Reactienota zienswijzen Regionaal Kompas Midden IJssel Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactienota zienswijzen Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2013 Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen"

Transcriptie

1 Reactienota zienswijzen Regie en achtervang voor iedere cliënt Gemeente Deventer 5 oktober 2009

2 1. Inleiding De overheid heeft een belangrijke taak in de zorg voor kwetsbare mensen. Als gevolg van de Welzijnswet uit 1994 is vanaf 1998 de verantwoordelijkheid voor deze doelgroep gedecentraliseerd naar de lokale overheid. Er zijn 43 centrumgemeenten aangewezen die voor hun stad en omliggende regio een geïntegreerd beleid moeten opstellen en uitvoeren. Deze gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend geheel van voorzieningen voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwenopvang. Gemeenten dienen ervoor zorg te dragen dat er een effectief en samenhangend aanbod tot stand komt van opvangvoorzieningen, maatregelen en activiteiten, zodat kwetsbare mensen goed worden opgevangen en terug worden geleid naar een aanvaardbaar maatschappelijk bestaan. (VNG, 2002) Het doel van dit beleid is een geheel van voorzieningen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg te realiseren en in stand te houden dat zowel is afgestemd op de regionale behoefte als op het beleid en de voorzieningen in aanpalende sectoren. De centrumgemeente heeft hierbij een regierol, en in het kader daarvan is zij verantwoordelijk voor het formuleren van een regionale beleidsvisie. En dat is geen eenvoudige taak. In Een kwestie van toeval, een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken omtrent het Grotestedenbeleid, wordt dit als volgt toegelicht: Voor centrumgemeenten is het aansturen van het veelal complexe en versnipperde werkveld, met de beperkte menskracht en beperkte sturingsinstrumenten, geen geringe opgave. - Voor regie is visie nodig en het ontwikkelen daarvan kost veel tijd, met name ook omdat het vaak ontbreekt aan adequate beleidsinformatie. - Het betreft een doelgroep daklozen met vaak complexe, meervoudige problematiek, een kluwen aan problemen. - Er zijn vaak meerdere en veelsoortige instellingen voor maatschappelijke opvang, met vaak eigen instellingsbelangen (en -agenda s) en een niet altijd optimale onderlinge afstemming/samenwerking. - Er is sterke overlap met aanpalende sectoren. - Een politieke druk en een publieke opinie die is gericht op snelle, daadkrachtige bestrijding van overlast. Voor de uitvoering van bovengenoemde verantwoordelijkheid ontvangt de gemeente Rijksmiddelen in de vorm van een specifieke uitkering. In de praktijk blijkt dat de rijksmiddelen niet toereikend zijn om aan de behoefte aan zorg te voldoen. De meerderheid van de centrumgemeente ziet zich genoodzaakt om extra eigen middelen in te zetten. Hiernaast zijn er ook diverse regiogemeenten die extra eigen middelen inzetten om de zorg en dienstverlening naar deze kwetsbare doelgroep te verzorgen. 2. Procedure In navolging van de G-4 is in april 2008 een concept Stedelijk Kompas ingediend om hiermee te voldoen aan de gestelde tijdstermijn van het Ministerie. Een concept aangezien de betrokkenheid en draagvlak onder de diverse betrokken partijen gezien wordt als een belangrijke factor voor het optimaliseren van de zorg voor kwetsbare doelgroepen. Qua proces is gekozen om eerst onderzoek te verrichtten naar de vraag en het aanbod. Op basis daarvan werd een interactief proces gestart met de verschillende sleutelpartners met als doel een Regionaal Kompas te realiseren. Na deze interactieve fase is de conceptnota door B&W vastgesteld in mei Vervolgens werd de conceptnota vrijgegeven voor een ieder om zienswijzen in te dienen. Gezien het belang dat werd gehecht aan medewerking en draagvlak bij partners is bewust gekozen om naast publicatie ook de samenwerkende partners gericht per brief te verzoeken om hun zienswijzen in te dienen. Aangezien een aantal partners niet binnen de gestelde termijn van 6 weken hun zienswijzen konden indienen is deze verlengd. Dit heeft geleid tot vertraging in de besluitvorming. 2

3 De onderstaande partners zijn verzocht hun zienswijzen in te dienen: Type: Instelling: Reactie ontvangen: Regiogemeenten Gemeente Zutphen Gemeente Lochem Gemeente Raalte Gemeente Olst-Wijhe Kopie ontvangen op bijeenkomst , origineel niet ontvangen. Instellingen Tactus, verslavingszorg Iriszorg GGNet Dimence Regizorg GGD-Gelre IJssel Cambio Cliënten WMO-adviesraad Olst-Wijhe (concept) Tactus, clientenraad Iriszorg clientenraad GGNet-cliëntenperspectief (mail) GGD-Gelre IJssel Partners Salland Zorgverzekeringen Woonbedrijf Ieder1 Woningcorporatie Rentree 3

4 3. Zienswijzen In dit hoofdstuk vindt u een weergave van de verschillende zienswijzen die zijn ingediend. De zienswijzen zijn zo veel mogelijk ingedeeld naar thema waarna inhoudelijk wordt ingegaan op de reactie en de vraag of dit leidt tot wijzigingen in de nota Regionaal Kompas Algemeen Kunnen zich in grote lijnen herkennen in het beleidskader en kunnen hiermee instemmen. Complimenteren over de inhoud; op gestructureerde wijze in beeld gebracht wat de huidige situatie is en de ambities voor de toekomst zijn. Wel enkele aandachtspunten. Kort en bondig stuk, goed leesbaar, maar behoeft zeker uitwerking. Waardering waarop regiogemeenten betrokken zijn bij de totstandkoming. Is van belang dat alle 5 gemeenten de doelstelling voor de komende jaren onderschrijven. Willen regionale samenwerking bij opstellen van verdere plan aangaan, Deventer vervult hierin kartrekkersrol. Complimenteren met de wijze waarop het beleidskader is ingericht en in een kort bestek de plannen zijn beschreven. Verbaasd dat rol en functioneren van Regizorg niet wordt genoemd in de nota. GG-net wil graag betrokken zijn bij de uitvoering van Regionaal Kompas Ervoor waken dat plan papieren tijger wordt. In grote lijnen herkennen zij zich in het beleidskader en kunnen hiermee instemmen. Wel extra aandacht voor de situatie in de regio en specifiek gemeente Zutphen. Prima Kompas Gemist wordt een formele garantieverklaring van organisaties voor het realiseren van en adequate uitvoering. Ontbreken van noodzakelijke structuur die de 5 gemeenten, 2 provincies, 2 zorgkantoren, 2 veiligheidsregio s, e.a. organisaties op gebied van wonen, zorg en welzijn. Coördinatie en afstemming is noodzakelijk Blij het met concept. De bestaande onduidelijkheden tussen de centrale verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Deventer en de decentrale verantwoordelijkheden van alle gemeenten in de regio, zullen in de nabije toekomst omgezet moeten worden in concrete afstemmingsafspraken en taakbeschrijvingen voor de aanpak van OGGZ-problematiek op regionaal en lokaal niveau. Hopen dat onze organisatie tijdig betrokken zal worden bij het opstellen van de uitvoeringsplannen. Zeer tevreden met de inhoud. Wijze waarop zij betrokken waren bij de ontwikkeling en voorbereiding van dit beleidskader als zeer constructief ervaren. Willen graag vernemen op welke wijze de reactie van de WMO-adviesraad Olst-Wijhe wordt verwerkt in het definitieve beleidskader. Van groot belang dat deze raad geïnformeerd en betrokken blijft bij de uitvoering van het Regionaal Kompas. Gemeente Lochem Salland Verzekeringen GGNet cliëntenperspectief Gemeente Raalte Gemeente Raalte Tactus Salland Zorgverzekeringen GGNet cliëntenperspectief GGNet cliëntenperspectief Gemeente Zutphen WMO-adviesraad Olst-Wijhe WMO-adviesraad Deventer WMO-adviesraad Deventer GGNet regio Zutphen GGNet regio Zutphen GGNet regio Zutphen Gemeente Olst- Wijhe Gemeente Olst- Wijhe 1. Meerderheid spreekt waardering uit voor: a. Interactieve totstandkoming b. Inhoud: gestructureerd, kort en bondig en wijze van beschrijven. 4

5 2. Meeste partners die een reactie hebben gegeven kunnen instemmen met de grote lijn. 3. Aandacht wordt gevraagd ten aanzien van de nadere uitwerking en garanties vanuit de instellingen. Ook wordt gevraag naar het ontbreken van Regizorg. In een beleidskader wordt de algemene strategische lijn geschetst voor de toekomst. De concretisering volgt in de tweede fase in de vorm van een uitvoeringsprogramma. Instellingen en gemeenten worden gevraagd om in een aantal projecten een belangrijke rol te vervullen. Op onderdelen is dit inmiddels al gestart, zoals de hostelontwikkeling en beleidsontwikkeling zwerfjongeren. Ten aanzien van de inzet van Regizorg vindt momenteel een onderzoek plaats op welke wijze inzet is gepleegd en hoe dat voor de toekomst zal plaatsvinden. 4. De problematiek van de cliënten strekt zich uit over verschillende levensgebieden waardoor oplossingen ook in meerdere gebieden gevonden moeten worden. Dit geeft tegelijkertijd de complexiteit aan. Doel is om enerzijds te streven optimale coördinatie en afstemming met alle partijen, maar anderzijds moet voorkomen worden dat er zoveel overleg ontstaat waardoor het overzicht uit beeld is en uiteindelijk de middelen te weinig bij de cliënt terecht komen. In het afgelopen jaar zijn ervaringen opgedaan met een nieuwe overlegstructuur. Centrumgemeente Deventer is initiatiefnemer van deze overleggen. Deze Kompas -structuur kent de onderstaande overlegmomenten waarbinnen afstemming, ontwikkeling maar ook het monitoren van de voortgang bewaakt worden: a. Regiogemeenten Midden-IJssel Bestuurlijk overleg wethouders regio Ambtelijk overleg regiogemeenten b. Instellingen: Bestuurlijk overleg instellingen Directeurenoverleg instellingen c. Cliëntenraden: WMO-raad Deventer, GGZ-cluster d. Ambtelijk voortgangsoverleg Tactus wordt door gemeente Zutphen en Deventer gezamenlijk uitgevoerd. Op basis van de positieve ervaringen in het afgelopen jaar is afgesproken om deze overlegstructuur te continueren. De vertegenwoordiging van de cliëntenraden is nog in ontwikkeling. Ten aanzien van het Zorgkantoor verzorgd Salland Verzekeringen de communicatie en eventuele verrekening van budgetten met andere zorgkantoren. De Veiligheidsregio s hebben structuren ontwikkelt waarin coördinatie van beleid (o.a. ontwikkeling veiligheidshuizen) maar ook concrete casesbespreking plaatsvindt. Beide provincies hebben hun eigen prioriteiten bepaald. Binnen deze prioriteiten liggen (financiële) mogelijkheden om innovatieve projecten voor te dragen. De aanvragende gemeenten heeft hierin de eindverantwoordelijkheid. - De ingezette werkwijze met de partners wordt voortgezet Grensverschillen Voor grensproblematiek speciale aandacht: Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben te maken met andere regio s en externe partners dan Lochem en Zutphen. Voor een integraal en klantgericht beleid is het van belang dat de verschillen worden overbrugd. Willen graag zien dat in het Regionaal Kompas wordt opgenomen dat Deventer zich in wil zetten om deze verschillen te overbruggen. Dit vraagt zowel aandacht en ambtelijke inzet vanuit de centrumgemeente voor het meedenken en zoeken van oplossingen, als financiële middelen. Kunnen zich vinden in de doelstellingen, met de kanttekening daarbij dat zoveel als mogelijk aansluiting gezocht dient te worden bij de bestaande situatie in Raalte (hebben een Zorg- en Veiligheidsteam en samenwerking met Zwolle, GGD IJsselland en Dimence). Gemeente Lochem en Gemeente Zutphen Gemeente Raalte 5

6 Zowel landelijk als nu ook in dit beleidskader wordt als uitgangspunt de cliënt gekozen. Dit is een reactie op de veelheid van actoren rondom een cliënt met niet alleen verschillende regio-indelingen door wet- en regelgeving maar ook van instellingen (fusies, nieuwe zorgaanbieders) en zorgverzekeraars. Hiernaast zijn de cliënten ook zelf mobiel. De provinciale grens kan is aantal zaken een belemmering vormen, maar kan ook soms uiterst welkom zijn. Het onlangs gestarte project financieel beheer in de Gemeente Zutphen heeft financiering gevonden bij de Provincie Gelderland. Deze pilot kan ervaringen opleveren voor de hele regio. Ten aanzien van de inzet OGGZ bleek tijdens de totstandkoming dat er verschillende werkwijzen en structuren bestonden. De GGD is verzocht een analyse te maken en hierover advies te geven. - Het structurele regio-overleg nadrukkelijk ook benutten voor onderlinge afstemming en het benutten van lokale praktijkervaringen. - GG-net kan een subsidie-aanvraag indienen voor Toekenning op basis van cijfermatige onderbouwing van geleverde prestaties t.a.v. cliënten in het verleden en toekomst. - Naar aanleiding van de uitkomsten van het GGD-onderzoek t.b.v. de inzet van OGGZ zal besluitvorming plaatsvinden t.a.v. regionale/ lokale structuur en werkwijze Doelgroep OGGZ Het verkeren van de doelgroep in een isolement niet alleen voor OGGZ maar ook voor GGZ populatie. Dit moet meegenomen worden in het WMO brede verhaal. Vraag is,of minimaal 100 zorgwekkende zorgmijders hulp, begeleiding en behandelingen accepteren, haalbaar is. De OGGZ cliënt in de ambitie benaderd als een geëmancipeerd burger. Dit is een te optimistische weergave van de werkelijkheid. Salland Zorgverzekering De doelgroep OGGZ is een moeilijk grijpbare doelgroep. Ten aanzien van de vraag of er wel 100 cliënten kunnen worden bereikt, is de verwachting dat dit ruimschoots zal worden behaald. De betrokken instellingen hebben inmiddels hun jaarcijfers ingediend. Een instelling als Dimence had bijvoorbeeld in GGZ-cliënten bereikt ( 110 regio Deventer, 92 regio Zutphen). Terecht wordt de vraag gesteld in hoeverre je aan deze doelgroep prestaties moet verbinden. Voorkomen moet worden dat de doelgroep afgeroomd wordt en de zwaarste cliënten daardoor niet worden opgepakt, terwijl het daar juist wel om gaat. Ter voorkoming zou een soort waardering toegepast kunnen worden. Een zeer zware cliënt zou kunnen tellen voor drie. Voordeel hiervan is dat inzicht wordt verkregen in de zwaarte van de doelgroep en de ontwikkeling hierin. Nadeel is dat instellingen meer registratieverplichtingen krijgen. - De beleidsdoelen OGGZ worden gehandhaafd. In samenspraak met de instellingen onderzoeken en vaststellen normering zal gelden als experimenteerjaar en in 2011 zal invoering plaatsvinden Cliëntparticipatie Hoe financiering en betrokkenheid van de cliëntvertegenwoordigers? In gesprek gaan met vertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen om duidelijk te krijgen welke zorgbehoeften cliënten hebben. Voor Olst-Wijhe ongeveer 30 burgers waarop 3 uit 8 problematiek betrekking heeft. Zijn deze bekend bij de gemeente Olst-Wijhe en wordt er wat mee gedaan? WMO-adviesraad Olst-Wijhe 6

7 Wezenlijk beleidspunt om dakloosheid te voorkomen. Van groot belang om hierover goede afspraken te maken met Salland Wonen, hulp van zorginstanties bij problemen, waarbij gemeente Olst-Wijhe een actieve ondersteunende rol speelt. Speciale aandacht vragen voor dagbesteding van GGZ-cliënten zonder baan. Moeten het hierbij hebben van een lokale werker die de eigen bedrijven en instellingen benadert. Aandacht voor meten van cliënttevredenheid (slank inrichten; niet overvoeren) Niet duidelijk of op de bijeenkomst van cliëntvertegenwoordiging ook de vertegenwoordiging van GGNet zijn uitgenodigd. Tactus Ten aanzien van cliëntparticipatie heeft iedere professionele instelling zijn eigen cliënt tevredenheidmonitor en vertegenwoordiging. Cliënten hebben aangegeven dat de belangstelling onder cliënten om aan structurele inspraakactiviteiten ten behoeve van hun eigen instelling deel te nemen moeizaam verloopt. Een eerste actie die uit het overleg met de verschillende cliëntenraden voortkwam, namelijk het organiseren van een conferentie bleek maar beperkte animo op te leveren bij de clientenraden. In samenspraak met de cliëntenorganisaties zal stap voor stap een vorm gevonden en gekozen moeten worden. Als uitgangspunt zal gekozen worden voor het aansluiten bij de reeds bestaande structuren. Samenwerking met de woningbouwcorporaties is een belangrijk onderdeel voor het welslagen van een sluitende keten. De huidige economische omstandigheden beïnvloeden de woningvoorraad en is van invloed op het behalen van de geformuleerde prestaties. Onderzocht moet worden hoe hier een vorm in kan worden gevonden waarbij aansluiting is tussen regionaal en lokaal beleid. - Aansluiten bij bestaande structuren van cliëntvertegenwoordiging. - Herformulering doelstelling 3 en 5 t.a.v. woningbouwcorporaties: Realiseren van afspraken met alle woningbouwcorporaties t.a.v. het voorkomen van huisuitzetting en voorkomen dakloosheid gedetineerden 3.5. Activiteiten In de uitwerking van de doelstellingen bij de meerjarige aanpak is minder herkenbaar hoe de werkwijze van Deventer/Regionaal Kompas aan zal sluiten bij die situatie. Voor grensproblematiek speciale aandacht: Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben te maken met andere regio s en externe partners dan Lochem en Zutphen. Subd.1: Na melding van signalen ook weer terugkoppelen. In een zorgnetwerk ook een ervaringsdeskundige laten meedraaien. Subd. 3: Blijven uitgaan van vraag, mogelijkheden en beperkingen van de klant. Pg 19: Huisuitzetting prima, maar beter om middel te vinden om eerder de problematiek op te pakken. Pg 20: pro actief financieel beheer is goed, maar indien mogelijk ook klant er actief bij betrekken. Subd. 8: Activering kan op veel manieren. Geef cliëntgestuurde projecten een kans! Prioriteit geven aan de doelgroepen zonder huisvesting. Onderschrijven Conclusie t.a.v. eventuele aanpassing Regionaal Kompas, maar niet te lang bij stil staan. Ga actiegericht aan de gang. Gemeente Lochem en Gemeente Zutphen 7

8 Er is behoefte aan een uitvoeringsprogramma waarin helder staat beschreven op welke wijze concreet de doelstellingen behaald kunnen worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Bij het realiseren van het uitvoeringsprogramma worden de genoemde adviezen meegenomen om tot concrete projectvoorstellen te komen. - De beleidslijnen zoals deze in het Kompas zijn uitgezet worden geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma. Inmiddels is een eerste concept gerealiseerd Registratie en cliëntvolgsysteem Voor de registratie van de doelgroepen deels een andere indeling is gekozen, is verwarrend. Eerst zorgen voor bestuurlijke consensus over aanpak, zodat iedereen weet welke gegevens nodig zijn voor beleid en praktijk Goed om een cliënt volgsysteem te hebben, om zo een sluitende keten van voorzieningen te krijgen. Ex klinische opnames: binnenkort wel in kaart om hoeveel mensen het gaat? Koppeling van computersystemen in onze sub-regio aan de systemen die Deventer gebruikt. Gemeente Zutphen De 3 uit 8 methode gaat uit van de persoon en niet het hokje waarin de cliënt het beste past. De landelijk bepaalde doelgroepen sluiten niet volledig aan bij de 3 uit 8 methode. Er zal een midden gevonden moeten worden waarbij wij kunnen voldoen aan de landelijke eisen waardoor ook benchmarking mogelijk wordt. Een goed Client-volgsysteem is noodzakelijk om de prestaties te benchmarken. Een Clientvolgsysteem realiseren voorzien van managementinformatie is een kostbaar traject. Momenteel worden verschillende systemen aangeboden en gebruikt waarbij de eerste kinderziektes zich voor doen. Hiernaast is onlangs door het Ministerie vastgesteld dat het Trimbos-instituut landelijk zal zorg dragen voor het monitoren van de Stedelijke Kompassen. Ten aanzien van inhoud en frequentie is nog geen nadere informatie gegeven. - Huidige ontwikkelingen t.a.v. ontwikkeling cliëntvolgsysteem afwachten. Zodra de eerste kinderziektes overwonnen zijn een definitieve keuze maken voor een systeem. - Tweejaarlijkse vervolgmonitor uitgevoerd door een landelijk onderzoeksbureau. - Eisen monitor Trimbos opvragen, toetsen of het voldoet aan de behoeften en toevoegen aan het Regionaal Kompas Aanbod voorzieningen en sluitende ketens De tekorten die geconstateerd worden zijn zeer herkenbaar. Naast tekortkoming in regie nazorg ook samenwerking van belang. Terecht wordt in de nota aandacht gevraagd voor aanpalend beleid van de gemeente: dit mag meer en concreter worden uitgewerkt (gezondheidsbeleid, welzijnsbeleid, aanpak/preventie huiselijk geweld, inburgering/integratiebeleid) Bij cliënten met complexe problematiek waarbij 1 diagnose dominant is, dan dient de cliënt zsm doorgeleid te worden naar de instelling die hierop het beste ingericht is. Salland Zorgverzekeringen Tactus Met de (extra) voordeur zsm doorverwijzen en een zeer slank voorindicatietraject inrichten. Veel aandacht voor (aansluitende) ketenzorg. 8

9 Is nu systeem zonder structuur. Te denken valt aan een vertrouwenspersoon die met bevoegdheden zaken voor en met de cliënt regelt, de cliënt begeleid in proces van resocialisatie. Pleit voor een lokale veldwerker, een coördinerende eindverantwoordelijke. Als voorbeeld genoemd het project Makelen en schakelen, waar sprake is geweest van een coördinator voor het integrale buurtwerk. Vraag is hoe er vorm gegeven gaat worden aan de signaleringsfunctie en de daaruit voortvloeiende coördinatiefunctie bij de 3 uit 8 populatie? Advies om met concreet meet en te evalueren doelstellingen aan de slag te gaan, zoals verwoord bij punten 1,2,3, en 9. Hebben behoefte aan een eenduidig aanspreekpunt c.q. meldpunt in gevallen waar zorg of ondersteuning op lokaal niveau niet langer toereikend is. Ook aandacht vragen voor procescoördinatie die (eind) verantwoordelijk wordt voor een integraal zorgplan indien meerdere (regionaal georganiseerde) instellingen zorg leveren aan een cliënt. Goede ervaringen met team VIA, organisatie die vanuit Zwolle bemoeizorg levert aan inwoners van onze gemeente. Gaan ervan uit dat er rekening gehouden wordt met de goede ervaringen die wij hebben met deze aanbieder. Streven naar voortzetting van dit aanbod, willen hier graag over in overleg treden met Deventer. WMO-adviesraad Olst-Wijhe Gemeente Olst-Wijhe Gemeente Olst-Wijhe Centrale intake en regie voor cliënten met meervoudige problematiek vormt een belangrijk aandachtspunt in het Regionaal Kompas. In de vorm van een veldregisseur die de persoon kent, deskundigheid heeft t.a.v. het aanbod maar ook de processen in de gaten houdt om te voorkomen dat er niemand tussen wal en schip terecht komt. Deze veldregisseur kan ook fungeren als vertrouwenspersoon. Enkelvoudige problematiek blijft voorlopig gehandhaafd bij de bestaande instellingen. De instellingen worden verzocht om medewerking bij het inrichten van een centrale intake/regie en betrokken bij de besluitvorming van een slanke intake voor cliënten met meervoudige problematiek. - Verantwoordelijkheid voor het bewaken van ontwikkelingen in aanpalend beleid is een verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. In het overleg met alle partijen zal dit worden bewaakt Financiering Aandacht vragen voor de vestiging in Almen van het Leger des Heils. Deze crisisplaatsen worden ook ingezet voor de regio. Deventer draagt hier financieel niet aan bij; wijzen op de verantwoordelijkheid (ook financieel). In nota wordt uitgegaan van 1/3 betaling gemeentegelden en 2/3 AWBZ, ZVW en Justitiegelden. Verdeelsleutel komt onaannemelijk voor, is geen inhoudelijk afstemming over geweest, Salland wil en kan zich hierop niet vastleggen Vraag is hoe het met de verantwoordelijkheden van de gemeenten afzonderlijk? Vanwege huidige financiële positie geen ruimte voor nieuw beleid en worden komende jaren geen extra middelen op ingezet op deze beleidsterreinen. Informatie op welke wijze deze middelen worden ingezet ontbreekt nog. Gaan ervan uit dat 80% van het totale bedrag wordt besteedt aan directe zorg en dienstverlening voor de beoogde doelgroepen. Gemeente Lochem Salland Zorgverzekeringen Gemeente Raalte 9

10 Tijdens de ontwikkeling van het beleidskader is het punt van de verantwoordelijkheidsverdeling een aandachtspunt geweest. In het beleidskader wordt een grove verdeling aangehouden. Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma zal hieraan concrete uitvoering gegeven moeten worden. De middelen vanuit het Ministerie van VWS zijn niet kostendekkend. Gemeente Deventer en gemeente Zutphen dragen zelf extra bij om de doelgroep de basiszorg te kunnen leveren. Vanuit de lokale gemeenten is aangegeven dat zij geen extra middelen zullen toekennen aan nieuwe regionale voorzieningen. - Op basis van de analyses van de vraag en het aanbod is echter wel behoefte aan uitbreiding van een aantal activiteiten op het gebied van opvang en zorg voor zwerfjongeren, uitbreiding dagactivering en ondersteuning financieel beheer. Onderzocht wordt om een hogere inzet van AWBZ te bewerkstelligen voor de doelgroep waardoor deze dienstverlening mogelijk wordt. Het oorspronkelijke uitgangspunt 1/3 2/3 is inmiddels door veranderende wetgeving niet haalbaar gebleken. Dit maakt de realisatie van een uitbreiding van dienstverlening uiterst kwetsbaar. - Het Leger des Heils was voor de start van de voorziening in Almen op de hoogte van het feit dat er geen extra middelen beschikbaar waren voor een tweede crisisopvang of sociaal pension (gemiddeld ,= voor 15 plaatsen per voorziening). Destijds heeft het Leger aangegeven dat zij toch graag een voorziening wilde starten en daarbij AWBZ-gefinancierde zorg zouden bieden. - Ten aanzien van het punt dat 80% aan directe zorg en dienstverlening bestemd zou moeten worden levert definitiediscussies op. In het verleden werd 100% van het budget van het Ministerie van VWS direct ingezet voor de subsidiering van zorg. De beleidsinzet vanuit de gemeente voor Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg vond plaats uit eigen middelen van de centrumgemeente. Echter voor de toekomst is dit geen houdbare constructie. Het ontwikkelen van nieuw beleid of nieuwe producten is alleen mogelijk indien daar financiële ruimte voor is. Een nader te bepalen percentage zal gereserveerd worden voor innovatie en ontwikkelingskosten om zo ook in de toekomst de kwaliteit van zorg te optimaliseren. - Toevoeging 1/3 2/3 noemen als oorspronkelijk uitgangspunt, maar dat door veranderende wet- en regelgeving gestreefd zal worden naar maximale AWBZ-inzet. De Cebeonresultaten zullen daarbij als uitgangspunt dienen. - De OVA-middelen die jaarlijks in het najaar worden als projectbudget gereserveerd voor investeringen in innovatie en ontwikkeling. - Conform de analyses worden eventueel extra middelen door verschuiving naar AWBZ/ Jeugdzorg of ZVW ingezet ten behoeve van de verbetering van de huidige bestaande sluitende keten aansluitend bij de gesignaleerde tekorten in de sluitende keten Wijzigingen beleid Ministerie van VWS Vereiste inhoudelijke prestatieafspraken Inhoudelijke verantwoording Financiële 1. Dakloosheid ten gevolge van uithuiszetting komt (vrijwel) niet meer voor. 2. Dakloosheid ten gevolge van ontslag uit detentie komt (vrijwel) niet meer voor. 3. Dakloosheid ten gevolge van uitval van zorginstellingen komt (vrijwel) niet voor. 4. Voor een afgesproken tijdstip is voor dak- en thuislozen een trajectplan opgesteld en zijn zij afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden voor zover mogelijk voorzien van inkomen, passende huisvesting, effectieve ondersteuning, zorg, zinvolle dagbesteding en werk. 5. Bij een groot deel van de doelgroep is overlastgevend gedrag verminderd. Indien prestatieafspraken niet worden behaald bestaat risico tot verlaging van de middelen. Gemeenteraad Deventer 10

11 verantwoording Termijn Monitor Het Trimbos-instituut is verzocht om de Stedelijke Kompassen te monitoren. Bij de G-4 was dit jaarlijks. De staatssecretaris heeft in een brief van 3 juni 2009 uitleg gegeven over de nieuwe verdeelsleutel decentralisatie-uitkering per en de hierboven genoemde eisen gesteld aan het Kompas. Hierop is schriftelijk conform het verzoek gereageerd voor de gestelde termijn van 1 september waarin aangegeven wordt welke conceptdoelstellingen zijn geformuleerd en ten aanzien van welke doelstellingen naar onze verwachting wijzigingen noodzakelijk aangebracht zullen worden. - Het Regionaal Kompas wordt aangepast qua eindtermijn, namelijk Definitieve versie Regionaal Kompas wordt toegezonden aan het Ministerie na vaststelling door de Raad. Streven naar handhaven huidige doelstellingen, met daarbij de nadruk op realistisch. 11

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014.

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014 Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 11 november 2009 Agendapunt : Portef.houder : Wethouder De Jager Voorstelnummer

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Regie en achtervang voor iedere cliënt. Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014. Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen

Regie en achtervang voor iedere cliënt. Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014. Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen Regie en achtervang voor iedere cliënt Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014 Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen Bureau Queste in opdracht van Centrumgemeente Deventer 24 september 2009

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Stedelijk Kompas Gemeente Maastricht:centrumgemeente voor de regio Maastricht-

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Onze cliënt staat centraal!

Onze cliënt staat centraal! Ketenarrangementen Het probleem: vele instellingen, niet één loket Politie OM Penitiaire Inrichtingen Reclassering NL Verslavingszorgreclassering Verslavingszorginstelling Maatschappelijke Opvang GGZ-instelling

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in de centrumgemeenten

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in de centrumgemeenten Stand van zaken en knelpunten opvang in de centrumgemeenten Inleiding Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Trimbosinstituut opdracht gegeven voor een inventarisatie van

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Stuknummer: b!08.00845

Stuknummer: b!08.00845 Stuknummer: b!08.00845 gemeente Den Helder Registratienummer: Portefeuillehouder: Raadsvoorstel P.H.H. Kragt Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: OWS drs. H.J.

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang 1) Vanaf 1 januari

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 16 december 2015. Registratienummer: TB15.5411187. Agendapunt: 13.

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 16 december 2015. Registratienummer: TB15.5411187. Agendapunt: 13. AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 16 december 2015 Registratienummer: TB15.5411187 Agendapunt: 13 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Centrumregeling beschermd wonen en opvang en dienstverleningshandvest

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.15-36174/DV.15-563, afdeling Samenleving. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Beschermd

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning.

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. ToelichtingMet ingang van 1 januari 2007 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Status: Opinierend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar L.W. Top, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) L.W. Top Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : Ondersteunende begeleiding op grondslag psychosociaal en de pakketmaatregel AWBZ. Onderwerp

RAADSVOORSTEL. : Ondersteunende begeleiding op grondslag psychosociaal en de pakketmaatregel AWBZ. Onderwerp RAADSVOORSTEL Onderwerp : Ondersteunende begeleiding op grondslag psychosociaal en de pakketmaatregel AWBZ Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: 18 november 2009 Agendapunt : 11 Portef.houder

Nadere informatie

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit Oplegvel 1. Onderwerp Zorginkoop LVB doelgroep 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Al snel na de invoering van de Wmo 2015 werd ons duidelijk

Nadere informatie

Wmo-adviesraad Leiderdorp

Wmo-adviesraad Leiderdorp W Wmo-adviesraad Leiderdorp www.wmoadviesraadleiderdorp.nl www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Aan het College van B&W van Leiderdorp Leiderdorp, 26 augustus 2016 Onderwerp: Advies Beleidskader maatschappelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska A.K.

Nadere informatie

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de Regio: Friesland Factsheet is afgestemd met: Evert Boomsma regionaal projectleider Gemeente Leeuwarden Gemeente Harlingen Gemeente Heerenveen Politie GGZ Zorgverzekeraar BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met

Nadere informatie

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

*Z8365EB173B* Datum : 26 januari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Advies op beleidsplan WMO en Jeugdwet WMO Raad Neerijnen

*Z8365EB173B* Datum : 26 januari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Advies op beleidsplan WMO en Jeugdwet WMO Raad Neerijnen *Z8365EB173B* Datum : 26 januari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Advies op beleidsplan WMO en Jeugdwet 2017-2020 WMO Raad Zaak- / Docnummer : 17-22420-19621 KENNISNEMEN VAN: Advies van de

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Regionaal bestuurlijk overleg Sociaal Domein

Regionaal bestuurlijk overleg Sociaal Domein Onderwerp: Kadernota Regionaal Kompas 2015 2017, Uitvoeringsplan 2015 2017, Mandaatregeling opvang en beschermd wonen. Te behandelen in BOSD van: 4 juni 2015 Bespreektijd: 20 minuten Afkomstig van: Marija

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van wethouder mw. A. Heijstee Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo 2015-2018 Weesp,

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

mandatering Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

mandatering Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Onderwerp mandatering Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Zaaknummer Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 3 april 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling Naam steller Elleke

Nadere informatie

Kenmerk: FO Amersfoort, 2 april 2012

Kenmerk: FO Amersfoort, 2 april 2012 Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie VWS Postbus 20018 2500 EA s Gravenhage Kenmerk: FO12-048-5.5.3 Amersfoort, 2 april 2012 Betreft: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Datum: 13 november 2104 Bijlage bij BSW/2014.247 Inleiding Op 29 september 2014 heeft het College van Burgemeester

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Programma Lokale Versterking GGz

Programma Lokale Versterking GGz Programma Lokale Versterking GGz Presentatie resultaten 20 mei 2009 Missie programma GGz Mensen met een psychische beperking of een verslavingsprobleem, vrouwen uit de vrouwenopvang, dak- en thuislozen

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Kompaan en De Bocht. Datum 7 maart 2014 Betreft Uw brief van 26 februari 2014 over effecten van herverdeling decentralisatie-uitkering vrouwenopvang

Kompaan en De Bocht. Datum 7 maart 2014 Betreft Uw brief van 26 februari 2014 over effecten van herverdeling decentralisatie-uitkering vrouwenopvang > Retouradres Kompaan en De Bocht Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum 7 maart 2014 Betreft Uw brief van 26 februari

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

Samen sterker. De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers.

Samen sterker. De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers. Samen sterker De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers. 1 Financiering paardondersteunde zorg 2 Wet- en regelgeving AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Kwaliteit en Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en Jeugdwet. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Kwaliteit en Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en Jeugdwet. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Kwaliteit en Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en Jeugdwet Steller M. Gabry De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 70 73 Bijlage(n) - Ons kenmerk 5418938 Datum

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz per Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz A. Partijen betrokken bij hervorming langdurige intramurale ggz In de afgelopen maanden hebben intensieve gesprekken

Nadere informatie

BESLUIT Nr. MO/1489681 Nadere regels subsidie Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang Dordrecht 2015

BESLUIT Nr. MO/1489681 Nadere regels subsidie Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang Dordrecht 2015 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van 10 september 2015 inzake Nadere regels subsidie Algemene

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Den Haag, 19 oktober 1999 CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Partijen,

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015 Onderwerp Regionale opvang slachtoffers van huiselijk geweld (Oranjehuis) Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie