF/ACOM/ACP geeft aan dat dit goed en helder aan hun leden is uitgelegd. Het gaat om een interpretatie verschil over de gewerkte uren. Hij heeft het persoonlijk en samen met Stuger een paar keer uitgelegd. De voorzitter geeft aan dat we terugkomen op het hoe te communiceren want het is handig als alle partijen aan kunnen geven hoe de communicatie te verbeteren. ABVO geeft aan dat de dienstmededeling over TOD 2 dagen voor de uitvoering van de regeling wordt bekend gemaakt bij de werknemers. De uitvoering en de memo zou bij een goede bedrijfsvoering ruim van te voren moeten zijn opgestuurd. ABVO gaat terug naar de leden met het verslag en komt hierop terug. (actie 25) Pagina 11 van 18

13 6b. Salarisstructuur brandweerkorps (ingebracht door de ABVO) In een vorige vergadering is een vergelijking gemaakt met andere korpsen en afdelingen. Functie vergelijking en evaluatie van de Brandweer vergeleken met de andere korpsen is ondergewaardeerd. Een voorstel is om een her evaluatie te doen door te kijken naar de sector en de markt. Zij voelen zich ondergewaardeerd en dat vertaalt zich met name in het salaris dat zij ontvangen. Datum 23 oktober 2012 Welke voorstellen en wat kan er worden afgesproken? Voorzitter: op een aantal onderdelen binnen het RCN speelt dit onderwerp. De vraag is hoe krijgt het RCN de juiste mensen binnen. Is het RCN aantrekkelijk genoeg als werkgever? De voorzitter is bezig met het voorbereiden van een arbeidsmarktonderzoek. Wat voor type mensen zijn er nodig, wat levert de arbeidsmarkt op en in hoeverre zijn de salarissen interessant om te komen werken bij het RCN. Hopelijk zal er voor het eind van het jaar groen licht komen om hiermee aan de slag te gaan. Stuger: de erfenis die we uit het verleden hebben gekregen speelt hierbij een rol. Er zijn minimaal 4 verschillende bezoldigingsschalen. Een planner bijvoorbeeld wordt verschillend bezoldigd, bij dezelfde inschaling, bij verschillende diensten. De oplossing is het harmoniseren van de salarisschalen. Dit zal veel pijn wegnemen. Het maakt dan niet uit waar je ook werkt binnen de sector Rijk, overal wordt dezelfde bezoldigingsstructuur met dezelfde bedragen gehanteerd. Er moet rekening worden gehouden dat openbare lichaam die mogelijk niet mee kunnen optrekken hun medewerkers zullen verliezen. Veel problemen komen voort uit het werken met de verschillende bezoldiging schalen. WICSU vindt dat er een evaluatie moet komen over wat de taken van de brandweer zijn. Maas stelt een goede volgorde in de aanpak voor. Inventarisatie van de verschillende tabellen. Daarna kijken of de functiewaarderingen nog adequaat is. Idealiter zou het ook moeten gelden voor de OL s. ABVO: hij ziet ook een ander traject. Mensen van het Land zijn met hun eigen salarisstructuur overgaan en bij OL s hadden zij ook een eigen opbouw. Hij noemt als voorbeeld Veiligheid en Justitie waarbij niet alles is platgestreken in een functiehuis. Hij ziet het als 2 trajecten. Eerst de diensten binnen Veiligheid en Justitie en daarna de opstap naar de algemene harmonisatie. Maas is er voorstander van om een stap te maken voor alle diensten. Als de overgang wordt gemaakt van meer tabellen naar 1 tabel dan zal een ieder hetzelfde gaan verdienen bij een zelfde inschaling. De implementatie is een volgende stap. De bedoeling is om aan te geven wat het nieuwe bezoldiging systeem gaat worden. De medewerkers moeten daarna worden ingepast. Het Pagina 12 van 18

14 is niet de bedoeling dat ze verlaagd gaan worden in hun salaris. ABVO geeft als voorbeeld dat er op Curaçao een soortelijk probleem was. Er waren afspraken gemaakt over de aanpak. Brandweer Bonaire krijgt een toelage van 13 procent en dat gebeurt niet op de bovenwinden. Datum 23 oktober 2012 Stuger geeft aan dat juist deze afspraken de oorzaak zijn van het verschil in bezoldigingsschalen. Bij de ene dienst zijn de toelagen ingebouwd in de bezoldigingsschalen en bij de andere dienst bestaan weer andere toelagen. Voorkomen moet worden dat we nu weer voor bepaalde groepen separaat oplossingen gaan voorstellen waarbij nog meer ongelijkheid wordt gecreëerd. Zij is een groot voorstander, indien tot harmonisatie wordt overgegaan, van een harmonisatie voor alle rijksambtenaren BES en, indien ook haalbaar voor de openbare lichamen, ook voor deze werknemers. Voorzitter constateert dat we in het kader van de harmonisatie dit punt meenemen. Het arbeidsmarktonderzoek wordt hierin meegenomen. (actie26) 7. Evaluatie OenF rapporten STrAF/ACOM/ACP: het is wel handig als iedere dienst dezelfde format gebruikt. Hij mist de informatie van de functiebeschrijvingen en of ze tegen het licht zijn gehouden in de huidige situatie. Iedere medewerker zou zijn eigen functie inhoud moeten beschouwen. Bij de vaststelling van de OenF rapporten is afgesproken dat ze aan tafel worden vastgesteld. 07a BCN STrAF/ACOM/ACP: de aanpassingen binnen de dienst zijn nodig. Dat kan het afdelingshoofd nader toelichten. Van belang zijn de evaluaties van de functies. Op pagina 2: voorstel 1 wordt een verklaring voor gegeven. Bij medewerker fysiek toezicht is het voorstel om dat te blokkeren. En een functie wordt toegevoegd. Het is onduidelijk hoelang de functie wordt geblokkeerd. Bij de conclusie staat dat de omvang stijgt met 1 fte. Hij mist de communicatie adviseur. In het formatievoorstel staat de communicatie adviseur weer gemeld. Er wordt geconstateerd dat er een functie bij is gekomen. Dat is niet aan het overleg voorgelegd. De functie is niet opgenomen. ABVO: pagina 4: de huidige adviseur heeft een tijdelijke aanstelling van een jaar. Per 1 januari is het verzoek om de formalisering in 2013 vast te stellen. Hoofdstuk 2 is summier omschreven. Het is wenselijk dat de organisatie wat ruimer uitleg geeft over de genoemde punten (zijn er beperkingen geweest, wat wordt aanbevolen etc.). Specifieker bepaalde zaken aangeven zoals de kwalitatieve capaciteit, de niveaus en de doelstellingen. De vraag van de voorzitter is of de bonden akkoord gaan met de formele aanpassing. Op basis van de uitbreiding gaan ze akkoord. Maar de functies moeten wel geëvalueerd worden. STrAF/ACOM/ACP wil helder afspreken dat dit meegenomen moet worden voor alle medewerkers die onder RCN vallen. 07b Voogdijraad Pagina 13 van 18

15 STrAF/ACOM/ACP: hier geldt hetzelfde. Hij verwijst naar pagina 8: een aantal zaken is niet juist ingeschat. Hij benadrukt dat naar de functies moet worden gekeken. NAPB: de meeste diensten vinden dat de functieomschrijving niet duidelijk is en weten niet wat hun functies inhouden. Hierdoor moeten de medewerkers van alles doen. De taakomschrijving moet in handen zijn van de medewerker. Als er bijkomende taken zijn, dan moet dat geëvalueerd worden. Hij neemt als voorbeeld medewerkers bij de grensbewaking. Datum 23 oktober 2012 De voorzitter legt uit waarom er gekozen is voor het beschrijven van de functies in generieke vorm. STrAF/ACOM/ACP: een OenF rapport maken is niet eenvoudig. Het idee zou kunnen zijn dat BVS naar het OenF rapport gaat kijken. Een ieder interpreteert het een en ander op zijn eigen manier. Dit kan tot interpretatieverschillen leiden. Blijkbaar zijn er neven functies gekoppeld aan de functies. Om tegemoet te komen gaan ze akkoord met de formatie uitbreiding. De functies moeten geëvalueerd en gewaardeerd worden. ABVO, WICSU en de NAPB stemmen in met het voorstel. ZVK Het rapport wordt niet behandeld. Het rapport is van 2010 en de bijlage is geactualiseerd met de functie uitbreiding. Voorzitter: de overige OenF rapporten zullen we op de agenda laten plaatsen met inachtneming van de aanvullende opmerkingen. OenF rapporten op de agenda van het Sector overleg plaatsen (actie 27) 8. Stand van zaken toelatingseisen Sectoroverleg Het huishoudelijk reglement gaat rond ter ondertekening door de partijen. De lumpsum is vorige week op de rekening gestort. De NAPB heeft een verklaring en die geeft aan dat ze aan de eisen voldoen. Dit is misschien niet de meest ideale vorm, maar het geeft wel duidelijkheid op dit moment. Volgens de STrAF/ACOM/ACP is een accountantsverklaring onderweg. Ledenaantal is 91 maar inmiddels is het 130. De accountants verklaring is achteraf na goedkeuring van de jaarrekening. NAPB geeft aan dat ze bezig zijn met de ABVO om zich bij de ACOP/FNV aan te sluiten. ABVO is in afwachting van de bevestiging van RCN en OLB voor wat betreft de ledenaantallen. De voorzitter geeft aan dat bevestiging van de gegevens niet kan worden verstrekt. De wet bescherming persoonsgegevens verzet zich hier tegen. Bovendien laten niet alle leden de betaling via de salarisadministratie lopen. De ACOP heeft een principebesluit genomen dat de NAPB wordt aangesloten. Pagina 14 van 18

16 Met de accountantsverklaring komen de bonden tegemoet aan de eis die wordt gesteld. De voorzitter heeft het vestigingsbewijs van de kamer van Koophandel van de WICSU ontvangen. Datum 23 oktober 2012 De bonden sturen de ontbrekende gegevens conform de representatieregels (actie 28) De afspraak voor 2013 is dat de accountantsverklaring in juni wordt opgestuurd. 9. Discrepantie salariëring centralisten (Ingebracht door NAPB) NAPB heeft een brief gestuurd. Het is een brief van 12 april Tot nu toe hebben ze geen duidelijke uitleg gekregen waarom er een discrepantie is. Het is onbegrijpelijk waarom voor dezelfde functie een discrepantie bestaat in de salariëring. Voor deze mensen wordt gebruik gemaakt van artikel 15, zodra ze het diploma van de centralist behalen moeten ze naar de formatieve schaal. Dat is tot heden niet gebeurd. De Voorzitter geeft aan dat er 2 vraagstukken zijn. Een is salariëring en de andere is de opleiding. Stuger biedt haar excuses aan voor het niet binnen een acceptabele termijn kunnen reageren. De gegevens zijn opgevraagd. De vacature is gepubliceerd. Daarbij is ten onrechte aangegeven dat de functie in een politieschaal zou worden ingeschaald. De werving heeft in twee ronden plaatsgevonden, in de eerste ronde waren er niet voldoende kandidaten. Gedurende de sollicitatie procedure is deze fout ontdekt. De sollicitanten die in de eerste ronden hebben gesolliciteerd zaten verder in het traject. Toen dit was ontdekt waren er al afspraken met de sollicitanten gemaakt over het salaris. Bij de tweede ronde was dit niet het geval. Bij de eerste ronde waren er al toezeggingen gedaan over het salarisbedrag, deze zijn gehonoreerd waarbij de inschaling op dit bedrag heeft plaatsgevonden in de WMA-schalen. Dat is met de medewerkers ook afgesproken. Deze zijn ermee akkoord gegaan. Bij de 2 e groep is dit anders gegaan. Deze groep is ingeschaald in de correcte WMA-schaal. Het effect is dat het salaris beduidend lager is dan dat van groep 1. Feit is dat ze allemaal zijn aangenomen in WMA schaal. Politie en WMA schaal is niet hetzelfde. Gelijke gevallen zijn in deze dan ook gelijk behandeld en toezeggingen zijn gerespecteerd. De eerste groep betreft 5 medewerkers en de tweede groep 6 medewerkers. Van de eerste groep zijn twee medewerkers afkomstig van de kustwacht en deze medewerkers hadden op basis van hun arbeidsverleden al een hogere bezoldiging dan zij ontvingen bij hun in diensttreding. Van de overige 3 medewerkers uit de eerste groep is het arbeidsverleden bij Stuger niet bekend. Daarnaast zijn er ook twee medewerkers intern overgeplaatst. Het gaat om twee executieve politieambtenaren, deze behouden hun inschaling in de p-schalen. Helaas zijn de twee centralisten afkomstig van de kustwacht inmiddels weer vertrokken naar de kustwacht. Het betreft hier een multidisciplinaire meldkamer en een meldkamer in ontwikkeling. Er zijn geen kant en klare opleidingen. Elke opleiding moet Pagina 15 van 18

17 ontwikkeld worden. Inmiddels hebben alle centralisten met goed gevolg de BAVpol opleiding afgerond en zijn ze door zenitel getraind voor het werken met de meldkamerapparatuur. Op dit moment wordt alleen de politie bediend en naar gelang ook ander diensten aansluiten zullen hiervoor ook (voorafgaand) de opleidingen worden ontwikkeld en verzorgd. Het betreft een modulair opgebouwde opleiding. De opleidingscoördinator is stevig aan de slag met het ontwikkelen van de opleiding. Dit is nog in ontwikkeling. Gekeken moet worden wanneer de mensen zodanig kunnen functioneren dat zij overgaan naar de formatieve schaal. NAPB: de medewerkers hebben een belangrijke taak. Ze zijn het gezicht van de korps politie. Ze gaan ook werken met politiële informatie. De centralist gaat het politie personeel sturen. Zij pleiten dat ze in de politie schaal worden geplaatst. Het verzoek is om weer de nodige informatie hierover op te zoeken om deze discrepantie op te lossen. Stuger is het ermee eens dat centralisten belangrijke werk (gaan) uitvoeren voor zowel de politie, brandweer als de ambulance. Zij onderschrijft dat het een belangrijke functie is. In de Rijkswet ligt de grondslag voor het onderscheid tussen executieve en technisch administratieve functies. Het omgaan met politiële informatie is daarvoor niet doorslaggevend maar eerder het al dan niet beschikken over algemene opsporingsbevoegdheid en het gebruik van geweldmiddelen. Het betreft een meldkamer voor zowel politie, brandweer als ambulance. De centralist zal dus voor alle drie deze diensten moeten werken. Het is daarbij op voorhand niet nodig dat over algemene opsporingsbevoegdheid wordt beschikt. Of het al dan niet een executieve functie betreft kan natuurlijk altijd worden besproken en bij de evaluatie worden meegenomen. Veel zal afhangen van de beschrijving en de invulling van de functie. Het omgaan met politiële informatie is niet doorslaggevend want er zijn meer functies die hiermee omgaan. Ook in deze discussie speelt het verschil in bezoldigingsschalen tussen executieve en administratief technische ambtenaren een rol. STrAF/ACOM/ACP: de discussie is de rol en taak van de centralist waar de zwaarte van de functie moet worden bepaald. De centralisten worden hierover geïnformeerd. 10. Salarisspecificatie/ vakantieregistratie (ingebracht door NAPB) Politiepersoneel krijgt een salarisslip waarop het overwerk niet is gespecificeerd. Ze willen graag een specificatie van het aantal uren overwerk voor 100%, uren gewerkt in het weekend etc. Ze willen het kunnen zien en controleren. Voor overwerk geldt niet voor alle uren hetzelfde bedrag. Via de dienstleiding is dit ook aangekaart. Het verzoek voor een verdere uitwerking van de salarisspecificatie wordt afgehandeld. (actie 29) Datum 23 oktober Rondvraag en sluiting Van Lamoen/STraF/ACOM/ACP: een betere coördinatie tussen RCN en de diensten komt in zijn beleving beter uit voor de medewerkers. Voorzitter: er zijn afspraken waar het sectoroverleg over gaat en de diensten Pagina 16 van 18

18 over gaan. Hij vraagt om een signaal te krijgen om hierop te letten. Van der Hulst/STrAF/ACOM/ACP wil weten wat de timing is voor de komende vergaderingen. Schleper/NAPB vraagt om een betere afstemming tussen RCN en diensthoofden. Refereert aan de oefening die op Saba is gehouden en het is goed om ook hun afdeling erbij te betrekken. Datum 23 oktober 2012 Vergaderorde voor de komende maand: STrAF/ACOm/ACP: er is een aantal onderwerpen dat is doorgeschoven naar de november vergadering (de roosters en OenF rapporten). Dit is genoeg voor een volledig dagprogramma. De ambitie was om een arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten op Sint Eustatius, omdat zij aan de beurt is. In november zullen we niet tot een akkoord komen. De hele procedure moet nog worden opgestart. Na deze vergadering zullen ze hun inzetbrief opsturen. Het streven is om vóór 1 januari 2013 een onderhandelingsakkoord te hebben bereikt. WICSU vraagt of de vergaderdagen in plaats van 2 naar 3 dagen worden uitgebreid om alle openstaande punten af te kunnen handelen. StrAF/ACOM/ACP: Moet de achterban kunnen raadplegen. Dus meer dagen is niet echt een optie. De voorzitter denkt dat er nog minimaal 2 keer moet worden vergaderd. Maas denkt dat de inzet brief van RCN/BZK niet eerder dan eind oktober kan worden opgestuurd. De bonden gaan akkoord met een overleg op 12, 13 en 14 november op Bonaire en 4 en 5 december op Sint Eustatius. De voorzitter bedankt een ieder en sluit het formele gedeelte af. Aansluitend vindt een informeel overleg plaats met communicatie arbeidsvoorwaardenovereenkomst als onderwerp. Bijlage bij het verslag SOCN 18 en 19 september 2012 Actiepuntenlijst Actie Eigenaar 2 Namen voor vertrouwenspersonen Integriteit vakbonden Pagina 17 van 18

19 6 Bekijken of er binnen het brandweerkorps sprake is van disbalans in inschaling. Evaluatie van de functie omschrijving en overleg over de toeslagen met de vakbonden. voorzitter Datum 23 oktober Inventariseren wensen van geüniformeerde diensten voorzitter 13 Uniformering toelating tijdelijk verblijf ander eiland dan vestigingseiland. (uiterlijk december 2012) voorzitter 16 Voldoen aan alle toelatingseisen vakbonden 19 Afschrift van de brief over de vakantie uitkering naar de bonden voorzitter 20 Kopie polis verzekering Brandweer personeel opsturen naar de ABVO voorzitter 21 Commissie instellen voor de wensen van de geüniformeerde diensten hun uniformen voorzitter 22 Medezeggenschap blijft op de agenda om de voortgang aan de bonden te melden voorzitter 23 Reactie op het voorstel van de franchise ABVO 24 Dienstroosters worden in he sector overleg van november door de diensthoofden toegelicht. voorzitter 25 Werk- en rusttijden brandweer komt terug op de agenda ABVO 26 Harmoniseren van de verschillende salarisstructuren waarbij een arbeidsmarktonderzoek wordt meegenomen voorzitter 27 O en F rapporten op de agenda plaatsen waarbij de diensthoofden hun rapport kunnen toelichten. Het gaat met name om een evaluatie van de geëvalueerde functies die toentertijd zijn vastgesteld. voorzitter 28 Opsturen van de overige gegevens conform de representatieregels Alle bonden 29 Verzoek om salarisspecificatie wordt conform het verzoek van de NAPB afgehandeld voorzitter Pagina 18 van 18

20

Sector Overleg Caribisch Nederland. 13 en 14 december 2011

Sector Overleg Caribisch Nederland. 13 en 14 december 2011 Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Sector Overleg Caribisch Nederland Bonaire, Caribisch Nederland www.rijksdienstcn.com

Nadere informatie

Sector Overleg Caribisch Nederland

Sector Overleg Caribisch Nederland Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Sector Overleg Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Vergaderdatum

Nadere informatie

Sector Overleg Caribisch Nederland. 25 en 26 oktober Toehoorder: Marcelo Anthony

Sector Overleg Caribisch Nederland. 25 en 26 oktober Toehoorder: Marcelo Anthony Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Sector Overleg Caribisch Nederland Bonaire, Caribisch Nederland www.rijksdienstcn.com

Nadere informatie

3. Looptijd Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014.

3. Looptijd Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014. Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2013-2014 Op 15 augustus 2014 is tussen de vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vertegenwoordigers van de vakorganisaties

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Hoofdstuk 19B Arbeidsvoorwaarden personenchauffeurs Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Ja, P&O FBA b opgenomen

Nadere informatie

Datum 19 december 2016 Onderwerp Beleidsreactie aangaande rapporten over de (door)ontwikkeling Korps Politie Caribisch Nederland

Datum 19 december 2016 Onderwerp Beleidsreactie aangaande rapporten over de (door)ontwikkeling Korps Politie Caribisch Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9411 15 juni 2011 Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 mei 2011, nr. 2011-2000111221,

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 204 205 32 893 Fiscaal stelsel voor Caribisch Nederland Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Overeenkomst. Harmonisatie en verbetering salarisstructuur en invoering normjaartaak onderwijzend personeel Caribisch Nederland

Overeenkomst. Harmonisatie en verbetering salarisstructuur en invoering normjaartaak onderwijzend personeel Caribisch Nederland ~ ~ IBona~re - -- -- - ---~-~-- Overeenkomst Harmonisatie en verbetering salarisstructuur en invoering normjaartaak onderwijzend personeel Caribisch Nederland Bonaire 28 maart 2012 Overeenkomst tot implementatie

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS KPN en vakorganisaties hebben overeenstemming over de overgangsafspraken voor de ZM medewerkers die door de integratie in 2009 hun werk volgen

Nadere informatie

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331 Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Vijf EA96/U435 22 maart 1996 Inlichtingen bij Doorkiesnummer F. Pex 070 3026560 Onderwerp Departementsonderdeel

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag Verslag Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom 2. Verslag vorige vergadering en actiepunten

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

7. Afwijkende standplaatsen ten opzichte van wooneilanden

7. Afwijkende standplaatsen ten opzichte van wooneilanden leden SOCN RCN Bonaire Contactpersoon Jeaninne Wong T 599 758302 Datum 28 mei 202 Agenda sectoroverleg CN 5 juni Agendapunten. Opening en mededelingen 2. Concept verslagen 3 en 4 december 20 (bijgevoegd)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005

Rapport. Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005 Rapport Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank Utrecht, kantoor PGB (SVB) ten aanzien van een persoonsgebonden budget, waarbij verzoeker

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 662 Besluit van 19 november 1998, houdende de vaststelling van enkele rechtspositionele bepalingen ten aanzien van ambtenaren in de Rijksdienst

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom. Nr. 84 2 februari 2017 Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201600159 Het dagelijks

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN 2006-2007 Op onderhandelaarsniveau is op 9 januari 2007 tussen KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

MEMO. Effecten voorstellen DHL eindbod 1 maart Inleiding

MEMO. Effecten voorstellen DHL eindbod 1 maart Inleiding MEMO Aan: FNV Van: Basis & Beleid, Frank Hendriks Proj.nr.: 17034 Betreft: Onderzoek DHL Eindbod Datum: 26 april 2017 Effecten voorstellen DHL eindbod 1 maart 2017 Inleiding OP 1 maart 2017 is door DHL

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15.

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15. Overgangsrecht en toelichting 1. Garantietoelagen en afbouwtoelagen die uiterlijk op 31 december 2015 zijn ingegaan worden gecontinueerd onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend. 1a Bestaande garantietoelage

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN.

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. HANDLEIDING OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. LOGO S bpw cnv publieke zaak vedias abvakabo FNV datum: maart 2010 Handleiding overgangsregeling voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief administratieve procedures

Nieuwsbrief administratieve procedures Nieuwsbrief administratieve procedures Inleiding: De projectgroep implementatie IKB krijgt veel vragen. Zij ziet dat er binnen de sector een behoefte is aan aanvullende informatie. Om hierin te voorzien

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014 Huidige regeling Voorstel werkgever Conceptstandpunt vakbonden 1. Roosters monteurs

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Buitendienst afdeling Openbare Werken gemeente Wormerland. Aanleiding

Buitendienst afdeling Openbare Werken gemeente Wormerland. Aanleiding Buitendienst afdeling Openbare Werken gemeente Wormerland Aanleiding Op basis van de Nulmeting huishoudelijke afvalstoffen is in januari 2008 besloten dat de huisvuilinzameling wordt inbesteed bij de Huisvuilcentrale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: Begripsbepaling: Consignatie: het buiten normale werktijden

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vraag 1 Vraag a: In de brief van van 8 juni wordt aangegeven dat besluiten inzake toepassing van de maatregelen voor 1 december

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK

Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK Utrecht, 22 juni 2015 Koninklijk Actuarieel Genootschap Postbus 2433 3500 GK UTRECHT 1. Inleiding Onder het oude FTK-regime kon

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE

ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE Onderwerp: Wijzigingen CAR-UWO (Cao Gemeenten) periode januari augustus 2015 Inleiding De BAR-organisatie is aangesloten bij de CAR-UWO, de Cao voor gemeenten. Wij zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Help, mijn collega verdient meer!

Help, mijn collega verdient meer! Help, mijn collega verdient meer! Negen goede en minder goede redenen waarom je collega die hetzelfde werk doet toch meer verdient dan jij. Vakmensen Je collega doet hetzelfde werk als jij maar krijgt

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 Beloningsbeleid Kunnen gemeenten na bevordering, het salaris vast blijven stellen op het naast hogere bedrag in de nieuwe salarisschaal? Ja. Het beloningsbeleid is

Nadere informatie

Generatiepact Enschede

Generatiepact Enschede Generatiepact Enschede Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Enschede. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ECCVA/U200901420 CvA/LOGA09/16 Lbr.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ECCVA/U200901420 CvA/LOGA09/16 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft bekrachtiging onderhandelingsakkoord vrijwilligers bij de brandweer

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Nedap healthcare CAO signaleringen voor het roosteren in Ons

Nedap healthcare CAO signaleringen voor het roosteren in Ons CAO signaleringen voor het roosteren in Ons In Ons Planning en in het zelfroosterscherm van het medewerkerportaal worden, mits niet uitgeschakeld bij de instellingen van de dienst, signaleringen getoond

Nadere informatie

Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G.

Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G. Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) Aanwezig: mevr. J. van Brussel, mevr. J. Hagenaars de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G. Millekamp,

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. 36-urige werkweek

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. 36-urige werkweek Aanbiedingsformulier Onderwerp 36-urige werkweek In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr:00.1216/30 01 2001 Dienst : BD BD OWZE Agenda Sector : Bestuur

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk verstrekken van informatie. 2 maart 2006, nr nadere berichtgeving

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk verstrekken van informatie. 2 maart 2006, nr nadere berichtgeving Onderdeel DGMOS/POIR/afd. P Inlichtingen Zie slotopmerkingen T F 1 van 6 Aan de Ministers Aantal bijlagen 2 Onderwerp Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007-2010 Bezoekadres Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016

onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016 onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016 Geachte heer / mevrouw, Naar aanleiding van de in september 2016 verzonden nieuwsbrief zijn er een aantal vragen binnengekomen.

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering wfâż gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og.RgS.OOr Inboeknummer o3)orsog8 Beslisdatum B8cw x6 september soo3 Dossiernummer 338.35I Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering 1

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 14 maart 2011.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 14 maart 2011. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 94 d.d. 12 april 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche..

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. Drie hoofdvragen: 1. Dragen de werktijden in de branche bij aan behoud van vitaliteit

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega,

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, s c h o l e n g r o e p Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, In het kader van goed werkgeverschap hebben wij per 1 november 2016 een zeer gunstige collectieve

Nadere informatie

De conclusies uit het overleg tussen bedrijfsleiding en groepscommissie, alsmede de achterliggende beweegredenen worden schriftelijk vastgelegd.

De conclusies uit het overleg tussen bedrijfsleiding en groepscommissie, alsmede de achterliggende beweegredenen worden schriftelijk vastgelegd. Roosterconvenant Partijen hebben in het kader van het programma Transform 2015- Securing Our Future geconcludeerd dat het adequaat toepassen van de roosterregeling binnen KLM kan leiden tot de verlaging

Nadere informatie