JAARVERSLAG OUDERRAAD "De Swoaistee" tel: Kiel 7 fax: EB Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG OUDERRAAD 2009-2010. "De Swoaistee" tel: 050-5494118 Kiel 7 fax: 050-5494119 9733 EB Groningen e-mail: swoaistee@kennisnet."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG OUDERRAAD "De Swoaistee" tel: Kiel 7 fax: EB Groningen

2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Notulen jaarvergadering blz. 4 medezeggenschapsraad en ouderraad Verslagen van de werkgroepen blz. 7 Werkgroep kinderboek blz. 7 Werkgroep Sinterklaas blz. 7 Werkgroep Kerst blz. 8 Werkgroep Sport blz. 8 Werkgroep Schoolreis blz. 7 Werkgroep Fondswerving : - rommelmarkt- blz. 8 bloemenactie Werkgroep Eindejaarsfeesten blz. 9 Werkgroep Feesten en Partijen blz. 9 Werkgroep Luizen blz. 9 Werkgroep arbo/verkeer blz. 9 Financieel jaarverslag bijlage 2

3 Inleiding De ouderraad van de Openbare Basisschool voor Jenaplanonderwijs De Swoaistee biedt u hierbij het jaarverslag aan van het schooljaar 2009/2010. Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd en zijn er veel activiteiten georganiseerd door de werkgroepen. De Kinderboekenweek, Sinterklaas, kerst, de rommelmarkt, de schoolreis, het eindejaarsfeest waren allemaal weer zeer geslaagde activiteiten. De werkgroep sport had dit jaar een beetje pech met het weer. De regen verhinderde zowel het schaatsen op natuurijs in februari als de jaarlijkse sportdag in september. In de verslagen van de werkgroepen verderop in dit jaarverslag vindt u meer over de activiteiten van het afgelopen schooljaar. Voor de uitvoering van de activiteiten is naast de inzet van ouders ook een financiële bijdrage nodig. In het financieel verslag verderop in dit jaarverslag wordt de inning en de besteding van de ouderbijdrage verantwoord. Het afgelopen jaar hebben we als ouderraad afscheid genomen van Annemarijke de Haas, Lizette Gemmink, Judith Everaarts, Yolanda Haan, Jeroen van Neer en Simon Walta. Via deze weg wil ik ze voor hun bijdrage nogmaals bedanken. Ook het schooljaar willen we weer leuke en zinvolle activiteiten organiseren. Voor deze activiteiten op school kunnen de werkgroepen en de ouderraad altijd een helpende hand gebruiken. De ouderraad wil de vele ouders, die zich hebben ingezet voor de activiteiten, hartelijk bedanken. Zonder hen zouden vele dingen niet mogelijk geweest zijn. Henk Andries Voorzitter 3

4 Verslag Algemene ouderavond OR/MR Notulen jaarvergadering OR/MR De Swoaistee Opening De voorzitter van de MR, Kees Siderius, opent om uur de vergadering. Bij de opening wordt aangegeven dat er dit jaar geen thema verbonden is aan de vergadering. Volgend jaar zal worden bekeken of dit wel weer het geval zal zijn. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. Verslag vorige vergadering De vorige vergadering is gehouden op 14 oktober Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Jaarverslag MR De leden van de MR worden voorgesteld aan de aanwezigen. Joke en Sanne zijn door ziekte afwezig. Het jaarverslag heeft niet op de site van de school gestaan en is ook niet ter inzage gelegd. Het verslag wordt derhalve op hoofdlijnen doorgenomen. De volgende punten komen hierbij aan bod. Verkiezingen MR Voor de MR hebben 4 ouders zich beschikbaar gesteld. Met oog op het aantal beschikbare kandidaten is afgezien van het houden van verkiezingen. Ook hebben zich nieuwe teamleden aangemeld voor zitting in de MR. De oud-mr leden worden bedankt voor hun inzet. Afscheid directeur De procedure van de werving is mede via nieuwsbrieven bekend gemaakt aan de ouders/verzorgers. Inmiddels is een nieuwe directeur aangesteld. In de sollicitatiecommissie heeft vanuit de MR een ouder en een teamlid zitting gehad. Verkeer Het verkeer rond de school blijft een punt van zorg. De problematiek komt aan de orde in het MT, de Arbowerkgroep en vormt punt van overleg met de gemeente Groningen. 4

5 Er is recent een enquête gehouden. Met betrekking tot deze enquête volgt nog verslaglegging. Er is door de gemeente budget beschikbaar gesteld voor mogelijke oplossingen. Ook het fout parkeren veroorzaakt veel overlast. Er wordt hiertoe contact gezocht met de wijkagent. Over de werkzaamheden rondom de bussluis heeft de school geen informatie ontvangen. Begroting De MR heeft ingestemd met de begroting voor het schooljaar Opgemerkt wordt dat de school er financieel goed voor staat. GMR In de GMR vindt afstemming plaats over lopende zaken. Hierover zijn geen bijzonderheden genoemd. Jaarplanning De jaarplanning is inclusief vakantiedagen en margedagen goedgekeurd door de MR. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Jaarverslag Ouderraad (OR) Lizette zit dit deel van de vergadering voor. Bij de opening van dit deel van de vergadering stelt zij zichzelf voor en de overige leden van de OR. Op de site van de school staan foto s van de leden van de OR. Hierbij zijn tevens de namen en functies vermeld. Het verslag heeft op de site gestaan en is op school ter inzage gelegd. Luizenzakken In de hele school, met uitzondering van de voorbouw, worden de luizenzakken gebruikt. Er is een voorraad zakken aanwezig. Het nut en noodzaak van het gebruik van de zakken zal door het team worden geëvalueerd. 5

6 Financieel verslag (Ria) Van de opbrengst van het vogelvoer actie is een bijdrage geleverd aan de kosten van het afscheid van de directeur. Er is geen balans opgemaakt. De OR heeft namelijk geen bezittingen of schulden. De reserveringen maken deel uit van het spaarsaldo. Overblijf (Jacobien) De financiële afhandeling van de overblijf staat los van de OR. De financiële afhandeling geschiedt door een externe boekhouder. Twee coördinatoren regelen de overblijf. Het financieel verslag wordt goedgekeurd. De kascommissie wordt bedankt voor hun inzet. Bertus en Wilma nemen zitting in de kascommissie. Begroting 2009/2010 Het koffiegeld is uit de begroting gehaald. Verder wordt er voorzichtig begroot. Hierdoor is er in het verleden meer geld binnengekomen dan verwacht. De begroting wordt goedgekeurd. Nieuwe directeur De nieuwe directeur, Kor Posthumus, heeft zich reeds schriftelijk voorgesteld, nu zal hij dit in eigen persoon doen. De formele datum van aanstelling is vastgesteld op 1 december In zijn toespraak besteedt hij aandacht aan een aantal externe uitdagingen en ontwikkelingen. Voor het schoolplan is een tevredenheidonderzoek gevoerd onder ouders/verzorgers. Komend schooljaar wordt een nieuwe enquête uitgevoerd voor de periode Hij bedankt het MT voor de werkzaamheden in de afgelopen periode. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 6

7 Verslagen Werkgroepen Werkgroep Kinderboek Ook het afgelopen schooljaar is de werkgroep Kinderboek weer betrokken geweest bij vele activiteiten met als doel het promoten van het kinderboek op school. Tijdens de Kinderboekenweek was er weer een prachtige collectie uit de bibliotheek op school aanwezig, aangevuld met de boeken uit de eigen schoolbibliotheek rondom het thema 'Aan tafel! - Eten en snoepen in kinderboeken'. De leerlingen waren tijdens de boekenmarkt druk in de weer met de (ver)koop van boeken en ook boekhandel Edzes was weer aanwezig. De werkgroep was daarnaast betrokken bij het project verhalend ontwerp. Voor de verschillende thema s werden naast de projectcollecties van de bibliotheek ook boeken uit de schoolbibliotheek geleverd. Er werden weer zelfgemaakte kunstwerken geleverd voor de tentoonstelling in het gezondheidscentrum en de boekenshow werd bezocht waar we weer veel nieuwe boeken mochten uitzoeken. Heel bijzonder dit jaar was het bezoek van schrijvers en illustratoren aan de verschillende stamgroepen. De voor- en onderbouw groepen kregen bezoek van Tineke Meirink en Ard Agteresch. Bij de middenbouw kwamen Margriet Breet en Jan Lieffering langs en de bovenbouw kreeg Hans Kuyper op bezoek. Het bezoek van de schrijvers/illustratoren staat elke vier jaar op het programma en is altijd een groot succes. En natuurlijk zijn we het hele schooljaar bezig geweest met het repareren van boeken, het invoeren van de nieuwe boeken in de database van de schoolbibliotheek en het saneren van oude boeken allemaal met als doel het bijhouden van onze prachtige schoolbibliotheek. Werkgroep Sinterklaas Het was een zeer geslaagd sinterklaasfeest. Op 4 december ontving Sinterklaas samen met de zwarte pieten band alle kinderen in het Dek. De zwarte pieten bezochten in tweetallen de groepen en leverden hier de cadeautjes af. Het thema dit jaar was muziek. Iedere groep had muziekinstrumentjes gemaakt om Sinterklaas te verwelkomen. Sinterklaas werd door zijn trommelpieten begeleid na het pleintje tegenover de school waar iedereen op hem wachtte. Hier werd gezongen en muziek gemaakt dat het een lieve lust was. Daarna keerde alle kinderen in optocht weer terug naar school. Voorafgaand aan 4 december was er een mooie Sinterklaashoek gemaakt in het Dek waar de groepen heen konden om al wat in Sinterklaasstemming te komen. Zo werd er voorgelezen door de leerlingen van de midden en bovenbouw aan leerlingen van de voor en onderbouw. Tevens werd er een poppenkastvoorstelling voor de voor en onderbouw gespeeld. Zwarte piet kwam vast te zitten in de schoorsteen wat tot veel hilariteit bij de leerlingen zorgde. Voor de midden en bovenbouw werd een Sinterklaasverhaal verteld. 7

8 Werkgroep Kerst De kerstmarkt was weer geslaagd. In het dek en het ruim konden de kinderen lekker creatief bezig zijn. Er waren genoeg werkjes waar ze uit konden kiezen. De kinderen hebben weer kunnen smullen van de poffertjes en een glaasje ranja. Met hulp van vele ouders en kinderen van de bovenbouw hebben we er weer een gezellige kerstmarkt van gemaakt. Werkgroep sport Op de diverse sporttoernooien werd weer het nodige door de leerlingen gewonnen. De sportdag voor groep 6 en 7 in mei kon gelukkig doorgaan. Voor de sportdag in september was de regen, net als bij het schaatsen op natuurijs, de grote spelbreker. Net als voorgaande jaren was de massale opkomst bij de avondvierdaagse weer indrukwekkend. Werkgroep Schoolreis: De kinderen naar verschillende locaties geweest : De voor - en onderbouw zijn naar het Sprookjeshof in Zuidlaren geweest, de middenbouw heeft Duinenzathe in Appelscha bezocht en de bovenbouwers waren te vinden zijn in Oranjestad in Oranje. Het was voor alle bouwen een leuke dag. Iedereen kwam weer moe, maar voldaan de bus uit. Werkgroep fondswerving/rommelmarkt Elk jaar hebben we verschillende acties om wat extra geld binnen te halen. We hebben de Rommelmarkt en sinds drie jaar hebben we een actie 'Help de vogels de winter door'. Dit doen we door alle leerlingen te activeren om vetbollen te verkopen aan ouders/grootouders en buren. Afgelopen jaar kunnen we weer met succes terug kijken op de goede inzet van de leerlingen. Koning winter heeft ons een handje geholpen, zodoende hebben we veel verkocht. De helft van deze opbrengst ging naar de aardbevingsslachtoffers van Haïti. De andere helft werd besteed aan de aanschaf van beamers. De rommelmarkt was dit jaar een groot succes. Vele leerlingen verkochten hun spulletjes in de voetbalkooi op het schoolplein. Binnen in het Dek waren er mooie prijzen te verdienen bij het rad van fortuin. Tevens waren er diverse spelletjes waar de leerlingen aan mee konden doen. Zo was er muis meppen, eendjes vangen, blik gooien, de spiraal,gatenkaasspel en touwtje trekken. Ook werden er tatoeages (afwasbaar) gezet in de tattooshop en werd er druk geschminkt. Degene die het juiste aantal knikkers had geraden kreeg een speelgoedbon. Veel bovenbouwers werden ingezet om alles te bemannen. Ook de 'eetkeet' waar van alles te koop was werd goed bezocht. De totale opbrengst was dit jaar 310 euro. 8

9 Werkgroep Feesten en Partijen Het schoolfeest was weer een groot succes. Elke groep was gekleed in zijn eigen kleur. De dag begon dan ook met een kleurrijke optocht en een optreden van K4. Vervolgens was er voor iedereen een druk programma. Er waren spelletjes, luchtkussens en twee echte voorstelling van de toneelgroep "de twee heeren". Zij speelden hun voorstelling " aan de lijn" voor de voorbouw en onderbouw. De middenbouw en bovenbouw zagen de voorstelling "Zweet". De dag werd afgesloten met een knalfeest na schooltijd, waar je van alles kon doen. Er werd geschminkt, spelletjes gedaan, je kon lekkere dingen eten en drinken. Ook werd er een heuse veiling gedaan van schilderijen die elke klas gemaakt had. Kortom een geslaagde dag die zonder hulp van veel mensen niet was gelukt. Werkgroep Luizen.De werkgroep Luizen controleert in principe na elke vakantie alle kinderen van De Swoaistee op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. In het schooljaar heeft vijf keer na een vakantie een controle plaatsgevonden. Bij vrijwel elke controle werden hoofdluis en/of neten aangetroffen. In alle voorkomende gevallen zijn de ouders van het betreffende kind persoonlijk op de hoogte gesteld door de leerkracht of door een lid van de werkgroep. Ook zijn in de klas waarschuwingsbriefjes meegegeven. Hiermee werden de overige ouders aangespoord alert te zijn en eventuele voorzorgsmaatregelen te treffen. Zoals afgesproken, werd het kind, bij wie hoofdluis en/of neten werden aangetroffen, na twee weken nogmaals gecontroleerd. In geval van een grotere uitbraak is incidenteel zelfs een hele stamgroep nogmaals gecontroleerd. Inmiddels is de luizenzak geëvalueerd. Belangrijk punt uit deze analyse is feit dat het aantal malen dat er hoofdluis is geconstateerd, lager is dan voor het gebruik van de luizenzak. Werkgroep Arbo/Verkeer Om de veiligheid in de directe omgeving van de school te verbeteren, is een (verhoogd) zebra bij de 'nieuwbouwingang', een keerlus op Boeg en een Kiss en Ride op de parkeerplaats bij de voetbalkooi voorgesteld. Inmiddels zijn de werkzaamheden bijna voltooid. 9

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

jubileum schoolkrant 2011-2012 de Molenweid een school in beweging

jubileum schoolkrant 2011-2012 de Molenweid een school in beweging jubileum schoolkrant 2011-2012 de Molenweid een school in beweging Voor jullie ligt de speciale jubileumschoolkrant! Speciaal, omdat het een speciaal jaar is. De school bestaat 25 jaar. Wij vinden dat

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren Nieuwsbrief BSO Tennisclinic de Geeren November 2013 Nieuwsbrief Buitenschoolse Opvang Na een heerlijke zomer, waarin we enorm hebben genoten van het prachtige weer, genieten we nu van de herfst en staat

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch Schoolgids 2011-2012 openbare basisschool De Rieburch Inhoudsopgave Voorwoord : 3 1 De school : 4 2 Waar De Rieburch voor staat : 4 3 De organisatie van de school : 5 4 Het team : 6 5 Ouders : 7 6 Nieuwe

Nadere informatie

Verslag Ouderraad Prins Clausschool 2012-2013

Verslag Ouderraad Prins Clausschool 2012-2013 Verslag Ouderraad Prins Clausschool 2012-2013 Samenstelling ouderraad De ouderraad is een groep ouders die de school ondersteuning biedt en medewerking verleent bij diverse activiteiten die deel uitmaken

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s),

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 2, nr. 3 Beste ouder(s) en verzorger(s), 28 november 2014 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie OR voorzitter Oproep directie Nieuws van LOS Daltonnieuws

Nadere informatie

SO Alphons laudy schoolgids

SO Alphons laudy schoolgids SO Alphons Laudy SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL Ruimte voor spelen Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor aandacht Ruimte voor ontplooiing Ruimte voor leren 2 3 SCHOOLGIDS

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaargang 8 21 september 2011, nummer 2

Jaargang 8 21 september 2011, nummer 2 OBS Kloosterveen, Dalton-onderwijs De Boomgaard 5, 9408 JA Assen Telefoon: 0592 39 87 56 Email: post@obs-kloosterveen-assen.nl Website: www.obs-kloosterveen-assen.nl Jaargang 8 21 september 2011, nummer

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie