Uitkeringen bij wijze van pensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkeringen bij wijze van pensioen"

Transcriptie

1 Uitkeringen bij wijze van pensioen Uitvoeringsregels voor de toekenning en berekening van de hoogte van de uitkering. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O St. Maarten, juni 2012

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Uitkeringen bij wijze van Pensioen 3 1. DEFINITIES 3 2. BELEIDSREGELS Toekenning De pensioengrondslag De hoogte van de uitkering Behandeling aanvragen Beheer uitkeringen Indexering Hardheidsclausule RAAKVLAKKEN MET ANDER BELEID 6 Inleiding De hier voorliggende notitie vervangt de notitie Uitkeringen b.w.v. Pensioen welke door het bestuurscollege van het Eilandgebied St. Maarten werd vastgesteld op 5 mei 2009 (BC ). Destijds was het doel van die notitie om de toen bestaande praktijk in beeld te brengen rondom dit ondoorzichtige onderwerp. Het pensioen van overheidsdienaren is waarschijnlijk het meest complexe onderdeel van de rechtspositie. Dit is vooral veroorzaakt door geregelde herzieningen van het stelsel door de jaren heen en vooral de daarbij behorende langlopende overgangsregelingen. Dit geldt ook voor de uitkering bij wijze van pensioen. Bij de inwerkingtreding van de huidige Pensioenlandverordening (1998) werd deelname aan het pensioenfonds verplicht en verviel deze pensioenvoorziening die in 1959 was gecreëerd. Echter als overgangsmaatregel is hij voort blijven bestaan voor twee categorieën overheidsdienaren. En hoewel de regeling in zijn aard aflopend is zullen er de komende jaren nog steeds overheidsdienaren zijn die er rechten aan kunnen ontlenen. Door de jaren heen was de praktijk van toekenning en berekening van de hoogte van de uitkering door opeenstapeling van wijzigingen onnodig gecompliceerd geworden. Door verkeerde interpretatie van de regelingen is de uitvoering her en der gaan afwijken van de geldende regelgeving. Na een grondige bestudering van het onderwerp blijkt dat de uitvoering van de regeling vanaf veel eenvoudiger kan. Dit document is hier de weerslag van en beoogt de regeling eenvoudiger en inzichtelijker te maken door het stellen van duidelijke uitvoeringsregels. PAGINA 2 VAN 6

3 Uitkeringen bij wijze van Pensioen 1. Definities Binnen de organisatie worden verschillende termen door elkaar gebruikt. Daarbij kent niet iedereen dezelfde betekenis toe aan deze termen. Het is dan ook belangrijk om eerst de begrippen die in deze notitie worden gebruikt te definiëren. a. Ambtelijk inkomen: het voor de berekening van de pensioengrondslag gehanteerde inkomen zoals gedefinieerd in artikel 25 van de pensioenlandsverordening. b. Bevoegd gezag: de Gouverneur. c. Bezoldiging: het loon van de overheidsdienaar aan de hand van een bezoldigingsschaal vastgesteld conform de Bezoldigingsregeling ambtenaren of een andere officiële rechtspositieregeling. d. Leeftijdsontslag: het op grond van de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren (PB 1959, No 126, zoals gewijzigd) verleende ontslag. e. Pensioen: maandelijks inkomen op grond van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren. f. Pensioengrondslag: het bedrag bedoeld in artikel 21 van de Pensioenlandsverordening. g. Pensioenlandsverordening: PB 1997, No 312, zoals gewijzigd. h. Invoeringslandsverordening: Invoeringslandsverordening rechtspositionele regelingen 1998 (PB 1997 No 313). i. Politiek gezagdrager: een Minister, de Gevolmachtigd Minister of een Statenlid van het Land St. Maarten of een Gedeputeerde of Eilandraadslid van het voormalige Eilandgebied St. Maarten. j. Uitkering: een uitkering bij wijze van pensioen op grond van artikel VII van de Invoeringslandsverordening rechtspositieregelingen 1998 (PB 1997, No 313). k. Overheidsdienaar: personen bedoeld in artikel 4 van de pensioenlandsverordening. l. Gewezen overheidsdienaar: personen die op grond van artikel 12 van de pensioenlandsverordening uitzicht heeft op pensioen. m. Gepensioneerde overheidsdienaar: personen die grond van artikel 12 of 13 van de pensioenlandsverordening recht op ouderdoms- of invaliditeitspensioen heeft. n. Nabestaande: nabestaande zoals bedoeld in artikel 31 of 32 van de Pensioenlandsverordening. o. Wezen: de kinderen van de overheidsdienaar, gewezen overheidsdienaar of gepensioneerde overheidsdienaar zoals bedoeld in artikel 33 van de Pensioenlandsverordening PAGINA 3 VAN 6

4 UITKERINGEN B.W.V. PENSIOEN 2. Beleidsregels. JUNI 2012 In dit hoofdstuk worden de uitvoeringsregels geformuleerd. Daarnaast worden deze nader toegelicht en waar nodig worden procedurele regels gesteld. 2.1 Toekenning Uitkeringen kunnen uitsluitend worden toegekend op grond van artikel VII van de Invoeringslandsverordening. De regeling, die in de praktijk uitkering bij wijze van pensioen werd genoemd was opgenomen in de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren van Het beoogde een inkomensvoorziening te zijn voor ambtenaren die ten tijde van hun leeftijdsontslag niet in pensioengerechtigde dienst waren benoemd. Destijds was deelname aan het pensioenfonds geen verplichting. Artikel VII van de Invoeringslandsverordening bepaald dat dat onderdeel van de regeling is vervallen, behalve voor twee categorieën overheidsdienaren te weten: 1. degene die op 1 januari 1998 al een uitkering op grond van die regeling ontvingen en, 2. overheidsdienaren die in vaste niet-pensioengerechtigde dienst waren op 31 december 1997 (en die deze voordiensttijd vervolgens niet hebben ingekocht) en alleen over de diensttijd gelegen vóór De reden dat de uitkering verviel was de inwerkingtreding van de Pensioenlandsverordening welke deelname aan het pensioenfonds verplicht stelde. Het bewuste artikel VII van de Invoeringslandsverordening is een overgangsregeling voor overheidsdienaren die op dat moment uitzicht hadden op een uitkering. De uitkering is niet van toepassing op politieke gezagdragers, of over perioden in het arbeidsverleden dat een overheidsdienaar politiek gezagdrager was. Daarvoor geldt de Pensioenregeling politieke gezagdragers. 2.2 De pensioengrondslag De pensioengrondslag voor de uitkering is gelijk aan die van het pensioen, zonder aftrek van de franchise. Voor de berekening van de hoogte van de uitkering moet de situatie worden bezien zoals die was op het moment dat men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hiertoe moet de zelfde pensioengrondslag worden gehanteerd als welke het APS hanteert voor de berekening van de hoogte van het pensioen. Hoe dit wordt berekend staat vermeld in Artikel 21 van de pensioenlandsverordening. In geval de pensionaris werkte en bezoldiging ontving tot aan de dag van zijn leeftijdsontslag is de grondslag per jaar het ambtelijke inkomen over de laatste 24 maanden gedeeld door 2 verminderd met de franchise. Omdat deze franchise al op het reguliere pensioen in mindering wordt gebracht wordt deze niet nog eens in mindering gebracht op de aanvulling op dat pensioen. Onder ambtelijk inkomen verstaat de pensioenlandsverordening de bezoldiging zoals die is gedefinieerd in de bezoldigingsregeling. In de praktijk houdt dit in dat dit het schaalbedrag is en dat toelagen, vakantiegeld en incidentele beloningen daar niet toe worden gerekend. PAGINA 4 VAN 6

5 UITKERINGEN B.W.V. PENSIOEN. 2.3 De hoogte van de uitkering JUNI 2012 De hoogte van de uitkering is 50% van wat het pensioen zou zijn geweest ingevolge de Pensioenlandsverordening. In navolging van de berekening van de hoogte van het ouderdomspensioen in artikel 27 t/m 30 van de pensioenlandsverordening wordt de hoogte van de uitkering als volgt berekend. 1. 1% van de pensioengrondslag voor elk geheel jaar diensttijd vóór Voor elke resterende maand diensttijd 1/12 deel van 1% tot een maximum van 35%. Een resterende diensttijd van minder dan 1 maand wordt geteld als een gehele maand. 3. Het bedrag aan uitkering wordt naar boven afgerond tot het naaste getal in hele guldens dat een veelvoud is van drie. Een voorbeeld: Pensioengrondslag bedraagt NAfls per jaar. En de diensttijd vóór 1998 is 15 jaar, 3 maanden en 7 dagen. (15% van = 3636) + (4/12% van = 80,80) = 3716, ,80 / 3 = 1238,93. De uitkering is dan: 1239 X 3 = NAfls. 3717,00 per jaar of te wel NAfls. 309,75 per maand. Uitkeringen aan nabestaanden: Het onderdeel nabestaanden- en wezenpensioen in de Pensioenlandsverordening is vrij complex. Er zijn de nodige beperkingen opgelegd betreffende het recht op deze pensioenen. Aangezien de hoogte van de uitkeringen 50% bedraagt van wat het op grond van de Pensioenlandsverordening zou zijn geweest, gelden die ook voor de uitkeringen. Deze zijn beschreven in de artikelen 31 t/m 51 van de pensioenlandsverordening. De algemene vuistregel voor de hoogte van de uitkering als nabestaande is dat het 70% bedraagt van de uitkering waarop de overleden overheidsdienaar recht had. Algemene vuistregel voor de hoogte van het wezenpensioen is dat dit 14% van de uitkering is voor elk kind van wie de ene ouder aan het overlijden van de andere ouder recht op uitkering ontleend en 28% voor elk ander kind. Hierbij zij aangetekend dat het totaal aan nabestaanden- en wezen-uitkeringen niet meer mag bedragen dan de uitkering waarvan zij zijn afgeleid. 2.4 Behandeling aanvragen a. Aanvragen vanuit het onderwijs worden door de Dienst Openbaar Onderwijs behandeld. b. Aanvragen voor uitkeringen van alle andere gewezen overheidsdienaren worden door P&O behandeld. De personeelsfunctionarissen van de dienst Openbaar Onderwijs zijn beter bekend met het onderwijsveld en de daar werkzame personen. Aangezien zij ook voor het schoolpersoneel van het Openbaar Onderwijs de aanvragen voor uitkeringen behandelen ligt het voor de hand dat zij dit ook zullen doen voor de overige aanvragen uit de onderwijs sector. De aanvragers zelf en de schoolbesturen voor wie zij werkzaam zijn geweest zullen alle benodigde informatie moeten aanleveren voor afhandeling van de aanvraag. PAGINA 5 VAN 6

6 UITKERINGEN B.W.V. PENSIOEN. JUNI 2012 Voor de overheidsdienaren die werkzaam zijn bij de dienst Openbaar Onderwijs zelf, en alle overige overheidsdienaren, wordt de aanvraag door P&O afgehandeld. 2.5 Beheer uitkeringen Het beheer van de lopende uitkeringen wordt gevoerd door de afdeling of dienst die de aanvraag heeft behandeld. Omdat er geen dagelijks contact is met gepensioneerden moet er actief gecontroleerd worden of de uitkeringen nog rechtmatig worden verstrekt. Hiertoe doet de afdeling P&O elk kwartaal navraag bij burgerzaken naar de overlijdensregisters. P&O deelt deze informatie met Openbaar Onderwijs. Gepensioneerden die niet op St. Maarten wonen moeten elke drie maanden een attestatie de vita sturen. Veel uitkeringsgerechtigden komen maandelijks hun uitkeringsoverzicht ophalen bij Loon en Salaris. Hierdoor zijn de medewerkers van L&S vaak de enigen die regelmatig contact hebben met deze pensionarissen. Hierdoor fungeert L&S vaak als aanspreekpunt. Via collegiale contacten kan op deze manier ook informatie worden doorgegeven aan P&O of Openbaar Onderwijs. 2.6 Indexering De indexering van de uitkeringen is gelijk aan de indexering van de salarissen van de overheidsdienaren. Op grond van artikel 30 van de Pensioenlandsverordening worden de pensioenen met een gelijk percentage geïndexeerd als de salarissen van de overheidsdienaren. Aangezien de hoogte van de uitkering wordt bepaald op de helft van wat het pensioen zou zijn geweest ondergaat het ook dezelfde wijzigingen als het pensioen zou hebben ondergaan. 2.7 Hardheidsclausule Het bevoegde gezag kan toepassing van deze beleidsregels achterwege laten of daarvan afwijken indien strikte toepassing ervan in individuele gevallen leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. 3. Raakvlakken met ander beleid De hier beschreven regels hebben raakvlakken met ander beleid. Dit is soms aanvullend. Het betreft de volgende regelingen: a. Invoeringslandsverordening rechtspositionele regelingen 1998: dit is de juridische grondslag voor de uitkering. b. Pensioenlandsverordening overheidsdienaren: de berekeningswijze van de hoogte van de uitkering is gesteld op 50% van wat het pensioen over die diensttijd zou zijn geweest op grond van deze regeling. Hierdoor zijn ook de regels betreffende het recht op en de berekening van de hoogte van het: ouderdoms-, invaliditeits-, nabestaanden-, en wezen-pensioen van toepassing op de uitkering. c. Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren: bepaald de pensioengerechtigde leeftijd voor overheidsdienaren. PAGINA 6 VAN 6

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel ! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel In de reeks brochures toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%.

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%. Aan het bestuur van «naam» T.a.v. de penningmeester «adres» «postcode» «woonplaats» datum 9 januari 2013 ons kenmerk WM/13001 onderwerp Honorering en salariëring 2013 behandeld door W.A. van de Molengraft

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet Nota van bevindingen Colofon Projectnaam Programma Datum Sanctieoplegging Inkomenszekerheid Oktober 2014 Pagina 2 van 64 Inhoud

Nadere informatie

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir 1 Colofon Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir* Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding In de reeks Brochures Toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid van een pensioenregister. 2: Gelijke Behandeling

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie